DeWalt DW745 manual

Vis en manual for DeWalt DW745 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Sagestasjon
  • Model/navn: DW745
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk

Innholdsfortegnelse

Side: 55
54
N O R S K
BORDSAG DW745
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT verktøy. Årelang erfaring, konstant
produktutvikling og fornyelse gjør DEWALT til en av de mest pålitelige
partnere for profesjonelle brukere.
Tekniske data
DW745-QS DW745-LX
Spenning V 230 115
Type 1 1
Motor effekt (forbruk) W 1700 1300
Motor effekt (avgitt) W 1100 936
Turtall, ubelastet min-1
3800 3800
Bladdiameter mm 250 250
Utsparingsdiameter mm 30 30
Bladtykkelse mm 2,3 2,3
Tykkelse på spaltekniv mm 2,3 2,3
Sagedybde ved 90° mm 77 77
Sagedybde ved 45° mm 57 57
Kløvekapasitet mm 410 410
Ytterdimensjoner cm 570 x 700 x 466 570 x 700 x 466
Vekt kg 22 22
LPA
(lydtrykk) dB(A) 109 109
KPA
(lydtrykk usikkerhet) dB(A) 3 3
LWA
(lydeffekt) dB(A) 96 926
KWA
(lydeffekt usikkerhet) dB(A) 3 3
Sikring:
Europa 230 V verktøy 10 A, nettspenning
MERK: Å bytte aktivitet kan føre til kortvarige spenningsendringer eller
variasjoner. Under ugunstige forhold i offentlige systemer for
lavspenningstilførsel, kan det oppstå svekkelse av andre apparater.
Forstyrrelser vil ikke oppstå dersom impedansen er mindre enn 0,25 Ohm.
Stikkontakter som brukes for disse elektroverktøyene skal være sikret
med en treg sikring på 16 Ampere.
Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet
Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for hvert signalkodeord.
Vennligst les håndboken og legg merke til disse symbolene.
FARE: Indikerer en overhengende farlig situasjon som vil føre til
død eller alvorlige personskader hvis den ikke avverges.
ADVARSEL: Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan
føre til død eller alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
FORSIKTIG: Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan
føre til små eller moderate personskader hvis den ikke
avverges.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til
personskader, men som kan føre til skader på utstyr hvis
den ikke unngås.
Betegner fare for elektrosjokk.
Betegner fare for brann
Skarpe kanter.
EU-samsvarserklæring
MASKINERIDIREKTIV
DW745
DEWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under ”tekniske
data” er i samsvar med:
98/37/EC (fram til 28. des. 2009); 2006/42/EC (fra 29. des. 2009);
EN 61029-1; EN 61029-2-1.
Disse produktene er også i samsvar med direktiv 2004/108/EC. For mer
informasjon, vennligst kontakt DEWALT på følgende adresser eller se
baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske filen og
fremsetter denne erklæringen på vegne av DEWALT.
Horst Grossmann
visepresident teknikk og produktutvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
01.08.2009
Sikkherhetsveiledning
Ved bruk av fastmontert elektroverktøy må du alltid følge de
gjeldende sikkerhetsreglene i landet, for å redusere faren for
brann, elektrisk støt og personskade.
Ta deg tid til å lese nøye gjennom bruksanvisningen før du
begynner å bruke verktøyet.
Ta vare på bruksanvisningen for senere bruk.
Generelt
1 Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til ulykker.
2 Tenk på arbeidsmiljøets innvirkning
Utsett ikke verktøyet for regn. Bruk ikke verktøyet i våte eller fuktige
omgivelser. Sørg for god belysning på arbeidsområdet (250 - 300
lux). Bruk ikke verktøyet der hvor det er fare for å forårsake brann
eller eksplosjon, for eksempel i nærheten av brannfarlige væsker
eller gasser.
3 Hold barn unna!
Ikke la barn, besøkende eller dyr komme i nærheten av
arbeidsområdet eller berøre verktøyet eller strømkabelen.
4 Kle deg riktig
Ikke bruk løstsittende klær eller smykker. De kan sette seg fast i de
bevegelige delene. Bruk hårnett hvis du har langt hår. Ved arbeid
utendørs bør du bruke egnede hansker og fottøy som ikke glir.
5 Personlig vern
Bruk alltid vernebriller. Bruk en ansikts- eller støvmaske når arbeidet
kan forårsake støv eller flygende partikler. Hvis slike partikler kan bli
svært varme, bør du også bruke et varmehindrende forkle. Bruk alltid
hørselsvern. Bruk alltid vernehjelm.
6 Vern mot elektrisk støt
Unngå kroppskontakt med jordede overflater (f. eks. rør, radiatorer,
komfyrer og kjøleskap). Når verktøyet brukes under ekstreme forhold
(for eksempel ved høy fuktighet eller forekomst av metallstøv), kan
du øke sikkerheten ved å montere en isolerende transformator eller
en (FI) jordfeilbryter.
Side: 56
55
N O R S K
7 Strekk deg ikke for langt
Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og god balanse.
8 Vær oppmerksom
Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Bruk ikke maskinen når du er trett.
9 Sikre arbeidsstykket
Bruk tvinger eller skrustikker til å feste arbeidsstykket med. Dette er
sikrere enn å bruke hånden, og du får begge hendene fri til å styre
verktøyet.
10 Kople til utstyr for støvavsuging
Hvis det følger med utstyr for tilkopling av støvavsug og
støvoppsamling, må du sørge for at dette koples til og brukes riktig.
11 Fjern nøkler
Kontroller alltid at nøkler og justeringsverktøy er fjernet, før du starter
verktøyet.
12 Skjøteledninger
Før bruk må du kontrollere skjøteledningen og bytte den ut hvis den
er skadet. Når du bruker verktøyet utendørs, må du bare bruke
skjøteledninger som er beregnet for utendørs bruk og er merket for
dette.
13 Bruk riktig verktøy.
Riktig bruk er beskrevet i instruksjonshåndboken. Ikke bruk
underdimensjonert verktøy eller tilbehør til å gjøre jobber som
egentlig krever kraftig verktøy. Verktøyet vil gjøre en bedre og sikrere
jobb om det brukes med den hastigheten det er beregnet for.
Overbelast ikke verktøyet.
Advarsel! Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales i
bruksanvisningen og i katalogene. Bruk av annet verktøy eller
tilbehør kan medføre risiko for personskade.
14 Sjekk verktøyet for skader
Kontroller verktøyet og strømledningen grundig for skade før bruk.
Kontroller at de bevegelige delene ikke har satt seg fast, eller er
feilmontert. Kontroller også at de øvrige delene, brytere og
verneutstyr ikke er skadet, og at det ikke foreligger noen andre feil
som kan påvirke verktøyets funksjon. Kontroller at verktøyet fungerer
som det skal og utfører beregnet funksjon. Bruk aldri verktøyet hvis
noen av delene er skadet. Ikke bruk verktøyet hvis det ikke er mulig
å slå det på og av med strømbryteren. Hvis feil oppstår, skal delene
repareres eller byttes ut av et autorisert DEWALT serviceverksted.
Prøv aldri å reparere selv.
15 Trekk ut støpselet for verktøyet
Slå av verktøyet og vent til det står helt stille, før du forlater det.
Trekk ut støpslet når verktøyet ikke er i bruk, før du skifter deler på
verktøyet, tilbehør eller tilkoblinger, og før du utfører service.
16 Unngå at verktøyet blir startet utilsiktet
Pass på at verktøyet er slått av før du setter i støpslet.
17 Stell pent med ledningen
Ikke dra i kabelen når du skal ta ut støpselet. Utsett ikke ledningen
for varme, olje eller skarpe kanter.
18 Oppbevar verktøyet på et trygt sted når det ikke er i bruk
Når verktøyet ikke er i bruk, må det oppbevares på et tørt og sikret
sted, innlåst og utilgjengelig for barn.
19 Vær nøye med vedlikeholdet
Hold verktøyet rent og i god stand for bedre og sikrere ytelse. Følg
instruksjonene for vedlikehold og skifte av tilbehør. Hold alle håndtak
og brytere tørre, rene og fri for olje og fett.
20 Reparasjoner
Dette verktøyet oppfyller gjeldende sikkerhetskrav. Reparasjon av
verktøyet må utføres av en autorisert DEWALT-reparatør.
Reparasjoner må bare utføres av kvalifiserte personer som benytter
originale reservedeler, ellers kan bruk av utstyret medføre betydelig
fare.
Ekstra sikkerhetsregler for sagbord
• Bruk ikke sagblader med en bladtykkelse som er større enn eller en
tannbredde som er smalere enn tykkelsen av spaltekniven.
• Pass på at bladet roterer riktig vei og at tennene peker mot
sagbordets forside.
• Pass på at alle låsehåndtak er strammet før maskinen startes.
• Pass på at alle blader og flenser er rene og at hylsens side med
utsparing ligger mot bladet. Stram spindelmutteren nøye.
• Hold sagbladet skarpt og riktig justert.
• Pass på at spaltekniven er justert til riktig avstand fra bladet -
maksimalt 5 mm.
• Bruk aldri sagen uten at øvre og nedre vern er satt på.
• Hold hendene unna sagbladets bane.
• Når det skiftes blad eller utføres vedlikehold, må maskinen koples fra
strømforsyningen.
• Bruk alltid en påskyver, hold aldri hendene dine nærmere enn 150
mm fra sagbladet mens du sager.
• Bruk aldri maskinen med en annen spenning enn foreskrevet.
• Ha ikke smøremidler på bladet mens det går.
• Strekk deg ikke rundt og bak sagbladet.
• Skyvestangen må alltid være på plass i sporet når den ikke er i bruk.
• Ikke stå oppå enheten.
• Under transport må du være sikker på at den øvre delen av
sagbladet er tildekket, for eksempel av vernet.
• Bruk ikke vernet for håndtering eller transport.
• Bordinnlegget må skiftes omgående hvis det blir slitt eller skadet.
• Sjekk at arbeidsemnet er tilstrekkelig stødig. Bruk alltid ekstra støtte
for lange arbeidsstykker.
• Ikke legg noe trykk mot siden av sagbladet.
• Aldri kapp lettlegeringer. Maskinen er ikke laget for slikt bruk.
• Ikke bruk en slipeskive eller kappehjul av diamant
• Det er ikke tillatt å lage spor, falser eller groper.
• Dersom det skulle oppstå ulykker eller maskinhavari, slå øyeblikkelig
maskinen av og trekk ut støpselet. Rapporter havariet og merk
maskinen på en egnet måte som hindrer at andre personer bruker
den defekte maskinen.
• Når sagbladet er blokkert på grunn av unormal fremføringskraft
under kapping, ALLTID slå maskinen av og koble den fra
strømtilførselen. Fjern arbeidsstykket og kontroller at sagbladet kan
bevege seg fritt. Slå på maskinen og start kappingen på nytt med
redusert fremføringskraft.
• Trekk støpselet ut fra stikkontakten dersom det må skiftes sagblad
eller utføres vedlikehold.
• Bruk alltid hørselsvern.
• Bruk alltid vernebriller.
• Bruk alltid støvmaske ved saging i tre.
Sagblad
• Maks. tillatt hastighet på sagbladet må alltid være lik eller større enn
verktøyets hastighet uten belastning spesifisert på navneskiltet.
• Ikke bruk sagblader som ikke samsvarer med målene oppgitt under
den tekniske informasjonen. Bruk ikke mellomstykker for å få bladet
til å sitte på spindelen. Bruk bare bladene som er angitt i denne
håndboken, og som oppfyller EN 847-1.
• Vurder å bruke spesielt beregnede støyreduserende blader.
• Bruk ikke HSS-blader.
• Bruk ikke hakkede eller skadede sagblader.
• Påse at du velger rett sagblad for arbeidet som skal utføres.
• Bruk alltid hansker når du skal håndtere sagblader og grovt
materiale. Sagbladene bør om mulig bæres i en holder.
Øvrige farer
Følgende farer er uløselig knyttet til bruken av sager:
- Skader som skyldes berøring av de roterende delene
Til tross for at man følger relevante sikkerhetsbestemmelser og bruker
sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke kan unngås. Disse er:
- Hørselsskader.
- Fare for ulykker i forbindelse med de ubeskyttede delene av det
roterende sagbladet.
Side: 57
56
N O R S K
- Fare for personskade ved skifte av sagblad med ubeskyttede hender.
- Fare for å klemme fingrene når man åpner verneanordningene.
- Helsefarer som skyldes innånding av støv som oppstår ved saging
av tre, spesielt eik, bøk og MDF.
Følgende faktorer påvirker støyproduksjonen:
- materialet som kappes
- sagbladtypen
- matekraften
Følgende faktorer påvirker støveksponeringen:
- slitt sagblad
- støvavsug med lufthastighet under 20 m/s
- arbeidsemne unøyaktig ført
Faktorene over tatt i betraktning, er effektiviteten i støvoppsamlingen lik
cirka 95 % av inhalerbart støv.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Bruk hørselvern.
Bruk vernebriller.
Bruk åndedrettsvern.
Trekk støpselet ut fra stikkontakten dersom det må skiftes
sagblad eller utføres vedlikehold.
Pass på at hendene ikke kommer inn i sagområdet og opp
i sagbladet.
Bærepunkt.
DATOKODE PLASSERING
Datokoden, som også inkluderer produksjonsåret, er trykket på huset.
Eksempel:
2009 XX XX
Produksjonsår
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Delvis sammenstilt maskin
1 Kløvskjerm
1 Gjæringsanlegg
1 Blad
1 Øvre bladvernmontasje
1 Bordinnlegg
1 Skrunøkkel for blad
1 Skrunøkkel for aksel
1 Adapter for avsuging av støv
1 Instruksjonsbok
1 Splitt-tegning
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt skadet under
transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom instruksjonsboken slik at du
forstår innholdet før verktøyet tas i bruk.
Beskrivelse (fig. A1 - A3)
A1
1 Strømbryter
2 Nullstillingsknapp for kretsbryter
3 Håndgrep
4 Bord
5 Spaltekniv
6 Øvre bladvern
7 Bordinnlegg
8 Parallell kløyveskjerm
9 Kløvskalaindikator
10 Finjusteringshjul
11 Kombinert hjul for heving og avfasing
12 Låsehendel for avfasing
A2
13 Låsehendel for kløvposisjon
14 Oppbevaringsplass for bladnøkkel
15 Påskyver
16 Adapter for avsuging av støv
17 Fot
18 Skjermspor
A3
19 Gjæringsanlegg
TILTENKT BRUK
Din DW745 Jobsite bordsag er utformet for utførelse av disse
sageoperasjonene: kløving, tverrsaging, avfasing og gjæringssaging i tre,
treprodukter og plast. Verktøyet er utformet for bruk med et blad på 250
mm med hardmetallskjær.
ADVARSEL: Ikke bruk maskinen for andre formål enn de
som den er beregnet for.
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av antennelige væsker eller
gasser.
Disse bordsagene er elektroverktøy for profesjonelle.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne operatører trenger
tilsyn når de bruker dette verktøyet.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er kun konstruert for én spenning. Kontroller
alltid at nettspenningen er i overensstemmelse med spenningen på
typeskiltet.
Verktøyet er dobbeltisolert i samsvar med EN 61029, derfor
er det ikke nødvendig med jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en spesialledning
som fås via DEWALT-serviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Hvis det er behov for en skjøteledning, bruk en godkjent skjøteledning
som passer til strøminngangen på denne maskinen (se tekniske data).
Den minste lederstørrelsen er 2,5 mm². Kabelen må ha en gummimantel
og en jordingsleder.
Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid vikle kabelen helt av først.
Side: 58
57
N O R S K
Montering og justering
ADVARSEL: Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før
montering og justering av verktøyet.
Utpakking (fig. A1 & A2)
• Ta sagen forsiktig ut av innpakningen.
• Maskinen er ferdig montert, med unntak av bladet, kløvskjermen,
øvre bladvern og bordinnlegg.
• Fullfør monteringen ved å følge instruksjonene som gis nedenfor.
• Sett skyvestangen (15) på plass på høyre side av maskinen (fig, A2).
• Juster føttene (17) til bordet (4) står vannrett i alle retninger.
• Trekk strømkabelen helt ut.
ADVARSEL:
• Skyvestangen må alltid være på plass i sporet når den ikke
er i bruk.
• Sett støpselet i stikkontakten kun rett før du slår på
verktøyet.
Montere sagbladet (fig. A1, A2 & B1 - B3)
ADVARSEL: Pass på at maskinen er koplet fra
strømtilførselen.
ADVARSEL: Tennene på et nytt blad er skarpe og kan være
farlige.
ADVARSEL: Sagbladet MÅ skiftes som beskrevet i denne
delen. Bruk KUN sagblad som er i samsvar med
spesifikasjonene under Tekniske data. Vi anbefaler DT4226.
Bruk ALDRI andre sagblad.
• Løft bladakselen til høyeste stilling ved å dreie kontrollhjulet (11) med
klokken (fig. A1).
• Plasser sagbladet på spindelen i samme rekkefølge som i figur B1.
Framspringet (ø 30 mm) på ytre flensen (20) passer i bladhull. Pass
på at tennene peker ner på forsiden av bordet.
• Hold spindelen ved hjelp av en åpen fastnøkkel og stram
akselmutteren (21) ved å dreie den med klokken ved hjelp av
skrunøkkelen for akselen (fig. B2).
• Følg fremgangsmåten i omvendt rekkefølge når du skal fjerne bladet.
ADVARSEL: Sjekk alltid parallellanslaget og spaltekniven
etter å ha skiftet sagbladet.
Justere sagbladet (fig. A2 & B3)
For optimal ytelse må bladet være parallelt med gjæringssporene.
Denne justeringen gjøres ved produksjon av sagen. Gjør slik hvis du vil
justere på nytt:
• Snu sagen på siden.
• Bruk en 10mm Unbrakonøkkel til å løsne brakettfestene (22) noe
(fig. B3).
• Juster braketten (23) til bladet står parallelt med skjermsporet (18)
(fig. A2).
• Stram brakettfestene (22) til 11 Nm (fig. B3).
Justering av bladhøyde (fig. A1)
Bladet kan heves og senkes når du dreier på det kombinerte hjulet for
heving og avfasing (11).
• Pass på at de øverste tre tennene på bladet bare såvidt kommer
gjennom overflaten på arbeidsemnet under saging. Dette sikrer at
maksimalt antall tenner fjerner materiell til enhver tid, slik at du
oppnår optimal ytelse.
Montere spaltekniven (fig. A1 & C)
• Hev bladakselen til maksimal høyde ved å dreie justeringshjulet for
bladhøyde (11) med klokken (fig. A1).
• Løsne låsebolten (24) noen omdreininger med den medfølgende
nøkkelen (fig. C).
• Skyv og hold bolten (24) inne for å utløse den fjærbelastede
klemmemekanismen.
• Sett sporet (25) på linje med skruen (24), og sett inn spaltekniven til
toppene på sporet hviler på knotten.
• Slipp bolten (24) og stram godt til med medfølgende nøkkel.
ADVARSEL:
• Når spaltekniven er riktig justert, er den på linje med bladet
på bordtoppen og toppen av bladet. Kontroller ved hjelp av
en linjal i alle avfasings- og bladhøydeposisjoner.
• Prøv ikke å feste spaltekniven i noen annen stilling enn den
som er anbefalt. Avstanden mellom spaltekniven og spissene
på sagtennene må være minst 2,0 mm.
• Riktig montering og justering av øvre bladvern (6) på
spaltekniven er avgjørende for sikker bruk av maskinen!
• Det er ikke tillatt å montere en annen spaltekile enn den som
er angitt i spesifikasjonen med en tykkelse på 2,3 mm.
Å feste til arbeidsbenk (fig. A2)
• Maskinrammen mellom føttene på hver side (17) har to hull til festing
på en arbeidsbenk. Bruk hullene diagonalt.
• For lettere håndtering kan maskinen festes på et stykke kryssfinér på
minst 15 mm.
• Når maskinen skal brukes, spennes kryssfinérplaten fast på
arbeidsbenken. Dermed blir det lettere å transportere maskinen fordi
man bare behøver å frigjøre klemmene.
Montere bordinnlegget (fig. D)
• Rett inn bordinnlegget (7) som vist, og sett tappene på baksiden av
bordinnlegget inn i hullene på baksiden av bordet.
• Trykk forsiden av bordinnlegget ned.
• Forsiden av bordinnlegget må være på linje med, eller litt lavere enn,
bordplaten. Baksiden må være på linje med bordplaten. Juster ved
hjelp av de fire justeringsskruene (26).
• Drei låseskruen (se innlegg i fig. D) med klokken i 90° for å låse
bordinnlegget på plass.
ADVARSEL: Maskinen må aldri brukes uten bordinnlegget.
Bordinnlegget må skiftes omgående hvis det blir slitt eller
skadet.
Montere øvre bladvern (fig. E)
• Fest beskyttelsen (6) til spaltekniven (5) ved hjelp av bolten (27).
• Plasser skiven (28 & 29) og vingemutteren (30) på den andre siden
av bolten og trekk til.
Montering og innstilling av den parallelle avstandsholderen
(fig. A1, F1 & F2)
Kløvskjermen (8) kan installeres på venstre eller høyre side av bordsag.
• Plasser skruen (31) mot sporet (32) i kløvskjermen.
• Fest kløvskjermen ved å klemme til begge låsene (33) festes.
Juster skjermen parallelt til bladet.
Skjermen er fabrikkinnstilt. Gjør slik hvis du trenger å justere den på nytt:
• Sett sagbladet i dets høyeste posisjon.
• Ta av øvre bladvern (6).
• Still inn avfasingsvinkelen på 0°.
• Utløs kantlåshendelen (13).
• Flytt skjermen (8) til den berører bladet.
• Sjekk at anlegget er parallelt med bladet.
Side: 59
58
N O R S K
• Følgende framgangsmåte brukes ved justering:
• Bruk Unbrakonøkkelen til å løsne justeringsskruen (31) som fester
skjermen til skinnen.
• Juster skjermen parallelt til bladet.
• Stram til justeringsskruen.
• Lås kantlåshendelen og sjekk at skjermen står parallelt med bladet.
• Pass på å sette bladvernet tilbake på plass igjen etterpå.
ADVARSEL: Hvis det ikke er tilstrekkelig vandring i
drevlagermontasjen, tar du med utstyret til en autorisert
DEWALT-reparatør.
Justere kløyveskalaen
Kløvskalaen er bare korrekt når skjermen er montert til høyre for bladet.
• Sjekk at indikatoren (9) viser null på skalaen når vernet berører bladet.
Hvis indikatoren ikke angir nøyaktig null, løsner du skruen (34), flytter
indikatoren til 0 og strammer til skruene igjen.
Justering av avfasingsstopp og peker (fig. G1 & G2)
• Sett sagbladet i dets høyeste posisjon.
• Løs ut låsehendelen for avfasing (12) ved å skyve den opp og mot
høyre.
• Løsne skruene til avfasingsstoppet (35).
• Plasser en vinkelhake (36) på bordet og opp mot sagbladet (37).
• Juster avfasingsvinkelen ved hjelp av låsehendelen for avfasing (12)
til bladet ligger flatt mot vinkelhaken.
• Stram låsehendelen for avfasing (12).
• Drei på avfasingsstoppkammen (38) til den kommer i tett kontakt
med lagerblokken.
• Sjekk skalaen for avfasingsvinkel. Hvis det er nødvendig med
justeringer, løsner du på pekerskruen (39) og stiller pekeren til 0°.
• Stram pekerskruen (39).
• Gjenta fremgangsmåten ved 45° for avfasingsstopp på 45°, men ikke
juster pekeren.
Justere gjæringsskjermen (fig. H)
• Installer gjæringsskjermen (19) i sporet til venstre for bladet.
• Løsne festeknappen (40).
• Plasser en vinkelhake (36) mot anlegget (41) og sagbladet (37).
• Sjekk at indikatoren (42) viser 90° på skalaen. Hvis indikatoren ikke
angir nøyaktig 90°, løsner du skruen (43), flytter indikatoren til 90° og
strammer til skruen igjen.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL:
• Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og gjeldende forskrifter.
• Kontroller at maskinen er plassert slik at den tilfredsstiller
god ergonomi med hensyn til bordhøyde og stabilitet.
Området der maskinen plasseres skal velges slik at
operatøren har god oversikt og nok plass omkring maskinen
til å kunne håndtere arbeidsstykker uten begrensninger.
• Monter riktig sagblad. Ikke bruk sagblad som er utslitt.
Sagbladet må være konstruert for en omdreiningshastighet
som er større enn eller lik maksimal omdreiningshastighet for
sagen.
• Ikke forsøk å skjære svært små arbeidsstykker.
• La bladet arbeide uten å tvinge arbeidsstykket inn mot
sagbladet.
• La motoren nå normal hastighet før du begynner å skjære.
• Kontroller at alle låseskruer og låsehåndtak er trukket til.
• Pass på at du ikke får hendene inn i bladområdet når sagen er koplet
til en elektrisk strømkilde.
• Du må aldri bruke sagen til frihåndsskjæring!
• Du må ikke sage forvridde, bøyde eller skålformede arbeidsemner.
Det må være minst en rett, glatt side som ligger inntill kløvskjermen
eller gjæringsmålet.
• Du må alltid støtte lange arbeidsemner, ellers kan det oppstå
tilbakeslag.
• Ikke fjern avskårete deler fra bladområdet, mens bladet er i drift.
Start - stopp (fig. A1)
• For å sette igang maskinen trukker du på den grønne startknappen.
• For å slå av maskinen trykker du på den røde stopp-knappen.
MERK: Å slå av og på kan skape kortsiktige spenningsendringer eller
-svingninger. Under ugunstige forhold kan det oppstå skader på andre
apparater i strømforsyningssystemer med lavspenning. Forstyrrelsene
inntreffer ikke hvis impedansen er mindre enn 0,262 Ohm.
Stikkontakter som brukes for disse verktøyene skal ha en 16 A treg
sikring med sikringsbryter.
Vanlig skjæring
• Bruk alltid spaltekniven.
• Pass alltid på at spaltekniven og bladvernet er riktig oppstilt.
Kløving (fig. A1 & I)
ADVARSEL: Skarpe kanter.
• Still inn avfasingsvinkelen på 0°.
• Juster sagbladhøyden. Riktig stilling på bladet er når spissen på tre
tenner stikker opp gjennom toppen av trematerialet. Juster høyden
på det øvre bladvernet etter behov.
• Still inn parallellanlegget til riktig avstand.
• Still baksiden av den L-formede skjermprofilen (48) med baksiden av
spaltekniven. Når du kløyver brede stykker tre, bør du skyve den
L-formede profilen (48) av hoveddelen av vernet, rotere det vertikalt
180° og sette det på plass igjen for å gi tilleggsstøtte.
• Hold arbeidsstykket flatt mot bordet og mot skjermen. Hold
arbeidsstykket unna bladet.
• Hold begge hender borte fra banen til sagbladet.
• Slå maskinen på og la sagbladet nå opp i full hastighet.
• Mat arbeidsemnet forsiktig inn under vernet. Hold det fast presset
mot kløvskjermen. La tennene skjære, ikke tving arbeidsemnet inn
mot bladet. Bladhastigheten bør holdes konstant.
• Bruk alltid en skyvestang (15) når du nærmer deg bladet.
• Etter at du har saget ferdig, må du slå av maskinen, la sagbladet
stoppe og fjerne arbeidsstykket.
ADVARSEL:
• Du må aldri skyve eller holde i den "frie" ferdigskårne siden
av arbeidsemnet.
• Ikke sag svært små arbeidsemner.
• Du må alltid bruke en skyvestang når du kløver små
arbeidsstykker.
Avfasing
• Still inn ønsket vinkel for avfasing.
• Fortsett som for kløving.
Tverrsaging (fig. J)
• Ta av kløvskjermen og sett gjæringsskjermen i ønsket spor.
• Lås gjæringsskjermen ved 0°.
• Still inn avfasingsvinkelen på 0°.
Side: 60
59
N O R S K
• Juster sagbladhøyden.
• Hold arbeidsstykket flatt mot bordet og mot skjermen. Hold
arbeidsstykket unna bladet.
• Hold begge hender borte fra banen til sagbladet.
• Slå maskinen på og la sagbladet nå full hastighet.
• Hold arbeidsstykket fast mot skjermen og beveg det langsomt
sammen med skjermenheten inntil arbeidsstykket kommer inn under
det øvre bladvernet. La tennene skjære, ikke tving arbeidsemnet inn
mot sagbladet. Sagbladets hastighet skal være konstant.
• Etter at du har saget ferdig, må du slå av maskinen, la sagbladet
stoppe og fjerne arbeidsstykket.
Tverrsaging med avfasing
• Still inn ønsket vinkel for avfasing.
• Fortsett som ved kapping.
Gjæring
• Sett gjæringsanlegget i ønsket vinkel.
• Fortsett som ved kapping.
Kombinert gjæring
Denne skjæringen er en kombinasjon av gjæring og avfasing.
• Still avfasingen til riktig vinkel og fortsett som ved tverrkløving.
Støtte for lange arbeidsstykker
• Lange arbeidsstykker bør støttes opp.
• Støtt opp ekstra lange arbeidsstykker med egnete hjelpemidler, for
eksempel sagkrakker, for å unngå at enden synker ned.
Støvavsug (fig. A2)
Maskinen er utstyrt med en støvavsugingsport på baksiden (16), som
egner seg til bruk sammen med avtrekksutstyr med 57/65 mm
munnstykker. Levert med maskinen er en reduksjonsport til bruk med
støvavtrekksmunnstykker med 34-40 mm diameter.
• Under drift, bruk alltid et støvavsug som er utformet i samsvar med
gjeldende regler om støvutslipp.
• Påse at støvavtrekksslangen som benyttes er passende for bruken
og for materialet som skjæres.
• Vær oppmerksom på at tilvirkede materialer som sponplater eller
MDF avgir flere partikler under skjæring enn naturlig trevirke.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Siden tilbehør som ikke leveres av DEWALT
ikke er testet med dette produktet, kan det være farlig å
bruke slikt tilbehør med dette produktet Reduser risikoen for
personskade ved å bare bruke tilbehør som anbefales av
DEWALT sammen med dette produktet.
Skift den øverste verneanordningen (delenr.: 247678-02) når den er
utslitt.
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om egnet tilleggsutstyr.
Transport (fig. A1)
• Rydd bort strømkabelen
• Bær alltid maskinen i håndgrepene (3).
ADVARSEL: Ved transport av maskinen må den alltid øvre
bladvern være montert.
Vedlikehold
Din DEWALT-maskine er konstruert slik at den kan brukes i lang tid med
et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift
avhenger av riktig behandling og regelmessig rengjøring av maskinen.
Skinnelåsjustering (fig. A2 & K)
Kantlåsen er fabrikkinnstilt. Gjør slik hvis du trenger å justere den på nytt:
• Snu sagen på siden.
• Lås låsehendelen (13).
• Finn sekskantstangen (44) på undersiden av maskinen (fig. K).
• Løsne sperremutteren (45). Stram til sekskantstangen til fjæren på
låsesystemet klemmes sammen og skaper det ønskede ttykket på
kantlåsspaken. Stram til sperremutteren igjen mot sekskantstangen.
Smøring
Motoren og lagrene trenger ingen ekstra smøring. Dersom det blir
vanskelig å heve og senke bladet, rengjør og smører du
høydejusteringsskruene:
• Snu sagen på siden.
• Rengjør og smør høydejusterende gjenger. Bruk vanlig smørefett.
Rengjøring
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og trekk strømledningen ut
av strømkilden får det rengjøres. Utilsiktet start kan
forårsake personskade.
Før bruk, undersøk nøye det øvre og nedre bladvernet samt
støvutsugningsslangen for å avgjøre om de fungerer riktig. Kontroller at
spon, støv eller partikler fra arbeidsstykket ikke kan føre til blokkering av
en av funksjonene.
Dersom deler av arbeidsstykket er klemt mellom sagbladet og
verneanordningene, koble maskinen fra strømforsyningen og følg
instruksjonene som er gitt i delen Montere sagbladet. Fjern de fastklemte
delene og remonter sagbladet.
Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør elektroverktøyet regelmessig med
en myk klut.
Rengjør støvsamlersystemet regelmessig (fig. L):
• Snu sagen på siden.
• Fjern skruene (46) (fig. L).
• Fjern alt støv og fest tilgangsdøren igjen (47) ved hjelp av skruene
(fig. L).
Miljøvern
Kildesortering. Dette produktet må ikke kastes i det vanlige
husholdningsavfallet.
Hvis du finner ut at DEWALT-produktet ditt må skiftes ut, eller hvis du
ikke lenger har bruk for det, må du unnlate å kaste det sammen med det
vanlige husholdningsavfallet. Sørg for at dette produktet gjøres
tilgjengelig for kildesortering.
Kildesortering av brukte produkter og emballasje gjør det
mulig å resirkulere materialer og bruke dem igjen. Gjenbruk
av resirkulerte materialer bidrar til å forhindre forsøpling av
miljøet og reduserer behovet for råmaterialer.
Lokale regelverk kan legge tilrette for kildesortering av elektriske
produkter fra husholdningen, ved kommunale deponier eller gjennom
forhandleren når du kjøper et nytt produkt.
Side: 61
60
N O R S K
DEWALT har tilrettelagt for innsamling og resirkulering av DEWALT-
produkter etter at de har utspilt sin rolle. For å benytte deg av denne
tjenesten, vennligst returner produktet ditt til et av våre autoriserte
serviceverksteder, som vil samle inn produktene for oss.
For informasjon om nærmeste autoriserte serviceverksted, ta kontakt
med det lokale DEWALT-kontoret på den adressen som er oppgitt i
denne bruksanvisningen. En oversikt over alle autoriserte DEWALT-
serviceverksteder og fullstendige servicevilkår finnes også tilgjengelig
på Internett, adresse: www.2helpU.com
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på produktene sine og tilbyr
en enestående garanti for profesjonelle brukere av produktet.
Denne garantierklæringen kommer i tillegg til, og har på ingen
måte negativ innvirkning på, dine kontraktsmessige rettigheter
som profesjonell bruker eller på dine lovfestede rettigheter som
privat, ikke-profesjonell bruker. Garantien er gyldig innen områdene
tilhørende medlemslandene i den Europeiske Union (EU) og det
Europeiske Frihandelsområdet (EFTA).
• 30-DAGERS RISIKOFRI TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med ytelsen til ditt DEWALT-verktøy,
kan du ganske enkelt returnere det innen 30 dager, komplett med
alle de originale komponentene slik du kjøpte det, til innkjøpsstedet
for å få full refusjon eller bytte. Produktet må ha blitt utsatt for
rimelig slitasje og kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du trenger vedlikehold eller service på ditt DEWALT-verktøy
i løpet av de første 12 månedene etter innkjøp, vil dette bli utført
vederlagsfritt av en autorisert DEWALT-reparatør. Kvittering må
fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer tilbehør og reservedeler
såfremt disse ikke sviktet under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt på grunn av material-
eller produksjonsfeil innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer
DEWALT å bytte ut alle defekte deler vederlagsfritt eller - etter vårt
skjønn - å erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises.
• Produktet returneres komplett med alle originale
komponenter.
Dersom du ønsker å fremme et krav, ta kontakt med selgeren eller
finn nærmeste autoriserte DEWALT-reparatør i DEWALT-katalogen
eller ta kontakt med ditt DEWALT-kontor på den adressen som
du finner i denne brukerhåndboken. Alternativt er en liste over
autoriserte DEWALT-reparatører og alle detaljer om service etter
salg tilgjengelig på Internett på: www.2helpU.com.

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om DeWalt DW745 ennå.

Spør et spørsmål om DeWalt DW745

Har du et spørsmål om DeWalt DW745 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DW745. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DW745 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.