DeWalt DW383 manual

Manual for DeWalt DW383 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 96 sider.

Side: 1
49 no - 1 N O R S K SIRKELSAG DW383 Gratulerer! Du har valgt et DEWALT elektroverktøy. Årelang erfaring, konstant produktutvikling og fornyelse gjør DEWALT til en av de mest pålitelige partnere for profesjonelle brukere. Innholdsfortegnelse Tekniske data no - 1 CE-Sikkerhetserklæring no - 1 Sikkerhetsforskrifter no - 2 Kontroll av pakkens innhold no - 3 Beskrivelse no - 4 Elektrisk sikkerhet no - 4 Bruk av skjøteledning no - 4 Montering og justering no - 4 Bruksanvisning no - 5 Vedlikehold no - 6 Garanti no - 6 Tekniske data DW383 Spenning V 230 Motoreffekt W 1.700 Turtall/min, tomgang 4.900 Maksimum snittdybde ved 90° mm 86 Bladdiameter maks/min mm 210-235 Bladtykkelse maks/min mm 3 Utsparingsdiameter mm 30 Vekt kg 8,4 Sikring: 230 V 10 A Følgende symboler brukes i denne instruksjonsboken: Betegner risiko for personskade, livsfare eller ødeleggelse av verktøyet dersom instruksene i denne instruksjonsboken ikke følges. Betegner risiko for elektrisk støt. CE-Sikkerhetserklæring DW383 DEWALT erklærer at disse elektroverktøyer er konstruert i henhold til: 89/392/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-11. Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt DEWALT på adressen nedenfor eller se veiledningens bakside. Lydnivået er i overensstemmelse med 86/188/EEC og 89/392/EEC, målt i henhold til EN 50144: DW383 LpA (lydnivå) dB(A)* 94,0 LWA (akustisk effekt) dB(A) 102,0 * ved brukerens øre Bruk egnet verneutstyr for å beskytte hørselen dersom lydnivået overskrider 85 dB(A). Den veide geometriske middelverdien av akselerasjonsfrekvensen i følge EN 50144: DW383 < 2,5 m/s2 Director Engineering and Product Development Horst Großmann DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40, D-65510, Idstein, Tyskland DW383.PM65 21-05-2001, 10:06 49
Side: 2
50 N O R S K no - 2 Sikkerhetsforskrifter Ta deg tid til å lese nøye gjennom bruksanvisningen før du begynner å bruke maskinen. Oppbevar bruksanvisningen på et lett tilgjengelig sted slik at alle som skal bruke maskinen lett kan finne den. I tillegg til nedenforstående forskrifter, må alle vernebestemmelsene til Statens Arbeidstilsyn følges når det gjelder arbeid med elektroverktøy. ADVARSEL! Ved bruk av elektroverktøy må disse grunnleggende sikkerhetsforskrifter følges for å redusere risikoen for elektrisk støt, personskade og brann. 1 Bruk hørselsvern Støynivået ved bearbeiding av forskjellige materialer kan variere, og i blant kan nivået overstige 85 dB(A). For å beskytte deg selv bør du alltid bruke hørselsvern. 2 Hold arbeidsområdet rent og ryddig En uryddig arbeidsplass innbyr til skader. 3 Tenk på arbeidsmiljøet Utsett ikke elektroverktøy for regn. Ikke bruk det på fuktige eller våte steder. Sørg for god belysning over arbeidsplassen. Bruk ikke elektroverktøy i nærheten av brannfarlige væsker eller gasser. 4 Beskytt deg mot elektrisk støt Unngå kroppskontakt med jordede deler (for eksempel vannrør, komfyrer, kjøleskap o.l.). Under ekstreme arbeidsforhold (for eksempel ved høy luftfuktighet, forekomst av metallstøv o.l.) kan man øke sikkerheten ved å tilkoble en jordfeilbryter. 5 Hold barn unna Ikke la barn komme i kontakt med verktøyet eller skjøteledningen. Det skal holdes tilsyn med barn under 16 år. 6 Oppbevar elektroverktøy på et trygt sted Når maskinen ikke er i bruk, skal den oppbevares på et tørt sted, gjerne høyt oppe og innlåst, utenfor barns rekkevidde. 7 Overbelast ikke maskinen Maskinen arbeider bedre og sikrere innenfor det angitte effektområdet. 8 Bruk riktig elektroverktøy Tving ikke en maskin til å gjøre arbeid som krever kraftigere verktøy. Bruk ikke elektroverktøy til formål det ikke er ment for, som for eksempel å fjerne kvister eller kappe ved med en håndsirkelsag. 9 Kle deg riktig Ha ikke på deg løstsittende klær eller smykker. De kan sette seg fast i de bevegelige delene. Vi anbefaler gummihansker og sko som ikke glir når du arbeider utendørs. Bruk hårnett hvis du har langt hår. 10 Bruk vernebriller Bruk vernebriller for å unngå at det blåser støv inn i øynene og skader deg. Hvis det støver mye, bør du bruke ansikts- eller støvmaske. 11 Stell pent med ledningen Bær ikke maskinen i ledningen og, trekk ikke i ledningen når du skal ta støpselet ut av stikkontakten. Utsett ikke ledningen for varme, olje eller skarpe kanter. 12 Sikre arbeidsstykket Bruk tvinger eller skrustikker til å feste arbeidsstykket med. Dette er sikrere enn å bruke hånden, og du får begge hendene fri til å arbeide med. 13 Strekk deg ikke for langt Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og balanse. 14 Vær nøye med vedlikeholdet Hold tilbehøret skarpt og rent. Følg forskriftene når det gjelder vedlikehold og skifte av tilbehør. Kontroller maskinens ledning regelmessig og få den reparert av et autorisert verksted om den skulle bli skadet. Kontroller skjøteledninger regelmessig, skift dem ut om de skulle bli skadet. Hold håndtakene tørre, rene og fri for olje og fett. 15 Trekk støpselet ut av stikkontakten Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten når maskinen ikke er i bruk, ved vedlikehold og ved skifte av tilbehør. 16 Fjern nøkler Gjør det til vane å sjekke om nøkler og justeringsverktøy er fjernet før maskinen startes. 17 Unngå at verktøyet blir slått på utilsiktet Bær ikke maskinen med fingeren på strømbryteren når den er tilkoblet strømnettet. Pass på at strømbryteren er avslått når du setter støpselet i stikkontakten. 18 Utendørs skjøteledning Utendørs må det bare brukes skjøteledning som er tillatt for utendørs bruk og merket for dette. 19 Vær oppmerksom Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Bruk ikke maskinen når du er trett. DW383.PM65 21-05-2001, 10:06 50
Side: 3
51 N O R S K no - 3 20 Sjekk skadede deler før du setter støpselet i stikkontakten Før fortsatt bruk av maskinen skal eventuelle skadede deler eller deksler kontrolleres nøye for å bringe på det rene om de fungerer riktig og utfører det de skal. Kontroller justeringen av bevegelige deler, om de sitter i klemme, om deler er brukket. Sjekk at alt er riktig montert og er slik det skal være. En del eller et deksel som er skadet, skal repareres eller skiftes ut av et autorisert verksted dersom ikke annet er angitt i bruksanvisningen. Ødelagte brytere skal repareres av et autorisert serviceverksted. Bruk ikke maskinen hvis den ikke kan slås av og på med bryteren. 21 ADVARSEL! Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales i bruksanvisningen og i katalogene. Bruk av annet verktøy eller tilbehør enn det som anbefales i bruksanvisningen eller i katalogene kan medføre en mulig risiko for personskade. 22 La verktøyet repareres av et autorisert DEWALT serviceverksted Dette elektroverktøyet er i samsvar med gjeldende sikkerhetsforskrifter. Unngå risiko: Overlat alltid reparasjon av elektriske apparater til kvalifisert servicepersonale. Ekstra sikkerhetsregler for sirkelsager Koble til nettet, og slå PÅ og AV • Pass alltid på at elektroverktøyet er slått AV før du kobler det til nettet. • Ta ut nøkkelen fra sagbladets låseskrue før du slår sirkelsagen PÅ. • Slå ikke AV før sagbladet går fritt. Når du sager • Ta vekk alle spikre og metallgjenstander fra arbeidsemnet før du begynner å arbeide. • Ikke forsøk å sage veldig små emner. • Når du har slått AV, må du aldri forsøke å stoppe sagbladet ved å trykke mot siden av bladet. • Sett aldri sirkelsagen ned på et bord eller en arbeidsbenk hvis den ikke er slått AV. • Bruk alltid kløyvkniv, med unntak for innskutt kutt. Sikkerhetsutstyr • Pass på at alt utstyr som skjermer sagbladet, er i god stand. • Blokker aldri dekslene. • Frigjør et blokkert deksel straks, og bruk ikke sagen hvis dekselet er blokkert. • Kniven må ikke fjernes. • Kløyvkniven bør innstilles korrekt; avstanden mellom tannkanten og kløyvkniven bør være 2 mm, og høydeforskjellen bør være 2 mm eller mindre (fig. D). Kontroller og bytte av sagblad • Bruk bare sagblad som samsvarer med spesifikasjonene i denne bruksanvisningen. • Bruk bare skarpe sagblad i perfekt stand; sprukne eller bøyde blad må avhendes og erstattes øyeblikkelig. Gode resultater oppnåes ved å bruke sagblad med karbidtenner eller CrV (Krom-Vanadium). • Pass på at sagbladet er sikkert festet og roterer i riktig retning. Beskyttelse mot tilbakeslag • Tilbakeslag forekommer når sagen bremses kraftig og blir slått tilbake mot brukeren. Slipp bryteren straks hvis bladet sitter fast, eller sagen går i stå. • Hold sagbladene skarpe. • Støtt store paneler nær sageområdet. • Bruk et anlegg eller rettkantet føringslinjal når du kløyver; ikke bruk makt på verktøyet. • Ikke fjern sagen fra arbeidsemnet mens sagbladet roterer. Kontroll av pakkens innhold Pakken inneholder: 1 Sirkelsag med 1 hardmetall-universalblad 1 Parallellanlegg 1 Nøkkel til sagbladet 1 Instruksjonsbok 1 Splitt-tegning • Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt skadet under transporten. • Ta deg tid til å lese nøye igjennom instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før verktøyet tas i bruk. DW383.PM65 21-05-2001, 10:06 51
Side: 4
52 N O R S K no - 4 Beskrivelse (fig. A) DEWALT DW383 Sirkelsag er et allsidig elektrisk verktøy som er konstruert for profesjonell saging i tre og plast. Slipende skjæreskiver kan fås for skjæring i metall og stein. 1 ON/OFF-bryter med låseanordning 2 Bærehåndtak 3 Låsespak for skjæredybde 4 Motordeksel 5 Fronthåndtak 6 Parallellanlegg 7 Bladdeksel 8 Bladbolt 9 Kløyvkniv 10 Sagsko 11 Støvavsugsåpning 12 Skråskjæringsskala 13 Låseskrue for skråskjærings-låsesystem 14 Låseskrue for parallellanlegg 15 Merke for skråskjæring 16 Merke for rett skjæring 17 Parallellanleggskala 18 Bolt 19 Hull 20 Brakett Elektrisk sikkerhet Den elektriske motoren er kun konstruert for én spenning. Kontroller alltid at nettspenningen er i overensstemmelse med spenningen på typeskiltet. Ditt DEWALT verktøy er dobbeltisolert i samsvar med EN 50144. Jordet ledning er derfor ikke nødvendig. Skifting av kabel eller støpsel Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel eller støpsel. Et støpsel med blottede kopperledere er farlig hvis det koples til en strømførende kontakt. Bruk av skjøteledning Hvis det er nødvendig å bruke skjøteledning, må man bruke en godkjent skjøteledning som er egnet til dette verktøyets kraftbehov (se tekniske data). Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid vikle kabelen helt av først. Spenningsfall Innkoplingsstrømstøtene forårsaker korte spenningsfall. Ved ugunstig kraftforsyning, kan dette innvirke på annet utsyr. Hvis kraftforsyningens vekselstrømsmotstandssystem er lavere enn 0,25 ø, er det lite sannsynlig at det vil forekomme forstyrrelser. Montering og justering Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før montering og justering av verktøyet. Snittdybdejustering (fig. A) • Løsne innstillings-systemet ved å løfte spaken (3). • Løft eller senk fronthåndtaket (5) for rett skjæredybde. • Eksponer bladet for å kontrollere skjæredybden. • Lås innstillings-systemet ved å skyve spaken (3) ned. For best mulige resultater la sagbladet stikke ut ca. 5 - 8 mm fra arbeidsstykket. Montering og innstilling av den parallelle avstandsholderen (fig. A & E) Parallellanlegget (6) brukes til å skjære parallellt med kanten av arbeidsemnet. Montering • Før den parallelle avstandsholderen (6) inn i sagskoen (10) som vist. • Stikk bolten (18) inn i hullet (19). • Plasser spennklammen (20) over bolten og stram låseskruen (14). Justering • Løsne låseskruen (14) og innstill parallellanlegget (6) på ønsket bredde. Innstillingen kan avleses på skalaen (17). • Stram låseskruen (14). Markeringene (21) og (22) kan brukes som rettledning: markering (21): for standard stålblad markering (22): for TCT-blad Vinkelsaging (fig. A & B) Bladet kan justeres mellom 0° og 45°. • Løsne låseskruen (13). DW383.PM65 21-05-2001, 10:06 52
Side: 5
53 N O R S K no - 5 • Still inn vinkelen ved å vippe sagskoen (10) til merket angir den ønskede vinkelen. • Stram låseskruen (13). Fjerning og montering av sagblad (fig. C) • Dra bladdekselet (7) tilbake. • Roter sagbladet inntil en skrutrekker kan stikkes inn i hullet i sagbladet. Dette hindrer bladet i å rotere når det løsnes. • Hvis en ikke har en skrutrekker for hånden, eller hvis det ikke er hull i sagbladet, kan sagbladet låses ved å presse tennene inn i et trestykke. • Løsne og ta ut bladbolten (8) og underlagsskiven (23) ved hjelp av den skrunøkkel som leveres med utstyret. • Sett i et nytt sagblad. Tennene må peke i rotasjonsretningen, som er vist med en pil på det øverste beskyttelsesdeksel. • Sett tilbake underlagsskiven og stram bladbolten (8). Justere kløyvkniven (fig. D) Når du skal justere kløyvkniven (9), ser du på tegningen som er innfelt i figur D. Juster klaringen på kløyvkniven når sagbladet blir byttet ut, eller når det er nødvendig. • Juster dybden til 0 mm for å få tilgang til klemmeskruene på kløyvkniven. • Løsne begge skruene (24) og dra kløyvkniven ut til den største lengde. • Juster klaringen og stram skruene. Innstill bladet til vertikal posisjon (fig.E) • Bruk en vinkel for å sjekke at bladet står vertikalt på sagskoen. • Dersom justering må foretas, løsnes mutteren (25) på stopper (26) og låseskrue (13). • Juster bladet til viseren (27) står nøyaktig på 0° og stram til mutteren (25) og låseskruen (13). Innstilling av skjærelinje-markeringene (fig. E) Markeringene for skråkutt (15) og rette kutt (16) har to spor hver: smalt spor: for sentrering av stålblad bredere spor: for sentrering av TCT-blad Følgende framgangsmåte brukes ved justering: • Når bladet er låst i 90°, foretas et kutt på ca. 400 mm. • Trekk sagen litt tilbake. • Løsne skruen (28) og rett inn kuttet etter markeringen (16). • Stram skruen (28) godt til. Begge skjærelinje-markeringer er nå korrekt innstilt. Bruksanvisning • Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og gjeldende forskrifter. • Sørg for at materialet som skal sages, er spent fast. • Bruk bare et forsiktig trykk på verktøyet og trykk ikke sidelengs på bladet. • Unngå overbelastning. • Bruk ikke sagen til hulltaking midt i arbeidsstykket, men start i den ene siden. Før maskinen tas i bruk: • Pass på at dekselet er montert riktig. Dekselet må være i lukket stilling. • Forviss deg om at bladet dreier i samme retning som pilene på bladet. Skru PÅ og AV (fig. A) Av sikkerhetmessige årsaker er ON/OFF-bryteren (1) på sirkelsagen utstyrt med en låseanordning. • Skyv ON/OFF-bryteren (1) bakover for å frigjøre sagen fra låst posisjon. • Når du skal bruke verktøyet, trykker du på strømbryteren. Så snart du slipper strømbryteren, blir sperren automatisk aktivert slik at den hindrer at maskinen uforvarende blir startet. Ikke slå verktøyet PÅ eller AV når sagbladet berører arbeidsemnet eller andre materialer. Holding av sirkelsagen (fig. A) • Hold DEWALT-elektroverktøyet i hovedhåndtaket og fronthåndtaket (5) for å føre sagen riktig. • Siden snittet blir glattere på den siden hvor sagbladet går ut av arbeidsemnet, bør dette spennes fast med baksiden mot sagbladet. • Følg den opptrukne linjen på arbeidsemnet ved hjelp av merket (16) og led ledningen vekk i flukt med den bakre delen av verktøyet. DW383.PM65 21-05-2001, 10:06 53
Side: 6
54 GARANTI • 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI • Hvis du ikke er tilfreds med ditt DEWALT verktøy, kan det returneres innen 30 dager til din DEWALT forhandler eller til et DEWALT autorisert serviceverksted og du kan bytte eller få pengene tilbake. Kvittering må fremlegges. • 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE • Skulle ditt DEWALT verktøy trenge vedlikehold eller service i de første 12 månedene etter det ble kjøpt, vil dette bli utført gratis av et autorisert DEWALT serviceverksted. Gratis vedlikeholdsservice omfatter arbeidskostnader. Tilbehørs- og reservedelskostnader inngår ikke. Kvittering må fremlegges. • 1 ÅRS GARANTI • Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra kjøpsdato at ditt DEWALT-produkt har feil eller mangler som skyldes material- eller fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle defekte deler gratis eller, etter egen vurdering, erstatte verktøyet gratis forutsatt at: • Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst. • Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert verksted/personell. • Kvittering kan fremlegges. Denne garantien er i tillegg til kjøperens rettigheter i henhold til Kjøpsloven. Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte serviceverksted finner du i DEWALT katalogen, eller ved å kontakte DEWALT. N O R S K no - 6 • Ved en skråskjæringsvinkel på 45°, følges streken som er tegnet på arbeidsemnet ved hjelp av merket (15). Utsuging av støv (fig. A) Sirkelsagen DEWALT DW383 er utstyrt med et støvavsugsåpning (11). • Bruk en støvsuger som er utformet i samsvar med gjeldende regler om sponutslipp. • Slangen til de fleste støvsugere passer rett inn i utkastmunnstykket. Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om egnet tilleggsutstyr. Vedlikehold Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det kan brukes i lang tid med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift avhenger av riktig behandling og regelmessig rengjøring av verktøyet. Smøring Ditt elektoverktøy trenger ikke ekstra smøring. Rengjøring Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør elverktøyet regelmessig med en myk klut. Utslitt verktøy og miljøet Vern naturen. Kast ikke produktet sammen med annet avfall når det er utslitt. Lever det til kildesortering eller til et DEWALT-serviceverksted. DEWALT service Dersom det skulle oppstå feil med maskinen, lever den til et autorisert serviceverksted. (Se aktuell prisliste/katalog for ytterligere informasjon eller ta kontakt med DEWALT). På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst separat. DW383.PM65 21-05-2001, 10:06 54

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeWalt DW383 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DW383. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DW383 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeWalt DW383

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeWalt DW383 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Sager
  • Model/navn: DW383
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk