DeWalt DWE550 manual

Vis en manual for DeWalt DWE550 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Sag
  • Model/navn: DWE550
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: , , , , , , , , , , , ,

Innholdsfortegnelse

Side: 96
NORSK
95
165 mm (6-1/2") SIRKELSAG, DWE550
184 mm (7-1/4") SIRKELSAG, DWE560
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT-verktøy. Mange års erfaring,
grundig produktutvikling og innovasjon gjør DEWALT
til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere
av elektrisk verktøy.
Tekniske data
DWE550 DWE560
Spenning VAC 230 230
Type 1 1
Inngangseffekt W 1200 1350
Ubelastet hastighet min-1
5500 5500
Bladdiameter mm 165 184
Maksimal kuttdybde ved
90° mm 55 65
45° mm 35 42
Bladåpning mm 20 16
Justering av skråvinkel 48˚ 48˚
Vekt kg 3,60 3,66
LPA (lydtrykk) dB(A) 85 85
KPA (lydtrykk usikkerhet) dB(A) 2,5 2,5
LWA (lydeffekt) dB(A) 96 96
KWA (lydeffekt usikkerhet) dB(A) 2,5 2,5
Totalverdier vibrasjon (triax vector sum) bestemt iht. EN 60745:
Vibrasjonsutslippsverdi ah
Saging av treverk
ah,W
= m/s² < 2,5 < 2,5
Usikkerhet K = m/s² 1,5 1,5
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette
informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte
tester gitt i EN 60745, og kan brukes til å
sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan
brukes til forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for
vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet.
Dersom verktøyet brukes i andre
bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan
vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan
øke eksponeringsnivået betydelig for
hele arbeidsperioden.
En vurdering av nivået for
vibrasjonseksponeringen bør også tas
med i beregningen når verktøyet er
slått av eller når det går uten faktisk
å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å
beskytte operatøren mot følgene fra
vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like
verktøy og tilbehør, holde hendene
varme, organisere arbeidsmønster.
Sikringer
Europa 230 V verktøy 10 Ampere, nettspenning
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for
hvert signalkodeord. Vennligst les håndboken og
legg merke til disse symbolene.
FARE: Indikerer en overhengende
farlig situasjon som vil føre til død eller
alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
ADVARSEL: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til død
eller alvorlige personskader hvis den
ikke avverges.
FORSIKTIG: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til små
eller moderate personskader hvis
den ikke avverges.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Betegner fare for elektrosjokk.
Betegner fare for brann.
EU-samsvarserklæring
MASKINERIDIREKTIV
DWE550, DWE560
DEWALT erklærer at de produktene som er
beskrevet under Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EU, EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Side: 97
NORSK
96
Disse produktene er også i samsvar med direktiv
2004/108/EU og 2011/65/EU. For mer informasjon,
vennligst kontakt DEWALT på følgende adresser eller
se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av
den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen
på vegne av DEWALT.
Horst Grossmann
Visepresident teknikk og produktutvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
20.08.2012
ADVARSEL: For å redusere
skaderisikoen, les brukerhåndboken.
Generelle sikkerhetsadvarsler for
elektriske verktøy
ADVARSEL! Les alle
sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse
av advarslene og instruksjonene kan
resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller
alvorlig skade.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER
FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket “elektrisk verktøy” i advarslene henviser til
ditt strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller
ditt batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy.
1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSOMRÅDET
a) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete
eller mørke områder er en invitasjon til ulykker.
b) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive
omgivelser, slik som i nærheten av
antennelige væsker, gasser eller støv.
Elektrisk verktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
c) Hold barn og tilskuere borte mens du
bruker et elektrisk verktøy. Distraksjoner
kan føre til at du mister kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHET
a) Støpselet til elektriske verktøy må passe
til stikkontakten. Aldri modifiser støpselet
på noen måte. Ikke bruk adaptere med
jordede elektriske verktøy. Umodifiserte
støpsler og stikkontakter som passer vil
redusere risikoen for elektrisk sjokk.
b) Unngå kroppskontakt med jordete
overflater slik som rør, radiatorer,
komfyrer og kjøleskap. Det finnes en økt
risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din
er jordet.
c) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn
eller våte forhold. Dersom det kommer vann
inn i et elektrisk verktøy vil det øke risikoen for
elektrisk sjokk.
d) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk
ledningen til å bære, trekke eller dra ut
støpselet til det elektriske verktøyet. Hold
ledningen borte fra varme, olje, skarpe
kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk
sjokk.
e) Når du bruker et elektrisk verktøy
utendørs, bruk en skjøteledning som
er egnet for utendørs bruk. Bruk av en
skjøteledning beregnet for utendørs bruk
reduserer risikoen for elektrisk sjokk.
f) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på
et fuktig sted er uunngåelig, bruk en
strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk
av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
3) PERSONLIG SIKKERHET
a) Hold deg våken, hold øye med det du
gjør og bruk sunn fornuft når du bruker
et elektrisk verktøy. Ikke bruk et elektrisk
verktøy dersom du er trøtt eller er påvirket
av medikamenter, narkotika eller alkohol.
Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk
av elektriske verktøy kan føre til alvorlig
personskade.
b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Verneutstyr slik som støvmaske,
sklisikre vernesko, hjelm, eller hørselsvern
brukt under passende forhold vil redusere
personskader.
c) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at
bryteren er i av-stillingen før du kobler
til strømkilden og/eller batteripakken,
plukker opp eller bærer verktøyet. Å bære
elektriske verktøy med fingeren på bryteren
eller å sette inn støpselet mens elektriske
verktøy har bryteren på øker faren for ulykker.
d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du
slår på det elektriske verktøyet. En nøkkel
som er festet til en roterende del av det
elektriske verktøyet kan føre til personskade.
e) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste
og stå støtt hele tiden. Dette fører til at
du har bedre kontroll over det elektriske
verktøyet ved uventede situasjoner.
f) Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg
løstsittende klær eller smykker. Hold hår,
Side: 98
NORSK
97
antrekk og hansker borte fra bevegelige
deler. Løstsittende antrekk, smykker eller
langt hår kan bli fanget opp av bevegelige
deler.
g) Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av
støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning,
må du sørge for at disse er koblet til og
ordentlig sikret. Bruk av støvoppsamlere
kan redusere støvrelaterte farer.
4) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV ELEKTRISKE VERKTØY
a) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det
elektriske verktøyet som situasjonen
krever. Det riktige elektriske verktøyet vil
gjøre jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.
b) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan
slå verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk
verktøy som ikke kan kontrolleres med
bryteren er farlig og må repareres.
c) Koble støpselet fra strømkilden og/eller
batteripakken fra det elektriske verktøyet
før du foretar noen justeringer, endrer
tilbehør eller lagrer elektriske verktøy.
Slike preventive sikkerhetsforanstaltninger
reduserer risikoen for å starte det elektriske
verktøyet ved et uhell.
d) Lagre elektriske verktøy som ikke
er i bruk, utilgjengelig for barn og la
ikke personer som ikke er kjent med
det elektriske verktøyet eller disse
instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy
er farlige i hendene på utrenede brukere.
e) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller
om bevegelige deler er feiljustert eller
fastskjært, om deler er ødelagt eller
andre forhold som kan påvirke driften
av verktøyet. Dersom det er skadet, få
verktøyet reparert før neste bruk. Mange
ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte
verktøy.
f) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt
vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe
skjærekanter setter seg mindre sannsynlig
fast og er lettere å kontrollere.
g) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene,
osv., i samsvar med disse instruksjonene
og ta i betraktning arbeidsforholdene og
det arbeidet som skal utføres. Bruk av
det elektriske verktøyet for oppgaver som er
forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
5) VEDLIKEHOLD
a) Få det elektriske verktøyet ditt
vedlikeholdt av en kvalifisert reparatør
som kun bruker originale reservedeler.
Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet blir
ivaretatt.
EKSTRA SIKKERHETSREGLER
SPESIFIKT FOR SIRKELSAGER
Sikkerhetsinstruksjoner for alle
sager
a) FARE: Hold hender bort fra
skjæreområdet og sagbladet. Hold din
andre hånd på støttehåndtaket, eller
motorrammen. Om begge hendene holder
sagen kan de ikke skjæres av sagbladet.
b) Ikke berør undersiden av arbeidsstykket.
Verneinnretningen kan ikke beskytte deg mot
sagbladet under arbeidsstykket.
c) Juster skjæredybden til tykkelsen av
arbeidsstykket. Mindre enn en hel tann av
sagbladet skal være synlig under arbeidsstykket.
d) Hold aldri et stykke som skal skjæres
i dine hender eller over ditt ben. Fest
arbeidsstykket på en stabil plattform. Det
er viktig å støtte arbeidet riktig for å minimere
kroppseksponering, fastkjøring av sagbladet,
eller tap av kontroll.
e) Hold elektroverktøyet ved isolerte
gripeoverflater når du utfører en operasjon
hvor skjæreverktøyet kan komme i
kontakt med skjult ledningstråd. Berøring
med en strømførende ledning gjør at de
eksponerte metalldelene på verktøyet også blir
strømførende, slik at brukeren får elektrisk støt.
f) Bruk alltid en kløveholder eller rett kantleder
ved kløving. Dette forbedrer nøyaktigheten av
skjæring og reduserer sjansen for fastkjøring av
sagbladet.
g) Bruk alltid sagblader med riktig størrelse og
form (diamant kontra rund) av spindelhull.
Blader som ikke matcher den monterte
maskinvaren av sagen vil drives eksentrisk, som
forårsaker tap av kontroll.
h) Bruk aldri skadet eller feilaktige
bladpakninger eller bolter. Bladpakninger
og bolter er spesifikt designet for din sag, for
optimal ytelse og driftssikkerhet.
Årsaker til og hindring
av tilbakeslag
– Tilbakeslag er en plutselig reaksjon til et fastkjørt,
bøyd eller feiljustert sagblad, som forårsaker
at en ukontrollert sag løftes opp og ut av
arbeidsstykket mot brukeren;
– Når sagbladet kjøres fast eller er bøyd av
sagsnittet som lukkes, stopper bladet og
motorreaksjonen beveger enheten hurtig
bakover mot brukeren;
Side: 99
NORSK
98
– Hvis sagbladet blir vridd eller feiljustert i kuttet,
kan tennene ved den bakre kanten av sagbladet
skjæres inn i den øvre overflaten av treet som
forårsaker at sagbladet kommer ut av sagsnittet
og hopper tilbake mot brukeren.
Tilbakeslag oppstår som følge av feilbruk av
verktøyet og/eller feil bruksprosedyrer eller forhold
som kan unngås ved å ta følgende forholdsregler:
a) Hold et godt tak med begge hender på
sagen og plasser dine armer for å motstå
trykk fra tilbakeslag. Plasser din kropp på
hver side av bladet, men ikke i linje med
bladet. Tilbakeslag kan forårsake at sagen
hopper bakover, men trykk fra tilbakeslag
kan kontrolleres av brukeren, om riktige
forhåndsregler er tatt.
b) Når sagbladet sitter fast, eller hvis du av
en eller annen grunn må avbryte kuttingen,
skal du slippe opp utløseren og holde
verktøyet helt stille i materialet til skiven har
stanset helt. Prøv aldri å ta verktøyet ut av
arbeidsstykket eller trekke verktøyet bakover
mens sagbladet er i bevegelse, ellers kan
det oppstå tilbakeslag. Finn årsaken til og løs
problemet for å hindre at sagbladet sitter fast
igjen.
c) Når du startet opp sagen i arbeidsstykke,
midtstill bladet i sagsnittet og sjekk at
sagtennene ikke sitter fast i materiale. Hvis
sagbladet sitter fast, kan det komme seg ut av
eller slå tilbake fra arbeidsstykket når verktøyet
startes igjen.
d) Støtt store paneler for å minimere
risikoen for at sagbladet setter seg fast og
tilbakeslag oppstår. Store paneler synker
ofte sammen under sin egen vekt. Støtter må
plasseres under panelet på begge sider, nære
linjen av kuttet og nære kanten av panelet.
e) Ikke bruk sløve eller skadete sagblader.
Uslipte eller feilaktig innstilte blader produserer
smale sagsnitt som forårsaker overdreven
friksjon, bladbøyning og tilbakeslag.
f) Bladdybde og låsespaker for justering av
skråskjæring må være stramme og sikret før
skjæring er utført. Om bladjusteringen skiftes i
løpet av skjæring, kan det forårsake fastsetting
og tilbakeslag.
g) Utvis ekstra forsiktighet når det sages i
eksisterende vegger eller andre blinde
områder. Det utstikkende bladet kan kutte
objekter som kan forårsake tilbakeslag.
Sikkerhetsinstrukser for sager med
pendel-bladvern
a) Før hver bruk må du kontrollere om det
nedre vernedekselet stenger helt. Ikke bruk
sagen hvis det nedre vernedekselet ikke kan
beveges fritt og ikke stenger straks.
Klem og bind nedre vernedeksel aldri fast
i åpnet posisjon. Hvis sagen skulle falle ned
på bakken ved en feiltagelse, kan det nedre
vernedekselet bøyes. Åpne vernedekselet med
tilbaketrekkingsarmen og pass på at det kan
beveges fritt og ikke berører verken sagblad eller
andre deler i alle skjærevinkler og -dybder.
b) Kontroller fjærens funksjon for nedre
vernedeksel. La maskinen gjennomgå
service før bruk, hvis vernedeksel og fjær
ikke virker feilfritt. Skadede deler, klebrige
avleiringer eller sponhauger medfører at nedre
vernedeksel reagerer forsinket.
c) Åpne det nedre vernedekselet manuelt
kun ved spesielle snitt, som „innstikk- og
vinkelsnitt”. Åpne det nedre vernedekselet
med tilbaketrekkingsarmen og slipp den
når sagbladet er trengt inn i arbeidsstykket.
Ved alle andre typer saging må det nedre
vernedekselet fungere automatisk.
d) Legg ikke sagen på arbeidsbenken eller
gulvet uten at nedre vernedeksel dekker
over sagbladet. Et ubeskyttet sagblad som
fortsatt roterer, beveger sagen i motsatt retning
av skjæreretningen og sager alt som er i veien.
Ta hensyn til tiden sagen fortsatt roterer etter at
den er slått av.
Ekstra sikkerhetsinstrukser for
sirkelsager
• Bruk hørselsvern. Eksponering for støy kan
forårsake tap av hørsel.
• Bruk en støvmaske. Å bli utsatt for støvpartikler
kan forårsake pustevansker og mulig skade.
• Ikke bruk sagblader med større eller mindre
diameter enn anbefalt. For opplysninger om
riktig skjærekapasitet henvises du til de tekniske
dataene. Bruk kun sagblader spesifisert i denne
manualen, som er i samsvar med EN 847-1.
• Aldri bruk slipende reduseringshjul.
• Ikke bruk tilbehør for vanntilførsel.
• Bruk tvinger eller annen praktisk måte å
sikre og holde arbeidsstykket på et stabilt
underlag. Å holde arbeidsstykket i hendene
eller mot kroppen er ustabilt og kan føre til at du
mister kontroll.
Side: 100
NORSK
99
Øvrige farer
Følgende farer er uløselig knyttet til bruken av
sirkelsager.
– Skader som skyldes berøring av de roterende
delene eller varme deler på verktøyet
Til tross for at man følger relevante
sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr,
er det bestemte farer som ikke kan unngås. Disse
er:
– Hørselsskader.
– Fare for å klemme fingrene når man bytter
tilbehøret.
– Helseskader som skyldes innånding av støv
som oppstår ved arbeid med tre.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Bruk hørselvern.
Bruk vernebriller.
DATOKODE PLASSERING (FIG. 1)
Datokoden (z), som også inkluderer produksjonsåret,
er trykket på huset.
Eksempel:
2013 XX XX
Produksjonsår
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 165 mm (6-1/2") sirkelsag (DWE550) eller
1 184 mm (7-1/4") sirkelsag (DWE560)
1 Sirkelsagblad
1 Blad nøkkel
1 Parallellføring
1 Støvsugeruttak
1 Instruksjonshåndbok
1 Sammenstillingstegning
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør
som kan ha oppstått under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå
denne håndboken før bruk.
Beskrivelse (fig. 1)
ADVARSEL: Aldri modifiser
elektroverktøyet eller noen del av
det. Dette kan føre til materiell- eller
personskader.
a. Vippebryter
b. Hovedhåndtak
d. Bladlås
e. Endehette
e. Hjelpehåndtak
f. Skråvinkel justerings-knapp
g. Skråvinkel justeringsmekanisme
h. Bunnplate
i. Nedre bladbeskyttelse
j. Klemskrue for blad
k. Nedre beskyttelsesspak
l. Øvre bladbeskyttelse
m. Låseknapp
BRUKSOMRÅDE
Disse kraftige sirkelsager er designet for profesjonelt
bruk ved saging i treverk. IKKE bruk tilbehør
for vanntilførsel med denne sagen. IKKE bruk
slipeskiver eller slipeblad. IKKE bruk under våte
forhold eller i nærheten av antennelige væsker eller
gasser.
Disse kraftige sager er profesjonelle elektroverktøy.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Tilsyn
er nødvendig når uerfarne brukere skal bruke dette
verktøy.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av
personer (inkludert barn) med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner, eller mangel på
erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn
av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn
skal aldri forlates alene med dette produktet.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun
én spenning. Kontroller alltid at strømforsyningen
samsvarer med spenningen på merkeskiltet.
Ditt DEWALT-verktøy er dobbeltisolert
i samsvar med EN 60745; det trengs
derfor ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den
byttes i en spesialledning som fås via DEWALT-
serviceorganisasjon.
Side: 101
NORSK
100
Bruk av skjøteledning
Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en
godkjent 3-leder skjøteledning egnet for verktøyets
strømforbruk (se Tekniske data). Minimum størrelse
på lederen er 1,5 mm2
; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en
kabeltrommel.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for personskade, slå av verktøyet
og kople det fra strømkilden før du
fjerner/installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør og før du foretar eventuelle
justeringer eller endringer i oppsett
eller ved reparasjon. Utilsiktet oppstart
kan føre til personskader.
Bytting av blad
MONTERING AV BLADET (FIG. 1–4)
FORSIKTIG (KUN DWE550): Den
indre flensen har 20 mm diameter på en
side og 19 mm diameter på den andre.
Siden med 19 mm diameter er merket
med 19, og siden med 20 mm diameter
er merket med 20. Bruk korrekt side
for hulldiameteren på sagbladet du har
tenkt å bruke. Montering av sagbladet
på feil side vil føre til farlige vibrasjoner.
1. Bruk nedre beskyttelsesspake (k) og trekk den
nedre bladbeskyttelsen (i) tilbake og legg bladet
på sagspindelen mot den indre festeskiven
(o), pass på at bladet roterer i korrekt retning
(retningspilen på sagbladet og tennene skal
peke i samme retning som retningspilen på
sagen). Gå ikke ut fra at merkingen på bladet vil
peke mot deg ved korrekt installering. Når du
trekker tilbake nedre beskyttelse for å installere
bladet, kontroller at tilstand og funksjon av
nedre bladbeskyttelse er tilfredsstillende. Pass
på at den beveger seg fritt og ikke rører bladet
eller noen annen del, i alle kuttvinkler og dybder.
2. Legg ytre festeskive (n) på sagspindelen med
den store flaten mot bladet og med teksten på
den ytre festeskiven mot deg.
3. Skru bladets klemskrue (j) på sagspindelen for
hånd (skruen er høyregjenget og må dreies med
klokken for å stramme.
4. Trykk ned bladlåsen (c) mens du dreier
sagspindelen med bladnøkkelen inntil bladlåsen
går i lås og bladet slutter å rotere.
5. Stram bladets festeskrue godt ved bruk av
bladnøkkelen.
MERK: Sett aldri på bladlåsen mens sagen går, og
sett den aldri på for å stoppe verktøyet. Vri aldri på
sagen mens bladlåsen er på. Dette kan gi alvorlige
skader på sagen.
BYTTING AV BLADET (FIG. 2–4)
1. For å løsne bladets klemskrue (j) trykk ned
bladlåsen (c) og vri sagspindelen med
bladnøkkelen (s) til bladlåsen går i lås og
bladet ikke roterer mer. Når bladlåsen er på,
skru bladets klemskrue mot klokka med
bladnøkkelen (skruen er høyregjenget og må
dreies mot klokken for å løsne).
2. Ta kun av bladets festeskrue (j) og ytre
festeskive (n). Ta av det brukte bladet.
3. Fjern eventuell sagflis som kan ha samlet seg
i beskyttelsen- eller festeskiveområdet og
kontroller at nedre bladbeskyttelse er i god
stand og fungerer korrekt, som beskrevet over.
Ikke smør dette området.
4. Bruk alltid blad av korrekt størrelse (diameter)
med korrekt størrelse og form på senterhull for
montering på sagspindelen. Pass alltid på at
anbefalt maksimal hastighet (rpm) på sagbladet
er lik eller større enn sagens hastighet (rpm).
5. Følg trinn 1 til 5 under Installering av blad,
pass på at bladet roterer i korrekt retning.
NEDRE BLADBESKYTTELSE
ADVARSEL: Nedre bladbeskyttelse er
en sikkerhetsfunksjon som reduserer
faren for alvorlige personskader.
Bruk aldri sagen dersom nedre
bladbeskyttelse mangler, er skadet
eller ikke fungerer ordentlig. Ikke stol
på at nedre bladbeskyttelse beskytter
deg under alle forhold. Din sikkerhet
avhenger av at alle advarsler og
forsiktighetsregler følges, samt av
korrekt bruk av sagen. Kontroller at
nedre beskyttelsen lukker riktig før hvert
bruk. Dersom nedre bladbeskyttelse
mangler eller ikke fungerer ordentlig,
få service på sagen før bruk. For å
sikre at produktet er trygt og pålitelig,
bør reparasjoner, vedlikehold og
justeringer foretas av et autorisert
servicesenter eller en annen kvalifisert
serviceorganisasjon, og det skal alltid
brukes identiske reservedeler.
KONTROLLER DEN NEDRE BESKYTTELSEN (FIG. 1)
1. Slå av verktøyet og koble verktøyet fra
strømmen.
2. Roter nedre beskyttelsesspak (fig. 1, k) fra
posisjonen helt lukket til posisjonen helt åpen.
Side: 102
NORSK
101
3. Slipp spaken (k) og pass på at beskyttelsen (i)
returnere til posisjonen helt lukket.
Verktøyet bør ha service hos et kvalifisert
servicesenter hvis det:
• ikke returnerer til posisjonen ”helt lukket”,
• beveger seg uregelmessig eller tregt eller
• er i kontakt med bladet eller noen annen del av
verktøyet i alle kuttvinkler og dybder.
Justering av kuttdybden (fig. 5–7)
1. Løft dybdejusteringsspaken (p) for å løsne.
2. For å få korrekt sagedybde, rett inn hakket (q)
på dybdejusteringsstroppen med det passende
merket på øvre bladbeskyttelse (l).
3. Stram til dybdejusteringsspaken
4. For best effektiv kapping med HM-sagblad, still
inn dybdejusteringen slik at ca. halvparten av en
tann stikker under overflaten på treverket som
skal kappes.
5. En metode for sjekk av riktig kuttedybde er vist
i figur 7. Legg en del av det materialet du skal
kappe langs siden på bladet, som vist i figuren,
og observer hvor mye av tannen som vises
under materialet.
Skråvinkel justering (fig. 8)
Skråvinkel justeringsmekanismen (g) kan justeres
mellom 0° og 48°.
1. Vri vinkeljusteringsknappen (f) for å løsne.
2. Vipp fotplaten til ønsket vinkelmerke på
rotasjonsbraketten (u).
3. Senke skråvinkel- justeringsspaken for å
stramme.
Sporindikator (fig. 9)
Fronten av sagskoen har en sporindikator (t) for
vertikal og vinklet saging. Denne indikatoren lar
deg styre sagen langs sagelinjer merket av på
materialet som sages. Indikatoren står på linje med
venstre (indre) side av sagbladet som gjør at sporet
fra bladet er til høyre for indikatoren. Hakkene på
bunnplaten indikerer 0˚ og 45˚.
Justerbar kabelbeskyttelse
(fig. 10)
Den justerbare kabelbeskyttelsen (v) lar
strømkabelen plasseres vertikalt eller parallelt med
bladet. Den leveres i vertikal posisjon.
FOR Å SETTE PÅ PARALLELL POSISJON (FIG. 10A)
1. Trykk kabelbeskyttelsen (v) som vist ved pilen.
2. Roter kabelbeskyttelsen med klokken til parallell
posisjon.
FOR Å SETTE PÅ VERTIKAL POSISJON (FIG. 10B)
1. Trykk kabelbeskyttelsen (v) som vist ved pilen.
2. Roter kabelbeskyttelsen mot klokken til vertikal
posisjon.
Montering og justering av
parallellføring (fig. 11)
Parallellføringen (w) brukes for å kutte parallelt med
kanten av arbeidsstykket.
MONTERING
1. Sett inn parallellføringens justeringsknott (x) i
hullet (aa) som vist i figur 11, hold knotten løst
for å la parallellføringen passere.
2. Sett inn parallellføringen (w) i bunnplaten (h) som
vist i figur 11.
3. Stram parallellføring justeringsknappen (x).
JUSTERING
1. Løsne justeringsknappen (x) og sett
parallellføringen (w) til ønsket bredde.
Justeringen kan nå leses av på parallellførings-
skalaen.
2. Stram justeringsknappen (x).
Festing av støvsugersystemet
(fig. 1, 5, 12)
DWE550/DWE560 sirkelsag er utstyrt med et
støvsugeruttak.
INSTALLERING AV STØVSUGERUTTAKET
1. Løsne dybdejusteringsspaken helt (fig. 5, p).
2. Sett bunnplaten i laveste posisjon (Fig. 1, h).
3. Tilpass venstre halvdel av støvsugeruttaket (y)
over øvre bladbeskyttelse (l) som vist.
4. Sett inn skruen og trekk godt til.
Før maskinen tas i bruk
• Pass på at dekselet er montert riktig. Dekselet
må være i lukket stilling.
• Forviss deg om at bladet dreier i samme retning
som pilene på bladet.
• Ikke bruk sagblad som er slitt.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til
sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende
forskrifter.
Side: 103
NORSK
102
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for personskade, slå av verktøyet
og kople det fra strømkilden før du
fjerner/installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør og før du foretar eventuelle
justeringer eller endringer i oppsett
eller ved reparasjon. Utilsiktet oppstart
kan føre til personskader.
Korrekt plassering av hendene
(fig. 13)
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, skal man ALLTID
ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, skal man ALLTID holde
godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Riktig stilling for hendene er å ha en hånd på
hovedhåndtaket (b), med den andre hånden på
hjelpehåndtaket (e).
Slå på og av (fig. 1)
Av sikkerhetsmessige årsaker er avtrekkerbryteren
(a) på verktøyet utstyrt med en låseknapp (m).
Trykk låseknappen for å låse opp verktøyet.
For å bruke verktøyet, trykk avtrekkerbryteren (a).
Så snart avtrekkerbryteren slippes vil låsebryteren
automatisk aktiveres for å hindre utilsiktet oppstart
av maskinen.
MERK: Ikke skru verktøyet PÅ eller AV
når sagbladet berører arbeidsstykket
eller andre materialer.
Arbeidstykkestøtte (fig. 14–17)
ADVARSEL: For å redusere faren
for personskader, støtt opp arbeidet
skikkelig og hold sagen godt fast for å
forhindre tap av kontroll.
Figurene 14 and 16 viser korrekt sageposisjon.
Figurene 15 and 17 viser feil sageposisjon. Hendene
skal holdes unna sageområdet, og strømledningene
utenfor sageområdet slik at det ikke festes eller
henges opp i arbeidet.
For å unngå tilbakeslag, støtt ALLTID bordet eller
panelet NÆR sagestedet, (fig. 14 and 16). IKKE støtt
opp platen eller panelet unna sagestedet (fig. 15
og 17). Ved bruk av sagen, hold strømkabelen
unna sagingen og hindre at den henger seg fast i
arbeidsstykket.
KOBLE ALLTID FRA SAGEN FØR ENDREINGER
UTFØRES! Plasser arbeidsstykket med den
”gode” siden —den siden som har den viktigste
overflaten—ned. Sagen skjærer oppover, slik at
eventuelle splinter vil komme på den arbeidsflaten
som er opp når du sager .
Skjæring
ADVARSEL: Aldri forsøk å bruke dette
verktøyet ved å holde det opp-ned
og deretter føre arbeidsstykket mot
verktøyet. Fest alltid arbeidsstykket godt,
og før verktøyet mot arbeidsstykket
mens du holder det godt med begge
hender som vist på figur 16.
Legg den brede delene av sagens bunnplate på den
delen av arbeidsstykket som er fast understøttet,
ikke på den delen som vil falle av etter sagingen.
Som eksempel viser figur 16 viser den KORREKTE
måten å kappe av enden av en planke. Fest alltid
arbeidsstykket. Ikke forsøk å holde korte stykker i
hånden! Husk å støtte opp lange og uthengende
arbeidsstykker. Vær forsiktig når du sager materialet
fra undersiden og opp.
Forsikre deg om at sagen kjører ved full hastighet
før den kommer i kontakt med materialet som skal
sages. Start av sagen med bladet mot materialet
eller mens den skyves inn i sagsporet kan føre til
tilbakeslag. Skyv sagen forover med en hastighet
som lar bladet kutte uten særlig motstand. Hardhet
og seighet kan variere selv innen samme stykke
materiale, og kvister eller våte felt kan gi tung
belastning på sagen. Dersom dette skjer, skyv sagen
langsommere, men likevel hardt nok til å fortsette
sagingen uten særlig reduksjon av hastigheten. Å
bruke makt på sagen kan resultere i grove kutt,
unøyaktighet, tilbakeslag, og overoppvarming av
motoren. Dersom sporet ditt begynner å avvike fra
sagelinjen, ikke prøv å tvinge sagen inn igjen. Slipp
istedet avtrekkerbryteren og la bladet komme til full
stopp. Så kan du trekke ut sagen, sikte på nytt og
starte et nytt kutt litt innenfor det feile. Uansett, trekk
ut sagen hvis du må lage et nytt kutt. Ved å tvinge
den inn kan sagen låse seg og gi tilbakeslag.
DERSOM SAGEN LÅSER SEG, SLIPP
AVTREKKERBRYTEREN OG TREKK SAGEN
BAKOVER TIL DEN LØSNER. PASS PÅ AT BLADET
ER RETT I KUTTET OG KLAR AV SAGEKANTEN
FØR DU STARTER IGJEN.
Når du avslutter et kutt, slipp avtrekkerbryteren og la
bladet stoppe før du løfter sagen fra arbeidsstykket.
Når du løfter sagen vil den fjærbelastede
beskyttelsen automatisk lukke seg under bladet.
Husk at bladet er bart før dette skjer. Ta aldri under
arbeidsstykkket, uansett. Dersom du må trekke
tilbake beskyttelsen manuelt (som er nødvendig ved
start av lommesaging), bruk alltid løftespaken.
Side: 104
NORSK
103
MERK: Ved saging av tynne striper, pass på at
små biter avkapp ikke henger seg opp inne i nedre
beskyttelse.
KLØVING
Kløving brukes for å sage opp brede plater i smale
striper – saging på langs av veden. Håndstyring
er vanskeligere for denne typen saging og det
anbefales å bruke en DEWALT parallellføring
(fig. 11, w).
LOMMESAGING (FIG. 18)
ADVARSEL: Lås aldri bladbeskyttelsen
i løftet posisjon. Beveg aldri sagen
bakover ved lommesaging. Dette
kan føre til at enheten løfter seg
fra arbeidsflaten og kan føre til
personskader.
Lommesaging brukes i gulv, vegg og andre flater.
1. Tilpass bunnplaten på sagen slik at bladet sager
til ønsket dybde.
2. Vipp sagen forover og hvil fronten av bunnplaten
på materialet som skal sages.
3. Bruk løftespaken på nedre beskyttelse. trekk
tilbake nedre bladbeskyttelse til en løftet
posisjon. Senk bakkant av bunnplaten til
sagtennene nesten berører saglinjen.
4. Løsne bladbeskyttelsen (beskyttelsens kontakt
med arbeidsstykket vil holde den slik at den
åpnes når du starter sagingen). Fjern hånden
fra beskyttelsesspaken og grip kraftig i
ekstrahåndtaket (e) som vist i
figur 18. Plasser kroppen din og armen for å
kunne motstå tilbakeslag dersom det skjer.
5. Pass på at bladet ikke er i kontakt med flaten
som sages før du starter sagingen.
6. Start motoren og senk sagen til bunnplaten
hviler flatt mot materialet som skal sages. Før
sagen langs sagelinjen til sagingen er ferdig.
7. Slipp avtrekkerbryteren og la bladet stoppe helt
før du trekker bladet ut av materialet.
8. Gjenta som over for hvert nytt kutt.
Støvsuging (fig. 19)
ADVARSEL: Fare for å puste inn støv.
For å redusere faren for personskader,
bruk ALLTID en godkjent støvmaske.
En støvsugertilkobling (y) leveres med verktøyet.
Vakuumslanger på de fleste vanlige støvsugere kan
festes direkte på støvsugeruttaket.
ADVARSEL: Bruk ALLTID en støvsuger
som er designet i samsvar med
gjeldende direktiver for støvutslipp ved
saging av treverk. Vakuumslanger på
de fleste vanlige støvsugere kan festes
direkte på støvsugeruttaket.
AIRLOCK KOBLINGSSYSTEM - DWV9000
(SELGES SEPARAT) (FIG. 19)
AirLock gir en rask og sikker kobling mellom
verktøyets støvsugeradapter (y) og støvsugeren.
1. Kontroller at mansjetten på AirLock kobleren
er i posisjonen ”ulåst”. Juster hakkene på
mansjetten og AirLock kobleren som vist på
bildet for posisjonene åpen og låst.
2. Skyv AirLock koblingen inn på
støvsugerstussen (y).
3. Vri mansjetten til posisjonen ”låst”
VEDLIKEHOLD
Ditt DEWALT elektriske verktøy er designet for å
virke over en lang tidsperiode med et minimum
av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift
avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og
regelmessig renhold.
ADVARSEL: For å redusere
faren for personskader, slå av
enheten og koble verktøyet fra
strømforsyningen før du installerer
eller tar av utstyr, før justering
eller skifte av oppsett, eller når du
foretar reparasjoner. Forsikre deg
om at utløserbryteren er i stillingen
AV. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
Smøring
Verktøyet har selvsmørende kulelagere og trenger
ingen ettersmøring. Imidlertid anbefales det at
verktøyet tas med eller sendes til et servicesenter
en gang i året for grundig rengjøring, kontroll og
smøring av girhuset.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut
av hovedhuset og området rundt
beskyttelsen med tørr luft når du
Side: 105
NORSK
104
ser at skitt samles inne i og rundt
luftåpningene. Bruk godkjente
vernebriller og godkjent støvmaske når
prosedyren utføres.
NEDRE BESKYTTELSE
Nedre beskyttelse skal alltid rotere og lukke godt
fra helt åpen til helt lukket posisjon. Kontroller alltid
at den fungerer korrekt før saging, ved å åpne
beskyttelsen helt og la den lukke seg. Dersom
beskyttelsen ikke lukker helt eller lukker langsomt,
trengs det rengjøring eller service. Ikke bruk
sagen før den fungerer korrekt. For å rengjøre
beskyttelsen, bruk tørr luft eller en myk børste for å
fjerne ansamling av sagflis eller rester fra sporet for
beskyttelsen og fra området rundt beskyttelsens fjær.
Dersom dette ikke løser problemet er det nødvendig
med service på et autorisert servicesenter.
ADVARSEL: Bruk aldri løsemidler eller
sterke kjemikalier for å rengjøre ikke-
metalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene
som brukes i disse delene. Bruk en
klut som bare er fuktet med vann og
mild såpe. Aldri la noen væske trenge
inn i verktøyet; aldri dypp noen del av
verktøyet i en væske.
Blad
Et sløvt blad vil føre til ineffektiv saging, vil
overbelaste sagmotoren, føre til mye splinter og kan
øke faren for tilbakeslag. Skift ut blad når det ikke
lenger er lett å skyve sagen gjennom materialet, når
motoren belastes hardt eller dersom det utvikles
mye varme fra bladet. Det er en god vane å ha
ekstra blad tilgjengelig, slik at du alltid har et skarpt
blad lett tilgjengelig. Sløve blad kan slipes i de fleste
områder.
Herdede gummi/rester på bladet kan fjernes med
white-spirit, rødsprit, ovnrens eller lignende. Anti-
stikk belagte blad kan brukes der det forekommer
mye avleiringer på bladet, så som trykkbehandlet
eller ferskt treverk.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr
enn det som tilbys av DEWALT kan
være farlig, ettersom dette ikke er
testet sammen med dette verktøyet.
For å redusere faren for skader, bør
kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DEWALT brukes sammen med dette
produktet.
IKKE BRUK TILBEHØR FOR VANNTILFØRSEL MED
DENNE SAGEN.
HARDMETALLBLAD SKAL INSPISERES VISUELT
FØR BRUK. SKIFT UT DERSOM SKADET.Ta
kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon
om egnet ekstrautstyr.
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Dette produktet må
ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Dersom du en dag skulle finne ut at ditt DEWALT
produkt må erstattes, eller dersom det ikke lenger
trenges av deg, skal det ikke kastes sammen med
husholdningsavfallet. Gjør dette produktet tilgjengelig
for separat innsamling.
Separat innsamling av brukte produkter
og innpakning gjør at materialene
kan resirkuleres og brukes om igjen.
Gjenbruk av resirkulert materiale
hjelper til med å hindre miljøforurensing
og reduserer etterspørselen etter
råmateriale.
Lokale forskrifter kan ha separat innsamling
av elektriske produkter fra husholdningen ved
kommunale søppelfyllinger eller hos forhandleren der
du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har en ordning for å samle inn og
resirkulere DEWALT produkter når de har nådd
slutten på livsløpet. For å benytte deg av denne
tjenesten, vennligst returner produktet til en
autorisert reparatør som vil samle dem inn på vegne
av oss.
Du kan finne nærmeste autoriserte reparatør ved
å ta kontakt med dit lokale DEWALT-kontor på den
adressen som du finner i denne brukerhåndboken.
Alternativt er en liste over autoriserte DEWALT-
reparatører og alle detaljer om service etter salg og
kontakter tilgjengelig på Internett på: www.2helpU.
com.
Side: 106
NORSK
105
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på
produktene sine og tilbyr en enestående
garanti for profesjonelle brukere av
produktet. Denne garantierklæringen
kommer i tillegg til, og har på ingen
måte negativ innvirkning på, dine
kontraktsmessige rettigheter som
profesjonell bruker eller på dine lovfestede
rettigheter som privat, ikke-profesjonell
bruker. Garantien er gyldig innen områdene
tilhørende medlemslandene i den
Europeiske Union (EU) og det Europeiske
Frihandelsområdet (EFTA).
• 30-DAGERS RISIKOFRI
TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med
ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan
du ganske enkelt returnere det innen
30 dager, komplett med alle de originale
komponentene slik du kjøpte det, til
innkjøpsstedet for å få full refusjon.
Produktet må ha blitt utsatt for rimelig
slitasje og kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Dersom du har behov for vedlikehold eller
service på ditt DEWALT-verktøy i de første
12 månedene etter kjøpet, får du 1 service
gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en
autorisert DEWALT reparatør. Kvittering må
fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer
tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke
sviktet under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt
på grunn av material- eller produksjonsfeil
innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer
DEWALT å bytte ut alle defekte deler
vederlagsfritt eller – etter vårt skjønn – å
erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig
anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig
slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av
uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises;
• Produktet returneres komplett med alle
originale komponenter.
Dersom du har et krav, kontakt
forhandleren eller finn nærmeste
autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT
katalogen, eller kontakt ditt DEWALT
kontor på adressen som angitt i denne
bruksanvisningen. En liste av autoriserte
DEWALT reparatører og informasjon om
vår etter-salg service finner du på internett
under: www.2helpU.com.

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om DeWalt DWE550 ennå.

Spør et spørsmål om DeWalt DWE550

Har du et spørsmål om DeWalt DWE550 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DWE550. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DWE550 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.