DeWalt DW936 manual

Vis en manual for DeWalt DW936 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Sag
  • Model/navn: DW936
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk

Innholdsfortegnelse

Side: 59
55
N O R S K
no - 1
OPPLADBAR TRIMMINGSSAG
DW935K2/DW936K2
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT elektroverktøy. Årelang
erfaring, konstant produktutvikling og fornyelse gjør
DEWALT til en av de mest pålitelige partnere for
profesjonelle brukere.
Innholdsfortegnelse
Tekniske data no - 1
CE-Sikkerhetserklæring no - 1
Sikkerhetsforskrifter no - 2
Kontroll av pakkens innhold no - 4
Beskrivelse no - 4
Elektrisk sikkerhet no - 4
Montering og justering no - 4
Bruksanvisning no - 6
Vedlikehold no - 6
Garanti no - 7
Tekniske data
DW935K2 DW936K2
Spenning V 14,4 18
Max. Utgangseffekt W 340 340
Turtall/min, tomgang 3.000 3.200
Bladdiameter mm 136 136
Snittdybde mm 41 41
Bladtykkelse mm 1,1 1,1
Bladhulldiameter mm 10 10
Skråsnitt 0 - 50° 0 - 50°
Vekt kg 3,3 3,3
Batteripakke DE9091 DE9095
Spenning V 14,4 18
Kapasitet Ah 2,0 2,0
Vekt kg 0,7 0,7
Lader DE9107 DE9108
Nettspenning V 230 230
Ladetid h 1 1
Vekt kg 0,4 0,4
Sikring:
230 V 10 A
Følgende symboler brukes i denne
instruksjonsboken:
Betegner risiko for personskade, livsfare
eller ødeleggelse av verktøyet dersom
instruksene i denne instruksjonsboken
ikke følges.
Betegner risiko for elektrisk støt.
Brannfare.
CE-Sikkerhetserklæring
DW935K2/DW936K2
DEWALT erklærer at disse elektroverktøyer er
konstruert i henhold til: 89/392/EEC, 89/336/EEC,
73/23/EEC, EN 50144, EN 55104, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt
DEWALT på adressen nedenfor eller se
veiledningens bakside.
Lydnivået er i overensstemmelse med 86/188/EEC
og 89/392/EEC, målt i henhold til EN 50144:
DW935K2 DW936K2
LpA
(lydnivå) dB(A)* 84,4 83
LWA
(akustisk effekt) dB(A) 92 91
* ved brukerens øre
Bruk egnet verneutstyr for å beskytte
hørselen dersom lydnivået overskrider
85 dB(A).
Den veide geometriske middelverdien av
akselerasjonsfrekvensen i følge EN 50144:
DW935K2 DW936K2
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
Side: 60
56
N O R S K
no - 2
Director Engineering & Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
Sikkerhetsforskrifter
Ta deg tid til å lese nøye gjennom
bruksanvisningen før du begynner å bruke
maskinen. Oppbevar bruksanvisningen på et lett
tilgjengelig sted slik at alle som skal bruke
maskinen, lett kan finne denne.
I tillegg til forskriftene under må alle
vernebestemmelsene til Statens Arbeidstilsyn
følges når det gjelder arbeid med elektroverktøy.
ADVARSEL!
Ved bruk av elektroverktøy må disse
grunnleggende sikkerhetsforskrifter følges for å
redusere risikoen for elektrisk støt, personskade
og brann.
1 Bruk hørselsvern
Støynivået ved bearbeiding av forskjellige
materialer kan variere, og i blant kan nivået
overstige 85 dB(A). For å beskytte deg selv bør
du alltid bruke hørselsvern.
2 Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til skader.
3 Tenk på arbeidsmiljøet
Utsett ikke elektroverktøy eller lader for regn.
Ikke bruk det på fuktige eller våte steder. Sørg for
god belysning over arbeidsplassen. Bruk ikke
elektroverktøy i nærheten av brannfarlige væsker
eller gasser.
4 Hold barna borte
Sørg for at det ikke kommer barn i nærheten når du
bruker maskinen. La ikke andre personer komme
i kontakt med elektroverktøyet eller ledningen.
Alle personer skal holdes borte fra arbeidsområdet.
5 Oppbevar elektroverktøy på et trygt sted
Når maskinen ikke er i bruk, skal den oppbevares
på et tørt sted, gjerne høyt oppe og innlåst,
utenfor barns rekkevidde.
6 Overbelast ikke maskinen
Du arbeider bedre og sikrere innenfor det angitte
effektområdet.
7 Bruk riktig elektroverktøy
Tving ikke maskinen til å gjøre arbeid som krever
kraftigere verktøy. Bruk ikke elektroverktøy til
formål det ikke er ment for.
8 Kle deg riktig
Ha ikke på deg løsthengende klær eller smykker.
De kan sette seg fast i de bevegelige delene. Vi an-
befaler gummihansker og sko som ikke glir når du
arbeider utendørs. Bruk hårnett hvis du har langt hår.
9 Bruk vernebriller
Bruk vernebriller for å unngå at det blåser støv
inn i øynene dine og skader deg. Hvis det støver
mye, bør du bruke ansikts- eller støvmaske.
10 Sikre arbeidsstykket
Bruk tvinger eller skrustikker til å spenne fast
arbeidsemnet. Dette er sikrere enn å forsøke
å bruke hånden, og du får begge hendene fri til
å arbeide med.
11 Strekk deg ikke for langt
Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og balanse.
12 Vær nøye med vedlikeholdet
Hold tilbehøret skarpt og rent. Følg forskriftene
når det gjelder vedlikehold og skifte av tilbehør.
13 Fjern skrunøkler
Gjør det til vane å sjekke om skrunøkler og
justeringsverktøy er fjernet før maskinen startes.
14 Fjern batteriet
Ta batteriet ut av verktøyet når det ikke er i bruk,
før service og ved skifte av tilbehør som sagblad,
bor og fres.
15 Vær oppmerksom
Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Bruk ikke
maskinen når du er trett.
16 Kontroller skadde deler
Før maskinen brukes på nytt, skal eventuelle
skadde deler eller deksler kontrolleres nøye for
å bringe på det rene om de fungerer riktig og
utfører det de skal. Kontroller justeringen av
bevegelige deler, om de sitter i klemme, om deler er
brukket, og sjekk at alt er riktig montert og er slik
det skal være. En del eller et deksel som er skadet,
skal repareres eller skiftes ut av et autorisert
verksted dersom ikke annet er angitt i bruks-
anvisningen. Ødelagte brytere skal repareres av
et autorisert serviceverksted. Bruk ikke maskinen
hvis den ikke kan slås av og på med bryteren.
Side: 61
57
Les bruksanvisningen før laderen tas
i bruk
Må bare anvendes for lading av DEWALT
batterier; andre batteripakker kan revne
og forårsake skader
Må ikke utsettes for fukt
Skift skadet ledning
+40 ˚c
+4 ˚c
Temperaturområde for lading 4 °C til 40 °C
Avhend batteripakken ifølge gjeldende
miljøforskrifter
Ikke brenn batteripakken
Ekstra sikkerhetsregler for sirkelsager
Når du sager
• Ta vekk alle spikre og metallgjenstander fra
arbeidsemnet før du begynner å arbeide.
• Ikke forsøk å sage veldig små emner.
• Når du har slått AV, må du aldri forsøke å stoppe
sagbladet ved å trykke det mot siden av bladet.
• Sett aldri sagen ned på et bord eller en
arbeidsbenk hvis den ikke er slått AV.
Sikkerhetsutstyr
• Trimsagen må kun brukes til saging av tre og plast.
• Pass på at alt utstyr som skjermer sagbladet,
er i god stand.
• Blokker aldri sagbladbeskytterne.
• Frigjør en blokkert sagbladbeskytter straks,
og bruk ikke sagen hvis beskytteren er blokkert.
• Spaltekniven må ikke fjernes.
• Spaltekniven må stilles riktig inn; avstanden
mellom den fortannede kanten og spaltekniven
skal være maks. 5 mm, og høydeforskjellen
mellom spaltekniven og den fortannede kanten
skal være maks. 5 mm (fig. E).
N O R S K
no - 3
17 ADVARSEL!
Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales
i bruksanvisningen og i katalogene.
Bruk av annet verktøy eller tilbehør enn det som
anbefales i bruksanvisningen eller i katalogene
kan medføre en mulig risiko for personskade.
18 La verktøyet repareres av et autorisert
DEWALT-serviceverksted
Dette elektroverktøyet er i samsvar med de
gjeldende sikkerhetsforskrifter. Unngå risiko:
Overlat alltid reparasjon av elektriske apparater
til kvalifisert servicepersonale.
Ekstra sikkerhetsregler for batteripakker
Brannfare! Unngå at metall kortslutter
kontaktene på en batteripakke som er
tatt ut (f.eks. ved at nøkler legges
i samme lomme som en batteripakke).
• Batterivæsken, en 25-30 % løsning av
kaliumhydroksid, kan være skadelig.
Hvis det oppstår berøring med hud, må du straks
skylle med vann. Nøytraliser med en svak syre,
f.eks. sitronsaft eller eddik. Hvis du får væsken
i øynene, må du rense dem med rikelig rent vann
i minst 10 minutter. Kontakt lege.
• Forsøk ikke under noen omstendigheter å åpne
en batteripakke.
Etikette på laderen og batteripakken
Etikettene på laderen og batteripakken viser
følgende symboler:
100%
Batteriet lader
100%
Batteri ladet
Batteri defekt
Ikke berør dem med ledende
gjenstander
Sett ikke skadde batteripakker inn
i laderen
Side: 62
58
N O R S K
no - 4
Kontroll og bytte av sagbladet
• Bruk bare sagblad som samsvarer med
spesifikasjonene i denne bruksanvisningen.
• Bruk bare skarpe sagblad i perfekt stand;
sprukne eller bøyde blad må avhendes og
erstattes øyeblikkelig.
• Pass på at sagbladet er sikkert fastspent og
roterer i riktig retning.
Spesielle anvendelser
• Når du sager smale arbeidsemner (bredden er
mindre enn 80 mm) på langs, bruker du en
føringslinjal i lengderetningen.
• Når du sager med arbeidsemnet fastspent, må du
bruke utstyr for å hindre at arbeidsemnet slår tilbake.
• Når du sager et sirkelmønster på tre, må du
bruke utstyr som holder arbeidsemnet støtt på
begge sider av sagbladet for å hindre at det.
• Pass på at trestykkene som sages av
arbeidsemnet, ikke kan fanges opp av tennene
på sagbladet og bli kastet opp i luften.
Beskytter mot tilbakeslag
• Tilbakeslag forekommer når sagen begynner
å gå hurtig i stå og blir slått tilbake mot brukeren.
Slipp bryteren straks hvis bladet sitter fast,
eller sagen går i stå.
• Hold sagbladene skarpe.
• Støtt store paneler nær sageområdet.
• Bruk et anlegg eller rettkantet føringslinjal når du sager
på langs av årene; ikke bruk makt på verktøyet.
• Ikke fjern sagen fra arbeidsemnet mens du lager
et snitt, og sagbladet roterer.
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Oppladbar trimmingssag
1 Sagblad
1 Sekskantnøkkel
1 Parallelanlegg (DW935K2)
2 Batteripakker
1 Lader
1 Koffert
1 Instruksjons bok
1 Splittegning
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt
skadet under transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom denne
instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før
verktøyet tas i bruk.
Beskrivelse (fig. A)
Din DEWALT oppladbare trimmingssag er konstruert
for profesjonell bruk.
1 Strømbryter
2 Sperre for strømbryter
3 Fronthåndtak
4 Låseknapp for sagblad
5 Støvutkast
6 Justeringsratt for skråsnitt
7 Snittindikator
8 Spaltekniv
9 Festeskrue for sagblad
10 Nedre skjerm
11 Hendel for betjening av skjerm
12 Sko
13 Dybdejusteringsratt
14 Parallelanlegg (DW936K2)
15 Batteripakke
Lader
Din DEWALT-lader kan bruke batteripakker som gir
mellom 7,2 til 14,4 V (DW935K2) eller 7,2 til 18 V
(DW935K2) pr. time.
15 Batteripakke
16 Utløserknapper
17 Lader
18 Ladelampe (rød)
Elektrisk sikkerhet
Laderen er kun konstruert for én spenning.
Kontroller alltid at nettspenningen er i samsvar med
spenningen på typeskiltet.
Laderen er dobbeltisolert i samsvar med
EN 50144. Jordet ledning er derfor ikke
nødvendig.
Montering og justering
• Før du monterer og justerer, må du alltid
ta ut batteripakken.
• Slå alltid AV verktøyet før du setter inn
eller tar ut batteripakken.
Side: 63
59
N O R S K
no - 5
Batteripakke (fig. A)
Lading av batteripakken
Når du lader batteripakken for første gang, eller etter
en langvarig oppbevaring, kan den bare ta imot 80 %
opplading. Etter flere oppladninger og utladninger,
vil batteripakken oppnå full kapasitet.
Kontroller alltid nettet før du lader batteripakken.
Hvis det er strøm på nettet, men batteripakken ikke
blir oppladet, må du bringe laderen til et DEWALT-
autorisert serviceverksted. Under oppladningen kan
batteripakken kjennes varm ved berøring.
Dette er normalt og er ikke tegn på at noe er galt.
Ikke lad batteripakken hvis omgivelses-
temperaturen er <4 °C eller >40 °C.
Anbefalt oppladningstemperatur: ca. 24 °C.
• Når du skal lade batteripakken (15), setter du den
inn i laderen (17) slik det vist på tegningen,
og kobler laderen til strøm. Kontroller at
batteripakken er satt helt inn i laderen. Den røde
ladelampen (18) vil blinke. Etter ca. 1 time vil
blinkingen stanse og lyse jevnt. Batteripakken er
nå fulladet. Batteripakken kan tas ut når som helst
eller bli liggende i laderen i et ubegrenset tidsrom.
Innsetting og uttaking av batteripakken
• Sett batteripakken inn i pistolgrepet til det
smekker på plass.
• Når du skal ta ut batteripakken, trykker du på de
to uløserknappene (16) samtidig og trekker
pakken ut av pistolgrepet.
Justerering av snittdybden (fig. A & B)
• Løsne dybdejusteringsrattet (13).
• Flytt skoen (12) for å stille inn riktig snittdybde.
• Trekk til dybdejusteringsrattet (13).
Du får best resultat hvis sagbladet får
stikke fram omkring 3 mm fra
arbeidsstykket (se innfelt detalj på figur B).
Instilling for skråsnitt (fig. A & B)
Sagen kan innstilles inn for skråsnitt mellom 0° og 50°.
• Løsne rattet for innstilling av skråsnittsvinkel (6).
• Still inn vinkelen ved å vippe sagskoen (12) til
merket indikerer riktig vinkel på skalaen.
• Trekk til rattet (6) igjen.
Stille inn skoen for saging i 90° vinkel (fig. A)
• Still inn sagen for 0° skråsnitt.
• Trekk bladskjermen tilbake med hendelen (11),
og sett sagen med bladsiden ned.
• Løsne rattet for innstilling av skråsnittsvinkel (6).
• Sett en vinkelhake mot bladet og skoen, og juster
vinkelen til 90°.
• Løsne sekskantmutteren med en skrunøkkel,
og flytt justérskruen slik at skoen stopper i riktig
vinkel. Trekk til sekskantmutteren for å sikre
skruen.
• Sett indikatoren tilbake i stilling «0» hvis
nødvendig.
Bytte sagblad (fig. C & D)
• Aktiver låseknappen (4) for sagbladet, og skru ut
festeskruen (9) med sekskantnøkkelen som følger
med verktøyet. Skru med klokken.
• Trekk den nedre bladskjermen (10) tilbake med
hendelen (11), og bytt sagbladet. Sett på igjen
skivene (19 & 20) i riktig stilling.
• Kontroller at bladet er satt på riktig i forhold til
rotasjonsretningen.
• Skru inn festeskruen (9) for hånd for å holde
skiven i stilling. Skru mot klokken.
• Trykk på spindellåset (4) for sagbladet og drei
spindelen til bladet slutter å rotere.
• Trekk festeskruen for sagbladet godt til med
sekskantnøkkelen.
Justere spaltekniven (fig. E)
Når du skal justere spaltekniven (8), ser du på
tegningen som er innfelt i figur E. Juster klaringen på
spaltekniven når sagbladet blir byttet ut, eller når det
er nødvendig.
• Juster snittdybden til 0 mm for å få tilgang til
klemmeskruene på spaltekniven.
• Løsne begge skruene og dra spaltekniven ut til
den største lengde.
• Juster klaringen og stram skruene.
DW936K2 - Montering av parallelanlegget (fig. F)
• Monter parallelanlegget (14) som vist.
Side: 64
60
N O R S K
no - 6
Bruksanvisning
• Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og
gjeldende forskrifter.
• Sørg for at materialet som skal sages,
er spent på plass.
• Bruk bare et forsiktig trykk på verktøyet
og trykk ikke sidelengs på bladet.
Unngå overbelastning.
Før maskinen tas i bruk:
• Pass på at batteripakken er (helt) oppladet.
• Pass på at beskytterne er montert riktig.
Sagbladbeskytteren må være i lukket stilling.
• Forviss deg om at bladet dreier i samme retning
som pilene på bladet.
• Ikke bruk sagblad som er slitt.
Slå PÅ og AV (fig. A)
Av sikkerhetsgrunner er strømbryteren (1) på
trimmingssagen utstyret med en sperre (2).
• Trykk på sperren for å låse opp verktøyet.
• Trykk på strømbryteren for starte verktøyet.
Så snart du slipper strømbryteren, blir sperren
automatisk aktivert, for å hindre at maskinen
startes ved en feil.
Slå ikke verktøyet PÅ eller AV når
sagbladet berører arbeidsemnet eller
andre materialer.
Holde og føre trimmingssagen (fig. A)
• Hold DEWALT-elektroverktøyet i hovedhåndtaket
og fronthåndtaket (3) slik at sagen blir ført på
riktig måte.
• Siden snittet er jevnere på den siden der
sagbladet går ut av arbeidsemnet, må du
spenne det fast med baksiden mot sagbladet.
• Bruk snittindikatoren (7) for å følge den
opptrukne streken på arbeidsemnet.
Snittindikatoren står i flukt med den venstre (ytre)
siden av sagbladet.
Sponutkast (fig. A)
Sirkelsagen er utstyrt med et sponuttak (5).
• Bruk alltid en støvsuger som er utformet
i samsvar med anvendbare direktiver om
sponutslipp når det sages i tre.
Vakuumslanger til de fleste støvsugere passer
rett inn i avsugsmunnstykket.
• Bruk ikke støvsuger ved saging av metall uten
å ha gnistbeskyttelse.
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om
passende tilleggsutstyr.
Vedlikehold
Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det
kan brukes i lang tid med et minimum av
vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift
avhenger av riktig behandling og regelmessig
rengjøring av verktøyet.
Smøring
Ditt elektoverktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
• Trekk støpselet til laderen ut av stikkontakten før
huset rengjøres med en myk klut.
• Fjern batteripakken før rengjøring av
elektroverktøyet.
• Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør
elverktøyet regelmessig med en myk klut.
Side: 65
61
GARANTI
• 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI •
Hvis du ikke er tilfreds med ditt DEWALT verktøy,
kan det returneres innen 30 dager til din DEWALT
forhandler eller til et DEWALT autorisert
serviceverksted og du kan bytte eller få pengene
tilbake. Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE •
Skulle ditt DEWALT verktøy trenge vedlikehold
eller service i de første 12 månedene etter det ble
kjøpt, vil dette bli utført gratis av et autorisert
DEWALT serviceverksted. Gratis vedlikeholds-
service omfatter arbeidskostnader.
Tilbehørs- og reservedelskostnader inngår ikke.
Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS GARANTI •
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra
kjøpsdato at ditt DEWALT-produkt har feil eller
mangler som skyldes material- eller
fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle
defekte deler gratis eller, etter egen vurdering,
erstatte verktøyet gratis forutsatt at:
• Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst.
• Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert
verksted/personell.
• Kvittering kan fremlegges.
Denne garantien er i tillegg til kjøperens
rettigheter i henhold til Kjøpsloven.
Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte
serviceverksted finner du i DEWALT katalogen,
eller ved å kontakte DEWALT.
N O R S K
no - 7
Miljø
Oppladbar batteripakke
Denne batteripakken med lang levetid må lades opp
på nytt når den slutter å gi nok strøm til jobber som
det før var enkelt å utføre. Ved slutten av dens
tekniske levetid må du avhende batteripakken,
med riktig omtanke for miljøet.
• Tøm batteriene ved å kjøre dem helt tomme,
fjern dem så fra verktøyet.
• Nikkel/kadmium-cellene kan resirkuleres.
Av hensyn til miljø, lever det til kildesortering,
eller til et DEWALT serviceverksted.
De innsamlede batteripakkene vil bli gjenvunnet
eller avhendet på en riktig måte.
OBS! Som bruker er du ansvarlig for at batteriet
resirkuleres på forsvarlig måte.
Utslitt verktøy
Vern om naturen. Kast ikke produktet sammen med
annet avfall når det er utslitt. Lever det til
kildesortering eller til et DEWALT-serviceverksted.
DEWALT service
Dersom det skulle oppstå feil med maskinen,
lever den til et autorisert serviceverksted.
Se aktuell prisliste/katalog for ytterligere informasjon
eller ta kontakt med DEWALT.
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående
spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst
separat.

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om DeWalt DW936 ennå.

Spør et spørsmål om DeWalt DW936

Har du et spørsmål om DeWalt DW936 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DW936. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DW936 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.