DeWalt DW989 manual

Manual for DeWalt DW989 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 100 sider.

Side: 1
N O R S K 51 no - 1 OPPLADBAR BOREMASKIN/SKRUTREKKER/ SLAGBOREMASKIN DW980/DW981/DW984/ DW985/DW987/DW988/DW989 Gratulerer! Du har valgt et DEWALT elektroverktøy. Årelang erfaring, konstant produktutvikling og fornyelse gjør DEWALT til en av de mest pålitelige partnere for profesjonelle brukere. Tekniske data Boremaskin DW980 DW981 DW984 DW985 DW987 DW988 DW989 Spenning V 12 12 14,4 14,4 18 18 18 Turtall, ubelastet 1. gear min-1 0-450 0-450 0-450 0-450 0-450 0-450 0-450 2. gear min-1 0-1.400 0-1.400 0-1.400 0-1.400 0-1.450 0-1.450 0-1.450 3. gear min-1 0-1.800 0-1.800 0-1.800 0-1.800 0-2.000 0-2.000 0-2.000 Slagtall 1. gear min-1 - 0-7.650 0-7.650 0-7.650 - 0-7.650 0-7.650 2. gear min-1 - 0-23.800 0-23.800 0-23.800 - 0-24.650 0-24.650 3. gear min-1 - 0-30.600 0-30.600 0-30.600 - 0-34.000 0-34.000 Gjennomslagskraft Nm 42 42 45 45 51 51 51 Chuck-spindel størrelse gjenger mm 13 13 13 13 13 13 13 Maksimal borekapasitet i stål/mykt tre/betong mm 13/38/- 13/38/12 13/45/14 13/45/14 13/50/- 13/50/16 13/50/16 Vekt (uten batteripakke) kg 2,0 2,0 2,2 2,2 2,6 2,6 2,6 NiCd-batteripakke DE9071 DE9091 DE9095 Spenning V 12 14,4 18 Kapasitet Ah 2,0 2,0 2,0 Vekt kg 0,65 0,7 0,97 NiMH-batteripakke DE9037 DE9038 DE9039 Spenning V 12 14,4 18 Kapasitet Ah 3,0 3,0 3,0 Vekt kg 0,65 0,7 0,97 Lader DE9107 DE9108 DE9116 DE9117 Nettspenning V 230 230 230 230 Ladetid (ca.) min 60 60 60 15 Vekt kg 0,4 0,4 0,4 0,9 Sikring: 230 V 10 A DW980_989.P65 14-09-2001, 08:38 55
Side: 2
N O R S K no - 2 52 Følgende symboler brukes i denne instruksjonsboken: Betegner risiko for personskade, livsfare eller ødeleggelse av verktøyet dersom instruksene i denne instruksjonsboken ikke følges. Betegner risiko for elektrisk støt. CE-Sikkerhetserklæring DW980/DW981/DW984/DW985/DW987/DW988/ DW989 DEWALT erklærer at disse elektroverktøyer er konstruert i henhold til: 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 50260, EN 60335, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3. Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt DEWALT på adressen nedenfor eller se veiledningens bakside. DW980 DW981 DW984 DW985 LpA (lydnivå) dB(A)* 72 88 87 91 LWA (akustisk effekt) dB(A) 85 101 100 104 Veit geometrisk middelverdi av akselerasjonsfrekvensen m/s2 < 2,5 11 11 13 DW987 DW988 DW989 LpA (lydnivå) dB(A)* 71,5 89 94 LWA (akustisk effekt) dB(A) 84,5 102 107 Veit geometrisk middelverdi av akselerasjonsfrekvensen m/s2 < 2,5 11 12,5 * ved brukerens øre Director Engineering and Product Development Horst Großmann DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40, D-65510, Idstein, Tyskland Sikkerhetsforskrifter Ta deg tid til å lese nøye gjennom bruksanvisningen før du begynner å bruke maskinen. Oppbevar bruksanvisningen på et lett tilgjengelig sted slik at alle som skal bruke maskinen, lett kan finne denne. I tillegg til forskriftene under må alle vernebestemmelsene til Statens Arbeidstilsyn følges når det gjelder arbeid med elektroverktøy. ADVARSEL! Ved bruk av elektroverktøy må disse grunnleggende sikkerhetsforskrifter følges for å redusere risikoen for elektrisk støt, personskade og brann. 1 Bruk hørselsvern For å beskytte deg selv bør du alltid bruke hørselsvern. 2 Hold arbeidsområdet rent og ryddig En uryddig arbeidsplass innbyr til skader. 3 Tenk på arbeidsmiljøet Utsett ikke elektroverktøy eller lader for regn. Ikke bruk det på fuktige eller våte steder. Sørg for god belysning over arbeidsplassen. Bruk ikke elektroverktøy i nærheten av brannfarlige væsker eller gasser. 4 Hold barn unna Ikke la barn komme i kontakt med verktøyet eller skjøteledningen. Det skal holdes tilsyn med barn under 16 år. 5 Oppbevar elektroverktøy på et trygt sted Når maskinen ikke er i bruk, skal den oppbevares på et tørt sted, gjerne høyt oppe og innlåst, utenfor barns rekkevidde. 6 Overbelast ikke maskinen Du arbeider bedre og sikrere innenfor det angitte effektområdet. 7 Bruk riktig elektroverktøy Tving ikke maskinen til å gjøre arbeid som krever kraftigere verktøy. Bruk ikke elektroverktøy til formål det ikke er ment for. 8 Kle deg riktig Ha ikke på deg løsthengende klær eller smykker. De kan sette seg fast i de bevegelige delene. Vi anbefaler gummihansker og sko som ikke glir når du arbeider utendørs. Bruk hårnett hvis du har langt hår. DW980_989.P65 14-09-2001, 08:38 56
Side: 3
53 no - 3 N O R S K 9 Bruk vernebriller Bruk vernebriller for å unngå at det blåser støv inn i øynene dine og skader deg. Hvis det støver mye, bør du bruke ansikts- eller støvmaske. 10 Sikre arbeidsstykket Bruk tvinger eller skrustikker til å spenne fast arbeidsemnet. Dette er sikrere enn å forsøke å bruke hånden, og du får begge hendene fri til å arbeide med. 11 Strekk deg ikke for langt Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og balanse. 12 Vær nøye med vedlikeholdet Hold tilbehøret skarpt og rent. Følg forskriftene når det gjelder vedlikehold og skifte av tilbehør. 13 Fjern skrunøkler Gjør det til vane å sjekke om skrunøkler og justeringsverktøy er fjernet før maskinen startes. 14 Fjern batteriet Ta batteriet ut av verktøyet når det ikke er i bruk, før service og ved skifte av tilbehør som sagblad, bor og fres. 15 Vær oppmerksom Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Bruk ikke maskinen når du er trett. 16 Kontroller skadde deler Før maskinen brukes på nytt, skal eventuelle skadde deler eller deksler kontrolleres nøye for å bringe på det rene om de fungerer riktig og utfører det de skal. Kontroller justeringen av bevegelige deler, om de sitter i klemme, om deler er brukket, og sjekk at alt er riktig montert og er slik det skal være. En del eller et deksel som er skadet, skal repareres eller skiftes ut av et autorisert verksted dersom ikke annet er angitt i bruksanvisningen. Ødelagte brytere skal repareres av et autorisert serviceverksted. Bruk ikke maskinen hvis den ikke kan slås av og på med bryteren. 17 ADVARSEL! Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales i bruksanvisningen og i katalogene. Bruk av annet verktøy eller tilbehør enn det som anbefales i bruksanvisningen eller i katalogene kan medføre en mulig risiko for personskade. 18 La verktøyet repareres av et autorisert DEWALT-serviceverksted Dette elektroverktøyet er i samsvar med de gjeldende sikkerhetsforskrifter. Unngå risiko: Overlat alltid reparasjon av elektriske apparater til kvalifisert servicepersonale. Ekstra sikkerhetsregler for batteripakker Brannfare! Unngå at metall kortslutter kontaktene på en batteripakke som er tatt ut (f.eks. ved at nøkler legges i samme lomme som en batteripakke). • Batterivæsken, en 25-30 % løsning av kaliumhydroksid, kan være skadelig. Hvis det oppstår berøring med hud, må du straks skylle med vann. Nøytraliser med en svak syre, f.eks. sitronsaft eller eddik. Hvis du får væsken i øynene, må du rense dem med rikelig rent vann i minst 10 minutter. Kontakt lege. • Forsøk ikke under noen omstendigheter å åpne en batteripakke. • For lading av DEWALT NiMH-batterier må bare anvendes ladere med påskrift «NiMH» eller «NiMH + NiCd». Etikette på laderen og batteripakken Etikettene på laderen og batteripakken viser følgende symboler: 100% Batteriet lader 100% Batteri ladet Batteri defekt Ikke berør dem med ledende gjenstander Sett ikke skadde batteripakker inn i laderen Les bruksanvisningen før laderen tas i bruk Må bare anvendes for lading av DEWALT batterier; andre batteripakker kan revne og forårsake skader Må ikke utsettes for fukt DW980_989.P65 14-09-2001, 08:38 57
Side: 4
N O R S K no - 4 54 Skift skadet ledning +40 ˚c +4 ˚c Temperaturområde for lading 4 °C til 40 °C Avhend batteripakken ifølge gjeldende miljøforskrifter Ikke brenn batteripakken Kontroll av pakkens innhold Pakken inneholder: 1 Oppladbar boremaskin/skrutrekker/ slagboremaskin 1 Lader 1 Batteripakke (K- og KH-modeller) 2 Batteripakker (K2- og K2H-modeller) 1 Sidehåndtak (DW988/DW989) 1 Koffert 1 Instruksjonsbok 1 Splitt-tegning • Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt skadet under transporten. • Ta deg tid til å lese nøye igjennom instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før verktøyet tas i bruk. Beskrivelse (fig. A) Din oppladbare oppladbar boremaskin/skrutrekker/ slagboremaskin er utformet for profesjonell boring og skrutrekking. 1 Bryter for variabelt turtall 2 Forover/bakover-skyvebryter 3 Selvspennende chuck/automatisk spindellås 4 Slagvelger/justeringskrage for dreiemoment 5 Krave-stillinger 6 Tre-gear velger 7 Bitsholder 8 Håndtak 9 Sidehåndtak (DW988/DW989) 10 Batteripakke Lader Din lader DE9107 kan bruke DEWALT NiCd-batteripakker som gir mellom 7,2 til 14,4 V. Din lader DE9108/DE9117 kan bruke DEWALT NiCd-batteripakker som gir mellom 7,2 til 18 V. Din lader DE9116 kan bruke DEWALT NiCd- og NiMH-batteripakker som gir mellom 7,2 til 18 V. 10 Batteripakke 11 Sperrer 12 Lader 13 Ladelampe (rød) Automatisk spindellås Den automatiske spindellåsen tilkobles når maskinen er skrudd av. Elektrisk sikkerhet Laderen er kun konstruert for én spenning. Kontroller alltid at nettspenningen er i samsvar med spenningen på typeskiltet. Laderen er dobbeltisolert i samsvar med EN 60335. Jordet ledning er derfor ikke nødvendig. Skifting av kabel eller støpsel Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel eller støpsel. Et støpsel med blottede kopperledere er farlig hvis det koples til en strømførende kontakt. Montering og justering • Før du monterer og justerer, må du alltid ta ut batteripakken. • Slå alltid av verktøyet før du setter inn eller tar ut batteripakken. • Bare bruk DEWALT batterier og lader. Batteripakke (fig. A) Lading av batteripakken • Når du skal lade batteripakken (10), setter du den inn i laderen (12) slik det vist på tegningen, og kobler laderen til strøm. Kontroller at batteripakken er satt helt inn i laderen. Den røde ladelampen (13) vill blinke. Etter ca. 1 time slutter lampen å blinke og lyser den jevnt. Batteripakken er nå helt ladet og laderen går automatisk over til utligningslading. DW980_989.P65 14-09-2001, 08:38 58
Side: 5
55 no - 5 N O R S K Etter ca. 4 timer går laderen over til vedlikeholdslading. Batteripakken kan tas ut eller stå i laderen i ubegrenset tid. • Den røde ladelampen blinker raskt for å angi at det er problemer med ladingen. Sett i batteripakken på nytt eller prøv med en ny batteripakke. Hvis den nye batteripakken heller ikke kan lades, må laderen testes av en godkjent DEWALT reparasjonsverksted. • Når laderen er tilsluttet en generator eller en strømkilde som omdanner likestrøm til vekselstrøm, kan den røde ladelampen blinke to ganger, slå av og gjenta. Dette indikerer et forbigående problem med strømkilden. Laderen går automatisk over til vanlig lading igjen. Ikke lad batteripakken hvis omgivelsestemperaturen er < 4 °C eller > 40 °C. Anbefalt oppladningstemperatur: ca. 24 °C. Innsetting og fjerning av batteripakken • Sett batteripakken inn i håndtaket (8) til det smekker på plass. • Når du skal ta ut batteripakken, trykker du på de to sperrerne (11) samtidig og trekker pakken ut av håndtaket (8). Utligningslading Ved hjelp av utligningsladingen kan batteripakken holdes ved toppkapasitet. Vi anbefaler at du bruker denne funksjonen en gang per uke eller etter 10 ladings-/utladingssykluser. • Start ladeprosessen som forklart ovenfor. • Når lampen slutter å blinke, la batteripakken stå i laderen ca. 4 timer. DE9108/DE9116 - Varmt batteri ventetid [Hot Pack Delay] Når laderen oppdager et batteri som er varmt, starter den automatisk en varmt batteri ventetid [Hot Pack Delay], som utsetter ladningen til batteriet er avkjølt. Etter at batteriet er avkjølt, kopler laderen automatisk tilbake til normal ladning av batteriet. Denne egenskapen garanterer maksimal levetid for batteriet. Den røde indikatoren (13) blinker lenge, og deretter kort mens den er i varmt batteri ventetid [Hot Pack Delay]-modus. Innsetting og fjerning av bits (fig. A & B) • Åpne chucken ved å skru chuckringen (15) mot solen og sett i bits-skaftet. • Sett tilbehøret så langt inn i chucken som mulig og løft det litt før det skrus fast. • Fest det godt ved å dreie ringen med solen. • Bitsen fjernes ved å gå frem i omvendt rekkefølge. Valg av driftsmåte eller justering av vrimoment (fig. C) Kragen på denne maskinen har ulike trinn for justering av vrimomentet slik at dette passer til skruestørrelse og arbeidsmateriale. For innstilling av vrimoment, se avsnittet «Skrutrekking». • Velg ønsket driftsmåte eller vrimoment ved å sette symbolet eller tallet på kragen (4) overfor indikatoren (16) på maskinen. DW981/DW984/DW985/DW988/DW989 Slagbormaskine har to funksjoner: Boring: for stål, tre og plast Slagboring: for murverk Forover/bakover-skyvebryter (fig. D) • Velg rotasjon forover eller bakover ved å bruke skyvebryteren (2) slik det fremgår av figuren (se pilene på verktøyet). Vent alltid til motoren har stanset helt før rotasjonsretningen endres. Tre-gear velger (fig. E) Maskinen er utstyrt med en tre-gear velger (6) for å kunne variere turtall/dreiemoment. 1 lavt turtall/høyt dreiemoment 2 middelhøyt turtall/middelhøyt dreiemoment 3 høyt turtall/lavt dreiemoment For informasjon om hastigheter, se tekniske data. Skift ikke gear ved full hastighet eller mens maskinen arbeider. DW980_989.P65 14-09-2001, 08:38 59
Side: 6
N O R S K no - 6 56 Bruksanvisning • Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og gjeldende forskrifter. • Vær oppmerksom på hvor røropplegg og ledninger befinner seg. • Trykk bare lett på maskinen. Skru på og av (fig. A & D) • Start maskinen ved å trykke på bryteren for variabelt turtall (1). Maskinens turtall avhenger av hvor hardt man trykker på bryteren. • Maskinen stanses ved å slippe strømbryteren. • Når du skal låse verktøyet i av-stilling, flytter du bryteren for høyre-/venstregange (2) til midtstillingen. Skrutrekking (fig. A) • Velg høyre-/venstregange med bryteren (2). • Innstill kragen (4) på 1 og start skrutrekkingen (lavt vrimoment). • Hvis clutchen skraller for raskt, justeres kragen slik at vrimomentet økes etter behov. Boring (fig. A) • Velg boring ved hjelp av kragen (4). • Velg rotasjon forover. Boring i metall • Bruk boremulsjon når du borer i stål. Støpejern og messing, skal tørrbores. Boring i tre • Montér egnet type bor. Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om egnet tilleggsutstyr. Vedlikehold Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det kan brukes i lang tid med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift avhenger av riktig behandling og regelmessig rengjøring av verktøyet. Smøring Ditt elektoverktøy trenger ikke ekstra smøring. Rengjøring • Trekk støpselet til laderen ut av stikkontakten før huset rengjøres med en myk klut. • Fjern batteripakken før rengjøring av elektroverktøyet. • Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør elverktøyet regelmessig med en myk klut. Miljø Oppladbar batteripakke Denne batteripakken med lang levetid må lades opp på nytt når den slutter å gi nok strøm til jobber som det før var enkelt å utføre. Ved slutten av dens tekniske levetid må du avhende batteripakken, med riktig omtanke for miljøet. • Tøm batteriene ved å kjøre dem helt tomme, fjern dem så fra verktøyet. • NiCd- og NiMH-cellene kan resirkuleres. Av hensyn til miljø, lever det til kildesortering, eller til et DEWALT serviceverksted. De innsamlede batteripakkene vil bli gjenvunnet eller avhendet på en riktig måte. OBS! Som bruker er du ansvarlig for at batteriet resirkuleres på forsvarlig måte. Utslitt verktøy Vern om naturen. Kast ikke produktet sammen med annet avfall når det er utslitt. Lever det til kildesortering eller til et DEWALT-serviceverksted. DEWALT service Dersom det skulle oppstå feil med maskinen, lever den til et autorisert serviceverksted. Se aktuell prisliste/katalog for ytterligere informasjon eller ta kontakt med DEWALT. På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst separat. DW980_989.P65 14-09-2001, 08:38 60
Side: 7
57 no - 7 N O R S K GARANTI • 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI • Hvis du ikke er tilfreds med ditt DEWALT verktøy, kan det returneres innen 30 dager til din DEWALT forhandler eller til et DEWALT autorisert serviceverksted og du kan bytte eller få pengene tilbake. Kvittering må fremlegges. • 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE • Skulle ditt DEWALT verktøy trenge vedlikehold eller service i de første 12 månedene etter det ble kjøpt, vil dette bli utført gratis av et autorisert DEWALT serviceverksted. Gratis vedlikeholdsservice omfatter arbeidskostnader. Tilbehørs- og reservedelskostnader inngår ikke. Kvittering må fremlegges. • 1 ÅRS GARANTI • Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra kjøpsdato at ditt DEWALT-produkt har feil eller mangler som skyldes material- eller fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle defekte deler gratis eller, etter egen vurdering, erstatte verktøyet gratis forutsatt at: • Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst. • Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert verksted/personell. • Kvittering kan fremlegges. Denne garantien er i tillegg til kjøperens rettigheter i henhold til Kjøpsloven. Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte serviceverksted finner du i DEWALT katalogen, eller ved å kontakte DEWALT. Alternativt kan du finne en liste over DEWALT autoriserte serviceverksteder og komplett informasjon om vår etter-salg-service på Internett-adressen vår: www.2helpU.com. DW980_989.P65 14-09-2001, 08:38 61

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeWalt DW989 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DW989. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DW989 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeWalt DW989

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeWalt DW989 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Driller
  • Model/navn: DW989
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk