DeWalt DW615 manual

Vis en manual for DeWalt DW615 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Borddrill
  • Model/navn: DW615
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk

Innholdsfortegnelse

Side: 0
®
DW614
DW615
Side: 48
N O R S K
44 no - 1
HÅNDOVERFRES DW614/DW615
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT elektroverktøy. Årelang
erfaring, konstant produktutvikling og fornyelse gjør
DEWALT til en av de mest pålitelige partnere for
profesjonelle brukere.
Innholdsfortegnelse
Tekniske data no - 1
CE-Sikkerhetserklæring no - 1
Sikkerhetsforskrifter no - 2
Kontroll av pakkens innhold no - 3
Beskrivelse no - 3
Elektrisk sikkerhet no - 3
Bruk av skjøteledning no - 3
Montering og justering no - 4
Bruksanvisning no - 5
Vedlikehold no - 5
Garanti no - 6
Tekniske data
DW614 DW615
Spenning V 230 230
Motoreffekt W 750 900
Effektforbruk W 500 590
Turtall, ubelastet/min 24.000 8.000-24.000
Håndoverfresvogn 2 søyler 2 søyler
Utslag håndoverfresvognmm 35 35
Revolverdybdeanslag 3-trinn, med skala
Spennhylse størrelser 8 mm 8 mm
(GB: 1/4") (GB: 1/4")
Fres, diameter, maks. mm 30 30
Vekt kg 2,8 2,9
Sikring:
230 V 10 A
Følgende symboler brukes i denne
instruksjonsboken:
Betegner risiko for personskade, livsfare
eller ødeleggelse av verktøyet dersom
instruksene i denne instruksjonsboken
ikke følges.
Betegner risiko for elektrisk støt.
CE-Sikkerhetserklæring
DW614/DW615
DEWALT erklærer at disse elektroverktøyer er
konstruert i henhold til: 98/37/EEC, 89/336/EEC,
73/23/EEC, EN 50144, EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt
DEWALT på adressen nedenfor eller se
veiledningens bakside.
Lydnivået er i overensstemmelse med 86/188/EEC
og 98/37/EEC, målt i henhold til EN 50144:
DW614 DW615
LpA
(lydnivå) dB(A)* 88 88
LWA
(akustisk effekt) dB(A) 89 89
* ved brukerens øre
Bruk egnet verneutstyr for å beskytte
hørselen dersom lydnivået overskrider
85 dB(A).
Den veide geometriske middelverdien av
akselerasjonsfrekvensen i følge EN 50144:
DW614 DW615
5,9 m/s2
5,9 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
Side: 49
no - 2 45
N O R S K
Sikkerhetsforskrifter
Ta deg tid til å lese nøye gjennom
bruksanvisningen før du begynner å bruke
maskinen. Oppbevar bruksanvisningen på et lett
tilgjengelig sted slik at alle som skal bruke
maskinen lett kan finne den.
I tillegg til nedenforstående forskrifter, må alle
vernebestemmelsene til Statens Arbeidstilsyn
følges når det gjelder arbeid med elektroverktøy.
ADVARSEL!
Ved bruk av elektroverktøy må disse
grunnleggende sikkerhetsforskrifter følges for å
redusere risikoen for elektrisk støt, personskade
og brann.
1 Bruk hørselsvern
Støynivået ved bearbeiding av forskjellige
materialer kan variere, og i blant kan nivået
overstige 85 dB(A). For å beskytte deg selv bør
du alltid bruke hørselsvern.
2 Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til skader.
3 Tenk på arbeidsmiljøet
Utsett ikke elektroverktøy for regn. Ikke bruk det
på fuktige eller våte steder. Sørg for god
belysning over arbeidsplassen. Bruk ikke
elektroverktøy i nærheten av brannfarlige væsker
eller gasser.
4 Beskytt deg mot elektrisk støt
Unngå kroppskontakt med jordede deler
(for eksempel vannrør, komfyrer, kjøleskap o.l.).
Under ekstreme arbeidsforhold (for eksempel ved
høy luftfuktighet, forekomst av metallstøv o.l.) kan
man øke sikkerheten ved å tilkoble en jordfeilbryter.
5 Hold barn unna
Ikke la barn komme i kontakt med verktøyet eller
skjøteledningen. Det skal holdes tilsyn med barn
under 16 år.
6 Oppbevar elektroverktøy på et trygt sted
Når maskinen ikke er i bruk, skal den oppbevares
på et tørt sted, gjerne høyt oppe og innlåst,
utenfor barns rekkevidde.
7 Overbelast ikke maskinen
Maskinen arbeider bedre og sikrere innenfor det
angitte effektområdet.
8 Bruk riktig elektroverktøy
Tving ikke en maskin til å gjøre arbeid som krever
kraftigere verktøy.
Bruk ikke elektroverktøy til formål det ikke er
ment for, som for eksempel å fjerne kvister eller
kappe ved med en håndsirkelsag.
9 Kle deg riktig
Ha ikke på deg løstsittende klær eller smykker.
De kan sette seg fast i de bevegelige delene.
Vi anbefaler gummihansker og sko som ikke glir
når du arbeider utendørs. Bruk hårnett hvis du
har langt hår.
10 Bruk vernebriller
Bruk vernebriller for å unngå at det blåser støv
inn i øynene og skader deg. Hvis det støver mye,
bør du bruke ansikts- eller støvmaske.
11 Stell pent med ledningen
Bær ikke maskinen i ledningen og, trekk ikke i
ledningen når du skal ta støpselet ut av
stikkontakten. Utsett ikke ledningen for varme,
olje eller skarpe kanter.
12 Sikre arbeidsstykket
Bruk tvinger eller skrustikker til å feste
arbeidsstykket med. Dette er sikrere enn å bruke
hånden, og du får begge hendene fri til å arbeide
med.
13 Strekk deg ikke for langt
Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og
balanse.
14 Vær nøye med vedlikeholdet
Hold tilbehøret skarpt og rent. Følg forskriftene
når det gjelder vedlikehold og skifte av tilbehør.
Kontroller maskinens ledning regelmessig og få
den reparert av et autorisert verksted om den
skulle bli skadet. Kontroller skjøteledninger
regelmessig, skift dem ut om de skulle bli skadet.
Hold håndtakene tørre, rene og fri for olje og fett.
15 Trekk støpselet ut av stikkontakten
Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten når
maskinen ikke er i bruk, ved vedlikehold og ved
skifte av tilbehør.
16 Fjern nøkler
Gjør det til vane å sjekke om nøkler og
justeringsverktøy er fjernet før maskinen startes.
17 Unngå at verktøyet blir slått på utilsiktet
Bær ikke maskinen med fingeren på
strømbryteren når den er tilkoblet strømnettet.
Pass på at strømbryteren er avslått når du setter
støpselet i stikkontakten.
18 Utendørs skjøteledning
Utendørs må det bare brukes skjøteledning som
er tillatt for utendørs bruk og merket for dette.
Side: 50
N O R S K
46 no - 3
19 Vær oppmerksom
Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Bruk ikke
maskinen når du er trett.
20 Sjekk skadede deler før du setter støpselet i
stikkontakten
Før fortsatt bruk av maskinen skal eventuelle
skadede deler eller deksler kontrolleres nøye for å
bringe på det rene om de fungerer riktig og
utfører det de skal.
Kontroller justeringen av bevegelige deler, om de
sitter i klemme, om deler er brukket. Sjekk at alt
er riktig montert og er slik det skal være.
En del eller et deksel som er skadet, skal
repareres eller skiftes ut av et autorisert verksted
dersom ikke annet er angitt i bruksanvisningen.
Ødelagte brytere skal repareres av et autorisert
serviceverksted. Bruk ikke maskinen hvis den
ikke kan slås av og på med bryteren.
21 ADVARSEL!
Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales i
bruksanvisningen og i katalogene. Bruk av annet
verktøy eller tilbehør enn det som anbefales i
bruksanvisningen eller i katalogene kan medføre
en mulig risiko for personskade.
22 La verktøyet repareres av et autorisert
DEWALT serviceverksted
Dette elektroverktøyet er i samsvar med
gjeldende sikkerhetsforskrifter. Unngå risiko:
Overlat alltid reparasjon av elektriske apparater til
kvalifisert servicepersonale.
Ekstra sikkerhetsregler for freser
• Bruk alltid fres med en diameter som svarer til
størrelsen av spennhylsen som er installert i ditt
verktøy.
• Bruk alltid fres som er beregnet til et turtall på
30.000/min. og som er merket tilsvarende.
• Bruk aldri fres med en diameter større enn
maksimumsdiameter som nevnes i de tekniske
dataene.
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Håndoverfres
1 Parallellanlegg med føringsstenger
1 Spennhylse 8 mm (GB: 1/4")
1 Skrunøkkel # 13/17
1 Føringshylse 17 mm ø
1 Støvavsugskanal
1 Instruksjonsbok
1 Splitt-tegning
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt
skadet under transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom
instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før
verktøyet tas i bruk.
Beskrivelse (fig. A)
Din høytytende DEWALT håndoverfres DW614/
DW615 er konstruert for profesjonell fresing av tre
og treprodukter.
1 Strømbryter
2 Fresedybde-skala
3 Dybdestopp
4 Låsehandtak
5 Låsebolt for dybdestopp
6 Revolverdybdestopp
7 Spindellås
8 Spennmutter
9 Støvavsugskanal
10 Låsebolt for parallellanlegg
11 Bunnplate håndoverfres
12 Turtall-regulator (DW615)
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er kun konstruert for én
spenning. Kontroller alltid at nettspenningen er i
overensstemmelse med spenningen på typeskiltet.
Ditt DEWALT verktøy er dobbeltisolert i
samsvar med EN 50144. Jordet ledning
er derfor ikke nødvendig.
Skifting av kabel eller støpsel
Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel
eller støpsel. Et støpsel med blottede kopperledere
er farlig hvis det koples til en strømførende kontakt.
Bruk av skjøteledning
Hvis det er nødvendig å bruke skjøteledning, må
man bruke en godkjent skjøteledning som er egnet
til dette verktøyets kraftbehov (se tekniske data).
Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid vikle
kabelen helt av først.
Side: 51
no - 4 47
N O R S K
Montering og justering
Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før
montering og justering av verktøyet.
Innsetting og fjerning av fresestål (fig. B)
• Trykk inn spindellåsen (7) og hold den nede.
• Bruk 17 mm nøkkelen til å løsne spennmutteren
(8) litt og sett i en fres.
• Fest spennmutteren og slipp spindellåsen.
Skru aldri spennmutteren fast uten at det
er en fres i spennhylsen.
Skifting av spennhylse (fig. C)
Din håndoverfres er utstyrt med en 8 mm (GB: 1/4")
spennhylse tilpasset maskinen. To andre presisjons-
spennhylser som passer til fresen følger også med.
Spennhylsen og spennmutteren kan ikke tas fra
hverandre.
• Skru spennmutteren (8) helt løs.
• Fjern spennhylsen (13) og bytt den ut.
• Skru fast spennmutteren (8).
DW615 - Innstilling av den elektroniske turtall-
regulatoren (fig. A)
Hastigheten kan reguleres trinnløst fra 8.000 til
24.000/min ved hjelp av den elektroniske turtall-
regulatoren (12).
• Innstill den elektroniske turtall-regulatoren på
ønsket nivå.
• Generelt sagt brukes lav innstilling for freser med
stor diameter og en høy innstilling for freser med
en liten diameter. Erfaring vil imidlertid vise hva
som er riktig innstilling.
1 = 8.000/min
2 = 9.500/min
3 = 11.500/min
4 = 16.000/min
5 = 19.500/min
6 = 22.500/min
7 = 24.000/min
Innstilling av fresedybden (fig. D)
Dybdejustering ved hjelp av skalaen og
revolverdybdestoppet
• Skru løs låsebolten for dybdestoppet (5).
• Skru løs dybdebegrenseren (4) ved å dreie den
mot solen.
• Senk håndoverfresvognen så mye at fresen
kommer i kontakt med arbeidstykket.
• Fest dybdebegrenseren (4).
• Innstill nøyaktig fresedybde ved hjelp av skalaen
(2) eller plasser en dybdesjablon mellom
dybdstoppet (3) og revolverdybdestoppet (6).
Innstillingsområdet angis av pilene (14).
• Fest låsebolten for dybdestoppet (5).
Tre dybdejusteringer ved hjelp av
revolverdybdestoppet
Revolverdybdestoppet (6) kan brukes til å innstille
3 ulike dybder. Dette er særlig nyttig ved dyp fresing
som foretas i flere omganger.
• Plasser en dybdesjablon mellom dybdestoppet
(3) og revolverdybdestoppet (6) for innstilling av
nøyaktig fresedybde.
• Fest om nødvendig alle tre skruene.
Dybdejustering med håndoverfres i stasjonær
posisjon
• Innstill fresedybden før håndoverfresen
innstalleres i stasjonær posisjon.
• Bruk fallstrømbryter eller lignende for å hindre at
maskinen starter utilsiktet.
For installering av håndoverfresen i
stasjonær posisjon, les
instruksjonshåndboken for dette
stasjonære verktøyet. En dybde-
finjusterer (DE6956) er å få som
tilleggsutstyr.
Montering av parallellanlegget (fig. E)
• Monter føringsstengene (15) til bunnplaten på
håndoverfresen (11).
• Skru fast låsemutterene (10).
• Skyv parallellanlegget (16) over stengene.
• Skru låseboltene (17) midlertidig fast.
Side: 52
N O R S K
48 no - 5
Justering av parallellanlegget (fig. E)
• Tegn en frese-strek på materialet.
• Senk håndoverfresvognen til fresen kommer i
kontakt med arbeidsstykket.
• Skru fast dybdebegrenseren (4).
• Plasser håndoverfresen på frese-streken.
• Skyv parallellanlegget (16) mot arbeidsstykket og
skru fast låseboltene (17).
Montering av føringshylse (fig. F)
Sammen med sjabloner, er føringshylser av stor
betydning for utfresingen og utformingen av et
mønster.
• Monter føringshylsen (18) til bunnplaten på
håndoverfresen (11) med skruene (19) som
angitt.
Skruene (19) holder også
støvavsugskanalen på plass. Bruk aldri
håndoverfresen uten denne.
Tilkobling av støvsuger (fig. A)
Fest en støvsugerslange til
støvavsugskanalen (9).
Bruksanvisning
• Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og
gjeldende forskrifter.
• Beveg alltid håndoverfresen som vist på
fig. G (utsider/innsider).
Før maskinen tas i bruk:
• Kontroller at fresen sitter som den skal i
spennhylsen.
• Juster fresedybden.
• Monter en støvsuger.
• Kontroller at låsehandtaket alltid er låst før
bryteren skrus på.
Skru PÅ og AV (fig. A)
Skru redskapet på ved hjelp av strømbryteren (1).
• I = på. Maskinen går kontinuerlig.
• O = av.
Skru løs låsehandtaket og la
håndoverfresvognen komme i hvilestilling
igjen før maskinen skrus av.
Bruk av føringshylsene (fig. F)
• Sjablonen må festes til arbeidsstykket med
endeklemmer.
• Velg og sett i passende føringshylse (18).
• Trekk diameteren på fresen fra føringshylsens
ytterdiameter og del på 2. Da vet man hvor mye
større sjablonen må være enn den delen som
skal forsenkes.
Hvis arbeidsstykket ikke er tykt nok,
plasserer man det på en trebit.
Styring med planke
Der hvor det ikke er mulig å bruke en kantfører, går
det også an å føre håndoverfresen langs en planke
som er spent tvers over arbeidsstykket (med et
overheng på begge sider).
Frihåndsfresing
Din håndoverfres kan også brukes uten noen slags
føring, f.eks. ved tegnskriving eller kreativt arbeid.
Ikke for dyp fresing! Bruk freser med en
diameter på maks. 6 mm.
Fresing med notfres (fig. B)
I tilfeller hvor det ikke passer å bruke parallellføring
eller føringshylse, er det mulig å bruke notfreser (20)
ved fresing av kanter med profil.
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om
egnet tilleggsutstyr.
Dette omfatter bl.a. sinkfresaggregat, sink-, finger-
og pluggborsjabloner samt føringshylser,
finhøydeinnstillinger, sirkelstenger og styreskinner i
ulike lengder.
Vedlikehold
Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det
kan brukes i lang tid med et minimum av
vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift
avhenger av riktig behandling og regelmessig
rengjøring av verktøyet.
Smøring
Ditt elektoverktøy trenger ikke ekstra smøring.
Side: 53
no - 6 49
N O R S K
Rengjøring
Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør
elverktøyet regelmessig med en myk klut.
Utslitt verktøy og miljøet
Vern naturen. Kast ikke produktet sammen med
annet avfall når det er utslitt. Lever det til
kildesortering eller til et DEWALT-serviceverksted.
DEWALT service
Dersom det skulle oppstå feil med maskinen, lever
den til et autorisert serviceverksted. (Se aktuell
prisliste/katalog for ytterligere informasjon eller ta
kontakt med DEWALT).
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående
spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst
separat.
GARANTI
• 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI •
Hvis du ikke er tilfreds med ditt DEWALT verktøy,
kan det returneres innen 30 dager til din DEWALT
forhandler eller til et DEWALT autorisert
serviceverksted og du kan bytte eller få pengene
tilbake. Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE •
Skulle ditt DEWALT verktøy trenge vedlikehold eller
service i de første 12 månedene etter det ble kjøpt,
vil dette bli utført gratis av et autorisert DEWALT
serviceverksted. Gratis vedlikeholdsservice omfatter
arbeidskostnader.
Tilbehørs- og reservedelskostnader inngår ikke.
Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS GARANTI •
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra
kjøpsdato at ditt DEWALT-produkt har feil eller
mangler som skyldes material- eller
fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle
defekte deler gratis eller, etter egen vurdering,
erstatte verktøyet gratis forutsatt at:
• Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst.
• Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert
verksted/personell.
• Kvittering kan fremlegges.
Denne garantien er i tillegg til kjøperens
rettigheter i henhold til Kjøpsloven.
Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte
serviceverksted finner du i DEWALT katalogen,
eller ved å kontakte DEWALT. Alternativt kan du
finne en liste over DEWALT autoriserte
serviceverksteder og komplett informasjon om
vår etter-salg-service på Internett-adressen vår:
www.2helpU.com.

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om DeWalt DW615 ennå.

Spør et spørsmål om DeWalt DW615

Har du et spørsmål om DeWalt DW615 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DW615. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DW615 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.