DeWalt DW383 manual

Vis en manual for DeWalt DW383 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Sag
  • Model/navn: DW383
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk

Innholdsfortegnelse

Side: 56
49 no - 1
N O R S K
SIRKELSAG DW383
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT elektroverktøy. Årelang
erfaring, konstant produktutvikling og fornyelse gjør
DEWALT til en av de mest pålitelige partnere for
profesjonelle brukere.
Innholdsfortegnelse
Tekniske data no - 1
CE-Sikkerhetserklæring no - 1
Sikkerhetsforskrifter no - 2
Kontroll av pakkens innhold no - 3
Beskrivelse no - 4
Elektrisk sikkerhet no - 4
Bruk av skjøteledning no - 4
Montering og justering no - 4
Bruksanvisning no - 5
Vedlikehold no - 6
Garanti no - 6
Tekniske data
DW383
Spenning V 230
Motoreffekt W 1.700
Turtall/min, tomgang 4.900
Maksimum snittdybde ved 90° mm 86
Bladdiameter maks/min mm 210-235
Bladtykkelse maks/min mm 3
Utsparingsdiameter mm 30
Vekt kg 8,4
Sikring:
230 V 10 A
Følgende symboler brukes i denne
instruksjonsboken:
Betegner risiko for personskade, livsfare
eller ødeleggelse av verktøyet dersom
instruksene i denne instruksjonsboken
ikke følges.
Betegner risiko for elektrisk støt.
CE-Sikkerhetserklæring
DW383
DEWALT erklærer at disse elektroverktøyer er
konstruert i henhold til: 89/392/EEC, 89/336/EEC,
73/23/EEC, EN 50144, EN 55104, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-11.
Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt
DEWALT på adressen nedenfor eller se
veiledningens bakside.
Lydnivået er i overensstemmelse med 86/188/EEC
og 89/392/EEC, målt i henhold til EN 50144:
DW383
LpA
(lydnivå) dB(A)* 94,0
LWA
(akustisk effekt) dB(A) 102,0
* ved brukerens øre
Bruk egnet verneutstyr for å beskytte
hørselen dersom lydnivået overskrider
85 dB(A).
Den veide geometriske middelverdien av
akselerasjonsfrekvensen i følge EN 50144:
DW383
< 2,5 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
DW383.PM65 21-05-2001, 10:06
49
Side: 57
50
N O R S K
no - 2
Sikkerhetsforskrifter
Ta deg tid til å lese nøye gjennom bruksanvisningen
før du begynner å bruke maskinen. Oppbevar
bruksanvisningen på et lett tilgjengelig sted slik at
alle som skal bruke maskinen lett kan finne den.
I tillegg til nedenforstående forskrifter, må alle
vernebestemmelsene til Statens Arbeidstilsyn
følges når det gjelder arbeid med elektroverktøy.
ADVARSEL!
Ved bruk av elektroverktøy må disse
grunnleggende sikkerhetsforskrifter følges for å
redusere risikoen for elektrisk støt, personskade
og brann.
1 Bruk hørselsvern
Støynivået ved bearbeiding av forskjellige
materialer kan variere, og i blant kan nivået
overstige 85 dB(A). For å beskytte deg selv bør
du alltid bruke hørselsvern.
2 Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til skader.
3 Tenk på arbeidsmiljøet
Utsett ikke elektroverktøy for regn. Ikke bruk det
på fuktige eller våte steder. Sørg for god belysning
over arbeidsplassen. Bruk ikke elektroverktøy
i nærheten av brannfarlige væsker eller gasser.
4 Beskytt deg mot elektrisk støt
Unngå kroppskontakt med jordede deler (for
eksempel vannrør, komfyrer, kjøleskap o.l.).
Under ekstreme arbeidsforhold (for eksempel ved
høy luftfuktighet, forekomst av metallstøv o.l.) kan
man øke sikkerheten ved å tilkoble en jordfeilbryter.
5 Hold barn unna
Ikke la barn komme i kontakt med verktøyet eller
skjøteledningen. Det skal holdes tilsyn med barn
under 16 år.
6 Oppbevar elektroverktøy på et trygt sted
Når maskinen ikke er i bruk, skal den oppbevares
på et tørt sted, gjerne høyt oppe og innlåst,
utenfor barns rekkevidde.
7 Overbelast ikke maskinen
Maskinen arbeider bedre og sikrere innenfor det
angitte effektområdet.
8 Bruk riktig elektroverktøy
Tving ikke en maskin til å gjøre arbeid som krever
kraftigere verktøy. Bruk ikke elektroverktøy til formål
det ikke er ment for, som for eksempel å fjerne
kvister eller kappe ved med en håndsirkelsag.
9 Kle deg riktig
Ha ikke på deg løstsittende klær eller smykker.
De kan sette seg fast i de bevegelige delene.
Vi anbefaler gummihansker og sko som ikke glir
når du arbeider utendørs. Bruk hårnett hvis du
har langt hår.
10 Bruk vernebriller
Bruk vernebriller for å unngå at det blåser støv
inn i øynene og skader deg. Hvis det støver mye,
bør du bruke ansikts- eller støvmaske.
11 Stell pent med ledningen
Bær ikke maskinen i ledningen og, trekk ikke
i ledningen når du skal ta støpselet ut av
stikkontakten. Utsett ikke ledningen for varme,
olje eller skarpe kanter.
12 Sikre arbeidsstykket
Bruk tvinger eller skrustikker til å feste arbeidsstykket
med. Dette er sikrere enn å bruke hånden, og du får
begge hendene fri til å arbeide med.
13 Strekk deg ikke for langt
Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og
balanse.
14 Vær nøye med vedlikeholdet
Hold tilbehøret skarpt og rent. Følg forskriftene
når det gjelder vedlikehold og skifte av tilbehør.
Kontroller maskinens ledning regelmessig og få
den reparert av et autorisert verksted om den
skulle bli skadet.
Kontroller skjøteledninger regelmessig, skift dem
ut om de skulle bli skadet. Hold håndtakene
tørre, rene og fri for olje og fett.
15 Trekk støpselet ut av stikkontakten
Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten når
maskinen ikke er i bruk, ved vedlikehold og ved
skifte av tilbehør.
16 Fjern nøkler
Gjør det til vane å sjekke om nøkler og
justeringsverktøy er fjernet før maskinen startes.
17 Unngå at verktøyet blir slått på utilsiktet
Bær ikke maskinen med fingeren på
strømbryteren når den er tilkoblet strømnettet.
Pass på at strømbryteren er avslått når du setter
støpselet i stikkontakten.
18 Utendørs skjøteledning
Utendørs må det bare brukes skjøteledning som
er tillatt for utendørs bruk og merket for dette.
19 Vær oppmerksom
Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft.
Bruk ikke maskinen når du er trett.
DW383.PM65 21-05-2001, 10:06
50
Side: 58
51
N O R S K
no - 3
20 Sjekk skadede deler før du setter støpselet
i stikkontakten
Før fortsatt bruk av maskinen skal eventuelle
skadede deler eller deksler kontrolleres nøye for
å bringe på det rene om de fungerer riktig og
utfører det de skal.
Kontroller justeringen av bevegelige deler, om de
sitter i klemme, om deler er brukket. Sjekk at alt
er riktig montert og er slik det skal være.
En del eller et deksel som er skadet, skal
repareres eller skiftes ut av et autorisert verksted
dersom ikke annet er angitt i bruksanvisningen.
Ødelagte brytere skal repareres av et autorisert
serviceverksted. Bruk ikke maskinen hvis den
ikke kan slås av og på med bryteren.
21 ADVARSEL!
Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales
i bruksanvisningen og i katalogene. Bruk av
annet verktøy eller tilbehør enn det som
anbefales i bruksanvisningen eller i katalogene
kan medføre en mulig risiko for personskade.
22 La verktøyet repareres av et autorisert
DEWALT serviceverksted
Dette elektroverktøyet er i samsvar med
gjeldende sikkerhetsforskrifter. Unngå risiko:
Overlat alltid reparasjon av elektriske apparater til
kvalifisert servicepersonale.
Ekstra sikkerhetsregler for sirkelsager
Koble til nettet, og slå PÅ og AV
• Pass alltid på at elektroverktøyet er slått AV før
du kobler det til nettet.
• Ta ut nøkkelen fra sagbladets låseskrue før du
slår sirkelsagen PÅ.
• Slå ikke AV før sagbladet går fritt.
Når du sager
• Ta vekk alle spikre og metallgjenstander fra
arbeidsemnet før du begynner å arbeide.
• Ikke forsøk å sage veldig små emner.
• Når du har slått AV, må du aldri forsøke å stoppe
sagbladet ved å trykke mot siden av bladet.
• Sett aldri sirkelsagen ned på et bord eller en
arbeidsbenk hvis den ikke er slått AV.
• Bruk alltid kløyvkniv, med unntak for innskutt
kutt.
Sikkerhetsutstyr
• Pass på at alt utstyr som skjermer sagbladet,
er i god stand.
• Blokker aldri dekslene.
• Frigjør et blokkert deksel straks, og bruk ikke
sagen hvis dekselet er blokkert.
• Kniven må ikke fjernes.
• Kløyvkniven bør innstilles korrekt; avstanden
mellom tannkanten og kløyvkniven bør være
2 mm, og høydeforskjellen bør være 2 mm eller
mindre (fig. D).
Kontroller og bytte av sagblad
• Bruk bare sagblad som samsvarer med
spesifikasjonene i denne bruksanvisningen.
• Bruk bare skarpe sagblad i perfekt stand;
sprukne eller bøyde blad må avhendes og
erstattes øyeblikkelig. Gode resultater oppnåes
ved å bruke sagblad med karbidtenner eller CrV
(Krom-Vanadium).
• Pass på at sagbladet er sikkert festet og roterer
i riktig retning.
Beskyttelse mot tilbakeslag
• Tilbakeslag forekommer når sagen bremses
kraftig og blir slått tilbake mot brukeren.
Slipp bryteren straks hvis bladet sitter fast,
eller sagen går i stå.
• Hold sagbladene skarpe.
• Støtt store paneler nær sageområdet.
• Bruk et anlegg eller rettkantet føringslinjal når du
kløyver; ikke bruk makt på verktøyet.
• Ikke fjern sagen fra arbeidsemnet mens
sagbladet roterer.
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Sirkelsag med 1 hardmetall-universalblad
1 Parallellanlegg
1 Nøkkel til sagbladet
1 Instruksjonsbok
1 Splitt-tegning
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt
skadet under transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom
instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før
verktøyet tas i bruk.
DW383.PM65 21-05-2001, 10:06
51
Side: 59
52
N O R S K
no - 4
Beskrivelse (fig. A)
DEWALT DW383 Sirkelsag er et allsidig elektrisk
verktøy som er konstruert for profesjonell saging i tre
og plast. Slipende skjæreskiver kan fås for skjæring
i metall og stein.
1 ON/OFF-bryter med låseanordning
2 Bærehåndtak
3 Låsespak for skjæredybde
4 Motordeksel
5 Fronthåndtak
6 Parallellanlegg
7 Bladdeksel
8 Bladbolt
9 Kløyvkniv
10 Sagsko
11 Støvavsugsåpning
12 Skråskjæringsskala
13 Låseskrue for skråskjærings-låsesystem
14 Låseskrue for parallellanlegg
15 Merke for skråskjæring
16 Merke for rett skjæring
17 Parallellanleggskala
18 Bolt
19 Hull
20 Brakett
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er kun konstruert for én
spenning. Kontroller alltid at nettspenningen er
i overensstemmelse med spenningen på typeskiltet.
Ditt DEWALT verktøy er dobbeltisolert
i samsvar med EN 50144.
Jordet ledning er derfor ikke nødvendig.
Skifting av kabel eller støpsel
Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel
eller støpsel. Et støpsel med blottede kopperledere
er farlig hvis det koples til en strømførende kontakt.
Bruk av skjøteledning
Hvis det er nødvendig å bruke skjøteledning, må
man bruke en godkjent skjøteledning som er egnet
til dette verktøyets kraftbehov (se tekniske data).
Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid vikle
kabelen helt av først.
Spenningsfall
Innkoplingsstrømstøtene forårsaker korte
spenningsfall. Ved ugunstig kraftforsyning, kan dette
innvirke på annet utsyr.
Hvis kraftforsyningens vekselstrømsmotstandssystem
er lavere enn 0,25 ø, er det lite sannsynlig at det vil
forekomme forstyrrelser.
Montering og justering
Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før
montering og justering av verktøyet.
Snittdybdejustering (fig. A)
• Løsne innstillings-systemet ved å løfte spaken (3).
• Løft eller senk fronthåndtaket (5) for rett
skjæredybde.
• Eksponer bladet for å kontrollere skjæredybden.
• Lås innstillings-systemet ved å skyve spaken (3) ned.
For best mulige resultater la sagbladet
stikke ut ca. 5 - 8 mm fra arbeidsstykket.
Montering og innstilling av den parallelle
avstandsholderen (fig. A & E)
Parallellanlegget (6) brukes til å skjære parallellt med
kanten av arbeidsemnet.
Montering
• Før den parallelle avstandsholderen (6) inn i
sagskoen (10) som vist.
• Stikk bolten (18) inn i hullet (19).
• Plasser spennklammen (20) over bolten og stram
låseskruen (14).
Justering
• Løsne låseskruen (14) og innstill parallellanlegget
(6) på ønsket bredde. Innstillingen kan avleses på
skalaen (17).
• Stram låseskruen (14).
Markeringene (21) og (22) kan brukes som rettledning:
markering (21): for standard stålblad
markering (22): for TCT-blad
Vinkelsaging (fig. A & B)
Bladet kan justeres mellom 0° og 45°.
• Løsne låseskruen (13).
DW383.PM65 21-05-2001, 10:06
52
Side: 60
53
N O R S K
no - 5
• Still inn vinkelen ved å vippe sagskoen (10)
til merket angir den ønskede vinkelen.
• Stram låseskruen (13).
Fjerning og montering av sagblad (fig. C)
• Dra bladdekselet (7) tilbake.
• Roter sagbladet inntil en skrutrekker kan stikkes
inn i hullet i sagbladet. Dette hindrer bladet i å
rotere når det løsnes.
• Hvis en ikke har en skrutrekker for hånden, eller
hvis det ikke er hull i sagbladet, kan sagbladet
låses ved å presse tennene inn i et trestykke.
• Løsne og ta ut bladbolten (8) og underlagsskiven
(23) ved hjelp av den skrunøkkel som leveres
med utstyret.
• Sett i et nytt sagblad. Tennene må peke i
rotasjonsretningen, som er vist med en pil på det
øverste beskyttelsesdeksel.
• Sett tilbake underlagsskiven og stram bladbolten (8).
Justere kløyvkniven (fig. D)
Når du skal justere kløyvkniven (9), ser du på tegningen
som er innfelt i figur D. Juster klaringen på kløyvkniven
når sagbladet blir byttet ut, eller når det er nødvendig.
• Juster dybden til 0 mm for å få tilgang til
klemmeskruene på kløyvkniven.
• Løsne begge skruene (24) og dra kløyvkniven ut
til den største lengde.
• Juster klaringen og stram skruene.
Innstill bladet til vertikal posisjon (fig.E)
• Bruk en vinkel for å sjekke at bladet står vertikalt
på sagskoen.
• Dersom justering må foretas, løsnes mutteren (25)
på stopper (26) og låseskrue (13).
• Juster bladet til viseren (27) står nøyaktig på 0°
og stram til mutteren (25) og låseskruen (13).
Innstilling av skjærelinje-markeringene (fig. E)
Markeringene for skråkutt (15) og rette kutt (16) har
to spor hver:
smalt spor: for sentrering av stålblad
bredere spor: for sentrering av TCT-blad
Følgende framgangsmåte brukes ved justering:
• Når bladet er låst i 90°, foretas et kutt på
ca. 400 mm.
• Trekk sagen litt tilbake.
• Løsne skruen (28) og rett inn kuttet etter
markeringen (16).
• Stram skruen (28) godt til.
Begge skjærelinje-markeringer er nå korrekt innstilt.
Bruksanvisning
• Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og
gjeldende forskrifter.
• Sørg for at materialet som skal sages,
er spent fast.
• Bruk bare et forsiktig trykk på verktøyet
og trykk ikke sidelengs på bladet.
• Unngå overbelastning.
• Bruk ikke sagen til hulltaking midt
i arbeidsstykket, men start i den
ene siden.
Før maskinen tas i bruk:
• Pass på at dekselet er montert riktig. Dekselet
må være i lukket stilling.
• Forviss deg om at bladet dreier i samme retning
som pilene på bladet.
Skru PÅ og AV (fig. A)
Av sikkerhetmessige årsaker er ON/OFF-bryteren (1)
på sirkelsagen utstyrt med en låseanordning.
• Skyv ON/OFF-bryteren (1) bakover for å frigjøre
sagen fra låst posisjon.
• Når du skal bruke verktøyet, trykker du på
strømbryteren. Så snart du slipper strømbryteren,
blir sperren automatisk aktivert slik at den hindrer
at maskinen uforvarende blir startet.
Ikke slå verktøyet PÅ eller AV når
sagbladet berører arbeidsemnet eller
andre materialer.
Holding av sirkelsagen (fig. A)
• Hold DEWALT-elektroverktøyet i hovedhåndtaket
og fronthåndtaket (5) for å føre sagen riktig.
• Siden snittet blir glattere på den siden hvor
sagbladet går ut av arbeidsemnet, bør dette
spennes fast med baksiden mot sagbladet.
• Følg den opptrukne linjen på arbeidsemnet ved
hjelp av merket (16) og led ledningen vekk i flukt
med den bakre delen av verktøyet.
DW383.PM65 21-05-2001, 10:06
53
Side: 61
54
GARANTI
• 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI •
Hvis du ikke er tilfreds med ditt DEWALT verktøy,
kan det returneres innen 30 dager til din DEWALT
forhandler eller til et DEWALT autorisert
serviceverksted og du kan bytte eller få pengene
tilbake. Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE •
Skulle ditt DEWALT verktøy trenge vedlikehold
eller service i de første 12 månedene etter det ble
kjøpt, vil dette bli utført gratis av et autorisert
DEWALT serviceverksted. Gratis
vedlikeholdsservice omfatter arbeidskostnader.
Tilbehørs- og reservedelskostnader inngår ikke.
Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS GARANTI •
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra
kjøpsdato at ditt DEWALT-produkt har feil eller
mangler som skyldes material- eller
fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle
defekte deler gratis eller, etter egen vurdering,
erstatte verktøyet gratis forutsatt at:
• Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst.
• Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert
verksted/personell.
• Kvittering kan fremlegges.
Denne garantien er i tillegg til kjøperens
rettigheter i henhold til Kjøpsloven.
Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte
serviceverksted finner du i DEWALT katalogen,
eller ved å kontakte DEWALT.
N O R S K
no - 6
• Ved en skråskjæringsvinkel på 45°, følges
streken som er tegnet på arbeidsemnet ved hjelp
av merket (15).
Utsuging av støv (fig. A)
Sirkelsagen DEWALT DW383 er utstyrt med et
støvavsugsåpning (11).
• Bruk en støvsuger som er utformet i samsvar
med gjeldende regler om sponutslipp.
• Slangen til de fleste støvsugere passer rett inn
i utkastmunnstykket.
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om
egnet tilleggsutstyr.
Vedlikehold
Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det
kan brukes i lang tid med et minimum av vedlikehold.
Kontinuerlig og tilfredsstillende drift avhenger av riktig
behandling og regelmessig rengjøring av verktøyet.
Smøring
Ditt elektoverktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør
elverktøyet regelmessig med en myk klut.
Utslitt verktøy og miljøet
Vern naturen. Kast ikke produktet sammen med
annet avfall når det er utslitt. Lever det til
kildesortering eller til et DEWALT-serviceverksted.
DEWALT service
Dersom det skulle oppstå feil med maskinen,
lever den til et autorisert serviceverksted. (Se aktuell
prisliste/katalog for ytterligere informasjon eller ta
kontakt med DEWALT).
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående
spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst
separat.
DW383.PM65 21-05-2001, 10:06
54

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om DeWalt DW383 ennå.

Spør et spørsmål om DeWalt DW383

Har du et spørsmål om DeWalt DW383 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DW383. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DW383 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.