DWE4057

DeWalt DWE4057 manual

DWE4057

Manual for DeWalt DWE4057 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 208 sider.

Side: 1
113 Norsk slått av eller når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden. Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte operatøren mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like verktøy og tilbehør, holde hendene varme, organisere arbeidsmønster. Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for hvert signalkodeord. Vennligst les håndboken og legg merke til disse symbolene. FARE: Indikerer en overhengende farlig situasjon som vil føre til død eller Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte tester gitt i EN 60745, og kan brukes til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til forberedende vurdering av eksponering. ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden. En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør også tas med i beregningen når verktøyet er VINKELSLIPERE DWE4056, DWE4057, DWE4120, DWE4156, DWE4157 Gratulerer! Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy. Tekniske data DWE4056 DWE4057 DWE4120 DWE4156 DWE4157 Spenning VAC 230 230 230 230 230 Type 1 1 1 1 1 Inngangseffekt W 800 800 900 900 900 Ubelastet/merkehastighet min-1 11800 11800 11800 11800 11800 Diameter hjul mm 115 125 115 115 125 Spindeldiameter M14 M14 M14 M14 M14 Spindellengde mm 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 Vekt kg 1,8* 1,9* 2,05* 2,0* 2,05* * vekt inkluderer sidehåndtak og verneanordning Støyverdierogvibrasjonsverdier(triaxvektorsum)ihenholdtilEN60745-2-3: LPA (lydtrykksnivå) dB(A) 90,5 90,5 91,5 91,5 9,5 LWA (lydeffektnivå) dB(A) 101,3 101,3 102,5 102,5 102,5 K (usikkerhet for det angitte støynivå) dB(A) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Overflatesliping Verdi vibrasjonsutslipp ah,AG = m/s² 9,4 9,4 11,0 11,0 11,0 Usikkerhet K = m/s² 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Skivesliping Verdi vibrasjonsutslipp ah,DS = m/s² 7,5 7,5 6,8 6,8 6,8 Usikkerhet K = m/s² 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)
Side: 2
114 Norsk instruksjoner. Manglende overholdelse av advarslene og instruksjonene kan resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller alvorlig skade. TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG BRUK Uttrykket "elektrisk verktøy" i advarslene henviser til ditt strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller ditt batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy. 1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSOMRÅDET a) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete eller mørke områder er en invitasjon til ulykker. b) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive omgivelser, slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser eller støv. Elektrisk verktøy skaper gnister som kan antenne støv eller gasser. c) Hold barn og tilskuere borte mens du bruker et elektrisk verktøy. Distraksjoner kan føre til at du mister kontrollen. 2) ELEKTRISK SIKKERHET a) Støpselet til elektriske verktøy må passe til stikkontakten. Aldri modifiser støpselet på noen måte. Ikke bruk adaptere med jordede elektriske verktøy. Umodifiserte støpsler og stikkontakter som passer vil redusere risikoen for elektrisk sjokk. b) Unngå kroppskontakt med jordete overflater slik som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det finnes en økt risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din er jordet. c) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn eller våte forhold. Dersom det kommer vann inn i et elektrisk verktøy vil det øke risikoen for elektrisk sjokk. d) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk ledningen til å bære, trekke eller dra ut støpselet til det elektriske verktøyet. Hold ledningen borte fra varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede eller innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk sjokk. e) Når du bruker et elektrisk verktøy utendørs, bruk en skjøteledning som er egnet for utendørs bruk. Bruk av en skjøteledning beregnet for utendørs bruk reduserer risikoen for elektrisk sjokk. f) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på et fuktig sted er uunngåelig, bruk en strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for elektrisk sjokk. 3) PERSONLIG SIKKERHET a) Hold deg våken, hold øye med det du gjør og bruk sunn fornuft når du bruker alvorlige personskader hvis den ikke avverges. ADVARSEL: Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan føre til død eller alvorlige personskader hvis den ikke avverges. FORSIKTIG: Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan føre til små eller moderate personskader hvis den ikke avverges. MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til personskader, men som kan føre til skader på utstyr hvis den ikke unngås. Betegner fare for elektrosjokk. Betegner fare for brann. EU-samsvarserklæring MASKINERIDIREKTIV VINKELSLIPERE DWE4056, DWE4057, DWE4120, DWE4156, DWE4157 DeWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under Tekniske data er i samsvar med: 2006/42/EU, EN 60745-1, EN 60745-2-3 +A13:2015. Disse produktene samsvarer også med direktiv 2014/30/EF og 2011/65/EF. For mer informasjon, vennligst kontakt DeWALT på følgende adresser eller se baksiden av håndboken. Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DeWALT. Markus Rompel Teknisk direktør DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11, D-65510 Idstein, Tyskland 05.03.2018 ADVARSEL: For å redusere skaderisikoen, les brukerhåndboken. Generelle sikkerhetsadvarsler for elektriske verktøy ADVARSEL! Les alle sikkerhetsadvarsler og alle
Side: 3
115 Norsk ikke personer som ikke er kjent med det elektriske verktøyet eller disse instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy er farlige i hendene på utrenede brukere. e) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller om bevegelige deler er feiljustert eller fastskjært, om deler er ødelagt eller andre forhold som kan påvirke driften av verktøyet. Dersom det er skadet, få verktøyet reparert før neste bruk. Mange ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte verktøy. f) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe skjærekanter setter seg mindre sannsynlig fast og er lettere å kontrollere. g) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene, osv., i samsvar med disse instruksjonene og ta i betraktning arbeidsforholdene og det arbeidet som skal utføres. Bruk av det elektriske verktøyet for oppgaver som er forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en farlig situasjon. 5) VEDLIKEHOLD a) Få det elektriske verktøyet ditt vedlikeholdt av en kvalifisert reparatør som kun bruker originale reservedeler. Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet blir ivaretatt. EKSTRA SPESIFIKKE SIKKERHETSREGLER Sikkerhetsinstruksjoner for all bruk a) Dette elektroverktøyet er beregnet for bruk til sliping, pussing, stålbørsting, polering eller kapping. Les alle sikkerhetsadvarsler, instruksjoner, illustrasjoner og spesifikasjoner som leveres med dette elektroverktøyet. Manglende overholdelse av instruksjonene som er listet opp under kan resultere i elektrosjokk, ild og/eller alvorlig skade. b) Bruk til f.eks. polering anbefales ikke med dette verktøyet. Dersom elektroverktøyet brukes til andre oppgaver enn det er tiltenkt, kan det føre til fare og forårsake personskade. c) Ikke bruk tilbehør som ikke er spesifikt konstruert og anbefalt fra produsenten av verktøyet. Selv om tilbehøret kan kobles til elektroverktøyet, sikrer ikke dette trygg drift. d) Merkehastighet på tilbehøret må være minst lik maksimal hastighet som er angitt på elektroverktøyet. Tilbehør som går fortere enn merkehastigheten sin, kan bli ødelagt og fly i stykker. et elektrisk verktøy. Ikke bruk et elektrisk verktøy dersom du er trøtt eller er påvirket av medikamenter, narkotika eller alkohol. Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av elektriske verktøy kan føre til alvorlig personskade. b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller. Verneutstyr slik som støvmaske, sklisikre vernesko, hjelm, eller hørselsvern brukt under passende forhold vil redusere personskader. c) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at bryteren er i av-stillingen før du kobler til strømkilden og/eller batteripakken, plukker opp eller bærer verktøyet. Å bære elektriske verktøy med fingeren på bryteren eller å sette inn støpselet mens elektriske verktøy har bryteren på øker faren for ulykker. d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på det elektriske verktøyet. En nøkkel som er festet til en roterende del av det elektriske verktøyet kan føre til personskade. e) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og stå støtt hele tiden. Dette fører til at du har bedre kontroll over det elektriske verktøyet ved uventede situasjoner. f) Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg løstsittende klær eller smykker. Hold hår, antrekk og hansker borte fra bevegelige deler. Løstsittende antrekk, smykker eller langt hår kan bli fanget opp av bevegelige deler. g) Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning, må du sørge for at disse er koblet til og ordentlig sikret. Bruk av støvoppsamlere kan redusere støvrelaterte farer. 4) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV ELEKTRISKE VERKTØY a) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det elektriske verktøyet som situasjonen krever. Det riktige elektriske verktøyet vil gjøre jobben bedre og tryggere ved den hastigheten det ble konstruert for. b) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan slå verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk verktøy som ikke kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres. c) Koble støpselet fra strømkilden og/eller batteripakken fra det elektriske verktøyet før du foretar noen justeringer, endrer tilbehør eller lagrer elektriske verktøy. Slike preventive sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen for å starte det elektriske verktøyet ved et uhell. d) Lagre elektriske verktøy som ikke er i bruk, utilgjengelig for barn og la
Side: 4
116 Norsk henge seg fast, og hånden eller armen din kan bli dratt inn i det roterende tilbehøret. l) Ikke legg elektroverktøyet ned før tilbehøret har stanset helt. Det roterende tilbehøret kan ta tak i overflaten og trekke elektroverktøyet ut av kontrollen din. m) Ikke la elektroverktøyet gå mens du bærer det langs siden din. Utilsiktet kontakt med det roterende tilbehøret kan føre til at det kjører seg fast i klærne dine og trekker tilbehøret inn i kroppen din. n) Lufteåpningene på elektroverktøyet må rengjøres regelmessig. Motorviften vil trekke støvet inn i kabinettet, og overskytende oppsamling av forstøvet metall kan føre til elektriske farlige situasjoner. o) Ikke bruk elektroverktøyet i nærheten av antennelige materialer. Gnister kan antenne dette materialet. p) Ikke bruk tilbehør som krever flytende kjølemidler. Bruk av vann eller andre flytende kjølemidler kan føre til elektrisk støt eller sjokk. SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR ALL BRUK Årsaker til, og hvordan man unngår tilbakeslag SIKKERHETSANVISNINGER SOM ER FELLES FOR SLIPING, SANDPUSSING, BØRSTING ELLER KAPPEOPERASJONER: Tilbakeslag er en plutselig reaksjon på et fastklemt eller fastkjørt roterende skive, støttetallerken, børste eller annet tilbehør. Fastklemming eller fastkjøring forårsaker at det roterende tilbehøret stopper raskt, hvilket i sin tur forårsaker at det ukontrollerbare elektroverket slynges i motsatt retning i forhold rotasjonsretningen på tilbehøret. For eksempel, hvis en slipeskive kjøres fast eller klemmes fast i arbeidsstykket, kan kanten av den skiven som går inn i klempunktet grave seg inn i overflaten på materialet og føre til at skiven hopper ut eller kastes ut. Skiven kan enten hoppe mot eller bort fra brukeren, avhengig av hvilken vei skiven roterte da den klemte seg fast. Slipeskiver kan også bli ødelagt under slike forhold. Tilbakeslag er resultatet av feil bruk av verktøyet og/ eller feil driftsprosedyrer eller betingelser, og kan unngås ved å treffe skikkelige forholdsregler, som angitt nedenfor: a) Sørg for et godt grep på elektroverktøyet, og plasser kroppen og armene slik at du kan stå imot tilbakeslagskrefter. Bruk alltid hjelpehåndtaket, dersom montert, for maksimal kontroll på tilbakeslag eller e) Utvendig diameter og tykkelse på tilbehøret må være innenfor nominell kapasitet for elektroverktøyet. Tilbehør av feil størrelse kan ikke sikres og kontrolleres tilstrekkelig. f) Gjenget feste på tilbehør må passe til slipemaskinens gjenger. For tilbehør montert på flens, må senterhullet på tilbehøret passe til diameteren på flensen. Tilbehør som ikke passer monteringsdelene på elektroverktøyet, vil rotere eksentrisk, vibrere for mye og kan føre til at du mister kontrollen. g) Ikke bruk skadet tilbehør. Før hver bruk må du inspirere tilbehøret, som slipeskiven, for hakk og sprekker, festeplatene må inspiseres for sprekker, rifter eller slitasje, og stålbørsten må inspiseres for løse eller sprukne tråder. Dersom elektroverktøyet eller tilbehøret slippes ved et uhell, må du kontrollere om det er skadet eller montere uskadet tilbehør. Etter å ha inspisert og installert et tilbehør, still deg selv og eventuelle tilstedeværende bort fra banen til det roterende tilbehøret og kjør elektroverktøyet på maksimal, ubelastet hastighet i ett minutt. Skadet tilbehør vil normalt rives i stykker under denne testen. h) Bruk personlig verneutstyr. Avhengig av bruksområdet må du bruke ansiktsvern eller vernebriller. Bruk støvmaske, hørselvern, hansker og verkstedforkle som kan stoppe små slipefragmenter eller deler fra arbeidsstykket. Øyebeskyttelsen må kunne stoppe flygende biter som kan løsne fra arbeidsstykket. Støvmasken eller åndedrettsvernet må kunne filtrere partikler som oppstår under arbeid. Langvarig eksponering for høyintensiv støy kan føre til hørselstap. i) Hold tilskuere på trygg avstand fra arbeidsområdet. Personer som går inn i arbeidsområdet, må bruke personlig verneutstyr. Fragmenter fra arbeidsstykket eller ødelagt tilbehør kan fly av gårde, og kan føre til skader langt ut over det umiddelbare arbeidsområdet. j) Hold det elektriske verktøyet kun i isolerte gripeoverflater når du utfører operasjoner hvor kutteutstyret kan komme i kontakt med skjulte ledninger eller egen ledning. Kuttutstyr som kommer i kontakt med en strømførende ledning kan føre til at eksponerte metalldeler på elektroverktøyet blir strømførende, og kan gi operatøren støt. k) Plasser ledningen slik at den ikke kommer i kontakt med roterende tilbehør. Hvis du mister kontrollen, kan ledningen bli kuttet av eller
Side: 5
117 Norsk Flenser for kappeskiver kan være annerledes enn flenser for slipeskiver. f) Ikke bruk nedslitte skiver fra større elektroverktøy. Skiver beregnet på større elektroverktøy er ikke egnet for den høyere hastigheten til et mindre verktøy og kan ødelegges. Ytterligere sikkerhetsadvarsler spesielt for slipende kappeoperasjoner a) Ikke stopp kappeskiven eller bruk for mye makt. Ikke forsøk å kutte for dypt. Overbelastning av skiven øker lasten og sjansen for at skiven vrir seg eller binder skiven under kapping og muligheten for tilbakeslag eller ødeleggelse av skiven. b) Ikke still kroppen din i banen til eller bak den roterende skiven. Når skiven, under bruk, beveger seg bort fra kroppen din, kan et tilbakeslag sende den roterende skiven og elektroverktøyet direkte mot deg. c) Når skiven binder seg eller ved avbrytelse av kapping av en eller annen grunn, slå av elektroverktøyet og hold det stille helt til skiven stanser fullstendig. Forsøk aldri å fjerne kappeskiven fra kuttet mens skiven beveger seg ellers kan det oppstå tilbakeslag. Undersøk og sørg for å fjerne årsakene til fastklemming av bladet. d) Ikke restart kappingen i arbeidsstykket. La skiven nå full hastighet og gå forsiktig tilbake i kuttet. Skiven kan komme til å sette seg fast, bevege seg framover eller slå tilbake dersom den startes opp igjen i arbeidsstykket. e) Støttepaneler eller overdimensjonerte arbeidsstykker minsker risken for at hjulet henger og slår tilbake. Store arbeidsstykker har en tendens til å henge ned under sin egen vekt. Det må plasseres støtter under arbeidsstykket på begge sider av skiven, nær kuttelinjen og nær kanten av panelet. f) Utvis ekstra forsiktighet når du foretar et "dykk-kutt" i eksisterende vegger eller andre blinde områder. Skiven stikker ut og kan komme til å kappe gass- eller vannrør, elektriske ledninger eller gjenstander som kan føre til tilbakeslag. Spesifikke sikkerhetsadvarsler for pussing a) Ikke bruk for store skiver med sandpapir. Følg produsentens anbefalinger ved valg momentreaksjon under oppstart. Brukeren kan kontrollere momentreaksjonen eller tilbakeslagskreftene hvis det er tatt tilstrekkelige forholdsregler. b) Plasser aldri hånden i nærheten av det roterende tilbehøret. Tilbehøret kan slå tilbake over hånden. c) Ikke plasser kroppen i det området elektroverktøyet vil bevege seg hvis det oppstår tilbakeslag. Et tilbakeslag vil drive fram verktøyet i motsatt retning av skivens rotasjonsretning i det punktet der den kjørte seg fast. d) Vær særlig forsiktig under bearbeiding av hjørner, skarpe kanter osv. Unngå at tilbehører hopper og kjører seg fast. Hjørner, skarpe kanter eller hopping har en tendens til å kjøre fast det roterende tilbehøret og føre til tilbakeslag eller at du mister kontrollen. e) Ikke fest et sagkjedeblad eller et tannet sagblad. Slike blad fører ofte til tilbakeslag og at du mister kontrollen. Sikkerhetsadvarsler spesielt for sliping og slipende kappeoperasjoner a) Bruk kun skivetyper som anbefales for ditt elektroverktøy og den spesifiserte verneanordningen for den valgte skiven. Skiver som elektroverktøyet ikke ble laget for, er ikke tilstrekkelig beskyttet og er farlige. b) lipeflaten på hjul med senterforsenking må monteres under planet på beskyttelseskanten. Feilmontert hjul som går utenfor planet på beskyttelseskanten kan ikke beskyttes tilstrekkelig. c) Beskyttelsen må festes forsvarlig til elektroverktøyet og stilles inn for maksimal sikkerhet, slik at minst mulig av skiven eksponeres mot brukeren. Beskyttelsen verner brukeren mot fragmenter fra ødelagte skiver, utilsiktet kontakt med skiven og gnister som kan antenne tøyet. d) Skiver må kun brukes for anbefalte operasjoner. For eksempel: ikke slip med siden av kappeskiven. Slipende kappeskiver er laget for kantsliping, dersom det brukes sidekrefter på disse skivene kan det få dem til å knuses. e) Bruk alltid uskadede skiveflenser av korrekt størrelse og form for den valgte skiven. Riktige skiveflenser støtter skiven å reduserer på den måten muligheten for at skiven ødelegges.
Side: 6
118 Norsk – Støvfare fra farlige stoffer. Merking på verktøyet Følgende piktogrammer vises på verktøyet: Les instruksjonshåndboken før bruk. Bruk hørselvern. Bruk vernebriller. DATOKODE PLASSERING (FIG. 1) Datokoden (P), som også inkluderer produksjonsår, er trykket på fronten av girhuset. Eksempel: 2018 XX XX Produksjonsår Pakkens innhold Pakken inneholder: 1 Vinkelsliper 1 Verneanordning 1 Sidehåndtak 1 Flenssett 1 Sekskantnøkkel 1 Instruksjonshåndbok • Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha oppstått under transport. • Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne håndboken før bruk. Beskrivelse (fig. 1, 3) ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del av det. Dette kan føre til materiell- eller personskader. A. Spindellåseknapp B. Spindel C. Sidehåndtak D. Bakre flens E. Gjenget festemutter F. Beskyttelse G. Glidebryter H. Vippebryter (kun DWE4120) I. Låsearm (kun DWE4120) J. Beskyttelseslåseknapp av sandpapir. Sandpapir som er større enn pusseskiven, kan føre til opprivningsfare, og tilbakeslag eller at skiven kjører seg fast eller flenges opp. Spesifikke sikkerhetsadvarsler for stålbørsting a) Vær klar over at stålbusten kastes av børsten selv under vanlig bruk. Ikke overbelast busten ved å bruke for mye makt på børsten. Stålbusten kan lett trenge i gjennom lette klær og/eller hud. b) Dersom bruk av en verneanordning anbefales for stålbørsting, ikke tillat at verneanordningen forstyrrer børsteskiven eller børsten. Børsteskiven eller børsten kan utvides i diameter på grunn av bruk og sentrifugalkrefter. Ekstra sikkerhetsregler for slipemaskiner • Gjenget feste på tilbehør må passe til slipemaskinens gjenger. For tilbehør montert på flens, må senterhullet på tilbehøret passe til diameteren på flensen. Tilbehør som ikke passer monteringsdelene på elektroverktøyet, vil rotere eksentrisk, vibrere for mye og kan føre til at du mister kontrollen. • Slipeflaten på skiver med senterforsenking må monteres under planet på beskyttelseskanten. Feilmontert hjul som går utenfor planet på beskyttelseskanten kan ikke beskyttes tilstrekkelig. • Bruk ikke Type 11 (utfoldet kopp) hjul på dette verktøyet. Bruk av uegnet tilbehør kan føre til personskader. • Bruk alltid sidehåndtak. Skru håndtaket godt fast. Sidehåndtaket skal alltid brukes for å holde kontroll på verktøyet. ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en jordfeilsikring med en nominell strømverdi på 30mA eller mindre. Øvrige farer Til tross for at man følger relevante sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke kan unngås. Disse er: – Hørselsskader. – Fare for personskade pga. flygende partikler. – Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under bruk. – Fare for personskade ved langvarig bruk.
Side: 7
119 Norsk MONTERING OG JUSTERING ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade, slå av verktøyet og koble det fra strømkilden før du foretar eventuelle justeringer eller fjerner/ installerer tilleggsutstyr eller tilbehør. Før du kobler verktøyet til igjen, trykk ned og slipp utløserbryteren for å sikre at verktøyet er av. Montering av sidehåndtak (fig. 1) ADVARSEL: Før bruk av verktøyet, kontroller at håndtaket er forsvarlig festet. Skru sidehåndtaket (C) stramt inn i ett av hullene på siden av girkassen. Sidehåndtaket skal alltid brukes for å holde kontroll på verktøyet. Tilbehør og tilleggsutstyr Det er viktig å velge riktige beskyttere, støtteputer og flenser for bruk med slipetilbehøret. Se oversikten på slutten av dette avsnittet for mer informasjon om valg av korrekt tilbehør. MERK: Kantsliping kan utføres med type 27 skiver som er designet og spesifisert til dette formålet. ADVARSEL: Tilbehøret må minst være godkjent for hastigheten som er anbefalt på advarselen til verktøyet. Skiver og annet tilbehør som kjøres over anbefalt hastighet kan briste og forårsake skade. Gjenget tilbehør må ha et M14 nav. Alt ugjenget tilbehør skal ha et 22 mm senterhull. Hvis de ikke har det, kan tilbehøret være designet for en sirkelsag og skal dermed ikke brukes. Bruk kun det tilbehøret som er vist i oversikten ved slutten av dette avsnittet. Tilbehøret må være godkjent for hastigheter over minimum skivehastighet som er vist på verktøyets navneskilt. Montere beskyttelse ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade, slå av verktøyet og koble det fra strømkilden før du foretar eventuelle justeringer eller fjerner/ installerer tilleggsutstyr eller tilbehør. Før du kobler verktøyet til igjen, BRUKSOMRÅDE DWE4056, DWE4057, DWE4120, DWE4156 og DWE4157 er slitesterke vinkelslipere som er utformet for profesjonell bruk med sliping, pussing, stålbørsting, polering og kapping. IKKE bruk andre slipeskiver enn skiver med nedsenket senter og lamellslipestift. IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av antennelige væsker eller gasser. Disse kraftige vinkelsliperne er profesjonelle elektroverktøy. IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne operatører trenger tilsyn når de bruker dette verktøyet. • Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal aldri forlates alene med dette produktet. Myk oppstart (DWE4056, DWE4057, DWE4156, DWE4157) Myk oppstart gir en sakte oppbygging av hastighet for å unngå et plutselig kast ved oppstart. Denne egenskapen er spesielt nyttig ved arbeid i trange rom. No-Volt (DWE4056, DWE4057, DWE4156, DWE4157) ”No-volt” (spenningsløs) funksjonen hindrer vinkelsliperen fra å starte igjen uten først å bruke bryteren dersom det var brudd i strømforsyningen. Elektrisk sikkerhet Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning. Kontroller alltid at strømforsyningen samsvarer med spenningen på merkeskiltet. Ditt DeWALT-verktøy er dobbeltisolert i samsvar med EN 60745; det trengs derfor ikke noen jordledning. Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en spesialledning som fås via DeWALT- serviceorganisasjon. Bruk av skjøteledning Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en godkjent 3-leder skjøteledning egnet for verktøyets strømforbruk (se Tekniske data). Minimum størrelse på lederen er 1,5 mm2 ; maksimum lengde er 30 m. Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en kabeltrommel.
Side: 8
120 Norsk FORSIKTIG: Dersom verneanordningen ikke kan strammes ved å bruke justeringsskruen, ikke bruk verktøyet. For å redusere risikoen for personskaden, ta verktøyet og verneanordningen med til et verksted for å reparere eller skifte verneanordningen. MONTERING LUKKET (TYPE 1) BESKYTTELSE ADVARSEL: Hvis ett-trykks beskyttelsesknappen, skrue og fjær er på, skal disse fjernes før montering av en lukket (type 1) beskyttelse. Delene du tar av skal tas vare på og må settes på igjen for å bruke ett-trykks beskyttelse senere. Merk deg plasseringen av disse delene før demontering, det vil gjøre det lettere å sette de på igjen. 1. Åpne beskyttelseslåsen. Rett inn knastene (K) på beskytteren med sporene (L) på girkassen. 2. Trykk beskyttelsen ned, helt til knastene får tak og roterer fritt i sporet på girkassen. 3. Roter beskyttelsen til ønsket arbeidsstilling. Beskyttelsen skal plasseres mellom spindelen og brukeren for å gi maksimal beskyttelse. 4. Lukk låsen på beskyttelsen for å låse den på girkassen. Du skal ikke kunne rotere beskyttelsen for hånd når låsen er låst. Hvis rotasjon er mulig - stram til justeringsskruene med festespaken i lukket posisjon. Ikke bruk slipemaskinen med løs beskyttelse eller med låsen i åpen posisjon. 5. For å åpne beskyttelsen vri beskyttelsen slik at pilene står overens, og trekk opp låsen. MERK: Dersom den lukkede (type 1) beskyttelsen løsner etter en tid, stram til justeringsskruen med festespaken i lukket posisjon. FORSIKTIG: Dersom verneanordningen ikke kan strammes ved å bruke justeringsskruen, ikke bruk verktøyet. For å redusere risikoen for personskade, ta verktøyet og beskyttelsen med til et autorisert verksted for å reparere eller skifte beskyttelsen. MERK: Ikke stram justeringsskruen med festespaken i åpen posisjon. Det kan resultere i usynlig skade på beskyttelsen eller på monteringsnavet. Tilpassing og avmontering av en slipe- eller kappeskive (fig. 1, 4, 5) ADVARSEL: Ikke bruk en skadet skive. trykk ned og slipp utløserbryteren for å sikre at verktøyet er av. FORSIKTIG: Det må brukes beskyttelse med denne vinkelsliperen. Ved bruk av DWE4056, DWE4057, DWE4120, DWE4156 eller DWE4157 vinkelsliper for kapping av metall eller murverk SKAL beskyttelse av Type 1 benyttes. Type 1 beskyttelse kan kjøpes seperat fra DeWALT forhandlere. MERK: Vennligst se Oversikt over slipe- og kappetilbehør ved slutten av dette avsnittet for oversikt over tilbehør som kan brukes med disse slipeverktøyene. SETTE PÅ OG TA AV (TYPE 27) ETT-TRYKK BESKYTTELSE (FIG. 2A) MERK: Hvis din slipemaskin er utstyrt med en nøkkelfri, ett- trykks beskyttelse, forsikre deg om at skruen og fjæren er tilpasset riktig før montering av beskyttelsen. 1. Press beskyttelseslåseknappen (J). 2. Mens beskyttelseslåseknappen holdes åpen, rett inn knastene (K) på beskyttelsen med sporene på girhuset (L). 3. Hold beskyttelseslåseknappen åpen, trykk verneanordningen ned helt til knastene får tak og vri til sporet på girkassen. Slipp beskyttelseslåseknappen. 4. Med spindelen i retning mot brukeren, skru beskyttelsesanordningen med klokken til ønsket posisjon. Beskyttelsen skal plasseres mellom spindelen og brukeren for å gi maksimal beskyttelse. 5. For enkel justering kan beskyttelsesanordningen roteres med klokken. MERK: Beskyttelseslåseknappen vil klikke på plass i ett av styrehullene (M) på beskyttelsekragen. Dette betyr at beskyttelsen er sikker. Beskyttelsen kan re-posisjoneres i motsatt retning ved å trykke ned beskyttelseslåseknappen. 6. For å fjerne beskyttelsen, følg trinn 1–3 i denne instruksjonen, i motsatt retning. BESKYTTELSE MED FESTESKRUE (FIG. 2B) 1. Plasser vinkelsliperen på et bord med spindelen (B) opp. 2. Tilpass tappene (K) mot hakkene (L). 3. Press ned verneanordningen (F) og roter den til ønsket stilling. 4. Stram skruen (N) forsvarlig. 5. For å fjerne verneanordningen, løsne skruen.
Side: 9
121 Norsk 2. Trykk ned spindellåsknappen og bruk en nøkkel på navet til stålskiven eller- børsten for å stramme skiven. 3. For å fjerne hjulet, gjenta prosedyren over i motsatt rekkefølge. MERK: Hvis ikke skiven er festet skikkelig før du slår på verktøyet kan verktøyet eller skiven skades. Montering og fjerning av støttepute/slipepapir (fig. 1) 1. Legg verktøyet på et bord eller flatt underlag, med beskyttelsen opp. 2. Ta ut bakflensen (D). 3. Sett gummistøtteputen korrekt på spindelen (B). 4. Legg slipearket på gummistøtteputen. 5. Skru den gjengede festemutteren (E) på spindelen. Ringen på den gjengede festemutteren må vende mot gummistøtteputen. 6. Press knappen for spindellåsen (A) og roter spindelen (B) til den låses på plass. 7. Stram til den gjengede klemmemutteren (E) med sekskantnøkkelen som følger med eller en to-pins nøkkel. 8. Frigjør spindellåsen. 9. For å fjerne gummistøtteputen, løsne den gjengede klemmemutteren (E) med sekskantnøkkelen som følger med eller en to-pins nøkkel. Sette på en stålbørste Skru stålbørste-skiven direkte inn i spindelen uten bruk av mellomskive og gjenget flens. Før bruk • Installer verneanordningen og egnet skive. Ikke bruk utslitte skiver. • Kontroller at indre og ytre flens er montert korrekt. Følg instruksene i Tabell over slipe- og kappetilbehør. • Kontroller at skiven roterer i retning pilen på tilbehøret og verktøyet. • Ikke bruk skadet tilbehør. Før hver bruk må du inspirere tilbehøret, som slipeskiven, for hakk og sprekker, festeplatene må inspiseres for sprekker, rifter eller slitasje, og stålbørsten må inspiseres for løse eller sprukne tråder. Dersom elektroverktøyet eller tilbehøret slippes ved et uhell, må du kontrollere om det er skadet eller montere uskadet tilbehør. Etter å ha inspisert og installert et tilbehør, still deg selv og eventuelle 1. Plasser verktøyet på et bord med verneanordningen opp. 2. Monter den bakre flensen (D) korrekt på spindelen (B) (fig.4). 3. Plasser skiven (P) på den bakre flensen (D). Når du monterer en skive med opphøyd senter, kontroller at det opphøyde senteret (O) vender mot den bakre flensen (D). 4. Skru den gjengede klemmemutteren (E) på spindelen (B) (fig. 5): a. Ringen på den gjengede klemmemutteren (E) må vende mot skiven ved montering av en slipeskive (fig. 5A); b. Ringen på den gjengede klemmemutteren (E)må vende bort fra skiven ved montering av en kappeskive (fig. 5B). 5. Press knappen for spindellåsen (A) og roter spindelen (B) til den låses på plass. 6. Stram til den gjengede klemmemutteren (E) med sekskantnøkkelen som følger med eller en to-pins nøkkel. 7. Frigjør spindellåsen. 8. For å fjerne skiven, løsne den gjengede klemmemutteren (E) med sekskantnøkkelen som følger med eller en to-pins nøkkel. MERK: Kantsliping kan gjøres med type 27 skiver som er designet og spesialisert for dette formålet; 6 mm tykke skiver er designet for overflatesliping mens 3 mm skiver er designet for kantsliping. Kapping kan utføres ved bruk av en kappeskive og type 1 beskyttelse. Montering av stålbørster og stålbørstehjul Installer stålbørste eller stålbørstehjul direkte på den slipespindelen uten å bruke flenser. Bruk bare stålbørster eller skiver som har M14 gjenget nav. Type 27 beskyttelse er nødvendig når stålbørster og stålbørsteskiver brukes. FORSIKTIG: Bruk arbeidshansker når du jobber med stålbørster og - skiver. De kan være skarpe. FORSIKTIG: Skiver eller børster må ikke berøre beskyttelsesanordningen ved montering eller under bruk. Tilbehøret kan få usynlige skader, som kan føre til at stålfragmenter løsner fra tilbehør eller børste. 1. Skru skiven på spindelen for hånd.
Side: 10
122 Norsk • Jobb aldri med slipekoppen uten at det er satt på passende beskyttelse. • Bruk aldri verktøyet med et kappestativ. • Bruk aldri underlag sammen med limte slipeprodukter. • Vær forsiktig. Skiven fortsetter å rotere etter at verktøyet er slått av. Korrekt plassering av hendene (fig. 1, 6) ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade, skal man ALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist. ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade, skal man ALLTID holde godt fast, for å være forberedt på en plutselig reaksjon. Korrekt plassering av hendene krever en hånd på sidehåndtaket (C), med den andre hånden på hoveddelen av verktøyet som vist i figur 1. Brytere FORSIKTIG: Hold sidehåndtaket og hoveddelen av verktøyet godt fast for å beholde kontrollen over verktøyet ved oppstart og under bruk og helt til skiven eller tilbehøret stopper å rotere. Kontrollere at skiven har stoppet fullstendig før du legger verktøyet ned. MERK: For å redusere uventede bevegelser av verktøyet, ikke slå verktøyet på eller av under last. La vinkelsliperen komme opp i full hastighet før du berører arbeidsflaten. Løft verktøyet fra arbeidsflaten før du slår verktøyet av. La verktøyet stoppe rotasjonen før du legger det ned. GLIDEBRYTER (FIG. 3) (DWE4056, DWE4057, DWE4156, DWE4157) ADVARSEL: Før verktøyet kobles til en strømkilde, forsikre deg om at glidebryteren er i av-posisjon ved å trykke bakdelen av bryteren og slipp den. Forsikre deg om at glidebryteren er i av-posisjon etter enhver forstyrrelse i strømtilførselen til verktøyet. Dette kan være aktivering av en jordfeilbryter, en sikring som er gått, en tilfeldig frakobling eller strømbrudd. Som beskrevet over Dersom skyvebryteren er låst i på-posisjon når strømmen kobles til, vil verktøyet starte brått. tilstedeværende bort fra planet for det roterende tilbehøret og kjør elektroverktøyet på maksimal, ubelastet hastighet i ett minutt. Skadet tilbehør vil normalt rives i stykker under denne testen. BRUK Bruksanvisning ADVARSEL: Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende forskrifter. ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade, slå av verktøyet og koble det fra strømkilden før du foretar eventuelle justeringer eller fjerner/ installerer tilleggsutstyr eller tilbehør. Før du kobler verktøyet til igjen, trykk ned og slipp utløserbryteren for å sikre at verktøyet er av. ADVARSEL: • Forsikre deg om at materialet som skal slipes eller kappes er godt festet. • Fest og støtt opp arbeidsstykket. Bruk klemmer eller skrustikke for å feste og støtte arbeidsstykket på en stabil platform. Det er viktig å feste og støtte opp arbeidsstykket godt, fpor å hindre at det beveger seg og at du mister kontrollen. Bevegelse av arbeidasstykket eller tap av kontroll kan være farlig og føre til personskader. • Støttepaneler eller overdimensjonerte arbeidsstykker minsker risken for at hjulet henger og slår tilbake Store arbeidsstykker har en tendens til å henge ned under sin egen vekt. Det må plasseres støtter under arbeidsstykket på begge sider av skiven, nær kuttelinjen og nær kanten av panelet. • Bruk alltid vanlige arbeidshansker ved bruk av dette verktøyet. • Girkassen blir svært varm ved bruk. • Bruk bare lett trykk på verktøyet. Bruk ikke sidekrefter på skiven. • Unngå overbelastning. Etter kraftig belastning på maskinen, fortsett å kjøre den uten belastning i flere minutter for å kjøle ned tilbehøret. Ikke berør slipe- eller kappeskiven før den har kjølt seg av. Skivene kan bli svært varme ved bruk.
Side: 11
123 Norsk Maskinen skal alltid jobbe med sliperetning oppover. Det er ellers fare for at den skyves ukontrollert ut av sporet. Ved kapping av profiler og firkantstykker, er det best å starte med det minste tverrsnittet. Grovsliping Bruk aldri en kappeskive for grovsliping. Bruk alltid beskyttelse av type 27. Det beste resultatet på grovslipingen får du med maskinen stilt til vinkel mellom 30° og 40°. Beveg maskinen frem og til bake med moderat trykk. På den måten blir ikke arbeidsstykket for varmt eller bli misfarget, og det dannes ikke spor. Kapping av stein Maskinen skal kun brukes for tørrkapping. For kapping av stein er det best å bruke en diamantkappeskive. Bruk bare maskinen når du har på en støvmaske. Råd for arbeidet Vær forsiktig når du kapper spor i bærende vegger. Kapping av spor i bærende vegger kan være underlagt nasjonale regler. Slike regler skal følges i alle tilfeller. Før du starter arbeidet, kontakt den ansvarlige byggingeniøren, arkitekten eller byggelederen. Bruk av lamellslipestift ADVARSEL: Oppsamling av metallstøv. For mye bruk av lamellslipestifter på metall kan føre til økt potensiale for elektrisk sjokk. For å redusere denne risikoen, sett inn en jordfeilbryter (RCD) før bruk og rengjør ventilasjonsåpningene daglig ved å blåse komprimert luft inn i ventilasjonsåpningene i samsvar med vedlikeholdsinstruksjonene under. VEDLIKEHOLD Ditt DeWALT elektriske verktøy er designet for å virke over en lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og regelmessig renhold. ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade, slå av verktøyet og koble det fra strømkilden før du foretar eventuelle justeringer eller fjerner/ installerer tilleggsutstyr eller tilbehør. Før du kobler verktøyet til igjen, For å starte verktøyet, dra PÅ/AV glidebryteren (G) mot fronten på verktøyet. For å stoppe verktøyet, slipp PÅ/AV glidebryteren. For å sette i kontinuerlig modus, dra bryteren mot fronten på verktøyet og trykk den fremre delen av bryteren innover. For å stoppe verktøyet mens det jobber i kontinuerlig modus, trykk den bakre delen av glidebryteren og slipp. VIPPEBRYTER (FIG. 3) (DWE4120) 1. For å slå verktøyet på, press låsearmen (I) mot den bakre delen av verktøyet og press så ned vippebryteren (H). Verktøyet vil kjøre mens bryteren er presset ned. 2. Slå verktøyet av ved å slippe vippebryteren. Spindellås (fig. 1) Spindellåsen (A) skal hindre spindelen fra å rotere ved installasjon eller fjerning av skiver. Bruk spindellåsen kun når verktøyet er slått av, plugget ut fra strømforsyningen, og har stoppet helt. MERK: For å redusere risikoen for skade på verktøyet, slå ikke på spindellåsen når verktøyet er i bruk. Dette vil resultere i skader på verktøyet og tilbehøret kan komme til å rotere av og dermed forårsake personskade. For å slå på låsen, trykk ned knappen for spindellåsen og roter spindelen helt til du ikke kan rotere spindelen ytterligere. Anvendelse på metall Ved bruk av verktøyet på metall, kontroller at en jordfeilbryter (RCD) er installert for å unngå restrisikoer forårsaket av metallspon. Dersom strømforsyningen slås av av RCD-en, ta verktøyet til en autorisert DeWALT reparatør. ADVARSEL: Under ekstreme arbeidsforhold kan strømførende støv samles opp inne i maskinkabinettet under arbeid med metall. Dette kan føre til at den beskyttende isolasjonen i maskinen brytes ned, med en potensiell fare for elektrisk sjokk. For å unngå oppsamling av metallspon inne i maskinen, anbefaler vi å rengjøre ventilasjonsåpningene daglig. Se Vedlikehold. Saging av metall Ved kapping, bruk moderat hastighet tilpasset materialet du jobber med. Ikke bruk trykk på kappeskiven, ikke vri eller vipp på maskinen. Ikke reduser hastigheten på kappeskiven ved å bruke sideveis trykk.
Side: 12
124 Norsk D 115 - - 11 800 80 - 125 - - 11 800 80 - D d b 75 30 M14 11 800 45 16.0 D 115 12 M14 11 800 80 16.0 125 12 M14 11 800 80 16.0 Beskyttelse av miljøet Separat innsamling. Produkter og batterier merket med dette symbolet skal ikke kastes i vanlig husholdningsavfall. Produkter og batterier inneholder materialer som kan gjenvinnes eller gjenbrukes, som reduserer behovet for råmaterialer. Vennligst lever elektriske produkter og batterier til gjenbruk i henhold til lokale regler. Mer informasjon får du på www.2helpU.com. trykk ned og slipp utløserbryteren for å sikre at verktøyet er av. "Pop-off" børster Motoren slås av automatisk og indikerer dermed at karbonbørstene er nesten utslitt og at verktøyet trenger vedlikehold. Karbonbørstene kan ikke repareres av brukeren. Få en autorisert DeWALT- reparatør til å reparere verktøyet. Smøring Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring. Rengjøring ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet med tørr luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene. Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når du utfører denne prosedyren. ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier for å rengjøre ikke- metalliske deler av verktøyet. Disse kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp noen del av verktøyet i en væske. Tilleggsutstyr ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som tilbys av DeWALT kan være farlig, ettersom dette ikke er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere faren for skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av DeWALT brukes sammen med dette produktet. Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om egnet ekstrautstyr. Maks. [mm] [mm] Min. rotasjon [min.-1 ] Periferihastighet [m/s] Gjengehull lengde [mm] D b d d D b 115 6 22,23 11 800 80 - 125 6 22,23 11 800 80 -
Side: 13
125 Norsk OVERSIKT OVER SLIPETILBEHØR Type verneanordning Tilbehør Beskrivelse Hvordan installere slipeverktøy TYPE 27 VERNEANORDNING Slipeskive med nedsenket senter Type 27 verneanordning Bakre flens Type 27 skive med nedsenket senter Gjenget klemmemutter Lamellskive Trådhjul Trådhjul med gjenget mutter Type 27 verneanordning Trådhjul Trådkopp med gjenget mutter Type 27 verneanordning Stålbørste Festeplate/ sandpapir Type 27 verneanordning Festeplate av gummi Pusseskive Gjenget klemmemutter
Side: 14
126 Norsk OVERSIKT OVER SLIPETILBEHØR (forts.) Type verneanordning Tilbehør Beskrivelse Hvordan installere slipeverktøy TYPE 1 VERNEANORDNING Murkappeskive, limt Type 1 verneanordning Bakre flens Kappeskive Gjenget klemmemutter Metall- kappeskive, limt TYPE 1 VERNEANORDNING ELLER TYPE 27 VERNEANORDNING Kappeskiver av diamant

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeWalt DWE4057 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DWE4057. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DWE4057 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeWalt DWE4057

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeWalt DWE4057 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

 • Merke: DeWalt
 • Produkt: Vinkelslipere
 • Model/navn: DWE4057
 • Filtype: PDF
 • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk