DeWalt DW793 manual

Vis en manual for DeWalt DW793 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Støvsuger
  • Model/navn: DW793
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Gresk

Innholdsfortegnelse

Side: 67
no - 1
NORSK
Må leses før maskinen tas i bruk!
Les bruksanvisningen før du ta maskinen i bruk
og følg sikkerhetsanvisningene nøye.
Advarsels- og henvisningsskiltene som er festet
til maskinen gir deg viktige informasjoner om
farer ved bruk.
I tillegg til henvisningene i bruksanvisningen må
det også tas hensyn til myndighetenes generel-
le sikkerhetshenvisninger og forskrifter om
forebygging av uhell.
Bruk
Maskinen og tilhørende arbeidsutstyr må alltid
kontrolleres før bruk, og det må spesielt
kontrolleres at tilkoblingsledningen og
skjøteledningen er i forskriftsmessig stand.
Dersom dette ikke er tilfelle, må maskinen ikke
brukes.
Det må aldri suges opp eksplosive væsker,
brennbare gasser, eksplosivt støv, så som
ufortynnede syrer og løsemidler! Dvs. bensin,
tynner eller fyringsolje, som ved
sammenblanding med oppsugningsluften kan
danne eksplosiv damp eller blanding. I tillegg
kommer også aceton, ufortynnede syrer og
løsemidler, da disse angriper materialene som
maskinen er laget av.
Detmåikkesugesoppbrennbareellerglødende
gjenstander.
Maskinen må ikke brukes på mennesker eller
dyr.
Når maskinen brukes innenfor fareområder
(f.eks. bensinstasjoner), må det tas hensyn til
gjeldende sikkerhetsforskrifter. Det er ikke lov å
bruke maskinen i rom med eksplosjonsfare.
Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til skader.
Tenk på arbeidsmiljøet
Utsett ikke elektroverktøy for regn. Ikke bruk det
på fuktige eller våte steder. Sørg for god
belysning over arbeidsplassen. Bruk ikke
elektroverktøy i nærheten av brannfarlige
væsker eller gasser.
Beskytt deg mot elektrisk støt
Unngå kroppskontakt med jordede deler (for
eksempel vannrør, komfyrer, kjøleskap o.l.).
Under ekstreme arbeidsforhold (for eksempel
ved høy luftfuktighet, forekomst av metallstøv
o.l.) kan man øke sikkerheten ved å tilkoble en
jordfeilbryter.
Hold barna borte
Sørg for at det ikke kommer barn i nærheten når
du bruker maskinen. La ikke andre personer
komme i kontakt med elektroverktøyet eller
ledningen. Alle personer skal holdes borte fra
arbeidsområdet.
Oppbevar elektroverktøy på et trygt sted
Nårmaskinenikkeeribruk,skaldenoppbevares
på et tørt sted, gjerne høyt oppe og innlåst,
utenfor barns rekkevidde.
Overbelast ikke maskinen
Maskinen arbeider bedre og sikrere innenfor
det angitte effektområdet.
Utendørs skjøteledning
Utendørs må det bare brukes skjøteledning
som er tillatt for utendørs bruk og merket for
dette.
Sjekk skadede deler før du setter støpselet
i stikkontakten
Før fortsatt bruk av maskinen skal eventuelle
skadede deler eller deksler kontrolleres nøye
for å bringe på det rene om de fungerer riktig og
utfører det de skal. Kontroller justeringen av
bevegelige deler, om de sitter i klemme, om
deler er brukket. Sjekk at alt er riktig montert og
er slik det skal være. En del eller et deksel som
er skadet, skal repareres eller skiftes ut av et
autorisert verksted dersom ikke annet er angitt
i bruksanvisningen. Ødelagte brytere skal
repareres av et autorisert serviceverksted. Bruk
ikke maskinen hvis den ikke kan slås av og på
med bryteren.
La verktøyet repareres av et autorisert DeWALT
serviceverksted.
Sikkerhetshenvisninger for støv- og vannsugere
Side: 68
no - 2
NORSK
Gratulerer!
Du har valgt et DeWALT elektroverktøy. Årelang
erfaring, konstant produktutvikling og fornyelse
gjørDeWALTtilenavdemestpåliteligepartnere
for profesjonelle brukere.
Vis miljøhensyn
Kast ikke ved utpakking emballasjen i hus-
holdningsavfallet.
Lever emballasjen på oppsamlingsplasser for
gjenbruk.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er kun konstruert for én
spenning. Kontroller alltid at nettspenningen er
i overensstemmelse med spenningen på
typeskiltet.
Bruk av skjøteledning
Hvis det er nødvendig å bruke skjøteledning,
må man bruke en godkjent skjøteledning som er
egnettildetteverktøyetskraftbehov(setekniske
data).
Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid
vikle kabelen helt av først.
1. Tekniske data
Nettilkopling 230 V
1-50/60 Hz
Nettsikring(treg) 16 A
Ytelse (sugeturbin) 1200 W
Luftmengde 280 m3
/h
Vakuum 178 mbar
Kapasitet
- Faste stoffer 35 l
- Væsker 25 l
Støynivå 73 dB (A)
Lengde 480 mm
Bredde 380 mm
Høyde 548 mm
Vekt ca. 7,5 kg
Viforbeholderossrettentiltekniskeforandringer.
Strømforløpsplan
L1/L2Gnistdemper
C1 Støydempingskondensator
M1 Sugeturbin
N1 Avsjaltingselektronikk
S1 Sjalter turbin
X1 Støpsel
X2 Stikkontakt
Side: 69
no - 3
NORSK
2. Montering
Slik monterer du universalsugeren.
• Åpne begge låsene for beholderen og ta av
motorhuset.
• Sett støvbeholderen omvendt opp.
• Trykk begge styrerullene inn i de aktuelle
hullene, til de går i inngrep.
• Trykk hjulakslene inn i sporene.
Skyv så lagerskivene på høyre og venstre
side utvendig på hjulene.
Trykk eventuelt parkeringsbremsen tilbake.
• Skyv på holderen for sugerør og tilbehør.
• For tørrsuging fester du det vedlagte papp-
filteret på den innvendige delen av slangen.
- Hold bare filteret i kartongen.
• Sett motorhuset på støvbeholderen og lås
det.
3. Klargjøring
Slik gjør du universalsugeren klar til
drift.
• Den vedlagte sugeslange dreies inn i suges-
lange- tilslutningen (bajonettlås).
Monter overgang på sugeslangen:
• Tilpass overgangens diameter til arbeids-
maskinens stuss med kniv eller sag.
Ø 26mm
Ø 35mm Ø 32mm
• Skru overgangen på sugeslangen NW 35
mm, og fest den på arbeidsmaskinens stuss.
• Sett støpselet i kontakten.
Side: 70
no - 4
NORSK
Viktige anmerkninger:
Maskinen har ikke underspenningsut-
løsning for stikk-kontakten, og derfor må
elektroverktøyet uansett slås av for å un-
ngå at gjennoppstarting av sugeren setter
i gang elektroverktøyet (arbeidsredska-
pet)! FARE FOR ULYKKE!
4.2 Tørrsuging
Det går lett å suge opp tørt smuss med eller uten
papirfilter.
Ved fint smuss anbefaler vi i utgangspunktet at
papirfilteret blir brukt.
Med papirfilteret får du:
- vesentlig større evne til å holde tilbake støv.
- enkel og hygienisk fjerning av støv.
Betrieb mit druckluftbetriebenen
Handmaschinen
• Drehschalter Stellung 1
Beim Einschalten muß zuerst der Sauger und
dann die stauberzeugende Maschine einge-
schaltet werden. Beim Ausschalten ist die um-
gekehrte Reihenfolge einzuhalten.
4.3 Våtsuging
• Arbeid uten papirfilteret.
• Tøm støvbeholderen for å unngå at det dan-
ner seg slam.
• Hvis støvbeholderen er full, slår apparatet
seg automatisk av.
Merk: Etter tømmingen trykker du to ganger på
av/på-bryteren.
Sug aldri opp eksplosive væsker (f.eks.
bensin, diesel, fyringsolje), syrer eller løse-
midler!
4. Bruk
Merk: Det flate foldefilteret må alltid bli stående
i apparatet.
Sugerenerikkeberegnetforopptakavhelsefarlig
støv som f.eks. asbest.
Støvsugerenerutstyrtforstøv-ellervannsuging.
Den er utstyrt med elektrisk stikk-kontakt, og
kan dermed brukes sammen med elektrisk
tilbehør.
Maskinen tillater to funksjonsarter, som kan
velges ved skrubryteren.
Stilling 1
for tørr- eller våtsuging
0
1
2
Industrisugingsfunksjon (IS)
Stilling 2
for automatikkfunksjon over stikkontakt 2
0
1
2
småsugingsfunksjon (EOB)
4.1 Automatisk drift via
stikk-kontakt
• Ved bruk sammen med en annen maskin
(automatisk drift via jordet stikkontakt), må
denne maskinen kobles til i kontakten på
støvsugeren og valgbryteren settes i posis-
jon "2". Maskin kobles dermed automatisk ut
og inn med den andre maskinen.
Bemerk: Elektronikken er innstilt for en
viftestart-forsinkelse på 0,5 sek. og en
ettergangtid på 15 sek. Maskiner på 150 W til
2.100 kan tilkobles.
Advarsel:
Støvsugeren må ikke brukes dersom dia-
meteren på tilkoblingsstussen på det støv-
produserende verktøyet er større enn su-
geslangens.
Side: 71
no - 5
NORSK
4.4 Tilbehør (NW 35 mm )
- Sugeslange 4 m
- Overgang
- Fugedyse
- Papirfilterpose
4.5 Parkeringsbremse
Apparatet er utstyrt med en bremse som
betjenes med foten.
6. SERVICE OG
VEDLIKEHOLD
Reparasjoner må kun foretas av
servicemontør eller elektriker, og det
må KUN anvendes originaldeler.
Ta ALLTID ut kontakten før noe servicear-
beid påbegynnes
Forskrifter
Sikkerhetsinnretningene er til for å forebygge
ogmotvirkefarligesituasjonerogmåkontrolleres
regelmessig, minst en gang årlig, av
servicemontør for sikkerhetsteknisk funksjon.
Samtidig kontrolleres også at maskinen er tett,
om filter er skadet og om kontrollinnretningene
fungere som de skal.
Enkelt service- og vedlikeholdsarbeid kan du
selv utføre. Pass da alltid på at kontakten er tatt
ut.
Daglig kontroll:
– Visuell kontroll.
Månedlig kontroll:
– Kontroll av støvsugerens tetthet.
– Kontroll av filtre for evt. skader.
Årlig kontroll:
– Årlig hovedservice - kontrollinnretningens
funksjon.
6.1 Papirfilterpose
Slik skifter du papirfilteret når det er fullt.
• Åpne låsen for beholderen og løft motorhu-
set av.
• Trekk papirfilteret av enden av slangen. Pass
på at du bare holder i kartongen.
• Sett et nytt papirfilter på enden av slangen.
- Hold bare filteret i kartongen.
5. Oppbevaring
• Slå av apparatet.
• Vått støv vil i løpet av kort tid begynne å
råtne. Tøm derfor støvbeholderen og rengjør
den.
• Etter oppsuging av klebrige væsker må til-
behøret vaskes ut.
• Rull opp strømkabelen og fest den på kabel-
holderen.
Side: 72
no - 6
NORSK
• Bare ved hardnakket smuss som ikke lar seg
vaske vekk, skal filteret skiftes.
• Hvis filteret er skadet, må man alltid skifte
filter.
• Sett filteret inn igjen.
• Vipp dekselet ned igjen og lås det.
6.3 Elektrode for fyllhøyde
Sugeren er beskyttet mot overfylling ved
våtsuging ved hjelp av to elektroder.
• Følerelektrodene må rengjøres hvis de er
kraftig tilsmusset.
6.4 Smussbeholder
Åpne låsen for beholderen, ta av motorhuset,
tømstøvbeholderenogvaskdenomnødvendig.
6.5 Tilbehør
Sugeslangen kan vaskes med vann.
Merk: Papirfilteret må bare settes inn i tørre
beholdere.
• Sett motorhuset over støvbeholderen og lukk
beholderen.
6.2 Flatfilteret
Slik rengjør du det flate folde filteret.
Slå av støvsugeren og ryst filteret ved å dra i det
gjentatte ganger.
Slik skifter du det flate folde filteret.
• Åpen lokket over dekselet og vipp opp dek-
selet.
• Ta ut det flate foldefilteret og bank av det.
• Hvis smusset ikke løser seg opp, må filteret
rengjøres under rennende vann. (La så filte-
ret tørke).
Side: 73
no - 7
NORSK
Problem Mulig årsak Tiltak
Apparatet starter ikke Ingen strømtilførsel
Beholderen er full av vått smuss
For høy vannstand i beholderen,
sugeren slår seg automatisk av
Slå av apparatet og tøm
beholderen
Dårlig sugekraft Filteret, munnstykket, slangen eller
rørstykket tilstoppet
Papirfilteret eller støvbeholderen er
fylt
Dårlig tetning i beholderen
Foldefilteret mangler eller er ikke
riktig satt inn
Kontroller, rengjør om nødvendig
Skift papirfilter eller tøm
støvbeholderen
Trykk pakningen tilbake i sporet;
skift den hvis den er skadet
Sett filteret riktig inn
Det kommer støv ut ved
suging
Foldefilteret mangler, er feil satt inn
eller defekt
Kontroller monteringen av filteret,
skift evt. filter.
Utkoplingsautomatikken ved
våtsuging fungerer ikke
Elektrodene er skitne Rengjør elektrodene og la
sugeren drives tørr inntil det ikke
kommer mer vann ut av
blåseåpningen.
7. Feilsøking
Garanti
30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI
HvisduikkeertilfredsmeddittDeWALTverktøy,
kandetreturneresinnen30dagertildinDeWALT
forhandler eller til et DeWALT autorisert
serviceverksted og du kan bytte eller få pengene
tilbake. Kvittering må fremlegges.
1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE
Skulle ditt DeWALT verktøy trenge vedlikehold
eller service i de første 12 månedene etter det
ble kjøpt, vil dette bli utført gratis av et autorisert
DeWALT serviceverksted. Gratis vedlike-
holdsservice omfatter arbeidskostnader.
Tilbehørs- og reservedelskostnader inngår ikke.
Kvittering må fremlegges.
1 ÅRS GARANTI
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder
fra kjøpsdato at ditt DeWALT-produkt har feil
eller mangler som skyldes material- eller
fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle
defekte deler gratis eller, etter egen vurdering,
erstatte verktøyet gratis forutsatt at:
• Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst.
• Reparasjoner bare er blitt utført av godkjente
reparatører.
• Kvittering kan fremlegges.
Denne garantien er i tillegg til kjøperens
rettigheter i henhold til Kjøpsloven.
Adresse til nærmeste DeWALT autoriserte
serviceverksted finner du i DeWALT katalogen,
eller ved å kontakte DeWALT.

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om DeWalt DW793 ennå.

Spør et spørsmål om DeWalt DW793

Har du et spørsmål om DeWalt DW793 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DW793. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DW793 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.