DeWalt DW636 manual

Vis en manual for DeWalt DW636 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Pussemaskin
  • Model/navn: DW636
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk

Innholdsfortegnelse

Side: 0
®
DW634
DW636
Side: 41
no - 1 37
N O R S K
VIBRASJONSPUSSEMASKIN DW634/DW636
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT elektroverktøy.
Årelang erfaring, konstant produktutvikling og
fornyelse gjør DEWALT til en av de mest pålitelige
partnere for profesjonelle brukere.
Innholdsfortegnelse
Tekniske data no - 1
CE-Sikkerhetserklæring no - 1
Sikkerhetsforskrifter no - 2
Kontroll av pakkens innhold no - 3
Beskrivelse no - 3
Elektrisk sikkerhet no - 3
Bruk av skjøteledning no - 3
Montering og justering no - 3
Bruksanvisning no - 4
Vedlikehold no - 4
Garanti no - 5
Tekniske data
DW634 DW636
Spenning V 230 230
Motoreffekt W 300 350
Slipebevegelse/min 17.000 20.000
Slipebevegelse ø mm 2,6 4,6
Pusseflate mm 113 x 225 113 x 225
Pussepapir mm 115 x 280 115 x 280
Vekt kg 2,8 3,9
Støvavsug støvpose/
støvsuger støvsuger
Sikring:
230 V 10 A
Følgende symboler brukes i denne instruksjonsboken:
Betegner risiko for personskade, livsfare
eller ødeleggelse av verktøyet dersom
instruksene i denne instruksjonsboken
ikke følges.
Betegner risiko for elektrisk støt.
Brannfare.
CE-Sikkerhetserklæring
DW634/DW636
DEWALT erklærer at disse elektroverktøyer er
konstruert i henhold til: 89/392/EEC, 89/336/EEC,
73/23/EEC, EN 50144, EN 55104 / EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt
DEWALT på adressen nedenfor eller se
veiledningens bakside.
Lydnivået er i overensstemmelse med 86/188/EEC
og 89/392/EEC, målt i henhold til EN 50144:
DW634 DW636
LpA
(lydnivå) dB(A)* 81 79
LWA
(akustisk effekt) dB(A) 94 92
* ved brukerens øre
Bruk egnet verneutstyr for å beskytte
hørselen dersom lydnivået overskrider
85 dB(A).
Den veide geometriske middelverdien av
akselerasjonsfrekvensen i følge EN 50144:
DW634 DW636
4,5 m/s2
2,8 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
Side: 42
38 no - 2
N O R S K
Sikkerhetsforskrifter
Ta deg tid til å lese nøye gjennom
bruksanvisningen før du begynner å bruke
maskinen. Oppbevar bruksanvisningen på et lett
tilgjengelig sted slik at alle som skal bruke
maskinen lett kan finne den.
I tillegg til nedenforstående forskrifter, må alle
vernebestemmelsene til Statens Arbeidstilsyn
følges når det gjelder arbeid med elektroverktøy.
ADVARSEL!
Ved bruk av elektroverktøy må disse
grunnleggende sikkerhetsforskrifter følges for å
redusere risikoen for elektrisk støt, personskade
og brann.
1 Bruk hørselsvern
Støynivået ved bearbeiding av forskjellige
materialer kan variere, og i blant kan nivået
overstige 85 dB(A). For å beskytte deg selv bør
du alltid bruke hørselsvern.
2 Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til skader.
3 Tenk på arbeidsmiljøet
Utsett ikke elektroverktøy for regn. Ikke bruk det
på fuktige eller våte steder. Sørg for god
belysning over arbeidsplassen. Bruk ikke
elektroverktøy i nærheten av brannfarlige væsker
eller gasser.
4 Beskytt deg mot elektrisk støt
Unngå kroppskontakt med jordede deler
(for eksempel vannrør, komfyrer, kjøleskap o.l.).
Under ekstreme arbeidsforhold (for eksempel ved
høy luftfuktighet, forekomst av metallstøv o.l.) kan
man øke sikkerheten ved å tilkoble en
jordfeilbryter.
5 Hold barna borte
Sørg for at det ikke kommer barn i nærheten når
du bruker maskinen. La ikke andre personer
komme i kontakt med elektroverktøyet eller
ledningen. Alle personer skal holdes borte fra
arbeidsområdet.
6 Oppbevar elektroverktøy på et trygt sted
Når maskinen ikke er i bruk, skal den oppbevares
på et tørt sted, gjerne høyt oppe og innlåst,
utenfor barns rekkevidde.
7 Overbelast ikke maskinen
Maskinen arbeider bedre og sikrere innenfor det
angitte effektområdet.
8 Bruk riktig elektroverktøy
Tving ikke en maskin til å gjøre arbeid som krever
kraftigere verktøy. Bruk ikke elektroverktøy til
formål det ikke er ment for, som for eksempel å
fjerne kvister eller kappe ved med en
håndsirkelsag.
9 Kle deg riktig
Ha ikke på deg løstsittende klær eller smykker.
De kan sette seg fast i de bevegelige delene.
Vi anbefaler gummihansker og sko som ikke glir
når du arbeider utendørs. Bruk hårnett hvis du
har langt hår.
10 Bruk vernebriller
Bruk vernebriller for å unngå at det blåser støv
inn i øynene og skader deg. Hvis det støver mye,
bør du bruke ansikts- eller støvmaske.
11 Stell pent med ledningen
Bær ikke maskinen i ledningen og, trekk ikke i
ledningen når du skal ta støpselet ut av
stikkontakten. Utsett ikke ledningen for varme,
olje eller skarpe kanter.
12 Sikre arbeidsstykket
Bruk tvinger eller skrustikker til å feste
arbeidsstykket med. Dette er sikrere enn å bruke
hånden, og du får begge hendene fri til å styre
maskinen.
13 Strekk deg ikke for langt
Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og balanse.
14 Vær nøye med vedlikeholdet
Hold tilbehøret skarpt og rent. Følg forskriftene
når det gjelder vedlikehold og skifte av tilbehør.
Kontroller maskinens ledning regelmessig og få
den reparert av et autorisert verksted om den
skulle bli skadet.
Kontroller skjøteledninger regelmessig, skift dem
ut om de skulle bli skadet. Hold håndtakene
tørre, rene og fri for olje og fett.
15 Trekk støpselet ut av stikkontakten
Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten når
maskinen ikke er i bruk, ved vedlikehold og ved
skifte av tilbehør.
16 Fjern nøkler
Gjør det til vane å sjekke om nøkler og
justeringsverktøy er fjernet før maskinen startes.
17 Unngå at verktøyet blir slått på utilsiktet
Bær ikke maskinen med fingeren på
strømbryteren når den er tilkoblet strømnettet.
Pass på at strømbryteren er avslått når du setter
støpselet i stikkontakten.
Side: 43
no - 3 39
N O R S K
18 Utendørs skjøteledning
Utendørs må det bare brukes skjøteledning som
er tillatt for utendørs bruk og merket for dette.
19 Vær oppmerksom
Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft.
Bruk ikke maskinen når du er trett.
20 Sjekk skadede deler før du setter støpselet i
stikkontakten
Før fortsatt bruk av maskinen skal eventuelle
skadede deler eller deksler kontrolleres nøye for å
bringe på det rene om de fungerer riktig og
utfører det de skal. Kontroller justeringen av
bevegelige deler, om de sitter i klemme, om deler
er brukket. Sjekk at alt er riktig montert og er slik
det skal være. En del eller et deksel som er
skadet, skal repareres eller skiftes ut av et
autorisert verksted dersom ikke annet er angitt i
bruksanvisningen. Ødelagte brytere skal
repareres av et autorisert serviceverksted.
Bruk ikke maskinen hvis den ikke kan slås av og
på med bryteren.
21 ADVARSEL!
Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales i
bruksanvisningen og i katalogene. Bruk av annet
verktøy eller tilbehør enn det som anbefales i
bruksanvisningen eller i katalogene kan medføre
en mulig risiko for personskade.
22 La verktøyet repareres av et autorisert
DEWALT serviceverksted
Dette elektroverktøyet er i samsvar med
gjeldende sikkerhetsforskrifter. Unngå risiko:
Overlat alltid reparasjon av elektriske apparater til
kvalifisert servicepersonale.
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Vibrasjonspussemaskin
1 Støvpose (DW634)
1 Adapter for støvsuger med ø 27 mm slange
(DW634)
1 Slipefot
1 Instruksjonshåndbok
1 Splittegning
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt
skadet under transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom håndboken
slik at du forstår innholdet før verktøyet tas i bruk.
Beskrivelse (fig. A)
Din vibrasjonspussemaskin er utarbeidet for
profesjonell sliping av tre, treverk og plast.
Man kan velge mellom ulike typer av pussepapir.
Ta kontakt med din forhandler for å få opplysninger
om passende slipepapirtype.
1 Strømbryter
2 Klemmer for pussepapir
3 Børsteramme (DW634, ekstrautstyr)
4 Avsugskappe (DW634, ekstrautstyr)
5 Stansesjablong (ekstrautstyr)
6 Slipefot (Velcro)
7 Holder for støvpose (8) eller adapter for
støvsuger (9) (DW634)
8 Støvpose (DW634)
9 Adapter for støvsuger (DW634)
10 Festebolter for avsugskappe (DW634)
11 Låseknapp
12 Kullbørstedeksel (DW636)
13 Munnstykke (DW636)
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er kun konstruert for én
spenning. Kontroller alltid at nettspenningen er i
overensstemmelse med spenningen på typeskiltet.
Ditt verktøy er dobbeltisolert i samsvar
med EN 50144. Jordet ledning er derfor
ikke nødvendig.
Skifting av kabel eller støpsel
Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel
eller støpsel. Et støpsel med blottede kopperledere
er farlig hvis det koples til en strømførende kontakt.
Bruk av skjøteledning
Hvis det er nødvendig å bruke skjøteledning,
må man bruke en godkjent skøteledning som er
egnet til dette verktøyets kraftbehov (se tekniske
data). Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid
først vikle kabelen helt av.
Montering og justering
Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før
montering og justering av verktøyet.
Side: 44
N O R S K
40 no - 4
Montering av pussepapir (fig. B)
• Pussepapiret spennes fast ved hjelp av de to
klemmene (2) på slipefoten (6).
• Selvklebende pusseark kan festes direkte til den
spesielle slipefoten.
Når man bruker vanlig pussepapir, erstattes
standard-slipefoten med den medleverte slipefoten.
Denne slipefoten festes med 8 skruer.
Perforering av pussepapir (fig. C)
Din vibrasjonspussemaskin bruker perforert
slipepapir. En stansesjablong (5) (ekstrautstyr)
brukes for å stanse uperforert slipepapir.
Gå frem på følgende måte:
• Monter pussepapiret på slipefoten (6).
Se også fig. B.
• Press sjablongen (5) og slipefoten (6) sammen.
Pass på at sjablongholderne (5.1) er plassert mot
hjørnene av slipefoten.
Montering av børsteramme med avsugskappe
(DW634, ekstrautstyr) (fig. D)
Bruk av børsteramme og avsugskappe anbefales
spesielt ved aller siste finsliping (f.eks. av høyverdig
finér og tremosaikk), ved sliping av sparkel,
bortsliping av lakk eller maling, grovsliping og for å
pusse bort porer før lakkering.
Gå frem på følgende måte:
• Skyv begge delene av avsugskappen (4) over
maskinfoten og fest dem ved hjelp av de seks
festeboltene på siden og på toppen (10).
• Plasser knottene (3.1) foran på børsterammen (3) i
hakkene (4.1) på avsugskappen (4). Fest
børsterammen til baksiden av avsugskappen (4.2)
ved å presse på børsterammen til den smekker
på plass (3.2).
Bruksanvisning
Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og
relevante forskrifter.
Pussing (fig. E)
• Trykk inn strømbryteren (1).
• Om nødvendig, trykk inn låseknappen (11) for
kontinuerlig drift.
• Pass på at alle materialer som skal pusses er
godt festet.
• Ved pussing skal maskinen bare trykkes lett mot
arbeidsstykket. Overdrevent trykk øker ikke
pusseeffekten, men medfører kun fare for
overbelastning av maskinen, eventuelt at
slipepapiret ryker.
• Når maskinen går i kontinuerlig drift, stanses den
ved et raskt trykk på strømbryteren (1) som
deretter slippes igjen med det samme. Skru alltid
AV maskinen når arbeidet er avsluttet og før
støpselet tas ut av stikkontakten.
Brannfare! Bruk ikke pussemaskinen på
magnesium.
Avsugning av støv
• Ved pussing av trearbeider med en
pussemaskin oppstår det støv. Sett
derfor alltid på en støvpose (DW634) eller
monter en støvsuger (DW634 & DW636)
som er konstruert i overensstemmelse
med de gjeldende direktiver angående
støvutslipp. God støvavsugning oppnås
kun med perforert slipepapir.
• Bruk ikke støvpose eller støvsuger ved
sliping av metall.
DW634 - støvpose (fig. F)
• Fest støvposen (8) til støvavsugningsholderen (7).
• For effektiv støvavsugning må tømming foretas
når ca. en tredjedel av posen er fylt med støv.
DW636 & DW634 - støvsuger (fig. G & H)
• Støvsugerslangen kobles til munnstykket (13)
(DW636) eller til holderen (7) (DW634).
• For modell DW634 brukes støvsugeradapteren (9).
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om
egnet tilleggsutstyr.
Vedlikehold
Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det
kan brukes i lang tid med et minimum av vedlikehold.
Kontinuerlig og tilfredsstillende drift avhenger av riktig
behandling og regelmessig rengjøring av verktøyet.
Side: 45
no - 5 41
N O R S K
GARANTI
• 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI •
Hvis du ikke er tilfreds med ditt DEWALT verktøy,
kan det returneres innen 30 dager til din DEWALT
forhandler eller til et DEWALT autorisert
serviceverksted og du kan bytte eller få pengene
tilbake. Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE •
Skulle ditt DEWALT verktøy trenge vedlikehold
eller service i de første 12 månedene etter det ble
kjøpt, vil dette bli utført gratis av et autorisert
DEWALT serviceverksted. Gratis
vedlikeholdsservice omfatter arbeidskostnader.
Tilbehørs- og reservedelskostnader inngår ikke.
Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS GARANTI •
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra
kjøpsdato at ditt DEWALT-produkt har feil eller
mangler som skyldes material- eller fabrikasjonsfeil,
garanterer vi å erstatte alle defekte deler gratis
eller, etter egen vurdering, erstatte verktøyet
gratis forutsatt at:
• Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst.
• Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert
verksted/personell.
• Kvittering kan fremlegges.
Denne garantien er i tillegg til kjøperens
rettigheter i henhold til Kjøpsloven.
Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte
serviceverksted finner du i DEWALT katalogen,
eller ved å kontakte DEWALT.
Smøring
Ditt elektoverktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør
elverktøyet regelmessig med en myk klut.
Utslitt verktøy og miljøet
Vern naturen. Kast ikke produktet sammen med
annet avfall når det er utslitt. Lever det til
kildesortering eller til et DEWALT-serviceverksted.
DEWALT service
Dersom det skulle oppstå feil med maskinen,
lever den til et autorisert serviceverksted. (Se aktuell
prisliste/katalog for ytterligere informasjon eller ta
kontakt med DEWALT).
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående
spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst
separat.

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om DeWalt DW636 ennå.

Spør et spørsmål om DeWalt DW636

Har du et spørsmål om DeWalt DW636 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DW636. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DW636 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.