DeWalt DW793 manual

Manual for DeWalt DW793 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 93 sider.

Side: 1
no - 1 NORSK Må leses før maskinen tas i bruk! Les bruksanvisningen før du ta maskinen i bruk og følg sikkerhetsanvisningene nøye. Advarsels- og henvisningsskiltene som er festet til maskinen gir deg viktige informasjoner om farer ved bruk. I tillegg til henvisningene i bruksanvisningen må det også tas hensyn til myndighetenes generel- le sikkerhetshenvisninger og forskrifter om forebygging av uhell. Bruk Maskinen og tilhørende arbeidsutstyr må alltid kontrolleres før bruk, og det må spesielt kontrolleres at tilkoblingsledningen og skjøteledningen er i forskriftsmessig stand. Dersom dette ikke er tilfelle, må maskinen ikke brukes. Det må aldri suges opp eksplosive væsker, brennbare gasser, eksplosivt støv, så som ufortynnede syrer og løsemidler! Dvs. bensin, tynner eller fyringsolje, som ved sammenblanding med oppsugningsluften kan danne eksplosiv damp eller blanding. I tillegg kommer også aceton, ufortynnede syrer og løsemidler, da disse angriper materialene som maskinen er laget av. Detmåikkesugesoppbrennbareellerglødende gjenstander. Maskinen må ikke brukes på mennesker eller dyr. Når maskinen brukes innenfor fareområder (f.eks. bensinstasjoner), må det tas hensyn til gjeldende sikkerhetsforskrifter. Det er ikke lov å bruke maskinen i rom med eksplosjonsfare. Hold arbeidsområdet rent og ryddig En uryddig arbeidsplass innbyr til skader. Tenk på arbeidsmiljøet Utsett ikke elektroverktøy for regn. Ikke bruk det på fuktige eller våte steder. Sørg for god belysning over arbeidsplassen. Bruk ikke elektroverktøy i nærheten av brannfarlige væsker eller gasser. Beskytt deg mot elektrisk støt Unngå kroppskontakt med jordede deler (for eksempel vannrør, komfyrer, kjøleskap o.l.). Under ekstreme arbeidsforhold (for eksempel ved høy luftfuktighet, forekomst av metallstøv o.l.) kan man øke sikkerheten ved å tilkoble en jordfeilbryter. Hold barna borte Sørg for at det ikke kommer barn i nærheten når du bruker maskinen. La ikke andre personer komme i kontakt med elektroverktøyet eller ledningen. Alle personer skal holdes borte fra arbeidsområdet. Oppbevar elektroverktøy på et trygt sted Nårmaskinenikkeeribruk,skaldenoppbevares på et tørt sted, gjerne høyt oppe og innlåst, utenfor barns rekkevidde. Overbelast ikke maskinen Maskinen arbeider bedre og sikrere innenfor det angitte effektområdet. Utendørs skjøteledning Utendørs må det bare brukes skjøteledning som er tillatt for utendørs bruk og merket for dette. Sjekk skadede deler før du setter støpselet i stikkontakten Før fortsatt bruk av maskinen skal eventuelle skadede deler eller deksler kontrolleres nøye for å bringe på det rene om de fungerer riktig og utfører det de skal. Kontroller justeringen av bevegelige deler, om de sitter i klemme, om deler er brukket. Sjekk at alt er riktig montert og er slik det skal være. En del eller et deksel som er skadet, skal repareres eller skiftes ut av et autorisert verksted dersom ikke annet er angitt i bruksanvisningen. Ødelagte brytere skal repareres av et autorisert serviceverksted. Bruk ikke maskinen hvis den ikke kan slås av og på med bryteren. La verktøyet repareres av et autorisert DeWALT serviceverksted. Sikkerhetshenvisninger for støv- og vannsugere
Side: 2
no - 2 NORSK Gratulerer! Du har valgt et DeWALT elektroverktøy. Årelang erfaring, konstant produktutvikling og fornyelse gjørDeWALTtilenavdemestpåliteligepartnere for profesjonelle brukere. Vis miljøhensyn Kast ikke ved utpakking emballasjen i hus- holdningsavfallet. Lever emballasjen på oppsamlingsplasser for gjenbruk. Elektrisk sikkerhet Den elektriske motoren er kun konstruert for én spenning. Kontroller alltid at nettspenningen er i overensstemmelse med spenningen på typeskiltet. Bruk av skjøteledning Hvis det er nødvendig å bruke skjøteledning, må man bruke en godkjent skjøteledning som er egnettildetteverktøyetskraftbehov(setekniske data). Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid vikle kabelen helt av først. 1. Tekniske data Nettilkopling 230 V 1-50/60 Hz Nettsikring(treg) 16 A Ytelse (sugeturbin) 1200 W Luftmengde 280 m3 /h Vakuum 178 mbar Kapasitet - Faste stoffer 35 l - Væsker 25 l Støynivå 73 dB (A) Lengde 480 mm Bredde 380 mm Høyde 548 mm Vekt ca. 7,5 kg Viforbeholderossrettentiltekniskeforandringer. Strømforløpsplan L1/L2Gnistdemper C1 Støydempingskondensator M1 Sugeturbin N1 Avsjaltingselektronikk S1 Sjalter turbin X1 Støpsel X2 Stikkontakt
Side: 3
no - 3 NORSK 2. Montering Slik monterer du universalsugeren. • Åpne begge låsene for beholderen og ta av motorhuset. • Sett støvbeholderen omvendt opp. • Trykk begge styrerullene inn i de aktuelle hullene, til de går i inngrep. • Trykk hjulakslene inn i sporene. Skyv så lagerskivene på høyre og venstre side utvendig på hjulene. Trykk eventuelt parkeringsbremsen tilbake. • Skyv på holderen for sugerør og tilbehør. • For tørrsuging fester du det vedlagte papp- filteret på den innvendige delen av slangen. - Hold bare filteret i kartongen. • Sett motorhuset på støvbeholderen og lås det. 3. Klargjøring Slik gjør du universalsugeren klar til drift. • Den vedlagte sugeslange dreies inn i suges- lange- tilslutningen (bajonettlås). Monter overgang på sugeslangen: • Tilpass overgangens diameter til arbeids- maskinens stuss med kniv eller sag. Ø 26mm Ø 35mm Ø 32mm • Skru overgangen på sugeslangen NW 35 mm, og fest den på arbeidsmaskinens stuss. • Sett støpselet i kontakten.
Side: 4
no - 4 NORSK Viktige anmerkninger: Maskinen har ikke underspenningsut- løsning for stikk-kontakten, og derfor må elektroverktøyet uansett slås av for å un- ngå at gjennoppstarting av sugeren setter i gang elektroverktøyet (arbeidsredska- pet)! FARE FOR ULYKKE! 4.2 Tørrsuging Det går lett å suge opp tørt smuss med eller uten papirfilter. Ved fint smuss anbefaler vi i utgangspunktet at papirfilteret blir brukt. Med papirfilteret får du: - vesentlig større evne til å holde tilbake støv. - enkel og hygienisk fjerning av støv. Betrieb mit druckluftbetriebenen Handmaschinen • Drehschalter Stellung 1 Beim Einschalten muß zuerst der Sauger und dann die stauberzeugende Maschine einge- schaltet werden. Beim Ausschalten ist die um- gekehrte Reihenfolge einzuhalten. 4.3 Våtsuging • Arbeid uten papirfilteret. • Tøm støvbeholderen for å unngå at det dan- ner seg slam. • Hvis støvbeholderen er full, slår apparatet seg automatisk av. Merk: Etter tømmingen trykker du to ganger på av/på-bryteren. Sug aldri opp eksplosive væsker (f.eks. bensin, diesel, fyringsolje), syrer eller løse- midler! 4. Bruk Merk: Det flate foldefilteret må alltid bli stående i apparatet. Sugerenerikkeberegnetforopptakavhelsefarlig støv som f.eks. asbest. Støvsugerenerutstyrtforstøv-ellervannsuging. Den er utstyrt med elektrisk stikk-kontakt, og kan dermed brukes sammen med elektrisk tilbehør. Maskinen tillater to funksjonsarter, som kan velges ved skrubryteren. Stilling 1 for tørr- eller våtsuging 0 1 2 Industrisugingsfunksjon (IS) Stilling 2 for automatikkfunksjon over stikkontakt 2 0 1 2 småsugingsfunksjon (EOB) 4.1 Automatisk drift via stikk-kontakt • Ved bruk sammen med en annen maskin (automatisk drift via jordet stikkontakt), må denne maskinen kobles til i kontakten på støvsugeren og valgbryteren settes i posis- jon "2". Maskin kobles dermed automatisk ut og inn med den andre maskinen. Bemerk: Elektronikken er innstilt for en viftestart-forsinkelse på 0,5 sek. og en ettergangtid på 15 sek. Maskiner på 150 W til 2.100 kan tilkobles. Advarsel: Støvsugeren må ikke brukes dersom dia- meteren på tilkoblingsstussen på det støv- produserende verktøyet er større enn su- geslangens.
Side: 5
no - 5 NORSK 4.4 Tilbehør (NW 35 mm ) - Sugeslange 4 m - Overgang - Fugedyse - Papirfilterpose 4.5 Parkeringsbremse Apparatet er utstyrt med en bremse som betjenes med foten. 6. SERVICE OG VEDLIKEHOLD Reparasjoner må kun foretas av servicemontør eller elektriker, og det må KUN anvendes originaldeler. Ta ALLTID ut kontakten før noe servicear- beid påbegynnes Forskrifter Sikkerhetsinnretningene er til for å forebygge ogmotvirkefarligesituasjonerogmåkontrolleres regelmessig, minst en gang årlig, av servicemontør for sikkerhetsteknisk funksjon. Samtidig kontrolleres også at maskinen er tett, om filter er skadet og om kontrollinnretningene fungere som de skal. Enkelt service- og vedlikeholdsarbeid kan du selv utføre. Pass da alltid på at kontakten er tatt ut. Daglig kontroll: – Visuell kontroll. Månedlig kontroll: – Kontroll av støvsugerens tetthet. – Kontroll av filtre for evt. skader. Årlig kontroll: – Årlig hovedservice - kontrollinnretningens funksjon. 6.1 Papirfilterpose Slik skifter du papirfilteret når det er fullt. • Åpne låsen for beholderen og løft motorhu- set av. • Trekk papirfilteret av enden av slangen. Pass på at du bare holder i kartongen. • Sett et nytt papirfilter på enden av slangen. - Hold bare filteret i kartongen. 5. Oppbevaring • Slå av apparatet. • Vått støv vil i løpet av kort tid begynne å råtne. Tøm derfor støvbeholderen og rengjør den. • Etter oppsuging av klebrige væsker må til- behøret vaskes ut. • Rull opp strømkabelen og fest den på kabel- holderen.
Side: 6
no - 6 NORSK • Bare ved hardnakket smuss som ikke lar seg vaske vekk, skal filteret skiftes. • Hvis filteret er skadet, må man alltid skifte filter. • Sett filteret inn igjen. • Vipp dekselet ned igjen og lås det. 6.3 Elektrode for fyllhøyde Sugeren er beskyttet mot overfylling ved våtsuging ved hjelp av to elektroder. • Følerelektrodene må rengjøres hvis de er kraftig tilsmusset. 6.4 Smussbeholder Åpne låsen for beholderen, ta av motorhuset, tømstøvbeholderenogvaskdenomnødvendig. 6.5 Tilbehør Sugeslangen kan vaskes med vann. Merk: Papirfilteret må bare settes inn i tørre beholdere. • Sett motorhuset over støvbeholderen og lukk beholderen. 6.2 Flatfilteret Slik rengjør du det flate folde filteret. Slå av støvsugeren og ryst filteret ved å dra i det gjentatte ganger. Slik skifter du det flate folde filteret. • Åpen lokket over dekselet og vipp opp dek- selet. • Ta ut det flate foldefilteret og bank av det. • Hvis smusset ikke løser seg opp, må filteret rengjøres under rennende vann. (La så filte- ret tørke).
Side: 7
no - 7 NORSK Problem Mulig årsak Tiltak Apparatet starter ikke Ingen strømtilførsel Beholderen er full av vått smuss For høy vannstand i beholderen, sugeren slår seg automatisk av Slå av apparatet og tøm beholderen Dårlig sugekraft Filteret, munnstykket, slangen eller rørstykket tilstoppet Papirfilteret eller støvbeholderen er fylt Dårlig tetning i beholderen Foldefilteret mangler eller er ikke riktig satt inn Kontroller, rengjør om nødvendig Skift papirfilter eller tøm støvbeholderen Trykk pakningen tilbake i sporet; skift den hvis den er skadet Sett filteret riktig inn Det kommer støv ut ved suging Foldefilteret mangler, er feil satt inn eller defekt Kontroller monteringen av filteret, skift evt. filter. Utkoplingsautomatikken ved våtsuging fungerer ikke Elektrodene er skitne Rengjør elektrodene og la sugeren drives tørr inntil det ikke kommer mer vann ut av blåseåpningen. 7. Feilsøking Garanti 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI HvisduikkeertilfredsmeddittDeWALTverktøy, kandetreturneresinnen30dagertildinDeWALT forhandler eller til et DeWALT autorisert serviceverksted og du kan bytte eller få pengene tilbake. Kvittering må fremlegges. 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE Skulle ditt DeWALT verktøy trenge vedlikehold eller service i de første 12 månedene etter det ble kjøpt, vil dette bli utført gratis av et autorisert DeWALT serviceverksted. Gratis vedlike- holdsservice omfatter arbeidskostnader. Tilbehørs- og reservedelskostnader inngår ikke. Kvittering må fremlegges. 1 ÅRS GARANTI Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra kjøpsdato at ditt DeWALT-produkt har feil eller mangler som skyldes material- eller fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle defekte deler gratis eller, etter egen vurdering, erstatte verktøyet gratis forutsatt at: • Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst. • Reparasjoner bare er blitt utført av godkjente reparatører. • Kvittering kan fremlegges. Denne garantien er i tillegg til kjøperens rettigheter i henhold til Kjøpsloven. Adresse til nærmeste DeWALT autoriserte serviceverksted finner du i DeWALT katalogen, eller ved å kontakte DeWALT.

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeWalt DW793 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DW793. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DW793 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeWalt DW793

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeWalt DW793 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Støvsugere
  • Model/navn: DW793
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Gresk