DeWalt DW935K manual

Manual for DeWalt DW935K på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 105 sider.

Side: 1
55 N O R S K no - 1 OPPLADBAR TRIMMINGSSAG DW935K2/DW936K2 Gratulerer! Du har valgt et DEWALT elektroverktøy. Årelang erfaring, konstant produktutvikling og fornyelse gjør DEWALT til en av de mest pålitelige partnere for profesjonelle brukere. Innholdsfortegnelse Tekniske data no - 1 CE-Sikkerhetserklæring no - 1 Sikkerhetsforskrifter no - 2 Kontroll av pakkens innhold no - 4 Beskrivelse no - 4 Elektrisk sikkerhet no - 4 Montering og justering no - 4 Bruksanvisning no - 6 Vedlikehold no - 6 Garanti no - 7 Tekniske data DW935K2 DW936K2 Spenning V 14,4 18 Max. Utgangseffekt W 340 340 Turtall/min, tomgang 3.000 3.200 Bladdiameter mm 136 136 Snittdybde mm 41 41 Bladtykkelse mm 1,1 1,1 Bladhulldiameter mm 10 10 Skråsnitt 0 - 50° 0 - 50° Vekt kg 3,3 3,3 Batteripakke DE9091 DE9095 Spenning V 14,4 18 Kapasitet Ah 2,0 2,0 Vekt kg 0,7 0,7 Lader DE9107 DE9108 Nettspenning V 230 230 Ladetid h 1 1 Vekt kg 0,4 0,4 Sikring: 230 V 10 A Følgende symboler brukes i denne instruksjonsboken: Betegner risiko for personskade, livsfare eller ødeleggelse av verktøyet dersom instruksene i denne instruksjonsboken ikke følges. Betegner risiko for elektrisk støt. Brannfare. CE-Sikkerhetserklæring DW935K2/DW936K2 DEWALT erklærer at disse elektroverktøyer er konstruert i henhold til: 89/392/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3. Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt DEWALT på adressen nedenfor eller se veiledningens bakside. Lydnivået er i overensstemmelse med 86/188/EEC og 89/392/EEC, målt i henhold til EN 50144: DW935K2 DW936K2 LpA (lydnivå) dB(A)* 84,4 83 LWA (akustisk effekt) dB(A) 92 91 * ved brukerens øre Bruk egnet verneutstyr for å beskytte hørselen dersom lydnivået overskrider 85 dB(A). Den veide geometriske middelverdien av akselerasjonsfrekvensen i følge EN 50144: DW935K2 DW936K2 < 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2
Side: 2
56 N O R S K no - 2 Director Engineering & Product Development Horst Großmann DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40, D-65510, Idstein, Tyskland Sikkerhetsforskrifter Ta deg tid til å lese nøye gjennom bruksanvisningen før du begynner å bruke maskinen. Oppbevar bruksanvisningen på et lett tilgjengelig sted slik at alle som skal bruke maskinen, lett kan finne denne. I tillegg til forskriftene under må alle vernebestemmelsene til Statens Arbeidstilsyn følges når det gjelder arbeid med elektroverktøy. ADVARSEL! Ved bruk av elektroverktøy må disse grunnleggende sikkerhetsforskrifter følges for å redusere risikoen for elektrisk støt, personskade og brann. 1 Bruk hørselsvern Støynivået ved bearbeiding av forskjellige materialer kan variere, og i blant kan nivået overstige 85 dB(A). For å beskytte deg selv bør du alltid bruke hørselsvern. 2 Hold arbeidsområdet rent og ryddig En uryddig arbeidsplass innbyr til skader. 3 Tenk på arbeidsmiljøet Utsett ikke elektroverktøy eller lader for regn. Ikke bruk det på fuktige eller våte steder. Sørg for god belysning over arbeidsplassen. Bruk ikke elektroverktøy i nærheten av brannfarlige væsker eller gasser. 4 Hold barna borte Sørg for at det ikke kommer barn i nærheten når du bruker maskinen. La ikke andre personer komme i kontakt med elektroverktøyet eller ledningen. Alle personer skal holdes borte fra arbeidsområdet. 5 Oppbevar elektroverktøy på et trygt sted Når maskinen ikke er i bruk, skal den oppbevares på et tørt sted, gjerne høyt oppe og innlåst, utenfor barns rekkevidde. 6 Overbelast ikke maskinen Du arbeider bedre og sikrere innenfor det angitte effektområdet. 7 Bruk riktig elektroverktøy Tving ikke maskinen til å gjøre arbeid som krever kraftigere verktøy. Bruk ikke elektroverktøy til formål det ikke er ment for. 8 Kle deg riktig Ha ikke på deg løsthengende klær eller smykker. De kan sette seg fast i de bevegelige delene. Vi an- befaler gummihansker og sko som ikke glir når du arbeider utendørs. Bruk hårnett hvis du har langt hår. 9 Bruk vernebriller Bruk vernebriller for å unngå at det blåser støv inn i øynene dine og skader deg. Hvis det støver mye, bør du bruke ansikts- eller støvmaske. 10 Sikre arbeidsstykket Bruk tvinger eller skrustikker til å spenne fast arbeidsemnet. Dette er sikrere enn å forsøke å bruke hånden, og du får begge hendene fri til å arbeide med. 11 Strekk deg ikke for langt Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og balanse. 12 Vær nøye med vedlikeholdet Hold tilbehøret skarpt og rent. Følg forskriftene når det gjelder vedlikehold og skifte av tilbehør. 13 Fjern skrunøkler Gjør det til vane å sjekke om skrunøkler og justeringsverktøy er fjernet før maskinen startes. 14 Fjern batteriet Ta batteriet ut av verktøyet når det ikke er i bruk, før service og ved skifte av tilbehør som sagblad, bor og fres. 15 Vær oppmerksom Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Bruk ikke maskinen når du er trett. 16 Kontroller skadde deler Før maskinen brukes på nytt, skal eventuelle skadde deler eller deksler kontrolleres nøye for å bringe på det rene om de fungerer riktig og utfører det de skal. Kontroller justeringen av bevegelige deler, om de sitter i klemme, om deler er brukket, og sjekk at alt er riktig montert og er slik det skal være. En del eller et deksel som er skadet, skal repareres eller skiftes ut av et autorisert verksted dersom ikke annet er angitt i bruks- anvisningen. Ødelagte brytere skal repareres av et autorisert serviceverksted. Bruk ikke maskinen hvis den ikke kan slås av og på med bryteren.
Side: 3
57 Les bruksanvisningen før laderen tas i bruk Må bare anvendes for lading av DEWALT batterier; andre batteripakker kan revne og forårsake skader Må ikke utsettes for fukt Skift skadet ledning +40 ˚c +4 ˚c Temperaturområde for lading 4 °C til 40 °C Avhend batteripakken ifølge gjeldende miljøforskrifter Ikke brenn batteripakken Ekstra sikkerhetsregler for sirkelsager Når du sager • Ta vekk alle spikre og metallgjenstander fra arbeidsemnet før du begynner å arbeide. • Ikke forsøk å sage veldig små emner. • Når du har slått AV, må du aldri forsøke å stoppe sagbladet ved å trykke det mot siden av bladet. • Sett aldri sagen ned på et bord eller en arbeidsbenk hvis den ikke er slått AV. Sikkerhetsutstyr • Trimsagen må kun brukes til saging av tre og plast. • Pass på at alt utstyr som skjermer sagbladet, er i god stand. • Blokker aldri sagbladbeskytterne. • Frigjør en blokkert sagbladbeskytter straks, og bruk ikke sagen hvis beskytteren er blokkert. • Spaltekniven må ikke fjernes. • Spaltekniven må stilles riktig inn; avstanden mellom den fortannede kanten og spaltekniven skal være maks. 5 mm, og høydeforskjellen mellom spaltekniven og den fortannede kanten skal være maks. 5 mm (fig. E). N O R S K no - 3 17 ADVARSEL! Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales i bruksanvisningen og i katalogene. Bruk av annet verktøy eller tilbehør enn det som anbefales i bruksanvisningen eller i katalogene kan medføre en mulig risiko for personskade. 18 La verktøyet repareres av et autorisert DEWALT-serviceverksted Dette elektroverktøyet er i samsvar med de gjeldende sikkerhetsforskrifter. Unngå risiko: Overlat alltid reparasjon av elektriske apparater til kvalifisert servicepersonale. Ekstra sikkerhetsregler for batteripakker Brannfare! Unngå at metall kortslutter kontaktene på en batteripakke som er tatt ut (f.eks. ved at nøkler legges i samme lomme som en batteripakke). • Batterivæsken, en 25-30 % løsning av kaliumhydroksid, kan være skadelig. Hvis det oppstår berøring med hud, må du straks skylle med vann. Nøytraliser med en svak syre, f.eks. sitronsaft eller eddik. Hvis du får væsken i øynene, må du rense dem med rikelig rent vann i minst 10 minutter. Kontakt lege. • Forsøk ikke under noen omstendigheter å åpne en batteripakke. Etikette på laderen og batteripakken Etikettene på laderen og batteripakken viser følgende symboler: 100% Batteriet lader 100% Batteri ladet Batteri defekt Ikke berør dem med ledende gjenstander Sett ikke skadde batteripakker inn i laderen
Side: 4
58 N O R S K no - 4 Kontroll og bytte av sagbladet • Bruk bare sagblad som samsvarer med spesifikasjonene i denne bruksanvisningen. • Bruk bare skarpe sagblad i perfekt stand; sprukne eller bøyde blad må avhendes og erstattes øyeblikkelig. • Pass på at sagbladet er sikkert fastspent og roterer i riktig retning. Spesielle anvendelser • Når du sager smale arbeidsemner (bredden er mindre enn 80 mm) på langs, bruker du en føringslinjal i lengderetningen. • Når du sager med arbeidsemnet fastspent, må du bruke utstyr for å hindre at arbeidsemnet slår tilbake. • Når du sager et sirkelmønster på tre, må du bruke utstyr som holder arbeidsemnet støtt på begge sider av sagbladet for å hindre at det. • Pass på at trestykkene som sages av arbeidsemnet, ikke kan fanges opp av tennene på sagbladet og bli kastet opp i luften. Beskytter mot tilbakeslag • Tilbakeslag forekommer når sagen begynner å gå hurtig i stå og blir slått tilbake mot brukeren. Slipp bryteren straks hvis bladet sitter fast, eller sagen går i stå. • Hold sagbladene skarpe. • Støtt store paneler nær sageområdet. • Bruk et anlegg eller rettkantet føringslinjal når du sager på langs av årene; ikke bruk makt på verktøyet. • Ikke fjern sagen fra arbeidsemnet mens du lager et snitt, og sagbladet roterer. Kontroll av pakkens innhold Pakken inneholder: 1 Oppladbar trimmingssag 1 Sagblad 1 Sekskantnøkkel 1 Parallelanlegg (DW935K2) 2 Batteripakker 1 Lader 1 Koffert 1 Instruksjons bok 1 Splittegning • Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt skadet under transporten. • Ta deg tid til å lese nøye igjennom denne instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før verktøyet tas i bruk. Beskrivelse (fig. A) Din DEWALT oppladbare trimmingssag er konstruert for profesjonell bruk. 1 Strømbryter 2 Sperre for strømbryter 3 Fronthåndtak 4 Låseknapp for sagblad 5 Støvutkast 6 Justeringsratt for skråsnitt 7 Snittindikator 8 Spaltekniv 9 Festeskrue for sagblad 10 Nedre skjerm 11 Hendel for betjening av skjerm 12 Sko 13 Dybdejusteringsratt 14 Parallelanlegg (DW936K2) 15 Batteripakke Lader Din DEWALT-lader kan bruke batteripakker som gir mellom 7,2 til 14,4 V (DW935K2) eller 7,2 til 18 V (DW935K2) pr. time. 15 Batteripakke 16 Utløserknapper 17 Lader 18 Ladelampe (rød) Elektrisk sikkerhet Laderen er kun konstruert for én spenning. Kontroller alltid at nettspenningen er i samsvar med spenningen på typeskiltet. Laderen er dobbeltisolert i samsvar med EN 50144. Jordet ledning er derfor ikke nødvendig. Montering og justering • Før du monterer og justerer, må du alltid ta ut batteripakken. • Slå alltid AV verktøyet før du setter inn eller tar ut batteripakken.
Side: 5
59 N O R S K no - 5 Batteripakke (fig. A) Lading av batteripakken Når du lader batteripakken for første gang, eller etter en langvarig oppbevaring, kan den bare ta imot 80 % opplading. Etter flere oppladninger og utladninger, vil batteripakken oppnå full kapasitet. Kontroller alltid nettet før du lader batteripakken. Hvis det er strøm på nettet, men batteripakken ikke blir oppladet, må du bringe laderen til et DEWALT- autorisert serviceverksted. Under oppladningen kan batteripakken kjennes varm ved berøring. Dette er normalt og er ikke tegn på at noe er galt. Ikke lad batteripakken hvis omgivelses- temperaturen er <4 °C eller >40 °C. Anbefalt oppladningstemperatur: ca. 24 °C. • Når du skal lade batteripakken (15), setter du den inn i laderen (17) slik det vist på tegningen, og kobler laderen til strøm. Kontroller at batteripakken er satt helt inn i laderen. Den røde ladelampen (18) vil blinke. Etter ca. 1 time vil blinkingen stanse og lyse jevnt. Batteripakken er nå fulladet. Batteripakken kan tas ut når som helst eller bli liggende i laderen i et ubegrenset tidsrom. Innsetting og uttaking av batteripakken • Sett batteripakken inn i pistolgrepet til det smekker på plass. • Når du skal ta ut batteripakken, trykker du på de to uløserknappene (16) samtidig og trekker pakken ut av pistolgrepet. Justerering av snittdybden (fig. A & B) • Løsne dybdejusteringsrattet (13). • Flytt skoen (12) for å stille inn riktig snittdybde. • Trekk til dybdejusteringsrattet (13). Du får best resultat hvis sagbladet får stikke fram omkring 3 mm fra arbeidsstykket (se innfelt detalj på figur B). Instilling for skråsnitt (fig. A & B) Sagen kan innstilles inn for skråsnitt mellom 0° og 50°. • Løsne rattet for innstilling av skråsnittsvinkel (6). • Still inn vinkelen ved å vippe sagskoen (12) til merket indikerer riktig vinkel på skalaen. • Trekk til rattet (6) igjen. Stille inn skoen for saging i 90° vinkel (fig. A) • Still inn sagen for 0° skråsnitt. • Trekk bladskjermen tilbake med hendelen (11), og sett sagen med bladsiden ned. • Løsne rattet for innstilling av skråsnittsvinkel (6). • Sett en vinkelhake mot bladet og skoen, og juster vinkelen til 90°. • Løsne sekskantmutteren med en skrunøkkel, og flytt justérskruen slik at skoen stopper i riktig vinkel. Trekk til sekskantmutteren for å sikre skruen. • Sett indikatoren tilbake i stilling «0» hvis nødvendig. Bytte sagblad (fig. C & D) • Aktiver låseknappen (4) for sagbladet, og skru ut festeskruen (9) med sekskantnøkkelen som følger med verktøyet. Skru med klokken. • Trekk den nedre bladskjermen (10) tilbake med hendelen (11), og bytt sagbladet. Sett på igjen skivene (19 & 20) i riktig stilling. • Kontroller at bladet er satt på riktig i forhold til rotasjonsretningen. • Skru inn festeskruen (9) for hånd for å holde skiven i stilling. Skru mot klokken. • Trykk på spindellåset (4) for sagbladet og drei spindelen til bladet slutter å rotere. • Trekk festeskruen for sagbladet godt til med sekskantnøkkelen. Justere spaltekniven (fig. E) Når du skal justere spaltekniven (8), ser du på tegningen som er innfelt i figur E. Juster klaringen på spaltekniven når sagbladet blir byttet ut, eller når det er nødvendig. • Juster snittdybden til 0 mm for å få tilgang til klemmeskruene på spaltekniven. • Løsne begge skruene og dra spaltekniven ut til den største lengde. • Juster klaringen og stram skruene. DW936K2 - Montering av parallelanlegget (fig. F) • Monter parallelanlegget (14) som vist.
Side: 6
60 N O R S K no - 6 Bruksanvisning • Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og gjeldende forskrifter. • Sørg for at materialet som skal sages, er spent på plass. • Bruk bare et forsiktig trykk på verktøyet og trykk ikke sidelengs på bladet. Unngå overbelastning. Før maskinen tas i bruk: • Pass på at batteripakken er (helt) oppladet. • Pass på at beskytterne er montert riktig. Sagbladbeskytteren må være i lukket stilling. • Forviss deg om at bladet dreier i samme retning som pilene på bladet. • Ikke bruk sagblad som er slitt. Slå PÅ og AV (fig. A) Av sikkerhetsgrunner er strømbryteren (1) på trimmingssagen utstyret med en sperre (2). • Trykk på sperren for å låse opp verktøyet. • Trykk på strømbryteren for starte verktøyet. Så snart du slipper strømbryteren, blir sperren automatisk aktivert, for å hindre at maskinen startes ved en feil. Slå ikke verktøyet PÅ eller AV når sagbladet berører arbeidsemnet eller andre materialer. Holde og føre trimmingssagen (fig. A) • Hold DEWALT-elektroverktøyet i hovedhåndtaket og fronthåndtaket (3) slik at sagen blir ført på riktig måte. • Siden snittet er jevnere på den siden der sagbladet går ut av arbeidsemnet, må du spenne det fast med baksiden mot sagbladet. • Bruk snittindikatoren (7) for å følge den opptrukne streken på arbeidsemnet. Snittindikatoren står i flukt med den venstre (ytre) siden av sagbladet. Sponutkast (fig. A) Sirkelsagen er utstyrt med et sponuttak (5). • Bruk alltid en støvsuger som er utformet i samsvar med anvendbare direktiver om sponutslipp når det sages i tre. Vakuumslanger til de fleste støvsugere passer rett inn i avsugsmunnstykket. • Bruk ikke støvsuger ved saging av metall uten å ha gnistbeskyttelse. Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om passende tilleggsutstyr. Vedlikehold Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det kan brukes i lang tid med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift avhenger av riktig behandling og regelmessig rengjøring av verktøyet. Smøring Ditt elektoverktøy trenger ikke ekstra smøring. Rengjøring • Trekk støpselet til laderen ut av stikkontakten før huset rengjøres med en myk klut. • Fjern batteripakken før rengjøring av elektroverktøyet. • Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør elverktøyet regelmessig med en myk klut.
Side: 7
61 GARANTI • 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI • Hvis du ikke er tilfreds med ditt DEWALT verktøy, kan det returneres innen 30 dager til din DEWALT forhandler eller til et DEWALT autorisert serviceverksted og du kan bytte eller få pengene tilbake. Kvittering må fremlegges. • 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE • Skulle ditt DEWALT verktøy trenge vedlikehold eller service i de første 12 månedene etter det ble kjøpt, vil dette bli utført gratis av et autorisert DEWALT serviceverksted. Gratis vedlikeholds- service omfatter arbeidskostnader. Tilbehørs- og reservedelskostnader inngår ikke. Kvittering må fremlegges. • 1 ÅRS GARANTI • Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra kjøpsdato at ditt DEWALT-produkt har feil eller mangler som skyldes material- eller fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle defekte deler gratis eller, etter egen vurdering, erstatte verktøyet gratis forutsatt at: • Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst. • Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert verksted/personell. • Kvittering kan fremlegges. Denne garantien er i tillegg til kjøperens rettigheter i henhold til Kjøpsloven. Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte serviceverksted finner du i DEWALT katalogen, eller ved å kontakte DEWALT. N O R S K no - 7 Miljø Oppladbar batteripakke Denne batteripakken med lang levetid må lades opp på nytt når den slutter å gi nok strøm til jobber som det før var enkelt å utføre. Ved slutten av dens tekniske levetid må du avhende batteripakken, med riktig omtanke for miljøet. • Tøm batteriene ved å kjøre dem helt tomme, fjern dem så fra verktøyet. • Nikkel/kadmium-cellene kan resirkuleres. Av hensyn til miljø, lever det til kildesortering, eller til et DEWALT serviceverksted. De innsamlede batteripakkene vil bli gjenvunnet eller avhendet på en riktig måte. OBS! Som bruker er du ansvarlig for at batteriet resirkuleres på forsvarlig måte. Utslitt verktøy Vern om naturen. Kast ikke produktet sammen med annet avfall når det er utslitt. Lever det til kildesortering eller til et DEWALT-serviceverksted. DEWALT service Dersom det skulle oppstå feil med maskinen, lever den til et autorisert serviceverksted. Se aktuell prisliste/katalog for ytterligere informasjon eller ta kontakt med DEWALT. På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst separat.

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeWalt DW935K men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DW935K. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DW935K DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeWalt DW935K

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeWalt DW935K under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Sager
  • Model/navn: DW935K
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk