DeWalt DW423 manual

Vis en manual for DeWalt DW423 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Pussemaskin
  • Model/navn: DW423
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk

Innholdsfortegnelse

Side: 44
N O R S K
40 no - 1
ENHÅNDS EKSENTERSLIPER DW423
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT elektroverktøy.
Årelang erfaring, konstant produktutvikling og
fornyelse gjør DEWALT til en av de mest pålitelige
partnere for profesjonelle brukere.
Innholdsfortegnelse
Tekniske data no - 1
CE-Sikkerhetserklæring no - 1
Sikkerhetsforskrifter no - 2
Kontroll av pakkens innhold no - 3
Beskrivelse no - 3
Elektrisk sikkerhet no - 3
Bruk av skjøteledning no - 3
Montering og justering no - 4
Bruksanvisning no - 4
Vedlikehold no - 4
Garanti no - 5
Tekniske data
DW423
Spenning V 230
Motoreffekt W 220
Diameter slipeskive mm 125
Turtall omdr./min 7.000 - 12.000
Slipebevegelse ø mm 2,6
Støvavsugning støvbeholder/
støvsuger
Vekt kg 1,45
Sikring:
230 V 10 A
Følgende symboler brukes i denne
instruksjonsboken:
Betegner risiko for personskade, livsfare
eller ødeleggelse av verktøyet dersom
instruksene i denne instruksjonsboken
ikke følges.
Betegner risiko for elektrisk støt.
Brannfare.
Eksplosjonfare.
CE-Sikkerhetserklæring
DW423
DEWALT erklærer at disse elektroverktøyer er
konstruert i henhold til: 89/392/EEC, 89/336/EEC,
73/23/EEC, EN 50144, EN 55104 / EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt
DEWALT på adressen nedenfor eller se
veiledningens bakside.
Lydnivået er i overensstemmelse med 86/188/EEC
og 89/392/EEC, målt i henhold til EN 50144:
DW423
LpA
(lydnivå) dB(A)* 75
LWA
(akustisk effekt) dB(A) 88
* ved brukerens øre
Bruk egnet verneutstyr for å beskytte
hørselen dersom lydnivået overskrider
85 dB(A).
Den veide geometriske middelverdien av
akselerasjonsfrekvensen i følge EN 50144:
DW423
< 2,5 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
Side: 45
no - 2 41
N O R S K
Sikkerhetsforskrifter
Ta deg tid til å lese nøye gjennom
bruksanvisningen før du begynner å bruke
maskinen. Oppbevar bruksanvisningen på et lett
tilgjengelig sted slik at alle som skal bruke
maskinen lett kan finne den.
I tillegg til nedenforstående forskrifter, må alle
vernebestemmelsene til Statens Arbeidstilsyn
følges når det gjelder arbeid med elektroverktøy.
ADVARSEL!
Ved bruk av elektroverktøy må disse
grunnleggende sikkerhetsforskrifter følges for å
redusere risikoen for elektrisk støt, personskade
og brann.
1 Bruk hørselsvern
Støynivået ved bearbeiding av forskjellige
materialer kan variere, og i blant kan nivået
overstige 85 dB(A). For å beskytte deg selv bør
du alltid bruke hørselsvern.
2 Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til skader.
3 Tenk på arbeidsmiljøet
Utsett ikke elektroverktøy for regn. Ikke bruk det
på fuktige eller våte steder. Sørg for god
belysning over arbeidsplassen. Bruk ikke
elektroverktøy i nærheten av brannfarlige væsker
eller gasser.
4 Beskytt deg mot elektrisk støt
Unngå kroppskontakt med jordede deler
(for eksempel vannrør, komfyrer, kjøleskap o.l.).
Under ekstreme arbeidsforhold (for eksempel ved
høy luftfuktighet, forekomst av metallstøv o.l.) kan
man øke sikkerheten ved å tilkoble en jordfeilbryter.
5 Hold barn unna
Ikke la barn komme i kontakt med verktøyet eller
skjøteledningen. Det skal holdes tilsyn med barn
under 16 år.
6 Oppbevar elektroverktøy på et trygt sted
Når maskinen ikke er i bruk, skal den oppbevares
på et tørt sted, gjerne høyt oppe og innlåst,
utenfor barns rekkevidde.
7 Overbelast ikke maskinen
Maskinen arbeider bedre og sikrere innenfor det
angitte effektområdet.
8 Bruk riktig elektroverktøy
Tving ikke en maskin til å gjøre arbeid som krever
kraftigere verktøy.
Bruk ikke elektroverktøy til formål det ikke er
ment for, som for eksempel å fjerne kvister eller
kappe ved med en håndsirkelsag.
9 Kle deg riktig
Ha ikke på deg løstsittende klær eller smykker.
De kan sette seg fast i de bevegelige delene.
Vi anbefaler gummihansker og sko som ikke glir
når du arbeider utendørs. Bruk hårnett hvis du
har langt hår.
10 Bruk vernebriller
Bruk vernebriller for å unngå at det blåser støv
inn i øynene og skader deg. Hvis det støver mye,
bør du bruke ansikts- eller støvmaske.
11 Stell pent med ledningen
Bær ikke maskinen i ledningen og, trekk ikke i
ledningen når du skal ta støpselet ut av
stikkontakten. Utsett ikke ledningen for varme,
olje eller skarpe kanter.
12 Sikre arbeidsstykket
Bruk tvinger eller skrustikker til å feste
arbeidsstykket med. Dette er sikrere enn å bruke
hånden, og du får begge hendene fri til å arbeide
med.
13 Strekk deg ikke for langt
Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og balanse.
14 Vær nøye med vedlikeholdet
Hold tilbehøret skarpt og rent. Følg forskriftene
når det gjelder vedlikehold og skifte av tilbehør.
Kontroller maskinens ledning regelmessig og få
den reparert av et autorisert verksted om den
skulle bli skadet.
Kontroller skjøteledninger regelmessig, skift dem
ut om de skulle bli skadet. Hold håndtakene
tørre, rene og fri for olje og fett.
15 Trekk støpselet ut av stikkontakten
Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten når
maskinen ikke er i bruk, ved vedlikehold og ved
skifte av tilbehør.
16 Fjern nøkler
Gjør det til vane å sjekke om nøkler og
justeringsverktøy er fjernet før maskinen startes.
17 Unngå at verktøyet blir slått på utilsiktet
Bær ikke maskinen med fingeren på
strømbryteren når den er tilkoblet strømnettet.
Pass på at strømbryteren er avslått når du setter
støpselet i stikkontakten.
18 Utendørs skjøteledning
Utendørs må det bare brukes skjøteledning som
er tillatt for utendørs bruk og merket for dette.
Side: 46
N O R S K
42 no - 3
19 Vær oppmerksom
Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft.
Bruk ikke maskinen når du er trett.
20 Sjekk skadede deler før du setter støpselet i
stikkontakten
Før fortsatt bruk av maskinen skal eventuelle
skadede deler eller deksler kontrolleres nøye for å
bringe på det rene om de fungerer riktig og
utfører det de skal. Kontroller justeringen av
bevegelige deler, om de sitter i klemme, om deler
er brukket. Sjekk at alt er riktig montert og er slik
det skal være. En del eller et deksel som er
skadet, skal repareres eller skiftes ut av et
autorisert verksted dersom ikke annet er angitt i
bruksanvisningen. Ødelagte brytere skal
repareres av et autorisert serviceverksted.
Bruk ikke maskinen hvis den ikke kan slås av og
på med bryteren.
21 ADVARSEL!
Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales i
bruksanvisningen og i katalogene. Bruk av annet
verktøy eller tilbehør enn det som anbefales i
bruksanvisningen eller i katalogene kan medføre
en mulig risiko for personskade.
22 La verktøyet repareres av et autorisert
DEWALT serviceverksted
Dette elektroverktøyet er i samsvar med
gjeldende sikkerhetsforskrifter. Unngå risiko:
Overlat alltid reparasjon av elektriske apparater til
kvalifisert servicepersonale.
Sliping av maling
Overhold gjeldende forskrifter for sliping av maling.
Vær spesielt opmerksom på følgende:
1 Benytt, om mulig, alltid en støvsuger for
støvutsugning.
2 Vær spesielt forsiktig ved sliping av som muligens
inneholder bly.
• La ikke barn eller gravide kvinner komme inn
på arbeidsområdet.
• Alle personer som kommer inn på
arbeidsområdet må bruke en spesialmaske som
beskytter mot støv og damper fra blymaling.
• Ikke spis, drikk eller røyk på arbeidsområdet.
3 Fjern støvpartikler og alt annet avfall på en
forsvarlig måte.
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Enhånds eksentersliper
1 Støvbeholder med adapter for støvsuger
1 Sett slipepapir
1 Instruksjonsbok
1 Splitt-tegning
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt
skadet under transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom
instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før
verktøyet tas i bruk.
Beskrivelse (fig. A)
Din DEWALT enhånds eksentersliper DW423 er
konstruert for rask, profesjonell sliping av tre og plast.
1 Støvsikker strømbryter
2 Elektronisk turtall regulator
3 Støvbeholder
4 Adapter for støvsuger
5 Støvavsug
6 Toppdeksel
7 Velcro slipeskive
8 Deksel
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er kun konstruert for én
spenning. Kontroller alltid at nettspenningen er i
overensstemmelse med spenningen på typeskiltet.
Ditt DEWALT verktøy er dobbeltisolert i
samsvar med EN 50144. Jordet ledning
er derfor ikke nødvendig.
Skifting av kabel eller støpsel
Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel
eller støpsel. Et støpsel med blottede kopperledere
er farlig hvis det koples til en strømførende kontakt.
Bruk av skjøteledning
Hvis det er nødvendig å bruke skjøteledning,
må man bruke en godkjent skjøteledningsom er
egnet til dette verktøyets kraftbehov (se tekniske
data). Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid
vikle kabelen helt av først.
Side: 47
no - 4 43
N O R S K
Montering og justering
Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før
montering og justering av verktøyet.
Montering av slipepapir (fig. B)
Din DEWALT enhånds eksentersliper bruker 5"
(126 mm) Velcro slipepapir med et 8 hulls
støvavsugningsmønster.
• Legg slipemaskinen på et bord, med slipeskiven
(7) opp.
• Legg slipepapiret rett oppå slipeskiven.
• Hold slipeskiven (7) med én hånd og sørg for at
støvavsugsåpningene (9) kommer på riktig plass.
Elektronisk turtall regulator (fig. C)
Din DEWALT enhånds eksentersliper er utstyrt med
en elektronisk turtall regulator (2) med 5 stillinger.
Generelt sagt krever hardere materialer en høyere
innstilling. Erfaring vil imidlertid vise hva som er riktig
innstilling.
Støvavsugning
Ved pussing av trearbeider med en pussemaskin
oppstår det støv. Sett derfor alltid på en
støvbeholder eller monter en støvsuger som er
konstruert i overensstemmelse med de gjeldende
direktiver angående støvutslipp. God støvavsugning
oppnås kun med perforert slipepapir.
Bruk ikke støvbeholder eller støvsuger
ved sliping av metall unten å ha
gnistbeskyttelse.
Ikke sliping magnesium!
Støvbeholder (fig. A & D)
Din DEWALT enhånds eksentersliper er utstyrt med
en støvbeholder (3).
• Fest støvbeholderen (3) og adapteren (4) til
tuten (5).
• For effektiv støvavsugning må tømming foretas når
ca. en tredjedel av beholderen er fylt med støv.
• Dra både beholderen og adapteren (4) av når
beholderen skal tømmes, og ta dem så fra
hverandre.
• Tøm beholderen (3) forsiktig og rist støvet ut av
adapteren (4).
• Om nødvendig kan innsiden av beholderen
rengjøres med en støvsuger.
Støvsuger (fig. D)
• Fjern støvbeholderen (3) ved å dreie og dra det
kraftig av adapteren (4).
• Støvsugeren kobles til adapteren (4).
Bruksanvisning
• Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og
gjeldende forskrifter.
• Sikre arbeidsstykket.
• Ved pussing skal maskinen bare trykkes
lett mot arbeidsstykket.
Overdrevent trykk øker ikke
pusseeffekten, men medfører kun fare
for overbelastning av maskinen,
eventuelt at slipepapiret ryker.
• Ved overoppheting av maskinen må man
la den gå ubelastet i et par minutter.
Sliping (fig. A)
Denne enhånds eksentersliper lager små riper i alle
retninger. Det er derfor ikke nødvendig å slipe med
årringene.
• Innstill slipehastigheten ved hjelp av den
elektroniske turtall regulatoren (2).
• Start slipemaskinen ved hjelp av støvsikker
strømbryter (1).
I = PÅ
0 = AV
• Begynn med groveste korn.
• Kontroller arbeidet med korte mellomrom.
• Skru alltid AV maskinen når arbeidet er avsluttet
og før støpselet tas ut av stikkontakten.
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om
egnet tilleggsutstyr.
Vedlikehold
Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det
kan brukes i lang tid med et minimum av
vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift
avhenger av riktig behandling og regelmessig
rengjøring av verktøyet.
Side: 48
N O R S K
44 no - 5
Bytting av slipeskive og turtallsbegrensningsskive
(fig. E)
Både slipeskiven (7) og turtallsbegrensningsskiven
(10) er utskiftbare deler. Slipeskiven må skiftes når
den viser tydelige tegn på slitasje.
Turtallsbegrensningsskiven må byttes når turtallet på
slipeskiven øker sterkt når slipemaskinen tas bort fra
arbeidsstykket.
• Ta støpselet ut av stikkontakten.
• Skru løs de 3 stjerneskruene (11) og fjern skiven.
• Bytt slipeskiven (7) og/eller
turtallsbegrensningsskiven (10) og skru fast
stjerneskruene (11). Kontroller at
turtallsbegrensningsskiven sitter slik den skal.
Smøring
Ditt elektoverktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør
elverktøyet regelmessig med en myk klut.
Utslitt verktøy og miljøet
Vern naturen. Kast ikke produktet sammen med
annet avfall når det er utslitt. Lever det til
kildesortering eller til et DEWALT-serviceverksted.
DEWALT service
Dersom det skulle oppstå feil med maskinen,
lever den til et autorisert serviceverksted.
(Se aktuell prisliste/katalog for ytterligere informasjon
eller ta kontakt med DEWALT).
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående
spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst
separat.
GARANTI
• 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI •
Hvis du ikke er tilfreds med ditt DEWALT verktøy,
kan det returneres innen 30 dager til din DEWALT
forhandler eller til et DEWALT autorisert
serviceverksted og du kan bytte eller få pengene
tilbake. Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE •
Skulle ditt DEWALT verktøy trenge vedlikehold
eller service i de første 12 månedene etter det ble
kjøpt, vil dette bli utført gratis av et autorisert
DEWALT serviceverksted. Gratis
vedlikeholdsservice omfatter arbeidskostnader.
Tilbehørs- og reservedelskostnader inngår ikke.
Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS GARANTI •
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra
kjøpsdato at ditt DEWALT-produkt har feil eller
mangler som skyldes material- eller
fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle
defekte deler gratis eller, etter egen vurdering,
erstatte verktøyet gratis forutsatt at:
• Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst.
• Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert
verksted/personell.
• Kvittering kan fremlegges.
Denne garantien er i tillegg til kjøperens
rettigheter i henhold til Kjøpsloven.
Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte
serviceverksted finner du i DEWALT katalogen,
eller ved å kontakte DEWALT.

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om DeWalt DW423 ennå.

Spør et spørsmål om DeWalt DW423

Har du et spørsmål om DeWalt DW423 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DW423. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DW423 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.