DW717XPS

DeWalt DW717XPS manual

DW717XPS

Manual for DeWalt DW717XPS på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 172 sider.

Side: 1
95 Norsk GJÆRSAG DW717XPS Gratulerer! Du har valgt et DeWALT verktøy. Årelang erfaring, konstant produktutvikling og fornyelse gjør DeWALT til en av de mest pålitelige partnere for profesjonelle brukere. Tekniske data DW717XPS Spenning VDC 230 Type 5 Motoreffekt W 1675 Bladdiameter mm 250 Utsparingsdiameter mm 30 Bladtykkelse mm 2,2 Maks. omdr.hastighet/min 4000 Maks. snittbredde 90°/90° mm 98 x 320 Maks. gjæringskapasitet 45° mm 226 Maks. snittdybde 90° mm 89 Maks. dybde på skråsnitt 45° mm 56 Gjærsnitt (ytterstillinger) venstre høyre 60° 51° Skråsnitt (ytterstillinger) venstre høyre 48° 48° 0° gjæring Snittbredde ved maks. høyde 89 mm Snitthøyde ved maks. bredde 320 mm mm mm 302 76 Venstregjæring 45° Snittbredde ved maks. høyde 89 mm Snitthøyde ved maks. bredde 226 mm mm mm 213 76 Venstreavfasing 45° Snittbredde ved maks. høyde 58 mm Snitthøyde ved maks. bredde 320 mm mm mm 302 50 Høyreavfasing 45° Snittbredde ved maks. høyde 30 mm Snitthøyde ved maks. bredde 320 mm mm mm 302 22 Gjærsnitt 31,62°, avfasing 33,85° Snitthøyde ved maks. bredde 272 mm mm 44 Bladets nedbremsingstid s < 10,0 Vekt kg 24 Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN61029: LPA (lydtrykksnivå) dB(A) 91 LWA (lydeffektnivå) dB(A) 99 K (usikkerhet for det angitte støynivå) dB(A) 3,0 Verdi vibrasjonsutslipp ah = m/s2 2,1 Usikkerhet K = m/s2 1,5 Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte tester gitt i EN61029, og kan brukes til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til forberedende vurdering av eksponering. ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden. En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden. Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte operatøren mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like verktøy og tilbehør, holde hendene varme, organisere arbeidsmønster. Sikringer Europa 230 V verktøy 10 A, nettspenninger MERK: Dette verktøyet er ment for tilkobling til et strømforsyningssystem med maks tillatt systemimpedans Zmax på 0.27 Ω i grensesnittet (strømtilkoblingsboks) til brukerens nett. Brukeren må sikre seg at dette verktøyet kun kobles til et strømsystem som oppfyller kravet over. Om nødvendig skal operatøren spørre strømleverandøren om systemimpedansen i grensesnittet. Definisjoner: Sikkerhetsretningslinjer Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsgraden til hvert signalord. Vennlig les manualen og vær oppmerksom på disse symbolene. FARE: Indikerer en truende, hasardiøs situasjon, som, hvis den ikke blir unngått, vil resultere i dødsfall eller alvorlig skade. ADVARSEL: Indikerer en potensielt hasardiøs situasjon, som, hvis den ikke blir unngått, kan resultere i dødsfall eller alvorlig skade. FORSIKTIG: Indikerer en potensielt hasardiøs situasjon, som, hvis den ikke blir unngått, muligens kan resultere i mindre eller moderate skader. MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til personskader, men som kan føre til skader på utstyr hvis den ikke unngås. Betegner risiko for elektrisk støt. Betegner risiko for brann. OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING MED EU MASKINERIDIREKTIV GJÆRSAG DW717XPS DeWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under Tekniske data er i samsvar med: 2006/42/EU, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-9:2012 +A11:2013. Disse produktene samsvarer også med direktiv 2014/30/EU og 2011/65/EU. For mer informasjon, vennligst kontakt DeWALT på følgende adresser eller se baksiden av håndboken. Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DeWALT.
Side: 2
96 Norsk Markus Rompel Teknisk direktør DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11, D-65510 Idstein, Tyskland 20.04.2016 Sikkerhetsinstruksjoner ADVARSEL! Ved bruk av elektrisk verktøy bør grunnleggende sikkerhetstiltak alltid bli fulgt for å redusere risiko for brann, elektrisk støt og personlig skade inkludert følgende. Les alle disse instruksjonene før du forsøker å bruke dette produktet, og ta vare på disse instruksjonene. TA VARE PÅ DENNE MANUALEN FOR FREMTIDIG REFERENSE. Generelle sikkerhetsregler 1. Hold arbeidsområdet ryddig. Rotete områder og benker kan føre til skader. 2. Ta hensyn til omgivelsene i arbeidsområdet. Utsett ikke verktøyet for regn. Bruk ikke verktøyet i fuktige eller våte forhold. Hold arbeidsområdet godt opplyst (250–300 lux). Bruk ikke verktøyet på steder hvor det er risiko for brann eller eksplosjon, f.eks. i nærheten av antennelige væsker og gasser. 3. Beskytt deg mot elektrisk støt. Unngå kroppskontakt med jordede flater (f.eks. rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap). Når verktøyet blir brukt under ekstreme forhold (f.eks. høy luftfuktighet, når filspon blir produsert osv.), kan strømsikkerheten bli forbedret ved å sette inn en isolerende omformer eller en (FI) jordfeilsbryter. 4. Hold andre personer borte. La ikke personer, og særlig barn, som ikke er involverte i arbeidet, røre verktøyet eller skjøteledningen og hold dem borte fra arbeidsområdet. 5. Oppbevar verktøy som ikke er i bruk. Når de ikke er i bruk, må verktøyene oppbevares på et tørt sted og være trygt låst, utenfor barns rekkevidde. 6. Press ikke verktøyet. Det vil utføre jobben bedre og tryggere i det tempoet det var ment å operere i. 7. Bruk det riktige verktøyet. Tving ikke små verktøy til å gjøre jobben tiltenkt et kraftigere verktøy. Bruk ikke verktøy til oppgaver som de ikke er beregnet på, bruk for eksempel ikke sirkelsager til å kutte grener på trær eller tømmerstokker. 8. Kle deg riktig. Bruk ikke løse klær eller smykker, da disse kan sette seg fast i bevegelige deler. Sklifritt fottøy er å anbefale når du arbeider utendørs. Ha på beskyttende hårklede til langt hår. 9. Bruk beskyttende utstyr. Bruk alltid vernebriller. Bruk ansikts- eller støvmaske hvis arbeidesoperasjonene forårsaker støv eller flyvende partikler. Hvis disse partiklene er veldig varme, bruk også et varmebestandig forkle. Bruk alltid hørselsvern. Bruk alltid vernehjelm. 10. Koble til støvsugingsutstyr. Hvis anordningene er ustyrt med kobling for støvsugings- og oppsamlingsutstyr, kontroller at disse er tilkoblet og brukt riktig. 11. Vær forsiktig med ledningen. Rykk aldri i ledningen for å dra den ut av stikkontakten. Hold ledningen på avstand fra varme, olje og skarpe kanter. Bær aldri verktøyet i ledningen. 12. Beskytt arbeidet. Hvor det er mulig, bruk klemmer eller en skruestikke for å feste arbeidssstykket. Det er tryggere enn å bruke hånda di, og det frir opp begge hendene til å operere verktøyet. 13. Len deg ikke for mye over. Oppretthold fotfestet og balansen til enhver tid. 14. Vedlikehold verktøyene godt. Hold kutteredskaper skarpe og rene for bedre og tryggere yteevne. Følg instruksjonene for smøring og skifting av tilbehør. Inspiser verktøyene periodisk, og, hvis de har skader, reparer dem på et autorisert servicested. Hold alle håndtak og brytere tørre, rene og frie for olje og fett. 15. Koble fra verktøyene. Når de ikke er i bruk, før ettersyn og når tilbehør som blader, skjær og kniver blir skiftet, koble verktøyene fra strømmen. 16. Fjern justerings- og skrunøkler. Venn deg til å kontrollere at justeringsnøkler og skrunøkler blir fjernet fra verktøyet før verktøyet blir tatt i bruk. 17. Unngå utilsiktet start. Bær ikke verktøyet med en finger på bryteren. Vær sikker på at verktøyet er i “av”-posisjon før det blir plugget i. 18. Bruk utendørs skjøteledninger. Før bruk inspiserer du skjøteledningen og skifter den ut hvis den er skadet. Når verktøyet blir brukt utendørs, bruk kun skjøteledninger som er ment for utendørs bruk og som er riktig merket. 19. Vær oppmerksom. Følg med på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Operer ikke verktøyet når du er trøtt eller er under påvirkning av rusmiddel eller alkohol. 20. Sjekk etter skadde deler. Før bruk sjekker du verktøyet og nettkabelen nøye for å kontrollere at det virker ordentlig og oppfyller sin tiltenkte funksjon. Sjekk justering av bevegelige deler, festing av bevegelige deler, brukne deler, montering og andre ting som kan påvirke driften. En beskyttelsesplate eller annen del som er skadet, må repareres ordentlig eller bli byttet ut på et autorisert servicesenter med mindre annet er angitt i denne instruksjonsmanualen. Få defekte brytere byttet ut på et autorisert servicesenter. Bruk ikke verktøyet hvis bryteren ikke kan bli slått på og av. Prøv aldri selv å reparere verktøyet. ADVARSEL! Bruken av ekstrautstyr eller tilbehør eller bruk av dette verktøyet sammen med annet enn det som er anbefalt i denne instruksjonsmanualen, kan føre til risiko for personskade. 21. Få verktøyet ditt reparert av en kvalifisert person. Dette elekstriske verktøyet retter seg etter relevante sikkerhetsforskrifter. Reparasjoner skal kun utføres av kvalifiserte personer som bruker originale reservedeler, ellers kan det resultere i vesentlig fare for brukeren.
Side: 3
97 Norsk Ytterligere sikkerhetsforskrifter for gjæringssager • Maskinen er utstyrt med en spesiell konfigurert strømledning som kun kan bli byttet ut av produsenten eller en autorisert serviceagent. • Før start av saging, pass på at maskinen står på et jevnt og stødig underlag. • Bruk ikke sagen til å skjære i andre materialer enn de som er anbefalt av produsenten. • Bruk ikke maskinen uten at beskyttelsesplatene er i posisjon, eller hvis beskyttelsesplatene ikke fungerer eller ikke er ordentlig vedlikeholdt. • Vær sikker på at armen er forsvarlig festet ved skråskårne kutt. • Hold gulvområdet rundt maskinunderlaget godt vedlikeholdt og fritt for løst materiale, f.eks. flis og avkutt. • Bruk sagblader som er riktig slipt. Følg merkingen for maks hastighet på bladet. Den angitte maksimale hastigheten skal alltid være høyere enn eller lik hastigheten angitt på typeskiltet. • Vær sikker på at alle låseknappene og klemmehåndtakene er stramme før en operasjon blir satt igang. • Plasser ikke noen av hendene i bladområdet når sagen er koblet til den elektriske strømkilden. • Forsøk ikke brått å stoppe en maskin som er i gang, ved å presse et redskap eller noe annet mot bladet, da alvorlige ulykker kan oppstå. • Før bruk av noe som helst ekstrautstyr, konsulter instruksjonsmanualen. Uriktig bruk av et ekstrautstyr kan forårsake skade. • Bruk en holder eller hansker når du tar i et sagblad eller grovt materiale. • Kontroller at sagbladet er riktig montert før bruk. • Kontroller at bladet roterer i riktig retning. • Ikke bruk blader med større eller mindre diameter enn det som er anbefalt. For riktig bladgrad, referer til tekniske data. Bruk kun bladene som er spesifisert i denne manualen, som retter seg etter EN 847-1. • Vurder å anvende spesielt designede støydempende blader. • Ikke bruk HØYHASTIGHETS stålblad. • Ikke bruk sprukne eller skadde sagblader. • Ikke bruk slipeskiver eller diamantskiver. • Bruk aldri sagen din uten sagsnittplaten. • Løft bladet opp fra sagsnittet på arbeidsstykket før bryteren blir koblet ut. • Ikke kil noe mot viften for å holde motorakselen. • Bladbeskytteren på sagen din vil automatisk heve seg når armen blir brakt ned; den vil senke seg over bladet når utløserhåndtaket på hovedsperren (12) blir trykt på. • Løft aldri bladbeskytteren manuelt med mindre sagen er koblet fra. Bladbeskytteren kan løftes med hånd når det blir installert eller fjernet sagblader eller når sagen blir inspisert. • Sjekk med jevne mellomrom at motorluftsåpningene er rene og fri for sagflis. • Bytt ut sagsnittplaten når den er utslitt. • Koble maskinen fra nettet før det utføres vedlikeholdsarbeid eller når bladet skiftes. • Utfør aldri renhold eller vedlikeholdsarbeid mens maskinen fremdeles er i gang og hodet ikke er i hvileposisjon. • Når mulig, monter alltid maskinen til en benk. • Dersom du bruker en LED for å vise kuttelinjen, pass på at LED-en er av klasse 2 i henhold til EN 62471. Ikke skift ut LED-dioden med en annen type. Dersom den er skadet, få LED-en reparert av en autorisert reparatør. • Den fremre delen av beskytteren er spaltet slik at man kan se mens man kutter. Selv om spaltene dramatisk reduserer flygende partikler, er de åpninger i beskytteren slik at man bør ha på vernebriller hele tiden mens man ser gjennom spaltene. • Koble sagen til en støvsamleranordning når det skjæres i tre. Vurder alltid faktorer som påvirker støvrisiko, som: – type materiale som det skal arbeides på (sponplate produserer mer støv enn tre); – hvor skarpt bladet er; – riktig justering av sagbladet. – støvavsug med lufthastighet ikke under 20 m/s Vær sikker på at uttrekking på stedet så vel som deksel, bafler og sagflisrenner er riktig justert. • Vennligst vær klar over følgende faktorer som påvirker utsatthet for støy: – bruk sagblader som er konstruert for å redusere utstedt støy; – bruk kun godt filte sagblader; • Maskinvedlikehold bør foretas med jevne mellomrom; • Skaff til veie passende normalt eller nært lys; • Pass på at operatøren er skikkelig trent til bruk, justering og drift av maskinen; • Pass på at eventuelle mellomringer og spindelringer passer for bruken, som angitt i denne håndboken. • Ikke ta av noe avkapp eller andre deler av arbeidsstykket fra kappeområdet mens verktøyet er i gang og sagehodet ikke er i hvilestilling • Ikke kapp arbeidsstykker som er under 200 mm. • Uten ekstra støtte kan verktøyet bruke arbeidsstykker av maksimal størrelse på: – Høyde 89 mm, bredde 302 mm, lengde 600 mm – Lengre arbeidsstykker må støttes opp av et passende ekstrabord, f.eks. DE7023. Arbeidsstykket må alltid klemmes godt fast. • I tilfelle ulykke eller svikt i verktøyet, slå verktøyet straks av og koble verktøyet fra strømforsyningen. • Rapporter feilen og merk verktøyet på passende måte for å unngå at andre bruker det defekte verktøyet. • Dersom sagbladet blokkeres på grunn av unormal skyvekraft ved kutting, slå av verktøyet og koble fra strømforsyningen. Ta bort arbeidsstykket og forsikre deg om at sagbladet løper fritt. Slå på verktøyet og start en ny kapping med redusert skyvekraft. • Ikke kutt lettmetall-legeringer, spesielt ikke magnesium. • Når situasjonen tillater det, monter verktøyet på en benk ved hjelp av bolter med diameter 8 mm og lengde 80 mm. ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en jordfeilsikring med en nominell strømverdi på 30mA eller mindre. Øvrige risikoer Følgende risikoer er naturlig forbundet med bruk av sagene: – skader som er forårsaket av at de roterende delene blir berørt
Side: 4
98 Norsk Til tross for anvendelse av sikkerhetsforskrifter og implementering av sikkerhetsanordninger, kan ikke visse andre risikoer unngås. Disse er: – Svekking av hørselen. – Risiko for ulykker forårsaket av de utildekte delene på det roterende sagbladet. – Risiko for skade når bladet byttes ut. – Risiko for å klemme fingrene når beskytterne åpnes. – Helsefarer forårsaket ved å puste inn støv, som oppstår når tre blir skåret, særlig eik, bøk og MDF. Følgende faktorer øker risikoen for pusteproblemer. – Intet støvavsug tilkoblet ved saging av treverk – Utilstrekkelig støvavsug på grunn av urene avtrekksfiltere Merking på verktøyet Følgende piktogrammer vises på verktøyet: Les instruksjonshåndboken før bruk. Bruk hørselvern. Bruk vernebriller. Bærepunkt Hold hendene unna bladet. Ikke se direkte inn i lyskilden. DATOKODE PLASSERING (FIG. A1) Datokoden (13), som også inkluderer produksjonsåret, er trykket på huset. Eksempel: 2016 XX XX Produksjonsår Kontroll av pakkens innhold Pakken inneholder: 1 Gjærsag, montert 1 Nøkkel for sagblad 1 Blad 1 Støvpose 1 Materialklemme 1 Instruksjonsbok • Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt skadet under transporten. • Ta deg tid til å lese nøye igjennom instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før verktøyet tas i bruk. Beskrivelse (fig. A1–A6) ADVARSEL: Foreta aldri forandringer på det elektriske verktøyet eller deler av det. Det kan medføre skader på personer eller gjenstander. A1 1 På/av-bryter 2 Bevegbar nedre bladbeskyttelse 3 Gitter venstre side 4 Gjæringsspak 5 Gjæringslås 6 XPSTM av/på bryter 7 Gjæringsskala 8 Gitter høyre side 9 Sagkuttplate 10 Bærehåndtak 11 Driftshendel 12 Utløserspak 13 Datokode 14 Spindellås 15 Fasingsskala 16 Skinnelåseknott 17 Rillestopp A2 18 Skyvestopp 19 Fast øvre bladbeskyttelse 20 Faselås/-spak 21 Fasings-klemspak 22 Utløser-nedepinne 23 Skrunøkkel 24 Håndforsenking 25 Benkmonteringshuller 26 Støvutløpsrør A3 27 Støvpose A4 28 LED-arbeidslampe Tilleggsutstyr A5 29 Arbeidsunderlag-forlengelse A6 30 Arbeidsstykkeklemme TILTENKT BRUK Din DeWALT DW717XPS stikksag er designet for profesjonell kapping av treverk, treprodukter og plast. Den utfører sagingen med enkel, nøyaktig og trygg bruk ved tverrkutting, kanting og gjæring. Denne enheten er designet for bruk med nominell bladdiameter på 250 mm, karbidtannet blad. IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av antennelige væsker eller gasser. Denne stikksagen er et profesjonelt verktøy. IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne operatører trenger tilsyn når de bruker dette verktøyet. ADVARSEL! Ikke bruk verktøyet for andre formål enn beskrevet.
Side: 5
99 Norsk • Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal aldri forlates alene med dette produktet. Elektrisk sikkerhet Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning. Kontroller alltid at strømforsyningen samsvarer med spenningen på merkeskiltet. Ditt DeWALT-verktøy er dobbeltisolert i samsvar med EN61029; det trengs derfor ikke noen jordledning. Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en spesialledning som fås via DeWALT-serviceorganisasjon. Bruk av skjøteledning Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en godkjent 3-leder skjøteledning egnet for verktøyets strømforbruk (se Tekniske data). Minimum størrelse på lederen er 1,5 mm2 ; maksimum lengde er 30 m. Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en kabeltrommel. MONTERING ADVARSEL: For å redusere faren for personskader, slå av enheten og koble verktøyet fra strømforsyningen før du installerer eller tar av utstyr, før justering eller skifte av oppsett, eller når du foretar reparasjoner. Forsikre deg om at utløserbryteren er i stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader. Pakke ut (fig. A1, B) • Ta tak i bærehåndtaket og løft sagen forsiktig ut av innpakningen (10). • Frigjør skinnens låseskrue (16) og skyv saghodet bakover for å låse det i bakre posisjon. • Trykk betjeningshåndtaket (11) nedover og trekk ut låsepinnen (22), som vist. • Slipp betjeningshåndtaket opp forsiktig til det står i øvre stilling. Montering på benk (fig. C) • Det er hull (25) i alle fire bena for montering på benk. Det er hull av to ulike størrelser for bruk av ulike boltstørrelser. Bruk hvilket som helst hull, det er ikke nødvendig å bruke begge. Bolter med en diameter på 8 mm og lendge 80 mm anbefales. Fest alltid sagen godt for å fohindre bevegelser. For å øke mobiliteten kan verktøyet monteres på et stykke kryssfiner, tykkelse 12,5 mm eller mer, som deretter kan klemmes fast på arbeidsbenken eller flyttes til andre arbeidssteder og festes der. • Hvis du monterer sagen på en finérplate, må du passe på at skruene ikke stikker ut på undersiden av platen. Finérplaten må ligge mot arbeidsbenken. Når du spenner fast sagen til et underlag, må du bare bruke festepunktene, der hullene for monteringsskruene er plassert. Fastspenning i andre punkter vil hindre riktig funksjonering av sagen. • For å hindre klemming og unøyaktighet må du kontrollere at underlaget ikke er skeivt eller ujevnt på annen måte. Hvis sagen vipper på underlaget, kan du legge noe under et av bena, slik at sagen står støtt på underlaget. Montere sagbladet (fig. D1–D4) ADVARSEL: For å redusere faren for personskader, slå av enheten og koble verktøyet fra strømforsyningen før du installerer eller tar av utstyr, før justering eller skifte av oppsett, eller når du foretar reparasjoner. Forsikre deg om at utløserbryteren er i stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader. • Trykk aldri inn knappen for sapindellås når bladet er i bruk eller spinner fritt. • Ikke bruk denne stikksagen til å kutte lettmetall- legeringer og jernholdige metaller (som inneholder jern eller stål), eller murverk eller fibersementprodukter. • Trykk ned utløseren for hodelåsen (12) for å løsne nedre beskyttelse (2), løft deretter den nedre beskyttelsen så langt det går. • Mens du holder den nedre beskyttelsen i løftet posisjon, trykk ned knappen for spindellåsen (14) med en hånd, og bruk den vedlagte bladnøkkelen (23) med andre hånden for å løsne den venstre-gjengede låseskruen for bladet (37) ved å skru med klokka. ADVARSEL! For å bruke spindellåsen, trykk knappen som vist og roter spindelen for hånd til du føler at den går i lås. Fortsett å holde låseknappen inne for å hindre at spindelen roterer. • Ta av låseskruen for bladet (37) og den utvendige skaftkragen (38). • Installer sagbladet (39) på bladadapteren (40) som sitter direkte mot de innvendige skaftkragen (41), pass på at tennene på nedre kant av bladet peker mot bakenden av sagen (bort fra operatøren). • Skift den ytre skaftkragen (38). • Stram låseskruen for bladet (37) forsiktig ved å vri mot klokka, mens du holder spindellåsen inne med den andre hånden. ADVARSEL! Pass på at bladet alltid bare skiftes på den beskrevne måten. Bruk kun sagbald som spesifisert under Tekniske data; kat. nr.: DT4323 anbefales Justeringer ADVARSEL: For å redusere faren for personskader, slå av enheten og koble verktøyet fra strømforsyningen før du installerer eller tar av utstyr, før justering eller skifte av oppsett, eller når du foretar reparasjoner. Forsikre deg om at utløserbryteren er i stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader. Gjærsagen ble justert nøyaktig på fabrikken. Hvis det er nødvendig med ny justering etter transport eller av andre grunner, følger du fremgangsmåten nedenfor. Det skal ikke være nødvendig å gjenta denne justeringen. Kontrollere og justere bladet i forhold til føringsstykket (fig. E1–E4) • Løsne gjærehåndtaket (4) og trykk ned gjæringsutløseren (5) for å frigjøre gjæringsarmen (42). • Beveg gjæringsarmen til låsehendelen setter den i stillingen for 0° gjæring. Ikke trekk til håndtaket.
Side: 6
100 Norsk • Trekk hodet nedover til bladet akkurat når ned i sagsporet (43). • Legg en vinkelhake (44) an mot venstre side av parallellanlegget (3) og bladet (39) (fig. E3). ADVARSEL: Vinkelhaken skal ikke berøre spissen av tennene på sagbladet. • Følgende framgangsmåte brukes ved justering: • Løsne skruene (45) og skyv skalaen/gjæringsarmen mot venstre eller høyre til sagbladet står i 90 vinkel mot føringsstykket, målt med vinkelhaken. • Trekk til skruene (45) igjen. Bry deg ikke om hva gjæringsindikatoren viser nå. Justere gjæringsindikatoren (fig. E1, E2 & F) • Løsne gjærehåndtaket (4) og trykk ned gjæringsutløseren (5) for å frigjøre gjæringsarmen (42). • Beveg gjæringsarmen for å sette gjæringsindikatoren (46) i nullstilling, som vist i fig. F. • Mens gjæringshåndtaket er løst, lar du låsehaken gå i inngrep mens du roterer gjæringsarmen forbi nullstillingen. • Følg med på indikatoren (46) og gjæringsskalaen (7). Hvis indikatoren ikke angir nøyaktig null, løsner du skruen (47), flytter indikatoren til 0° og strammer til skruen igjen. Gjæringslås/sperrestangjustering (fig. A1, G) Dersom sokkelen på sagen kan flyttes mens gjæringsspaken (4) er låst, må gjæringslåsen/sperrestangen (48) justeres. • Låse opp gjæringsspaken (4). • Løsne sikringsmutteren (61) på gjæringslåsstangen. • Stram gjæringslåsen/sperrestangen(48) helt til med en skrutrekker. Deretter løsner du stangen en omdreining. • Kontroller at bordet ikke beveger seg når spaken (4) er låst på en tilfeldig (ikke forhåndsinnstilt) vinkel. • Stram sikringsmutteren (61). Sjekke og justere bladet i forhold til bordet (fig. A2, H1–H4) • Løsne fasings-klemspaken (21) og løft faselåsen (20) for å slippe sagarmen. • flytt sagarmen til låset står i posisjonen for 0° fasingsposisjon. Ikke stram spaken. • Trekk ned hodet til bladet akkurat kommer inn i sagkuttet (43). • Lås saghodet nede med pinnen (22). • Plasser en fast vinkel (44) på bordet og opp mot bladet (39) (fig. H2). ADVARSEL: Berør ikke spissene til bladets tenner med vinkelen. • Hvis det er nødvendig med justering, gå fram som følger: • Løsne skruene (55) og beveg sagarmenheten til høyre eller venstre til bladet er i 90° i forhold til bordet, målt med vinkelen. Trekk til skruen (55) igjen. • Hvis fasingsviseren (50) ikke indikerer null på fasingsskalaen (15), løsne skruen (51) som fester viseren og beveg den etter behov. Justere skjermen (fig. I1 & 12) Øvre del av føringsstykket kan justeres for å gi tilstrekkelig klaring til å skjære med en avfasing på hele 48° mot både venstre og høyre. Slik justerer du føringsstykket (3): • Løsne plastrattet (52), og skyv føringsstykket mot venstre. • Betjen sagen med motoren slått AV, og kontroller klaringen. Justér føringsstykket slik at det står så nær bladet som det er praktisk for å gi maksimal støtte til arbeidsstykket, uten å hindre opp- og nedbevegelsen av betjeningsarmen. • Trekk festeknappen godt til. Slik justerer du høyre føringsstykke (8): • Løsne plastrattet (53), og skyv føringsstykket mot høyre. • Følg samme måte som for justering av venstre føringsstykke. ADVARSEL: Føringssporene (54) kan tilstoppes med sagmugg. Rengjør sporene med en pinne eller blås rent med luft med lavt trykk. Justere låsesystemet for avfasing (fig. J) Hvis betjeningsarmen for saghodet kan beveges når håndtaket (21) for innstilling av avfasingsvinkelen er låst, må låsesystemet justeres. • Fjern skruen (56) som holder håndtaket. • Løft av håndtaket og drei det 1/8 omdreining med klokken. Sett skruen tilbake på plass. • Kontroller at betjeningsarmen for saghodet ikke beveger seg når håndtaket (21) for innstilling av avfasingsvinkelen er låst i en tilfeldig (ikke forhåndsinnstilt) vinkel. Justering av føringsskinne (fig. J) • Kontroller skinnene regelmessig for klaring. • For å redusere klaringen, roterer du gradvis justeringsskruen (57) med urviseren mens du skyver saghodet fram og tilbake. Juster slik at klaringen blir så liten som mulig uten at den forårsaker eventuell skyvemotstand. DRIFT Instruksjoner for bruk ADVARSEL: Observer alltid sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende forskrifter. ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade, slå av verktøyet og koble det fra strømkilden før du foretar eventuelle justeringer eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør. Forsikre deg om at utløserbryteren er i stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader. Pass på at verktøyet er plassert så deT sikrer ergonomiske forhold når det gjelder bordhøyde og stabilitet. Verktøyet skal plasseres slik at operatøren har en god oversikt og nok fri plass rundt verktøyet, slik at arbeidsstykket kan håndteres uten hinder. For å redusere effekten av vibrasjoner, pass på at omgivelsene ikke er for kalde, at verktøy og tilbehør er godt vedlikeholdt og at arbeidsstykket størrelse er passende for dette verktøyet. Oppmerksomheten til brukere i Storbritannia blir rettet mot “maskinreguleringer for trearbeid 1974” og alle påfølgende tilføyelser.
Side: 7
101 Norsk Før maskinen tas i bruk: • Monter riktig sagblad. Ikke bruk sagblad som er utslitt. Sagbladet må være konstruert for en omdreiningshastighet som er større enn eller lik maksimal omdreiningshastighet for sagen. • Ikke forsøk å skjære svært små arbeidsstykker. • La bladet arbeide uten å tvinge arbeidsstykket inn mot sagbladet. • La motoren nå normal hastighet før du begynner å skjære. • Kontroller at alle låseskruer og låsehåndtak er trukket til. • Spenn fast arbeidsstykket. • Selv om sagen kan skjære i tre og mange ikke-metalliske materialer, gjelder disse betjeningsinstruksjonene bare for skjæring i tre. De samme retningslinjene gjelder for andre materialer. Ikke kapp jernholdige materialer (jern og stål), fibersement eller murprodukter med denne sagen! • Bruk alltid snittplaten. Ikke bruk maskinen hvis sporet i snittplaten er bredere enn 10 mm. Start - stopp (fig. K) Det er et hull (58) i av/på-bryteren (1) for innsetting av hengelås for sikring av verktøyet. • Når du skal bruke verktøyet, trykker du på strømbryteren. • Maskinen stanses ved å slippe strømbryteren. Riktig stilling for kropp og hender Riktig stilling for kropp og hender når du betjener gjærsagen gjør skjæringen lettere, mer nøyaktig og sikrere. • Hold aldri hendene i nærheten av skjærestedet. • Hold alltid hendene minst 150 mm unna sagbladet. • Hold arbeidsstykket i et stødig grep mot bordet og føringsstykket mens du skjærer. Hold hendene i riktig stilling helt til du har sluppet opp bryteren og sagbladet har stoppet helt. • Prøv alltid hvor snittet vil gå (med sagen slått av) før du skjærer. • Kryss ikke armene. • Hold begge føttene godt plantet i gulvet, og sørg for å stå i god balanse. • Følg på etter hvert som du flytter betjeningsarmen mot venstre eller høyre. Stå litt til side for sagbladet. • Se inn gjennom slissene i skjermen når du skal skjære etter en blyantstrek. Gjæringskontroll (fig. E1) Gjæringsspaken (4) og gjæringslåsen (5) lar sagen gjæres 60 venstre og 50 høyre. Slik gjærer du sagen: • Frigjør gjæringsspaken (4) og trykk ned gjæringsspaken (5) og sett ønsket gjæringsvinkel på gjæringsskalaen. • Skyv ned gjæringsspaken (4) for å låse sagbordet på plass. Fasekontroll (fig. H1, H4) Faselåsspakene (20) og fasings-klemspaken (21) lar deg fase sagen 48º venstre og høyre. Sagen har to faselåsspaker (20), en på hver side av det bakre støttehuset. Kun en av dem må brukes for å flytte fasingen i enhver retning. Fasings-klemskapen (21) er øverst på det bakre støttehuset. Slik faser du sagen: • Løsne fasings-klemspaken (21). Løft en av spakene til cirka 45º og sett ønsket fasingsvinkel på fasingsskalaen (15). To fasingsskalaer gjør det mer praktisk. • Lås fasings-klemspaken (21) for å låse fasingen på plass. Faselåsspakene (20) kan løftes vertikalt for å overstyre vanlige stoppvinkler. Skyvestopp (fig. T) Skyvestoppkontrollen (18) posisjonerer sagens skinner slik at størst mulige vertikale profiler kan sages. STRAM ALLTID SKINNELÅSEKNOTTEN NÅR DU BRUKER SKYVESTOPPEN, FOR Å FORHINDRE SKYVESYSTEMET FRA Å BEVEGE SEG UTILSIKTET Skinnelåseknott (fig. A1, T) Skinnelåseknotten (16) lar deg låse saghodet godt, slik at det ikke glir på skinnene. Dette er nødvendig når du utfører visse kutt eller når du transporterer sagen. Rillestopp (fig. A1, R) Rillestopp (17) gir deg mulighet for rillekutting. Vending av spaken mot fronten på sagen og justering av skruestikken endrer dybden på rillekuttet. Vending av spaken mot baksiden av sagen overstyrer rillestoppen. Utløser-nedepinne (fig. A2) For å låse saghodet i nedeposisjonen, skyver du hodet ned, skyver pinnen (22) inn og slipper saghodet. Dette holder saghodet trygt nede for å flytte sagen fra ett sted til et annet. Du frigir det ved å trykke ned saghodet og trekke ut pinnen. Bruk av XPSTM LED arbeidslyssystem (fig. A1, A2) MERK: Gjæringssagen må være koblet til en strømkilde. XPSTM LED arbeidslyssystem er utstyrt med en på/av bryter (6). XPSTM LED arbeidslyssystem er uavhengig av gjæringssagen avtrekkerbryter. Lyset behøver ikke være på for å kunne bruke sagen For å kutte langs en trukket linje på et trestykke: 1. Slå på XPSTM systemet, trekk ned betjeningshåndtaket (11) for å sette sagbladet nært trestykket. Skyggen av bladet vil vises på trestykket. 2. Rett inn streken langs kanten av bladets skygge. Du kan måtte justere gjærings- eller skråvinkel for å kunne følge streken nøyaktig. VANLIG SKJÆRING Kapping (fig. A1 & L) • Løsne gjærehåndtaket (4) og trykk ned gjæringsutløseren (5) for å frigjøre gjæringsarmen. • Lås sperren i stilling 0, og trekk til gjæringshåndtaket. • Legg trestykket som skal skjæres, inn mot føringsstykket (3 & 8). • Grip betjeningshåndtaket (11) og trykk ned utløserhendelen (12) for saghodet. • Trykk på utløserbryteren (1) for å starte motoren. • Før saghodet nedover, slik at saghodet skjærer et snitt i arbeidsstykket og går gjennom snittplaten (9) av plast.
Side: 8
102 Norsk • Når sagingen er ferdig, slipper du bryteren og venter til sagbladet har stanset helt før du stiller hodet til øverste hvileposisjon. Utføre et skyvekutt (fig. A1, M) Føringsskinnen gjør det mulig å kutte større arbeidsstykker fra 76,2 mm opptil 111,8 mm med en ut-ned-bak glidebevegelse. • Frigjør skinnelåseknotten (16). • Trekk saghodet mot deg og slå på verktøyet. • Senk sagbladet inn i arbeidsstykket og skyv hodet tilbake for å fullføre kuttet. • Fortsett som beskrevet ovenfor. ADVARSEL: • Ikke utfør skyvekutt på arbeidsstykker som er mindre enn 76,2 mm. • Husk å låse saghodet i bakre posisjon når skyvekutt er fullført. Gjærsaging med skråsnitt (fig. A1 og N) • Løsne gjærehåndtaket (4) og trykk ned gjæringsutløseren (5) for å frigjøre gjæringsarmen. • Still inn riktig vinkel ved å flytte armen mot venstre eller høyre. Låsehaken vil automatisk gå i inngrep ved gjæringsvinklene 10°,15°, 22,5°, 31,62° og 45° både venstre og høyre, samt 50° venstre og 50° høyre. Hvis du skal skjære i en annen vinkel, holder du hodet fast og låser ved å stramme gjæringshåndtaket. • Gjæringshåndtaket må alltid være trukket godt til før du skjærer. • Fortsett som for kapping i rett vinkel. ADVARSEL: Når gjæresag blir bruk til å kutte enden på en trestykke med et lite avkutt, plasser trestykket for å sikre at avkuttet er på siden av bladet med den større vinkelen mot vernet; f.eks. venstre gjæring, avkutt til høyre - høyre gjæring, avkutt til venstre. Avfasing (fig. A1, A2 & O) Maskinen kan skjære med avfasingsvinkler fra 48° mot venstre til 48° mot høyre, og med gjæringsvinkelen innstilt mellom null og 45° mot høyre eller venstre. Avfasing mot venstre • Skyv øvre venstre del av føringsstykket (3) mot venstre så langt det går. • Løsne håndtaket (21) for innstilling av avfasingsvinkelen, løft opp sperren for avfasing (20) og still inn ønsket avfasing. • Avfasingssperren finner automatisk 22,5°, 33,85° og 45°. Hvis du skal skjære i en annen vinkel, holder du hodet fast og låser ved å stramme håndtaket (21) for innstilling av avfasingsvinkelen. • Fortsett som for kapping i rett vinkel. Avfasing mot høyre • Skyv øvre høyre del av føringsstykket (8) mot høyre så langt det går. • Fortsett som for et skråsnitt (avfasing) mot venstre. Snittkvalitet Snittkvaliteten avhenger av flere faktorer, blant annet hva slags materiale det skjæres i. Når du trenger høy snittkvalitet på pyntelister eller annet presisjonsarbeid, vil et skarpt, 60-tanns karbidblad og en lav og jevn skjærehastighet gi ønsket resultat. ADVARSEL: Pass på at materialet ikke beveger seg mens det blir kuttet; klem det fast for kuttingen. La alltid bladet stoppe helt før armen blir hevet. Hvis små trefibre løsner ved enden av arbeidsstykket, fest et stykke maskeringstape på trestykket hvor kuttet skal gjøres. Sag gjennom tapen og fjern tapen forsiktig når det er ferdig. Spenne fast arbeidsstykket (fig. A6, U) ADVARSEL: Et fastklemt, balansert og sikret arbeidsstykke kan bli ubalansert etter at et kutt er utført. En ubalansert belastning kan tippe sagen eller det som sagen er festet til, så som et bord eller arbeidsbenk. Når du gjør et kutt som kan føre til ubalanse, støtt opp arbeidsstykket godt og sikre at sagen er godt boltet til et stabilt underlag. Det kan resultere i personskade. ADVARSEL: Klemfoten skal være fastklemt over basis av sagen når klemmen brukes. Klem alltid fast arbeidsstykket til basis av sagen – ikke til noen annen del av arbeidsområdet. Pass på at klemfoten ikke er klemt mot kanten av basis på sagen. FORSIKTIG: Bruk alltid en materialholder/klemme for å holde kontroll og redusere faren for personskader og skader på arbeidsstykket. Bruk materialklemmen (30) som leveres med sagen. Venstre eller høyre anlegg kan skyves fra side til side som hjelp ved fastklemmingen. Andre hjelpemidler som fjærklemmer, klemstenger eller C-klemmer kan være passende for visse størrelser og former på materialet. FOR Å INSTALLERE KLEMMEN 1. Sett den inn i hullet bak anlegget. Klemmen skal peke bakover mot bakenden av gjæringssagen Sporet på klemstangen skal være helt innskjøvet i basisen. Pass på at sporet er fullt innskjøvet i basis på gjæringssagen. Dersom sporet er synlig vil ikke klemmen være sikret. 2. Roter klemmen 180° mot fronten av gjæringssagen. 3. Løsne knotten for å justere klemmen opp eller ned, og bruk finjusteringsknappen for å klemme fast arbeidsstykket. MERK: Plasser klemmen på motsatt side av basisen ved skråsaging. GJØR ALLTID EN TEST (UTEN STRØM) FØR ET VIRKELIG KUTT, SLIK AT DU KAN SJEKKE BLADETS RUTE. SIKRE AT KLEMMEN IKKE KOMMER I VEIEN FOR FUNKSJONEN AV SAGEN ELLER ANLEGGET. Støtte for lange arbeidsstykker (fig. A5) • Lange arbeidsstykker bør støttes opp. • Bruk den uttrekkbare støtten (29) til å øke bredden på sagbordet (kan fås hos forhandleren som tilleggsutstyr) for å oppnå best resultat. Støtt opp ekstra lange arbeidsstykker med egnete hjelpemidler, for eksempel sagkrakker, for å unngå at enden synker ned.
Side: 9
103 Norsk Skjære bilderammer, skyggerammer og andre firkantete gjenstander (fig. P1 & P2) Vindusrammer og andre rammer Prøv deg frem meg noen få enkle arbeider med trestykker som ikke skal brukes til noe, til du har fått en viss følelse med sagen. Sagen er det perfekte verktøyet for gjæring av hjørner av den typen som er vist på fig. P1. En slik sammenføyning kan lages ved å justere skråsnittet eller gjæringsvinkelen. - Ved å justere skråsnittet Skråsnittet stilles inn på 45° for hver del, og du får et 90° hjørne. Gjærngsarmen er låst i nullstilling. Arbeidsstykket er plassert med den brede, flate siden mot bordet og den smale siden mot føringsstykket. - Ved å justere gjæringen Du kan skjære det samme snittet ved å gjærsage mot høyre og venstre med den brede siden av materialet lagt an mot føringsstykket. De to skissene (fig. P1 & P2) gjelder bare firkantete objekter. Objekter som har et annet antall sider, krever andre gjæring- og skråsnittvinkler. Diagrammet nedenfor angir riktig vinkler for en del former, gitt at alle sidene har lik lengde. Hvis du skal lage en form som ikke er med i diagrammet, kan du regne ut gjærings- eller skråsnittvinkelen ved å dividere 180° med antall sider. Antall sider Gjærings- eller skråsnittvinkel 4 45° 5 36° 6 30° 7 25,7° 8 22,5° 9 20° 10 18° Kombinert gjæring (fig. Q1 & Q2) Du kan skjære med både gjæring og avfasing samtidig ved hjelp av en gjæringsvinkel (fig. P2) og en avfasingsvinkel (fig. P1) til samme tid. Denne måten å skjære på brukes til å lage rammer eller esker med skrå sider, lik den som er vist på Q1. ADVARSEL: Hvis skjærevinkelen blir forskjellig fra snitt til snitt, kontrollerer du at rattene for låsing av avfasing og gjæringsvinkel er trukket godt til. Rattene skal trekkes til hver gang du har endret gjæringsvinkel eller avfasing (fig. Q1 & Q2). • Diagrammet nedenfor hjelper deg med å velge riktige innstillinger for skråsnitt og gjæringsvinkel for en del vanlige hjørnesammenføyninger. Når du skal bruke diagrammet, velger du den aktuelle vinkelen «A» (fig. Q2) for den gjenstanden du skal lage, og finner vinkelen i riktig bue i diagrammet. Derfra følger du diagrammet rett nedover for å finne riktig skråsnittvinkel, og rett bortover for å finne riktig gjæringsvinkel. • Still inn sagen med de riktige vinklene, og gjør noen prøvesnitt. • Forsøk å sette sammen de utskårne delene. • Eksempel: Du skal lage en firkantet eske med utvendig vinkel på 25° (vinkel «A»), (fig. Q2). Du ser da på buen øverst til høyre. Finn 25° på bueskalaen. Følg den horisontale linjen til den ene eller andre siden for å finne riktig innstilling av gjæringsvinkelen på sagen (23°). Følg den vertikale linjen oppover eller nedover på samme måte for å finne riktig innstilling av skråsnittvinkelen (40°). Gjør alltid noen prøvesnitt på trestykker som ikke skal brukes til noe annet, for å kontrollere at sagen er riktig innstilt. INNSTILL DENNE GJÆRINGSVINKELEN PÅ SAGEN VINKEL PÅ KASSENS SIDE (VINKEL “A”) 6-SIDET KASSE KVADRATISK KASSE 8-SIDET KASSE INNSTILL DENNE AVFASINGSVINKELEN PÅ SAGEN Skjære fotlister Skjæring av fotlister utføres ved en avfasingsvinkel på 45°. • Prøv alltid innstillingen av sagen uten at strømmen er på, før du gjør noen snitt. • All skjæring utføres med baksiden av listen flatt på sagen. Innvendig hjørne - Venstre side • Legg listen med øvre kant inn mot føringsstykket. • Bruk den delen av arbeidsstykket som er til venstre for snittet. - Høyre side • Legg listen med nedre kant inn mot føringsstykket. • Bruk den delen av arbeidsstykket som er til venstre for snittet. Utvendig hjørne - Venstre side • Legg listen med nedre kant inn mot føringsstykket. • Bruk den delen av arbeidsstykket som er til høyre for snittet. - Høyre side • Legg listen med øvre kant inn mot føringsstykket. • Bruk den delen av arbeidsstykket som er til høyre for snittet.
Side: 10
104 Norsk Skjæring av kronlister Skjæring av kronlister utføres ved kombinert saging (gjæring/ avfasing). Sagen har en svært høy nøyaktighet fordi den har forhåndsinnstilte vinkelposisjoner ved 31,62° gjæring og 33,85° avfasing. Disse innstillingene er til standard kronlister med 52° vinkler øverst og 38° vinkler nederst. • Foreta prøveskjæringer med avkapp før du foretar endelig skjæring. • All skjæring foretas med avfasing mot venstre og baksiden av listen mot bunnen. Innvendig hjørne - Venstre side • Legg øvre del av listen mot føringsstykket. • Gjæring mot høyre. • Bruk den delen av arbeidsstykket som er til venstre for snittet. - Høyre side • Legg nedre del av listen mot føringsstykket. • Gjæring mot venstre. • Bruk den delen av arbeidsstykket som er til venstre for snittet. Utvendig hjørne - Venstre side • Legg nedre del av listen mot føringsstykket. • Gjæring mot venstre. • Bruk den delen av arbeidsstykket som er til venstre for snittet. - Høyre side • Legg øvre del av listen mot føringsstykket. • Gjæring mot høyre. • Bruk den delen av arbeidsstykket som er til høyre for snittet. Notfresing (fig. R) Sagen er utstyrt med sporstopp (17) og tommeskrue (59) for sporskjæring. • Vend sporstoppet (17) mot fronten av sagen. • Juster tommeskruen (59) for å justere dybden på sporet. Du må kanskje først frigjøre låsemutteren (60). • Sett et stykke omtrent 5 cm mellom føringsstykket og arbeidsstykket for å oppnå et rett spor. Spesielt oppsett for brede krysskutt (fig. A1, S1, S2) Sagen kan kutte meget brede arbeidsstykker (opptil 391 mm) når et spesielt oppsett brukes. For å sette opp sagen for disse arbeidsstykkene, følger du disse trinnene: • Fjern både venstre og høyre glidegitter fra sagen og legg dem til side. Du fjerner dem ved å skru ut gitterknappene flere omdreininger og skyve hvert gitter utover. Juster og lås gjæringskontrollen slik at det er 0 grader gjæring. • Fjern skruene (64) på det bakre gitteret fra høyre bakfot og monter dem på skruehullene (62) på høyre gitter. ADVARSEL: Ikke kutt materialet med det spesielle oppsettet uten å montere skruene (64) på det bakre gitteret ordentlig, ellers blir ikke materialet støttet ordentlig og kan forårsake tap av kontroll og mulig skade. • Lag en plattform med en 38 mm tykk sponplate eller lignende flatt, sterkt 38 mm tykt trestykke med dimensjonene: 368 x 660 mm. Plattformen må være flat, ellers kan materialet bevege seg under kuttingen og forårsake skader. • Monter plattformen på 368 x 660 mm på sagen med fire 76,2 mm lange treskruer (64) gjennom hullene i bunnplaten. Det må brukes fire skruer for å sikre materialet forsvarlig. Når det brukes spesialinnstilling, blir plattformen kuttet i to stykker. Påse at skruene er forsvarlig strammet, ellers kan materialet løsne og forårsake skader. Påse at plattformen ligger fast og flatt på bordet mot føringsstykket, og er midtstilt fra venstre til høyre. ADVARSEL: Påse at sagen er montert forsvarlig på en stabil, plan flate. Hvis dette ikke gjøres kan sagen bli ustabil og falle, og forårsake personskader. • Legg arbeidsstykket som skal kuttes på plattformen som er montert på bordet. Påse at arbeidsstykket ligger fast mot bakre anlegg. • Sikre materialet før kuttingen begynner. Kutt langsomt gjennom materialet med en ut-ned-bakover-bevegelse. Hvis du ikke bruker tvinger eller kutter langsomt, kan materialet løsne og forårsake skader. Etter flere kutt er utført med forskjellige gjærevinkler utover 0 grader, kan plattformen være svekket og ikke støtte materialet ordentlig. Sett inn en ny, ubrukt plattform på sagen etter å ha forhåndsinnstilt ønsket gjærevinkel. ADVARSEL: Bruk av en plattform med flere sagsnitt kan forårsake tap av kontroll over materialet og mulige skader. Støvavtrekk (fig. A2 & A3) • Monter støvposen (27) på støvutløpsrøret (26). ADVARSEL! Om mulig, koble til støvavsug som er designet i henhold til de relevante reglene for støvavsug. Sagblad Bruk 250 mm sagblad med 30 mm innfestingshull for å oppnå det angitte arbeidsområdet. Transport (fig. A1, A2 & B) For å lette bæring av gjærsagen finnes det et bærehåndtak (10) øverst på betjeningsarmen. • Når du skal bære sagen, senker du betjeningsarmen og trykker ned låsepinnen (22). • Lås skinnens låseknott med saghodet i fremre posisjon, lås gjæringsarmen i ytre høyre gjæringsvinkel, skyv anlegget (3 og 8) helt inn og lås avfasingshåndtaket (20) med saghodet i vertikal posisjon for å gjøre verktøyet mest mulig kompakt. • Bruk alltid bærehåndtaket (10) eller håndgrepene (24) på fig. B når du bærer sagen.
Side: 11
105 Norsk VEDLIKEHOLD Ditt DeWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det kan brukes i lang tid med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift avhenger av riktig behandling og regelmessig rengjøring av verktøyet. ADVARSEL: For å redusere risikoen for skade, slå av apparatet og koble fra strømkilden før ekstrautstyr blir installert og fjernet, før justering eller endring av oppsettet eller når det blir utført reparasjoner. Påse at utløserknappen står i AV-posisjon. Utilsiktet start kan forårsake skade. Smøring Ditt elektoverktøy trenger ikke ekstra smøring. Rengjøring Før bruk, inspiser nøye øvre bladbeskyttelse, bevegelig nedre bladbeskyttelse så vel som støvavsugsrøret for å se om det vil fungere ordentlig. Pass på at spon, støv eller partikler fra arbeidsstykket ikke kan føre til blokkering av funksjonene. Dersom fragmenter av arbeidsstykket kiler seg mellom sagblad og beskyttelse, koble verktøyet fra strømforsyningen og følg instruksjonene i avsnitt Montere sagblad. Ta av de fastkilte delene og sett på igjen sagbladet. ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av verktøyhuset med tørr luft så ofte som en ser at skitt legger seg i og rundt lufteåpningene. Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske ved utføring av denne prosedyren. ADVARSEL: Bruk aldri oppløsningsmidler eller andre sterke kjemikalier til rengjøring av ikke-metallaktige deler av verktøyet. Disse kjemikaliene kan svekke materialene brukt i disse delene. Bruk en klut fuktet kun med vann og mild såpe. Pass på at det aldri kommer væske inn i verktøyet; legg aldri noen av verktøydelene i væske. ADVARSEL: For å redusere risikoen for skade, rens bordplaten regelmessig. ADVARSEL: For å redusere risikoen for skade, rens støvoppsamlingssystemet regelmessig. RENGJØRING AV ARBEIDSLYS • Rengjør nøye sagflis og støv fra linsen på arbeidslyset med en bommullsklut. Oppbygging av støv kan blokkere arbeidslyset og forhindre nøyaktig visning av kappelinjen. • IKKE bruk løsemidler av noen type, de kan skade linsen. • Med bladet tatt av sagen, rengjør festet og fjern støv fra bladet. Valgfritt ekstrautstyr (fig. A5, A6) ADVARSEL: Siden annet ekstrautstyr enn det som er tilbudt av DeWALT, ikke har blitt testet med dette produktet, kan bruk av slikt ekstrautstyr sammen med dette verktøyet være farlig. For å redusere risikoen for skade, bør kun DeWALT-anbefalt ekstrautstyr brukes med dette produktet. SAGBLADER: BRUK ALLTID 250 mm SAGBLADER MED 30 mm MONTERINGSHULL. HASTIGHETSANGIVELSE SKAL VÆRE MINST 4000 RPM. Bruk aldri blad med mindre diameter. De vil ikke beskyttes tilstrekkelig. Bruk kun blad for tverrkapping! Ikke bruk blader som er designet for riving, kombinasjonsblad eller blader med krokvinkler over 5°. BLADBESKRIVELSER BRUKSOMRÅDE DIAMETER TENNER Bygningssagblader(tynt spor med anti-klebe kant) Generelt bruk 250 mm 40 Fine tverrkutt 250 mm 60 Treverksagblader (gir glatte, rene kutt) Fine tverrkutt 250 mm 80 Konsulter din forhandler fot ytterligere informasjon om egnet ekstrautstyr. Beskyttelse av miljøet Separat innsamling. Produkter og batterier merket med dette symbolet skal ikke kastes i vanlig husholdningsavfall. Produkter og batterier inneholder materialer som kan gjenvinnes eller gjenbrukes, som reduserer behovet for råmaterialer. Vennligst lever elektriske produkter og batterier til gjenbruk i henhold til lokale regler. Mer informasjon får du på www.2helpU.com.

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeWalt DW717XPS men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DW717XPS. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DW717XPS DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeWalt DW717XPS

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeWalt DW717XPS under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

 • Merke: DeWalt
 • Produkt: Sager
 • Model/navn: DW717XPS
 • Filtype: PDF
 • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk