DeWalt DW411 manual

Vis en manual for DeWalt DW411 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Pussemaskin
  • Model/navn: DW411
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: , , , , , , , , , ,

Innholdsfortegnelse

Side: 33
no - 1
N O R S K
SLIPEMASKIN DW411
Gratulerer!
Du har valgt et DeWALT elektroverktøy. Årelang
erfaring, konstant produktutvikling og fornyelse gjør
DeWALT til en av de mest pålitelige partnere for
profesjonelle brukere.
Innholdsfortegnelse
Tekniske data no - 1
Sikkerhetserklæring no - 1
Sikkerhetsforskrifter no - 2
Kontroll av pakkens innhold no - 3
Beskrivelse no - 3
Elektrisk sikkerhet no - 3
Bruk av skjøteledning no - 3
Montering og justering no - 3
Bruksanvisning no - 4
Vedlikehold no - 4
Garanti no - 5
Tekniske data
DW411
Spenning V 230
Motoreffekt W 170
Slipebevegelse ø mm 1,5
Pusseflate mm 115 x 110
Slipebevegelse/min 13.500
Støvutsugning støvpose
Vekt kg 1,2
Sikring:
230 V 10 A
Følgende symboler brukes i denne
instruksjonsboken:
Betegner risiko for personskade, livsfare
eller ødeleggelse av verktøyet dersom
instruksene i denne instruksjonsboken
ikke følges.
Betegner risiko for elektrisk støt.
Brannfare.
Sikkerhetserklæring
DW411
DeWALT erklærer at disse elektroverktøyer er
konstruert i henhold til: 89/392/EEC, 89/336/EEC,
73/23/EEC, prEN 50144, EN 55014.
Lydnivået er i overensstemmelse med 86/188/EEC
og 89/392/EEC, målt i henhold til prEN 50144:
DW411
LpA
(lydnivå) dB(A)* 77,8
LWA
(akustisk effekt) dB(A) 91
* ved brukerens øre
Bruk egnet verneutstyr for å beskytte
hørselen dersom lydnivået overskrider 85
dB(A).
Radio- og TV-støydempning i samsvar med 76/889/
EEC & 82/499/EEC.
Den veide geometriske middelverdien av
akselerasjonsfrekvensen i følge prEN 50144:
DW411
0,58 m/s2
Europasjef
Produktplanlegging & utvikling
David Wilson
DeWALT, Idstein, Tyskland
Side: 34
N O R S K
no - 2
Sikkerhetsforskrifter
Ta deg tid til å lese nøye gjennom
bruksanvisningen før du begynner å bruke
maskinen. Oppbevar bruksanvisningen på et lett
tilgjengelig sted slik at alle som skal bruke
maskinen lett kan finne den.
I tillegg til nedenstående forskrifter, må alle
vernebestemmelsene til Statens Arbeidstilsyn
følges når det gjelder arbeid med elektroverktøy.
ADVARSEL!
Ved bruk av elektroverktøy må disse
grunnleggende sikkerhetsforskrifter følges for å
redusere risikoen for elektrisk støt, personskade
og brann.
1 Bruk hørselsvern
Støynivået ved saging av forskjellige materialer
kan variere, og i blant kan nivået overstige 85 dB
(A). For å beskytte deg selv bør du alltid bruke
hørselsvern.
2 Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til skader.
3 Tenk på arbeidsmiljøet
Utsett ikke elektroverktøy for regn. Ikke bruk det
på fuktige eller våte steder. Sørg for god
belysning over arbeidsplassen. Bruk ikke
elektroverktøy i nærheten av brannfarlige væsker
eller gasser.
4 Beskytt deg mot elektrisk støt
Unngå kroppskontakt med jordede deler (for
eksempel vannrør, komfyrer, kjøleskap o.l.).
Under ekstreme arbeidsforhold (for eksempel ved
høy luftfuktighet, forekomst av metallstøv o.l.) kan
man øke sikkerheten ved å tilkoble en
jordfeilbryter.
5 Hold barna borte
Sørg for at det ikke kommer barn i nærheten når
du bruker maskinen. La ikke andre personer
komme i kontakt med elektroverktøyet eller
ledningen. Alle personer skal holdes borte fra
arbeidsområdet.
6 Oppbevar elektroverktøy på et trygt sted
Når maskinen ikke er i bruk, skal den oppbevares
på et tørt sted, gjerne høyt oppe og innlåst,
utenfor barns rekkevidde.
7 Overbelast ikke maskinen
Maskinen arbeider bedre og sikrere innenfor det
angitte effektområdet.
8 Bruk riktig elektroverktøy
Tving ikke en maskin til å gjøre arbeid som krever
kraftigere verktøy. Bruk ikke elektroverktøy til
formål det ikke er ment for, som for eksempel å
fjerne kvister eller kappe ved med en
håndsirkelsag.
9 Kle deg riktig
Ha ikke på deg løstsittende klær eller smykker. De
kan sette seg fast i de bevegelige delene. Vi
anbefaler gummihansker og sko som ikke glir når
du arbeider utendørs. Bruk hårnett hvis du har
langt hår.
10 Bruk vernebriller
Bruk vernebriller for å unngå at det blåser spon inn
i øynene og skader deg. Hvis det støver mye, bør
du bruke ansikts- eller støvmaske.
11 Stell pent med ledningen
Bær ikke maskinen i ledningen og, trekk ikke i
ledningen når du skal ta støpselet ut av
stikkontakten. Utsett ikke ledningen for varme, olje
eller skarpe kanter.
12 Sikre arbeidsstykket
Bruk tvinger eller skrustikker til feste
arbeidsstykket med. Dette er sikrere enn å bruke
hånden, og du får begge hendene fri til å arbeide
med.
13 Strekk deg ikke for langt
Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og balanse.
14 Vær nøye med vedlikeholdet
Hold tilbehøret skarpt og rent. Følg forskriftene når
det gjelder vedlikehold og skifte av tilbehør.
Kontroller maskinens ledning regelmessig og få
den reparert av et autorisert verksted om den
skulle bli skadet. Kontroller skjøteledninger
regelmessig og skift dem ut om de skulle bli
skadet. Hold håndtakene tørre, rene og fri for olje
og fett.
15 Trekk støpselet ut av stikkontakten
Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten når
maskinen ikke er i bruk, ved vedlikehold og ved
skifte av sagblad, bor og fres.
16 Fjern nøkler
Gjør det til vane å sjekke om nøkler og
justeringsverktøy er fjernet før maskinen startes.
17 Unngå at verktøyet blir slått på utilsiktet
Bær ikke maskinen med fingeren på
strømbryteren når den er tilkoblet strømnettet.
Pass på at strømbryteren er avslått når du setter
støpselet i stikkontakten.
Side: 35
no - 3
N O R S K
18 Utendørs skjøteledning
Utendørs må det bare brukes skjøteledning som
er tillatt for utendørs bruk og merket for dette.
19 Vær oppmerksom
Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Bruk ikke
maskinen når du er trett.
20 Sjekk skadede deler før du setter støpselet i
stikkontakten
Før fortsatt bruk av maskinen skal eventuelle
skadede deler eller deksler kontrolleres nøye for å
bringe på det rene om de fungerer riktig og
utfører det de skal.
Kontroller justeringen av bevegelige deler, om de
sitter i klemme, om deler er brukket. Sjekk at alt
er riktig montert og er slik det skal være.
En del eller et deksel som er skadet, skal
repareres eller skiftes ut av et autorisert verksted
dersom ikke annet er angitt i bruksanvisningen.
Ødelagte brytere skal repareres av et autorisert
serviceverksted. Bruk ikke maskinen hvis den
ikke kan slås av og på med bryteren.
21 ADVARSEL!
Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales i
bruksanvisningen og i katalogene. Bruk av annet
verktøy eller tilbehør enn det som anbefales i
bruksanvisningen eller i katalogene kan medføre
en mulig risiko for personskade.
22 La verktøyet repareres av et autorisert
DeWALT serviceverksted
Dette elektroverktøyet er i samsvar med
gjeldende sikkerhetsforskrifter. Unngå risiko:
Overlat alltid reparasjon av elektriske apparater til
kvalifisert servicepersonale.
Sliping av maling
Overhold gjeldende forskrifter for sliping av
maling. Vær spesielt oppmerksom på følgende:
1 Vær spesielt forsiktig ved sliping av maling som
muligens inneholder bly.
• La ikke barn eller gravide kvinner komme inn
på arbeidsområdet.
• Alle personer som kommer inn på
arbeidsområdet må bruke en spesialmaske
som beskytter mot støv og damper fra
blymaling.
• Ikke spis, drikk eller røyk på arbeidsområdet.
2 Fjern støvpartikler og alt annet avfall på en
forsvarlig måte.
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Slipemaskin
1 Stansesjablong
1 Støvbeholder
1 Sett papir
1 Instruksjonsbok
1 Splittegning
1 Registreringskort
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt
skadd under transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom denne
instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før
verktøyet tas i bruk.
Beskrivelse (fig. A)
Din DeWALT vibrasjonsslipemaskin er utarbeidet for
prfesjonell sliping av tre, treverk og plast.
1 PÅ/AV-bryter
2 Festebøyle for papir
3 Festebøylefjær
4 Slipefot
5 Overgangsstykke for støvbeholder
6 Støvbeholder
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er kun konstruert for én
spenning. Kontroller alltid at nettspenningen er i
overensstemmelse med spenningen på typeskiltet.
Ditt DeWALT verktøy er dobbeltisolert i
samsvar med prEN 50144. Jordet
ledning er derfor ikke nødvendig.
Bruk av skjøteledning
Hvis det er nødvendig å bruke skjøteledning, må
man bruke en godkjent skjøteledning som er egnet
til dette verktøyets kraftbehov (se tekniske data).
Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid vikle
kabelen helt av først.
Montering og justering
Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før
montering og justering av verktøyet.
Side: 36
N O R S K
no - 4
Montering av papir (fig. B, C & D)
Din DeWALT slipemaskin er konstruert for å bruke
1/4" sandpapirark (115 x 140 mm).
• Myk opp papiret ved å gni ikke-slipende siden
over en bordkant (fig. B).
• Løsne begge festebøylefjærene (3) (fig. C).
• Skyv papiret under den ene festebøylen (2) (fig. D).
• Fest den tilsvarende festebøylefjæren (3) ved å
svinge den inn og ned.
• Trekk papiret stramt over slipeplaten (4) og gjenta
det samme med den andre festebøylen.
Montering av støvposen (fig. E)
• Kontroller at klaffen (7) er åpen. Hvis ikke, løft
håndtaket (8) opp.
• Plasser støvposen (6) over flensen (9).
• Steng klaffen (7) når støvposen ikke brukes
(f.eks. ved sliping av metall).
Ved pussing av trearbeider med en pussemaskin
oppstår det støv. Sett derfor alltid på en
støvbeholderen som er konstruert i
overensstemmelse med de gjeldende direktiver
angående støvutslipp. God støvutsugning oppnås
kun med perforert slipepapir.
Bruksanvisning
• Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og
gjeldende forskrifter.
• Pass alltid på at materialet som skal
slipes er ordentlig fastspent.
• For stort trykk gir ikke øket slipeeffekt.
Det medfører bare at papiret rives
istykker og at maskinen belastes mer.
Perforering av slipepapir (fig. F)
• Skru fast stansesjablongen (10) på en
arbeidsbenk ved å bruke de to hullene som
finnes til dette bruket.
• Fest et papir som beskrevet foran.
• Tilpass stansesjablongen (10) til slipeplaten (4)
ved hjelp av fire tappene (11).
• Stanse ut hullene ved å trykke slipeplaten kraftig
mot sjablongen.
Du kan også trykke stansesjablongen mot
slipeplaten som vist på figuren.
Pussing
• Begynn med groveste korn.
• Før maskinen i lange sveipende drag.
• Kontroller arbeidet med korte mellomrom.
Brannfare! Ikke bruk maskinen til sliping
av magnesium!
Slå PÅ og AV (fig. A)
Start slipemaskinen ved hjelp av PÅ/AV-bryteren (1).
I = PÅ. Maskinen går kontinuerlig.
O = AV.
• Slå aldri maskinen AV når den er fullt
belastet.
• Slå alltid av maskinen når arbeidet er
avsluttet og før støpselet tas ut av
stikkontakten.
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om
passende tilleggsutstyr.
Vedlikehold
Ditt DeWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det
kan brukes i lang tid med et minimum av vedlikehold.
Kontinuerlig og tilfredsstillende drift avhenger av riktig
behandling og regelmessig rengjøring av verktøyet.
Smøring
Ditt elektoverktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør
maskinhuset regelmessig med en myk klut.
Utslitt verktøy og miljøet
Vern naturen. Kast ikke produktet sammen med
annet avfall når det er utslitt. Lever det til
kildesortering eller til et DeWALT-serviceverksted.
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående
spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst
separat.
Side: 37
no - 5
GARANTI
• 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI •
Hvis du ikke er tilfreds med ditt DeWALT verktøy,
kan det returneres innen 30 dager til din DeWALT
forhandler eller til et DeWALT autorisert
serviceverksted og du kan bytte eller få pengene
tilbake. Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE •
Skulle ditt DeWALT verktøy trenge vedlikehold
eller service i de første 12 månedene etter det ble
kjøpt, vil dette bli utført gratis av et autorisert
DeWALT serviceverksted. Gratis
vedlikeholdsservice omfatter arbeidskostnader.
Reservedels-/tilbehørskostnader inngår ikke.
Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS GARANTI •
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra
kjøpsdato at ditt DeWALT-produkt har feil eller
mangler som skyldes material- eller
fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle
defekte deler gratis eller, etter egen vurdering,
erstatte verktøyet gratis forutsatt at:
• Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst.
• Reparasjoner bare er blitt utført av godkjente
reparatører.
• Kvittering kan fremlegges.
Denne garantien er i tillegg til kjøperens
rettigheter i henhold til Kjøpsloven.
Adresse til nærmeste DeWALT autoriserte
serviceverksted finner du i DeWALT katalogen,
eller ved å kontakte DeWALT.
N O R S K

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om DeWalt DW411 ennå.

Spør et spørsmål om DeWalt DW411

Har du et spørsmål om DeWalt DW411 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DW411. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DW411 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.