DWE305

DeWalt DWE305 manual

DWE305

Manual for DeWalt DWE305 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 104 sider.

Side: 1
NORSK 55 STIKKSAG DWE305 Gratulerer! Du har valgt et DEWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør DEWALT til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy. Tekniske data DWE305 Spenning VAC 230 Type 1 Inngangseffekt W 1100 Ubelastet hastighet 0–2800 Slaglengde mm 29 Kappekapasitet i treverk/ metallprofiler/plastrør mm 280/100/130 Vekt kg 3,5 LPA (lydtrykk) dB(A) 90 KPA (lydtrykk usikkerhet) dB(A) 3 LWA (lydeffekt) dB(A) 101 KWA (lydeffekt usikkerhet) dB(A) 3 Totalverdier vibrasjon (triax vector sum) bestemt iht. EN 60745: Vibrasjonsutslippsverdi ah Ved saging av plater ah,B = m/s² 19,0 Usikkerhet K = m/s² 4,4 Verdi vibrasjonsutslipp ah Ved saging av trebjelker ah,WB = m/s² 19,5 Usikkerhet K = m/s² 2,8 Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte tester gitt i EN 60745, og kan brukes til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til forberedende vurdering av eksponering. ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden. En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden. Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte operatøren mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like verktøy og tilbehør, holde hendene varme, organisere arbeidsmønster. Sikringer Europa 230 V verktøy10 Ampere, nettspenning Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for hvert signalkodeord. Vennligst les håndboken og legg merke til disse symbolene. FARE: Indikerer en overhengende farlig situasjon som vil føre til død eller alvorlige personskader hvis den ikke avverges. ADVARSEL: Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan føre til død eller alvorlige personskader hvis den ikke avverges. FORSIKTIG: Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan føre til små eller moderate personskader hvis den ikke avverges. MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til personskader, men som kan føre til skader på utstyr hvis den ikke unngås. Betegner fare for elektrosjokk. Betegner fare for brann. EU-samsvarserklæring MASKINERIDIREKTIV
Side: 2
NORSK 56 STIKKSAG DWE305 DEWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under Tekniske data er i samsvar med: 2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-11. Disse produktene er også i samsvar med direktiv 2014/30/EU og 2011/65/EU. For mer informasjon, vennligst kontakt DEWALT på følgende adresser eller se baksiden av håndboken. Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DEWALT. Horst Grossmann visepresident teknikk DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11, D-65510, Idstein, Tyskland 30.09.2014 ADVARSEL: For å redusere skaderisikoen, les brukerhåndboken. Generelle sikkerhetsadvarsler for elektriske verktøy ADVARSEL! Les alle sikkerhetsadvarsler og alle instruksjoner. Manglende overholdelse av advarslene og instruksjonene kan resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller alvorlig skade. TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG BRUK Uttrykket ”elektrisk verktøy” i advarslene henviser til ditt strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller ditt batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy. 1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSOMRÅDET a) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete eller mørke områder er en invitasjon til ulykker. b) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive omgivelser, slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser eller støv. Elektrisk verktøy skaper gnister som kan antenne støv eller gasser. c) Hold barn og tilskuere borte mens du bruker et elektrisk verktøy. Distraksjoner kan føre til at du mister kontrollen. 2) ELEKTRISK SIKKERHET a) Støpselet til elektriske verktøy må passe til stikkontakten. Aldri modifiser støpselet på noen måte. Ikke bruk adaptere med jordede elektriske verktøy. Umodifiserte støpsler og stikkontakter som passer vil redusere risikoen for elektrisk sjokk. b) Unngå kroppskontakt med jordete overflater slik som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det finnes en økt risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din er jordet. c) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn eller våte forhold. Dersom det kommer vann inn i et elektrisk verktøy vil det øke risikoen for elektrisk sjokk. d) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk ledningen til å bære, trekke eller dra ut støpselet til det elektriske verktøyet. Hold ledningen borte fra varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede eller innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk sjokk. e) Når du bruker et elektrisk verktøy utendørs, bruk en skjøteledning som er egnet for utendørs bruk. Bruk av en skjøteledning beregnet for utendørs bruk reduserer risikoen for elektrisk sjokk. f) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på et fuktig sted er uunngåelig, bruk en strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for elektrisk sjokk. 3) PERSONLIG SIKKERHET a) Hold deg våken, hold øye med det du gjør og bruk sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Ikke bruk et elektrisk verktøy dersom du er trøtt eller er påvirket av medikamenter, narkotika eller alkohol. Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av elektriske verktøy kan føre til alvorlig personskade. b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller. Verneutstyr slik som støvmaske, sklisikre vernesko, hjelm, eller hørselsvern brukt under passende forhold vil redusere personskader. c) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at bryteren er i av-stillingen før du kobler til strømkilden og/eller batteripakken, plukker opp eller bærer verktøyet. Å bære elektriske verktøy med fingeren på bryteren eller å sette inn støpselet mens elektriske verktøy har bryteren på øker faren for ulykker. d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på det elektriske verktøyet. En nøkkel
Side: 3
NORSK 57 som er festet til en roterende del av det elektriske verktøyet kan føre til personskade. e) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og stå støtt hele tiden. Dette fører til at du har bedre kontroll over det elektriske verktøyet ved uventede situasjoner. f) Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg løstsittende klær eller smykker. Hold hår, antrekk og hansker borte fra bevegelige deler. Løstsittende antrekk, smykker eller langt hår kan bli fanget opp av bevegelige deler. g) Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning, må du sørge for at disse er koblet til og ordentlig sikret.Bruk av støvoppsamlere kan redusere støvrelaterte farer. 4) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV ELEKTRISKE VERKTØY a) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det elektriske verktøyet som situasjonen krever. Det riktige elektriske verktøyet vil gjøre jobben bedre og tryggere ved den hastigheten det ble konstruert for. b) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan slå verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk verktøy som ikke kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres. c) Koble støpselet fra strømkilden og/eller batteripakken fra det elektriske verktøyet før du foretar noen justeringer, endrer tilbehør eller lagrer elektriske verktøy. Slike preventive sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen for å starte det elektriske verktøyet ved et uhell. d) Lagre elektriske verktøy som ikke er i bruk, utilgjengelig for barn og la ikke personer som ikke er kjent med det elektriske verktøyet eller disse instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy er farlige i hendene på utrenede brukere. e) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller om bevegelige deler er feiljustert eller fastskjært, om deler er ødelagt eller andre forhold som kan påvirke driften av verktøyet. Dersom det er skadet, få verktøyet reparert før neste bruk. Mange ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte verktøy. f) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe skjærekanter setter seg mindre sannsynlig fast og er lettere å kontrollere. g) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene, osv., i samsvar med disse instruksjonene og ta i betraktning arbeidsforholdene og det arbeidet som skal utføres. Bruk av det elektriske verktøyet for oppgaver som er forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en farlig situasjon. 5) VEDLIKEHOLD a) Få det elektriske verktøyet ditt vedlikeholdt av en kvalifisert reparatør som kun bruker originale reservedeler. Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet blir ivaretatt. Ytterligere sikkerhetsanvisninger for Gittersager ADVARSEL: Bruk ALLTID godkjent åndedrettsbeskyttelse. Bruk av dette verktøyet kan generere og/eller spre støv, som kan forårsake alvorlig skade. • Hold elektroverktøyet i de isolerte gripeoverflatene fordi freseutstyret kan komme i kontakt med sin egen ledning. Kapping av en strømførende ledning kan føre til at eksponerte metalldeler på elektroverktøyet blir strømførende, og kan gi operatøren støt. • Etter å ha skrudd av verktøyet, må du aldri forsøke å stoppe sagbladet med fingrene. • Sett aldri sagen ned på et bord eller arbeidsbenk med mindre den er skrudd av. Sagbladet fortsetter å gå en liten stund etter at verktøyet er skrudd av. • Ved bruk av sagblader spesielt laget for kapping av treverk, fjern alle spikre og metallobjekter fra arbeidsstykket før arbeidet påbegynnes. • Bruk klemmer og skrutvinger for å feste arbeidsstykket der det er mulig. • Ikke forsøk å sage meget små arbeidsstykker. • Ikke bøy deg for langt fremover. Påse at du står godt, særlig på stillaser og stiger. • Hold alltid sagen med begge hender. • For saging av buer og lommer, bruk tilpasset sagbald. • Bruk kun sagblader som samsvarer med spesifikasjonene i denne bruksanvisningen. • Bruk kun skarpe blader som fungere perfekt; sprukkede eller bøyde sagblader skal kastes og byttes ut med en gang. • Påse at sagbladet er godt festet. ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en jordfeilsikring med en nominell strømverdi på 30mA eller mindre.
Side: 4
NORSK 58 Restrisikoer Til tross for at man følger relevante sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke kan unngås. Disse er: – Hørselskader. – Fare for personskade pga. flygende partikler. – Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under bruk. – Fare for personskade ved langvarig bruk. Merking på verktøyet Følgende piktogrammer vises på verktøyet: Les instruksjonshåndboken før bruk. DATOKODE PLASSERING (FIG. 1) Datokoden (f), som også inkluderer produksjonsåret er trykket på typeskiltet. Eksempel: 2014 XX XX Produksjonsår Pakkens innhold Pakken inneholder: 1 Pendelsag 1 Sagblad til generelt bruk. 1 Koffert (kun K-modeller) 1 Instruksjonshåndbok • Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha oppstått under transport. • Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne håndboken før bruk. Beskrivelse (fig. 1) ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del av det. Dette kan føre til materiell- eller personskader. a. Bryter for variabel hastighet b. Baldfestespak c. Sagplate TILTENKT BRUK Din DWE305 bajonettsag er designet for profesjonell saging i treverk, metall og plastrør. Det kompakte designet lar deg kappe ekstremt nært kanten i vansdkelige områder. IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av antennelige væsker eller gasser. Denne stikksagen er et profesjonelt verktøy. IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne operatører trenger tilsyn når de bruker dette verktøyet. • Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal aldri forlates alene med dette produktet. Elektrisk sikkerhet Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning. Kontroller alltid at strømforsyningen samsvarer med spenningen på merkeskiltet. Ditt DEWALT-verktøy er dobbeltisolert i samsvar med EN 60745; det trengs derfor ikke noen jordledning. Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en spesialledning som fås via DEWALT- serviceorganisasjon. Bruk av skjøteledning Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en godkjent 3-leder skjøteledning egnet for verktøyets strømforbruk (se Tekniske data). Minimum størrelse på lederen er 1,5 mm2 ; maksimum lengde er 30 m. Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en kabeltrommel. MONTERING OG JUSTERING ADVARSEL: For å redusere faren for personskader, slå av enheten og koble verktøyet fra strømforsyningen før du installerer eller tar av utstyr, før justering eller skifte av oppsett, eller når du foretar reparasjoner. Forsikre deg om at utløserbryteren er i stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader. Montering av sagbladet (fig. 2) 1. Beveg baldfestespaken (b) opp for å løsne bladets festemekanisme. 2. Skyv sagbladet inn i holderen (d) til den er på plass. Bladet kan installeres med tennene
Side: 5
NORSK 59 pekende nedover, oppover, til venstre eller høyre. 3. Beveg bladfestespaken (b) ned for å låse bladets festemekanisme. 4. For å ta ut sagbladet, gjør dette i motsatt rekkefølge. Sagblader materiale anbefalt sagblad jernholdig metall fin-tannet ikke-jernholdig metall grov-tannet treverk grov-tannet plast fin-tannet murverk karbid-tannet Et bredt utvalg av tilpassede sagblader er tilgjengelig som et tillegg. ADVARSEL: Velg alltid sagbladet med stor nøyaktighet. BRUK Bruksanvisning ADVARSEL: Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende forskrifter. ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade, slå av verktøyet og koble det fra strømkilden før du foretar eventuelle justeringer eller fjerner/ installerer tilleggsutstyr eller tilbehør. ADVARSEL: • Forsikre deg om at materialet som skal sages er godt festet. • Bruk kun forsiktig trykk på verktøyet, og ikke bruk sidekrefter på sagbladet. Arbeid om mulig med sagplaten trykket mot arbeidsstykket. Dette forhindrer skader på bladet og at verktøyet rykker og vibrerer.. • Vær oppmerksom på beliggenhet av rør og ledninger ved saging i vegg eller gulv. Hold alltid verktøyet i håndtaket. • Unngå overbelastning. • La bladet løper fritt i noen sekunder før du begynner å sage. Skru aldri på verktøyet når sagbladet er fastklemt i arbeidsstykket eller i kontakt med materialet. Korrekt plassering av hendene (fig. 1, 4) ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade, skal man ALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist. ADVARSEL: For å redusere faren for personskade, skal man ALLTID holde godt fast, for å være forberedt på en plutselig reaksjon. Riktig stilling for hendene er å ha en hånd på bakhåndtaket (g) og den andre på fronthåndtaket (e). Slå på og av (fig. 1) For å sette i gang verktøyet trykk inn bryteren for variabel hastighet (a). Trykket på bryteren for variabel hastighet bestemmer vertøyets hastighet. For å stoppe verktøyet, slipp bryteren. Verktøyet skal alltid skrus av når arbeidet er ferdig og før du kopler fra strømtilførselen. Saging av treverk 1. Fest arbeidsstykket på sikkert vis og fjern alle spikre og metallobjekter. 2. Hold verktøyet med begge hender og arbeide med sagplaten trykket mot arbeidsstykket. Dykksaging i treverk (fig. 3) 1. Hvil sagplaten på arbeidsstykket slik at bladet er i en passende vinkel for dykkuttet. 2. Skru på verktøyet og mat bladet inn langsomt. Sørg for at sagplaten er i kontakt med arbeidsstykket til enhver tid. Lommesaging 1. Mål opp og merk lommen som skal sages ut. 2. Bruk et smalt sagblad, hvil bunnen av sagplaten på arbeidsstykket og påse at bladet er plassert på skjærelinjen. Dersom nødvendig, f.eks. der det er trangt, bruk den ytre kanten av sagen som siktelinje. 3. Skru på verktøyet og mat bladet inn i materialet i full hastighet mens du holder verktøy fast mot arbeidsstykket. Saging av metall Ved saging av tynt metall, strabiliser arbeidsstykket med trestykker på hver side. Dette garanterer rene kutt og forhindrer skader på materialet. For lange, rette kutt tegn en linje på arbeidsstykket.
Side: 6
NORSK 60 Påfør et tynt lag med smøremiddel langs skjærelinjen, skru på verktøyet og følg skjærelinjen Saging av plast Jobb alltid med nedsatt hastighet. Utfør et testkutt for å kontrollere om materialet er følsomt for varme. Saging av murverk ADVARSEL: Ved saging av asbestsement kan det dannes farlig støv. Følg gjeldende lovverk og anbefalinger utgitt av produsentene av asbestsementen. Saging mot en utstikkende kant (fig. 4) Bruk et vanlig blad installert opp-ned, sag frem til den utstikkende kanten. Parallellsaging (fig. 5) Med bladet installert i horisontal stilling kan verktøyet brukes til parallell saging nært gulv, vegg eller tak. Sørg for at sagplaten er i kontakt med arbeidsstykket til enhver tid. VEDLIKEHOLD Ditt DEWALT elektriske verktøy er designet for å virke over en lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og regelmessig renhold. ADVARSEL: For å redusere faren for personskader, slå av enheten og koble verktøyet fra strømforsyningen før du installerer eller tar av utstyr, før justering eller skifte av oppsett, eller når du foretar reparasjoner. Forsikre deg om at utløserbryteren er i stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader. Støvavsug Når verktøyet brukes i lengre perioder, bruk en passende støvavsuger som er designet i samsvar med gjeldene direktiver om støvutslipp. Lubrication Dersom verktøyet kun skal brukes en kort stund, smør inn sagbladet med litt olje ((f.eks. maskinolje). Rengjøring ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet med tørr luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene. Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når du utfører denne prosedyren. ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier for å rengjøre ikke- metalliske deler av verktøyet. Disse kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp noen del av verktøyet i en væske. Tilleggsutstyr ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som tilbys av DEWALT kan være farlig, ettersom dette ikke er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere faren for skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av DEWALT brukes sammen med dette produktet. Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om egnet ekstrautstyr. Beskyttelse av miljøet Separat innsamling. Dette produktet må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Dersom du en dag skulle finne ut at ditt DEWALT produkt må erstattes, eller dersom det ikke lenger trenges av deg, skal det ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. Gjør dette produktet tilgjengelig for separat innsamling.
Side: 7
NORSK 61 Separat innsamling av brukte produkter og innpakning gjør at materialene kan resirkuleres og brukes om igjen. Gjenbruk av resirkulert materiale hjelper til med å hindre miljøforurensing og reduserer etterspørselen etter råmateriale. Lokale forskrifter kan ha separat innsamling av elektriske produkter fra husholdningen ved kommunale søppelfyllinger eller hos forhandleren der du kjøper et nytt produkt. DEWALT har en ordning for å samle inn og resirkulere DEWALT produkter når de har nådd slutten på livsløpet. For å benytte deg av denne tjenesten, vennligst returner produktet til en autorisert reparatør som vil samle dem inn på vegne av oss. Du kan finne nærmeste autoriserte reparatør ved å ta kontakt med dit lokale DEWALT-kontor på den adressen som du finner i denne brukerhåndboken. Alternativt er en liste over autoriserte DEWALT- reparatører og alle detaljer om service etter salg og kontakter tilgjengelig på Internett på: www.2helpU. com.

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeWalt DWE305 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DWE305. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DWE305 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeWalt DWE305

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeWalt DWE305 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Sager
  • Model/navn: DWE305
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk