DeWalt DWE493 manual

Manual for DeWalt DWE493 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 188 sider.

Side: 1
104 Norsk Gratulerer! Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT til en av de mest pålitelige partnerne for profesjonelle brukere av elektroverktøy. Tekniske data DWE490 DWE492 DWE492S DWE493 DWE494 Spenning VAC 230 230 230 230 230 Type 1 1 1 1 1 Inngangseffekt W 2000 2200 2200 2200 2200 Ubelastet/merkehastighet min-1 6600 6600 6600 8500 6600 Hjuldiameter mm 230 230 230 180 230 Spindeldiameter M14 M14 M14 M14 M14 Spindellengde mm 19 19 19 19 19 Vekt kg 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektorsum) i henhold til EN60745-2-3: LPA (utslipps-lydtrykknivå) dB(A) 94 94 94 94 94 LWA (lydeffektnivå) dB(A) 104 104 104 104 104 K (usikkerhet for det angitte støynivå) dB(A) 3 3 3 3 3 Overflatesliping Verdi vibrasjonsutslipp ah,SG = m/s2 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 Usikkerhet K = m/s2 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Skivesliping Verdi vibrasjonsutslipp ah,DS = m/s2 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Usikkerhet K = m/s2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 STOR VINKELSLIPER DWE490, DWE492, DWE492S, DWE493, DWE494 Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er blitt målt iht. Standardiserte tester gitt i EN60745, og kan brukes til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til forberedende vurdering av eksponering. ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden. En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden. Bruksområder som kapping eller stålbørster kan ha ulike vibrasjonsverdier. Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte operatøren mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: holde vedlike verktøy og tilbehør, holde hendene varme, organisere arbeidsmønster. Sikringer: Europa 230V verktøy 10 ampere, nettstrøm
Side: 2
105 Norsk Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for hvert signal-ord. Vennligst les bruksanvisningen og legg merke til disse symbolene. FARE: Indikerer en overhengende farlig situasjon som vil føre til død eller alvorlige personskader hvis den ikke avverges. ADVARSEL: Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan føre til død eller alvorlige personskader hvis den ikke avverges. FORSIKTIG: indikerer en overhengende farlig situasjon som kan føre til mindre personskader hvis den ikke avverges. MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til personskader, men som kan føre til materielle skader hvis ikke den unngås. Betegner fare for elektrisk støt. Betegner fare for brann. EU-samsvarserklæring MASKINDIREKTIVET STOR VINKELSLIPER DWE490, DWE492, DWE492S, DWE493, DWE494 DeWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under tekniske data er i samsvar med: 2006/42/EF, EN60745-1:2009 + A11:2010, EN60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014 +A12:2014. Disse produktene er også i samsvar med direktiv 2004/108/EF (til 19.4.2016), 2014/30/EU (fra 20.4.2016) og 2011/65/EU. For mer informasjon, vennligst kontakt DeWALT på følgende adresse eller se baksiden av bruksanvisningen. Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DeWALT. Markus Rompel Teknisk direktør DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,D-65510, Idstein, Tyskland 1.5.2015 ADVARSEL: for å redusere skaderisikoen, les bruksanvisningen. Generelle sikkerhetsadvarsler for elektroverktøy ADVARSEL! Les alle sikkerhetsadvarsler og alle instruksjoner. Manglende overholdelse av advarslene og instruksjonene kan resultere i elektrisk støt, brann og/eller alvorlig personskade. LAGRE ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSER FOR FREMTIDIG BRUK Uttrykket «elektroverktøy» i advarslene henviser til ditt strømdrevne (med ledning) elektroverktøy eller ditt batteridrevne (trådløs) elektroverktøy. 1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSOMRÅDET a) Hold arbeidsområdet rent og godt opplyst. Rotete eller mørke områder er en invitasjon til ulykker. b) Ikke bruk elektroverktøy i eksplosive omgivelser, slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser eller støv. Elektroverktøy skaper gnister som kan antenne støv eller gasser. c) Hold barn og tilskuere borte mens du bruker et elektroverktøy. Distraksjoner kan føre til at du mister kontrollen. 2) ELEKTRISK SIKKERHET a) Støpslene til elektroverktøy må passe til stikkontakten. Aldri modifiser støpselet på noen måte. Ikke bruk adaptere med jordede elektriske verktøy. Umodifiserte støpsler og stikkontakter som passer vil redusere risikoen for elektrisk sjokk. b) Unngå kroppskontakt med jordete overflater slik som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det er økt risiko for elektrisk støt dersom kroppen din er jordet. c) Ikke utsett elektroverktøy for regn eller våte forhold. Dersom det kommer vann inn i et elektroverktøy vil det øke risikoen for elektrisk sjokk. d) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk ledningen til å bære, trekke eller dra ut støpselet til elektroverktøyet. Hold ledningen borte fra varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede eller innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk sjokk. e) Når du bruker et elektroverktøy utendørs, bruk en skjøteledning som er egnet for utendørs bruk. Bruk av en skjøteledning beregnet for utendørs bruk reduserer risikoen for elektrisk støt.
Side: 3
106 Norsk foretar noen justeringer, endrer tilbehør eller lagrer elektroverktøy. Slike preventive sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen for å starte elektroverktøyet ved et uhell. d) Lagre elektroverktøy som ikke er i bruk, utilgjengelig for barn og la ikke personer som ikke er kjent med det elektroverktøyet eller disse instruksjonene bruke det. Elektroverktøy er farlige i hendene på utrenede brukere. e) Vedlikehold elektroverktøy. Kontroller om bevegelige deler er feiljustert eller fastskjært, om deler er ødelagt eller andre forhold som kan påvirke driften av elektroverktøyet. Dersom det er skadet, få verktøyet reparert før neste bruk. Mange ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte elektroverktøy. f) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe skjærekanter setter seg mindre sannsynlig fast og er lettere å kontrollere. g) Bruk elektroverktøyet, tilbehørene og bittene, osv., i samsvar med disse instruksjonene og ta i betraktning arbeidsforholdene og det arbeidet som skal utføres. Bruk av elektroverktøyet for oppgaver som er forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en farlig situasjon. 5) SERVICE a) Få elektroverktøyet ditt vedlikeholdt av en kvalifisert reparatør som kun bruker originale reservedeler. Dette vil sikre at elektroverktøyets sikkerhet blir ivaretatt. EKSTRA SIKKERHETSREGLER SPESIFIKT FOR STORE VINKELSLIPERE Sikkerhetsinstruksjoner for all bruk a) Dette elektroverktøyet er beregnet for bruk som slipemaskin, pussemaskin, stålbørste eller kappeverktøy. Les alle sikkerhetsanvisninger, instruksjoner, illustrasjoner og spesifikasjoner som følger dette elektroverktøyet. Manglende overholdelse av instruksjonene som er listet opp under kan resultere i elektrosjokk, ild og/eller alvorlig skade. b) Bruk til f.eks. polering anbefales ikke med dette elektroverktøyet. Dersom elektroverktøyet brukes til andre oppgaver enn det er tiltenkt, kan det føre til fare og forårsake personskade. f) Dersom bruk av et elektroverktøy på et fuktig sted er uunngåelig, bruk en strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for elektrisk sjokk. 3) PERSONLIG SIKKERHET a) Vær oppmerksom, vær nøye med det du gjør og bruk sunn fornuft når du bruker et elektroverktøy. Ikke bruk et elektroverktøy dersom du er trøtt eller er påvirket av medikamenter, narkotika eller alkohol. Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av elektroverktøy kan føre til alvorlig personskade. b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller. Verneutstyr slik som støvmaske, sklisikre vernesko, hjelm, eller hørselsvern brukt under passende forhold vil redusere personskader. c) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at bryteren er i av-stillingen før du kobler til strømkilden og/eller batteripakken, plukker opp eller bærer verktøyet. Å bære elektroverktøy med fingeren på bryteren eller å sette inn støpselet mens elektriske verktøy har bryteren på øker faren for ulykker. d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på det elektroverktøyet. En nøkkel som er festet til en roterende del av et elektroverktøy kan føre til personskade. e) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og stå støtt hele tiden. Dette fører til at du har bedre kontroll over elektroverktøyet ved uventede situasjoner. f) Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg løstsittende klær eller smykker. Hold hår, antrekk og hansker borte fra bevegelige deler. Løstsittende klær, smykker og langt hår kan bli fanget opp av bevegelige deler. g) Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning, må du sørge for at disse er koblet til og ordentlig sikret. Bruk av støvoppsamlere kan redusere støvrelaterte farer. 4) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV ELEKTROVERKTØY a) Ikke tving det elektroverktøyet. Bruk det elektriske verktøyet som situasjonen krever. Det riktige elektroverktøyet vil gjøre jobben bedre og tryggere ved den hastigheten det ble konstruert for. b) Ikke bruk elektroverktøyet hvis bryteren ikke kan slå verktøyet av eller på. Ethvert elektroverktøy som ikke kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres. c) Koble støpselet fra strømkilden og/eller batteripakken fra elektroverktøyet før du
Side: 4
107 Norsk j) Hold elektroverktøyet kun i isolerte gripeoverflater når du utfører operasjoner hvor kutteutstyret kan komme i kontakt med skjulte ledninger eller egen ledning. Kuttutstyr som kommer i kontakt med en strømførende ledning kan føre til at eksponerte metalldeler på elektroverktøyet blir strømførende, og kan gi operatøren et elektrisk støt. k) Plasser ledningen slik at den ikke kommer i kontakt med roterende tilbehør. Hvis du mister kontrollen, kan ledningen bli kuttet av eller henge seg fast, og hånden eller armen din kan bli dratt inn i det roterende tilbehøret. l) Ikke legg elektroverktøyet fra deg før tilbehøret har stanset helt. Det roterende tilbehøret kan ta tak i overflaten og trekke elektroverktøyet ut av kontrollen din. m) Ikke la elektroverktøyet gå mens du bærer det langs siden din. Utilsiktet kontakt med det roterende tilbehøret kan føre til at det kjører seg fast i klærne dine og trekker tilbehøret inn i kroppen din. n) Lufteåpningene på elektroverktøyet må rengjøres regelmessig. Motorviften vil trekke støvet inn i kabinettet, og overskytende oppsamling av forstøvet metall kan føre til elektriske farlige situasjoner. o) Ikke bruk elektroverktøyet i nærheten av antennelige materialer. Gnister kan antenne dette materialet. p) Ikke bruk tilbehør som krever flytende kjølemidler. Bruk av vann eller andre flytende kjølemidler kan føre til elektrisk støt eller sjokk. YTTERLIGERE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR ALL BRUK Årsaker til, og hvordan man unngår tilbakeslag Tilbakeslag er en plutselig reaksjon på et fastklemt eller fastkjørt roterende skive, festeplate, børste eller annet tilbehør. Fastklemming eller fastkjøring forårsaker at det roterende tilbehøret stopper raskt, hvilket i sin tur forårsaker at det ukontrollerbare elektroverktøyet slynges i motsatt retning i forhold rotasjonsretningen på tilbehøret. For eksempel, hvis en slipeskive kjøres fast eller klemmes fast i arbeidsstykket, kan kanten av den skiven som går inn i klempunktet grave seg inn i overflaten på materialet og føre til at skiven hopper ut eller kastes ut. Skiven kan enten hoppe mot eller bort fra brukeren, avhengig av hvilken vei skiven roterte da den klemte seg fast. Slipeskiver kan også bli ødelagt under slike forhold. c) Ikke bruk tilbehør som ikke er spesifikt konstruert og anbefalt fra produsenten av verktøyet. Selv om tilbehøret kan kobles til elektroverktøyet, sikrer ikke dette trygg drift. d) Merkehastighet på tilbehøret må være minst lik maksimal hastighet som er angitt på elektroverktøyet. Tilbehør som går fortere enn merkehastigheten sin, kan bli ødelagt og fly i stykker. e) Utvendig diameter og tykkelse på tilbehøret må være innenfor nominell kapasitet for elektroverktøyet. Tilbehør av feil størrelse kan ikke sikres og kontrolleres tilstrekkelig. f) Gjenget feste på tilbehør må passe til slipemaskinens gjenger. For tilbehør montert på flens, må senterhullet på tilbehøret passe til diameteren på flensen. Tilbehør som ikke passer monteringsdelene på elektroverktøyet, vil rotere eksentrisk, vibrere for mye og kan føre til at du mister kontrollen. g) Ikke bruk et tilbehør som er skadet. Før hver bruk må du inspirere tilbehøret, som slipeskiven, for hakk og sprekker, festeplatene må inspiseres for sprekker, rifter eller slitasje, og stålbørsten må inspiseres for løse eller sprukne tråder. Dersom elektroverktøyet eller tilbehøret slippes ved et uhell, må du kontrollere om det er skadet eller montere uskadet tilbehør. Etter å ha inspisert og installert et tilbehør, still deg selv og eventuelle tilstedeværende bort fra planet for det roterende tilbehøret og kjør elektroverktøyet på maksimal, ubelastet hastighet i ett minutt. Skadet tilbehør vil normalt rives i stykker under denne testen. h) Bruk personlig verneutstyr. Avhengig av bruksområdet må du bruke ansiktsvern eller vernebriller. Bruk støvmaske, hørselvern, hansker og verkstedforkle som kan stoppe små slipefragmenter eller deler fra arbeidsstykket. Øyebeskyttelsen må kunne stoppe flygende biter som kan løsne fra arbeidsstykket. Støvmasken eller åndedrettsvernet må kunne filtrere partikler som oppstår under arbeid. Langvarig eksponering for høyintensiv støy kan føre til hørselstap. i) Hold tilskuere på trygg avstand fra arbeidsområdet. Personer som går inn i arbeidsområdet, må bruke personlig verneutstyr. Fragmenter fra arbeidsstykket eller ødelagt tilbehør kan fly av gårde, og kan føre til skader langt ut over det umiddelbare arbeidsområdet.
Side: 5
108 Norsk d) Skiver må kun brukes for anbefalte operasjoner. For eksempel: ikke slip med siden av kappeskiven. Slipende kappeskiver er laget for kantsliping, dersom det brukes sidekrefter på disse skivene kan det få dem til å knuses. e) Bruk alltid uskadede skiveflenser av korrekt størrelse og form for den valgte skiven. Riktige skiveflenser støtter skiven å reduserer på den måten muligheten for at skiven ødelegges. Flenser for kappeskiver kan være annerledes enn flenser for slipeskiver. f) Ikke bruk nedslitte skiver fra større elektroverktøy. Skiver beregnet på større elektroverktøy er ikke egnet for den høyere hastigheten til et mindre verktøy og kan ødelegges. Ytterligere sikkerhetsadvarsler spesielt for slipende kappeoperasjoner a) Ikke kile fast kappeskiven eller bruk for mye makt. Ikke forsøk å kutte for dypt. Overbelastning av skiven øker lasten og sjansen for at skiven vrir seg eller binder skiven under kapping og muligheten for tilbakeslag eller ødeleggelse av skiven. b) Ikke still kroppen din på linje med og bak den roterende skiven. Når skiven, under bruk, beveger seg bort fra kroppen din, kan et tilbakeslag sende den roterende skiven og elektroverktøyet direkte mot deg. c) Når skiven binder seg eller når kapping av en eller annen grunn avbrytes, slå av elektroverktøyet og hold det stille helt til skiven stanser fullstendig. Forsøk aldri å fjerne kappeskiven fra kuttet mens skiven beveger seg ellers kan det oppstå tilbakeslag. Undersøk og sørg for å fjerne årsakene til fastklemming av bladet. d) Ikke start kappingen på nytt i arbeidsstykket. La skiven nå full hastighet og gå forsiktig tilbake i kuttet. Skiven kan komme til å sette seg fast, bevege seg framover eller slå tilbake dersom den startes opp igjen i arbeidsstykket. e) Støttepaneler eller alle overdimensjonerte arbeidsstykker minsker risken for at skiven henger og slår tilbake. Store arbeidsstykker har en tendens til å henge ned under sin egen vekt. Det må plasseres støtter under arbeidsstykket på begge sider av skiven, nær kuttelinjen og nær kanten av panelet. Tilbakeslag er resultatet av feil bruk av elektroverktøyet og/eller feile driftsprosedyrer eller betingelser, og kan unngås ved å treffe skikkelige forholdsregler, som angitt nedenfor: a) Sørg for å ha et godt grep på elektroverktøyet, og plasser kroppen og armene slik at du kan stå imot tilbakeslagskrefter. Bruk alltid hjelpehåndtaket, dersom montert, for maksimal kontroll på tilbakeslag eller momentreaksjon under oppstart. Brukeren kan kontrollere momentreaksjonen eller tilbakeslagskreftene hvis det er tatt tilstrekkelige forholdsregler. b) Plasser aldri hånden i nærheten av det roterende tilbehøret. Tilbehøret kan slå tilbake over hånden. c) Ikke plasser kroppen i det området elektroverktøyet vil bevege seg hvis det oppstår tilbakeslag. Et tilbakeslag vil drive fram verktøyet i motsatt retning av skivens rotasjonsretning i det punktet der den kjørte seg fast. d) Vær spesielt forsiktig når du jobber på hjørner, skarpe kanter osv. Unngå at tilbehøret hopper og huker seg fast. Hjørner, skarpe kanter eller hopping har en tendens til å kjøre fast det roterende tilbehøret og føre til tilbakeslag eller at du mister kontrollen. e) Ikke fest et sagkjedeblad eller et tannet sagblad. Slike blad fører ofte til tilbakeslag og at du mister kontrollen. Sikkerhetsadvarsler spesielt for sliping og slipende kappeoperasjoner a) Bruk kun skivetyper som anbefales for ditt elektroverktøy og den spesifiserte verneanordningen for den valgte skiven. Skiver som elektroverktøyet ikke ble laget for, er ikke tilstrekkelig beskyttet og er farlige. b) Slipeflaten på hjul med senterforsenking må monteres under planet på beskyttelseskanten. Feilmontert hjul som går utenfor planet på beskyttelseskanten kan ikke beskyttes tilstrekkelig. c) Beskyttelsen må festes forsvarlig til elektroverktøyet og stilles inn for maksimal sikkerhet, slik at minst mulig av skiven eksponeres mot brukeren. Beskyttelsen verner brukeren mot fragmenter fra ødelagte skiver, utilsiktet kontakt med skiven og gnister som kan antenne tøyet.
Side: 6
109 Norsk Les bruksanvisningen før bruk. Bruk hørselvern. Bruk vernebriller. DATOKODE PLASSERING (FIG. 1) Datokoden (X), som også inkluderer produksjonsåret, er trykket på huset. Eksempel: 2015 XX XX Produksjonsår Pakkens innhold Pakken inneholder: 1 Vinkelsliper 1 Beskyttelse 1 Sidehåndtak 1 Flenssett 1 To-pins nøkkel 1 Koffert (kun K-modeller) 1 Bruksanvisning • Kontroller for skader på verktøy, deler eller tilbehør som kan ha oppstått under transporten. • Ta deg tid til å lese grundig og forstå denne bruksanvisningen før bruk. Beskrivelse (fig. 1, 4) ADVARSEL: Modifiser aldri elektroverktøyet eller noen del av det. Det kan føre til materielle skader eller personskader. A. Av/på-bryteren B. Låseknapp C. Spindellås D. Spindel E. Beskyttelse F. Beskyttelsesskruen G. Sidehåndtak H. Lås-på-knapp (bare DWE494) I. To-pins nøkkel J. Bakflens K. Gjenget festemutter f) Utvis ekstra forsiktighet når du foretar et «dykk-kutt» i eksisterende vegger eller andre blinde områder. Skiven stikker ut og kan komme til å kappe gass- eller vannrør, elektriske ledninger eller gjenstander som kan føre til tilbakeslag. Spesifikke sikkerhetsadvarsler for pussing a) Ikke bruk for store skiver med sandpapir. Følg produsentens anbefalinger ved valg av sandpapir. Sandpapir som er større enn pusseskiven, kan føre til opprivningsfare, og tilbakeslag eller at skiven kjører seg fast eller flenges opp. Spesifikke sikkerhetsadvarsler for stålbørsting a) Vær klar over at stålbusten kastes av børsten selv under vanlig bruk. Ikke overbelast busten ved å bruke for mye makt på børsten. Stålbusten kan lett trenge i gjennom lette klær og/eller hud. b) Dersom bruk av en verneanordning anbefales for stålbørsting, ikke tillat at verneanordningen forstyrrer børsteskiven eller børsten. Børsteskiven eller børsten kan utvides i diameter på grunn av arbeidslast og sentrifugalkrefter. Ekstra sikkerhetsregler for slipemaskiner • Bruk ikke Type 11 (utfoldet kopp) hjul på dette verktøyet. Bruk av uegnet tilbehør kan føre til personskader. • Bruk alltid sidehåndtak. Skru håndtaket godt fast. Sidehåndtaket skal alltid brukes for å holde kontroll på verktøyet. Rest-risiko På tross av samsvar med relevante sikkerhetsregler og inkludering av sikkerhetsinnretninger, kan visse rest-risikoer ikke unngås. De er: – Hørselskader. – Fare for personskade pga. flygende partikler. – Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under bruk. – Fare for personskade ved langvarig bruk. Merking på verktøyet Følgende piktogrammer er vist på verktøyet:
Side: 7
110 Norsk Bruk av skjøteledning En skjøteledning skal ikke brukes med mindre det er helt nødvendig. Dersom en skjøteledning trenges, bruk en godkjent 3-leder skjøteledning egnet for dette verktøyets inngangseffekt (se Tekniske data). Minimum ledertverrsnitt er 1,5 mm2 ; maksimum lengde er 30 m. Vikle alltid ut kabelen fullstendig når du bruker en kabeltrommel. MONTERING OG JUSTERING ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade, slå av verktøyet og koble det fra strømkilden før du foretar eventuelle justeringer eller fjerner/ installerer tilleggsutstyr eller tilbehør. Før du kobler verktøyet til igjen, trykk ned og slipp utløserbryteren for å sikre at verktøyet er av. Sette på sidehåndtak (fig. 2) ADVARSEL: Før bruk av verktøyet, pass på at håndtaket er godt skrudd til. ADVARSEL: Sidehåndtaket skal alltid brukes for å holde kontroll på verktøyet. Skru sidehåndtaket (G) stramt inn i ett av hullene (M) på hver side av girkassen. Montering og fjerning av fastskrudd beskyttelse (fig. 1, 3) ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade, slå av verktøyet og koble det fra strømkilden før du foretar eventuelle justeringer eller fjerner/ installerer tilleggsutstyr eller tilbehør. Før du kobler verktøyet til igjen, trykk ned og slipp utløserbryteren for å sikre at verktøyet er av. FORSIKTIG: Det må brukes beskyttelse med denne vinkelsliperen. Ved bruk av vinkelsliper for kapping av metall eller murarbeid MÅ beskyttelse av Type 1 benyttes. Type 1 beskyttelse kan kjøpes separat mot ekstra kostnad fra DeWALT-forhandlere. MERK: Vennligst se Oversikt over slipe- og kappetilbehør ved slutten av denne seksjonen for l vise annet tilbehør som kan brukes med disse vinkelsliperne. 1. Sett vinkelsliperen på et bord med spindelen (D) opp. 2. Tilpass tappene (N) mot hakkene (O). BRUKSOMRÅDE Din kraftige vinkelsliper er designet for profesjonell sliping, nedsliping, stålbørsting og kutting. SKAL IKKE brukes under våte forhold eller i nærheten av antennelige væsker eller gasser. Disse kraftige vinkelsliperne er profesjonelle elektroverktøy. IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Tilsyn er nødvendig når uerfarne brukere skal bruke dette verktøy. • Små barn og uføre. Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av små barn eller uføre uten oppsyn. • Dette produktet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal aldri forlates alene med dette produktet. Nullspennings utløserbryter KUN DWE494 Av/på-bryteren har en nullspennings utløserfunksjon. Dersom verktøyet kobles fra strømkilden av noen grunn må bryteren aktivt reaktiveres av deg. Myk oppstart DWE492S OG DWE494 Myk oppstart gir en sakte oppbygging av hastighet for å unngå et plutselig kast ved oppstart. Denne egenskapen er spesielt nyttig ved arbeid i trange rom. Elektrisk sikkerhet Den elektriske motoren er designet for kun en spenning. Kontroller alltid at strømforsyningen samsvarer med spenningen på merkeskiltet. Ditt DeWALT-verktøy er dobbeltisolert i samsvar med EN60745; det trengs derfor ikke noen jordledning. Dersom strømkabelen er skadet, skal den byttes ut med en spesielt produsert strømkabel fra DeWALT service organisasjonen. MERK: Dette verktøyet er ment for tilkobling til et strømforsyningssystem med maks tillatt systemimpedans Zmax på 0.28 Ω i grensesnittet (strømtilkoblingsboks) til brukerens nett. Brukeren må sikre seg at dette verktøyet kun kobles til et strømsystem som oppfyller kravet over. Om nødvendig skal operatøren spørre strømleverandøren om systemimpedansen i grensesnittet.
Side: 8
111 Norsk 5. Skru den gjengede festemutteren (L) levert med festeplaten opp på spindelen. Ringen på den gjengede festemutteren må vende mot gummistøtteputen. 6. Press knappen for spindellåsen (C) og roter spindelen (D) til den låser i posisjon. 7. Stram den gjengede festemutteren (L) med to-pins nøkkelen. 8. Frigjør spindellåsen. 9. For å fjerne skiven, løsne den gjengede festemutteren (L) med to-pins-nøkkelen. Sette på en stålbørste Skru stålbørste-skiven direkte inn i spindelen uten bruk av mellomskive og gjenget flens. Før bruk • Installer verneanordningen og egnet disk eller skive. Ikke bruk utslitte skiver. • Kontroller at indre og ytre flens er montert korrekt. Følg instruksene i Tabell over slipe- og kappetilbehør. • Kontroller at skiven roterer i retning av pilene på tilbehøret og verktøyet. • Ikke bruk et tilbehør som er skadet. Før hver bruk må du inspirere tilbehøret, som slipeskiven, for hakk og sprekker, festeplatene må inspiseres for sprekker, rifter eller slitasje, og stålbørsten må inspiseres for løse eller sprukne tråder. Dersom elektroverktøyet eller tilbehøret slippes ved et uhell, må du kontrollere om det er skadet eller montere uskadet tilbehør. Etter å ha inspisert og installert et tilbehør, still deg selv og eventuelle tilstedeværende bort fra planet for det roterende tilbehøret og kjør elektroverktøyet på maksimal, ubelastet hastighet i ett minutt. Skadet tilbehør vil normalt rives i stykker under denne testen. • Bruk aldri underlag sammen med limte slipeprodukter. • Jobb aldri med slipekoppen uten at det er satt på passende beskyttelse. • Ikke overbelaste maskinen så mye at den stopper helt opp. Etter kraftig belastning på maskinen, fortsett å kjøre den uten belastning i flere minutter for å kjøle ned tilbehøret. Ikke berør slipe- eller kappeskiven før den har kjølt seg av. Skivene kan bli svært varme ved bruk. • Bruk aldri elektroverktøyet med et kappestativ. 3. Trykk beskyttelsen (E) ned og roter den til ønsket posisjon. 4. Stram skruen (F) forsvarlig. 5. For å fjerne verneanordningen, løsne skruen. FORSIKTIG: Dersom verneanordningen ikke kan strammes ved å bruke justeringsskruen, ikke bruk verktøyet. For å redusere risikoen for personskade, ta verktøyet og beskyttelsen med til et verksted for å reparere eller skifte beskyttelsen. Tilpassing og avmontering av en slipe- eller kappeskive (fig. 1, 4, 5) ADVARSEL: Ikke bruk en skadet skive. 1. Plasser verktøyet på et bord med beskyttelsen opp. 2. Monter den bakflensen (J) korrekt på spindelen (D) (fig. 4). 3. Plasser skiven (O) på bakflensen (J) (fig. 5). Når du monterer en skive med opphøyd senter, kontroller at det opphøyde senteret (P) vender mot bakflensen (J). 4. Skru den gjengede festemutteren (K) på spindelen (D) (fig. 4): a. Ringen på den gjengede festemutteren (K) må vende mot skiven ved montering av en slipeskive (fig. 5a); b. Ringen på den gjengede festemutteren (K) må vende bort fra skiven ved montering av en kappeskive (fig. 5b). 5. Press knappen for spindellåsen (C) og roter spindelen (D) til den låser i posisjon. 6. Stram den gjengede festemutteren (K) med den medfølgende to-pins nøkkelen. 7. Frigjør spindellåsen. 8. For å fjerne skiven, løsne den gjengede festemutteren (K) med to-pins nøkkelen. Montering og fjerning av festeplaten/ slipepapir (fig. 1, 4, 6) 1. Legg verktøyet på et bord eller flatt underlag, med beskyttelsen opp. 2. Ta ut bakflensen (J). 3. Sett festeplaten i gummi korrekt på spindelen (D). 4. Legg slipearket på gummistøtteputen.
Side: 9
112 Norsk • Pass på, skiven fortsetter å rotere etter verktøyet er slått av. • Verktøyet er ikke designet for bruk med slipekopp. • ikke bruk egne bøssinger eller overgangsstykker for å tilpasse slipeskiver med stor hull. Korrekt plassering av hendene (fig. 1, 7) ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade, skal man ALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist. ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade, skal man ALLTID holde godt fast, for å være forberedt på en plutselig reaksjon. Korrekt plassering av hendene krever en hånd på sidehåndtaket (G), med den andre hånden på hoveddelen av verktøyet som vist i figur 7. Slå på og av (figur 1) På/av knappen er utstyrt med en bryter for å låse opp. For å bruke verktøyet, trykk inn opplåsingsknappen (B) og bruk deretter verktøyet ved hjelp av strømbryteren (A). Slipp opplåsingsknappen (B). For å stoppe verktøyet, slipp knappen. Låseknapp (fig. 1) KUN DWE494 For kontinuerlig bruk, trykk låseknappen (H) og slipp på/av avtrekksbryteren. For å bruke verktøyet, trykk på/av bryteren igjen. Låseknappen kan fjernes permanent uten at samsvar med gjeldende regler som angitt på verktøyets typeskilt brytes. Fjerning av låsepinnen skal gjøres av et DeWALT Servicesenter. Spindellås (fig. 1) Spindellåsen (B) skal hindre spindelen fra å rotere ved installasjon eller fjerning av skiver. Bruk spindellåsen kun når verktøyet er slått av, plugget ut fra strømforsyningen, og har stoppet helt. MERK: For å redusere risikoen for skade på verktøyet, slå ikke på spindellåsen når verktøyet er i bruk. Dette vil resultere i skader på verktøyet og tilbehøret kan komme til å rotere av og dermed forårsake personskade. BRUK ADVARSEL: Følg alltid sikkerhetsanvisningene og gjeldende regler. ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade, slå av verktøyet og koble det fra strømkilden før du foretar eventuelle justeringer eller fjerner/ installerer tilleggsutstyr eller tilbehør. Før du kobler verktøyet til igjen, trykk ned og slipp utløserbryteren for å sikre at verktøyet er av. ADVARSEL: • Forsikre deg om at materialet som skal slipes eller kappes er godt festet. • Fest og støtt opp arbeidsstykket. Bruk klemmer eller skrustikke for å feste og støtte arbeidsstykket på en stabil plattform. Det er viktig å feste og støtte opp arbeidsstykket godt, for å hindre at det beveger seg og at du mister kontrollen. Bevegelse av arbeidsstykket eller tap av kontroll kan være farlig og føre til personskader. • Støttepaneler eller alle overdimensjonerte arbeidsstykker minsker risken for at skiven henger og slår tilbake. Store arbeidsstykker har en tendens til å sige ned under sin egen vekt. Det må plasseres støtter under arbeidsstykket på begge sider av skiven, nær kuttelinjen og nær kanten av panelet. • Bruk alltid vanlige arbeidshansker ved bruk av dette verktøyet. • Bruk bare lett trykk på verktøyet. Bruk ikke sidekrefter på skiven. • Unngå overbelastning. Dersom verktøyet blir varmt, la det gå i noen minutter uten belastning for å kjøle seg ned. Ikke berør tilbehør før det har kjølt seg ned. Skivene blir svært varme ved bruk. • Jobb aldri med slipekoppen uten at det er satt på passende beskyttelse. • Bruk aldri elektroverktøyet med et kappestativ. • Bruk aldri underlag sammen med limte slipeprodukter.
Side: 10
113 Norsk Kapping av spor i bærende vegger kan være underlagt nasjonale regler. Disse forskrifter skal følges under alle omstendigheter. Før arbeidet begynner, må du kontakte ansvarlig bygningsingeniør, arkitekt eller byggeleder. Bruk av lamellslipestift ADVARSEL: Ansamling av metallstøv. For mye bruk av lamellslipestifter på metall kan føre til økt potensiale for elektrisk sjokk. For å redusere denne risikoen, sett inn en jordfeilbryter (RCD) før bruk og rengjør ventilasjonsåpningene daglig ved å blåse komprimert luft inn i ventilasjonsåpningene i samsvar med vedlikeholdsinstruksjonene under. VEDLIKEHOLD Ditt DeWALT elektroverktøy er designet for å brukes over lang tid med minimum vedlikehold. For at den skal fungere tilfredsstillende over tid, er det viktig å sørge for riktig stell av verktøyet og regelmessig renhold. ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade, slå av verktøyet og koble det fra strømkilden før du foretar eventuelle justeringer eller fjerner/ installerer tilleggsutstyr eller tilbehør. Før du kobler verktøyet til igjen, trykk ned og slipp utløserbryteren for å sikre at verktøyet er av. Smøring Ditt elektroverktøy trenger ikke ekstra smøring. Rengjøring ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedhuset med tørr luft når du ser at skitt samles inne i og rundt luftåpningene. Bruk godkjente vernebriller og godkjent støvmaske når prosedyren utføres. ADVARSEL: Bruk aldri løsemidler eller sterke kjemikalier for å rengjøre ikke- metalliske deler av verktøyet. Disse kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse delene. Bruk bare en klut For å slå på låsen, trykk ned knappen for spindellåsen og roter spindelen helt til du ikke kan rotere spindelen ytterligere. Anvendelse på metall Ved bruk av verktøyet på metall, kontroller at en jordfeilbryter (RCD) er installert for å unngå restrisikoer forårsaket av metallspon. Dersom strømforsyningen slås av ved RCD-en, ta verktøyet til en autorisert DeWALT-reparatør. ADVARSEL: Under ekstreme arbeidsforhold kan strømførende støv samles opp inne i maskinkabinettet under arbeid med metall. Dette kan føre til at den beskyttende isolasjonen i maskinen brytes ned, med en potensiell fare for elektrisk støt. For å unngå oppsamling av metallspon inne i maskinen, anbefaler vi å rengjøre ventilasjonsåpningene daglig. Se Vedlikehold. Saging av metall For kapping med limte slipeskiver, bruk alltid beskyttelse av type 1. Ved kapping, bruk moderat hastighet tilpasset materialet du jobber med. Ikke bruk trykk på kappeskiven, ikke vri eller vipp på maskinen. Ikke reduser hastigheten på kappeskiven ved å bruke sideveis trykk. Maskinen skal alltid jobbe med sliperetning oppover. Det er ellers fare for at den skyves ukontrollert ut av sporet. Ved kapping av profiler og firkantstykker, er det best å starte med det minste tverrsnittet. Grovsliping Bruk aldri en kappeskive for grovsliping. Bruk alltid beskyttelse av type 27. Det beste resultatet på grovslipingen får du med maskinen stilt til vinkel mellom 30° og 40°. Beveg maskinen frem og tilbake med moderat trykk. På den måten blir ikke arbeidsstykket for varmt eller bli misfarget, og det dannes ikke spor. Kapping av stein Maskinen skal kun brukes for tørrkapping. For kapping av stein er det best å bruke en diamantkappeskive. Bruk alltid støvmaske når du bruker maskinen. Råd for arbeidet Vær forsiktig når du kapper spor i bærende vegger.
Side: 11
114 Norsk til med å hindre miljøforurensing og reduserer etterspørselen etter råmateriale. Lokale forskrifter kan ha separat innsamling av elektriske produkter fra husholdningen ved kommunale søppelfyllinger, eller hos forhandleren der du kjøper et nytt produkt. DeWALT har en ordning for innsamling og gjenbruk av DeWALT-produkter når levetiden tar slutt. For å benytte deg av denne tjenesten, vennligst returner produktet til en autorisert reparatør som vil samle det inn på vegne av oss. Du kan finne nærmeste autoriserte reparatør ved å ta kontakt med ditt lokale DeWALT- kontor på adressen som er angitt i denne håndboken. Alternativt er en liste over autoriserte DeWALT-reparatører og alle detaljer om vår ettermarkedsservice og kontakter tilgjengelig på denne Internett-adressen: www.2helpU.com. fuktet med mildt såpevann. La aldri noen væske trenge inn i verktøyet; dypp aldri noen del av verktøyet i en væske. Tilleggsutstyr ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som tilbys av DeWALT, kan være farlig, ettersom dette ikke er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere faren for skader, bør kun DeWALT anbefalt tilleggsutstyr brukes med dette produktet. Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om egnet ekstrautstyr. OVERSIKT TILLEGGSUTSTYR Maks. [mm] [mm] Min. Rotasjon [min.-1 ] Periferihastighet [m/s] Gjengehull lengde [mm] D b d d D b 230 6 22,23 6600 80 - D 180 - - 8500 80 - D d b 75 30 M14 8500 45 20,0 D 180 12 M14 8500 80 20,0 230 12 M14 8500 80 20,0 Beskyttelse av miljøet Separat avfallshåndtering. Dette produktet må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Dersom du en dag skulle finne ut at DeWALT- produktet ditt må skiftes ut, eller dersom du ikke lenger har behov for det, må det ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. Lever dette produktet for separat avfallshåndtering. Separat innsamling av brukte produkter og innpakning gjør at materialene kan resirkuleres og brukes om igjen. Gjenbruk av resirkulert materiale hjelper
Side: 12
115 Norsk OVERSIKT SLIPE- OG KUTTETILLEGGSUTSTYR Beskyttelsestype Tilleggsutstyr Beskrivelse Hvordan montere sliperen TYPE 27 BESKYTTELSE Skive med senterforsenking Type 27 Beskyttelse Bakflens Type 27 slipeskive med senterforsenking Gjenget festemutter Lamellslipskive Børsteskrive Børsteskriver med gjenget mutter Type 27 Beskyttelse Børsteskive Stålbørste med gjenget mutter Type 27 Beskyttelse Stålbørste Festeplate/slipeark Type 27 Beskyttelse Festeplate i gummi Slipeskive Gjenget festemutter
Side: 13
116 Norsk OVERSIKT SLIPE- OG KUTTETILLEGGSUTSTYR (forts.) Beskyttelsestype Tilleggsutstyr Beskrivelse Hvordan montere sliperen TYPE 1 BESKYTTELSE Murkappeskive, limt Type 1 Beskyttelse Bakflens Kappehastighet Gjenget festemutter Metall-kappeskive, limt TYPE 1 BESKYTTELSE ELLER TYPE 27 BESKYTTELSE Diamantkappeskive

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeWalt DWE493 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DWE493. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DWE493 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeWalt DWE493

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeWalt DWE493 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

 • Merke: DeWalt
 • Produkt: Vinkelslipere
 • Model/navn: DWE493
 • Filtype: PDF
 • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk