DeWalt DW443 manual

Vis en manual for DeWalt DW443 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Pussemaskin
  • Model/navn: DW443
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk

Innholdsfortegnelse

Side: 0
®
DW443
DW443.pm5 04-12-2000, 12:01
1
Side: 45
no - 1 41
N O R S K
EKSENTERSLIPER DW443
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT elektroverktøy.
Årelang erfaring, konstant produktutvikling og
fornyelse gjør DEWALT til en av de mest pålitelige
partnere for profesjonelle brukere.
Innholdsfortegnelse
Tekniske data no - 1
CE-Sikkerhetserklæring no - 1
Sikkerhetsforskrifter no - 2
Kontroll av pakkens innhold no - 3
Beskrivelse no - 3
Elektrisk sikkerhet no - 3
Bruk av skjøteledning no - 3
Montering og justering no - 4
Bruksanvisning no - 4
Vedlikehold no - 4
Garanti no - 5
Tekniske data
DW443
Spenning V 230
Motoreffekt W 475
Diameter slipeskive mm 150
Turtall/min 4.200 - 7.600
Slipebevegelse ø mm 5
Støvavsugning støvpose /
støvsuger
Vekt kg 2,7
Sikring:
230 V 10 A
Følgende symboler brukes i denne instruksjonsboken:
Betegner risiko for personskade,
livsfare eller ødeleggelse av verktøyet
dersom instruksene i denne
instruksjonsboken ikke følges.
Betegner risiko for elektrisk støt.
Brannfare.
Eksplosjonfare.
CE-Sikkerhetserklæring
DW443
DEWALT erklærer at disse elektroverktøyer er
konstruert i henhold til: 98/37/EEC, 89/336/EEC,
73/23/EEC, EN 50144, EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt
DEWALT på adressen nedenfor eller se
veiledningens bakside.
Lydnivået er i overensstemmelse med 86/188/EEC
og 98/37/EEC, målt i henhold til EN 50144:
DW443
LpA
(lydnivå) dB(A)* 85
LWA
(akustisk effekt) dB(A) 98
* ved brukerens øre
Bruk egnet verneutstyr for å beskytte
hørselen dersom lydnivået overskrider
85 dB(A).
Den veide geometriske middelverdien av
akselerasjonsfrekvensen i følge EN 50144:
DW443
< 2,5 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
DW443.pm5 04-12-2000, 12:04
46
Side: 46
N O R S K
42 no - 2
Sikkerhetsforskrifter
Ta deg tid til å lese nøye gjennom
bruksanvisningen før du begynner å bruke
maskinen. Oppbevar bruksanvisningen på et lett
tilgjengelig sted slik at alle som skal bruke
maskinen lett kan finne den.
I tillegg til nedenforstående forskrifter, må alle
vernebestemmelsene til Statens Arbeidstilsyn
følges når det gjelder arbeid med elektroverktøy.
ADVARSEL!
Ved bruk av elektroverktøy må disse grunnleggende
sikkerhetsforskrifter følges for å redusere risikoen
for elektrisk støt, personskade og brann.
1 Bruk hørselsvern
Støynivået ved bearbeiding av forskjellige
materialer kan variere, og i blant kan nivået
overstige 85 dB(A). For å beskytte deg selv bør
du alltid bruke hørselsvern.
2 Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til skader.
3 Tenk på arbeidsmiljøet
Utsett ikke elektroverktøy for regn. Ikke bruk det
på fuktige eller våte steder. Sørg for god belysning
over arbeidsplassen. Bruk ikke elektroverktøy i
nærheten av brannfarlige væsker eller gasser.
4 Beskytt deg mot elektrisk støt
Unngå kroppskontakt med jordede deler
(for eksempel vannrør, komfyrer, kjøleskap o.l.).
Under ekstreme arbeidsforhold (for eksempel ved
høy luftfuktighet, forekomst av metallstøv o.l.) kan
man øke sikkerheten ved å tilkoble en jordfeilbryter.
5 Hold barn unna
Ikke la barn komme i kontakt med verktøyet eller
skjøteledningen. Det skal holdes tilsyn med barn
under 16 år.
6 Oppbevar elektroverktøy på et trygt sted
Når maskinen ikke er i bruk, skal den oppbevares
på et tørt sted, gjerne høyt oppe og innlåst,
utenfor barns rekkevidde.
7 Overbelast ikke maskinen
Maskinen arbeider bedre og sikrere innenfor det
angitte effektområdet.
8 Bruk riktig elektroverktøy
Tving ikke en maskin til å gjøre arbeid som krever
kraftigere verktøy. Bruk ikke elektroverktøy til formål
det ikke er ment for, som for eksempel å fjerne
kvister eller kappe ved med en håndsirkelsag.
9 Kle deg riktig
Ha ikke på deg løstsittende klær eller smykker.
De kan sette seg fast i de bevegelige delene.
Vi anbefaler gummihansker og sko som ikke glir
når du arbeider utendørs. Bruk hårnett hvis du
har langt hår.
10 Bruk vernebriller
Bruk vernebriller for å unngå at det blåser støv
inn i øynene og skader deg. Hvis det støver mye,
bør du bruke ansikts- eller støvmaske.
11 Stell pent med ledningen
Bær ikke maskinen i ledningen og, trekk ikke
i ledningen når du skal ta støpselet ut av
stikkontakten. Utsett ikke ledningen for varme,
olje eller skarpe kanter.
12 Sikre arbeidsstykket
Bruk tvinger eller skrustikker til å feste
arbeidsstykket med. Dette er sikrere enn å bruke
hånden, og du får begge hendene fri til å arbeide
med.
13 Strekk deg ikke for langt
Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og balanse.
14 Vær nøye med vedlikeholdet
Hold tilbehøret skarpt og rent. Følg forskriftene
når det gjelder vedlikehold og skifte av tilbehør.
Kontroller maskinens ledning regelmessig og få
den reparert av et autorisert verksted om den
skulle bli skadet.
Kontroller skjøteledninger regelmessig, skift dem
ut om de skulle bli skadet. Hold håndtakene
tørre, rene og fri for olje og fett.
15 Trekk støpselet ut av stikkontakten
Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten når
maskinen ikke er i bruk, ved vedlikehold og ved
skifte av tilbehør.
16 Fjern nøkler
Gjør det til vane å sjekke om nøkler og
justeringsverktøy er fjernet før maskinen startes.
17 Unngå at verktøyet blir slått på utilsiktet
Bær ikke maskinen med fingeren på
strømbryteren når den er tilkoblet strømnettet.
Pass på at strømbryteren er avslått når du setter
støpselet i stikkontakten.
18 Utendørs skjøteledning
Utendørs må det bare brukes skjøteledning som
er tillatt for utendørs bruk og merket for dette.
19 Vær oppmerksom
Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Bruk ikke
maskinen når du er trett.
DW443.pm5 04-12-2000, 12:04
47
Side: 47
no - 3 43
N O R S K
20 Sjekk skadede deler før du setter støpselet i
stikkontakten
Før fortsatt bruk av maskinen skal eventuelle
skadede deler eller deksler kontrolleres nøye for å
bringe på det rene om de fungerer riktig og utfører
det de skal. Kontroller justeringen av bevegelige
deler, om de sitter i klemme, om deler er brukket.
Sjekk at alt er riktig montert og er slik det skal være.
En del eller et deksel som er skadet, skal repareres
eller skiftes ut av et autorisert verksted dersom ikke
annet er angitt i bruksanvisningen. Ødelagte brytere
skal repareres av et autorisert serviceverksted.
Bruk ikke maskinen hvis den ikke kan slås av og på
med bryteren.
21 ADVARSEL!
Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales
i bruksanvisningen og i katalogene. Bruk av
annet verktøy eller tilbehør enn det som
anbefales i bruksanvisningen eller i katalogene
kan medføre en mulig risiko for personskade.
22 La verktøyet repareres av et autorisert
DEWALT serviceverksted
Dette elektroverktøyet er i samsvar med
gjeldende sikkerhetsforskrifter. Unngå risiko:
Overlat alltid reparasjon av elektriske apparater til
kvalifisert servicepersonale.
Sliping av maling
Overhold gjeldende forskrifter for sliping av maling.
Vær spesielt opmerksom på følgende:
1 Benytt, om mulig, alltid en støvsuger for
støvutsugning.
2 Vær spesielt forsiktig ved sliping av som muligens
inneholder bly.
• La ikke barn eller gravide kvinner komme inn på
arbeidsområdet.
• Alle personer som kommer inn på
arbeidsområdet må bruke en spesialmaske som
beskytter mot støv og damper fra blymaling.
• Ikke spis, drikk eller røyk på arbeidsområdet.
3 Fjern støvpartikler og alt annet avfall på en
forsvarlig måte.
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Eksentersliper
1 Støvpose
1 Adapter for støvsuger
1 Sidehåndtak
1 Sett slipepapir
1 Instruksjonsbok
1 Splitt-tegning
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt
skadet under transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom
instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før
verktøyet tas i bruk.
Beskrivelse (fig. A)
Din DEWALT eksentersliper DW443 er konstruert for
rask, profesjonell sliping av tre, plast og metall.
1 Strømbryter
2 Elektronisk turtall regulator
3 Støvpose
4 Adapter for støvsuger (ekstrautstyr)
5 Adapter for støvpose
6 Støvavsug
7 Sidehåndtak
8 Velcro slipeskive
9 Deksel
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er kun konstruert for én
spenning. Kontroller alltid at nettspenningen er i
overensstemmelse med spenningen på typeskiltet.
Ditt DEWALT verktøy er dobbeltisolert
i samsvar med EN 50144. Jordet ledning
er derfor ikke nødvendig.
Skifting av kabel eller støpsel
Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel
eller støpsel. Et støpsel med blottede kopperledere
er farlig hvis det koples til en strømførende kontakt.
Bruk av skjøteledning
Hvis det er nødvendig å bruke skjøteledning,
må man bruke en godkjent skjøteledning som er
egnet til dette verktøyets kraftbehov (se tekniske
data). Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid
vikle kabelen helt av først.
DW443.pm5 04-12-2000, 12:04
48
Side: 48
N O R S K
44 no - 4
Montering og justering
Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før
montering og justering av verktøyet.
Montering av slipepapir (fig. B)
Din sliper bruker 150 mm Velcro slipepapir med et
6 hulls støvavsugningsmønster.
• Legg slipemaskinen på et bord, med slipeskiven (8)
opp.
• Legg slipepapiret rett oppå slipeskiven.
• Hold slipepapiret (8) med én hånd og sørg for at
støvavsugsåpningene (10) kommer på riktig plass.
Elektronisk turtall regulator (fig. C)
Din sliper er utstyrt med en elektronisk turtall
regulator (2) med 5 stillinger. Generelt sagt krever
hardere materialer en høyere innstilling. Erfaring vil
imidlertid vise hva som er riktig innstilling.
Montering av sidehåndtak (fig. D)
• Fjern plastskruen (11).
• Monter sidehåndtaket (7) på en av redskapets sider.
Støvavsugning
Ved pussing av trearbeider med en
pussemaskin oppstår det støv.
Sett derfor alltid på en støvpose eller
monter en støvsuger som er konstruert
i overensstemmelse med de gjeldende
direktiver angående støvutslipp.
God støvavsugning oppnås kun med
perforert slipepapir.
Bruk ikke støvpose eller støvsuger ved
sliping av metall uten å ha gnistbeskyttelse.
Ikke sliping magnesium!
Støvpose (fig. A)
• Fest støvposen (3) med adapteren for støvposen
(5) til støvavsugningstuten (6).
• For effektiv støvavsugning må tømming foretas
når ca. en tredjedel av posen er fylt med støv.
Støvsuger (fig. E)
• Fjern adapteren for støvposen (5) ved å dra det
kraftig av støvavsugningstuten (6).
• Fest adapteren for støvsugeren (4) til
støvavsugningstuten (6).
• Deretter kobles støvsugeren til adapteren for
støvsugeren (4).
Bruksanvisning
• Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og
gjeldende forskrifter.
• Sikre arbeidsstykket.
• Ved pussing skal maskinen bare trykkes
lett mot arbeidsstykket. Overdrevent trykk
øker ikke pusseeffekten, men medfører
kun fare for overbelastning av maskinen,
eventuelt at slipepapiret ryker.
• Unngå overbelastning.
Sliping (fig. A)
Denne eksentersliperen lager små riper i alle
retninger. Det er derfor ikke nødvendig å slipe med
årringene.
• Monter om nødvendig sidehåndtaket (7).
• Innstill slipehastigheten ved hjelp av den
elektroniske turtalls regulatoren (2).
• Start slipemaskinen ved hjelp av strømbryteren (1).
I = på
O = av
• Begynn med groveste korn.
• Kontroller arbeidet med korte mellomrom.
• Skru alltid av maskinen når arbeidet er avsluttet
og før støpselet tas ut av stikkontakten.
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om
egnet tilleggsutstyr.
Vedlikehold
Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det
kan brukes i lang tid med et minimum av
vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift
avhenger av riktig behandling og regelmessig
rengjøring av verktøyet.
DW443.pm5 04-12-2000, 12:04
49
Side: 49
no - 5 45
N O R S K
Bytting av slipeskive og
turtallsbegrensningsskive (fig. F)
Både slipeskiven (8) og turtallsbegrensningsskiven
(12) er utskiftbare deler. Slipeskiven må skiftes når
den viser tydelige tegn på slitasje.
Turtallsbegrensningsskiven må byttes når turtallet på
slipeskiven øker sterkt når slipemaskinen tas bort fra
arbeidsstykket.
• Ta støpselet ut av stikkontakten.
• Skru løs de 4 Torx hodeskruene (13) og fjern skiven.
• Bytt slipeskiven (8) og/eller
turtallsbegrensningsskiven (12) og skru fast Torx
hodeskruene (13). Kontroller at
turtallsbegrensningsskiven sitter slik den skal.
Smøring
Ditt elektoverktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør
elverktøyet regelmessig med en myk klut.
Utslitt verktøy og miljøet
Vern naturen. Kast ikke produktet sammen med
annet avfall når det er utslitt. Lever det til
kildesortering eller til et DEWALT-serviceverksted.
DEWALT service
Dersom det skulle oppstå feil med maskinen,
lever den til et autorisert serviceverksted. (Se aktuell
prisliste/katalog for ytterligere informasjon eller ta
kontakt med DEWALT).
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående
spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst
separat.
GARANTI
• 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI •
Hvis du ikke er tilfreds med ditt DEWALT verktøy,
kan det returneres innen 30 dager til din DEWALT
forhandler eller til et DEWALT autorisert
serviceverksted og du kan bytte eller få pengene
tilbake. Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE •
Skulle ditt DEWALT verktøy trenge vedlikehold
eller service i de første 12 månedene etter det ble
kjøpt, vil dette bli utført gratis av et autorisert
DEWALT serviceverksted.
Gratis vedlikeholdsservice omfatter
arbeidskostnader. Tilbehørs- og
reservedelskostnader inngår ikke. Kvittering må
fremlegges.
• 1 ÅRS GARANTI •
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra
kjøpsdato at ditt DEWALT-produkt har feil eller
mangler som skyldes material- eller
fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle
defekte deler gratis eller, etter egen vurdering,
erstatte verktøyet gratis forutsatt at:
• Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst.
• Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert
verksted/personell.
• Kvittering kan fremlegges.
Denne garantien er i tillegg til kjøperens
rettigheter i henhold til Kjøpsloven.
Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte
serviceverksted finner du i DEWALT katalogen,
eller ved å kontakte DEWALT. Alternativt kan du
finne en liste over DEWALT autoriserte
serviceverksteder og komplett informasjon om
vår etter-salg-service på Internett-adressen vår:
www.2helpU.com.
DW443.pm5 04-12-2000, 12:04
50

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om DeWalt DW443 ennå.

Spør et spørsmål om DeWalt DW443

Har du et spørsmål om DeWalt DW443 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DW443. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DW443 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.