DeWalt DW707 manual

Manual for DeWalt DW707 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 104 sider.

Side: 1
N O R S K no - 1 52 KAPP- OG GJÆRINGSSAG DW701/DW707 Gratulerer! Du har valgt en DEWALT maskine. Årelang erfaring, konstant produktutvikling og fornyelse gjør DEWALT til en av de mest pålitelige partnere for profesjonelle brukere. Innholdsfortegnelse Tekniske data no - 1 CE-Sikkerhetserklæring no - 1 Sikkerhetsforskrifter no - 2 Kontroll av pakkens innhold no - 3 Beskrivelse no - 3 Elektrisk sikkerhet no - 3 Bruk av skjøteledning no - 3 Montering no - 3 Justering no - 4 Bruksanvisning no - 4 Vedlikehold no - 7 Garanti no - 7 Tekniske data DW701 DW707 Spenning V 230 230 Motor effekt (forbruk) W 1.600 1.200 Motor effekt (avgitt) W 1.100 800 Bladdiameter mm 216 216 Utsparingsdiameter mm 30 30 Maks. bladhastighet min-1 2.500-5.000 6.700 Gjæring (maks.) venstre og høyre 48° 48° Krenkvinkel (maks.) venstre 48° 48° Dobbelgjæring krenkvinkel 45° 45° gjæring 45° 45° Kapasitet kapping 90° mm 60 x 270 60 x 270 gjæring 45° mm 60 x 190 60 x 190 gjæring 48° mm 60 x 180 60 x 180 krenkvinkel 45° mm 48 x 270 48 x 270 krenkvinkel 48° mm 44 x 270 44 x 270 Ytterdimensjoner mm 460 x 560 x 430 460 x 560 x 430 Vekt kg 16 15,5 Sikring: 230 V 10 A Følgende symboler brukes i denne instruksjonsboken: Betegner risiko for personskade, livsfare eller ødeleggelse av verktøyet dersom instruksene i denne instruksjonsboken ikke følges. Betegner risiko for elektrisk støt. Skarpe kanter. CE-Sikkerhetserklæring DW701/DW707 DEWALT erklærer at disse elektroverktøyer er konstruert i henhold til: 89/392/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3. Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt DEWALT på adressen nedenfor eller se veiledningens bakside. Lydnivået er i overensstemmelse med 86/188/EEC og 89/392/EEC, målt i henhold til EN 50144: DW701 DW707 LpA (lydnivå) dB(A)* 89,7 89,7 LWA (akustisk effekt) dB(A) 97,7 97,7 * ved brukerens øre Bruk egnet verneutstyr for å beskytte hørselen dersom lydnivået overskrider 85 dB(A). Den veide geometriske middelverdien av akselerasjonsfrekvensen i følge EN 50144: DW701 DW707 2,5 m/s2 2,5 m/s2 TÜV Rheinland Sicherheit und Umweltschutz GmbH Am Grauen Stein D-51105 Köln Germany Sert. Nr. BM 9410802 01 Director Engineering and Product Development Horst Großmann DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40, D-65510, Idstein, Tyskland
Side: 2
N O R S K Sikkerhetsforskrifter Ta deg tid til å lese nøye gjennom bruksanvisningen før du begynner å bruke maskinen. Oppbevar bruksanvisningen på et lett tilgjengelig sted slik at alle som skal bruke maskinen lett kan finne den. I tillegg til nedenforstående forskrifter, må alle vernebestemmelsene til Statens Arbeidstilsyn følges når det gjelder arbeid med elektroverktøy. ADVARSEL! Ved bruk av elektroverktøy må disse grunnleggende sikkerhetsforskrifter følges for å redusere risikoen for elektrisk støt, personskade og brann. 1 Bruk hørselsvern Støynivået ved bearbeiding av forskjellige materialer kan variere, og i blant kan nivået overstige 85 dB(A). For å beskytte deg selv bør du alltid bruke hørselsvern. 2 Hold arbeidsområdet rent og ryddig En uryddig arbeidsplass innbyr til skader. 3 Tenk på arbeidsmiljøet Utsett ikke elektroverktøy for regn. Ikke bruk det på fuktige eller våte steder. Sørg for god belysning over arbeidsplassen. Bruk ikke elektroverktøy i nærheten av brannfarlige væsker eller gasser. 4 Beskytt deg mot elektrisk støt Unngå kroppskontakt med jordede deler (for eksempel vannrør, komfyrer, kjøleskap o.l.). Under ekstreme arbeidsforhold (for eksempel ved høy luftfuktighet, forekomst av metallstøv o.l.) kan man øke sikkerheten ved å tilkoble en jordfeilbryter. 5 Hold barn unna Ikke la barn komme i kontakt med verktøyet eller skjøteledningen. Det skal holdes tilsyn med barn under 16 år. 6 Oppbevar elektroverktøy på et trygt sted Når maskinen ikke er i bruk, skal den oppbevares på et tørt sted, gjerne høyt oppe og innlåst, utenfor barns rekkevidde. 7 Overbelast ikke maskinen Maskinen arbeider bedre og sikrere innenfor det angitte effektområdet. 8 Bruk riktig elektroverktøy Tving ikke en maskin til å gjøre arbeid som krever kraftigere verktøy. Bruk ikke elektroverktøy til formål det ikke er ment for, som for eksempel å fjerne kvister eller kappe ved med en håndsirkelsag. 9 Kle deg riktig Ha ikke på deg løstsittende klær eller smykker. De kan sette seg fast i de bevegelige delene. Vi anbefaler gummihansker og sko som ikke glir når du arbeider utendørs. Bruk hårnett hvis du har langt hår. 10 Bruk vernebriller Bruk vernebriller for å unngå at det blåser støv inn i øynene og skader deg. Hvis det støver mye, bør du bruke ansikts- eller støvmaske. 11 Stell pent med ledningen Bær ikke maskinen i ledningen og, trekk ikke i ledningen når du skal ta støpselet ut av stikkontakten. Utsett ikke ledningen for varme, olje eller skarpe kanter. 12 Sikre arbeidsstykket Bruk tvinger eller skrustikker til å feste arbeidsstykket med. Dette er sikrere enn å bruke hånden, og du får begge hendene fri til å arbeide med. 13 Strekk deg ikke for langt Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og balanse. 14 Vær nøye med vedlikeholdet Hold tilbehøret skarpt og rent. Følg forskriftene når det gjelder vedlikehold og skifte av tilbehør. Kontroller maskinens ledning regelmessig og få den reparert av et autorisert verksted om den skulle bli skadet. Kontroller skjøteledninger regelmessig, skift dem ut om de skulle bli skadet. Hold håndtakene tørre, rene og fri for olje og fett. 15 Trekk støpselet ut av stikkontakten Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten når maskinen ikke er i bruk, ved vedlikehold og ved skifte av tilbehør. 16 Fjern nøkler Gjør det til vane å sjekke om nøkler og justeringsverktøy er fjernet før maskinen startes. 17 Unngå at verktøyet blir slått på utilsiktet Bær ikke maskinen med fingeren på strømbryteren når den er tilkoblet strømnettet. Pass på at strømbryteren er avslått når du setter støpselet i stikkontakten. 18 Utendørs skjøteledning Utendørs må det bare brukes skjøteledning som er tillatt for utendørs bruk og merket for dette. 19 Vær oppmerksom Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Bruk ikke maskinen når du er trett. 20 Sjekk skadede deler før du setter støpselet i stikkontakten Før fortsatt bruk av maskinen skal eventuelle skadede deler eller deksler kontrolleres nøye for å bringe på det rene om de fungerer riktig og utfører det de skal. Kontroller justeringen av bevegelige deler, om de sitter i klemme, om deler er brukket. Sjekk at alt er riktig montert og er slik det skal være. En del eller et deksel som er skadet, skal repareres eller skiftes ut av et autorisert verksted dersom ikke annet er angitt i bruksanvisningen. Ødelagte brytere skal repareres av et autorisert serviceverksted. Bruk ikke maskinen hvis den ikke kan slås av og på med bryteren. 21 ADVARSEL! Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales i bruksanvisningen og i katalogene. Bruk av annet verktøy eller tilbehør enn det som anbefales i bruksanvisningen eller i katalogene kan medføre en mulig risiko for personskade. 22 La verktøyet repareres av et autorisert DEWALT serviceverksted Dette elektroverktøyet er i samsvar med gjeldende sikkerhetsforskrifter. Unngå risiko: Overlat alltid reparasjon av elektriske apparater til kvalifisert servicepersonale. Særskilte sikkerhetsforskrifter for gjæringssager • Kontroller at sagbladet roterer rett vei. Hold sagbladet skarpt. Ikke bruk sagblad med mindre eller større diameter enn det som er anbefalt. Se de tekniske dataene m.h.t. de rette bladene. • Kontroller at alle lås og sperrer er dratt til før du starter sagen. • Kontroller med jevne mellomrom at ventilasjonsplatene på sagen ikke er tettet av støv og spon. • Trekk ut stikkontakten før du foretar vedlikehold eller skifter blad. • Les bruksanvisningen før du bruker tilbehør til sagen. Feil bruk kan føre til person- og materialskader. • La motoren få fullt turtall før du begynner å sage. • Ta saghodet opp fra sagsnittet i arbeidsstykket før du slipper strømbryteren. • Ikke plasser noe i viften for å stanse motorakselen. • Hold hendene borte fra sagbladet og skjærelinjen når sagen er tilkoblet. • Ikke prøv å sage ekstremt små biter. • Ikke forsøk å stoppe et roterende blad ved å presse noe mot bladet. Dette kan uberegnet forårsake meget store person- og materialskader • Bruk aldri skadde sagblad. • Ikke bruk slipeskiver. • Ikke skjær i ferrometaller, andre metaller eller murverk. Ekstra farer Følgende farer er forbundet med bruk av gjæringssager: Selv om man følger de relevante sikkerhetsforskrifter og bruker sikkerhetsanordningene, er det visse farer som ikke kan unngås. Disse er: - Hørselsskader. - Fare for ulykker forårsaket av de ikke tildekte delene av det roterende sagbladet. 53 no - 2
Side: 3
N O R S K - Fare for skader ved skifting av blad. - Fare for klemming av fingre når dekslene åpnes. - Helseskader som følge av innånding av støv som oppstår ved saging av tre, særlig eik, bjørk og MDF. Kontroll av pakkens innhold Pakken inneholder: 1 Delvis sammenstilt maskin 1 umbrakonøkkel 4 mm 1 umbrakonøkkel 6 mm 1 216 mm TCT sagblad 2 låseskruer 1 inlegg til det bakre anlegg (med 2 skruer) 1 Instruksjonsbok 1 Splitt-tegning • Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt skadet under transporten. • Ta deg tid til å lese nøye igjennom instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før verktøyet tas i bruk. • Ta sagen forsiktig ut av innpakningen. Beskrivelse (fig. A1 & A2) Din DEWALT Kapp- og gjæringssag er utviklet til profesjonell bruk. Denne finmekaniske maskinen kan lett og rask brukes til kapping, krenkvinklet kapping, gjæring og dobbelgjæring. Når du plasserer arbeidsstykket på et stykke tre øker kapasitetene til 300 mm. A1 1 Strømbryter 2 Sperre for saghodet 3 Bærehåndtak 4 Fast bladdeksel 5 Utvendig klemmeskive 6 Låseskrue for sagbladet 7 Bevegelig bladdeksel 8 Inlegg til det bakre anlegg 9 Fast bord 10 Spor for sagbladet 11 Sperrhake for faste stopp 12 Låseskrue for gjæring 13 Svingbart bord/gjæringsarm 14 Gjæringsskala 15 Bakre anlegg 16 Øvre støvutsugingsmunnstykke A2 17 Lås for saghodets lengdebevegelse 18 Sperre for saghodet 19 Lås for saghodets krenkvinkel 20 Krenkvinkelskala 21 Hull for benkmontering 22 Transportlås 23 Styrestenger 24 Saghodet Tilleggsutstyr A3 25 Endestøtte 26 Føringsstenger 27 Oppleggsstøtte 28 Fastspenningsanlegg for arbeidsstykket 29 Svingbar materialstopp 30 Justerbart stativ 760 mm (maks. høyde) 31 Stativ A4 32 Lengdestopp for korte arbeidsstykker (kan bare brukes sammen med føringsstengene [26]) A5 31 Stativ 33 Rullebord Elektrisk sikkerhet Den elektriske motoren er kun konstruert for én spenning. Kontroller alltid at nettspenningen er i overensstemmelse med spenningen på typeskiltet. Skifting av kabel eller støpsel Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel eller støpsel. Et støpsel med blottede kopperledere er farlig hvis det koples til en strømførende kontakt. Bruk av skjøteledning Hvis det er nødvendig å bruke skjøteledning, må man bruke en godkjent skjøteledning som er egnet til denne maskinens kraftbehov (se tekniske data). Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid vikle kabelen helt av først. Montering Trekk alltid ut stikkontakten før montasjen. Motor og deksel er allerede montert på basisen. DE7777, ekstrautstyr - støvavsug (fig. B) Munnstykket (16) til det faste bladdekselet er montert på fabrikken. • Monter det midterste støvutsugingsmunnstykket (34) som vist på tegningen. • Fest det nedre støvutsugingsmunnstykket (35) med skruene (36). • Fest slangene (37) til munnstykkene; den langste slangen til munnstykke (16). • Tilkople slangene til 3-veis konnektoren (38). • Bruk en støvsuger som er utformet i samsvar med gjeldende regler om sponutslipp. Montering av innlegget til det bakre anlegget (fig. A2 & C) Bruk alltid gjæringsinnlegget ved alt sagarbeid! • Trykk saghodet (24) ned for å trekke ut låsbolten (22) og løft saghodet (fig. A2). • Anbring skruene (40) og tetningsringene (41) i hullene (39) som vist på tegningen, for å montere innlegget. (fig. C). Ledningssklemme (fig. D) • Klem fast motorledningen (42) i klemmen (43). Sørg for tilstrekkelig ledning for saghodets bevegelse. Montering på benk (fig. E) Sagen kan monteres på et gulv eller annet plant og stabilt underlag. Den anbefalte arbeidshøyde er dog ca. 700 til 750 mm. • Anbring de to låseskruene (45) i de to hullene (21). • Monter alltid sagen godt fast for å hindre at den beveger seg under saging. no - 3 54
Side: 4
N O R S K Montere sagbladet (fig. A1, F1 & F2) Tennene på et nytt blad er skarpe og kan være farlige. • Trykk på spindellåsen (44) og drei bladet manuelt inntil du føler at låsen er innkoplet. Hold spindellåsen trykt inn for å hindre at bladet dreier (fig. F1). • Løsne låseskruen (6) ved hjelp av 6 mm umbrakonøkkelen, ved å vri med solen. Fjern låseskruen (6) og tetningsringen og den utvendige klemmeskiven (5) (fig. A1). • Trykk på det kombinerte bevegelige bladdekselet og sperre for saghodet (2) for å løfte det bevegelige bladdekselet (7) og fjern sagbladet (45) (fig. F2). • Installer det nye sagbladet (45) på skulderen (46) til den indre klemmeskiven (47) og sørg for at tennene på bladets underside peker mot det bakre anlegget (bort fra operatøren) (fig. F2). • Erstatt den utvendige klemmeskiven (5), og sørg for at de to festepunktene (48) anbringes på korrekt måte, én på hver side av motoren. • Trekk til låseskruen (6) ved å vri mot urviseren, mens du holder spindellåsen (44) inntrykt med den andre hånden (fig. F1). Trykk aldri ned låsepinnen for spindelen mens sagbladet går rundt. Justering Trekk alltid ut stikkontakten før du foretar justering. Gjæringssagen er ferdig justert fra fabrikken. Om den til tross for dette skulle behøves å justeres p.g.a. forandringer under f.eks. transporten, så følg nedenfor stående instruksjoner. Når justeringer er gjort, beholder sagen disse. Justering av styrestenger for konstant sagedybde (fig. A2, F1, G1 & G2) Bladet skal rotere ved konstant sagedybde over det faste bordets fulle lengde og skal ikke berøre det faste bordet ved slutten av sagsporet eller ved gjæringsarmens forside. For å oppnå dette, må styrestengene være absolutt parallelt innstilt på bordet når saghodet er i laveste stilling. • Trykk på det kombinerte bevegelige bladdekselet og sperre for saghodet (2) (fig. F1). • Press ned saghodet helt i den bakre posisjonen og mål høden mellom det bevegelige bordet (13) til undersiden av den utvendige klemmeskiven (5) (fig. G1). • Løsne låsen for saghodets lengdebevegelse (17) (fig. A2). • Hold saghodet fullstendig nedtrykt og dra det ut. • Mål på nytt høyden som er angitt i figur G1. De to måleresultatene skal stemme overens. • Følgende framgangsmåte brukes ved justering: • Løsne låsmutteren (49) i festet (50) under det øvre støvutsugingsmunnstykket (16) og juster skruen (51) som ønsket, i små trinn (fig. G2). • Trekk til låsmutteren (49) igjen. Sjekk alltid at bladet ikke berører bordet ved slutten av sagsporet eller forsiden av den svingbare armen, hverken i 90° vertikal eller 45° vinkel. Ikke slå PÅ før du har sjekket dette! Kontroll og justering av sagbladet i forhold til det bakre anlegget (fig. A2, H1 - H4) • Løsne låseskruen for gjæring (12) ved å vri den mot urviseren (fig. H1) • Trykk ned saghodet og lås det i denne posisjonen ved hjelp av transportlåsen (22) (fig. A2). • Løft sperrhaken for faste stopp (11) og sving hodet inntil stoppen lokaliserer den i 0° gjæringposisjon. Ikke trekk til låseskruen (12) (fig. H1). • Sjekk at de to 0° markeringene (52) på skalaen (14) er nettopp synlige (fig. H2). • Legg en vinkelhake (53) mot det bakre anlegget (15) på venstre side og mot sagbladet (45) (fig. H3). Vinkelhaken skal ikke berøre spissen av tennene på sagbladet. Om ikke sagbladet er eksakt 90° i forhold til det bakre anlegget: • Løsne de to skruene (53) og vri skala/hodet til høyre eller venstre, til sagbladet er i 90° i forhold til det bakre anlegget, som målt med vinkelhaken (fig. H4). • Trekk til låseskruen for gjæring (12) (fig. H1). • Trekk til de to skruene (53) (fig. H4). Kontroller at den bakre kanten på gjæringsskalaen berører de to festepunktene (54) hele tiden. Kontroll og justering av sagbladet i forhold til sagbordet (fig. A2, J1 - J3) • Kontroller at saghodet er faslåst i 0° gjæringsposisjon. • Løsne på låsen for saghodets vinkel (19) ved å presse den ned (fig. A2). • Press saghodet til høyre inntil det er helt vertikalt og lås fast med låsen for saghodets krenkvinkel (19). • Plasser en vinkelhake (53) på bordet og langs med sagbladet (45) (fig. J1). Vinkelhaken skal ikke berøre spissen av tennene på sagbladet. • Følgende framgangsmåte brukes ved justering: • Løsne låsen for saghodets krenkvinkel (19) (fig. A2). • Juster skruen (55) som ønsket, ved hjelp av en umbrakonøkkel (fig. J2). • Kontroller at vinkelindikatoren (56) peker på 0° på vinkelskalaen (20) (fig. J3). • Hvis ikke, løsne de to skruene (57), vri skalaen (20) som ønsket og trekk til de to skruene. Kontroll og justering av krenkvinkelen (fig. J3, K1 & K2) Sagen har et system for vinkelinnstilling, med riflet ende, (58) som gjør det mulig å fiksere innstillingen ved 45° eller 48° (fig. K1). - Ut = 48° - Inn = 45° • Trykk inn 45°/48° justeringshendelen (58). • Trykk låsen for saghodets krenkvinkel (19) ned. • Vri saghodet til venstre så mye som det går. • Kontroller med en vinkelhake at vinkelen er eksakt 45° (fig. K2). • Dersom det er nødvendig med justering, vri på justeringsskruen (59) som ønsket (fig. J3). Ved justering kan det være bra å støtte saghodet for å minske belastningen. På denne måten er det lettere å vri justeringsskruen. Bruksanvisning • Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og gjeldende forskrifter. • Sørg for at materialet som skal sages, er spent fast. • Bruk bare et forsiktig trykk på verktøyet og trykk ikke sidelengs på bladet. • Unngå overbelastning. Før maskinen tas i bruk: • Monter riktig sagblad. Ikke bruk sagblad som er utslitt. Sagbladet må være konstruert for en omdreiningshastighet som er større enn eller lik maksimal omdreiningshastighet for sagen. 55 no - 4
Side: 5
N O R S K • Ikke forsøk å skjære svært små arbeidsstykker. • La bladet arbeide uten å tvinge arbeidsstykket inn mot sagbladet. • La motoren nå normal hastighet før du begynner å skjære. • Kontroller at alle låseskruer og låsehåndtak er trukket til. Skru PÅ og AV (fig. L1 & L2) DW701 - Innstilling av den elektroniske turtall-regulatoren Denne modellen har en elektronikk som øker motorstyrken, automatisk brems og variabel hastighet. Hastigheten er endeløst variabel fra 2.500 til 5.000 min-1 ved hjelp av den elektroniske hastighetskontrollen (60) for uniforme sageresultater i alle typene tre, plast og aluminium. • Innstill den elektroniske turtall-regulatoren på ønsket nivå. Erfaring vil imidlertid vise hva som er riktig innstilling. 1 = 2.500 min-1 2 = 3.100 min-1 3 = 3.800 min-1 4 = 4.400 min-1 5 = 5.000 min-1 DW701/DW707 • For å sla PÅ sagen, press strømbryteren (1) mens du presser det kombinerte bevegelige bladdekselet og sperren for saghodet (2) som angitt i fig. L2. • For å slå AV redskapet, frakoble strømbryteren. • Det er ikke mulig å låse strømbryteren i PÅ-stillingen. Snittkvalitet Snittkvaliteten avhenger av flere faktorer, blant annet hva slags materiale det skjæres i. Når du trenger høy snittkvalitet på pyntelister eller annet presisjonsarbeid, vil et skarpt, 60-tanns karbidblad og en lav og jevn skjærehastighet gi ønsket resultat. Pass på at arbeidsstykket ikke flytter seg mens du skjærer. Spenn det godt fast. La alltid sagbladet stoppe helt før du hever betjeningsarmen. Hvis små trefliser fortsatt blir revet ut på baksiden av arbeidsstykket, kan du sette på et stykke maskeringstape der du skal skjære i arbeidsstykket. Skjær gjennom tapen, og fjern forsiktig tapen til slutt. Gjæringsinnstilling (fig. A1) Gjæringsarmen kan forhåndsinnstilles til 0°, 15°, 22,5°, 30°, 31,6° og 45° til venstre og til høyre. Det er også mulig å sette gjæringsvinkelen til 48°. • Løsne låseskruen for gjæring (12) og løft sperrhaken for faste stopp (11) for å frigjøre gjæringsarmen. • Vri gjæringsarmen i ønsket gjæringsvinkel og lås den ved hjelp av låseskruen (12). • Innstill gjæringsarm (13) i henhold til fig. H1 - H3 ved å plassere gjæringsarmens kant langs gjæringsvinkelens markering på skalaen: - til venstre for 0° : røde markeringer - til høyre for 0° : sorte markeringer Kontroller ved gjæringssaging at ikke den avkappede biten klemmes mellom bladet og det bakre anlegget, d.v.s. at kappvinkelen er større enn 90°, for å hindre at den avkappede biten ikke tas med av sagbladet. Innstilling av vinkelen (fig. K1) • Sett 45°/48° justeringshendelen (58) i ønsket stilling. • Løsne låsen for saghodets krenkvinkel (19) og legg ned saghodet til venstre; det finnes markeringer for 0°, 15°, 30°, 33,85° og 45°. • Hold i saghodet og la det ikke falle fritt. • Mens du holder saghodet, lås låsen for saghodets krenkvinkel (19) ordentlig. Vertikal rett kapping (fig. A2 & M) • Løsne låseskruen for gjæring (12) og løft sperrhaken for faste stopp (11) (fig. A2). • Sett gjæringssperren i 0° posisjon og lås låseskruen for gjæring. • Legg trematerialet som skal sages mot det bakre anlegget. • Ta bærehåndtaket (3) og press inn låsen for saghodet (2) for å slippe saghodet. Trykk inn strømbryteren (1) for å starte motoren. Det anbefales å starte sagsnittet nærmest det bakre anlegget (fig. M) • Trykk ned saghodet slik at bladet kan sage igjennom arbeidsstykket. La sagbladet gjøre arbeidet. Press ikke for hardt. • Når saghodet er helt nedpresset, dra saghodet igjennom arbeidsstykket for å fullføre snittet. • Når snittet er gjort, slipp låsen for strømbryteren og sperren for saghodet (2) og gjeninnstill saghodet til dets øvre hvilestilling. • For enkelte typer plastprofiler anbefales det å følge prosedyren i omvendt rekkefølge. • Det bevegelige bladdekselet er konstruert for hurtig å dekke sagbladet når låsen for saghodet (2) slippes. Hvis det ikke dekker etter 1 sekund, kontakt et autorisert DEWALT-reparasjonsverksted. Vertikal gjærings kapping (fig. A2 & N) • Løsne låseskruen for gjæring (12) og løft sperrhaken for faste stopp (11) (fig. A2). • Legg saghodet til venstre eller til høyre i ønsket vinkel. Det er forhåndsinnstilte posisjoner ved 15°, 22,5°, 30° og 45° (fig. N). • Ønsker du en mellomliggende vinkel eller 48°, hold i saghodet og lås den ved å låse låseskruen for gjæring. • Kontroller alltid at låseskruen for gjæring er ordentlig låst før du begynner å sage. • Fortsett som for kapping i rett vinkel. Når du gjærsager med lite avskjær, skal arbeidsstykket plasseres slik at avskjæret er på den siden av bladet som har størst vinkel mot føringsstykket. Det vil si at du skal skjære av mot høyre ved gjæring av venstre kant og skjære av mot venstre ved gjæring av høyre kant. Krenkvinklet kapping (fig. A2, K1 & O) Krenkvinkler kan innstilles fra 0° til 48° til venstre. Vinkler opp til 45° kan sages med gjæringsarmen i stilling mellom 0° og maks. 45° gjæringsposisjon til høyre eller venstre. • Løsne låsen for saghodets krenkvinkel (19) og innstill vinkelen etter ønske (fig. A2). • Bruk 45°/48° justeringshendelen (58) hvis dette ønskes (fig. K1). • Lås låsen for saghodets krenkvinkel (19) ordentlig (fig. A2). • Fortsett som for kapping i rett vinkel. Kombinert gjæring (fig. P1 & P2) Denne skjæringen er en kombinasjon av gjæring og avfasing. Dette er snittet som man bruker for å fremstille rammer eller kasser med skrå sider som vist i fig. P1. Om vinkelen varierer fra snittet til snittet, kontroller at låsen for saghodets krenkvinkel og låseskruen for gjæringen er låst skikkelig. De skal festes etter hver endring av vinkel eller gjæring. • Diagrammet nedenfor viser hvordan du skal velge de korrekte krenkvinkel-og gjæringsinnstillingene ved dobbelgjæring. Tabellen leses på følgende måte. Velg en vinkel “A” (fig. P2) på arbeidsstykket og bestem denne vinkelen på den rette buen i tabellen. Fra dette punkt, følg tabellen loddrett ned for å finne den rette krenkvinkel og vannrett for å finne den rette gjæringsvinkel. no - 5 56
Side: 6
57 no - 6 N O R S K • Still saghodet etter de bestemte vinklene og gjør noen prøvesnitt. • Fortsett med å sette sammen de kappede bitene til du behersker teknikken. • Eksempel: For å gjøre en firesidig kasse med 30° utvendige vinkler (vinkel “A”, fig. P2), bruk den øvre høyre buen. Finn 30° på bueskalaen. • Følg den horisontale skjærelinjen ut til siden for å finne gjæringsvinkelen på sagen (23°). • Følg på samme måte den vertikale skjærelinjen til over- eller undersiden for å finne krenkvinkelinnstillingen på sagen (40°). • Sag alltid noen ganger i prøvebiter for å kontrollere om innstillingene på sagen er korrekte. Man må aldri overskride dobbelgjæringsgrensene på 45° krenkvinkel med 45° venstre eller høyre gjæring. Fastmontering av arbeidsstykket (fig. A3) Bruk alltid en materialklemme når det snittes i ikke-jernholdige metaller. • I de fleste tilfellene holder det med sagbladets bevegelse for å holde arbeidsstykket på plass mot det bakre anlegget. • Hvis arbeidsstykket har en tilbøyelighet til å føres opp med det bakre anlegget, fest arbeidsstykket med den spesielle holderen (28) som finnes som ekstra tilbehør. Saging av korte arbeidsstykker (fig. A4) Det anbefales å bruke lengdestoppen for korte arbeidsstykker (32) både for porsjonssaging og for enkelte korte arbeidsstykker av forskjellige lengder. Lengdestoppen kan bare brukes sammen med et par føringsstenger (26) som finnes som ekstra tilbehør. Saging av lange arbeidsstykker (fig. A3) Lange arbeidsstykker bør alltid støttes. Fig. A3 viser den ideelle oppstillingen for saging av lange arbeidsstykker når sagen brukes frittstående (alle deler fås som ekstra tilbehør). Disse delene (unntatt stativet og fastspenningsanlegget) trengs både på innmatings- og på utmatingssiden: - Stativ (31) (leveres med monteringsveiledning). - Føringsstenger (500 eller 1.000 mm) (26). - Stativer (30) for å støtte føringsstengene. Ikke bruk stativene for å støtte maskinen! Stativenes høyde kan justeres. - Oppleggsstøtter (27). - Endestøtter (25) for å støtte stengene (også når du arbeider på en eksisterende benk). - Fastspenningsanlegg (28). - Svingbar materialstopp (29). • Plasser sagen på stativet og juster føringsstengen • Fest oppleggstøttene (27) til føringsstengene (26). Fastspenningsanlegget (28) fungerer nå som lengdestopp. • Installer endestøttene (25). • Installer den svingbare materialstoppen (29) til den bakre stang. • Bruk den svingbare materialstoppen (29) for å justere lengden av mellomlange og lange arbeidsstykker. Den kan justeres til siden eller svinges bort når den ikke brukes. Bruk av rullebord (fig. A3 & A5) Rullebordet (33) letter behandling av store og lange arbeidsstykker (fig. A5). Den kan kobles både til venstre og venstre siden av sagen. Bruk av rullebord forutsetter bruk av det valgfrie stativet (fig. A3). Monter rullebordet i.h.t. veiledningen som leveres med stativet. • Erstatt de korte støttestenger på stativet med rullebordetss føringsstenger på den side der bordet skal brukes. • Følg bruksanvisningen som leveres med rullebordet. Anbefalte sagblader Wolframkarbid Bruk Diameter Antall tenner Spisset (TCT) Negativ tannvinkel Tre, plater tykke 216 24 helling plastprofiler kvalitetspaneler (fine snitt), 216 48 tynne plastprofiler Negativ tannhellingsvinkel Tynne plastprofiler 216 60 flate tenner (f.eks persienner, kabelkanaler) Når ikke-jernholdige metaller snittes Når man snitter ikke-jernholdige metaller, brukes maskinen kun i gjæringsstilling. Vi anbefaler at skråsnitt og gjæringsvinkelen ikke burde anvendes til ikke-jernholdige metaller. Maskinen må ikke anvendes til jernholdige metaller. • Bruk alltid en materialklemme når det snittes i ikke-jernholdige metaller. Pass på at arbeidsstykket er klemt fast på en sikker måte. • Bruk kun sagblader som er egnet for å snitte ikke-jernholdige metaller. • Anvend kun parafin eller skillespray, når det brukes smøremidler. Ikke bruk emulsjon eller lignende vesker. • Kopl sammen en FI- eller en DI-bryter mellom maskinen og hovedkabelen. Dette gjøres for å unngå at det oppstår rester av metallspon/slipeavfall. FI-bryteren burde oppfylle spesifikasjonene som her følger: merkespenning 230 V merkestrøm 16 A reaksjonstid < 15 ms sikringsstrøm 30 mA 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 5 10 15 20 25 30 35 40 45 5 10 15 20 25 30 35 40 5 10 15 20 25 30 35 40 4 5 5 0 5 5 6 0 6 5 7 0 7 5 80 85 5 10 15 20 25 30 35 40 4 5 5 0 5 5 6 0 6 5 7 0 7 5 80 85 5 10 15 20 25 30 35 40 4 5 5 0 5 5 6 0 6 5 7 0 7 5 80 85 INNSTILL DENNE GJÆRINGSVINKELEN [BEVEL ANGLE] PÅ SAGEN INNSTILL DENNE GJÆRINGSVINKELEN [MITRE ANGLE] PÅ SAGEN VINKEL PÅ KASSENS SIDE (VINKEL “A”) 6-SIDET KASSE KVADRATISK KASSE 8-SIDET KASSE
Side: 7
DI-bryteren burde oppfylle spesifikasjonene som her følger: DIN VDE 0661 merkespenning 230 V merkestrøm. 16 A sikringsstrøm 30 mA flerpol utkopler L+N+PE PE-måler lavspenningsutgang Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om egnet tilleggsutstyr. Transport (fig. A1 & A2) • For å transportere sagen, sett krenkvinkel- og gjæringsposisjon på 0°. • Press den kombinerte bevegelige bladdekselet og sperre for saghodet (2) (fig. A1). • Press saghodet ned og press transportlåsen (22) (fig. A2). • Bring sagbladet i hvilestilling og press låsen for saghodets lengdebevegelse (17). • Bruk alltid bærehåndtaket (3) for å transportere sagen. Vedlikehold Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det kan brukes i lang tid med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift avhenger av riktig behandling og regelmessig rengjøring av verktøyet. Smøring Ditt elektoverktøy trenger ikke ekstra smøring. Rengjøring Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør elverktøyet regelmessig med en myk klut. Utslitt verktøy og miljøet Vern naturen. Kast ikke produktet sammen med annet avfall når det er utslitt. Lever det til kildesortering eller til et DEWALT-serviceverksted. DEWALT service Dersom det skulle oppstå feil med maskinen, lever den til et autorisert serviceverksted. (Se aktuell prisliste/katalog for ytterligere informasjon eller ta kontakt med DEWALT). På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst separat. GARANTI • 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI • Hvis du ikke er tilfreds med din DEWALT maskine, kan den returneres innen 30 dager til din DEWALT forhandler eller til et DEWALT autorisert serviceverksted og du kan bytte eller få pengene tilbake. Kvittering må fremlegges. • 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE • Skulle din DEWALT maskine trenge vedlikehold eller service i de første 12 månedene etter det ble kjøpt, vil dette bli utført gratis av et autorisert DEWALT serviceverksted. Gratis vedlikeholdsservice omfatter arbeidskostnader. Tilbehørs- og reservedelskostnader inngår ikke. Kvittering må fremlegges. • 1 ÅRS GARANTI • Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra kjøpsdato at ditt DEWALT-produkt har feil eller mangler som skyldes material- eller fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle defekte deler gratis eller, etter egen vurdering, erstatte verktøyet gratis forutsatt at: • Maskinen ikke er blitt brukt skjødesløst. • Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert verksted/personell. • Kvittering kan fremlegges. Denne garantien er i tillegg til kjøperens rettigheter i henhold til Kjøpsloven. Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte serviceverksted finner du i DEWALT katalogen, eller ved å kontakte DEWALT. Importør i Norge: Black & Decker (Norge) A/S N O R S K no - 7 58

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeWalt DW707 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DW707. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DW707 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeWalt DW707

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeWalt DW707 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Sager
  • Model/navn: DW707
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk