DeWalt DW634 manual

Manual for DeWalt DW634 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 76 sider.

Side: 1
® DW634 DW636
Side: 2
no - 1 37 N O R S K VIBRASJONSPUSSEMASKIN DW634/DW636 Gratulerer! Du har valgt et DEWALT elektroverktøy. Årelang erfaring, konstant produktutvikling og fornyelse gjør DEWALT til en av de mest pålitelige partnere for profesjonelle brukere. Innholdsfortegnelse Tekniske data no - 1 CE-Sikkerhetserklæring no - 1 Sikkerhetsforskrifter no - 2 Kontroll av pakkens innhold no - 3 Beskrivelse no - 3 Elektrisk sikkerhet no - 3 Bruk av skjøteledning no - 3 Montering og justering no - 3 Bruksanvisning no - 4 Vedlikehold no - 4 Garanti no - 5 Tekniske data DW634 DW636 Spenning V 230 230 Motoreffekt W 300 350 Slipebevegelse/min 17.000 20.000 Slipebevegelse ø mm 2,6 4,6 Pusseflate mm 113 x 225 113 x 225 Pussepapir mm 115 x 280 115 x 280 Vekt kg 2,8 3,9 Støvavsug støvpose/ støvsuger støvsuger Sikring: 230 V 10 A Følgende symboler brukes i denne instruksjonsboken: Betegner risiko for personskade, livsfare eller ødeleggelse av verktøyet dersom instruksene i denne instruksjonsboken ikke følges. Betegner risiko for elektrisk støt. Brannfare. CE-Sikkerhetserklæring DW634/DW636 DEWALT erklærer at disse elektroverktøyer er konstruert i henhold til: 89/392/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3. Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt DEWALT på adressen nedenfor eller se veiledningens bakside. Lydnivået er i overensstemmelse med 86/188/EEC og 89/392/EEC, målt i henhold til EN 50144: DW634 DW636 LpA (lydnivå) dB(A)* 81 79 LWA (akustisk effekt) dB(A) 94 92 * ved brukerens øre Bruk egnet verneutstyr for å beskytte hørselen dersom lydnivået overskrider 85 dB(A). Den veide geometriske middelverdien av akselerasjonsfrekvensen i følge EN 50144: DW634 DW636 4,5 m/s2 2,8 m/s2 Director Engineering and Product Development Horst Großmann DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40, D-65510, Idstein, Tyskland
Side: 3
38 no - 2 N O R S K Sikkerhetsforskrifter Ta deg tid til å lese nøye gjennom bruksanvisningen før du begynner å bruke maskinen. Oppbevar bruksanvisningen på et lett tilgjengelig sted slik at alle som skal bruke maskinen lett kan finne den. I tillegg til nedenforstående forskrifter, må alle vernebestemmelsene til Statens Arbeidstilsyn følges når det gjelder arbeid med elektroverktøy. ADVARSEL! Ved bruk av elektroverktøy må disse grunnleggende sikkerhetsforskrifter følges for å redusere risikoen for elektrisk støt, personskade og brann. 1 Bruk hørselsvern Støynivået ved bearbeiding av forskjellige materialer kan variere, og i blant kan nivået overstige 85 dB(A). For å beskytte deg selv bør du alltid bruke hørselsvern. 2 Hold arbeidsområdet rent og ryddig En uryddig arbeidsplass innbyr til skader. 3 Tenk på arbeidsmiljøet Utsett ikke elektroverktøy for regn. Ikke bruk det på fuktige eller våte steder. Sørg for god belysning over arbeidsplassen. Bruk ikke elektroverktøy i nærheten av brannfarlige væsker eller gasser. 4 Beskytt deg mot elektrisk støt Unngå kroppskontakt med jordede deler (for eksempel vannrør, komfyrer, kjøleskap o.l.). Under ekstreme arbeidsforhold (for eksempel ved høy luftfuktighet, forekomst av metallstøv o.l.) kan man øke sikkerheten ved å tilkoble en jordfeilbryter. 5 Hold barna borte Sørg for at det ikke kommer barn i nærheten når du bruker maskinen. La ikke andre personer komme i kontakt med elektroverktøyet eller ledningen. Alle personer skal holdes borte fra arbeidsområdet. 6 Oppbevar elektroverktøy på et trygt sted Når maskinen ikke er i bruk, skal den oppbevares på et tørt sted, gjerne høyt oppe og innlåst, utenfor barns rekkevidde. 7 Overbelast ikke maskinen Maskinen arbeider bedre og sikrere innenfor det angitte effektområdet. 8 Bruk riktig elektroverktøy Tving ikke en maskin til å gjøre arbeid som krever kraftigere verktøy. Bruk ikke elektroverktøy til formål det ikke er ment for, som for eksempel å fjerne kvister eller kappe ved med en håndsirkelsag. 9 Kle deg riktig Ha ikke på deg løstsittende klær eller smykker. De kan sette seg fast i de bevegelige delene. Vi anbefaler gummihansker og sko som ikke glir når du arbeider utendørs. Bruk hårnett hvis du har langt hår. 10 Bruk vernebriller Bruk vernebriller for å unngå at det blåser støv inn i øynene og skader deg. Hvis det støver mye, bør du bruke ansikts- eller støvmaske. 11 Stell pent med ledningen Bær ikke maskinen i ledningen og, trekk ikke i ledningen når du skal ta støpselet ut av stikkontakten. Utsett ikke ledningen for varme, olje eller skarpe kanter. 12 Sikre arbeidsstykket Bruk tvinger eller skrustikker til å feste arbeidsstykket med. Dette er sikrere enn å bruke hånden, og du får begge hendene fri til å styre maskinen. 13 Strekk deg ikke for langt Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og balanse. 14 Vær nøye med vedlikeholdet Hold tilbehøret skarpt og rent. Følg forskriftene når det gjelder vedlikehold og skifte av tilbehør. Kontroller maskinens ledning regelmessig og få den reparert av et autorisert verksted om den skulle bli skadet. Kontroller skjøteledninger regelmessig, skift dem ut om de skulle bli skadet. Hold håndtakene tørre, rene og fri for olje og fett. 15 Trekk støpselet ut av stikkontakten Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten når maskinen ikke er i bruk, ved vedlikehold og ved skifte av tilbehør. 16 Fjern nøkler Gjør det til vane å sjekke om nøkler og justeringsverktøy er fjernet før maskinen startes. 17 Unngå at verktøyet blir slått på utilsiktet Bær ikke maskinen med fingeren på strømbryteren når den er tilkoblet strømnettet. Pass på at strømbryteren er avslått når du setter støpselet i stikkontakten.
Side: 4
no - 3 39 N O R S K 18 Utendørs skjøteledning Utendørs må det bare brukes skjøteledning som er tillatt for utendørs bruk og merket for dette. 19 Vær oppmerksom Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Bruk ikke maskinen når du er trett. 20 Sjekk skadede deler før du setter støpselet i stikkontakten Før fortsatt bruk av maskinen skal eventuelle skadede deler eller deksler kontrolleres nøye for å bringe på det rene om de fungerer riktig og utfører det de skal. Kontroller justeringen av bevegelige deler, om de sitter i klemme, om deler er brukket. Sjekk at alt er riktig montert og er slik det skal være. En del eller et deksel som er skadet, skal repareres eller skiftes ut av et autorisert verksted dersom ikke annet er angitt i bruksanvisningen. Ødelagte brytere skal repareres av et autorisert serviceverksted. Bruk ikke maskinen hvis den ikke kan slås av og på med bryteren. 21 ADVARSEL! Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales i bruksanvisningen og i katalogene. Bruk av annet verktøy eller tilbehør enn det som anbefales i bruksanvisningen eller i katalogene kan medføre en mulig risiko for personskade. 22 La verktøyet repareres av et autorisert DEWALT serviceverksted Dette elektroverktøyet er i samsvar med gjeldende sikkerhetsforskrifter. Unngå risiko: Overlat alltid reparasjon av elektriske apparater til kvalifisert servicepersonale. Kontroll av pakkens innhold Pakken inneholder: 1 Vibrasjonspussemaskin 1 Støvpose (DW634) 1 Adapter for støvsuger med ø 27 mm slange (DW634) 1 Slipefot 1 Instruksjonshåndbok 1 Splittegning • Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt skadet under transporten. • Ta deg tid til å lese nøye igjennom håndboken slik at du forstår innholdet før verktøyet tas i bruk. Beskrivelse (fig. A) Din vibrasjonspussemaskin er utarbeidet for profesjonell sliping av tre, treverk og plast. Man kan velge mellom ulike typer av pussepapir. Ta kontakt med din forhandler for å få opplysninger om passende slipepapirtype. 1 Strømbryter 2 Klemmer for pussepapir 3 Børsteramme (DW634, ekstrautstyr) 4 Avsugskappe (DW634, ekstrautstyr) 5 Stansesjablong (ekstrautstyr) 6 Slipefot (Velcro) 7 Holder for støvpose (8) eller adapter for støvsuger (9) (DW634) 8 Støvpose (DW634) 9 Adapter for støvsuger (DW634) 10 Festebolter for avsugskappe (DW634) 11 Låseknapp 12 Kullbørstedeksel (DW636) 13 Munnstykke (DW636) Elektrisk sikkerhet Den elektriske motoren er kun konstruert for én spenning. Kontroller alltid at nettspenningen er i overensstemmelse med spenningen på typeskiltet. Ditt verktøy er dobbeltisolert i samsvar med EN 50144. Jordet ledning er derfor ikke nødvendig. Skifting av kabel eller støpsel Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel eller støpsel. Et støpsel med blottede kopperledere er farlig hvis det koples til en strømførende kontakt. Bruk av skjøteledning Hvis det er nødvendig å bruke skjøteledning, må man bruke en godkjent skøteledning som er egnet til dette verktøyets kraftbehov (se tekniske data). Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid først vikle kabelen helt av. Montering og justering Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før montering og justering av verktøyet.
Side: 5
N O R S K 40 no - 4 Montering av pussepapir (fig. B) • Pussepapiret spennes fast ved hjelp av de to klemmene (2) på slipefoten (6). • Selvklebende pusseark kan festes direkte til den spesielle slipefoten. Når man bruker vanlig pussepapir, erstattes standard-slipefoten med den medleverte slipefoten. Denne slipefoten festes med 8 skruer. Perforering av pussepapir (fig. C) Din vibrasjonspussemaskin bruker perforert slipepapir. En stansesjablong (5) (ekstrautstyr) brukes for å stanse uperforert slipepapir. Gå frem på følgende måte: • Monter pussepapiret på slipefoten (6). Se også fig. B. • Press sjablongen (5) og slipefoten (6) sammen. Pass på at sjablongholderne (5.1) er plassert mot hjørnene av slipefoten. Montering av børsteramme med avsugskappe (DW634, ekstrautstyr) (fig. D) Bruk av børsteramme og avsugskappe anbefales spesielt ved aller siste finsliping (f.eks. av høyverdig finér og tremosaikk), ved sliping av sparkel, bortsliping av lakk eller maling, grovsliping og for å pusse bort porer før lakkering. Gå frem på følgende måte: • Skyv begge delene av avsugskappen (4) over maskinfoten og fest dem ved hjelp av de seks festeboltene på siden og på toppen (10). • Plasser knottene (3.1) foran på børsterammen (3) i hakkene (4.1) på avsugskappen (4). Fest børsterammen til baksiden av avsugskappen (4.2) ved å presse på børsterammen til den smekker på plass (3.2). Bruksanvisning Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og relevante forskrifter. Pussing (fig. E) • Trykk inn strømbryteren (1). • Om nødvendig, trykk inn låseknappen (11) for kontinuerlig drift. • Pass på at alle materialer som skal pusses er godt festet. • Ved pussing skal maskinen bare trykkes lett mot arbeidsstykket. Overdrevent trykk øker ikke pusseeffekten, men medfører kun fare for overbelastning av maskinen, eventuelt at slipepapiret ryker. • Når maskinen går i kontinuerlig drift, stanses den ved et raskt trykk på strømbryteren (1) som deretter slippes igjen med det samme. Skru alltid AV maskinen når arbeidet er avsluttet og før støpselet tas ut av stikkontakten. Brannfare! Bruk ikke pussemaskinen på magnesium. Avsugning av støv • Ved pussing av trearbeider med en pussemaskin oppstår det støv. Sett derfor alltid på en støvpose (DW634) eller monter en støvsuger (DW634 & DW636) som er konstruert i overensstemmelse med de gjeldende direktiver angående støvutslipp. God støvavsugning oppnås kun med perforert slipepapir. • Bruk ikke støvpose eller støvsuger ved sliping av metall. DW634 - støvpose (fig. F) • Fest støvposen (8) til støvavsugningsholderen (7). • For effektiv støvavsugning må tømming foretas når ca. en tredjedel av posen er fylt med støv. DW636 & DW634 - støvsuger (fig. G & H) • Støvsugerslangen kobles til munnstykket (13) (DW636) eller til holderen (7) (DW634). • For modell DW634 brukes støvsugeradapteren (9). Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om egnet tilleggsutstyr. Vedlikehold Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det kan brukes i lang tid med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift avhenger av riktig behandling og regelmessig rengjøring av verktøyet.
Side: 6
no - 5 41 N O R S K GARANTI • 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI • Hvis du ikke er tilfreds med ditt DEWALT verktøy, kan det returneres innen 30 dager til din DEWALT forhandler eller til et DEWALT autorisert serviceverksted og du kan bytte eller få pengene tilbake. Kvittering må fremlegges. • 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE • Skulle ditt DEWALT verktøy trenge vedlikehold eller service i de første 12 månedene etter det ble kjøpt, vil dette bli utført gratis av et autorisert DEWALT serviceverksted. Gratis vedlikeholdsservice omfatter arbeidskostnader. Tilbehørs- og reservedelskostnader inngår ikke. Kvittering må fremlegges. • 1 ÅRS GARANTI • Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra kjøpsdato at ditt DEWALT-produkt har feil eller mangler som skyldes material- eller fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle defekte deler gratis eller, etter egen vurdering, erstatte verktøyet gratis forutsatt at: • Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst. • Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert verksted/personell. • Kvittering kan fremlegges. Denne garantien er i tillegg til kjøperens rettigheter i henhold til Kjøpsloven. Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte serviceverksted finner du i DEWALT katalogen, eller ved å kontakte DEWALT. Smøring Ditt elektoverktøy trenger ikke ekstra smøring. Rengjøring Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør elverktøyet regelmessig med en myk klut. Utslitt verktøy og miljøet Vern naturen. Kast ikke produktet sammen med annet avfall når det er utslitt. Lever det til kildesortering eller til et DEWALT-serviceverksted. DEWALT service Dersom det skulle oppstå feil med maskinen, lever den til et autorisert serviceverksted. (Se aktuell prisliste/katalog for ytterligere informasjon eller ta kontakt med DEWALT). På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst separat.

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeWalt DW634 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DW634. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DW634 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeWalt DW634

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeWalt DW634 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Pussemaskiner
  • Model/navn: DW634
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk