DeWalt DW431 manual

Manual for DeWalt DW431 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 80 sider.

Side: 1
N O R S K 40 no - 1 BÅNDSLIPEMASKIN DW430/DW431 Gratulerer! Du har valgt et DEWALT elektroverktøy. Årelang erfaring, konstant produktutvikling og fornyelse gjør DEWALT til en av de mest pålitelige partnere for profesjonelle brukere. Innholdsfortegnelse Tekniske data no - 1 CE-Sikkerhetserklæring no - 1 Sikkerhetsforskrifter no - 2 Kontroll av pakkens innhold no - 3 Beskrivelse no - 3 Elektrisk sikkerhet no - 3 Bruk av skjøteledning no - 3 Montering og justering no - 4 Bruksanvisning no - 4 Vedlikehold no - 5 Garanti no - 5 Tekniske data DW430 DW431 Spenning V 230 230 Motoreffekt W 650 650 Effektforbruk W 310 360 Båndhastighet m/min 320 190 - 320 Slipeflate mm 120 x 75 120 x 75 Båndlengde mm 533 533 Båndbredde mm 75 75 Støvavsugning støvpose støvpose Vekt kg 3,6 3,6 Sikring: 230 V 10 A Følgende symboler brukes i denne instruksjonsboken: Betegner risiko for personskade, livsfare eller ødeleggelse av verktøyet dersom instruksene i denne instruksjonsboken ikke følges. Betegner risiko for elektrisk støt. Brannfare. Eksplosjonfare. CE-Sikkerhetserklæring DW430/DW431 DEWALT erklærer at disse elektroverktøyer er konstruert i henhold til: 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3. Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt DEWALT på adressen nedenfor eller se veiledningens bakside. Lydnivået er i overensstemmelse med 86/188/EEC og 98/37/EEC, målt i henhold til EN 50144: DW430 DW431 LpA (lydnivå) dB(A)* 91 91 LWA (akustisk effekt) dB(A) 99 99 * ved brukerens øre Bruk egnet verneutstyr for å beskytte hørselen dersom lydnivået overskrider 85 dB(A). Den veide geometriske middelverdien av akselerasjonsfrekvensen i følge EN 50144: DW430 DW431 < 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2 Director Engineering and Product Development Horst Großmann DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40, D-65510, Idstein, Tyskland
Side: 2
no - 2 41 N O R S K Sikkerhetsforskrifter Ta deg tid til å lese nøye gjennom bruksanvisningen før du begynner å bruke maskinen. Oppbevar bruksanvisningen på et lett tilgjengelig sted slik at alle som skal bruke maskinen lett kan finne den. I tillegg til nedenforstående forskrifter, må alle vernebestemmelsene til Statens Arbeidstilsyn følges når det gjelder arbeid med elektroverktøy. ADVARSEL! Ved bruk av elektroverktøy må disse grunnleggende sikkerhetsforskrifter følges for å redusere risikoen for elektrisk støt, personskade og brann. 1 Bruk hørselsvern Støynivået ved bearbeiding av forskjellige materialer kan variere, og i blant kan nivået overstige 85 dB(A). For å beskytte deg selv bør du alltid bruke hørselsvern. 2 Hold arbeidsområdet rent og ryddig En uryddig arbeidsplass innbyr til skader. 3 Tenk på arbeidsmiljøet Utsett ikke elektroverktøy for regn. Ikke bruk det på fuktige eller våte steder. Sørg for god belysning over arbeidsplassen. Bruk ikke elektroverktøy i nærheten av brannfarlige væsker eller gasser. 4 Beskytt deg mot elektrisk støt Unngå kroppskontakt med jordede deler (for eksempel vannrør, komfyrer, kjøleskap o.l.). Under ekstreme arbeidsforhold (for eksempel ved høy luftfuktighet, forekomst av metallstøv o.l.) kan man øke sikkerheten ved å tilkoble en jordfeilbryter. 5 Hold barn unna Ikke la barn komme i kontakt med verktøyet eller skjøteledningen. Det skal holdes tilsyn med barn under 16 år. 6 Oppbevar elektroverktøy på et trygt sted Når maskinen ikke er i bruk, skal den oppbevares på et tørt sted, gjerne høyt oppe og innlåst, utenfor barns rekkevidde. 7 Overbelast ikke maskinen Maskinen arbeider bedre og sikrere innenfor det angitte effektområdet. 8 Bruk riktig elektroverktøy Tving ikke en maskin til å gjøre arbeid som krever kraftigere verktøy. Bruk ikke elektroverktøy til formål det ikke er ment for, som for eksempel å fjerne kvister eller kappe ved med en håndsirkelsag. 9 Kle deg riktig Ha ikke på deg løstsittende klær eller smykker. De kan sette seg fast i de bevegelige delene. Vi anbefaler gummihansker og sko som ikke glir når du arbeider utendørs. Bruk hårnett hvis du har langt hår. 10 Bruk vernebriller Bruk vernebriller for å unngå at det blåser støv inn i øynene og skader deg. Hvis det støver mye, bør du bruke ansikts- eller støvmaske. 11 Stell pent med ledningen Bær ikke maskinen i ledningen og, trekk ikke i ledningen når du skal ta støpselet ut av stikkontakten. Utsett ikke ledningen for varme, olje eller skarpe kanter. 12 Sikre arbeidsstykket Bruk tvinger eller skrustikker til å feste arbeidsstykket med. Dette er sikrere enn å bruke hånden, og du får begge hendene fri til å arbeide med. 13 Strekk deg ikke for langt Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og balanse. 14 Vær nøye med vedlikeholdet Hold tilbehøret skarpt og rent. Følg forskriftene når det gjelder vedlikehold og skifte av tilbehør. Kontroller maskinens ledning regelmessig og få den reparert av et autorisert verksted om den skulle bli skadet. Kontroller skjøteledninger regelmessig, skift dem ut om de skulle bli skadet. Hold håndtakene tørre, rene og fri for olje og fett. 15 Trekk støpselet ut av stikkontakten Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten når maskinen ikke er i bruk, ved vedlikehold og ved skifte av tilbehør. 16 Fjern nøkler Gjør det til vane å sjekke om nøkler og justeringsverktøy er fjernet før maskinen startes. 17 Unngå at verktøyet blir slått på utilsiktet Bær ikke maskinen med fingeren på strømbryteren når den er tilkoblet strømnettet. Pass på at strømbryteren er avslått når du setter støpselet i stikkontakten. 18 Utendørs skjøteledning Utendørs må det bare brukes skjøteledning som er tillatt for utendørs bruk og merket for dette.
Side: 3
N O R S K 42 no - 3 19 Vær oppmerksom Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Bruk ikke maskinen når du er trett. 20 Sjekk skadede deler før du setter støpselet i stikkontakten Før fortsatt bruk av maskinen skal eventuelle skadede deler eller deksler kontrolleres nøye for å bringe på det rene om de fungerer riktig og utfører det de skal. Kontroller justeringen av bevegelige deler, om de sitter i klemme, om deler er brukket. Sjekk at alt er riktig montert og er slik det skal være. En del eller et deksel som er skadet, skal repareres eller skiftes ut av et autorisert verksted dersom ikke annet er angitt i bruksanvisningen. Ødelagte brytere skal repareres av et autorisert serviceverksted. Bruk ikke maskinen hvis den ikke kan slås av og på med bryteren. 21 ADVARSEL! Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales i bruksanvisningen og i katalogene. Bruk av annet verktøy eller tilbehør enn det som anbefales i bruksanvisningen eller i katalogene kan medføre en mulig risiko for personskade. 22 La verktøyet repareres av et autorisert DEWALT serviceverksted Dette elektroverktøyet er i samsvar med gjeldende sikkerhetsforskrifter. Unngå risiko: Overlat alltid reparasjon av elektriske apparater til kvalifisert servicepersonale. Sliping av maling Overhold gjeldende forskrifter for sliping av maling. Vær spesielt opmerksom på følgende: 1 Benytt, om mulig, alltid en støvsuger for støvutsugning. 2 Vær spesielt forsiktig ved sliping av som muligens inneholder bly. • La ikke barn eller gravide kvinner komme inn på arbeidsområdet. • Alle personer som kommer inn på arbeidsområdet må bruke en spesialmaske som beskytter mot støv og damper fra blymaling. • Ikke spis, drikk eller røyk på arbeidsområdet. 3 Fjern støvpartikler og alt annet avfall på en forsvarlig måte. Kontroll av pakkens innhold Pakken inneholder: 1 Båndslipemaskin 1 Støvpose 1 Instruksjonsbok 1 Splitt-tegning • Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt skadet under transporten. • Ta deg tid til å lese nøye igjennom instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før verktøyet tas i bruk. Beskrivelse (fig. A) Din DEWALT båndslipemaskin DW430/DW431 er konstruert for profesjonelt bruk. 1 Strømbryter 2 Turtall-regulator (DW431) 3 Låseknapp 4 Klemfjær (på sliperammen) 5 Slipebånd 6 Båndsentreringsknott 7 Støvpose 8 Håndtak 9 Valseaksel 10 Valse 11 Låseakselholder (på sliperammen) 12 Spennarm Elektrisk sikkerhet Den elektriske motoren er kun konstruert for én spenning. Kontroller alltid at nettspenningen er i overensstemmelse med spenningen på typeskiltet. Ditt DEWALT verktøy er dobbeltisolert i samsvar med EN 50144. Jordet ledning er derfor ikke nødvendig. Skifting av kabel eller støpsel Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel eller støpsel. Et støpsel med blottede kopperledere er farlig hvis det koples til en strømførende kontakt. Bruk av skjøteledning Hvis det er nødvendig å bruke skjøteledning, må man bruke en godkjent skjøteledning som er egnet til dette verktøyets kraftbehov (se tekniske data). Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid vikle kabelen helt av først.
Side: 4
no - 4 43 N O R S K Montering og justering Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før montering og justering av verktøyet. Montering og sentrering av slipebåndet (fig. B & C) Din båndsliper bruker 75 x 533 mm slipebånd. • Dra spennarmen (12) fremover. • Fjern slipebåndet (5). • Sett i et nytt slipebånd. Kontroller nøye at pilen på innsiden av slipebåndet peker i samme retning som pilen på maskinen når den er på samme side av valsene. • Skyv spennarmen bakover. • Skru maskinen på og vri båndsentreringsknotten (6) til slipebåndet er sentrert på valsen (10). DW431 - Turtall-regulering (fig. D) • Sett turtall-regulatoren (2) i ønsket stilling. Jo høyere tallet er, desto høyere er båndhastigheten. Montering, fjerning og justering av sliperammen (fig. A & E) Sliperamme er å få som ekstra tilbehør. • Fjern låseakselen (13) fra sliperammen (14) og demonter mutteren, fjæren og veivakselen (15). • Skyv låseakselen inn i hullet (11) på den siden hvor spennarmen (12) er. • Monter fjæren, veivakselen og mutteren (15). • Plasser veivakslene i rett vinkel på slipebåndet og skyv sliperammen på veivakselen. • Klikk låseakselen (16) på klemfjæren (4). • Juster høyden på sliperammen (14) ved hjelp av knappen (17). • Fjern sliperammen ved å gå frem i omvendt rekkefølge. Hvis sliperammen ikke brukes, kan låseakselen (13) dreies en kvart omdreining. Det er ikke nødvendig å fjerne låseakselen, ettersom veivakselen faller inn i fordypningen (11). Montering og fjerning av stasjonæranordningen (fig. A & F) Hvis du bruker et fast stativ (valgfritt), kan du bruke maskinen i fast posisjon både opp-ned og horisontalt/vertikalt. • Monter sliperammen (14) som beskrevet ovenfor. • Plasser båndslipemaskinen på stasjonæranordningen (18). Led snoren bort på den siden hvor spennarmen (12) er. • Plasser festeboltene (19) og dra til den runde mutteren (20) (se innfelt bilde i figur F). • Fjern stasjonæranordningen ved å gå frem i omvendt rekkefølge. Avsugning av støv (fig. A) Ved pussing av trearbeider med en pussemaskin oppstår det støv. Sett derfor alltid på en støvbeholder eller monter en støvsuger som er konstruert i overensstemmelse med de gjeldende direktiver angående støvutslipp. Bruk ikke støvbeholder eller støvsuger ved sliping av metall uten å ha gnistbeskyttelse. Ikke slip magnesium! • Plasser støvposen (7) over flensen (21) eller forbind en vakuumsuger. • For effektiv støvavsugning må tømming foretas når ca. en tredjedel av posen er fylt med støv. • Fjern støvposen fra flensen, lukk opp glidelåsen og rist støvposen forsiktig. Bruksanvisning • Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og gjeldende forskrifter. • Kontroller at alle materialene som skal slipes er godt sikret. • Ved pussing skal maskinen bare trykkes lett mot arbeidsstykket. Skru på og av (fig. A) • Skru på: trykk på strømbryteren (1). • For kontinuerlig drift, trykk også inn låseknappen (3). • Skru av: trykk inn strømbryteren på nytt. Skru alltid av maskinen når arbeidet er avsluttet og før støpselet tas ut av stikkontakten.
Side: 5
N O R S K 44 no - 5 Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om egnet tilleggsutstyr. Vedlikehold Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det kan brukes i lang tid med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift avhenger av riktig behandling og regelmessig rengjøring av verktøyet. Smøring Ditt elektoverktøy trenger ikke ekstra smøring. Rengjøring Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør elverktøyet regelmessig med en myk klut. Utslitt verktøy og miljøet Vern naturen. Kast ikke produktet sammen med annet avfall når det er utslitt. Lever det til kildesortering eller til et DEWALT-serviceverksted. DEWALT service Dersom det skulle oppstå feil med maskinen, lever den til et autorisert serviceverksted. (Se aktuell prisliste/katalog for ytterligere informasjon eller ta kontakt med DEWALT). På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst separat. GARANTI • 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI • Hvis du ikke er tilfreds med ditt DEWALT verktøy, kan det returneres innen 30 dager til din DEWALT forhandler eller til et DEWALT autorisert serviceverksted og du kan bytte eller få pengene tilbake. Kvittering må fremlegges. • 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE • Skulle ditt DEWALT verktøy trenge vedlikehold eller service i de første 12 månedene etter det ble kjøpt, vil dette bli utført gratis av et autorisert DEWALT serviceverksted. Gratis vedlikeholdsservice omfatter arbeidskostnader. Tilbehørs- og reservedelskostnader inngår ikke. Kvittering må fremlegges. • 1 ÅRS GARANTI • Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra kjøpsdato at ditt DEWALT-produkt har feil eller mangler som skyldes material- eller fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle defekte deler gratis eller, etter egen vurdering, erstatte verktøyet gratis forutsatt at: • Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst. • Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert verksted/personell. • Kvittering kan fremlegges. Denne garantien er i tillegg til kjøperens rettigheter i henhold til Kjøpsloven. Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte serviceverksted finner du i DEWALT katalogen, eller ved å kontakte DEWALT. Alternativt kan du finne en liste over DEWALT autoriserte serviceverksteder og komplett informasjon om vår etter-salg-service på Internett-adressen vår: www.2helpU.com.

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeWalt DW431 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DW431. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DW431 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeWalt DW431

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeWalt DW431 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Pussemaskiner
  • Model/navn: DW431
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk