DW650E

DeWalt DW650E manual

DW650E

Manual for DeWalt DW650E på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 108 sider.

Side: 1
NORSK 60 BÅNDSLIPEMASKIN DW650/DW650E sviver men ikke utfører arbeid. Dette kan redusere eksponeringsnivået vesentlig over hele arbeidsperioden. Identifiser ekstra sikkerthetstiltak som beskytter operatøren fra vibrasjonseffektene. Dette inkluderer vedlikehod av verktøy og tilbehør, holde hendene varme og arbeidsstillinger. Sikringer: Europa 230 V verktøy 10 A, nettspenning Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået de enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær spesielt oppmerksom på disse symbolene. FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller alvorlig personskade. ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade. FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller moderat personskade. MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til personskader, men som kan føre til skader på utstyr hvis den ikke unngås. Angir fare for elektrisk støt. Angir brannfare. Eksplosjonfare. Gratulerer! Du har valgt et verktøy fra DEWALT. Mangeårig erfaring, grundig produktutvikling og nyskaping gjør DEWALT til en svært pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektriske verktøy. Tekniske spesifikasjoner DW650 DW650E Spenning V 230 230 Type 6 6 Motoreffekt W 1.010 1.100 Båndhastighet m/min 380 250–380 Slipeflate mm 100 x 110 100 x 110 Båndlengde mm 560 560 Båndbredde mm 100 100 Støvutsuging støvpose støvpose Vekt kg 6,3 6,4 LPA (lydtrykk) dB(A) 93 93 KPA (lydtrykk usikkerhet) dB(A) 3,0 3,0 LWA (lydeffekt) dB(A) 101 101 KWA (lydeffekt usikkerhet) dB(A) 3,3 3,3 Totale vibrasjonsverdier (triax vektor-sum) fastsatt i henhold til EN 60745: Vibrasjonsutslippsverdi value ah ah = m/s² 5,0 5,0 Usikkerhet K = m/s² 1,5 1,5 Vibrasjonsverdien som oppgis i denne manualen har blitt målt i samsvar med en standard test utført i henhold til EN 60745, og kan brukes til å sammenligne ett verkøy med et annet. Den kan brukes til et midlertertidig overslag av eksponering. ADVARSEL: Det erklærte vibrasjonsnivået reflekterer verktøyets hovedbruksområder. Dersom verktøyet brukes til andre formål, med annet tilbehør, eller ikke har blitt vedlikeholdt, så kan vibrasjonsnivået endres. Dette kan øke eksponeringsnivået vesentlig over hele arbeidsperioden. En vurdering av eksponeringsnivået til vibrasjoner bør også tas i betraktning når verktøyet er slått av, eller når det
Side: 2
NORSK 61 Overensstemmelseserklæring med EU MASKINERIDIREKTIV DW650/DW650E DEWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under ”tekniske data” er i samsvar med: 2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-4. Disse produktene er også i samsvar med direktiv 2004/108/EC. For mer informasjon, vennligst kontakt DEWALT på følgende adresser eller se baksiden av håndboken. Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DEWALT. Horst Grossmann visepresident teknikk og produktutvikling DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11, D-65510, Idstein, Tyskland 31.12.2009 ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik at skaderisikoen kan reduseres. Generelle sikkerhetsadvarsler ved bruk av elektriske verktøyer ADVARSEL! Les alle sikkerhetsadvarsler og bruksanvisninger. Unnlatelse av å følge advarsler og bruksanvisninger kan resultere i elektrisk sjokk, brann og/eller alvorlige skader. TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG BRUKSANVISNINGER FOR FREMTIDIG REFERANSE Begrepet ”elektrisk verktøy” i advarslene nedenfor henviser til et strømdrevet (med ledning) elektrisk verktøy eller batteridrevet (uten ledning) elektrisk verktøy. 1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSPLASSEN a) Pass på at arbeidsplassen er ren og godt belyst. Rotete eller mørke områder øker faren for ulykker. b) Bruk ikke elektriske verktøy i eksplosive omgivelser, f.eks. nær antennelig væske, gass eller støv. Elektriske verktøyer produserer gnister som kan antenne støv eller gass. c) Barn og tilskuere skal holdes på god avstand ved bruk av elektriske verktøyer. Forstyrrelser kan forårsake at en mister oversikten. 2) SIKKERHET VED BRUK AV ELEKTRISITET a) Støpslene på elektriske verktøy må passe i stikkontaktene. Endre aldri et støpsel. Bruk ikke tilpasningsstøpsler på jordede elektriske verktøy. Uendrede støpsler og stikkontakter som passer kravene, reduserer risikoen for elektrisk støt. b) Unngå å berøre jordede flater som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Hvis kroppen er jordet, øker faren for elektrisk støt. c) Utsett ikke elektriske verktøy for regn eller fuktighet. Hvis vann kommer inn i et elektrisk verktøy, øker faren for elektrisk støt. d) Vær ikke hardhendt med ledningen. Bruk ikke ledningen til å bære, dra eller frakople det elektriske verktøyet. Hold ledningen på god avstand fra varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadde eller sammenviklede ledninger øker faren for elektrisk støt. e) Ved utendørs bruk av det elektriske verktøyet skal du bruke en skjøteledning som er beregnet på utendørs bruk. Bruk av ledning som er beregnet på utendørs bruk reduserer faren for elektrisk støt. f) Hvis du må bruke et elektrisk verktøy i fuktige omgivelser, bruk en strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk av jordfeilbryter reduserer faren for elektrisk støt. 3) PERSONSIKKERHET a) Vær oppmerksom, følg med på det du gjør, og bruk sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Bruk ikke elektriske verktøy hvis du er trøtt eller sliten eller har brukt narkotika, alkohol eller legemidler. Et øyeblikks uoppmerksomhet er nok til å forårsake alvorlig personskade. b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller. Bruk av verneutstyr som støvmasker, glidesikre sko, hjelm og hørselsvern der det trengs, reduserer faren for personskade. c) Unngå utilsiktet oppstarting. Påse at bryteren er i AV-posisjon før du kopler til strømmen og/eller batteripakken, samt tar opp eller bærer verktøyet. Hvis du bærer elektriske verktøy med fingeren på bryteren
Side: 3
NORSK 62 eller setter støpselet i stikkontakten mens bryteren er på, øker du faren for ulykker. d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på det elektriske verktøyet. En skrunøkkel som er festet til en roterende del i det elektriske verktøyet, kan forårsake personskade. e) Strekk deg ikke for langt. Behold fotfestet og god balanse til enhver tid. Dette gir bedre kontroll over det elektriske verktøyet hvis det skulle oppstå en uventet situasjon. f) Kle deg skikkelig. Bruk ikke løstsittende klær eller smykker. Hold hår, klær og hansker på god avstand fra bevegelige deler. Løstsittende klær, smykker og langt hår kan sette seg fast i bevegelige deler. g) Hvis verktøyet har tilkopling for støvoppsamler eller støvavsug, skal du påse at disse er tilkoplet og brukes på riktig måte. Bruk av støvoppsamler kan redusere farer som er forbundet med støv. 4) BRUK OG BEHANDLING AV ELEKTRISKE VERKTØY a) Forsér ikke det elektriske verktøyet. Bruk riktig elektrisk verktøy til jobben. Det riktige verktøyet gjør jobben bedre og tryggere og med den hastigheten som er det konstruert for. b) Bruk ikke det elektriske verktøyet hvis det ikke går an å slå bryteren av og på. Verktøy som ikke kan styres med bryteren, er farlig og må repareres. c) Ta støpselet ut av kontakten og/eller ta batteripakken ut av det elektriske verktøyet, før du foretar justeringer, bytter tilbehør eller legger det bort til oppbevaring. Slike forebyggende sikkerhetstiltak reduserer faren for at det elektriske verktøyet startes utilsiktet. d) Oppbevar elektriske verktøy utilgjengelig for barn, og la ikke personer som ikke er kjent med verktøyet eller disse anvisningene, bruke verktøyet. Elektriske verktøy er farlige i hendene på ukyndige brukere. e) Vedlikehold av elektriske verktøy. Se etter feiljusteringer eller binding i bevegelige deler, skadde deler eller andre ting som kan påvirke det elektriske verktøyets funksjonalitet. Hvis det elektriske verktøyet er skadet, skal det repareres før bruk. Mange ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte elektriske verktøy. f) Sørg for at skjæreverktøy alltid er skarpe og rene. Med riktig vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe skjærekanter oppstår det sjeldnere bindinger. Slike verktøy er dessuten lettere å håndtere. g) Bruk det elektriske verktøyet, tilbehør, bits osv. i samsvar med disse anvisningene. Ta også hensyn til arbeidsforholdene og jobben som skal utføres. Det kan være farlig å bruke det elektriske verktøyet til andre oppgaver enn det som er tiltenkt. 5) SERVICE a) Service på det elektriske verktøyet skal utføres av en kvalifisert servicetekniker som utelukkende bruker originale reservedeler. Slik sørger du for å ivareta det elektriske verktøyets sikkerhet. Ekstra Sikkerhetsinstruksjoner for Slipemaskiner • Hold det elektriske verktøyet i isolerte gripeoverflater når du utfører operasjoner hvor kutteverktøyet kan komme i kontakt med skjulte ledninger eller egen ledning. Kontakt med en strømførende ledning vil føre til at eksponerte metalldeler til verktøyet også blir strømførende, og kan gi operatøren støt. • Vær spesielt forsiktig ved sliping av enkelte tresorter (for eksempel bøk og eik) og metall som kan avgi giftig støv. Bruk støvmaske som er spesielt beregnet på å beskytte mot giftig støv og gass, og sørg for at personer i eller rundt arbeidsområdet også er beskyttet. • Bruk dette verktøyet i et område med god ventilasjon ved sliping av jernholdige metaller. Bruk ikke verktøyet i nærheten av antennbare væsker, gasser eller støv. Gnister eller varme partikler fra slipingen eller motorbørstene kan antenne brennbare materialer. • Hold elektroverktøyet i gripeoverflatene fordi beltet kan komme i kontakt med sin egen ledning. Å kappe en strømførende ledning kan føre til at eksponerte metalldeler på elektroverktøyet blir strømførende, og kan gi brukeren støt. Sliping av Maling ADVARSEL: Overhold gjeldende forskrifter for sliping av maling. Vær spesielt opmerksom på følgende: 1. Benytt, om mulig, alltid en støvsuger for støvutsugning. 2. Vær spesielt forsiktig ved sliping av som muligens inneholder bly. – La ikke barn eller gravide kvinner komme inn på arbeidsområdet. – Alle personer som kommer inn på arbeidsområdet må bruke en spesialmaske som beskytter mot støv og damper fra blymaling.
Side: 4
NORSK 63 – Ikke spis, drikk eller røyk på arbeidsområdet. 3. Fjern støvpartikler og alt annet avfall på en forsvarlig måte. Annen risiko Selv om alle gjeldende sikkerhetsforskrifter følges og sikkerhetsvern brukes, er det ikke mulig å unngå visse typer risiko. Disse er: – Svekking av hørsel. – Risiko for personlig skade på grunn av flyvende partikler. – Risiko for brannsår på grunn av tilbehør som blir varme i løpet av drift. – Risiko for personlig skade på grunn av forlenget bruk. – Fare for personskade som følge av skadelig, giftig støv under pussing. – Fare for personskade hvis du tar på pusseflaten, eller skaftet til denne. Markeringer på verktøyet De følgende bildene er vist på verktøyet: Les brukerhåndboken før bruk. Bruk hørselsvern. Bruk øyebeskyttelse. DATOKODE PLASSERING (FIG. 1) Datokoden (p), som også inkluderer produksjonsåret, er trykket på huset. Eksempel: 2010 XX XX Produksjonsår Pakkeinnhold Pakken inneholder: 1 Båndslipemaskin 1 Støvpose 1 Adapter for avsuging av støv (ekstrautstyr) 1 Slipebånd 1 Sliperamme (ekstrautstyr) 1 brukerhåndbok 1 diagram • Sjekk at det ikke har oppstått skade på verktøyet, delene eller tilbehøret under transport. • Ta deg tid til å lese og gjøre deg godt kjent med brukerhåndboken før du tar verktøyet i bruk. Beskrivelse (fig. 1) ADVARSEL: Verktøyet eller delene må aldri endres. Dette kan medføre materielle skader eller personskader. a. Strømbryter b. Hastighetskontroll (DW650E) c. Låseknapp d. Klemfjær e. Slipebånd f. Båndsentreringsknapp g. Støvpose h. Adapter for avsuging av støv i..Styrehåndtak j. Rullaksel k. Rull l. Klemspak TILTENKT BRUK DEWALT båndslipemaskin DW650 og DW650E har blitt konstruert for raskt pussing av tre, metall og plast i profesjonelle miljøer. IKKE bruk under våte forhold eller i nærheten av antennelige væsker eller gasser. Disse pussemaskinene er elektrisk verktøy for profesjonelle. IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne operatører trenger tilsyn når de bruker dette verktøyet. Sikkerhet ved bruk av elektrisitet Den elektriske motoren er bare beregnet på én bestemt spenning. Sjekk alltid at spenningen i strømforsyningen samsvarer med spenningen på klassifiseringsskiltet. Dette DEWALT-verktøyet er dobbelisolert i samsvar med EN 60745. Det er derfor ikke påkrevd med jordledning. Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en spesialledning som fås via DEWALT- serviceorganisasjon. Bruk av skjøteledning Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en godkjent 3-leder skjøteledning egnet for verktøyets
Side: 5
NORSK 64 strømforbruk (se tekniske data). Minimum størrelse på lederen er 1.5 mm2; maksimum lengde er 30 m. Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en kabeltrommel. MONTERING OG JUSTERING ADVARSEL: Reduser risikoen for personskade: Slå av verktøyet og trekk ut strømledningen før du monterer eller demonterer tilbehør, justerer eller endrer konfigurasjoner eller skal utføre reparasjoner. Påse at utløserknappen står på AV. Utilsiktet start kan forårsake personskade. Bytting og Sentrering av Slipebåndet (fig. 2, 3) Din båndslipemaskin bruker 100 x 570 mm slipebånd. 1. Plasser verktøyet på siden med klemspaken (l) oppover. 2. Trekk klemspaken (l) oppover og til høyre. 3. Fjern slipebåndet (e). 4. Plasser et nytt slipebånd og sjekk at pilen på slipebåndets innside peker i samme retning som pilen på maskinen når de er på samme side av rullene. 5 Trykk klemspaken tilbake. 6. Slå PÅ maskinen og drei båndsentreringsknappen (f) inntil slipebåndet er sentrert på rullen (k). ADVARSEL: Slipebåndet må aldri stikke frem på baksiden! Slipebåndet er i høyde med slipeoverflaten (se pile). Innstilling av Den Elektroniske Turtall-Regulatoren (fig. 1) DW650E Drei hastighetskontrollen (b) til den ønskede stillingen. Jo høyere nummeret, jo høyere båndhastigheten. Støvavsug STØVPOSE (FIG. 4) 1. Trykk på fjæren (m) til støvposen (g) og slipp den mellom monteringsringene (n). 2. For effektiv støvutsuging tømmes støvposen når den er fylt til ca. en tredjedel. 3. Fjern støvposen, åpne glidelåsen og rist støvet forsiktig ut av posen. STØVUTSUGINGSADAPTER DE6502 (FIG. 5) Skru støvutsugingsadapteren (h) på utløpet (o). Bruk en støvsuger som er utformet i samsvar med gjeldende regler om sponutslipp. ADVARSEL: Ikke bruk en støvpose eller støvutsuger uten skikkelig gnistbeskyttelse når du sliper metall. ADVARSEL: • Ikke slip magnesium! • Bruk ikke grovt pussepapir på overflater av rent metall. BRUK Bruksanvisninger ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade, slå av verktøyet og koble det fra strømkilden før du foretar eventuelle justeringer eller fjerner/ installerer tilleggsutstyr eller tilbehør. ADVARSEL: Følg alltid sikkerhetsanvisninger og gjeldende forskrifter. • Sjekk at alle materialer som skal slipes alltid er godt fastsatt. • Trykk kun lett på arbeidsstykket. Sliping (fig. 1) Et styrehåndtak (i) er montert for optimal kontroll over båndslipemaskinen når den brukes uten stativ. 1. Start med det groveste slipebånd. 2. Beveg båndslipemaskinen i lange, feiende bevegelser. 3. Kontroller arbeidet regelmessig. Korrekt plassering av hendene (fig. 6) ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade, skal man ALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist. ADVARSEL: For å redusere faren for personskade, skal man ALLTID holde godt fast, for å være forberedt på en plutselig reaksjon.
Side: 6
NORSK 65 Korrekt håndposisjon krever en hånd på hovedhåndtaket (aa), med den andre hånden på verktøyets styrehåndtak (i) som vist. Skru PÅ og AV (fig. 1) Å slå PÅ: trykk på AV/PÅ-bryteren (a). For kontinuerlig drift, trykk også på låseknappen (c). Når maskinen går i kontinuerlig drift, stanses den med et rask trykk på strømbryteren, som deretter slippes. Skru alltid AV maskinen når arbeidet er avsluttet og før støpselet tas ut av kontakten. Din forhandler kan gi detaljerte opplysninger om slipebånd. VEDLIKEHOLD Elektriske verktøy fra DEWALT er laget for langtidsbruk med minimalt vedlikehold. Uavbrutt og tilfredsstillende bruk avhenger av riktig bruk og jevnlig verktøysvedlikehold. ADVARSEL: For å redusere faren for personskader, slå av enheten og koble verktøyet fra strømforsyningen før du installerer eller tar av utstyr, før justering eller skifte av oppsett, eller når du foretar reparasjoner. Forsikre deg om at utløserbryteren er i stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader. Smøring Dette elektriske verktøyet trenger ikke smøring. Rengjøring ADVARSEL: Blås smuss og støv ut av verktøyhuset med tørr luft så ofte som du ser at smuss legger seg i og rundt lufteåpningene. Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når du utfører denne prosedyren. ADVARSEL: Aldri bruk oppløsningsmidler eller andre sterke kjemikalier for rengjøring av ikke- metalliske deler av verktøyet. Disse kjemikaliene kan svekke materialene brukt i disse delene. Bruk en klut fuktet kun med vann og mild såpe. Pass på at det aldri kommer væske inn i verktøyet. Legg aldri noen av verktøydelene i vann. Tøm regelmessig støvposen eller rengjør støvutsugingsadapteren. Ekstrautstyr ADVARSEL: Siden tilbehør som ikke leveres av DEWALT ikke er testet med dette produktet, kan det være farlig å bruke slikt tilbehør. Reduser risikoen for personskade ved å kun bruke tilbehør som anbefales av DEWALT sammen med dette produktet. Ta kontakt med en forhandler for informasjon om ekstrautstyr. Miljøvern Separat innsamling. Dette produktet skal ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Hvis du en dag finner ut at DEWALT-produktet må skiftes eller du ikke lenger har bruk for det, skal du ikke kaste det sammen med det vanlige husholdningsavfallet. Sørg for at produktet innsamles separat. Separat innsamling av brukte produkter og pakkematerialer gjør det mulig å gjenvinne materialer og bruke dem på nytt. Gjenbruk av gjenvunne materialer reduserer forurensning og etterspørselen etter råvarer. Lokale forskrifter kan inneholde bestemmelser om separat innsamling av elektriske produkter fra hjemmet, ved søppelfyllinger eller hos forhandleren når du kjøper et nytt produkt. DEWALT har et anlegg for innsamling og gjenvinning av DEWALT-produkter som ikke kan brukes lenger. Send produktet til et autorisert servicesenter som kan samle inn produkter på dine vegne og anvende denne tjenesten. Finn nærmeste autoriserte servicesenter ved å ta kontakt med nærmeste DEWALT-kontor på adressen som er oppført i denne brukerhåndboken. Du finner også en liste over autoriserte servicesentre for DEWALT og utførlig informasjon om service og kontaktpersoner på Internett på www.2helpU.com.
Side: 7
NORSK 66 GARANTI DEWALT er overbevist om kvaliteten på produktene sine og tilbyr en enestående garanti for profesjonelle brukere av produktet. Denne garantierklæringen kommer i tillegg til, og har på ingen måte negativ innvirkning på, dine kontraktsmessige rettigheter som profesjonell bruker eller på dine lovfestede rettigheter som privat, ikke-profesjonell bruker. Garantien er gyldig innen områdene tilhørende medlemslandene i den Europeiske Union (EU) og det Europeiske Frihandelsområdet (EFTA). • 30-DAGERS RISIKOFRI TILFREDSHETSGARANTI • Dersom du ikke er helt tilfreds med ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan du ganske enkelt returnere det innen 30 dager, komplett med alle de originale komponentene slik du kjøpte det, til innkjøpsstedet for å få full refusjon. Produktet må ha blitt utsatt for rimelig slitasje og kvittering må fremvises. • ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT • Dersom du har behov for vedlikehold eller service på ditt DEWALT-verktøy i de første 12 månedene etter kjøpet, får du 1 service gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en autorisert DEWALT reparatør. Kvittering må fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke sviktet under garantien. • ET ÅRS FULL GARANTI • Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt på grunn av material- eller produksjonsfeil innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer DEWALT å bytte ut alle defekte deler vederlagsfritt eller - etter vårt skjønn - å erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at: • Produktet ikke har blitt feilaktig anvendt; • Produktet har blitt utsatt for rimelig slitasje; • Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av uautoriserte personer; • Kvittering fremvises. • Produktet returneres komplett med alle originale komponenter. Dersom du har et krav, kontakt forhandleren eller finn nærmeste autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT katalogen, eller kontakt ditt DEWALT kontor på adressen som angitt i denne bruksanvisningen. En liste av autoriserte DEWALT reparatører og informasjon om vår etter-salg service finner du på internett under: www.2helpU.com.

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeWalt DW650E men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DW650E. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DW650E DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeWalt DW650E

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeWalt DW650E under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Pussemaskiner
  • Model/navn: DW650E
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk