DeWalt DW712 manual

Vis en manual for DeWalt DW712 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Sag
  • Model/navn: DW712
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Slovakisk, Engelsk, Nederlandsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk

Innholdsfortegnelse

Side: 70
71
N O R S K
GJÆRSAG DW712
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT verktøy. Årelang erfaring, konstant produktutvikling
og fornyelse gjør DEWALT til en av de mest pålitelige partnere for
profesjonelle brukere.
Tekniske data
DW712
Lydnivå (LpA) dB(A) 90
Akustisk effekt (LWA) dB(A) 103
Veid geometrisk middelverdi av vibrasjonsfrekvensen m/s2
< 2,5
Spenning V 230
Effektforbruk W 960
Bladdiameter mm 216
Utsparingsdiameter mm 30
Maks. bladstørrelse mm 1,8
Maks. omdr.hastighet/min 4.600
Maks. kappekapasitet ved 90° mm 300
Maks. gjæringskapasitet ved 45° mm 212
Maks. snittdybde 90° mm 70
Maks. dybde på skråsnitt 45° mm 50
Gjærsnitt (ytterstillinger)
venstre 50°
høyre 60°
Skråsnitt (ytterstillinger)
venstre 48°
høyre 2°
0° gjæring
Snittbredde ved maks. høyde 70 mm mm 300
Snitthøyde ved maks. bredde 300 mm mm 70
Venstregjæring 45°
Snittbredde ved maks. høyde 70 mm mm 212
Snitthøyde ved maks. bredde 212 mm mm 70
Høyregjæring 45°
Snittbredde ved maks. høyde 70 mm mm 212
Snitthøyde ved maks. bredde 212 mm mm 70
Venstreavfasing 45°
Snittbredde ved maks. høyde 50 mm mm 300
Snitthøyde ved maks. bredde 300 mm mm 50
Gjærsnitt 31,62°, avfasing 33,85°
Snitthøyde ved maks. bredde 254 mm mm 65
Bladets stoppetid s < 10
Støvsamlingseffektivitet mg/m3
< 2,0
Vekt kg 19,5
Sikring:
230 V 10 A
Følgende symboler brukes i denne instruksjonsboken:
Betegner risiko for personskade, livsfare eller ødeleggelse av
verktøyet dersom instruksene i denne instruksjonsboken ikke
følges.
Betegner risiko for elektrisk støt.
CE-Sikkerhetserklæring
DW712
DEWALT erklærer at disse elektroverktøyer er konstruert i henhold til:
98/37/EØF, 89/336/EØF, EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3 & EN 61029.
Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt DEWALT på adressen
nedenfor eller se veiledningens bakside.
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
Side: 71
72
N O R S K
Sikkherhetsveiledning
Ved bruk av fastmontert elektroverktøy må du alltid følge de gjeldende
sikkerhetsreglene i landet, for å redusere faren for brann,
elektrisk støt og personskade.
Ta deg tid til å lese nøye gjennom bruksanvisningen før du begynner
å bruke verktøyet.
Ta vare på bruksanvisningen for senere bruk.
Generelt
1 Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til ulykker.
2 Vurder arbeidsområdets omgivelse
Utsett ikke verktøyet for regn. Bruk ikke verktøyet i våte eller fuktige
omgivelser. Sørg for god belysning på arbeidsområdet (250 - 300 lux).
Bruk ikke verktøyet der hvor det er fare for å forårsake brann eller
eksplosjon, for eksempel i nærheten av brannfarlige væsker eller gasser.
3 Hold barn unna
Ikke la barn, besøkende eller dyr komme i nærheten av arbeidsområdet
eller berøre verktøyet eller strømkabelen.
4 Kle deg riktig
Ikke bruk løstsittende klær eller smykker. De kan sette seg fast i de
bevegelige delene. Bruk hårnett hvis du har langt hår. Ved arbeid
utendørs bør du bruke egnede hansker og fottøy som ikke glir.
5 Personlig vern
Bruk vernebriller. Bruk en ansikts- eller støvmaske når arbeidet kan
forårsake støv eller flyvende partikler. Hvis slike partikler kan bli svært
varme, bør du også bruke et varmehindrende forkle. Bruk alltid hørselsvern.
6 Vern mot elektrisk støt
Unngå kroppskontakt med jordede overflater (f. eks. rør, radiatorer,
komfyrer og kjøleskap). Når verktøyet brukes under ekstreme forhold
(for eksempel ved høy fuktighet eller forekomst av metallstøv), kan du
øke sikkerheten ved å montere en isolerende transformator eller en
(FI) jordfeilbryter.
7 Strekk deg ikke for langt
Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og god balanse.
8 Vær oppmerksom
Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Bruk ikke maskinen når du er trett.
9 Sikre arbeidsstykket
Bruk tvinger eller skrustikker til å feste arbeidsstykket med. Dette er
sikrere enn å bruke hånden, og du får begge hendene fri til å styre
verktøyet.
10 Kople til utstyr for støvavsuging
Hvis det følger med utstyr for tilkopling av støvavsug og støvoppsamling,
må du sørge for at dette koples til og brukes riktig.
11 Fjern nøkler
Kontroller alltid at nøkler og justeringsverktøy er fjernet, før du starter
verktøyet.
12 Skjøteledninger
Før bruk må du kontrollere skjøteledningen og bytte den ut hvis den er
skadet. Når du bruker verktøyet utendørs, er det kun skjøteledninger
som er beregnet for utendørs bruk og er merket for dette som skal brukes.
13 Bruk riktig verktøy
Bruk verktøyet bare til formål som er beskrevet i denne veiledningen.
Bruk ikke en iten maskin til å gjøre arbeid som krever kraftigere verktøy.
Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales i bruksanvisningen og i
katalogene. Overbelast ikke verktøyet.
Advarsel! Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales i
bruksanvisningen og i katalogene. Bruk av annet verktøy eller tilbehør
kan medføre risiko for personskade.
14 Sjekk verktøyet for skader
Kontroller verktøyet og strømledningen grundig for skade før bruk.
Kontroller at de bevegelige delene ikke har satt seg fast, eller er
feilmontert. Kontroller også at de øvrige delene, brytere og verneutstyr
ikke er skadet, og at det ikke foreligger noen andre feil som kan påvirke
verktøyets funksjon.
Kontroller at verktøyet fungerer som det skal og utfører beregnet
funksjon. Bruk aldri verktøyet hvis noen av delene er skadet. Ikke bruk
verktøyet hvis det ikke er mulig å slå det på og av med strømbryteren.
Hvis feil oppstår, skal delene repareres eller byttes ut av et autorisert
DEWALT serviceverksted. Prøv aldri å reparere selv.
15 Trekk ut støpselet for verktøyet
Slå av verktøyet og vent til det er stanset før du forlater det. Dra ut
støpslet når verktøyet ikke er i bruk, før du skifter deler og tilbehør,
eller før service og vedlikehold utføres.
16 Unngå at verktøyet blir startet utilsiktet
Pass på at verktøyet er slått av før du setter i støpslet.
17 Stell pent med ledningen
Ikke dra i kabelen når du skal ta ut støpselet. Utsett ikke ledningen for
varme, olje eller skarpe kanter.
18 Oppbevar verktøyet på et trygt sted når det ikke er i bruk
Når verktøyet ikke er i bruk, må det oppbevares på et tørt og sikret
sted, innlåst og utilgjengelig for barn.
19 Vær nøye med vedlikeholdet
Hold verktøyet rent og i god stand for bedre og sikrere ytelse.
Følg instruksjonene for vedlikehold og skifte av tilbehør.
Hold alle håndtak og brytere tørre, rene og fri for olje og fett.
20 Reparasjoner
Dette verktøyet oppfyller gjeldende sikkerhetskrav. Reparasjon av
verktøyet skal utføres av en autorisert DEWALT-serviceverksted.
Reparasjoner må bare utføres av kvalifiserte personer som benytter
originale reservedeler, ellers kan bruk av utstyret medføre betydelig fare.
Ekstra sikkerhetsregler for gjærsager
• Forviss deg om at alle låserattene og klemmehåndtakene er strammet
til før du starter noen operasjon.
• Ikke bruk maskinen uten at skjermen er på plass, eller hvis skjermen
ikke fungerer eller ikke er riktig vedlikeholdt.
• Bruk aldri sagen uten snittplaten.
• Pass på at du ikke får hendene inn i bladområdet når sagen er koplet til
en elektrisk strømkilde.
• Forsøk aldri å stoppe en maskin ved å føre verktøy eller lignende inn
mot bladet, dette kan føre til alvorlige uhell.
• Se i instruksjonshåndboken før du bruker tilbehør. Feil bruk av tilbehør
kan medføre skade.
• Velg riktig blad for materialet som skal skjæres.
• Se maksimalhastigheten som er markert på sagbladet.
• Bruk en holder eller hansker når du håndterer et sagblad.
• Bruk ikke blad med større eller mindre diameter enn anbefalt. Du finner
opplysninger om riktig blad under tekniske data. Bruk bare bladene
som er angitt i denne håndboken, og som oppfyller EN 847-1.
• Vurder å bruke spesielt beregnede støyreduserende blader.
• Bruk ikke HSS-blader.
• Bruk ikke hakkede eller skadede sagblader.
• Bruk ikke slipedisker.
• Hev sagbladet fra snittet i arbeidsstykket før du slipper bryteren.
• Kontroller at armen er godt festet når du utfører avfasing.
• Forsøk aldri å kile fast noe i viften for å holde igjen motorakselen.
• Bladskjermen løftes automatisk når armen beveges nedover og senkes
over bladet når armen går opp. Skjermen kan løftes manuelt når du
skal montere eller ta av sagbladet, eller kontrollere sagen.
Løft bladskjermen manuelt bare når sagen er slått av.
• Skjermen har slisser slik at du kan se arbeidsstykket mens du sager.
Selv om slissene reduserer sterkt mengden av spon som blir blåst ut,
bør du alltid bruke vernebriller når du ser inn gjennom slissene.
• Hold området rundt maskinen godt vedlikeholdt og uten løse materialer
som spon og avkapp.
• Kontroller regelmessig at motorens lufteåpninger er rene og fri for spon.
• Skift ut snittplaten når den er slitt.
• Kople maskinen fra strømtilførselen før du utfører vedlikehold eller
bytter blad.
Side: 72
73
N O R S K
• Aldri utfør rengjørings- eller vedlikeholdsarbeid når maskinen er i gang
og hodet ikke er i hvileposisjon.
• Hvis mulig skal maskinen alltid monteres på en benk.
Ekstra farer
Følgende farer er forbundet med bruk av sager:
- skader som følge av berøring av roterende deler
Selv om man følger de relevante sikkerhetsforskrifter og bruker
sikkerhetsanordningene, er det visse farer som ikke kan unngås. Disse er:
- Hørselsskader.
- Fare for ulykker forårsaket av de ikke tildekte delene av det roterende
sagbladet.
- Fare for skader ved skifting av blad.
- Fare for klemming av fingre når dekslene åpnes.
- Helseskader som følge av innånding av støv som oppstår ved saging
av tre, særlig eik, bjørk og MDF.
Etiketter på utstyret
Følgende symboler befinner seg på verktøyet:
Les bruksanvisningen før sagen tas i bruk
Advarsel om sikker bruk
Bærepunkt
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er kun konstruert for én spenning. Kontroller alltid
at nettspenningen er i overensstemmelse med spenningen på typeskiltet.
Ditt verktøy er dobbeltisolert i samsvar med EN 61029.
Jordet ledning er derfor ikke nødvendig.
Skifting av kabel eller støpsel
Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel eller støpsel. Et støpsel
med blottede kopperledere er farlig hvis det koples til en strømførende
kontakt.
Bruk av skjøteledning
Hvis det er nødvendig å bruke skjøteledning, må man bruke en godkjent
skjøteledning som er egnet til dette verktøyets kraftbehov (se tekniske data).
Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid vikle kabelen helt av først.
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Gjærsag, montert
1 Nøkkel for sagblad
1 Blad
1 Instruksjonsbok
1 Splitt-tegning
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt skadet under
transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom instruksjonsboken slik at du forstår
innholdet før verktøyet tas i bruk.
Beskrivelse (fig. A1 - A5)
Din DW712 gjærsag er utformet for profesjonell saging i tre, treprodukter,
aluminium og plast. Den utfører sageoperasjoner som tverrsaging,
avfasing og gjæring enkelt, nøyaktig og sikkert.
A1
1 Strømbryter
2 Bevegelig nedre skjerm
3 Føringsstykke, venstre side
4 Gjærehåndtak
5 Låsehendel for innstilling av gjæringsvinkel
6 Gjæringsskala
7 Føringsstykke, høyre side
8 Midtre stoppposisjon for avfasing
9 Justeringsstopp for avfasingsposisjon
10 Avfasingsskala
11 Avfasingsklemmehendel
12 Sporstopp
13 Låseskrue for skinne
14 Pinne for låsing i nedre stilling
15 Spordybdejusteringsratt
16 Knapp for spindellås
17 Utløserhendel for saghode
18 Betjeningshåndtak
19 Nummerskive for hastighetskontroll
A2
23 Øvre skjerm
24 Adapter for avsuging av støv
25 Skinner
26 Nøkkel for sagblad
27 Overstyringsratt for gjæringsstopp
28 Justeringsstopp for vertikal posisjon
29 Klemmehjul for øvre, venstre føringsstykke
30 Håndgrep
31 Snittplate
Tilleggsutstyr
A4
35 Støtteben
A5
36 Støvsugingssett
A6
37 Bærerem
Installering
Utpakking (fig. B1 & B2)
• Ta sagen forsiktig ut av emballasjen.
• Frigjør skinnens låseskrue (13) og skyv saghodet bakover for å låse det
i bakre posisjon.
• Trykk betjeningshåndtaket (18) nedover og trekk ut låsepinnen (14),
som vist.
• Slipp betjeningshåndtaket opp forsiktig til hodet står i øvre stilling.
Montering på benk (fig. C)
• Alle fire bena har hull (40) for montering på benk. Det er to hull for
skruer av forskjellige størrelse. Det er tilstrekkelig å bruke ett av hullene.
Fest alltid sagen godt, slik at den ikke kan bevege seg. Du kan gjøre
sagen enklere å flytte ved å montere den på en finérplate med tykkelse
12,5 mm eller mer. Finérplaten kan spennes fast til arbeidsbenken eller
flyttes til andre arbeidssteder og spennes fast der.
• Hvis du monterer sagen på en finérplate, må du passe på at skruene
ikke stikker ut på undersiden av platen. Finérplaten må ligge mot
arbeidsbenken. Når du spenner fast sagen til et underlag, må du bare
bruke festepunktene, der hullene for monteringsskruene er plassert.
Fastspenning i andre punkter vil hindre riktig funksjonering av sagen.
Side: 73
74
N O R S K
• For å hindre klemming og unøyaktighet må du kontrollere at underlaget
ikke er skeivt eller ujevnt på annen måte. Hvis sagen vipper på underlaget,
kan du legge noe under et av bena, slik at sagen står støtt
på underlaget.
Montering
Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før montering av
verktøyet.
Montere sagbladet (fig. E1 - E5)
• Trykk ned utløserhendelen for saghodet (17) for å frigjøre den nedre
skjermen (2). Hev deretter den nedre skjermen helt opp.
• Løsne skjermbrakettskruen (43) så mye at skjermbraketten (44) kan
heves til du kommer til låseskruen for sagbladet (45).
• Fest den nedre skjermen i hevet posisjon med skjermbrakettskruen (43)
og trykk ned låseknappen (16) for spindelen med den ene hånden.
Bruk den medfølgende nøkkelen (26) for sagbladet og skru løs den
venstregjengete skruen (45) med den andre hånden (skru med klokken).
Betjen spindellåsen ved å trykke ned knappen som vist,
og roter spindelen for hånd til du kjenner at låsen griper.
Hold låseknappen inne for å hindre at spindelen roterer.
• Fjern låseskruen (45) for sagbladet og den ytre anleggskragen (46).
• Legg sagbladet (47) inn mot skulderen (48) på den indre anleggskragen
(49), og kontroller at tennene på undersiden av sagbladet peker mot
bakkant av sagen (bort fra brukeren).
• Sett den ytre anleggskragen (46) på igjen.
• Trekk til låseskruen (45) for sagbladet ved å skru mot klokken mens du
holder spindellåsen i inngrep med den andre hånden.
• Senk skjermbraketten (44) så mye at den helt skjermer låseskruen (45)
for sagbladet.
• Trekk til festeskruen for skjermbraketten (43)
Trykk aldri ned låsepinnen for spindelen mens sagbladet går
rundt. Hold skjermbraketten nede, og trekk festeskruene for
skjermbraketten godt til etter at du har montert sagbladet.
Justering
Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før justering av verktøyet.
Gjærsagen ble justert nøyaktig på fabrikken. Hvis det er nødvendig med ny
justering etter transport eller av andre grunner, følger du fremgangsmåten
nedenfor. Det skal ikke være nødvendig å gjenta denne justeringen.
Kontrollere og justere bladet i forhold til føringsstykket (fig. F1 - F4)
• Løsne gjærehåndtaket (4) og trykk ned gjæringsutløseren (5) for å frigjøre
gjæringsarmen (50).
• Beveg gjæringsarmen til låsehendelen setter den i stillingen for 0° gjæring.
Ikke trekk til håndtaket.
• Trekk hodet nedover til bladet akkurat når ned i sagsporet (51).
• Legg en vinkelhake (52) an mot venstre side av føringsstykket (7) og
bladet (47) (fig. F3).
Vinkelhaken skal ikke berøre spissen av tennene på sagbladet.
• Følgende framgangsmåte brukes ved justering:
• Løsne skruene (53) og skyv skalaen/gjæringsarmen mot venstre eller
høyre til sagbladet står i 90 vinkel mot føringsstykket, målt med
vinkelhaken.
• Stram skruene igjen (53). Bry deg ikke om hva gjæringsindikatoren
viser nå.
Justere gjæringsindikatoren (fig. F1, F2 & G)
• Løsne gjærehåndtaket (4) og trykk ned gjæringsutløseren (5) for å
frigjøre gjæringsarmen (50).
• Beveg gjæringsarmen for å sette gjæringsindikatoren (54) i nullstilling,
som vist i fig. G.
• Mens gjæringshåndtaket er løst, lar du låsehaken gå i inngrep mens du
roterer gjæringsarmen forbi nullstillingen.
• Følg med på indikatoren (54) og gjæringsskalaen (6). Hvis indikatoren
ikke angir nøyaktig null, løsner du skruen (55), flytter indikatoren til 0°
og strammer skruen.
Justere gjæresperre/stoppstang (fig. H)
Hvis sagens basis kan flyttes mens gjæringshåndtaket (4) er sperret,
må gjæresperre/stoppstang (56) justeres.
• Løsne gjæringshåndtaket (4).
• Stram gjæresperren/stoppstangen (56) med en skrutrekker (57).
Løsne deretter stangen en kvart omdreining.
• Kontroller at bordet ikke forskyver seg når håndtaket (4) er låst i en
tilfeldig (ikke forhåndsinnstilt) vinkel.
Kontrollere og justere bladet i forhold til tabellen (fig. I1 - I6)
• Løsne hendelen for innstilling av skråsnitt (11)
• Skyv saghodet mot høyre for å sikre at den er helt vertikal, og stram
hendelen for innstilling av avfasing.
• Trekk hodet nedover til bladet akkurat når ned i sagsporet (51).
• Plasser en vinkelhake (52) på bordet og opp mot bladet (47) (fig. I2).
Vinkelhaken skal ikke berøre spissen av tennene på sagbladet.
• Følgende framgangsmåte brukes ved justering:
• Løsne hendelen for innstilling av avfasing (11) og drei
justeringsstoppskruen for vertikal posisjon (28) inn eller ut til bladet står
i 90° i forhold til bordet, som målt med vinkelhaken.
• Hvis avfasingsindikatoren (58) ikke indikerer null på avfasingsskalaen (10),
løsner du skruen (59) som sikrer indikatoren og flytter indikatoren så
langt som nødvendig.
Justere føringsstykket (fig. J)
Øvre venstre del av føringsstykket kan justeres mot venstre for å gi
tilstrekkelig klaring til å skjære med en skråsnitt på hele 48° mot venstre.
Slik justerer du føringsstykket (3):
• Løsne plastrattet (29), og skyv føringsstykket mot venstre.
• Betjen sagen med motoren slått AV, og kontroller klaringen.
Justér føringsstykket slik at det står så nær bladet som det er praktisk
for å gi maksimal støtte til arbeidsstykket, uten å hindre opp- og
nedbevegelsen av betjeningsarmen.
• Trekk rattet godt til.
Føringssporet (60) kan tilstoppes med sagmugg. Rengjør
sporet med en pinne eller blås rent med luft med lavt trykk.
Overstyre avfasingsstoppene (fig. K)
Avfasingsstoppene letter innstillingen av sagbladet i vertikal posisjon og 45°
avfasingsposisjon.. Ved å overstyre avfasingsstoppene kan man oppnå
avfasingsvinkler fra 2° høyre til 48° venstre.
• Du overstyrer avfasingsstoppene ved først å frigjøre saghodet og skyve
det forsiktig mot venstre, og deretter trekke ut overstyringsrattet (27) og
plassere det inn i overstyringsposisjonen (62). Overstyringsrattet klikker
automatisk på plass.
• Still inn ønsket avfasingsvinkel og fest hodet i denne posisjonen.
Side: 74
75
N O R S K
• Overstyringen kan avbrytes ved å sette overstyringsrattet (27) tilbake i
avfasingsstopposisjonen (61).
Midtre avfasingsstopp
Midterste avfasingsvinkel er forhåndsinnstilt til 33,85°, slik at kapping av
kronlister kan stilles inn raskt.
• Du aktiverer det midtre avfasingsstoppet ved å rotere overstyringsrattet
(27) til midterste avfasingsposisjon (63).
Sjekke og justere avfasingsvinkelen (fig. A1, A2 & I5)
• Kontroller at overstyringsrattet (27) er plassert i
avfasingsstopposisjonen (61).
• Løsne innstillingsrattet (29) for føringsstykket, og skyv øvre del av
venstre del av føringsstykket mot venstre så langt det går.
• Løsne innstillingshendelen for skråsnitt (11), og flytt saghodet mot
venstre. Dette er innstillingen for 45° avfasing.
• Følgende framgangsmåte brukes ved justering:
• Flytt stoppskruen (9) inn eller ut til indikatoren (58) angir 45°.
Sjekke og justere midterste avfasingsvinkel (fig. A1, A2 & I6)
• Kontroller at overstyringsrattet (27) er plassert i midterste
avfasingsstopposisjon.
• Løsne innstillingsrattet (29) for føringsstykket, og skyv øvre del av
venstre del av føringsstykket mot venstre så langt det går.
• Løsne innstillingshendelen for skråsnitt (11), og flytt saghodet mot
venstre. Dette er innstillingen for 33,85° avfasing.
• Følgende framgangsmåte brukes ved justering:
• Flytt stoppskruen (8) inn eller ut til indikatoren (58) angir 33,85°.
Justering av skinnespor (fig. L)
• Kontroller jevnlig sporklaringen.
• Du reduserer klaringen ved å rotere settskruen (64) med urviserne
mens du skyver saghodet bakover og fremover.
Bruksanvisning
• Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og gjeldende forskrifter.
Før maskinen tas i bruk:
• Monter riktig sagblad. Ikke bruk sagblad som er utslitt. Sagbladet må
være konstruert for en omdreiningshastighet som er større enn eller lik
maksimal omdreiningshastighet for sagen.
• Ikke forsøk å skjære svært små arbeidsstykker.
• La bladet arbeide uten å tvinge arbeidsstykket inn mot sagbladet.
• La motoren nå normal hastighet før du begynner å skjære.
• Kontroller at alle låseskruer og låsehåndtak er trukket til.
• Spenn fast arbeidsstykket.
• Selv om sagen kan skjære i tre og mange ikke-metalliske materialer,
gjelder disse betjeningsinstruksjonene bare for skjæring i tre. De samme
retningslinjene gjelder for andre materialer. Ikke kapp jernholdige
materialer (jern og stål), fibersement eller murprodukter med denne sagen!
• Bruk alltid snittplaten. Ikke bruk maskinen hvis sporet i snittplaten er
bredere enn 10 mm.
Start - stopp (fig. M)
Det er et hull (65) i utløseren for innsetting av hengelås for sikring av
verktøyet.
• Når du skal bruke verktøyet, trykker du på strømbryteren.
• Maskinen stanses ved å slippe strømbryteren.
Stille inn variabel hastighet (fig. M)
Hastighetskontroll-hjulet (19) kan brukes til forhåndsinnstilling av maks.
hastighet.
• Drei på hjulet (19) til ønsket område, som angis ved et nummer.
• Bruk høye hastigheter for saging i myke materialer så som tre.
Bruk lave hastigheter for å sage i metall.
Vanlig skjæring
Kapping (fig. A1, A2 & N)
• Løsne gjærehåndtaket (4) og trykk ned gjæringsutløseren (5) for å
frigjøre gjæringsarmen (5).
• Lås sperren i stilling 0, og trekk til gjæringshåndtaket.
• Legg trestykket som skal skjæres, inn mot føringsstykket (3 og 7).
• Grip betjeningshåndtaket (18) og trykk ned utløserhendelen (17) for
saghodet. Trykk på avtrekkerbryteren (1) for å starte motoren.
• Før saghodet nedover, slik at saghodet skjærer et snitt i arbeidsstykket
og går gjennom snittplaten (31) av plast.
• Når sagingen er ferdig, slipper du bryteren og venter til sagbladet har
stanset helt før du stiller hodet til øverste hvileposisjon.
Utføre skyveskjæring (fig. O)
Føringsskinnen lar deg sage store arbeidsstykker fra 50 x 100 mm opptil
500 x 1000 mm med en skyvebevegelse ut-ned-bakover.
• Frigjør låserattet for skinnen (13).
• Trekk saghodet mot deg, og slå på verktøyet.
• Senk sagbladet ned til arbeidsstykket og skyv hodet bakover for å
fullføre sagingen.
• Fortsett som beskrevet over.
• Ikke utfør skyvesaging på arbeidsstykker som er mindre enn
50 x 100 mm.
• Husk å feste saghodet i bakre posisjon når skyvesagingen er
ferdig.
Gjærsaging uten skråsnitt (fig. A1, A2 & P)
• Løsne gjærehåndtaket (4) og trykk ned gjæringsutløseren (5) for å
frigjøre gjæringsarmen (5). Still inn riktig vinkel ved å flytte armen mot
venstre eller høyre.
• Låsehaken vil automatisk gå i inngrep ved gjæringsvinklene 10°,15°,
22,5°, 31,62° og 45° både venstre og høyre, samt 50° venstre og 60°
høyre. Hvis du skal skjære i en annen vinkel, holder du hodet fast og
låser ved å stramme gjæringshåndtaket.
• Gjæringshåndtaket må alltid være trukket godt til før du skjærer.
• Fortsett som for kapping i rett vinkel.
Når du gjærsager med lite avskjær, skal arbeidsstykket plasseres
slik at avskjæret er på den siden av bladet som har størst
vinkel mot føringsstykket. Det vil si at du skal skjære av mot
høyre ved gjæring av venstre kant og skjære av mot venstre
ved gjæring av høyre kant.
Avfasing (fig. A1, A2 & Q)
Maskinen kan skjære med avfasingsvinkler fra 2° mot venstre til 48 mot høyre,
og med gjæringsvinkelen innstilt mellom null og 45 mot høyre eller venstre.
• Løsne innstillingsrattet (29) for venstre føringsstykke, og skyv øvre del
av venstre del av føringsstykket (3) mot venstre så langt det går.
Løsne innstillingshendelen for avfasing (11), og still inn ønsket avfasing.
• Trekk innstillingshendelen for avfasing (11) godt til.
• Fortsett som for kapping i rett vinkel.
Snittkvalitet
Snittkvaliteten avhenger av flere faktorer, blant annet hva slags materiale
det skjæres i. Når du trenger høy snittkvalitet på pyntelister eller annet
presisjonsarbeid, vil et skarpt, 60-tanns karbidblad og en lav og jevn
skjærehastighet gi ønsket resultat.
Side: 75
76
N O R S K
Pass på at arbeidsstykket ikke flytter seg mens du skjærer.
Spenn det godt fast. La alltid sagbladet stoppe helt før du
hever betjeningsarmen. Hvis små trefliser fortsatt blir revet ut
på baksiden av arbeidsstykket, kan du sette på et stykke
maskeringstape der du skal skjære i arbeidsstykket.
Skjær gjennom tapen, og fjern forsiktig tapen til slutt.
Riktig stilling for kropp og hender
Riktig stilling for kropp og hender når du betjener gjærsagen gjør
skjæringen lettere, mer nøyaktig og sikrere.
• Hold aldri hendene i nærheten av skjærestedet.
• Hold alltid hendene minst 150 mm unna sagbladet.
• Hold arbeidsstykket i et stødig grep mot bordet og føringsstykket mens
du skjærer. Hold hendene i riktig stilling helt til du har sluppet opp
bryteren og sagbladet har stoppet helt.
• Prøv alltid hvor snittet vil gå (med sagen slått av) før du skjærer.
• Kryss ikke armene.
• Hold begge føttene godt plantet i gulvet, og sørg for å stå i god balanse.
• Følg på etter hvert som du flytter betjeningsarmen mot venstre eller
høyre. Stå litt til side for sagbladet.
• Se inn gjennom slissene i skjermen når du skal skjære etter en blyantstrek.
Skjære bilderammer, skyggerammer og andre firkantete gjenstander
(fig. R1 & R2)
Vindusrammer og andre rammer
Prøv deg frem meg noen få enkle arbeider med trestykker som ikke skal
brukes til noe, til du har fått en viss følelse med sagen. Sagen er det perfekte
verktøyet for gjæring av hjørner av den typen som er vist på fig. R1. En slik
sammenføyning kan lages ved å justere skråsnittet eller gjæringsvinkelen.
Ved å justere skråsnittet
Skråsnittet stilles inn på 45° for hver del, og du får et 90° hjørne.
Gjærngsarmen er låst i nullstilling. Arbeidsstykket er plassert med den
brede, flate siden mot bordet og den smale siden mot føringsstykket.
Ved å justere gjæringen
Du kan skjære det samme snittet ved å gjærsage mot høyre og venstre
med den brede siden av materialet lagt an mot føringsstykket.
De to skissene (fig. R1 & R2) gjelder bare firkantete objekter. Objekter som
har et annet antall sider, krever andre gjæring- og skråsnittvinkler.
Diagrammet nedenfor angir riktig vinkler for en del former, gitt at alle sidene
har lik lengde. Hvis du skal lage en form som ikke er med i diagrammet,
kan du regne ut gjærings- eller skråsnittvinkelen ved å dividere 180° med
antall sider.
Antall sider Gjærings- eller skråsnittvinkel
4 45°
5 36°
6 30°
7 25,7°
8 22,5°
9 20°
10 18°
Kombinert gjæring (fig. S1 & S2)
Du kan skjære med både gjæring og skråsnitt samtidig ved hjelp av en
gjæringsvinkel (fig. R2) og en skråsnittvinkel (fig. R1) til samme tid.
Denne måten å skjære på brukes til å lage rammer eller esker med skrå
sider, lik den som er vist på fig. S1.
Hvis skjærevinkelen blir forskjellig fra snitt til snitt, kontrollerer
du at rattene for låsing av avfasing og gjæringsvinkel er trukket
godt til. Rattene skal trekkes til hver gang du har endret
gjæringsvinkel eller avfasing.
• Diagrammet nedenfor hjelper deg med å velge riktige innstillinger for
skråsnitt og gjæringsvinkel for en del vanlige hjørnesammenføyninger.
Når du skal bruke diagrammet, velger du den aktuelle vinkelen «A» (fig. S2)
for den gjenstanden du skal lage, og finner vinkelen i riktig bue i
diagrammet. Derfra følger du diagrammet rett nedover for å finne riktig
skråsnittvinkel, og rett bortover for å finne riktig gjæringsvinkel.
• Still inn sagen med de riktige vinklene, og gjør noen prøvesnitt.
• Forsøk å sette sammen de utskårne delene.
Eksempel: Du skal lage en firkantet eske med utvendig vinkel på 25°
(vinkel «A»), (fig. S2). Du ser da på buen øverst til høyre. Finn 25° på
bueskalaen. Følg den horisontale linjen til den ene eller andre siden for å
finne riktig innstilling av gjæringsvinkelen på sagen (23°). Følg den vertikale
linjen oppover eller nedover på samme måte for å finne riktig innstilling av
skråsnittvinkelen (40°). Gjør alltid noen prøvesnitt på trestykker som ikke
skal brukes til noe annet, for å kontrollere at sagen er riktig innstilt.
Skjære fotlister
Skjæring av fotlister utføres ved en avfasingsvinkel på 45°.
• Prøv alltid innstillingen av sagen uten at strømmen er på, før du gjør
noen snitt.
• All skjæring utføres med baksiden av listen flatt på sagen.
Innvendig hjørne
Venstre side
• Legg listen med øvre kant inn mot føringsstykket.
• Bruk den delen av arbeidsstykket som er til venstre for snittet.
Høyre side
• Legg listen med nedre kant inn mot føringsstykket.
• Bruk den delen av arbeidsstykket som er til venstre for snittet.
Utvendig hjørne
Venstre side
• Legg listen med nedre kant inn mot føringsstykket.
• Bruk den delen av arbeidsstykket som er til høyre for snittet.
INNSTILL
DENNE
GJÆRINGSVINKELEN
PÅ
SAGEN
VINKEL
PÅ
KASSENS
SIDE
(VINKEL
“A”)
6-SIDET
KASSE
KVADRATISK
KASSE
8-SIDET
KASSE
INNSTILL DENNE AVFASINGSVINKELEN PÅ SAGEN
Side: 76
77
N O R S K
Høyre side
• Legg listen med øvre kant inn mot føringsstykket.
• Bruk den delen av arbeidsstykket som er til høyre for snittet.
Skjæring av kronlister
Skjæring av kronlister utføres ved kombinert saging (gjæring/avfasing).
Sagen har en svært høy nøyaktighet fordi den har forhåndsinnstilte
vinkelposisjoner ved 31,62° gjæring og 33,85° avfasing. Disse innstillingene
er til standard kronlister med 52° vinkler øverst og 38° vinkler nederst.
• Foreta prøveskjæringer med avkapp før du foretar endelig skjæring.
• All skjæring foretas med avfasing mot venstre og baksiden av listen
mot bunnen.
Innvendig hjørne
Venstre side
• Legg øvre del av listen mot føringsstykket.
• Gjæring mot høyre.
• Bruk den delen av arbeidsstykket som er til venstre for snittet.
Høyre side
• Legg nedre del av listen mot føringsstykket.
• Gjæring mot venstre.
• Bruk den delen av arbeidsstykket som er til venstre for snittet.
Utvendig hjørne
Venstre side
• Legg nedre del av listen mot føringsstykket.
• Gjæring mot venstre.
• Bruk den delen av arbeidsstykket som er til venstre for snittet.
Høyre side
• Legg øvre del av listen mot føringsstykket.
• Gjæring mot høyre.
• Bruk den delen av arbeidsstykket som er til høyre for snittet.
Sporskjæring (fig. T)
Sagen er utstyrt med sporstopp (12) og tommeskrue (15) for sporskjæring.
• Vend sporstoppet (12) mot fronten av sagen.
• Juster tommeskruen (15) for å justere dybden på sporet. Du må
kanskje først frigjøre låsemutteren (66).
• Sett et stykke omtrent 5 cm mellom føringsstykket og arbeidsstykket
for å oppnå et rett spor.
Støvavsug (fig. A2 & A5)
Denne maskinen er utstyrt med støvavsugingspunkt (24) for tilkobling til et
støvsugingssett (36) tilgjengelig som ekstrautstyr).
• Bruk en støvsuger som er utformet i samsvar med gjeldende regler om
sponutslipp.
Skjære små stykker (fig. J)
Den øvre delen av venstre side på anlegget (3) kan justeres for å gi optimal
støtte når det skjæres små stykker.
• Sett sagbladet i vertikal stilling.
• Løsne plastrattet (29) minst 3 fulle omdreininger.
• Juster anlegget så nær inntil bladet som mulig.
• Trekk festeknappen godt til.
Støtte for lange arbeidsstykker (fig. A4)
• Lange arbeidsstykker bør støttes opp.
• Bruk den uttrekkbare støtten (35) til å øke bredden på sagbordet
(kan fås hos forhandleren som tilleggsutstyr) for å oppnå best resultat.
Støtt opp ekstra lange arbeidsstykker med egnete hjelpemidler,
for eksempel sagkrakker, for å unngå at enden synker ned.
Sagblad
Bruk 216 mm sagblad med 30 mm innfestingshull for å oppnå det angitte
arbeidsområdet.
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om egnet tilleggsutstyr.
Transport (fig. B2)
For å kunne bære verktøyet enklere, er det mulig å feste en bærerem.
Bæreremmen (fig. A6) er tilgjengelig som ekstrautstyr.
• Når du skal bære sagen, senker du hodet og trykker ned låsepinnen (14).
• Lås skinnens låseratt med saghodet i fremre posisjon, lås
gjæringsarmen i ytre høyre gjøringsvinkel, skyv føringsstykket (3) helt
inn og lås avfasingshåndtaket (11) med saghodet i vertikal posisjon for
å gjøre verktøyet mest mulig kompakt.
• Bruk alltid bæregrepene (30) på fig. B2 når du transporterer sagen.
Vedlikehold
Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det kan brukes i lang tid
med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift
avhenger av riktig behandling og regelmessig rengjøring av verktøyet.
Rengjøring
Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør elverktøyet regelmessig med en
myk klut.
• Rengjør jevnlig bordplaten.
• Rengjør jevnlig støvansamligs-systemet.
Unngå bruk av rengjøringsmidler eller smøremidler når du
vedlikeholder verktøyet. Rengjøringsmidler som sprayes på,
kan spesielt angripe det nedre plastdekselet.
Rengjøring og vedlikeholdet av snittplaten (fig. U)
Rengjør området under snittplaten med jevne mellomrom.
Skift ut snittplaten når den er slitt.
• Fjern skruene (67) som holder snittplaten (31).
• Fjern snittplaten og rengjør området under.
• Sett snittplaten og skruene på plass igjen.
• Stram skruene for hånd.
• Følgende framgangsmåte brukes ved justering av snittplaten:
• Trekk hodet nedover til bladet akkurat når ned i sagsporet.
• Juster hver del av snittplaten i forhold til bladets tenner.
• Stram skruene.
Miljøvern
Kildesortering. Dette produktet må ikke kastes i det vanlige
husholdningsavfallet.
Hvis du finner ut at DEWALT-produktet ditt må skiftes ut, eller hvis du ikke
lenger har bruk for det, må du unnlate å kaste det sammen med det
vanlige husholdningsavfallet. Sørg for at dette produktet gjøres tilgjengelig
for kildesortering.
Kildesortering av brukte produkter og emballasje gjør det mulig
å resirkulere materialer og bruke dem igjen. Gjenbruk av
resirkulerte materialer bidrar til å forhindre forsøpling av miljøet
og reduserer behovet for råmaterialer.
Lokale regelverk kan legge tilrette for kildesortering av elektriske produkter
fra husholdningen, ved kommunale deponier eller gjennom forhandleren
når du kjøper et nytt produkt.
Side: 77
78
N O R S K
DEWALT har tilrettelagt for innsamling og resirkulering av DEWALT-
produkter etter at de har utspilt sin rolle. For å benytte deg av denne
tjenesten, vennligst returner produktet ditt til et av våre autoriserte
serviceverksteder, som vil samle inn produktene for oss.
For informasjon om nærmeste autoriserte serviceverksted, ta kontakt med
det lokale DEWALT-kontoret på den adressen som er oppgitt i denne
bruksanvisningen. En oversikt over alle autoriserte DEWALT-
serviceverksteder og fullstendige servicevilkår finnes også tilgjengelig på
Internett, adresse: www.2helpU.com
DEWALT service
Dersom det skulle oppstå feil med maskinen, lever den til et autorisert
serviceverksted. Se aktuell prisliste/katalog for ytterligere informasjon eller
ta kontakt med DEWALT.
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående spesifikasjoner bli
endret, noe som ikke blir opplyst separat.
GARANTI
• 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI •
Hvis du ikke er tilfreds med din DEWALT maskine, kan den returneres
innen 30 dager til din DEWALT forhandler eller til et DEWALT autorisert
serviceverksted og du kan bytte eller få pengene tilbake. Kvittering må
fremlegges.
• 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE •
Skulle din DEWALT maskine trenge vedlikehold eller service i de første
12 månedene etter det ble kjøpt, vil dette bli utført gratis av et
autorisert DEWALT serviceverksted. Gratis vedlikeholdsservice omfatter
arbeidskostnader. Tilbehørs- og reservedelskostnader inngår ikke.
Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS GARANTI •
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra kjøpsdato at ditt
DEWALT-produkt har feil eller mangler som skyldes material- eller
fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle defekte deler gratis eller,
etter egen vurdering, erstatte verktøyet gratis forutsatt at:
• Maskinen ikke er blitt brukt skjødesløst.
• Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert verksted/personell.
• Kvittering kan fremlegges.
Denne garantien er i tillegg til kjøperens rettigheter i henhold til
Kjøpsloven.
Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte serviceverksted finner du i
DEWALT katalogen, eller ved å kontakte DEWALT. Alternativt kan du
finne en liste over DEWALT autoriserte serviceverksteder og komplett
informasjon om vår etter-salg-service på Internett-adressen vår:
www.2helpU.com.
Importør i Norge: Black & Decker (Norge) A/S

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om DeWalt DW712 ennå.

Spør et spørsmål om DeWalt DW712

Har du et spørsmål om DeWalt DW712 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DW712. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DW712 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.