DW615

DeWalt DW615 manual

DW615

Manual for DeWalt DW615 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 88 sider.

Side: 1
® DW614 DW615
Side: 2
N O R S K 44 no - 1 HÅNDOVERFRES DW614/DW615 Gratulerer! Du har valgt et DEWALT elektroverktøy. Årelang erfaring, konstant produktutvikling og fornyelse gjør DEWALT til en av de mest pålitelige partnere for profesjonelle brukere. Innholdsfortegnelse Tekniske data no - 1 CE-Sikkerhetserklæring no - 1 Sikkerhetsforskrifter no - 2 Kontroll av pakkens innhold no - 3 Beskrivelse no - 3 Elektrisk sikkerhet no - 3 Bruk av skjøteledning no - 3 Montering og justering no - 4 Bruksanvisning no - 5 Vedlikehold no - 5 Garanti no - 6 Tekniske data DW614 DW615 Spenning V 230 230 Motoreffekt W 750 900 Effektforbruk W 500 590 Turtall, ubelastet/min 24.000 8.000-24.000 Håndoverfresvogn 2 søyler 2 søyler Utslag håndoverfresvognmm 35 35 Revolverdybdeanslag 3-trinn, med skala Spennhylse størrelser 8 mm 8 mm (GB: 1/4") (GB: 1/4") Fres, diameter, maks. mm 30 30 Vekt kg 2,8 2,9 Sikring: 230 V 10 A Følgende symboler brukes i denne instruksjonsboken: Betegner risiko for personskade, livsfare eller ødeleggelse av verktøyet dersom instruksene i denne instruksjonsboken ikke følges. Betegner risiko for elektrisk støt. CE-Sikkerhetserklæring DW614/DW615 DEWALT erklærer at disse elektroverktøyer er konstruert i henhold til: 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3. Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt DEWALT på adressen nedenfor eller se veiledningens bakside. Lydnivået er i overensstemmelse med 86/188/EEC og 98/37/EEC, målt i henhold til EN 50144: DW614 DW615 LpA (lydnivå) dB(A)* 88 88 LWA (akustisk effekt) dB(A) 89 89 * ved brukerens øre Bruk egnet verneutstyr for å beskytte hørselen dersom lydnivået overskrider 85 dB(A). Den veide geometriske middelverdien av akselerasjonsfrekvensen i følge EN 50144: DW614 DW615 5,9 m/s2 5,9 m/s2 Director Engineering and Product Development Horst Großmann DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40, D-65510, Idstein, Tyskland
Side: 3
no - 2 45 N O R S K Sikkerhetsforskrifter Ta deg tid til å lese nøye gjennom bruksanvisningen før du begynner å bruke maskinen. Oppbevar bruksanvisningen på et lett tilgjengelig sted slik at alle som skal bruke maskinen lett kan finne den. I tillegg til nedenforstående forskrifter, må alle vernebestemmelsene til Statens Arbeidstilsyn følges når det gjelder arbeid med elektroverktøy. ADVARSEL! Ved bruk av elektroverktøy må disse grunnleggende sikkerhetsforskrifter følges for å redusere risikoen for elektrisk støt, personskade og brann. 1 Bruk hørselsvern Støynivået ved bearbeiding av forskjellige materialer kan variere, og i blant kan nivået overstige 85 dB(A). For å beskytte deg selv bør du alltid bruke hørselsvern. 2 Hold arbeidsområdet rent og ryddig En uryddig arbeidsplass innbyr til skader. 3 Tenk på arbeidsmiljøet Utsett ikke elektroverktøy for regn. Ikke bruk det på fuktige eller våte steder. Sørg for god belysning over arbeidsplassen. Bruk ikke elektroverktøy i nærheten av brannfarlige væsker eller gasser. 4 Beskytt deg mot elektrisk støt Unngå kroppskontakt med jordede deler (for eksempel vannrør, komfyrer, kjøleskap o.l.). Under ekstreme arbeidsforhold (for eksempel ved høy luftfuktighet, forekomst av metallstøv o.l.) kan man øke sikkerheten ved å tilkoble en jordfeilbryter. 5 Hold barn unna Ikke la barn komme i kontakt med verktøyet eller skjøteledningen. Det skal holdes tilsyn med barn under 16 år. 6 Oppbevar elektroverktøy på et trygt sted Når maskinen ikke er i bruk, skal den oppbevares på et tørt sted, gjerne høyt oppe og innlåst, utenfor barns rekkevidde. 7 Overbelast ikke maskinen Maskinen arbeider bedre og sikrere innenfor det angitte effektområdet. 8 Bruk riktig elektroverktøy Tving ikke en maskin til å gjøre arbeid som krever kraftigere verktøy. Bruk ikke elektroverktøy til formål det ikke er ment for, som for eksempel å fjerne kvister eller kappe ved med en håndsirkelsag. 9 Kle deg riktig Ha ikke på deg løstsittende klær eller smykker. De kan sette seg fast i de bevegelige delene. Vi anbefaler gummihansker og sko som ikke glir når du arbeider utendørs. Bruk hårnett hvis du har langt hår. 10 Bruk vernebriller Bruk vernebriller for å unngå at det blåser støv inn i øynene og skader deg. Hvis det støver mye, bør du bruke ansikts- eller støvmaske. 11 Stell pent med ledningen Bær ikke maskinen i ledningen og, trekk ikke i ledningen når du skal ta støpselet ut av stikkontakten. Utsett ikke ledningen for varme, olje eller skarpe kanter. 12 Sikre arbeidsstykket Bruk tvinger eller skrustikker til å feste arbeidsstykket med. Dette er sikrere enn å bruke hånden, og du får begge hendene fri til å arbeide med. 13 Strekk deg ikke for langt Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og balanse. 14 Vær nøye med vedlikeholdet Hold tilbehøret skarpt og rent. Følg forskriftene når det gjelder vedlikehold og skifte av tilbehør. Kontroller maskinens ledning regelmessig og få den reparert av et autorisert verksted om den skulle bli skadet. Kontroller skjøteledninger regelmessig, skift dem ut om de skulle bli skadet. Hold håndtakene tørre, rene og fri for olje og fett. 15 Trekk støpselet ut av stikkontakten Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten når maskinen ikke er i bruk, ved vedlikehold og ved skifte av tilbehør. 16 Fjern nøkler Gjør det til vane å sjekke om nøkler og justeringsverktøy er fjernet før maskinen startes. 17 Unngå at verktøyet blir slått på utilsiktet Bær ikke maskinen med fingeren på strømbryteren når den er tilkoblet strømnettet. Pass på at strømbryteren er avslått når du setter støpselet i stikkontakten. 18 Utendørs skjøteledning Utendørs må det bare brukes skjøteledning som er tillatt for utendørs bruk og merket for dette.
Side: 4
N O R S K 46 no - 3 19 Vær oppmerksom Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Bruk ikke maskinen når du er trett. 20 Sjekk skadede deler før du setter støpselet i stikkontakten Før fortsatt bruk av maskinen skal eventuelle skadede deler eller deksler kontrolleres nøye for å bringe på det rene om de fungerer riktig og utfører det de skal. Kontroller justeringen av bevegelige deler, om de sitter i klemme, om deler er brukket. Sjekk at alt er riktig montert og er slik det skal være. En del eller et deksel som er skadet, skal repareres eller skiftes ut av et autorisert verksted dersom ikke annet er angitt i bruksanvisningen. Ødelagte brytere skal repareres av et autorisert serviceverksted. Bruk ikke maskinen hvis den ikke kan slås av og på med bryteren. 21 ADVARSEL! Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales i bruksanvisningen og i katalogene. Bruk av annet verktøy eller tilbehør enn det som anbefales i bruksanvisningen eller i katalogene kan medføre en mulig risiko for personskade. 22 La verktøyet repareres av et autorisert DEWALT serviceverksted Dette elektroverktøyet er i samsvar med gjeldende sikkerhetsforskrifter. Unngå risiko: Overlat alltid reparasjon av elektriske apparater til kvalifisert servicepersonale. Ekstra sikkerhetsregler for freser • Bruk alltid fres med en diameter som svarer til størrelsen av spennhylsen som er installert i ditt verktøy. • Bruk alltid fres som er beregnet til et turtall på 30.000/min. og som er merket tilsvarende. • Bruk aldri fres med en diameter større enn maksimumsdiameter som nevnes i de tekniske dataene. Kontroll av pakkens innhold Pakken inneholder: 1 Håndoverfres 1 Parallellanlegg med føringsstenger 1 Spennhylse 8 mm (GB: 1/4") 1 Skrunøkkel # 13/17 1 Føringshylse 17 mm ø 1 Støvavsugskanal 1 Instruksjonsbok 1 Splitt-tegning • Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt skadet under transporten. • Ta deg tid til å lese nøye igjennom instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før verktøyet tas i bruk. Beskrivelse (fig. A) Din høytytende DEWALT håndoverfres DW614/ DW615 er konstruert for profesjonell fresing av tre og treprodukter. 1 Strømbryter 2 Fresedybde-skala 3 Dybdestopp 4 Låsehandtak 5 Låsebolt for dybdestopp 6 Revolverdybdestopp 7 Spindellås 8 Spennmutter 9 Støvavsugskanal 10 Låsebolt for parallellanlegg 11 Bunnplate håndoverfres 12 Turtall-regulator (DW615) Elektrisk sikkerhet Den elektriske motoren er kun konstruert for én spenning. Kontroller alltid at nettspenningen er i overensstemmelse med spenningen på typeskiltet. Ditt DEWALT verktøy er dobbeltisolert i samsvar med EN 50144. Jordet ledning er derfor ikke nødvendig. Skifting av kabel eller støpsel Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel eller støpsel. Et støpsel med blottede kopperledere er farlig hvis det koples til en strømførende kontakt. Bruk av skjøteledning Hvis det er nødvendig å bruke skjøteledning, må man bruke en godkjent skjøteledning som er egnet til dette verktøyets kraftbehov (se tekniske data). Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid vikle kabelen helt av først.
Side: 5
no - 4 47 N O R S K Montering og justering Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før montering og justering av verktøyet. Innsetting og fjerning av fresestål (fig. B) • Trykk inn spindellåsen (7) og hold den nede. • Bruk 17 mm nøkkelen til å løsne spennmutteren (8) litt og sett i en fres. • Fest spennmutteren og slipp spindellåsen. Skru aldri spennmutteren fast uten at det er en fres i spennhylsen. Skifting av spennhylse (fig. C) Din håndoverfres er utstyrt med en 8 mm (GB: 1/4") spennhylse tilpasset maskinen. To andre presisjons- spennhylser som passer til fresen følger også med. Spennhylsen og spennmutteren kan ikke tas fra hverandre. • Skru spennmutteren (8) helt løs. • Fjern spennhylsen (13) og bytt den ut. • Skru fast spennmutteren (8). DW615 - Innstilling av den elektroniske turtall- regulatoren (fig. A) Hastigheten kan reguleres trinnløst fra 8.000 til 24.000/min ved hjelp av den elektroniske turtall- regulatoren (12). • Innstill den elektroniske turtall-regulatoren på ønsket nivå. • Generelt sagt brukes lav innstilling for freser med stor diameter og en høy innstilling for freser med en liten diameter. Erfaring vil imidlertid vise hva som er riktig innstilling. 1 = 8.000/min 2 = 9.500/min 3 = 11.500/min 4 = 16.000/min 5 = 19.500/min 6 = 22.500/min 7 = 24.000/min Innstilling av fresedybden (fig. D) Dybdejustering ved hjelp av skalaen og revolverdybdestoppet • Skru løs låsebolten for dybdestoppet (5). • Skru løs dybdebegrenseren (4) ved å dreie den mot solen. • Senk håndoverfresvognen så mye at fresen kommer i kontakt med arbeidstykket. • Fest dybdebegrenseren (4). • Innstill nøyaktig fresedybde ved hjelp av skalaen (2) eller plasser en dybdesjablon mellom dybdstoppet (3) og revolverdybdestoppet (6). Innstillingsområdet angis av pilene (14). • Fest låsebolten for dybdestoppet (5). Tre dybdejusteringer ved hjelp av revolverdybdestoppet Revolverdybdestoppet (6) kan brukes til å innstille 3 ulike dybder. Dette er særlig nyttig ved dyp fresing som foretas i flere omganger. • Plasser en dybdesjablon mellom dybdestoppet (3) og revolverdybdestoppet (6) for innstilling av nøyaktig fresedybde. • Fest om nødvendig alle tre skruene. Dybdejustering med håndoverfres i stasjonær posisjon • Innstill fresedybden før håndoverfresen innstalleres i stasjonær posisjon. • Bruk fallstrømbryter eller lignende for å hindre at maskinen starter utilsiktet. For installering av håndoverfresen i stasjonær posisjon, les instruksjonshåndboken for dette stasjonære verktøyet. En dybde- finjusterer (DE6956) er å få som tilleggsutstyr. Montering av parallellanlegget (fig. E) • Monter føringsstengene (15) til bunnplaten på håndoverfresen (11). • Skru fast låsemutterene (10). • Skyv parallellanlegget (16) over stengene. • Skru låseboltene (17) midlertidig fast.
Side: 6
N O R S K 48 no - 5 Justering av parallellanlegget (fig. E) • Tegn en frese-strek på materialet. • Senk håndoverfresvognen til fresen kommer i kontakt med arbeidsstykket. • Skru fast dybdebegrenseren (4). • Plasser håndoverfresen på frese-streken. • Skyv parallellanlegget (16) mot arbeidsstykket og skru fast låseboltene (17). Montering av føringshylse (fig. F) Sammen med sjabloner, er føringshylser av stor betydning for utfresingen og utformingen av et mønster. • Monter føringshylsen (18) til bunnplaten på håndoverfresen (11) med skruene (19) som angitt. Skruene (19) holder også støvavsugskanalen på plass. Bruk aldri håndoverfresen uten denne. Tilkobling av støvsuger (fig. A) Fest en støvsugerslange til støvavsugskanalen (9). Bruksanvisning • Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og gjeldende forskrifter. • Beveg alltid håndoverfresen som vist på fig. G (utsider/innsider). Før maskinen tas i bruk: • Kontroller at fresen sitter som den skal i spennhylsen. • Juster fresedybden. • Monter en støvsuger. • Kontroller at låsehandtaket alltid er låst før bryteren skrus på. Skru PÅ og AV (fig. A) Skru redskapet på ved hjelp av strømbryteren (1). • I = på. Maskinen går kontinuerlig. • O = av. Skru løs låsehandtaket og la håndoverfresvognen komme i hvilestilling igjen før maskinen skrus av. Bruk av føringshylsene (fig. F) • Sjablonen må festes til arbeidsstykket med endeklemmer. • Velg og sett i passende føringshylse (18). • Trekk diameteren på fresen fra føringshylsens ytterdiameter og del på 2. Da vet man hvor mye større sjablonen må være enn den delen som skal forsenkes. Hvis arbeidsstykket ikke er tykt nok, plasserer man det på en trebit. Styring med planke Der hvor det ikke er mulig å bruke en kantfører, går det også an å føre håndoverfresen langs en planke som er spent tvers over arbeidsstykket (med et overheng på begge sider). Frihåndsfresing Din håndoverfres kan også brukes uten noen slags føring, f.eks. ved tegnskriving eller kreativt arbeid. Ikke for dyp fresing! Bruk freser med en diameter på maks. 6 mm. Fresing med notfres (fig. B) I tilfeller hvor det ikke passer å bruke parallellføring eller føringshylse, er det mulig å bruke notfreser (20) ved fresing av kanter med profil. Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om egnet tilleggsutstyr. Dette omfatter bl.a. sinkfresaggregat, sink-, finger- og pluggborsjabloner samt føringshylser, finhøydeinnstillinger, sirkelstenger og styreskinner i ulike lengder. Vedlikehold Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det kan brukes i lang tid med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift avhenger av riktig behandling og regelmessig rengjøring av verktøyet. Smøring Ditt elektoverktøy trenger ikke ekstra smøring.
Side: 7
no - 6 49 N O R S K Rengjøring Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør elverktøyet regelmessig med en myk klut. Utslitt verktøy og miljøet Vern naturen. Kast ikke produktet sammen med annet avfall når det er utslitt. Lever det til kildesortering eller til et DEWALT-serviceverksted. DEWALT service Dersom det skulle oppstå feil med maskinen, lever den til et autorisert serviceverksted. (Se aktuell prisliste/katalog for ytterligere informasjon eller ta kontakt med DEWALT). På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst separat. GARANTI • 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI • Hvis du ikke er tilfreds med ditt DEWALT verktøy, kan det returneres innen 30 dager til din DEWALT forhandler eller til et DEWALT autorisert serviceverksted og du kan bytte eller få pengene tilbake. Kvittering må fremlegges. • 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE • Skulle ditt DEWALT verktøy trenge vedlikehold eller service i de første 12 månedene etter det ble kjøpt, vil dette bli utført gratis av et autorisert DEWALT serviceverksted. Gratis vedlikeholdsservice omfatter arbeidskostnader. Tilbehørs- og reservedelskostnader inngår ikke. Kvittering må fremlegges. • 1 ÅRS GARANTI • Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra kjøpsdato at ditt DEWALT-produkt har feil eller mangler som skyldes material- eller fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle defekte deler gratis eller, etter egen vurdering, erstatte verktøyet gratis forutsatt at: • Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst. • Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert verksted/personell. • Kvittering kan fremlegges. Denne garantien er i tillegg til kjøperens rettigheter i henhold til Kjøpsloven. Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte serviceverksted finner du i DEWALT katalogen, eller ved å kontakte DEWALT. Alternativt kan du finne en liste over DEWALT autoriserte serviceverksteder og komplett informasjon om vår etter-salg-service på Internett-adressen vår: www.2helpU.com.

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeWalt DW615 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DW615. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DW615 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeWalt DW615

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeWalt DW615 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Borddriller
  • Model/navn: DW615
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk