DeWalt DWD522KS manual

Vis en manual for DeWalt DWD522KS under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Drill
  • Model/navn: DWD522KS
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Slovakisk, Ungarsk, Rumensk, Indonesisk, Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk

Innholdsfortegnelse

Side: 77
76
NORSK
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør DEWALT til
en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Tekniske data
DWD522 DWD524 DWD525 DWD530 D21570
Spenning VAC 230 230 230 230 230
Type 1 1 1 1 1
Inngangseffekt W 950 1100 1100 1300 1300
Ubelastet hastighet min-1
0–1250 / 0–1250 / 0–1250 / 0–1250 / 0–1250 /
0–3500 0–3500 0–3500 0–3500 0–3500
Hylsediameter mm 43 43 43 43 43
Maksimal chuckkapasitet mm 13 13 13 13 16
Bits
boring i metall lav hastighet mm 13 13 13 16 16
treverk, flat boring mm 40 40 40 40 40
bits, boring i murverk
optimal mm 5–10 5–10 5–10 5–10 5–10
maksimal mm 20 22 22 22 22
diamantkjerne mm – – – – 127
Vekt kg 2,8 2,8 2,8 2,8 3,0
Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN60745-2-1.
LPA (lydtrykksnivå) dB(A) 95 95 94 93 93
LWA (lydeffektnivå) dB(A) 106 106 105 104 104
KWA (usikkerhet for det angitte støynivå) dB(A) 3 3 3 3 3
Boring i metall
Vibrasjonsutslippsverdi ah,D
= m/s² 5,5 5,5 4 7 –
Usikkerhet K = m/s² 4,3 4,3 1,5 4,8 –
Slagboring i betong
Vibrasjonsutslippsverdi ah,ID
= m/s² 18 18 15 16 16
Usikkerhet K = m/s² 6,3 6,3 1,9 4,6 4,6
Boring i betong
Vibrasjonsutslippsverdi ah,DD
= m/s² – – – – 13
Usikkerhet K = m/s² – – – – 6,8
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte tester gitt i EN
60745, og kan brukes til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til forberedende vurdering
av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for hovedbruksområdene for verktøyet.
Dersom verktøyet brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør eller er dårlig vedlikeholdt,
kan vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
TO-HASTIGHETS SLAGDRILL
DWD522, DWD524, DWD525, DWD530, D21570
Side: 78
77
NORSK
2006/42/EC; EN60745-1:2009 +A11:2010,
EN60745-2-1:2010.
Disse produktene samsvarer også med direktiv
2004/108/EF (frem til 19.04.2016), 2014/30/EF (fra
20.04.2016) og 2011/65/EF. For mer informasjon,
vennligst kontakt DEWALT på følgende adresser eller
se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av
den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen
på vegne av DEWALT.
Markus Rompel
Teknisk direktør
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
31.03.15
ADVARSEL: For å redusere
skaderisikoen, les brukerhåndboken.
Generelle sikkerhetsadvarsler for
elektriske verktøy
ADVARSEL! Les alle
sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse
av advarslene og instruksjonene kan
resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller
alvorlig skade.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER
FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket “elektrisk verktøy” i advarslene henviser til
ditt strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller
ditt batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy.
1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSOMRÅDET
a) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete
eller mørke områder er en invitasjon til ulykker.
b) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive
omgivelser, slik som i nærheten av
antennelige væsker, gasser eller støv.
Elektrisk verktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
c) Hold barn og tilskuere borte mens du
bruker et elektrisk verktøy. Distraksjoner
kan føre til at du mister kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHET
a) Støpselet til elektriske verktøy må passe
til stikkontakten. Aldri modifiser støpselet
på noen måte. Ikke bruk adaptere med
jordede elektriske verktøy. Umodifiserte
En vurdering av nivået for
vibrasjonseksponeringen bør også tas
med i beregningen når verktøyet er
slått av eller når det går uten faktisk
å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å
beskytte operatøren mot følgene fra
vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like
verktøy og tilbehør, holde hendene
varme, organisere arbeidsmønster.
Sikringer
Europa 230 V verktøy10 Ampere, nettspenning
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for
hvert signalkodeord. Vennligst les håndboken og
legg merke til disse symbolene.
FARE: Indikerer en overhengende
farlig situasjon som vil føre til død eller
alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
ADVARSEL: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til død
eller alvorlige personskader hvis
den ikke avverges.
FORSIKTIG: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til små
eller moderate personskader hvis
den ikke avverges.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Betegner fare for elektrosjokk.
Betegner fare for brann.
EU-samsvarserklæring
MASKINERIDIREKTIV
TO-HASTIGHETS SLAGDRILL
DWD522, DWD524, DWD525, DWD530, D21570
DEWALT erklærer at de produktene som er
beskrevet under Tekniske data er i samsvar med:
Side: 79
78
NORSK
f) Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg
løstsittende klær eller smykker. Hold hår,
antrekk og hansker borte fra bevegelige
deler. Løstsittende antrekk, smykker eller
langt hår kan bli fanget opp av bevegelige
deler.
g) Hvis apparatet er utstyrt for
tilkobling av støvutsugings- og
-oppsamlingsinnretning, må du sørge for
at disse er koblet til og ordentlig sikret.
Bruk av støvoppsamlere kan redusere
støvrelaterte farer.
4) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV ELEKTRISKE VERKTØY
a) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det
elektriske verktøyet som situasjonen
krever. Det riktige elektriske verktøyet vil
gjøre jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.
b) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan
slå verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk
verktøy som ikke kan kontrolleres med
bryteren er farlig og må repareres.
c) Koble støpselet fra strømkilden og/eller
batteripakken fra det elektriske verktøyet
før du foretar noen justeringer, endrer
tilbehør eller lagrer elektriske verktøy.
Slike preventive sikkerhetsforanstaltninger
reduserer risikoen for å starte det elektriske
verktøyet ved et uhell.
d) Lagre elektriske verktøy som ikke
er i bruk, utilgjengelig for barn og la
ikke personer som ikke er kjent med
det elektriske verktøyet eller disse
instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy
er farlige i hendene på utrenede brukere.
e) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller
om bevegelige deler er feiljustert eller
fastskjært, om deler er ødelagt eller
andre forhold som kan påvirke driften
av verktøyet. Dersom det er skadet, få
verktøyet reparert før neste bruk. Mange
ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte
verktøy.
f) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt
vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe
skjærekanter setter seg mindre sannsynlig
fast og er lettere å kontrollere.
g) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene,
osv., i samsvar med disse instruksjonene
og ta i betraktning arbeidsforholdene og
det arbeidet som skal utføres. Bruk av
det elektriske verktøyet for oppgaver som er
forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
5) VEDLIKEHOLD
a) Få det elektriske verktøyet ditt
vedlikeholdt av en kvalifisert reparatør
støpsler og stikkontakter som passer vil
redusere risikoen for elektrisk sjokk.
b) Unngå kroppskontakt med jordete
overflater slik som rør, radiatorer, komfyrer
og kjøleskap. Det finnes en økt risiko for
elektrisk sjokk dersom kroppen din er jordet.
c) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn
eller våte forhold. Dersom det kommer vann
inn i et elektrisk verktøy vil det øke risikoen for
elektrisk sjokk.
d) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk
ledningen til å bære, trekke eller dra ut
støpselet til det elektriske verktøyet. Hold
ledningen borte fra varme, olje, skarpe
kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk
sjokk.
e) Når du bruker et elektrisk verktøy
utendørs, bruk en skjøteledning som
er egnet for utendørs bruk. Bruk av en
skjøteledning beregnet for utendørs bruk
reduserer risikoen for elektrisk sjokk.
f) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på
et fuktig sted er uunngåelig, bruk en
strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk
av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
3) PERSONLIG SIKKERHET
a) Hold deg våken, hold øye med det du
gjør og bruk sunn fornuft når du bruker
et elektrisk verktøy. Ikke bruk et elektrisk
verktøy dersom du er trøtt eller er påvirket
av medikamenter, narkotika eller alkohol.
Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk
av elektriske verktøy kan føre til alvorlig
personskade.
b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Verneutstyr slik som støvmaske,
sklisikre vernesko, hjelm, eller hørselsvern
brukt under passende forhold vil redusere
personskader.
c) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at
bryteren er i av-stillingen før du kobler
til strømkilden og/eller batteripakken,
plukker opp eller bærer verktøyet. Å bære
elektriske verktøy med fingeren på bryteren
eller å sette inn støpselet mens elektriske
verktøy har bryteren på øker faren for ulykker.
d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du
slår på det elektriske verktøyet. En nøkkel
som er festet til en roterende del av det
elektriske verktøyet kan føre til personskade.
e) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste
og stå støtt hele tiden. Dette fører til at
du har bedre kontroll over det elektriske
verktøyet ved uventede situasjoner.
Side: 80
79
NORSK
skjæreredskaper kan forårsake personskade
dersom du mister kontroll.
• Ikke bruk dette verktøyet lenge av gangen.
Vibrasjon forårsaket av slagaksjonen kan skade
hendene og armene. Bruk hansker for å gi
ekstra polstring og begrens risikoen ved å hvile
ofte.
• Luftehull dekker ofte bevegelige deler og
skal unngås. Løstsittende klær, smykker og
langt hår kan bli fanget opp av bevegelige deler.
ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av
en jordfeilsikring med en nominell
strømverdi på 30mA eller mindre.
Restrisikoer
Følgende risikoer er alltid tilstede ved bruk av driller:
– Skader som følge av berøring av roterende deler
eller varme deler på verktøyet.
Til tross for at man følger relevante
sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr,
er det bestemte farer som ikke kan unngås.
Disse er:
– Hørselskader.
– Risiko for klemte fingre ved skifte av tilbehør.
– Helsefarer som følge av innånding av støv som
utvikles når du jobber med treverk.
– Fare for personskade pga. flygende partikler.
– Fare for personskade ved langvarig bruk.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Bruk hørselvern.
Bruk vernebriller.
DATOKODE PLASSERING (FIG. 1)
Datokoden (h), som også inkluderer produksjonsåret,
er trykket på huset.
Eksempel:
2015 XX XX
Produksjonsår
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
som kun bruker originale reservedeler.
Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet blir
ivaretatt.
Ekstra sikkerhetsregler spesielt for
slagdriller
• Bruk hørselsvern ved slagboring. Å bli utsatt
for støy kan forårsake hørseltap.
• Bruk hjelpehåndtakene dersom de leveres
med verktøyet. Å miste kontroll kan forårsake
personskade.
• Hold det elektriske verktøyet i de isolerte
gripeoverflater når du utfører operasjoner
hvor kutteutstyret kan komme i kontakt
med skjulte ledninger eller egen ledning.
Kutteutstyr som kommer i kontakt med
en strømførende ledning kan føre til at
eksponerte metalldeler på elektroverktøyet blir
strømførende, og kan gi operatøren støt.
• Bruk tvinger eller annen praktisk måte å
sikre og holde arbeidsstykket på et stabilt
underlag. Å holde arbeidsstykket i hendene
eller mot kroppen er ustabilt og kan føre til at du
mister kontroll.
• Bruk hørselsvern når du slagborer i lengre
perioder. Langvarig eksponering for høyintensiv
støy kan føre til hørselstap. Midlertidig
hørselstap eller alvorlig skade på trommehinnen
kan forårsakes av det høye lydnivået som
genereres ved slagboring.
• Bruk vernebriller eller annen øyebeskyttelse.
Hammer- og boreoperasjoner gjør at fliser flyr
gjennom luften. Flyvende partikler kan forårsake
permanent øyeskade. Bruk en støvmaske eller
respirator i situasjoner som genererer støv.
Hørselsvern trenges for de fleste bruksområder.
• Bruk alltid sidehåndtaket som leveres med
verktøyet. Stram sidehåndtaket godt før
bruk. Hold fast i verktøyet til enhver tid.
Prøv ikke å bruke dette verktøyet uten at
du holder i det med begge hender. Bruk av
verktøyet med kun en hånd resulterer i at du
mister kontroll. Brudd gjennom eller støt mot
harde materialer så som armering kan også
være farlig.
• Kontroller alltid kjernebits før bruk. Bruk aldri
skadde kjernebits.
• Slagbits og verktøy blir varme under bruk.
Bruk hansker når du berører dem.
• Bruk sklisikre sko for å hindre personskader når
du står og går på glatte overflater.
• Bruk kun skjæreredskaper som er ment
for dette verktøyet. Bruk av ikke anbefalte
Side: 81
80
NORSK
VARIABEL HASTIGHET (FIG. 3)
Variabel hastighet gir kontroll på hastigheten. Jo
mer avtrekker-bryteren (a) trykkes, desto fortere går
slagdrillen.
Dersom nødvendig, trykk låseknappen (j) for
kontinuerlig bruk og slipp bryteren. Låseknappen
fungerer kun ved maksimal hastighet, forover
rotasjon.
For å stoppe et verktøy satt til kontinuerlig drift, trykk
bryteren kort inn og slipp den. Verktøyet skal alltid
skrus av når arbeidet er ferdig, og før du kopler fra
strømmen.
MERK: Bruk lavere hastigheter for å starte hull, bore
i plast og keramikk eller ved skrutrekking.
REVERSERINGSSPAKE (FIG. 3)
Reverseringsspaken (b), som er over avtrekker-
bryteren, endrer slagdrillens rotasjonsretning og
brukes til uttrekking av skruer og ved fastkilte
drillbits.
For å bruke verktøyet i revers, slipp avtrekker-
bryteren (a) og trykk spaken til venstre (sett fra chuck
enden).
For å bruke verktøyet i forover, slipp avtrekker-
bryteren og trykk spaken til høyre (sett fra chuck
enden).
Sett reverseringsspaken tilbake til “forover” stillingen
når du er ferdig med å bruke drillen i revers.
HØY/LAV HASTIGHET (FIG. 1, 5)
To-hastighets girdrev på to-område slagdrill gir
effektiv bruk over et stort bruksområde, med større
utvalg av tilbehør.
For bruk ved LAV HASTIGHET, vri hylsen (d) til drill-
bit symbolet for boreposisjon 1.
For bruk ved HØY HASTIGHET ,vri hylsen (d) til
drill-bit symbolet for boreposisjon 2.
Girdrevet er designet for skifte kun når enheten
er av. Det kan imidlertid være nødvendig å rotere
chucken litt for hånd for å stille inn girene når du vrir
hylsen.
MERK: FORSØK IKKE Å ENDRE
HASTIGHET ved å vri kragen mens
verktøyet kjører. Dersom du gjør det vil
girdrevet skades.
SLAG/DRILL VELGER (FIG. 1, 5)
For å bytte verktøyet fra drillmodus til slagmodus
(eller omvendt), vri hylsen (d) til aktuelt symbol som
vist i figur 5.
Vri hylsen (d) til drill-bit symbolet for boring eller til
hammersymbolet for slagboring, som vist i figuren.
1 Slagdrill
1 Sidehåndtak
1 Dybdestang
1 Chuck nøkkel (kun D21570K)
1 Instruksjonshåndbok
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør
som kan ha oppstått under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå
denne håndboken før bruk.
Beskrivelse (fig. 1, 4)
ADVARSEL: Aldri modifiser
elektroverktøyet eller noen del av
det. Dette kan føre til materiell- eller
personskader.
a. Avtrekker-bryter
b. Reverseringsspake
c. Chuck
d. Hastighet/modusvelger hylse
e. Sidehåndtak
f. Indikatorlys (DWD530, D21570)
g. Hovedhåndtak
h. Datokode
i. Chuck nøkkel (D21570)
j. Låseknapp
TILTENKT BRUK
Denne kraftige slagdrillen er designet for profesjonell
boring og slagboring.
D21570 er designet for profesjonell tørr
diamantboring i murverk.
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av
antennelige væsker eller gasser.
Disse kraftige slagdrillene er profesjonelle
elektroverktøy.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet.
Uerfarne operatører trenger tilsyn når de bruker dette
verktøyet.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av
personer (inkludert barn) med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner, eller mangel på
erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn
av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn
skal aldri forlates alene med dette produktet.
AVTREKKER-BRYTER (FIG. 3)
For å starte slagdrillen trykk avtrekker-bryteren (a).
For å stoppe verktøyet, slipp avtrekker-bryteren.
Side: 82
81
NORSK
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den
byttes i en spesialledning som fås via DEWALT-
serviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en
godkjent 3-leder skjøteledning egnet for verktøyets
strømforbruk (se Tekniske data). Minimum størrelse
på lederen er 1,5 mm2
; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en
kabeltrommel.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: For å redusere
faren for personskader, slå av
enheten og koble verktøyet fra
strømforsyningen før du installerer
eller tar av utstyr, før justering
eller skifte av oppsett, eller når du
foretar reparasjoner. Forsikre deg
om at utløserbryteren er i stillingen
AV. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
Sidehåndtak (fig. 2)
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for personskader, BRUK ALLTID
verktøyet med sidehåndtak korrekt
montert. Dersom det ikke gjøres
kan det føre til at sidehåndtaket sklir
ved bruk av verktøyet og at du mister
kontrollen. Hold verktøyet med begge
hender for å gi best kontroll.
Et sidehåndtak (e) leveres sammen med denne
slagdrillen. Det klemmes foran på girkassen som vist
i figur 2 og kan roteres 360˚ for bruk av høyre- og
venstrehendte personer.
Etter at sidehåndtaket er rotert på plass, må det
trykkes bakover inntil sporene (k) på kanten av
sidehåndtaket er i rettet inn med de utstående
knastene (m) på undersiden av girhuset.
Sidehåndtaket strammes deretter godt på plass ved
å vri med klokka til det sitter.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: For å redusere
faren for personskader, slå av
enheten og koble verktøyet fra
strømforsyningen før du installerer
eller tar av utstyr, før justering
eller skifte av oppsett, eller når du
foretar reparasjoner. Forsikre deg
MOMENTBEGRENSENDE CLUTCH
Dette verktøyet er utstyrt med en
momentbegrensende clutch som reduserer det
maksimale momentet som overføres til brukeren
i tilfelle en bit setter seg fast. Denne egenskapen
hindrer også girene og den elektriske motoren fra
å kveles. Den momentbegrensende clutchen er
fabrikkinnstilt og kan ikke justeres.
E-CLUTCH ANTI-LOCK CONTROL™ (FIG. 4)
DWD530, D21570
DEWALT drillen kan leveres med en elektronisk
funksjon som heter E-CLUTCH Anti-Lock Control™.
Det er designet for å kontrollere drillen når den
er fastkjørt og for å hindre den i å bli dratt ut av
hendene dine. Dette kan hende når du borer i stål
eller bruker store bits i treverk.
Når drillen kjører seg fast, slår motoren seg på og
av i en fast tidsperiode. Dette reduserer reaksjonen
fra fastkjøringen og la deg beholde kontroll på
boremaskinen. Ved å slippe avtrekkeren nullstilles
E-Clutch og maskinen vil drives i normal modus når
avtrekkeren trykkes igjen.
E-CLUTCH Anti-Lock Control™ inkluderer også
en overbelastingsbeskyttelse som er designet for å
hindre verktøyet i å bli for varmt ved tung bruk.
Dersom maskinen blir for varm ved bruk, vil denne
funksjonen stoppe motoren. Funksjonen vil fortsette
å stoppe motoren, dersom den startes på nytt under
tung belastning før den har fått kjølt seg av.
Figur 4 viser instruksjonsetiketten (n) montert på
huset. Det er to varselmoduser.
1. Engasjert modus: Dersom en låsesituasjon
oppstår, slås lyset på og motoren slås av og
på i en viss tidsperiode før E-CLUTCH Anti-
Lock Control™ slår verktøyet helt av. Dersom
enheten går i normal modus vil det ikke være
noe lys.
2. Problem-modus: En serie kontinuerlige
blink når du trekker i avtrekkeren tyder på at
elektronikken ikke fungerer lenger. Verktøyet kan
fortsatt fungere uten fordelen ved E-CLUTCH
Anti-Lock Control™, men bør leveres til service
snarest mulig.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun
én spenning. Kontroller alltid at strømforsyningen
samsvarer med spenningen på merkeskiltet.
Ditt DEWALT-verktøy er dobbeltisolert
i samsvar med EN 60745; det trengs
derfor ikke noen jordledning.
Side: 83
82
NORSK
1. Hold den bakre delen av chucken med den ene
hånden og bruk den andre hånden til å rotere
frontdelen mot klokken, som vist i figur 7.Roter
den så langt at chucken åpner nok til å få plass
til ønsket tilbehør.
2. Sett biten eller annet tilbehør ca. 3/4" (19 mm)
inn i chucken og fest godt ved å holde den
bakre delen av chucken og rotere frontdelen
med klokken. Når chucken er nesten strammet
hører du en klikkelyd. Etter 4–6 klikker er
chucken godt festet rundt tilbehøret.
3. For å løsne tilbehøret, gjenta trinn 1 over.
ADVARSEL: Ikke forsøk å stramme
drill-bits (eller annet tilbehør) ved å gripe
rundt fronten av chucken og deretter slå
på verktøyet. Det kan føre til skader på
chucken og til personskader.
TA AV NØKKELFRI CHUCK (FIG. 8)
Stram chucken rundt den korte enden av en
sekskantnøkkel (ikke vedlagt) på 6 mm (1/4") eller
større. Bruk en myk hammer eller trestykke, slå på
den lange enden i retning mot klokka. Dette vil løsne
chucken slik at den kan skrus ut for hånd.
SETTE INN NØKKELFRI CHUCK (FIG. 9)
Skru på chucken for hånd så langt det går. Stram til
chucken rundt den korte enden på en 6 mm (1/4")
eller større sekskantnøkkel (ikke vedlagt), slå den
lange enden i retning med klokka med en treklubbe,
som vist.
Nøkkel- chuck (fig. 1)
D21570
D21570 har en chuck med nøkkel (c). For å sette inn
en drill-bit eller annet tilbehør, følg trinnene nedenfor.
1. Stram til chuck-hylsen for hånd.
2. Sett chuck-nøkkelen i hvert av de tre hullene
og stram til i retning med klokka. Det er viktig
å stramme til med alle tre hullene for å unngå
sluring.
For å løsne en bit, vri chuck-nøkkelen mot
klokka i kun ett hull, løsne deretter chucken for
hånd.
Alle autoriserte DEWALT servicesentere kan installere
en nøkkelfri chuck i stedet for en chuck med nøkkel.
Dybdestang (fig. 2)
For å justere dybdestangen (l):
Løsne håndtaket (e) og flytt dybdestangen slik at
avstanden mellom enden av stangen og enden av
biten er lik den ønskede boredybden. Når du borer
om at utløserbryteren er i stillingen
AV. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
ADVARSEL:
• Ta alltid hensyn til
sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende
forskrifter.
• For å redusere faren for
personskade, må du ALLTID sørge
for at arbeidsstykket er forankret
eller godt fastklemt. Ved boring
av tynne materialer, må du bruke en
treblokk bak for å unngå skader på
materialet.
• For å redusere risikoen for
personskader, bruk alltid verktøyet
med sidehåndtak korrekt montert.
Dersom det ikke gjøres kan det føre
til at sidehåndtaket sklir ved bruk av
verktøyet og at du mister kontrollen.
Hold verktøyet med begge hender for
å gi best kontroll.
• Ikke forsøk å stramme drill-bits (eller
annet tilbehør) ved å gripe rundt
fronten av chucken og deretter slå på
verktøyet. Det kan føre til skader på
chucken og til personskader.
• Fare for brannskader. Bruk
ALLTID hansker når du skifter bits.
Tilgjengelige metalldeler på verktøyet
og bits kan bli ekstremt varmt under
bruk. Små løse biter av materiale kan
skade nakne hender.
Korrekt plassering av hendene
(fig. 6)
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, skal man ALLTID
ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, skal man ALLTID holde
godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Riktig stilling for hendene er å ha en hånd på
sidehåndtaket (e) og den andre på
hovedhåndtaket (g).
Nøkkelfri chuck (fig. 7–9)
DWD522, DWD524, DWD525, DWD530
DWD522, DWD524, DWD525 og DWD530 har en
nøkkelfri chuck (c) for enklere bruk. For å sette inn
en drill-bit eller annet tilbehør, følg trinnene nedenfor.
Side: 84
83
NORSK
SLAGBORING
1. Ved boring bruk akkurat nok krefter til å hindre
hammeren i å hoppe rundt eller løfte seg
fra biten. For mye krefter forårsaker lavere
borehastigheter og overoppvarming.
2. Bor rett og hold biten i rett vinkel til
arbeidsstykket. Ikke bruk sidetrykk på bit-en
ved boring, det vil føre til at sporene i bit-en
tettes og lavere borehastighet.
3. Ved boring av dype hull, dersom hammer-
hastigheten synker, trekk bit-en litt delvis av
hullet med verktøyet fortsatt i gang for å hjelpe
til med å fjerne spon fra hullet.
4. For murverk, bruk karbidbelagte bits eller
spesielle bits for mur. En myk, jevn strøm av
støv tyder på korrekt borehastighet.
DIAMANTBORING
D21570
D21570 er designet for tørr diamantboring i murverk
inntil 127 mm.
For diamantboring med større diameter enn dette
i murverk og vanlig stor diameter diamantboring i
murverk og betong anbefaler vi å bruke en DEWALT
D21580, D21582 eller D21583 diamant kjernebit.
Bruk hastighet 2 for diamant kjernebits med
diameter mellom 22–68 mm. Bruk alltid hastighet 1
for diamant kjernebits mellom 68 mm og 127 mm i
diameter.
Følg kjernebit eller produsentens anbefalinger for
bruk av tilbehøret.
MERK: Bruk alltid systemer med kjernebits med
integrert kjernebor.
1. Sett inn kjerneboret i holderen i senter av
kjernebiten.
Bor ved lav hastighet helt til kjernen trenger
gjennom overflaten 5–10 mm.
2. Ta bort og trekk ut støpsel på verktøyet.
3. Ta ut kjerneboren fra holderen.
4. Plugg inn verktøyet og sett kjerneboren i
arbeidsstykket.
5. Start boringen, øk til full hastighet og bor til
ønsket dybde.
VEDLIKEHOLD
Ditt DEWALT elektriske verktøy er designet for å
virke over en lang tidsperiode med et minimum
av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift
avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og
regelmessig renhold.
ADVARSEL: For å redusere
faren for personskader, slå av
med dydbestangen, stopp når enden av stangen
når materialets overflate.
Boring
Drei hylsen til drill-bit symbolet for boring, eller til
hammer symbolet for slagboring. Sett inn og stram
til ønsket drill-bit i chucken.
BORING
Velg ønsket område for hastighet/moment ved å
bruke hastighetsvelger-hylsen for å tilpasse hastighet
og moment for den ønskede bruken.
1. For TREVERK, bruk spiralbits, flate bits, twist
bits, spade bits, power-spiralbits eller hullsager.
For METALL, bruk høyhastighet stål spiral drill-
bits eller hullsag. Bruk et en skjærevæske for
smøring ved boring i metall. Unntak er støpejern
og messing som bør bores tørt. For MURVERK,
bruk karbidbelagte bits eller spesielle bits for
mur. En myk, jevn strøm av støv tyder på
korrekt borehastighet.
2. Bruk alltid trykk som virker rett ned på bit-en.
Bruk nok trykk for å sikre at bit-en biter, men
ikke trykk så hardt at motoren stopper eller bit-
en skjærer ut.
3. Hold verktøyet godt med begge hender for å
kontrollere vribevegelsen i boret.
ADVARSEL: Boret kan låse seg ved
overbelastning og føre til plutselig
vridning. Vær alltid forberedt på låsing.
Grip boremaskinen godt med begge
hender for å motvirke vridning og unngå
personskader.
4. DERSOM BORET LÅSER SEG, er det
vanligvis på grunn av overbelastning. SLIPP
AVTREKKEREN STRAKS, ta drillbiten ut av
arbeidsstykket og finn grunnen til at den låste
seg. IKKE KLIKK AVTREKKEREN PÅ OG AV
FOR Å FORSØKE Å STARTE ET LÅST BOR
— DET KAN SKADE BORET.
5. For å minimalisere låsing eller brudd i materialet,
reduser trykker på boret og la bit-en gå lett
gjennom det siste stykket av hullet.
6. Hold motoren i gang når du trekker en bit
tilbake ut av hullet. Dette bridrar til å hindre
låsing.
7. Med driller med variabel hastighet er det ikke
behov å sentermarkere hullet som skal bores.
Bruk lav hastighet for å starte hullet, og øk
farten ved å trykke inn avtrekkeren når hullet er
dypt nok til å bore uten at bit-en hopper ut.
Side: 85
84
NORSK
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Dette produktet må
ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Dersom du en dag skulle finne ut at ditt DEWALT
produkt må erstattes, eller dersom det ikke lenger
trenges av deg, skal det ikke kastes sammen med
husholdningsavfallet. Gjør dette produktet tilgjengelig
for separat innsamling.
Separat innsamling av brukte produkter
og innpakning gjør at materialene kan
resirkuleres og brukes om igjen. Gjenbruk
av resirkulert materiale hjelper til med å
hindre miljøforurensing og reduserer
etterspørselen etter råmateriale.
Lokale forskrifter kan ha separat innsamling
av elektriske produkter fra husholdningen ved
kommunale søppelfyllinger eller hos forhandleren der
du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har en ordning for å samle inn og
resirkulere DEWALT produkter når de har nådd
slutten på livsløpet. For å benytte deg av denne
tjenesten, vennligst returner produktet til en
autorisert reparatør som vil samle dem inn på vegne
av oss.
Du kan finne nærmeste autoriserte reparatør ved å
ta kontakt med dit lokale DEWALT-kontor på den
adressen som du finner i denne brukerhåndboken.
Alternativt er en liste over autoriserte DEWALT-
reparatører og alle detaljer om service etter salg og
kontakter tilgjengelig på Internett på: www.2helpU.
com.
enheten og koble verktøyet fra
strømforsyningen før du installerer
eller tar av utstyr, før justering
eller skifte av oppsett, eller når du
foretar reparasjoner. Forsikre deg
om at utløserbryteren er i stillingen
AV. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
Smøring
Verktøyet ble riktig smurt på fabrikken. Etter fra
to til seks måneder, avhengig av bruk, lever eller
send verktøyet til et autorisert servicesenter for total
rengjøring, kontroll og smøring. Verktøy som brukes
konstant for produksjon trenger smøring oftere. I
tillegg skal verktøy som ikke har vært brukt på lenge
smøres igjen før bruk.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av
hovedkabinettet med tørr luft når skitt
samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og
godkjent støvmaske når du utfører
denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller
sterke kjemikalier for å rengjøre ikke-
metalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene
som brukes i disse delene. Bruk en
klut som bare er fuktet med vann og
mild såpe. Aldri la noen væske trenge
inn i verktøyet; aldri dypp noen del av
verktøyet i en væske.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr
enn det som tilbys av DEWALT kan
være farlig, ettersom dette ikke er
testet sammen med dette verktøyet.
For å redusere faren for skader, bør
kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DEWALT brukes sammen med dette
produktet.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere
informasjon om egnet ekstrautstyr.

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om DeWalt DWD522KS ennå.

Spør et spørsmål om DeWalt DWD522KS

Har du et spørsmål om DeWalt DWD522KS men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DWD522KS. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DWD522KS DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.