DeWalt DW86 manual

Vis en manual for DeWalt DW86 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Sag
  • Model/navn: DW86
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk

Innholdsfortegnelse

Side: 0
78
®
DW86
Side: 49
44
no - 1
SIRKELSAG DW86
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT elektroverktøy.
Årelang erfaring, konstant produktutvikling og
fornyelse gjør DEWALT til en av de mest pålitelige
partnere for profesjonelle brukere.
Innholdsfortegnelse
Tekniske data no - 1
Sikkerhetserklæring no - 1
Sikkerhetsforskrifter no - 2
Kontroll av pakkens innhold no - 3
Beskrivelse no - 4
Elektrisk sikkerhet no - 4
Bruk av skjøteledning no - 4
Montering og justering no - 4
Bruksanvisning no - 5
Vedlikehold no - 5
Garanti no - 6
Tekniske data
DW86
Spenning V 230
Motoreffekt W 1.700
Turtall/min, tomgang 4.400
Maksimum snittdybde ved 90° mm 86
Skivediameter mm 240
Bladtykkelse maks/min mm 2,2/2,1
Utsparingsdiameter mm 30
Vekt kg 8,4
Sikring:
230 V 10 A
Følgende symboler brukes i denne
instruksjonsboken:
Betegner risiko for personskade, livsfare
eller ødeleggelse av verktøyet dersom
instruksene i denne instruksjonsboken
ikke følges.
Betegner risiko for elektrisk støt.
Sikkerhetserklæring
DW86
DEWALT erklærer at disse elektroverktøyer er
konstruert i henhold til: 89/392/EEC, 89/336/EEC,
73/23/EEC, EN 50144, EN 55014.
Lydnivået er i overensstemmelse med 86/188/EEC
og 89/392/EEC, målt i henhold til EN 50144:
DW86
LpA
(lydnivå) dB(A)* 104
LWA
(akustisk effekt) dB(A) 112
* ved brukerens øre
Bruk egnet verneutstyr for å beskytte
hørselen dersom lydnivået overskrider
85 dB(A).
Den veide geometriske middelverdien av
akselerasjonsfrekvensen i følge EN 50144:
DW86
1,2 m/s2
Europasjef
Produktplanlegging & utvikling
David Wilson
DEWALT, Idstein, Tyskland
N O R S K
Side: 50
45 no - 2
Sikkerhetsforskrifter
Ta deg tid til å lese nøye gjennom
bruksanvisningen før du begynner å bruke
maskinen. Oppbevar bruksanvisningen på et lett
tilgjengelig sted slik at alle som skal bruke
maskinen lett kan finne den.
I tillegg til nedenforstående forskrifter, må alle
vernebestemmelsene til Statens Arbeidstilsyn
følges når det gjelder arbeid med elektroverktøy.
ADVARSEL!
Ved bruk av elektroverktøy må disse
grunnleggende sikkerhetsforskrifter følges for å
redusere risikoen for elektrisk støt, personskade
og brann.
1 Bruk hørselsvern
Støynivået ved bearbeiding av forskjellige
materialer kan variere, og i blant kan nivået
overstige 85 dB(A). For å beskytte deg selv bør
du alltid bruke hørselsvern.
2 Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til skader.
3 Tenk på arbeidsmiljøet
Utsett ikke elektroverktøy for regn. Ikke bruk det
på fuktige eller våte steder. Sørg for god
belysning over arbeidsplassen. Bruk ikke
elektroverktøy i nærheten av brannfarlige væsker
eller gasser.
4 Beskytt deg mot elektrisk støt
Unngå kroppskontakt med jordede deler (for
eksempel vannrør, komfyrer, kjøleskap o.l.).
Under ekstreme arbeidsforhold (for eksempel ved
høy luftfuktighet, forekomst av metallstøv o.l.) kan
man øke sikkerheten ved å tilkoble en
jordfeilbryter.
5 Hold barna borte
Sørg for at det ikke kommer barn i nærheten når
du bruker maskinen. La ikke andre personer
komme i kontakt med elektroverktøyet eller
ledningen. Alle personer skal holdes borte fra
arbeidsområdet.
6 Oppbevar elektroverktøy på et trygt sted
Når maskinen ikke er i bruk, skal den oppbevares
på et tørt sted, gjerne høyt oppe og innlåst,
utenfor barns rekkevidde.
7 Overbelast ikke maskinen
Maskinen arbeider bedre og sikrere innenfor det
angitte effektområdet.
8 Bruk riktig elektroverktøy
Tving ikke en maskin til å gjøre arbeid som krever
kraftigere verktøy. Bruk ikke elektroverktøy til
formål det ikke er ment for, som for eksempel å
fjerne kvister eller kappe ved med en
håndsirkelsag.
9 Kle deg riktig
Ha ikke på deg løstsittende klær eller smykker.
De kan sette seg fast i de bevegelige delene. Vi
anbefaler gummihansker og sko som ikke glir når
du arbeider utendørs. Bruk hårnett hvis du har
langt hår.
10 Bruk vernebriller
Bruk vernebriller for å unngå at det blåser støv
inn i øynene og skader deg. Hvis det støver mye,
bør du bruke ansikts- eller støvmaske.
11 Stell pent med ledningen
Bær ikke maskinen i ledningen og, trekk ikke i
ledningen når du skal ta støpselet ut av
stikkontakten. Utsett ikke ledningen for varme,
olje eller skarpe kanter.
12 Sikre arbeidsstykket
Bruk tvinger eller skrustikker til å feste
arbeidsstykket med. Dette er sikrere enn å bruke
hånden, og du får begge hendene fri til å arbeide
med.
13 Strekk deg ikke for langt
Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og
balanse.
14 Vær nøye med vedlikeholdet
Hold tilbehøret skarpt og rent. Følg forskriftene
når det gjelder vedlikehold og skifte av tilbehør.
Kontroller maskinens ledning regelmessig og få
den reparert av et autorisert verksted om den
skulle bli skadet. Kontroller skjøteledninger
regelmessig, skift dem ut om de skulle bli skadet.
Hold håndtakene tørre, rene og fri for olje og fett.
15 Trekk støpselet ut av stikkontakten
Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten når
maskinen ikke er i bruk, ved vedlikehold og ved
skifte av tilbehør.
16 Fjern nøkler
Gjør det til vane å sjekke om nøkler og
justeringsverktøy er fjernet før maskinen startes.
17 Unngå at verktøyet blir slått på utilsiktet
Bær ikke maskinen med fingeren på
strømbryteren når den er tilkoblet strømnettet.
Pass på at strømbryteren er avslått når du setter
støpselet i stikkontakten.
N O R S K
Side: 51
46
no - 3
18 Utendørs skjøteledning
Utendørs må det bare brukes skjøteledning som
er tillatt for utendørs bruk og merket for dette.
19 Vær oppmerksom
Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Bruk ikke
maskinen når du er trett.
20 Sjekk skadede deler før du setter støpselet i
stikkontakten
Før fortsatt bruk av maskinen skal eventuelle
skadede deler eller deksler kontrolleres nøye for å
bringe på det rene om de fungerer riktig og utfører
det de skal. Kontroller justeringen av bevegelige
deler, om de sitter i klemme, om deler er brukket.
Sjekk at alt er riktig montert og er slik det skal
være. En del eller et deksel som er skadet, skal
repareres eller skiftes ut av et autorisert verksted
dersom ikke annet er angitt i bruksanvisningen.
Ødelagte brytere skal repareres av et autorisert
serviceverksted. Bruk ikke maskinen hvis den ikke
kan slås av og på med bryteren.
21 ADVARSEL!
Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales i
bruksanvisningen og i katalogene. Bruk av annet
verktøy eller tilbehør enn det som anbefales i
bruksanvisningen eller i katalogene kan medføre
en mulig risiko for personskade.
22 La verktøyet repareres av et autorisert
DEWALT serviceverksted
Dette elektroverktøyet er i samsvar med
gjeldende sikkerhetsforskrifter. Unngå risiko:
Overlat alltid reparasjon av elektriske apparater til
kvalifisert servicepersonale.
Ekstra sikkerhetsregler for sirkelsager
Koble til nettet, og slå PÅ og AV
• Pass alltid på at elektroverktøyet er slått AV før
du kobler det til nettet.
• Ta ut nøkkelen fra sagbladets låseskrue før du
slår sirkelsagen PÅ.
• Slå ikke AV før sagbladet går fritt.
Når du sager
• Ta vekk alle spikre og metallgjenstander fra
arbeidsemnet før du begynner å arbeide.
• Ikke forsøk å sage veldig små emner.
• Når du har slått AV, må du aldri forsøke å stoppe
sagbladet ved å trykke mot siden av bladet.
• Sett aldri sirkelsagen ned på et bord eller en
arbeidsbenk hvis den ikke er slått AV.
Sikkerhetsutstyr
• Sirkelsagen må kun brukes til saging av tre og plast.
• Pass på at alt utstyr som skjermer sagbladet, er i
god stand.
• Blokker aldri dekslene.
• Frigjør et blokkert deksel straks, og bruk ikke
sagen hvis dekselet er blokkert.
• Kniven må ikke fjernes.
• Kløyvkniven må innstilles riktig; avstanden mellom
den fortannede kanten og kløyvkniven skal være
maks. 5 mm, og høydeforskjellen mellom
kløyvkniven og den fortannede kanten skal være
maks. 5 mm (fig. G).
Kontroller og bytte av sagblad
• Bruk bare sagblad som samsvarer med
spesifikasjonene i denne bruksanvisningen.
• Bruk bare skarpe sagblad i perfekt stand;
sprukne eller bøyde blad må avhendes og
erstattes øyeblikkelig.
• Pass på at sagbladet er sikkert festet og roterer i
riktig retning.
Beskyttelse mot tilbakeslag
• Tilbakeslag forekommer når sagen bremses
kraftig og blir slått tilbake mot brukeren.
Slipp bryteren straks hvis bladet sitter fast, eller
sagen går i stå.
• Hold sagbladene skarpe.
• Støtt store paneler nær sageområdet.
• Bruk et anlegg eller rettkantet føringslinjal når du
kløyver; ikke bruk makt på verktøyet.
• Ikke fjern sagen fra arbeidsemnet mens
sagbladet roterer.
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Sirkelsag med 1 hardmetall-universalblad
1 Nøkkel til sagbladet
1 Instruksjonsbok
1 Splittegning
1 Registreringskort
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt
skadet under transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom denne
instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før
verktøyet tas i bruk.
N O R S K
Side: 52
47 no - 4
Beskrivelse (fig. A)
Din DEWALT DW86 sirkelsag er et allsidig elektroverktøy
som har blitt utformet for profesjonell saging.
1 Strømbryter
1a Sperre for strømbryter
2 Fronthåndtak
3 Vinkelinnstilling
4 Nedre bladdeksel
5 Sagsko
6 Sponuttak
7 Låsemutter til sagbladet
8 Spindellås
9 Dybdeinnstilling
10 Dybdeskala
11 Kløyvkniv
12 Parallellanlegg
13 Merke for saging i 90°
14 Merke for saging i 45°
15 Låseskrue for parallellanlegg
16 Sageskala i parallellanlegg
17 Bladnøkkel
18 Snittdybdeindikator
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er kun konstruert for én
spenning. Kontroller alltid at nettspenningen er i
overensstemmelse med spenningen på typeskiltet.
Ditt DEWALT verktøy er dobbeltisolert i
samsvar med EN 50144. Jordet ledning
er derfor ikke nødvendig.
Bruk av skjøteledning
Hvis det er nødvendig å bruke skjøteledning, må
man bruke en godkjent skjøteledning som er egnet
til dette verktøyets kraftbehov (se tekniske data).
Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid vikle
kabelen helt av først.
Montering og justering
Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før
montering og justering av verktøyet.
Snittdybdejustering (fig. D)
• Løsne sperren ved å løfte spaken (9).
• Still inn den riktige dybden. Justeringen kan
avleses på skalaen (10).
• Stram sperren ved å skyve spaken.
Du får best resultater ved å la sagbladet
stikke frem fra arbeidsemnet med ca. 3 mm
(når du f.eks. skal sage en 19 mm tykk
planke, justerer du snittdybden til 22 mm).
Justering av parallellanlegg (fig. A & E)
Med parallellanlegget (12) er det mulig å sage i rett
linje parallelt med kanten.
• Løsne skruen (15) og still inn parallellanlegget i
ønsket sagbredde. Justeringen kan avleses på
skalaen (16).
• Stram skruen (15).
Vinkelsaging (fig. A & E)
Bladet kan justeres mellom 0° og 45°.
• Løsne knappen (3).
• Still inn vinkelen ved å vippe sagskoen (5) til
merket angir den ønskede vinkelen.
• Stram knappen (3).
Skifte av sagblad (fig. F)
• Åpne det nedre bladdekselet (4) slik at du får
tilgang til bladet. Med samme hånd trykker du på
spindelens låseknapp (8).
Samtidig dreier du sagbladet sakte med den
andre hånden slik at du låser bladet.
• Løsne låsemutteren (7) med bladets nøkkel (17)
og ta ut mutteren og pakningene.
• Skift sagbladet.
Tennene må peke i samme retning som pilen på
det øvre dekselet.
• Installer pakningene i motsatt rekkefølge og
stram låsemutteren (7).
Tilkoble aldri spindellåsen (8) mens
sagen er i gang, eller for å forsøke å
stanse verktøyet. Slå aldri bryteren PÅ
når spindelåsen er tilkoblet.
Justere kløyvkniven (fig. G)
Når du skal justere kløyvkniven (11), ser du på
tegningen som er innfelt i figur G.
Juster klaringen på kløyvkniven når sagbladet blir
byttet ut, eller når det er nødvendig.
• Juster dybden til 0 mm for å få tilgang til
klemmeskruene på kløyvkniven.
• Løsne begge skruene og dra kløyvkniven ut til
den største lengde.
• Juster klaringen og stram skruene.
N O R S K
Side: 53
48
Bruksanvisning
• Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og
gjeldende forskrifter.
• Sørg for at materialet som skal sages, er
spent fast.
• Bruk bare et forsiktig trykk på verktøyet
og trykk ikke sidelengs på bladet.
• Unngå overbelastning.
Før maskinen tas i bruk:
• Pass på at dekselet er montert riktig. Dekselet
må være i lukket stilling.
• Forviss deg om at bladet dreier i samme retning
som pilene på bladet.
Slå PÅ og AV (fig. A & C)
Av sikkerhetsgrunner er strømbryteren (1) på
sirkelsagen utstyrt med en sperre (1a).
• Trykk på sperren for å åpne verktøyet.
• Når du skal bruke verktøyet, trykker du på
strømbryteren. Så snart du slipper strømbryteren,
blir sperren automatisk aktivert slik at den hindrer
at maskinen uforvarende blir startet.
Ikke slå verktøyet PÅ eller AV når
sagbladet berører arbeidsemnet eller
andre materialer.
Holding av sirkelsagen (fig. B)
• Hold DEWALT-elektroverktøyet i hovedhåndtaket
og fronthåndtaket (2) for å føre sagen riktig.
• Siden snittet blir jevnere på den siden der
sagbladet kommer ut av arbeidsemnet, bør du
feste det med baksiden mot sagbladet.
• Følg den opptrukne linjen på arbeidsemnet ved
hjelp av merket (13) og led ledningen vekk i flukt
med den bakre delen av verktøyet.
Sponutkast (fig. G)
Sirkelsagen er utstyrt med et sponutkast (6).
• Bruk alltid en støvsuger som er utformet i
samsvar med gjeldende regler om sponutslipp
når det sages i tre. Slangen til de fleste
støvsugere passer rett inn i utkastmunnstykket
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om
passende tilleggsutstyr.
Vedlikehold
Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det
kan brukes i lang tid med et minimum av
vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift
avhenger av riktig behandling og regelmessig
rengjøring av verktøyet.
Smøring
Ditt elektoverktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør
elverktøyet regelmessig med en myk klut.
Utslitt verktøy og miljøet
Vern naturen. Kast ikke produktet sammen med
annet avfall når det er utslitt. Lever det til
kildesortering eller til et DEWALT-serviceverksted.
DEWALT service
Dersom det skulle oppstå feil med maskinen, lever
den til et autorisert serviceverksted. Se aktuell
prisliste/katalog for ytterligere informasjon eller ta
kontakt med DEWALT.
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående
spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst
separat.
no - 5
N O R S K
Side: 54
49
GARANTI
• 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI •
Hvis du ikke er tilfreds med ditt DEWALT verktøy,
kan det returneres innen 30 dager til din DEWALT
forhandler eller til et DEWALT autorisert
serviceverksted og du kan bytte eller få pengene
tilbake. Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE •
Skulle ditt DEWALT verktøy trenge vedlikehold
eller service i de første 12 månedene etter det ble
kjøpt, vil dette bli utført gratis av et autorisert
DEWALT serviceverksted. Gratis
vedlikeholdsservice omfatter arbeidskostnader.
Tilbehørs- og reservedelskostnader inngår ikke.
Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS GARANTI •
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra
kjøpsdato at ditt DEWALT-produkt har feil eller
mangler som skyldes material- eller
fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle
defekte deler gratis eller, etter egen vurdering,
erstatte verktøyet gratis forutsatt at:
• Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst.
• Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert
verksted/personell.
• Kvittering kan fremlegges.
Denne garantien er i tillegg til kjøperens
rettigheter i henhold til Kjøpsloven.
Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte
serviceverksted finner du i DEWALT katalogen,
eller ved å kontakte DEWALT.
no - 6
N O R S K

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om DeWalt DW86 ennå.

Spør et spørsmål om DeWalt DW86

Har du et spørsmål om DeWalt DW86 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DW86. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DW86 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.