DeWalt DW351 manual

Vis en manual for DeWalt DW351 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Sag
  • Model/navn: DW351
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk

Innholdsfortegnelse

Side: 54
47
N O R S K
no - 1
SIRKELSAG DW351
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT elektroverktøy. Årelang
erfaring, konstant produktutvikling og fornyelse gjør
DEWALT til en av de mest pålitelige partnere for
profesjonelle brukere.
Innholdsfortegnelse
Tekniske data no - 1
CE-Sikkerhetserklæring no - 1
Sikkerhetsforskrifter no - 2
Kontroll av pakkens innhold no - 3
Beskrivelse no - 4
Elektrisk sikkerhet no - 4
Bruk av skjøteledning no - 4
Montering og justering no - 4
Bruksanvisning no - 5
Vedlikehold no - 5
Garanti no - 6
Tekniske data
DW351
Spenning V 230
Motoreffekt W 850
Effektforbruk W 450
Turtall, ubelastet/min 4.000
Krenkvinkelinnstilling inntil 45°
Sagedybde ved 90° mm 50
Sagedybde ved 45° mm 33
Bladdiameter mm 152
Bladtykkelse mm 3
Utsparingsdiameter mm 20
Vekt kg 3,3
Sikring:
230 V 10 A
Følgende symboler brukes i denne
instruksjonsboken:
Betegner risiko for personskade, livsfare
eller ødeleggelse av verktøyet dersom
instruksene i denne instruksjonsboken
ikke følges.
Betegner risiko for elektrisk støt.
CE-Sikkerhetserklæring
DW351
DEWALT erklærer at disse elektroverktøyer er
konstruert i henhold til: 89/392/EEC, 89/336/EEC,
73/23/EEC, EN 50144, EN 55104, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt
DEWALT på adressen nedenfor eller se
veiledningens bakside.
Lydnivået er i overensstemmelse med 86/188/EEC
og 89/392/EEC, målt i henhold til EN 50144:
DW351
LpA
(lydnivå) dB(A)* 98
LWA
(akustisk effekt) dB(A) 106
* ved brukerens øre
Bruk egnet verneutstyr for å beskytte
hørselen dersom lydnivået overskrider
85 dB(A).
Den veide geometriske middelverdien av
akselerasjonsfrekvensen i følge EN 50144:
DW351
< 2,5 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
Side: 55
48
no - 2
N O R S K
Sikkerhetsforskrifter
Ta deg tid til å lese nøye gjennom
bruksanvisningen før du begynner å bruke
maskinen. Oppbevar bruksanvisningen på et lett
tilgjengelig sted slik at alle som skal bruke
maskinen lett kan finne den.
I tillegg til nedenforstående forskrifter, må alle
vernebestemmelsene til Statens Arbeidstilsyn
følges når det gjelder arbeid med elektroverktøy.
ADVARSEL!
Ved bruk av elektroverktøy må disse
grunnleggende sikkerhetsforskrifter følges for å
redusere risikoen for elektrisk støt, personskade
og brann.
1 Bruk hørselsvern
Støynivået ved bearbeiding av forskjellige
materialer kan variere, og i blant kan nivået
overstige 85 dB(A). For å beskytte deg selv bør
du alltid bruke hørselsvern.
2 Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til skader.
3 Tenk på arbeidsmiljøet
Utsett ikke elektroverktøy for regn. Ikke bruk det
på fuktige eller våte steder. Sørg for god
belysning over arbeidsplassen. Bruk ikke
elektroverktøy i nærheten av brannfarlige væsker
eller gasser.
4 Beskytt deg mot elektrisk støt
Unngå kroppskontakt med jordede deler
(for eksempel vannrør, komfyrer, kjøleskap o.l.).
Under ekstreme arbeidsforhold (for eksempel ved
høy luftfuktighet, forekomst av metallstøv o.l.) kan
man øke sikkerheten ved å tilkoble en
jordfeilbryter.
5 Hold barn unna
Ikke la barn komme i kontakt med verktøyet eller
skjøteledningen. Det skal holdes tilsyn med barn
under 16 år.
6 Oppbevar elektroverktøy på et trygt sted
Når maskinen ikke er i bruk, skal den oppbevares
på et tørt sted, gjerne høyt oppe og innlåst,
utenfor barns rekkevidde.
7 Overbelast ikke maskinen
Maskinen arbeider bedre og sikrere innenfor det
angitte effektområdet.
8 Bruk riktig elektroverktøy
Tving ikke en maskin til å gjøre arbeid som krever
kraftigere verktøy. Bruk ikke elektroverktøy til
formål det ikke er ment for, som for eksempel å
fjerne kvister eller kappe ved med en
håndsirkelsag.
9 Kle deg riktig
Ha ikke på deg løstsittende klær eller smykker.
De kan sette seg fast i de bevegelige delene.
Vi anbefaler gummihansker og sko som ikke glir
når du arbeider utendørs. Bruk hårnett hvis du
har langt hår.
10 Bruk vernebriller
Bruk vernebriller for å unngå at det blåser støv
inn i øynene og skader deg. Hvis det støver mye,
bør du bruke ansikts- eller støvmaske.
11 Stell pent med ledningen
Bær ikke maskinen i ledningen og, trekk ikke i
ledningen når du skal ta støpselet ut av
stikkontakten. Utsett ikke ledningen for varme,
olje eller skarpe kanter.
12 Sikre arbeidsstykket
Bruk tvinger eller skrustikker til å feste
arbeidsstykket med. Dette er sikrere enn å bruke
hånden, og du får begge hendene fri til å arbeide
med.
13 Strekk deg ikke for langt
Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og balanse.
14 Vær nøye med vedlikeholdet
Hold tilbehøret skarpt og rent. Følg forskriftene
når det gjelder vedlikehold og skifte av tilbehør.
Kontroller maskinens ledning regelmessig og få
den reparert av et autorisert verksted om den
skulle bli skadet. Kontroller skjøteledninger
regelmessig, skift dem ut om de skulle bli skadet.
Hold håndtakene tørre, rene og fri for olje og fett.
15 Trekk støpselet ut av stikkontakten
Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten når
maskinen ikke er i bruk, ved vedlikehold og ved
skifte av tilbehør.
16 Fjern nøkler
Gjør det til vane å sjekke om nøkler og
justeringsverktøy er fjernet før maskinen startes.
17 Unngå at verktøyet blir slått på utilsiktet
Bær ikke maskinen med fingeren på
strømbryteren når den er tilkoblet strømnettet.
Pass på at strømbryteren er avslått når du setter
støpselet i stikkontakten.
18 Utendørs skjøteledning
Utendørs må det bare brukes skjøteledning som
er tillatt for utendørs bruk og merket for dette.
Side: 56
49
N O R S K
no - 3
19 Vær oppmerksom
Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Bruk ikke
maskinen når du er trett.
20 Sjekk skadede deler før du setter støpselet i
stikkontakten
Før fortsatt bruk av maskinen skal eventuelle
skadede deler eller deksler kontrolleres nøye for å
bringe på det rene om de fungerer riktig og
utfører det de skal.
Kontroller justeringen av bevegelige deler, om de
sitter i klemme, om deler er brukket. Sjekk at alt
er riktig montert og er slik det skal være.
En del eller et deksel som er skadet, skal
repareres eller skiftes ut av et autorisert verksted
dersom ikke annet er angitt i bruksanvisningen.
Ødelagte brytere skal repareres av et autorisert
serviceverksted. Bruk ikke maskinen hvis den
ikke kan slås av og på med bryteren.
21 ADVARSEL!
Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales i
bruksanvisningen og i katalogene. Bruk av annet
verktøy eller tilbehør enn det som anbefales i
bruksanvisningen eller i katalogene kan medføre
en mulig risiko for personskade.
22 La verktøyet repareres av et autorisert
DEWALT serviceverksted
Dette elektroverktøyet er i samsvar med
gjeldende sikkerhetsforskrifter. Unngå risiko:
Overlat alltid reparasjon av elektriske apparater til
kvalifisert servicepersonale.
Ekstra sikkerhetsregler for sirkelsager
Koble til nettet, og slå PÅ og AV
• Pass alltid på at elektroverktøyet er slått AV før
du kobler det til nettet.
• Ta ut nøkkelen fra sagbladets låseskrue før du
slår sirkelsagen PÅ.
• Slå ikke AV før sagbladet går fritt.
Når du sager
• Ta vekk alle spikre og metallgjenstander fra
arbeidsemnet før du begynner å arbeide.
• Ikke forsøk å sage veldig små emner.
• Når du har slått AV, må du aldri forsøke å stoppe
sagbladet ved å trykke mot siden av bladet.
• Sett aldri sirkelsagen ned på et bord eller en
arbeidsbenk hvis den ikke er slått AV.
• Bruk alltid kløyvkniv, med unntak for innskutt kutt.
Sikkerhetsutstyr
• Sirkelsagen må kun brukes til saging av tre og
plast.
• Pass på at alt utstyr som skjermer sagbladet,
er i god stand.
• Blokker aldri dekslene.
• Frigjør et blokkert deksel straks, og bruk ikke
sagen hvis dekselet er blokkert.
• Kniven må ikke fjernes.
• Kløyvkniven bør innstilles korrekt; avstanden
mellom tannkanten og kløyvkniven bør være 2
mm, og høydeforskjellen bør være 2 mm eller
mindre (fig. E).
Kontroller og bytte av sagblad
• Bruk bare sagblad som samsvarer med
spesifikasjonene i denne bruksanvisningen.
• Bruk bare skarpe sagblad i perfekt stand;
sprukne eller bøyde blad må avhendes og
erstattes øyeblikkelig. Gode resultater oppnåes
ved å bruke sagblad med karbidtenner eller CrV
(Krom-Vanadium).
• Pass på at sagbladet er sikkert festet og roterer i
riktig retning.
Beskyttelse mot tilbakeslag
• Tilbakeslag forekommer når sagen bremses
kraftig og blir slått tilbake mot brukeren.
Slipp bryteren straks hvis bladet sitter fast, eller
sagen går i stå.
• Hold sagbladene skarpe.
• Støtt store paneler nær sageområdet.
• Bruk et anlegg eller rettkantet føringslinjal når du
kløyver; ikke bruk makt på verktøyet.
• Ikke fjern sagen fra arbeidsemnet mens
sagbladet roterer.
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Sirkelsag med 1 hardmetall-universalblad
1 Parallellanlegg
1 Nøkkel til sagbladet
1 Umbrakonøkkel
1 Adapter for avsuging av støv
1 Instruksjonsbok
1 Splitt-tegning
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt
skadet under transporten.
Side: 57
50
no - 4
N O R S K
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom
instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før
verktøyet tas i bruk.
Beskrivelse (fig. A)
Din DEWALT DW351 sirkelsag er et mangesidig
elektroverktøy som er konstruert for profesjonell
saging av tre, treprodukter og plast.
1 Strømbryter
2 Sperre for strømbryter
3 Stjerneknapp for sagedybde
4 Motordeksel
5 Føringsknapp
6 Parallellanlegg
7 Bladskjerm
8 Låseskrue for sagbladet
9 Spaltekniv
10 Sagsko
11 Støvutsugingsutløp
12 Krenkvinkelskala
13 Stjerneknapp for krenkvinkellåsesystem
14 Stjerneknapp for parallellanlegg
15 Ytre spindelflens
16 Skrue
17 Ventilationsåpninger
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er kun konstruert for én
spenning. Kontroller alltid at nettspenningen er i
overensstemmelse med spenningen på typeskiltet.
Ditt DEWALT verktøy er dobbeltisolert i
samsvar med EN 50144. Jordet ledning
er derfor ikke nødvendig.
Skifting av kabel eller støpsel
Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel
eller støpsel. Et støpsel med blottede kopperledere
er farlig hvis det koples til en strømførende kontakt.
Bruk av skjøteledning
Hvis det er nødvendig å bruke skjøteledning, må
man bruke en godkjent skjøteledning som er egnet
til dette verktøyets kraftbehov (se tekniske data).
Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid vikle
kabelen helt av først.
Montering og justering
Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før
montering og justering av verktøyet.
Justering av sagedybde (fig. A)
• Løsne stjerneknappen (3) og sett sagskoen (10)
i den ønskede stillingen.
• Skru til stjerneknappen.
For best mulige resultater la sagbladet
stikke ut ca. 5 - 8 mm fra arbeidsstykket.
Montering og innstilling av den parallelle
avstandsholderen (fig. B)
Parallellanlegget brukes til å skjære parallellt med
kanten av arbeidsemnet.
Montering
• Monter parallellanlegget (6) i sagskoen (10) som
vist på tegningen.
• Skru til stjerneknappen (14).
Justering
• Løsne stjerneknappen (14) og sett
parallellanlegget (6) i den ønskede bredde.
• Skru til stjerneknappen (14).
Justering av krenkvinkelen (fig. C)
Krenkvinkelen kan justeres mellom 0° og 45°.
• Løsne stjerneknappen (13).
• Innstill krenkvinkelen ved å skråstille sagskoen (10).
Vinkelen kan avleses på krenkvinkelskalaen (12).
• Skru til stjerneknappen (13).
Fjerning og montering av sagblad (fig. D)
• Dra bladdekselet (7) tilbake.
• Roter sagbladet inntil en skrutrekker kan stikkes
inn i hullet i sagbladet. Dette hindrer bladet i å
rotere når det løsnes.
• Hvis en ikke har en skrutrekker for hånden, eller
hvis det ikke er hull i sagbladet, kan sagbladet
låses ved å presse tennene inn i et trestykke.
• Løsne og fjern låseskruen for sagbladet (8) og den
ytre spindelflensen (15) ved å dreie låseskruen mot
klokken ved hjelp av den medleverte skrunøkkel (18).
• Bytt sagbladet. Tennene bør peke i sagens
rotasjonsretning, som vist av pilen på
bladdekselhuset.
Side: 58
51
N O R S K
no - 5
• Monter den ytre spindelflensen på plass og skru
låseskruen for sagbladet godt til ved å dreie med
urviseren.
Justere kløyvkniven (fig. E)
Når du skal justere kløyvkniven (9), ser du på
tegningen som er innfelt i figur E. Juster klaringen på
kløyvkniven når sagbladet blir byttet ut, eller når det
er nødvendig.
• Løsne umbrakonøkkelen (19) og trekk ut
spaltekniven til dens maksimale lengde.
• Juster klaringen og skru til umbrakonøkkelen.
Montering og justering av den valgfrie
føringsstangen (DE6287) (fig. F)
• Monter sagen på 1500 mm-føringsstangen ved
hjelp av de skruene som leveres med
føringsstangen.
Bruksanvisning
• Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og
gjeldende forskrifter.
• Sørg for at materialet som skal sages,
er spent fast.
• Bruk bare et forsiktig trykk på verktøyet
og trykk ikke sidelengs på bladet.
• Unngå overbelastning.
Før maskinen tas i bruk:
• Pass på at dekselet er montert riktig. Dekselet
må være i lukket stilling.
• Forviss deg om at bladet dreier i samme retning
som pilene på bladet.
Skru PÅ og AV (fig. A)
Av sikkerhetshensyn er AV/PÅ-bryteren (1) til din
sirkelsag utstyrt med en låseknapp (2).
• Trykk på låseknappen (2) for å låse opp
verktøyet.
• For a starte verktøyet, trykk på AV/PÅ-bryteren.
Så snart du slipper AV/PÅ-bryteren, aktiveres
låseknappen automatisk for å hindre en utilsiktet
start av verktøyet.
Ikke slå PÅ eller AV verktøyet når
sagbladet er i kontakt med
arbeidsstykket eller andre materialer.
Håndtering av sirkelsagen (fig. A)
• Hold sagen ved hovedhåndtaket og
fronthåndtaket (5) så du kan styre sagen ordentlig.
• Fordi sagesnittet er glattere på den siden der
sagbladet etterlater arbeidsstykket, bør du klemme
det fast med baksiden rettet mot sagbladet.
Støvavsug (fig. G)
Din DEWALT sirkelsag er utstyrt med et
støvutsugingsutløp (11).
• Monter støvutsugingsadapteren (20) på utløpet
(11) ved hjelp av skruene og sperrplaten (21),
som vist på tegningen.
• Bruk en støvsuger som er utformet i samsvar
med gjeldende regler om sponutslipp. Slangene
til de fleste alminnelige støvsugere passer direkte
på støvutsugingshullet.
Bruk av den valgfrie føringsstangen (fig. F)
Den valgfrie føringsstangen endrer din sirkelsag til et
bekvemt, bærbart alternativ til en stasjonær panelsag.
Den beskytter topplaget til ditt arbeidsstykke og gjør
at du får fullstendig rette sagesnitt. Foringsstangens
underside er laget av sklifritt materiale.
• Plasser føringsstangen med sagen på
arbeidsstykket.
• Før sagen langs med føringsstangen.
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om
egnet tilleggsutstyr.
Vedlikehold
Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det
kan brukes i lang tid med et minimum av vedlikehold.
Kontinuerlig og tilfredsstillende drift avhenger av riktig
behandling og regelmessig rengjøring av verktøyet.
Smøring
Ditt elektoverktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør
elverktøyet regelmessig med en myk klut.
Side: 59
52
Utslitt verktøy og miljøet
Vern naturen. Kast ikke produktet sammen med
annet avfall når det er utslitt. Lever det til
kildesortering eller til et DEWALT-serviceverksted.
DEWALT service
Dersom det skulle oppstå feil med maskinen, lever
den til et autorisert serviceverksted. (Se aktuell
prisliste/katalog for ytterligere informasjon eller ta
kontakt med DEWALT).
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående
spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst
separat.
N O R S K
no - 6
GARANTI
• 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI •
Hvis du ikke er tilfreds med ditt DEWALT verktøy,
kan det returneres innen 30 dager til din DEWALT
forhandler eller til et DEWALT autorisert
serviceverksted og du kan bytte eller få pengene
tilbake. Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE •
Skulle ditt DEWALT verktøy trenge vedlikehold
eller service i de første 12 månedene etter det ble
kjøpt, vil dette bli utført gratis av et autorisert
DEWALT serviceverksted. Gratis
vedlikeholdsservice omfatter arbeidskostnader.
Tilbehørs- og reservedelskostnader inngår ikke.
Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS GARANTI •
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra
kjøpsdato at ditt DEWALT-produkt har feil eller
mangler som skyldes material- eller
fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle
defekte deler gratis eller, etter egen vurdering,
erstatte verktøyet gratis forutsatt at:
• Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst.
• Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert
verksted/personell.
• Kvittering kan fremlegges.
Denne garantien er i tillegg til kjøperens
rettigheter i henhold til Kjøpsloven.
Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte
serviceverksted finner du i DEWALT katalogen,
eller ved å kontakte DEWALT.

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om DeWalt DW351 ennå.

Spør et spørsmål om DeWalt DW351

Har du et spørsmål om DeWalt DW351 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DW351. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DW351 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.