DeWalt DW718XPS manual

Manual for DeWalt DW718XPS på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 136 sider.

Side: 1
74 N O R S K GJÆRSAG DW718/DW718V/DW718XPS Gratulerer! Du har valgt et DEWALT verktøy. Årelang erfaring, konstant produktutvikling og fornyelse gjør DEWALT til en av de mest pålitelige partnere for profesjonelle brukere. Tekniske data DW718/DW718V/ DW718XPS Spenning V 230 Motoreffekt W 1.600 Bladdiameter mm 305 Utsparingsdiameter mm 30 Bladtykkelse mm 1,8 Maks bladhastighet min-1 1.700–3.400 Maks. snittbredde 90° mm 345 Maks. gjæringskapasitet 45° mm 241 Maks kuttdybde 90° mm 90 Maks. dybde på skråsnitt 45° mm 56 Gjærsnitt (ytterstillinger) venstre 60° høyre 50° Skråsnitt (ytterstillinger) venstre 48° høyre 48° 0° gjæring Snittbredde ved maks. høyde 94 mm mm 328 Snitthøyde ved maks. bredde 345 mm mm 74 Venstregjæring 45° Snittbredde ved maks. høyde 94 mm mm 231 Snitthøyde ved maks. bredde 241 mm mm 74 Høyregjæring 45° Snittbredde ved maks. høyde 94 mm mm 231 Snitthøyde ved maks. bredde 241 mm mm 74 Venstreavfasing 45° Snittbredde ved maks. høyde 61 mm mm 328 Snitthøyde ved maks. bredde 345 mm mm 48 Høyreavfasing 45° Snittbredde ved maks. høyde 43 mm mm 328 Snitthøyde ved maks. bredde 345 mm mm 28 Gjærsnitt 31,62°, avfasing 33,85° Snitthøyde ved maks. bredde 168 mm mm 23 Bremsetid, automatisk elektronisk bladbrems s < 10,0 Vekt kg 20,5* * DW718V med laser, DW718XPS med arbeidslampe-LED LpA (lydnivå) dB(A) 88 LWA (lydeffekt) dB(A) 101 KpA (lydnivå usikkerhet K) dB(A 2,8 KWA (lydeffekt usikkerhet K) dB(A) 2,8 Totale vibrasjonsverdier (treakse vektorsum) fastsatt i henhold til EN61029: Vibrasjonsutslippverdi ah ah = m/s² <2,5 Usikkerhet K = m/s² 1,5 Sikringer Europa 230 V verktøy 10 A, nettspenninger Definisjoner: Sikkerhetsretningslinjer Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsgraden til hvert signalord. Vennlig les manualen og vær oppmerksom på disse symbolene. FARE: Indikerer en truende, hasardiøs situasjon, som, hvis den ikke blir unngått, vil resultere i dødsfall eller alvorlig skade. ADVARSEL: Indikerer en potensielt hasardiøs situasjon, som, hvis den ikke blir unngått, kan resultere i dødsfall eller alvorlig skade. FORSIKTIG: Indikerer en potensielt hasardiøs situasjon, som, hvis den ikke blir unngått, muligens kan resultere i mindre eller moderate skader. FORSIKTIG: Ved bruk uten sikkerhetsvarselssymbolet, indikerer en potensielt hasardiøs situasjon, som, hvis den ikke blir unngått, muligens kan resultere i materiell skade. Betegner risiko for elektrisk støt. Betegner risiko for brann. CE-sikkerhetserklæring DW718/DW718V/DW718XPS DEWALT erklærer at disse produktene, beskrevet under “tekniske data”, har blitt konstruert i samsvar med: 98/37/EC (til 28. des. 2009); 2006/42/EC (fra 29. des. 2009); 2004/108/EC; 2006/95/EC; EN 61029-1:2000 + A11:2003 + A12:2003; EN 61029-2-9:2002; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt DEWALT på følgende adresse eller referer til baksiden av manualen. Undertegnede er ansvarlig for samling av tekniske data og utfører denne erklæringen på vegne av DEWALT. Horst Grossmann Visepresident for ingeniørvirksomhet og produktutvikling DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11, D-65510 Idstein, Tyskland Sikkerhetsinstruksjoner ADVARSEL! Ved bruk av elektrisk verktøy bør grunnleggende sikkerhetstiltak alltid bli fulgt for å redusere risiko for brann, elektrisk støt og personlig skade inkludert følgende. Les alle disse instruksjonene før du forsøker å bruke dette produktet, og ta vare på disse instruksjonene. TA VARE PÅ DENNE MANUALEN FOR FREMTIDIG REFERENSE Generelle sikkerhetsregler 1. Hold arbeidsområdet ryddig. Rotete områder og benker kan føre til skader. 2. Ta hensyn til omgivelsene i arbeidsområdet. Utsett ikke verktøyet for regn. Bruk ikke verktøyet i fuktige eller våte forhold. Hold arbeidsområdet godt opplyst (250–300 lux). Bruk ikke verktøyet på steder hvor det er risiko for brann eller eksplosjon, f.eks. i nærheten av antennelige væsker og gasser. 3. Beskytt deg mot elektrisk støt. Unngå kroppskontakt med jordede flater (f.eks. rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap). Når verktøyet blir brukt under ekstreme forhold (f.eks. høy luftfuktighet, når filspon blir produsert osv.), kan strømsikkerheten bli forbedret ved å sette inn en isolerende omformer eller en (FI) jordfeilsbryter. 4. Hold andre personer borte. La ikke personer, og særlig barn, som ikke er involverte i arbeidet, røre verktøyet eller skjøteledningen og hold dem borte fra arbeidsområdet.
Side: 2
75 N O R S K 5. Oppbevar verktøy som ikke er i bruk. Når de ikke er i bruk, må verktøyene oppbevares på et tørt sted og være trygt låst, utenfor barns rekkevidde. 6. Press ikke verktøyet. Det vil utføre jobben bedre og tryggere i det tempoet det var ment å operere i. 7. Bruk det riktige verktøyet. Tving ikke små verktøy til å gjøre jobben tiltenkt et kraftigere verktøy. Bruk ikke verktøy til oppgaver som de ikke er beregnet på, bruk for eksempel ikke sirkelsager til å kutte grener på trær eller tømmerstokker. 8. Kle deg riktig. Bruk ikke løse klær eller smykker, da disse kan sette seg fast i bevegelige deler. Sklifritt fottøy er å anbefale når du arbeider utendørs. Ha på beskyttende hårklede til langt hår. 9. Bruk beskyttende utstyr. Bruk alltid vernebriller. Bruk ansikts- eller støvmaske hvis arbeidesoperasjonene forårsaker støv eller flyvende partikler. Hvis disse partiklene er veldig varme, bruk også et varmebestandig forkle. Bruk alltid hørselsvern. Bruk alltid vernehjelm. 10. Koble til støvsugingsutstyr. Hvis anordningene er ustyrt med kobling for støvsugings- og oppsamlingsutstyr, kontroller at disse er tilkoblet og brukt riktig. 11. Vær forsiktig med ledningen. Rykk aldri i ledningen for å dra den ut av stikkontakten. Hold ledningen på avstand fra varme, olje og skarpe kanter. Bær aldri verktøyet i ledningen. 12. Beskytt arbeidet. Hvor det er mulig, bruk klemmer eller en skruestikke for å feste arbeidssstykket. Det er tryggere enn å bruke hånda di, og det frir opp begge hendene til å operere verktøyet. 13. Len deg ikke for mye over. Oppretthold fotfestet og balansen til enhver tid. 14. Vedlikehold verktøyene godt. Hold kutteredskaper skarpe og rene for bedre og tryggere yteevne. Følg instruksjonene for smøring og skifting av tilbehør. Inspiser verktøyene periodisk, og, hvis de har skader, reparer dem på et autorisert servicested. Hold alle håndtak og brytere tørre, rene og frie for olje og fett. 15. Koble fra verktøyene. Når de ikke er i bruk, før ettersyn og når tilbehør som blader, skjær og kniver blir skiftet, koble verktøyene fra strømmen. 16. Fjern justerings- og skrunøkler. Venn deg til å kontrollere at justeringsnøkler og skrunøkler blir fjernet fra verktøyet før verktøyet blir tatt i bruk. 17. Unngå utilsiktet start. Bær ikke verktøyet med en finger på bryteren. Vær sikker på at verktøyet er i “av”-posisjon før det blir plugget i. 18. Bruk utendørs skjøteledninger. Før bruk inspiserer du skjøteledningen og skifter den ut hvis den er skadet. Når verktøyet blir brukt utendørs, bruk kun skjøteledninger som er ment for utendørs bruk og som er riktig merket. 19. Vær oppmerksom. Følg med på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Operer ikke verktøyet når du er trøtt eller er under påvirkning av rusmiddel eller alkohol. 20. Sjekk etter skadde deler. Før bruk sjekker du verktøyet og nettkabelen nøye for å kontrollere at det virker ordentlig og oppfyller sin tiltenkte funksjon. Sjekk justering av bevegelige deler, festing av bevegelige deler, brukne deler, montering og andre ting som kan påvirke driften. En beskyttelsesplate eller annen del som er skadet, må repareres ordentlig eller bli byttet ut på et autorisert servicesenter med mindre annet er angitt i denne instruksjonsmanualen. Få defekte brytere byttet ut på et autorisert servicesenter. Bruk ikke verktøyet hvis bryteren ikke kan bli slått på og av. Prøv aldri selv å reparere verktøyet. ADVARSEL! Bruken av ekstrautstyr eller tilbehør eller bruk av dette verktøyet sammen med annet enn det som er anbefalt i denne instruksjonsmanualen, kan føre til risiko for personskade. 21. Få verktøyet ditt reparert av en kvalifisert person. Dette elekstriske verktøyet retter seg etter relevante sikkerhetsforskrifter. Reparasjoner skal kun utføres av kvalifiserte personer som bruker originale reservedeler, ellers kan det resultere i vesentlig fare for brukeren. Ytterligere sikkerhetsforskrifter for gjæringssager • Maskinen er utstyrt med en spesiell konfigurert strømledning som kun kan bli byttet ut av produsenten eller en autorisert serviceagent. • Bruk ikke sagen til å skjære i andre materialer enn de som er anbefalt av produsenten. • Bruk ikke maskinen uten at beskyttelsesplatene er i posisjon, eller hvis beskyttelsesplatene ikke fungerer eller ikke er ordentlig vedlikeholdt. • Vær sikker på at armen er forsvarlig festet ved skråskårne kutt. • Hold gulvområdet rundt maskinunderlaget godt vedlikeholdt og fritt for løst materiale, f.eks. flis og avkutt. • Bruk riktig slipte sagblader. Følg maksimum hastighetsmerke på sagbladet. • Vær sikker på at alle låseknappene og klemmehåndtakene er stramme før en operasjon blir satt igang. • Plasser ikke noen av hendene i bladområdet når sagen er koblet til den elektriske strømkilden. • Forsøk ikke brått å stoppe en maskin som er i gang, ved å presse et redskap eller noe annet mot bladet, da alvorlige ulykker kan oppstå. • Før bruk av noe som helst ekstrautstyr, konsulter instruksjonsmanualen. Uriktig bruk av et ekstrautstyr kan forårsake skade. • Bruk en holdeanordning eller ha på hansker ved håndtering av sagblad. • Kontroller at sagbladet er riktig montert før bruk. • Kontroller at bladet roterer i riktig retning. • Ikke bruk blader med større eller mindre diameter enn det som er anbefalt. For riktig bladgrad, referer til tekniske data. Bruk kun bladene som er spesifisert i denne manualen, som retter seg etter EN 847-1. • Vurder å anvende spesielt designede støydempende blader. • Bruk ikke HSS-blader. • Ikke bruk sprukne eller skadde sagblader. • Ikke bruk slipeskiver. • Bruk aldri sagen din uten sagsnittplaten. • Løft bladet opp fra sagsnittet på arbeidsstykket før bryteren blir koblet ut. • Ikke kil noe mot viften for å holde motorakselen. • Bladbeskytteren på sagen din vil automatisk heve seg når armen blir brakt ned; den vil senke seg over bladet når utløserhåndtaket på hovedsperren (12) blir trykt på. • Løft aldri bladbeskytteren manuelt med mindre sagen er koblet fra. Bladbeskytteren kan løftes med hånd når det blir installert eller fjernet sagblader eller når sagen blir inspisert. • Sjekk med jevne mellomrom at motorluftsåpningene er rene og fri for sagflis. • Bytt ut sagsnittplaten når den er utslitt. • Koble maskinen fra nettet før det utføres vedlikeholdsarbeid eller når bladet skiftes. • Utfør aldri renhold eller vedlikeholdsarbeid mens maskinen fremdeles er i gang og hodet ikke er i hvileposisjon. • Når mulig, monter alltid maskinen til en benk. • Hvis du bruker en laser til å indikere skjæreretningen, kontroller at laseren er klasse 2 i henhold til EN 60825-1. Ikke bytt ut en laserdiode med en annen type. Hvis den blir skadd, få laseren reparert av en autorisert repareringsagent. • Den fremre delen av beskytteren er spaltet slik at man kan se mens man kutter. Selv om spaltene dramatisk reduserer flygende partikler, er de åpninger i beskytteren slik at man bør ha på vernebriller hele tiden mens man ser gjennom spaltene.
Side: 3
76 N O R S K • Koble sagen til en støvsamleranordning når det skjæres i tre. Vurder alltid faktorer som påvirker støvrisiko, som: – type materiale som det skal arbeides på (sponplate produserer mer støv enn tre); – hvor skarpt bladet er; – riktig justering av sagbladet. Vær sikker på at uttrekking på stedet så vel som deksel, bafler og sagflisrenner er riktig justert. • Vennligst vær klar over følgende faktorer som påvirker utsatthet for støy: – bruk sagblader som er konstruert for å redusere utstedt støy; – bruk kun godt filte sagblader; • Maskinvedlikehold bør foretas med jevne mellomrom; • Maskinfeil, inkludert beskyttere eller sagblader, bør rapporteres så snart de blir oppdaget; • Skaff til veie passende normalt eller nært lys; • Pass på at operatøren er skikkelig trent til bruk, justering og drift av maskinen; • Hvis tilpasset med laser, IKKE skift til en annen type laser. Reparasjoner skal bare bli utført av laserprodusenten eller en autorisert agent. åst ut, bør du alltid bruke vernebriller når du ser inn gjennom slissene. Ekstra farer Følgende farer er forbundet med bruk av sager: - skader som følge av berøring av roterende deler Selv om man følger de relevante sikkerhetsforskrifter og bruker sikkerhetsanordningene, er det visse farer som ikke kan unngås. Disse er: - Hørselsskader. - Fare for ulykker forårsaket av de ikke tildekte delene av det roterende sagbladet. - Fare for skader ved skifting av blad. - Fare for klemming av fingre når dekslene åpnes. - Helseskader som følge av innånding av støv som oppstår ved saging av tre, særlig eik, bjørk og MDF. Kontroll av pakkens innhold Pakken inneholder: 1 Gjærsag, montert 1 Nøkkel for sagblad 1 Blad 1 Støvpose 1 Laser (DW718V) 1 LED-arbeidslampesystem (DW718XPS) 1 Instruksjonsbok 1 Splitt-tegning • Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt skadet under transporten. • Ta deg tid til å lese nøye igjennom instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før verktøyet tas i bruk. Beskrivelse (fig A1 - A8) Din DW718 gjærsag er utformet for profesjonell saging i tre, treprodukter, aluminium og plast. Den utfører sageoperasjoner som tverrsaging, avfasing og gjæring enkelt, nøyaktig og sikkert. A1 1 Strømbryter 2 Bevegelig nedre sagbladvern 3 Føringsstykke, venstre side 4 Gjærehåndtak 5 Gjæringssperre 7 Gjæringsskala 8 Føringsstykke, høyre side 9 Snittplate 10 Bærehåndtak 11 Betjeningshåndtak 12 Utløserhendel for saghode 13 Elektronisk turtall regulator 14 Spindellås 15 Avfasingsskala 16 Låseskrue for skinne 17 Sporstopp 18 Sponuttak A2 19 Fast øvre bladvern 20 Sperre/håndtak for avfasing 21 Låsehåndtak for avfasing 22 Pinne for låsing i nedre stilling 23 Nøkkel for sagblad 24 Håndgrep 25 Hull for montering i benk A3 26 Støvpose Tilleggsutstyr A4 27 Uttrekkbar støtte A5 28 Justerbar lengdestopp A6 29 Klemme for arbeidsstykke A7 30 Laser A8 31 LED-arbeidslampe Elektrisk sikkerhet Den elektriske motoren har blitt konstruert til kun å bruke en volts spenning. Sjekk alltid at strømforsyningen er i samsvar med spenningen på skiltet på verktøyet. Ditt verktøy er dobbeltisolert i samsvar med EN 61029; derfor er ikke jordledning påkrevd. I det tilfellet at ledningen må skiftes ut, må verktøyet kun bli reparert av en autorisert serviceagent eller av en kvalifisert elektriker. Bruk av skjøteledning Hvis skjøteledning er påkrevd, bruk en godkjent skjøteledning, som er beregnet på strømtilførselen til dette verktøyet (se tekniske data). Minste lederstørrelse er 1,5 mm2 . Ved bruk av ledningsspole, alltid rull ledningen helt ut. Spenningsfall Innkoplingsstrømstøt forårsaker kortvarige spenningsfall. Ved overforbruk kan strømforsyningsforhold forårsake korttids strømdropp. Hvis strømforsyningens systemimpedans er lavere enn 0,25 , er det ikke sannsynlig at forstyrrelser vil oppstå.
Side: 4
77 N O R S K MONTERING ADVARSEL: For å redusere risikoen for skade, slå av verktøyet og koble fra strømmen før det gjøres forsøk på å flytte det, skifte tilbehør eller gjøre justeringer i henhold til det som er skrevet i laserjusteringsinstruksjonene. Pakke ut (fig. B) • Ta tak i bærehåndtaket og løft sagen forsiktig ut av innpakningen (10). • Frigjør skinnens låseskrue (16) og skyv saghodet bakover for å låse det i bakre posisjon. • Trykk betjeningshåndtaket (11) nedover og trekk ut låsepinnen (22), som vist. • Slipp betjeningshåndtaket opp forsiktig til det står i øvre stilling. Montering på benk (fig. C) • Alle fire bena har hull (25) for montering på benk. Det er to hull for skruer av forskjellige størrelse. Det er tilstrekkelig å bruke ett av hullene. Fest alltid sagen godt, slik at den ikke kan bevege seg. Du kan gjøre sagen enklere å flytte ved å montere den på en finérplate med tykkelse 12,5 mm eller mer. Finérplaten kan spennes fast til arbeidsbenken eller flyttes til andre arbeidssteder og spennes fast der. • Hvis du monterer sagen på en finérplate, må du passe på at skruene ikke stikker ut på undersiden av platen. Finérplaten må ligge mot arbeidsbenken. Når du spenner fast sagen til et underlag, må du bare bruke festepunktene, der hullene for monteringsskruene er plassert. Fastspenning i andre punkter vil hindre riktig funksjonering av sagen. • For å hindre klemming og unøyaktighet må du kontrollere at underlaget ikke er skeivt eller ujevnt på annen måte. Hvis sagen vipper på underlaget, kan du legge noe under et av bena, slik at sagen står støtt på underlaget. Montere sagbladet (fig. D1 - D5) ADVARSEL: For å redusere risikoen for skade, slå av verktøyet og koble fra strømmen før det gjøres forsøk på å flytte det, skifte tilbehør eller gjøre justeringer i henhold til det som er skrevet i laserjusteringsinstruksjonene. Trykk aldri ned spindellåsknappen mens bladet er i gang eller går på tomgang. Skjær ikke med gjæresaga i ferrometall (inneholdende jern eller stål) eller i mur eller fibersementprodukter. • Trykk ned utløserhendelen for saghodet (12) for å frigjøre den nedre skjermen (2). Hev deretter den nedre skjermen helt opp. • Ved hjelp av Torx-biten (33) i håndtakenden av den leverte nøkkelen for sagbladet (23) løsner du festeskruen for skjermbraketten (34) så mye at det vinklete hjørnestykket (35) kan komme forbi skruehodet og skjermen. Dermed kan skjermbraketten (36) heves så mye at du kommer til låseskruen for sagbladet (37). • Fest den nedre skjermen i hevet posisjon med skjermbrakettskruen (34) og trykk ned låseknappen (14) for spindelen med den ene hånden. Bruk den medfølgende nøkkelen (23) for sagbladet og skru løs den venstregjengete skruen (37) med den andre hånden (skru med klokken). ADVARSEL: Betjen spindellåsen ved å trykke ned knappen som vist, og roter spindelen for hånd til du kjenner at låsen griper. Hold låseknappen inne for å hindre at spindelen roterer (fig. D4). • Skru ut låseskruen (37) for sagbladet og den ytre anleggskragen (38). • Installer sagbladet (39) på bladadapteren (40), som er plassert direkte mot akselskivens innside (41), og kontroller at tennene på bunnkanten av bladet peker mot baksiden av sagen (bort fra operatøren). • Sett den ytre anleggskragen (38) på igjen. • Trekk til låseskruen (37) for sagbladet ved å skru mot klokken mens du holder spindellåsen i inngrep med den andre hånden. • Før skjermbraketten (36) nedover til det vinklete hjørnestykket (35) står lavere enn hodet på festeskruen (34) for skjermbraketten. • Trekk til festeskruen for skjermbraketten. ADVARSEL: Trykk aldri ned låsepinnen for spindelen mens sagbladet går rundt. Hold skjermbraketten nede, og trekk festeskruen for skjermbraketten godt til etter at du har montert sagbladet. Justering ADVARSEL: For å redusere risikoen for skade, slå av verktøyet og koble fra strømmen før det gjøres forsøk på å flytte det, skifte tilbehør eller gjøre justeringer i henhold til det som er skrevet i laserjusteringsinstruksjonene. Gjærsagen ble justert nøyaktig på fabrikken. Hvis det er nødvendig med ny justering etter transport eller av andre grunner, følger du fremgangsmåten nedenfor. Det skal ikke være nødvendig å gjenta denne justeringen. Kontrollere og justere bladet i forhold til føringsstykket (fig. E1 - E4) • Løsne gjærehåndtaket (4) og trykk ned gjæringsutløseren (5) for å frigjøre gjæringsarmen (42). • Beveg gjæringsarmen til låsehendelen setter den i stillingen for 0° gjæring. Ikke trekk til håndtaket. • Trekk hodet nedover til bladet akkurat når ned i sagsporet (43). • Legg en vinkelhake (44) an mot venstre side av parallellanlegget (3) og bladet (39) (fig. E3). ADVARSEL: Vinkelhaken skal ikke berøre spissen av tennene på sagbladet. • Følgende framgangsmåte brukes ved justering: • Løsne skruene (45) og skyv skalaen/gjæringsarmen mot venstre eller høyre til sagbladet står i 90 vinkel mot føringsstykket, målt med vinkelhaken. • Trekk til skruene (45) igjen. Bry deg ikke om hva gjæringsindikatoren viser nå. Justere gjæringsindikatoren (fig. E1, E2 & F) • Løsne gjærehåndtaket (4) og trykk ned gjæringsutløseren (5) for å frigjøre gjæringsarmen (42). • Beveg gjæringsarmen for å sette gjæringsindikatoren (46) i nullstilling, som vist i fig. F. • Mens gjæringshåndtaket er løst, lar du låsehaken gå i inngrep mens du roterer gjæringsarmen forbi nullstillingen. • Følg med på indikatoren (46) og gjæringsskalaen (7). Hvis indikatoren ikke angir nøyaktig null, løsner du skruen (47), flytter indikatoren til 0° og strammer til skruen igjen. Justere gjæresperre/stoppstang (fig. G) Hvis sagens basis kan flyttes mens gjæringshåndtaket (4) er sperret, må gjæresperre/stoppstang (48) justeres. • Løsne gjæringshåndtaket (4). • Løsne låsemutteren (61) på gjæresperreskinnen • Stram gjæresperren/stoppstangen (48) godt til med en skrutrekker. Løsne deretter stangen én omdreining. • Kontroller at bordet ikke forskyver seg når håndtaket (4) er låst i en tilfeldig (ikke forhåndsinnstilt) vinkel. • Stram til låsemutteren (61). Kontrollere og justere bladet i forhold til tabellen (fig. H1 - H4) • Løsne håndtaket (21) for innstilling av avfasingsvinkelen, og løft opp sperren for avfasing (20) for å frigjøre betjeningsarmen for saghodet. • Beveg betjeningsarmen for saghodet til låsehendelen setter den i stillingen for 0° avfasing. Ikke trekk til håndtaket. • Trekk hodet nedover til bladet akkurat når ned i sagsporet (43). • Sett en vinkelhake (44) på bordet og inn mot bladet (39) (fig. H2).
Side: 5
78 N O R S K ADVARSEL: Vinkelhaken skal ikke berøre spissen av tennene på sagbladet. • Følgende framgangsmåte brukes ved justering: • Løsne mutrene (49, 55) og flytt sagarmen til venstre eller høyre til bladet står i 90° mot bordet, målt med vinkelhaken. Stram til mutteren på nytt (49). Skråskjæringsvinkelen krever justering når blad-mot-bord-justeringen er utført. • Juster venstre og høyre skråskjæringsvinkel. • Hvis avfasingsindikatoren (50) ikke indikerer null på avfasingsskalaen (15), løsner du skruen (51) som sikrer indikatoren og flytter indikatoren så langt som nødvendig. Gjenta for avfasingsindikatoren på motsatt side. Justere skjermen (fig. I1 & 12) Øvre del av føringsstykket kan justeres for å gi tilstrekkelig klaring til å skjære med en avfasing på hele 48° mot både venstre og høyre. Slik justerer du føringsstykket (3): • Løsne plastrattet (52), og skyv føringsstykket mot venstre. • Betjen sagen med motoren slått AV, og kontroller klaringen. Justér føringsstykket slik at det står så nær bladet som det er praktisk for å gi maksimal støtte til arbeidsstykket, uten å hindre opp- og nedbevegelsen av betjeningsarmen. • Trekk festeknappen godt til. Slik justerer du høyre føringsstykke (8): • Løsne plastrattet (53), og skyv føringsstykket mot høyre. • Følg samme måte som for justering av venstre føringsstykke. ADVARSEL: Føringssporene (54) kan tilstoppes med sagmugg. Rengjør sporene med en pinne eller blås rent med luft med lavt trykk. Kontroll og justering av avfasingsvinkelen (fig. I1, I2, J1 & J2) Sjekke og justere venstre avfasingsvinkel • Løsne innstillingsrattet (52) for føringsstykket, og skyv øvre del av venstre del av føringsstykket mot venstre så langt det går. • Løsne håndtaket (21) for innstilling av avfasingsvinkelen, og løft opp sperren for avfasing (20) for å frigjøre betjeningsarmen for saghodet. • Beveg betjeningsarmen for saghodet til venstre, til låsehendelen setter den i stillingen for 45° avfasing. Ikke trekk til håndtaket. • Sjekk at avfasingsindikatoren (50) viser 45° på avfasingsskalaen (15) (fig. J1). • Følgende framgangsmåte brukes ved justering: • Løsne mutteren (55) og drei stoppskruen (56) inn eller ut ved behov, til indikatoren (50) angir 45°. Trekk til mutteren (55) igjen. • For å oppnå 50° avfasing må du skru ut skruen på vinkelstopperen for at betjeningsarmen for saghodet skal få stor nok bevegelsesfrihet. Sjekke og justere høyre avfasingsvinkel • Løsne det høyre innstillingsrattet (53) for føringsstykket, og skyv øvre del av høyre del av føringsstykket mot venstre så langt det går. • Løsne håndtaket (21) for innstilling av avfasingsvinkelen, og løft opp sperren for avfasing (20) for å frigjøre betjeningsarmen for saghodet. • Beveg betjeningsarmen for saghodet til høyre, til låsehendelen setter den i stillingen for 45° avfasing. Ikke trekk til håndtaket. • Sjekk at avfasingsindikatoren (50) viser 45° på avfasingsskalaen (15) (fig. J2). • Hvis det er nødvendig å justere noe, følger du fremgangsmåten for justering av venstre avfasingsvinkel. Justere låsesystemet for avfasing (fig. K) Hvis betjeningsarmen for saghodet kan beveges når håndtaket (21) for innstilling av avfasingsvinkelen er låst, må låsesystemet justeres. • Fjern skruen (56) som holder håndtaket. • Løft av håndtaket og drei det 1/8 omdreining med klokken. Sett skruen tilbake på plass. • Kontroller at betjeningsarmen for saghodet ikke beveger seg når håndtaket (21) for innstilling av avfasingsvinkelen er låst i en tilfeldig (ikke forhåndsinnstilt) vinkel. Justering av skinnespor (fig. K) • Kontroller jevnlig sporklaringen. • Du reduserer klaringen ved å rotere settskruen (57) med urviserne mens du skyver saghodet bakover og fremover. Bruksanvisning ADVARSEL: Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og gjeldende forskrifter. Oppmerksomheten til brukere i Storbritannia blir rettet mot “maskinreguleringer for trearbeid 1974” og alle påfølgende tilføyelser. Før maskinen tas i bruk: • Monter riktig sagblad. Ikke bruk sagblad som er utslitt. Sagbladet må være konstruert for en omdreiningshastighet som er større enn eller lik maksimal omdreiningshastighet for sagen. • Ikke forsøk å skjære svært små arbeidsstykker. • La bladet arbeide uten å tvinge arbeidsstykket inn mot sagbladet. • La motoren nå normal hastighet før du begynner å skjære. • Kontroller at alle låseskruer og låsehåndtak er trukket til. • Spenn fast arbeidsstykket. • Selv om sagen kan skjære i tre og mange ikke-metalliske materialer, gjelder disse betjeningsinstruksjonene bare for skjæring i tre. De samme retningslinjene gjelder for andre materialer. Ikke kapp jernholdige materialer (jern og stål), fibersement eller murprodukter med denne sagen! • Bruk alltid snittplaten. Ikke bruk maskinen hvis sporet i snittplaten er bredere enn 10 mm. Start - stopp (fig. L) Det er et hull (58) i av/på-bryteren (1) for innsetting av hengelås for sikring av verktøyet. • Når du skal bruke verktøyet, trykker du på strømbryteren. • Maskinen stanses ved å slippe strømbryteren. Stille inn variabel hastighet (fig. L) Hjulet for turtallsregulering (13) kan brukes til forhåndsinnstilling av maks. hastighet. • Drei turtallsregulatoren (13) til ønsket område, som angis ved et nummer. • Bruk høye hastigheter for saging i myke materialer så som tre. Bruk lave hastigheter for å sage i metall. Vanlig skjæring Kapping (fig. A1, A2 & M) • Løsne gjærehåndtaket (4) og trykk ned gjæringsutløseren (5) for å frigjøre gjæringsarmen. • Lås sperren i stilling 0, og trekk til gjæringshåndtaket. • Legg trestykket som skal skjæres, inn mot føringsstykket (3 & 8). • Grip betjeningshåndtaket (11) og trykk ned utløserhendelen (12) for saghodet. • Trykk på utløserbryteren (1) for å starte motoren. • Før saghodet nedover, slik at saghodet skjærer et snitt i arbeidsstykket og går gjennom snittplaten (9) av plast. • Når sagingen er ferdig, slipper du bryteren og venter til sagbladet har stanset helt før du stiller hodet til øverste hvileposisjon. Utføre skyveskjæring (fig. N) Føringsskinnen lar deg sage store arbeidsstykker fra 50 x 100 mm opptil 74 x 345 mm med en skyvebevegelse ut-ned-bakover. • Frigjør låserattet for skinnen (16). • Trekk saghodet mot deg, og slå på verktøyet.
Side: 6
79 N O R S K • Senk sagbladet ned til arbeidsstykket og skyv hodet bakover for å fullføre sagingen. • Gå frem som beskrevet ovenfor. ADVARSEL: • Ikke utfør skyvesaging på arbeidsstykker som er mindre enn 50 x 100 mm. • Husk å feste saghodet i bakre posisjon når skyvesagingen er ferdig. Gjærsaging med skråsnitt (fig. A1, A2 og O) • Løsne gjærehåndtaket (4) og trykk ned gjæringsutløseren (5) for å frigjøre gjæringsarmen (5). • Still inn riktig vinkel ved å flytte armen mot venstre eller høyre. Låsehaken vil automatisk gå i inngrep ved gjæringsvinklene 10°,15°, 22,5°, 31,62° og 45° både venstre og høyre, samt 50° venstre og 50° høyre. Hvis du skal skjære i en annen vinkel, holder du hodet fast og låser ved å stramme gjæringshåndtaket. • Gjæringshåndtaket må alltid være trukket godt til før du skjærer. • Fortsett som for kapping i rett vinkel. ADVARSEL: Når du gjærsager med lite avskjær, skal arbeidsstykket plasseres slik at avskjæret er på den siden av bladet som har størst vinkel mot føringsstykket. Det vil si at du skal skjære av mot høyre ved gjæring av venstre kant og skjære av mot venstre ved gjæring av høyre kant. Avfasing (fig. A1, A2 & P) Maskinen kan skjære med avfasingsvinkler fra 48° mot venstre til 48° mot høyre, og med gjæringsvinkelen innstilt mellom null og 45° mot høyre eller venstre. Avfasing mot venstre • Skyv øvre venstre del av føringsstykket (3) mot venstre så langt det går. • Løsne håndtaket (21) for innstilling av avfasingsvinkelen, løft opp sperren for avfasing (20) og still inn ønsket avfasing. • Avfasingssperren finner automatisk 22,5°, 33,85° og 45°. Hvis du skal skjære i en annen vinkel, holder du hodet fast og låser ved å stramme håndtaket (21) for innstilling av avfasingsvinkelen. • Fortsett som for kapping i rett vinkel. Avfasing mot høyre • Skyv øvre høyre del av føringsstykket (8) mot høyre så langt det går. • Fortsett som for et skråsnitt (avfasing) mot venstre. Snittkvalitet Snittkvaliteten avhenger av flere faktorer, blant annet hva slags materiale det skjæres i. Når du trenger høy snittkvalitet på pyntelister eller annet presisjonsarbeid, vil et skarpt, 60-tanns karbidblad og en lav og jevn skjærehastighet gi ønsket resultat. ADVARSEL: Pass på at arbeidsstykket ikke flytter seg mens du skjærer. Spenn det godt fast. La alltid sagbladet stoppe helt før du hever betjeningsarmen. Hvis små trefliser fortsatt blir revet ut på baksiden av arbeidsstykket, kan du sette på et stykke maskeringstape der du skal skjære i arbeidsstykket. Skjær gjennom tapen, og fjern forsiktig tapen til slutt. Riktig stilling for kropp og hender Riktig stilling for kropp og hender når du betjener gjærsagen gjør skjæringen lettere, mer nøyaktig og sikrere. • Hold aldri hendene i nærheten av skjærestedet. • Hold alltid hendene minst 150 mm unna sagbladet. • Hold arbeidsstykket i et stødig grep mot bordet og føringsstykket mens du skjærer. Hold hendene i riktig stilling helt til du har sluppet opp bryteren og sagbladet har stoppet helt. • Prøv alltid hvor snittet vil gå (med sagen slått av) før du skjærer. • Kryss ikke armene. • Hold begge føttene godt plantet i gulvet, og sørg for å stå i god balanse. • Følg på etter hvert som du flytter betjeningsarmen mot venstre eller høyre. Stå litt til side for sagbladet. • Se inn gjennom slissene i skjermen når du skal skjære etter en blyantstrek. Spenne fast arbeidsstykket (fig. A6) • Hvis det er mulig, bør du spenne fast arbeidsstykket til sagen. • Bruk klemmen (29) som er lagd for bruk sammen med sagen, for å oppnå best mulig resultat. Spenn arbeidsstykket fast til føringsstykket hvis det er mulig. Du kan spenne det fast på den ene eller den andre siden av føringsstykket. Fest klemmen til en solid og flat del av føringsstykket. ADVARSEL: Bruk alltid en materialklemme når det snittes i ikke- jernholdige metaller. Støtte for lange arbeidsstykker (fig. A4) • Lange arbeidsstykker bør støttes opp. • Bruk den uttrekkbare støtten (27) til å øke bredden på sagbordet (kan fås hos forhandleren som tilleggsutstyr) for å oppnå best resultat. Støtt opp ekstra lange arbeidsstykker med egnete hjelpemidler, for eksempel sagkrakker, for å unngå at enden synker ned. Skjære bilderammer, skyggerammer og andre firkantete gjenstander (fig. Q1 & Q2) Vindusrammer og andre rammer Prøv deg frem meg noen få enkle arbeider med trestykker som ikke skal brukes til noe, til du har fått en viss følelse med sagen. Sagen er det perfekte verktøyet for gjæring av hjørner av den typen som er vist på fig. Q1. En slik sammenføyning kan lages ved å justere skråsnittet eller gjæringsvinkelen. - Ved å justere skråsnittet Skråsnittet stilles inn på 45° for hver del, og du får et 90° hjørne. Gjærngsarmen er låst i nullstilling. Arbeidsstykket er plassert med den brede, flate siden mot bordet og den smale siden mot føringsstykket. - Ved å justere gjæringen Du kan skjære det samme snittet ved å gjærsage mot høyre og venstre med den brede siden av materialet lagt an mot føringsstykket. De to skissene (fig. Q1 & Q2) gjelder bare firkantete objekter. Objekter som har et annet antall sider, krever andre gjæring- og skråsnittvinkler. Diagrammet nedenfor angir riktig vinkler for en del former, gitt at alle sidene har lik lengde. Hvis du skal lage en form som ikke er med i diagrammet, kan du regne ut gjærings- eller skråsnittvinkelen ved å dividere 180° med antall sider. Antall sider Gjærings- eller skråsnittvinkel 4 45° 5 36° 6 30° 7 25,7° 8 22,5° 9 20° 10 18° Kombinert gjæring (fig. R1 & R2) Du kan skjære med både gjæring og avfasing samtidig ved hjelp av en gjæringsvinkel (fig. Q2) og en avfasingsvinkel (fig. Q1) samtidig. Denne måten å skjære på brukes til å lage rammer eller esker med skrå sider, lik den som er vist på fig. R1. ADVARSEL: Hvis kappevinkelen blir forskjellig fra snitt til snitt, kontrollerer du at festehjulene for avfasing og gjæringsvinkel er trukket godt til. Festehjulene skal trekkes til hver gang du har endret gjæringsvinkel eller avfasing.
Side: 7
80 N O R S K • Diagrammet nedenfor hjelper deg med å velge riktige innstillinger for skråsnitt og gjæringsvinkel for en del vanlige hjørnesammenføyninger. Når du skal bruke diagrammet, velger du den aktuelle vinkelen «A» (fig. R2) for den gjenstanden du skal lage, og finner vinkelen i riktig bue i diagrammet. Derfra følger du diagrammet rett nedover for å finne riktig skråsnittvinkel, og rett bortover for å finne riktig gjæringsvinkel. • Still inn sagen med de riktige vinklene, og gjør noen prøvesnitt. • Forsøk å sette sammen de utskårne delene. • Eksempel: Du skal lage en firkantet eske med utvendig vinkel på 25° (vinkel «A»), (fig. R2). Du ser da på buen øverst til høyre. Finn 25° på bueskalaen. Følg den horisontale linjen til den ene eller andre siden for å finne riktig innstilling av gjæringsvinkelen på sagen (23°). Følg den vertikale linjen oppover eller nedover på samme måte for å finne riktig innstilling av skråsnittvinkelen (40°). Gjør alltid noen prøvesnitt på trestykker som ikke skal brukes til noe annet, for å kontrollere at sagen er riktig innstilt. INNSTILL DENNE GJÆRINGSVINKELEN PÅ SAGEN VINKEL PÅ KASSENS SIDE (VINKEL “A”) 6-SIDET KASSE KVADRATISK KASSE 8-SIDET KASSE INNSTILL DENNE AVFASINGSVINKELEN PÅ SAGEN Skjære fotlister Skjæring av fotlister utføres ved en avfasingsvinkel på 45°. • Prøv alltid innstillingen av sagen uten at strømmen er på, før du gjør noen snitt. • All skjæring utføres med baksiden av listen flatt på sagen. Innvendig hjørne - Venstre side • Legg listen med øvre kant inn mot føringsstykket. • Bruk den delen av arbeidsstykket som er til venstre for snittet. - Høyre side • Legg listen med nedre kant inn mot føringsstykket. • Bruk den delen av arbeidsstykket som er til venstre for snittet. Utvendig hjørne - Venstre side • Legg listen med nedre kant inn mot føringsstykket. • Bruk den delen av arbeidsstykket som er til høyre for snittet. - Høyre side • Legg listen med øvre kant inn mot føringsstykket. • Bruk den delen av arbeidsstykket som er til høyre for snittet. Skjæring av kronlister Skjæring av kronlister utføres ved kombinert saging (gjæring/avfasing). Sagen har en svært høy nøyaktighet fordi den har forhåndsinnstilte vinkelposisjoner ved 31,62° gjæring og 33,85° avfasing. Disse innstillingene er til standard kronlister med 52° vinkler øverst og 38° vinkler nederst. • Foreta prøveskjæringer med avkapp før du foretar endelig skjæring. • All skjæring foretas med avfasing mot venstre og baksiden av listen mot bunnen. Innvendig hjørne - Venstre side • Legg øvre del av listen mot føringsstykket. • Gjæring mot høyre. • Bruk den delen av arbeidsstykket som er til venstre for snittet. - Høyre side • Legg nedre del av listen mot føringsstykket. • Gjæring mot venstre. • Bruk den delen av arbeidsstykket som er til venstre for snittet. Utvendig hjørne - Venstre side • Legg nedre del av listen mot føringsstykket. • Gjæring mot venstre. • Bruk den delen av arbeidsstykket som er til venstre for snittet. - Høyre side • Legg øvre del av listen mot føringsstykket. • Gjæring mot høyre. • Bruk den delen av arbeidsstykket som er til høyre for snittet. Notfresing (fig. S) Sagen er utstyrt med sporstopp (17) og tommeskrue (59) for sporskjæring. • Vend sporstoppet (17) mot fronten av sagen. • Juster tommeskruen (59) for å justere dybden på sporet. Du må kanskje først frigjøre låsemutteren (60). • Sett et stykke omtrent 5 cm mellom føringsstykket og arbeidsstykket for å oppnå et rett spor. Spesialinnstilling for brede skråsnitt (fig. T1 & T2) Sagen din kan kutte svært brede (opp til 406 mm) arbeidsstykker ved hjelp av spesialinnstilling. For å stille inn sagen for disse arbeidsstykkene må du gjøre følgende: • Fjern både venstre og høyre føringsstykke fra sagen og sett dem til side. De fjernes ved å skru skruene på føringsstykket flere omdreininger og skyve hvert føringsstykke ut til siden. Juster og sperr gjærekontrollen slik at den står i 0 grader. • Lag en plattform med en 38 mm tykk sponplate eller lignende flatt, sterkt 38 mm tykt trestykke med dimensjonene: 368 x 660 mm. Plattformen må være flat, ellers kan materialet bevege seg under kuttingen og forårsake skader. • Monter plattformen på 368 x 660 mm på sagen med fire 76,2 mm lange treskruer (61) gjennom hullene i bunnplaten. Det må brukes fire skruer for å sikre materialet forsvarlig. Når det brukes spesialinnstilling, blir plattformen kuttet i to stykker. Påse at skruene er forsvarlig strammet, ellers kan materialet løsne og forårsake skader. Påse at plattformen ligger fast og flatt på bordet mot føringsstykket, og er midtstilt fra venstre til høyre. ADVARSEL: Påse at sagen er montert forsvarlig på en stabil, plan flate. Hvis dette ikke gjøres kan sagen bli ustabil og falle, og forårsake personskader. • Legg arbeidsstykket som skal kuttes på plattformen som er montert på bordet. Påse at arbeidsstykket ligger fast mot bakre anlegg (62).
Side: 8
81 N O R S K • Sikre materialet før kuttingen begynner. Kutt langsomt gjennom materialet med en ut-ned-bakover-bevegelse. Hvis du ikke bruker tvinger eller kutter langsomt, kan materialet løsne og forårsake skader. Etter flere kutt er utført med forskjellige gjærevinkler utover 0 grader, kan plattformen være svekket og ikke støtte materialet ordentlig. Sett inn en ny, ubrukt plattform på sagen etter å ha forhåndsinnstilt ønsket gjærevinkel. ADVARSEL: Bruk av en plattform med flere sagsnitt kan forårsake tap av kontroll over materialet og mulige skader. Støvavsug (fig. A2 & A3) • Fest støvposen (26) på støvtrakten (18). • Bruk en støvsuger som er utformet i samsvar med gjeldende regler om sponutslipp. Sagblad Bruk 305 mm sagblad med 30 mm innfestingshull for å oppnå det angitte arbeidsområdet. Når ikke-jernholdige metaller snittes Når man snitter ikke-jernholdige metaller, brukes maskinen kun i gjæringsstilling. Vi anbefaler at skråsnitt og gjæringsvinkelen ikke burde anvendes til ikke-jernholdige metaller. Maskinen må ikke anvendes til jernholdige metaller. • Bruk alltid en materialklemme når det snittes i ikke-jernholdige metaller. Pass på at arbeidsstykket er klemt fast på en sikker måte. • Bruk kun sagblader som er egnet for å snitte ikke-jernholdige metaller. • Anvend kun parafin eller skillespray, når det brukes smøremidler. Ikke bruk emulsjon eller lignende vesker. • Kopl sammen en FI- eller en DI-bryter mellom maskinen og hovedkabelen. Dette gjøres for å unngå at det oppstår rester av metallspon/slipeavfall. FI-bryteren burde oppfylle spesifikasjonene som her følger: merkespenning 230 V merkestrøm 16 A reaksjonstid < 15 ms sikringsstrøm 30 mA DI-bryteren burde oppfylle spesifikasjonene som her følger: DIN VDE 0661 merkespenning 230 V merkestrøm 16 A sikringsstrøm 30 mA flerpol utkopler L+N+PE PE-måler lavspenningsutgang Transport (fig. A1, A2 & B) For å lette bæring av gjærsagen finnes det et bærehåndtak (10) øverst på betjeningsarmen. • Når du skal bære sagen, senker du betjeningsarmen og trykker ned låsepinnen (22). • Lås skinnens låseknott med saghodet i fremre posisjon, lås gjæringsarmen i ytre høyre gjæringsvinkel, skyv anlegget (3 og 8) helt inn og lås avfasingshåndtaket (20) med saghodet i vertikal posisjon for å gjøre verktøyet mest mulig kompakt. • Bruk alltid bærehåndtaket (10) eller håndgrepene (24) på fig. B når du bærer sagen. VEDLIKEHOLD Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det kan brukes i lang tid med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift avhenger av riktig behandling og regelmessig rengjøring av verktøyet. ADVARSEL: For å redusere risikoen for skade, slå av apparatet og koble fra strømkilden før ekstrautstyr blir installert og fjernet, før justering eller endring av oppsettet eller når det blir utført reparasjoner. Påse at utløserknappen står i AV-posisjon. Utilsiktet start kan forårsake skade. Smøring Ditt elektoverktøy trenger ikke ekstra smøring. Rengjøring ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av verktøyhuset med tørr luft så ofte som en ser at skitt legger seg i og rundt lufteåpningene. Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske ved utføring av denne prosedyren. ADVARSEL: Bruk aldri oppløsningsmidler eller andre sterke kjemikalier til rengjøring av ikke-metallaktige deler av verktøyet. Disse kjemikaliene kan svekke materialene brukt i disse delene. Bruk en klut fuktet kun med vann og mild såpe. Pass på at det aldri kommer væske inn i verktøyet; legg aldri noen av verktøydelene i væske. ADVARSEL: For å redusere risikoen for skade, rens bordplaten regelmessig. ADVARSEL: For å redusere risikoen for skade, rens støvoppsamlingssystemet regelmessig. Valgfritt ekstrautstyr (fig. A4 - A8) ADVARSEL: Siden annet ekstrautstyr enn det som er tilbudt av DEWALT, ikke har blitt testet med dette produktet, kan bruk av slikt ekstrautstyr sammen med dette verktøyet være farlig. For å redusere risikoen for skade, bør kun DEWALT-anbefalt ekstrautstyr brukes med dette produktet. LASERADVARSEL: LASERSTRÅLING: IKKE SE INN I STRÅLEN LASERPRODUKT AV KLASSE 2 MAKSIMAL UTGANGSSTYRKE <1MW VED 630 NM – 680 NM IEC 60825-1 +A1, +A2:2002 LED-ARBEIDSLAMPE ADVARSEL: LED-STRÅLING: IKKE SE INN I STRÅLEN LED-PRODUKT AV KLASSE 2 MAKSIMAL UTGANGSSTYRKE P = 9,2 mW; topp = 456 nm IEC 60825-1:1:1993; +A1:1997; +A2:2001 Konsulter din forhandler fot ytterligere informasjon om egnet ekstrautstyr. Miljøvern Separat innsamling. Dette produktet skal ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Hvis du en dag finner ut at DEWALT-produktet må skiftes eller du ikke lenger har bruk for det, skal du ikke kaste det sammen med det vanlige husholdningsavfallet. Sørg for at produktet innsamles separat.
Side: 9
82 Separat innsamling av brukte produkter og pakkematerialer gjør det mulig å gjenvinne materialer og bruke dem på nytt. Gjenbruk av gjenvunne materialer reduserer forurensning og etterspørselen etter råvarer. Lokale forskrifter kan inneholde bestemmelser om separat innsamling av elektriske produkter fra hjemmet, ved søppelfyllinger eller hos forhandleren når du kjøper et nytt produkt. DEWALT har et anlegg for innsamling og gjenvinning av DEWALT-produkter som ikke kan brukes lenger. Send produktet til et autorisert servicesenter som kan samle inn produkter på dine vegne og anvende denne tjenesten. Finn nærmeste autoriserte servicesenter ved å ta kontakt med nærmeste DEWALT-kontor på adressen som er oppført i denne brukerhåndboken. Du finner også en liste over autoriserte servicesentre for DEWALT og utførlig informasjon om service og kontaktpersoner på Internett på www.2helpU. com. GARANTI • 30 DAGERS FULL GARANTI • Hvis du ikke er 100 % fornøyd med ytelsen til DEWALT-verktøyet, kan du levere det tilbake innen 30 dager, komplett som ved kjøpet. Lever det til forhandleren du kjøpte det av, så får du full refusjon eller bytterett. Kvittering må fremvises. • ETTÅRSKONTRAKT MED GRATIS SERVICE • Vedlikehold og service på DEWALT-verktøyet i de første 12 månedene etter kjøpet utføres gratis ved et autorisert servicesenter for DEWALT. Kvittering må fremvises. Inkludert arbeidstimer og reservedeler for elektriske verktøy. Ekskludert ekstrautstyr. • ETT ÅRS FULL GARANTI • Hvis DEWALT-produktet blir defekt som følge av svikt i materialer eller utførelse innen 12 måneder etter kjøpedatoen, garanterer vi at alle defekte deler skal skiftes gratis eller, etter vårt skjønn, at hele verktøyet skal byttes ut gratis på følgende vilkår: • Produktet er ikke feilbrukt. • Ingen uautoriserte personer har prøvd å reparere verktøyet. • Kvittering fremvises. Denne garantien gis i tillegg til lovbestemte forbrukerrettigheter. Ring det aktuelle telefonnummeret bakerst i denne brukerhåndboken for å finne nærmeste autoriserte servicesenter for DEWALT. Du finner også en liste over autoriserte servicesentre for DEWALT og utførlig informasjon om service på Internett på www.2helpU.com. N O R S K

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeWalt DW718XPS men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DW718XPS. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DW718XPS DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeWalt DW718XPS

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeWalt DW718XPS under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Sager
  • Model/navn: DW718XPS
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk