DeWalt DWE315 manual

Vis en manual for DeWalt DWE315 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Multiverktøy
  • Model/navn: DWE315
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk

Innholdsfortegnelse

Side: 81
NORSK
80
OSCILLERENDE MULTIVERKTØY
DWE315
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT-verktøy. Mange års erfaring,
grundig produktutvikling og innovasjon gjør DEWALT
til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere
av elektrisk verktøy.
Tekniske data
DWE315
Spenning VAC 230
Type 1
Inngangseffekt W 300
Effekt W 170
Oscilleringsfrekvens min-1
0–22000
Oscilleringsvinkel 1,6˚
Vekt kg 1,5
LPA (lydtrykk) dB(A) 86
KPA (lydtrykk usikkerhet) dB(A) 3
LWA (lydeffekt) dB(A) 97
KWA (lydeffekt usikkerhet) dB(A) 3
Totalverdier vibrasjon (triax vector sum) bestemt iht. EN 60745:
Vibrasjonsutslippsverdi ah
ah = m/s² 16,1
Usikkerhet K = m/s² 1,5
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette
informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte
tester gitt i EN 60745, og kan brukes til å
sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan
brukes til forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for
vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet.
Dersom verktøyet brukes i andre
bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan
vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan
øke eksponeringsnivået betydelig for
hele arbeidsperioden.
En vurdering av nivået for
vibrasjonseksponeringen bør også tas
med i beregningen når verktøyet er
slått av eller når det går uten faktisk
å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å
beskytte operatøren mot følgene fra
vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like
verktøy og tilbehør, holde hendene
varme, organisere arbeidsmønster.
Sikringer
Europa 230 V verktøy 10 Ampere, nettspenning
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for
hvert signalkodeord. Vennligst les håndboken og
legg merke til disse symbolene.
FARE: Indikerer en overhengende
farlig situasjon som vil føre til død eller
alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
ADVARSEL: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til død
eller alvorlige personskader hvis den
ikke avverges.
FORSIKTIG: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til små
eller moderate personskader hvis
den ikke avverges.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Betegner fare for elektrosjokk.
Betegner fare for brann.
EU-samsvarserklæring
MASKINERIDIREKTIV
DWE315
DEWALT erklærer at de produktene som er
beskrevet under Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EU, EN 60745-1, EN60745-2-4,
EN60745-2-11.
Side: 82
NORSK
81
Disse produktene er også i samsvar med direktiv
2004/108/EU og 2011/65/EU. For mer informasjon,
vennligst kontakt DEWALT på følgende adresser eller
se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av
den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen
på vegne av DEWALT.
Horst Grossmann
Visepresident teknikk og produktutvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
17.05.2013
ADVARSEL: For å redusere
skaderisikoen, les brukerhåndboken.
Generelle sikkerhetsadvarsler for
elektriske verktøy
ADVARSEL! Les alle
sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse
av advarslene og instruksjonene kan
resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller
alvorlig skade.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER
FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket “elektrisk verktøy” i advarslene henviser til
ditt strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller
ditt batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy.
1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSOMRÅDET
a) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete
eller mørke områder er en invitasjon til ulykker.
b) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive
omgivelser, slik som i nærheten av
antennelige væsker, gasser eller støv.
Elektrisk verktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
c) Hold barn og tilskuere borte mens du
bruker et elektrisk verktøy. Distraksjoner
kan føre til at du mister kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHET
a) Støpselet til elektriske verktøy må passe
til stikkontakten. Aldri modifiser støpselet
på noen måte. Ikke bruk adaptere med
jordede elektriske verktøy. Umodifiserte
støpsler og stikkontakter som passer vil
redusere risikoen for elektrisk sjokk.
b) Unngå kroppskontakt med jordete
overflater slik som rør, radiatorer, komfyrer
og kjøleskap. Det finnes en økt risiko for
elektrisk sjokk dersom kroppen din er jordet.
c) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn
eller våte forhold. Dersom det kommer vann
inn i et elektrisk verktøy vil det øke risikoen for
elektrisk sjokk.
d) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk
ledningen til å bære, trekke eller dra ut
støpselet til det elektriske verktøyet. Hold
ledningen borte fra varme, olje, skarpe
kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk
sjokk.
e) Når du bruker et elektrisk verktøy
utendørs, bruk en skjøteledning som
er egnet for utendørs bruk. Bruk av en
skjøteledning beregnet for utendørs bruk
reduserer risikoen for elektrisk sjokk.
f) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på
et fuktig sted er uunngåelig, bruk en
strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk
av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
3) PERSONLIG SIKKERHET
a) Hold deg våken, hold øye med det du
gjør og bruk sunn fornuft når du bruker
et elektrisk verktøy. Ikke bruk et elektrisk
verktøy dersom du er trøtt eller er påvirket
av medikamenter, narkotika eller alkohol.
Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk
av elektriske verktøy kan føre til alvorlig
personskade.
b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Verneutstyr slik som støvmaske,
sklisikre vernesko, hjelm, eller hørselsvern
brukt under passende forhold vil redusere
personskader.
c) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at
bryteren er i av-stillingen før du kobler
til strømkilden og/eller batteripakken,
plukker opp eller bærer verktøyet. Å bære
elektriske verktøy med fingeren på bryteren
eller å sette inn støpselet mens elektriske
verktøy har bryteren på øker faren for ulykker.
d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du
slår på det elektriske verktøyet. En nøkkel
som er festet til en roterende del av det
elektriske verktøyet kan føre til personskade.
e) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste
og stå støtt hele tiden. Dette fører til at
du har bedre kontroll over det elektriske
verktøyet ved uventede situasjoner.
Side: 83
NORSK
82
f) Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg
løstsittende klær eller smykker. Hold hår,
antrekk og hansker borte fra bevegelige
deler. Løstsittende antrekk, smykker eller
langt hår kan bli fanget opp av bevegelige
deler.
g) Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av
støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning,
må du sørge for at disse er koblet til og
ordentlig sikret. Bruk av støvoppsamlere
kan redusere støvrelaterte farer.
4) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV ELEKTRISKE VERKTØY
a) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det
elektriske verktøyet som situasjonen
krever. Det riktige elektriske verktøyet vil
gjøre jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.
b) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan
slå verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk
verktøy som ikke kan kontrolleres med
bryteren er farlig og må repareres.
c) Koble støpselet fra strømkilden og/eller
batteripakken fra det elektriske verktøyet
før du foretar noen justeringer, endrer
tilbehør eller lagrer elektriske verktøy.
Slike preventive sikkerhetsforanstaltninger
reduserer risikoen for å starte det elektriske
verktøyet ved et uhell.
d) Lagre elektriske verktøy som ikke
er i bruk, utilgjengelig for barn og la
ikke personer som ikke er kjent med
det elektriske verktøyet eller disse
instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy
er farlige i hendene på utrenede brukere.
e) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller
om bevegelige deler er feiljustert eller
fastskjært, om deler er ødelagt eller
andre forhold som kan påvirke driften
av verktøyet. Dersom det er skadet, få
verktøyet reparert før neste bruk. Mange
ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte
verktøy.
f) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt
vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe
skjærekanter setter seg mindre sannsynlig
fast og er lettere å kontrollere.
g) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene,
osv., i samsvar med disse instruksjonene
og ta i betraktning arbeidsforholdene og
det arbeidet som skal utføres. Bruk av
det elektriske verktøyet for oppgaver som er
forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
5) VEDLIKEHOLD
a) Få det elektriske verktøyet ditt
vedlikeholdt av en kvalifisert reparatør
som kun bruker originale reservedeler.
Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet blir
ivaretatt.
Ekstra sikkerhetsregler for
oscillerende multiverktøy
ADVARSEL: Vær spesielt forsiktig ved
sliping av enkelte tresorter (for eksempel
bøk og eik) og metall som kan avgi giftig
støv. Bruk støvmaske som er spesielt
beregnet på å beskytte mot giftig støv
og gass, og sørg for at personer i eller
rundt arbeidsområdet også er beskyttet.
ADVARSEL: Bruk dette verktøyet i
et område med god ventilasjon ved
sliping av jernholdige metaller. Bruk ikke
verktøyet i nærheten av antennbare
væsker, gasser eller støv. Gnister
eller varme partikler fra slipingen eller
motorbørstene kan antenne brennbare
materialer.
Sliping av maling
ADVARSEL: Overhold gjeldende
forskrifter for sliping av maling. Vær
spesielt opmerksom på følgende:
• Benytt, om mulig, alltid en støvsuger for
støvutsugning.
• Vær spesielt forsiktig ved sliping av som
muligens inneholder bly.
– La ikke barn eller gravide kvinner komme
inn på arbeidsområdet.
– Alle personer som kommer inn
på arbeidsområdet må bruke en
spesialmaske som beskytter mot støv og
damper fra blymaling.
– Ikke spis, drikk eller røyk på
arbeidsområdet.
• Fjern støvpartikler og alt annet avfall på en
forsvarlig måte.
• Hold det elektriske verktøyet kun i isolerte
gripeoverflater når du utfører operasjoner
hvor kutteverktøyet kan komme i kontakt
med skjulte ledninger eller egen ledning.
Kontakt med en strømførende ledning kan føre
til at eksponerte metalldeler på elektroverktøyet
blir strømførende, og kan gi operatøren støt.
• Bruk tvinger eller annen praktisk måte å
sikre og holde arbeidsstykket på et stabilt
underlag. Å holde arbeidsstykket i hendene
eller mot kroppen er ustabilt og kan føre til at du
mister kontroll.
Side: 84
NORSK
83
Restrisikoer
Til tross for at man følger relevante
sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr,
er det bestemte farer som ikke kan unngås. Disse
er:
– Hørselskader.
– Fare for personskade pga. flygende partikler.
– Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under
bruk.
– Fare for personskade ved langvarig bruk.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Bruk hørselvern.
Bruk vernebriller.
Bruk pustebeskyttelse.
DATOKODE PLASSERING (FIG. 1)
Datokoden (t), som også inkluderer produksjonsåret,
er trykket på huset.
Eksempel:
2013 XX XX
Produksjonsår
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Adapter for alle typer blad
1 Støvsugeradapter
1 Kappeføring (DWE315K)
1 31 mm x 43 mm ”Fastcut” hurtigblad for tre
(DWE315K)
1 31 mm x 43 mm sagblad for treverk med
spikere
1 100 mm segmentsagblad (DWE315K)
1 Slipesåle
25 Diverse sandpapir
1 9,5 mm x 43 mm presisjonsblad for tre
(DWE315K)
1 3 mm karbidblad for fjerning av støpemasse
(100 mm halvmåne) (DWE315K)
1 Stivt skrapeblad
1 Sekskantnøkkel
1 Koffert (DWE315K)
1 Veske (DWE315K)
1 Instruksjonshåndbok
1 Sammenstillingstegning
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør
som kan ha oppstått under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå
denne håndboken før bruk.
Beskrivelse (fig. 1)
ADVARSEL: Aldri modifiser
elektroverktøyet eller noen del av
det. Dette kan føre til materiell- eller
personskader.
a. Bryter for variabel hastighet
b. LED arbeidslampe
c. Festespak for tilbehør
d. Låseknapp
e. Tilbehør sidemontering
f. Kappestyringsblokk
g. Kappestyringsarm
BRUKSOMRÅDE
Dette oscillerende multiverktøyet er designet for
profesjonell bruk ved pussing, dykksaging, flush-
kapping, fjerning av overskytende materiale og
overflatebehandling.
IKKE bruk under våte forhold eller i nærheten av
antennelige væsker eller gasser.
Dette kraftige oscillerende multiverktøyet er et
profesjonelt elektroverktøy.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet Tilsyn
er nødvendig når uerfarne brukere skal bruke dette
verktøy.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av
personer (inkludert barn) med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner, eller mangel på
erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn
av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn
skal aldri forlates alene med dette produktet.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun
én spenning. Kontroller alltid at strømforsyningen
samsvarer med spenningen på merkeskiltet.
Side: 85
NORSK
84
Ditt DEWALT-verktøy er dobbeltisolert
i samsvar med EN 60745; det trengs
derfor ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den
byttes i en spesialledning som fås via DEWALT-
serviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en
godkjent 3-leder skjøteledning egnet for verktøyets
strømforbruk (se Tekniske data). Minimum størrelse
på lederen er 1,5 mm2
; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en
kabeltrommel.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: For å redusere
faren for personskader, slå av
enheten og koble verktøyet fra
strømforsyningen før du installerer
eller tar av utstyr, før justering
eller skifte av oppsett, eller når du
foretar reparasjoner. Forsikre deg
om at utløserbryteren er i stillingen
AV. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
ADVARSEL: Fare for skrubbsår eller
brannsår. Ikke berør arbeidstykket eller
bladet straks etter bruk. De kan bli svært
varme. Håndteres forsiktig. La alltid
tilbehør og verktøy kjøle seg ned får du
tar i dem.
Installere/ta av tilbehør (fig. 2–6)
VERKTØYFRITT TILBEHØRSFESTE (FIG. 2–4)
DWE315 har et hurtigskiftesystem for tilbehør Dette
lar deg skifte verktøy uten bruk av skiftenøkkel
eller sekskantnøkkel som du må bruke på andre
oscillerende verktøy.
1. Grip verktøyet og trykk på festehendelen for
tilbehør (c) som vist i figur 2.
2. Fjern eventuelle rester fra verktøyakselen og
tilbehørsholderen.
3. Skyv inn tilbehøret mellom akselen (h) og
tilbehørsholderen , pass på at alle åtte pinnene
på holderen går inn og er flush med akselen.
Pass på at tilbehøret er orientert som vist i
figur 3.
4. Slipp tilbehørsfestehendelen.
MERK: Noe tilbehør, så som skraper og blad, kan
monteres i en ønsket vinkel som vist på figur 4.
INSTALLERE/FJERNE SANDPAPIR (FIG. 5)
En diamantformet plate med borrelås brukes for å
feste sandpapiret. Platen lar deg komme til på store
flater og i trange kroker og hjørner.
1. Feste slipeplaten(i) som beskrevet under
Installere/ta av tilbehør.
2. Rett inn kantene på sandpapiret med kantene
på slipeplaten og trykk sandpapiret (j) fast på
platen.
3. Tykk sålen med det festede sandpapiret mot
en flate og slå verktøyet kort på. Dette gir godt
feste mellom platen og sandpapiret, og hjelper
til med å hindre for rask slitasje.
4. Når tuppen av sandpapiret blir slitt, ta
sandpapiret av platen, roter og sett på igjen.
FESTE TILBEHØR VED HJELP AV UNIVERSAL ADAPTEREN
(FIG. 6)
FORSIKTIG: For å unngå
personskader, ikke bruk tilbehør for
bruksområder der adapteren kanskje
ikke kan holde tilbehøret.
FORSIKTIG: Les og følg alle
produsentens sikkerhetsanvisninger
for tilbehør som skal brukes med dette
verktøyet.
FORSIKTIG: For å unngå
personskader, pass på at adapteren og
tilbehøret er godt festet.
Tilbehør som ikke er levert av DEWALT kan festes
ved hjelp av universaladapteren.
1. Legg skiven (k) på verktøyet.
2. Sett tilbehøret på skiven.
3. Trekk til og lås adaptermutteren (l) ved hjelp av
sekskantnøkkelen (p).
Feste kappestyringen (fig. 7–12)
Styringen for dybde/kutt lar deg styre kappingen
av materialet presist, ved en spesifisert dybde og
nøyaktig langs en merket linje.
1. Fest kappestyringsblokken (f) ved å sette inn
tilbehørspinnene (m) på styringen i sporene i
tilbehør sidemontering (e) på verktøyhuset.
2. Fest blokken til verktøyhuset med den
medfølgende skruen (o) og skive (u). Stram til
med den medfølgende sekskantnøkkelen (p).
DYBDESTYRING
Denne funksjonen lar der kappe materialet nøyaktig i
en angitt dybde.
1. Sett inn styringsarmen (g) som vist i figur 8 i
fremre spor på styringsblokken (f).
Side: 86
NORSK
85
2. Juster lengden av styringen ved å trekke ut eller
skyve inn til du har ønsket kappedybde som vist
i figur 9.
3. Fest styringen på plass ved å skru på
justeringsskruen for dybde/kutt (n) med
klokken. Føor å løsne styringen, skru
justeringsskruen for dybde/kutt mot klokken.
KAPPESTYRING
Denne funksjonen lar deg kappe nøyaktig langs en
merket linje.
1. Sett inn styringsarmen (g) som vist i figur 10
i sporene på venstre og høyre side av
styringsblokken (f).
2. Juster lengden av styringen ved å trekke ut eller
skyve inn til du har ønsket lengde som vist i
figur 11.
3. Fest styringen på plass ved å skru på
justeringsskruen for dybde/kutt (n) med
klokken. Føor å løsne styringen, skru
justeringsskruen for dybde/kutt mot klokken.
MERK: Styringsarmen kan også settes vertikalt i
beskyttelsesmodulen for å bestemme høyden av et
kutt. Se figur 12.
Feste støvsugeradapteren (fig. 16)
Støvsugeradapteren lar deg koble verktøyet til en
ekstern støvsuger, enten ved hjelp av AirLock™
systemet (DWV9000-XJ) eller en standard 35 mm
støvsugerslange.
1. Fest støvsugeradapteren (q) ved å sette
inn knastene (m) i sporene på tilbehør
sidemonteringen (e).
2. Sett inn skruen (o) og skive (u) i
støvsugeradapteren (q) og trekk til med den
medfølgende sekskantnøkkelen (p).
BRUK
Bruksanvisning (fig 13, 14)
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til
sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende
forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere
risikoen for alvorlig personskade,
slå av verktøyet og koble det
fra strømkilden før du foretar
eventuelle justeringer eller fjerner/
installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør.
ADVARSEL: Pass på at bryteren er helt
av (OFF) før du setter inn strømkabelen.
1. Sett inn strømkabelen.
2. For å slå på verktøyet (ON), hold det som vist
i figur 13 og trykk på avtrekkeren for variabel
hastighet (a).
MERK: Jo mer du klemmer avtrekkeren, desto
raskere går verktøyet. Dersom du er i tvil om
korrekt hastighet for din oppgave, test effekten
ved lav hastighet og øk den gradvis til du har en
behagelig hastighet.
3. For å slå av (OFF) verktøyet, slipp
avtrekksbryteren for variabel hastighet.(a).
Låseknapp (fig. 14)
For mer komfort ved lang tids bruk, kan
låseknappen (d) låse avtrekkeren (a) i inntrykket
posisjon.
LED arbeidslampe (fig. 15)
LED-arbeidslampen (b) aktiveres når avtrekkeren er
inntrykket.
Korrekt plassering av hendene
(fig. 13)
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, skal man ALLTID
ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, skal man ALLTID holde
godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Riktig håndstilling er å holde verktøyet som vist i
figur 13.
Bruk av støvsugeradapteren med
sandpapirplaten (fig. 17)
1. Sett på støvsugeradapteren (q). Se Feste
støvsugeradapteren.
2. Sett filt-pakningsringen (r) i nedre åpning i
støvsugeradapteren (q).
3. Feste slipeplaten (i) som beskrevet under
Installere/ta av tilbehør.
4. Sett på et sandpapir som beskrevet under
Installere/ta av sandpapir.
Bruk av støvsugeradapteren med
dykksagtilbehør (fig. 18)
1. Sett på støvsugeradapteren. Se Feste
støvsugeradapteren.
2. Skyv støvsugerarmen (s) i nedre åpning i
støvsugeradapteren (q).
Side: 87
NORSK
86
3. Feste dykksagblad som beskrevet under
Installere/ta av tilbehør.
4. Juster støvsugerarmen (s) for best resultat.
Nyttige tips
• Pass alltid på at arbeidsstykket holdes godt eller
er skrudd fast, for å hindre at det beveger seg.
Eventuelle bevegelser av materialet kan påvirke
kvaliteten av overflaten etter kapping eller
sliping.
• Ikke start sliping uten at det er festet sandpapir
på slipeplaten.
• Bruk grovt sandpapir for sliping av grove
overflater, middels grovt sandpapir for
glatte overflater og fint sandpapir for siste
overflatebehandling av overflatene. Om
nødvendig, test først på et stykke skrap.
• For stor kraft vil redusere effekten og kan føre
til overbelastning av motoren. Skift tilbehør
regelmessig for å opprettholde optimal effekt.
• Pass på at sandpapiret ikke slites av, det vil
skade slipeplaten.
• Dersom verktøyet overoppvarmes, spesielt
ved bruk med lav hastighet, sett hastigheten til
maksimum og kjør uten belasting i 2–3 minutter
for å avkjøle motoren. Unngå for lang brukstid
ved svært lav hastighet. Hold alltid bladet
skarpt.
VEDLIKEHOLD
Ditt DEWALT elektriske verktøy er designet for å
virke over en lang tidsperiode med et minimum
av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift
avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og
regelmessig renhold.
ADVARSEL: For å redusere
faren for personskader, slå av
enheten og koble verktøyet fra
strømforsyningen før du installerer
eller tar av utstyr, før justering
eller skifte av oppsett, eller når du
foretar reparasjoner. Forsikre deg
om at utløserbryteren er i stillingen
AV. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
Smøring
Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av
hovedkabinettet med tørr luft når skitt
samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og
godkjent støvmaske når du utfører
denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller
sterke kjemikalier for å rengjøre ikke-
metalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene
som brukes i disse delene. Bruk en
klut som bare er fuktet med vann og
mild såpe. Aldri la noen væske trenge
inn i verktøyet; aldri dypp noen del av
verktøyet i en væske.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr
enn det som tilbys av DEWALT kan
være farlig, ettersom dette ikke er
testet sammen med dette verktøyet.
For å redusere faren for skader, bør
kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DEWALT brukes sammen med dette
produktet.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere
informasjon om egnet ekstrautstyr.
TILBEHØR SOM KAN BRUKES
Oscillerende sandpapir
Oscillerende sagblad for treverk med spiker
Bredt oscillerende titansagblad for treverk med
spiker
Oscillerende blad for harde treslag
Oscillerende ”Fastcut” blad for treverk
Bredt oscillerende hurtigblad for treverk
Oscillerende presisjonsblad for treverk
Oscillerende titanblad
Oscillerende segmentsagblad
Oscillerende segment-titansagblad
Oscillerende blad for ”flush”-kapp
Oscillerende titanblad for ”flush”-kapp
Oscillerende blad for div. materialer
Oscillerende stivt skrapeblad
Side: 88
NORSK
87
Oscillerende fleksibelt skrapeblad
Oscillerende karbidblad for fjerning av støpemasse
Oscillerende ”Fastcut” karbidblad for fjerning av
støpemasse
Oscillerende karbidrasp
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Dette produktet må
ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Dersom du en dag skulle finne ut at ditt DEWALT
produkt må erstattes, eller dersom det ikke lenger
trenges av deg, skal det ikke kastes sammen med
husholdningsavfallet. Gjør dette produktet tilgjengelig
for separat innsamling.
Separat innsamling av brukte produkter
og innpakning gjør at materialene
kan resirkuleres og brukes om igjen.
Gjenbruk av resirkulert materiale
hjelper til med å hindre miljøforurensing
og reduserer etterspørselen etter
råmateriale.
Lokale forskrifter kan ha separat innsamling
av elektriske produkter fra husholdningen ved
kommunale søppelfyllinger eller hos forhandleren der
du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har en ordning for å samle inn og
resirkulere DEWALT produkter når de har nådd
slutten på livsløpet. For å benytte deg av denne
tjenesten, vennligst returner produktet til en
autorisert reparatør som vil samle dem inn på vegne
av oss.
Du kan finne nærmeste autoriserte reparatør ved å
ta kontakt med dit lokale DEWALT-kontor på den
adressen som du finner i denne brukerhåndboken.
Alternativt er en liste over autoriserte DEWALT-
reparatører og alle detaljer om service etter salg og
kontakter tilgjengelig på Internett på: www.2helpU.
com.
Side: 89
NORSK
88
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på
produktene sine og tilbyr en enestående
garanti for profesjonelle brukere av
produktet. Denne garantierklæringen
kommer i tillegg til, og har på ingen
måte negativ innvirkning på, dine
kontraktsmessige rettigheter som
profesjonell bruker eller på dine lovfestede
rettigheter som privat, ikke-profesjonell
bruker. Garantien er gyldig innen områdene
tilhørende medlemslandene i den
Europeiske Union (EU) og det Europeiske
Frihandelsområdet (EFTA).
• 30-DAGERS RISIKOFRI
TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med
ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan
du ganske enkelt returnere det innen
30 dager, komplett med alle de originale
komponentene slik du kjøpte det, til
innkjøpsstedet for å få full refusjon.
Produktet må ha blitt utsatt for rimelig
slitasje og kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Dersom du har behov for vedlikehold eller
service på ditt DEWALT-verktøy i de første
12 månedene etter kjøpet, får du 1 service
gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en
autorisert DEWALT reparatør. Kvittering må
fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer
tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke
sviktet under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt
på grunn av material- eller produksjonsfeil
innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer
DEWALT å bytte ut alle defekte deler
vederlagsfritt eller – etter vårt skjønn – å
erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig
anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig
slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av
uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises;
• Produktet returneres komplett med alle
originale komponenter.
Dersom du har et krav, kontakt
forhandleren eller finn nærmeste
autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT
katalogen, eller kontakt ditt DEWALT
kontor på adressen som angitt i denne
bruksanvisningen. En liste av autoriserte
DEWALT reparatører og informasjon om
vår etter-salg service finner du på internett
under: www.2helpU.com.
Side: 90
NORSK
89
FEILSØKING
PROBLEM MULIG ÅRSAK MULIG LØSNING
Enheten starter ikke. Strømkabelen er ikke satt inn. Sett inn strømkabelen i en fungerende
stikkontakt.
Sikringen er gått. Skift sikring. (Dersom produktet gjentatte ganger
fører til at sikringen går, stopp straks bruken
og send til service hos et autorisert DEWALT
reparasjonsverksted.)
Automatsikring er utløst. Slå på igjen sikring. (Dersom produktet gjentatte
ganger fører til at automatsikringen går, stopp
straks bruken og send til service hos et autorisert
DEWALT reparasjonsverksted.)
Strømkabel eller bryter er
skadet.
Få strømkabelen eller bryteren hos et autorisert
DEWALT reparasjonsverksted.

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om DeWalt DWE315 ennå.

Spør et spørsmål om DeWalt DWE315

Har du et spørsmål om DeWalt DWE315 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DWE315. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DWE315 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.