DeWalt DW351 manual

Manual for DeWalt DW351 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 92 sider.

Side: 1
47 N O R S K no - 1 SIRKELSAG DW351 Gratulerer! Du har valgt et DEWALT elektroverktøy. Årelang erfaring, konstant produktutvikling og fornyelse gjør DEWALT til en av de mest pålitelige partnere for profesjonelle brukere. Innholdsfortegnelse Tekniske data no - 1 CE-Sikkerhetserklæring no - 1 Sikkerhetsforskrifter no - 2 Kontroll av pakkens innhold no - 3 Beskrivelse no - 4 Elektrisk sikkerhet no - 4 Bruk av skjøteledning no - 4 Montering og justering no - 4 Bruksanvisning no - 5 Vedlikehold no - 5 Garanti no - 6 Tekniske data DW351 Spenning V 230 Motoreffekt W 850 Effektforbruk W 450 Turtall, ubelastet/min 4.000 Krenkvinkelinnstilling inntil 45° Sagedybde ved 90° mm 50 Sagedybde ved 45° mm 33 Bladdiameter mm 152 Bladtykkelse mm 3 Utsparingsdiameter mm 20 Vekt kg 3,3 Sikring: 230 V 10 A Følgende symboler brukes i denne instruksjonsboken: Betegner risiko for personskade, livsfare eller ødeleggelse av verktøyet dersom instruksene i denne instruksjonsboken ikke følges. Betegner risiko for elektrisk støt. CE-Sikkerhetserklæring DW351 DEWALT erklærer at disse elektroverktøyer er konstruert i henhold til: 89/392/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3. Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt DEWALT på adressen nedenfor eller se veiledningens bakside. Lydnivået er i overensstemmelse med 86/188/EEC og 89/392/EEC, målt i henhold til EN 50144: DW351 LpA (lydnivå) dB(A)* 98 LWA (akustisk effekt) dB(A) 106 * ved brukerens øre Bruk egnet verneutstyr for å beskytte hørselen dersom lydnivået overskrider 85 dB(A). Den veide geometriske middelverdien av akselerasjonsfrekvensen i følge EN 50144: DW351 < 2,5 m/s2 Director Engineering and Product Development Horst Großmann DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40, D-65510, Idstein, Tyskland
Side: 2
48 no - 2 N O R S K Sikkerhetsforskrifter Ta deg tid til å lese nøye gjennom bruksanvisningen før du begynner å bruke maskinen. Oppbevar bruksanvisningen på et lett tilgjengelig sted slik at alle som skal bruke maskinen lett kan finne den. I tillegg til nedenforstående forskrifter, må alle vernebestemmelsene til Statens Arbeidstilsyn følges når det gjelder arbeid med elektroverktøy. ADVARSEL! Ved bruk av elektroverktøy må disse grunnleggende sikkerhetsforskrifter følges for å redusere risikoen for elektrisk støt, personskade og brann. 1 Bruk hørselsvern Støynivået ved bearbeiding av forskjellige materialer kan variere, og i blant kan nivået overstige 85 dB(A). For å beskytte deg selv bør du alltid bruke hørselsvern. 2 Hold arbeidsområdet rent og ryddig En uryddig arbeidsplass innbyr til skader. 3 Tenk på arbeidsmiljøet Utsett ikke elektroverktøy for regn. Ikke bruk det på fuktige eller våte steder. Sørg for god belysning over arbeidsplassen. Bruk ikke elektroverktøy i nærheten av brannfarlige væsker eller gasser. 4 Beskytt deg mot elektrisk støt Unngå kroppskontakt med jordede deler (for eksempel vannrør, komfyrer, kjøleskap o.l.). Under ekstreme arbeidsforhold (for eksempel ved høy luftfuktighet, forekomst av metallstøv o.l.) kan man øke sikkerheten ved å tilkoble en jordfeilbryter. 5 Hold barn unna Ikke la barn komme i kontakt med verktøyet eller skjøteledningen. Det skal holdes tilsyn med barn under 16 år. 6 Oppbevar elektroverktøy på et trygt sted Når maskinen ikke er i bruk, skal den oppbevares på et tørt sted, gjerne høyt oppe og innlåst, utenfor barns rekkevidde. 7 Overbelast ikke maskinen Maskinen arbeider bedre og sikrere innenfor det angitte effektområdet. 8 Bruk riktig elektroverktøy Tving ikke en maskin til å gjøre arbeid som krever kraftigere verktøy. Bruk ikke elektroverktøy til formål det ikke er ment for, som for eksempel å fjerne kvister eller kappe ved med en håndsirkelsag. 9 Kle deg riktig Ha ikke på deg løstsittende klær eller smykker. De kan sette seg fast i de bevegelige delene. Vi anbefaler gummihansker og sko som ikke glir når du arbeider utendørs. Bruk hårnett hvis du har langt hår. 10 Bruk vernebriller Bruk vernebriller for å unngå at det blåser støv inn i øynene og skader deg. Hvis det støver mye, bør du bruke ansikts- eller støvmaske. 11 Stell pent med ledningen Bær ikke maskinen i ledningen og, trekk ikke i ledningen når du skal ta støpselet ut av stikkontakten. Utsett ikke ledningen for varme, olje eller skarpe kanter. 12 Sikre arbeidsstykket Bruk tvinger eller skrustikker til å feste arbeidsstykket med. Dette er sikrere enn å bruke hånden, og du får begge hendene fri til å arbeide med. 13 Strekk deg ikke for langt Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og balanse. 14 Vær nøye med vedlikeholdet Hold tilbehøret skarpt og rent. Følg forskriftene når det gjelder vedlikehold og skifte av tilbehør. Kontroller maskinens ledning regelmessig og få den reparert av et autorisert verksted om den skulle bli skadet. Kontroller skjøteledninger regelmessig, skift dem ut om de skulle bli skadet. Hold håndtakene tørre, rene og fri for olje og fett. 15 Trekk støpselet ut av stikkontakten Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten når maskinen ikke er i bruk, ved vedlikehold og ved skifte av tilbehør. 16 Fjern nøkler Gjør det til vane å sjekke om nøkler og justeringsverktøy er fjernet før maskinen startes. 17 Unngå at verktøyet blir slått på utilsiktet Bær ikke maskinen med fingeren på strømbryteren når den er tilkoblet strømnettet. Pass på at strømbryteren er avslått når du setter støpselet i stikkontakten. 18 Utendørs skjøteledning Utendørs må det bare brukes skjøteledning som er tillatt for utendørs bruk og merket for dette.
Side: 3
49 N O R S K no - 3 19 Vær oppmerksom Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Bruk ikke maskinen når du er trett. 20 Sjekk skadede deler før du setter støpselet i stikkontakten Før fortsatt bruk av maskinen skal eventuelle skadede deler eller deksler kontrolleres nøye for å bringe på det rene om de fungerer riktig og utfører det de skal. Kontroller justeringen av bevegelige deler, om de sitter i klemme, om deler er brukket. Sjekk at alt er riktig montert og er slik det skal være. En del eller et deksel som er skadet, skal repareres eller skiftes ut av et autorisert verksted dersom ikke annet er angitt i bruksanvisningen. Ødelagte brytere skal repareres av et autorisert serviceverksted. Bruk ikke maskinen hvis den ikke kan slås av og på med bryteren. 21 ADVARSEL! Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales i bruksanvisningen og i katalogene. Bruk av annet verktøy eller tilbehør enn det som anbefales i bruksanvisningen eller i katalogene kan medføre en mulig risiko for personskade. 22 La verktøyet repareres av et autorisert DEWALT serviceverksted Dette elektroverktøyet er i samsvar med gjeldende sikkerhetsforskrifter. Unngå risiko: Overlat alltid reparasjon av elektriske apparater til kvalifisert servicepersonale. Ekstra sikkerhetsregler for sirkelsager Koble til nettet, og slå PÅ og AV • Pass alltid på at elektroverktøyet er slått AV før du kobler det til nettet. • Ta ut nøkkelen fra sagbladets låseskrue før du slår sirkelsagen PÅ. • Slå ikke AV før sagbladet går fritt. Når du sager • Ta vekk alle spikre og metallgjenstander fra arbeidsemnet før du begynner å arbeide. • Ikke forsøk å sage veldig små emner. • Når du har slått AV, må du aldri forsøke å stoppe sagbladet ved å trykke mot siden av bladet. • Sett aldri sirkelsagen ned på et bord eller en arbeidsbenk hvis den ikke er slått AV. • Bruk alltid kløyvkniv, med unntak for innskutt kutt. Sikkerhetsutstyr • Sirkelsagen må kun brukes til saging av tre og plast. • Pass på at alt utstyr som skjermer sagbladet, er i god stand. • Blokker aldri dekslene. • Frigjør et blokkert deksel straks, og bruk ikke sagen hvis dekselet er blokkert. • Kniven må ikke fjernes. • Kløyvkniven bør innstilles korrekt; avstanden mellom tannkanten og kløyvkniven bør være 2 mm, og høydeforskjellen bør være 2 mm eller mindre (fig. E). Kontroller og bytte av sagblad • Bruk bare sagblad som samsvarer med spesifikasjonene i denne bruksanvisningen. • Bruk bare skarpe sagblad i perfekt stand; sprukne eller bøyde blad må avhendes og erstattes øyeblikkelig. Gode resultater oppnåes ved å bruke sagblad med karbidtenner eller CrV (Krom-Vanadium). • Pass på at sagbladet er sikkert festet og roterer i riktig retning. Beskyttelse mot tilbakeslag • Tilbakeslag forekommer når sagen bremses kraftig og blir slått tilbake mot brukeren. Slipp bryteren straks hvis bladet sitter fast, eller sagen går i stå. • Hold sagbladene skarpe. • Støtt store paneler nær sageområdet. • Bruk et anlegg eller rettkantet føringslinjal når du kløyver; ikke bruk makt på verktøyet. • Ikke fjern sagen fra arbeidsemnet mens sagbladet roterer. Kontroll av pakkens innhold Pakken inneholder: 1 Sirkelsag med 1 hardmetall-universalblad 1 Parallellanlegg 1 Nøkkel til sagbladet 1 Umbrakonøkkel 1 Adapter for avsuging av støv 1 Instruksjonsbok 1 Splitt-tegning • Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt skadet under transporten.
Side: 4
50 no - 4 N O R S K • Ta deg tid til å lese nøye igjennom instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før verktøyet tas i bruk. Beskrivelse (fig. A) Din DEWALT DW351 sirkelsag er et mangesidig elektroverktøy som er konstruert for profesjonell saging av tre, treprodukter og plast. 1 Strømbryter 2 Sperre for strømbryter 3 Stjerneknapp for sagedybde 4 Motordeksel 5 Føringsknapp 6 Parallellanlegg 7 Bladskjerm 8 Låseskrue for sagbladet 9 Spaltekniv 10 Sagsko 11 Støvutsugingsutløp 12 Krenkvinkelskala 13 Stjerneknapp for krenkvinkellåsesystem 14 Stjerneknapp for parallellanlegg 15 Ytre spindelflens 16 Skrue 17 Ventilationsåpninger Elektrisk sikkerhet Den elektriske motoren er kun konstruert for én spenning. Kontroller alltid at nettspenningen er i overensstemmelse med spenningen på typeskiltet. Ditt DEWALT verktøy er dobbeltisolert i samsvar med EN 50144. Jordet ledning er derfor ikke nødvendig. Skifting av kabel eller støpsel Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel eller støpsel. Et støpsel med blottede kopperledere er farlig hvis det koples til en strømførende kontakt. Bruk av skjøteledning Hvis det er nødvendig å bruke skjøteledning, må man bruke en godkjent skjøteledning som er egnet til dette verktøyets kraftbehov (se tekniske data). Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid vikle kabelen helt av først. Montering og justering Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før montering og justering av verktøyet. Justering av sagedybde (fig. A) • Løsne stjerneknappen (3) og sett sagskoen (10) i den ønskede stillingen. • Skru til stjerneknappen. For best mulige resultater la sagbladet stikke ut ca. 5 - 8 mm fra arbeidsstykket. Montering og innstilling av den parallelle avstandsholderen (fig. B) Parallellanlegget brukes til å skjære parallellt med kanten av arbeidsemnet. Montering • Monter parallellanlegget (6) i sagskoen (10) som vist på tegningen. • Skru til stjerneknappen (14). Justering • Løsne stjerneknappen (14) og sett parallellanlegget (6) i den ønskede bredde. • Skru til stjerneknappen (14). Justering av krenkvinkelen (fig. C) Krenkvinkelen kan justeres mellom 0° og 45°. • Løsne stjerneknappen (13). • Innstill krenkvinkelen ved å skråstille sagskoen (10). Vinkelen kan avleses på krenkvinkelskalaen (12). • Skru til stjerneknappen (13). Fjerning og montering av sagblad (fig. D) • Dra bladdekselet (7) tilbake. • Roter sagbladet inntil en skrutrekker kan stikkes inn i hullet i sagbladet. Dette hindrer bladet i å rotere når det løsnes. • Hvis en ikke har en skrutrekker for hånden, eller hvis det ikke er hull i sagbladet, kan sagbladet låses ved å presse tennene inn i et trestykke. • Løsne og fjern låseskruen for sagbladet (8) og den ytre spindelflensen (15) ved å dreie låseskruen mot klokken ved hjelp av den medleverte skrunøkkel (18). • Bytt sagbladet. Tennene bør peke i sagens rotasjonsretning, som vist av pilen på bladdekselhuset.
Side: 5
51 N O R S K no - 5 • Monter den ytre spindelflensen på plass og skru låseskruen for sagbladet godt til ved å dreie med urviseren. Justere kløyvkniven (fig. E) Når du skal justere kløyvkniven (9), ser du på tegningen som er innfelt i figur E. Juster klaringen på kløyvkniven når sagbladet blir byttet ut, eller når det er nødvendig. • Løsne umbrakonøkkelen (19) og trekk ut spaltekniven til dens maksimale lengde. • Juster klaringen og skru til umbrakonøkkelen. Montering og justering av den valgfrie føringsstangen (DE6287) (fig. F) • Monter sagen på 1500 mm-føringsstangen ved hjelp av de skruene som leveres med føringsstangen. Bruksanvisning • Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og gjeldende forskrifter. • Sørg for at materialet som skal sages, er spent fast. • Bruk bare et forsiktig trykk på verktøyet og trykk ikke sidelengs på bladet. • Unngå overbelastning. Før maskinen tas i bruk: • Pass på at dekselet er montert riktig. Dekselet må være i lukket stilling. • Forviss deg om at bladet dreier i samme retning som pilene på bladet. Skru PÅ og AV (fig. A) Av sikkerhetshensyn er AV/PÅ-bryteren (1) til din sirkelsag utstyrt med en låseknapp (2). • Trykk på låseknappen (2) for å låse opp verktøyet. • For a starte verktøyet, trykk på AV/PÅ-bryteren. Så snart du slipper AV/PÅ-bryteren, aktiveres låseknappen automatisk for å hindre en utilsiktet start av verktøyet. Ikke slå PÅ eller AV verktøyet når sagbladet er i kontakt med arbeidsstykket eller andre materialer. Håndtering av sirkelsagen (fig. A) • Hold sagen ved hovedhåndtaket og fronthåndtaket (5) så du kan styre sagen ordentlig. • Fordi sagesnittet er glattere på den siden der sagbladet etterlater arbeidsstykket, bør du klemme det fast med baksiden rettet mot sagbladet. Støvavsug (fig. G) Din DEWALT sirkelsag er utstyrt med et støvutsugingsutløp (11). • Monter støvutsugingsadapteren (20) på utløpet (11) ved hjelp av skruene og sperrplaten (21), som vist på tegningen. • Bruk en støvsuger som er utformet i samsvar med gjeldende regler om sponutslipp. Slangene til de fleste alminnelige støvsugere passer direkte på støvutsugingshullet. Bruk av den valgfrie føringsstangen (fig. F) Den valgfrie føringsstangen endrer din sirkelsag til et bekvemt, bærbart alternativ til en stasjonær panelsag. Den beskytter topplaget til ditt arbeidsstykke og gjør at du får fullstendig rette sagesnitt. Foringsstangens underside er laget av sklifritt materiale. • Plasser føringsstangen med sagen på arbeidsstykket. • Før sagen langs med føringsstangen. Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om egnet tilleggsutstyr. Vedlikehold Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det kan brukes i lang tid med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift avhenger av riktig behandling og regelmessig rengjøring av verktøyet. Smøring Ditt elektoverktøy trenger ikke ekstra smøring. Rengjøring Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør elverktøyet regelmessig med en myk klut.
Side: 6
52 Utslitt verktøy og miljøet Vern naturen. Kast ikke produktet sammen med annet avfall når det er utslitt. Lever det til kildesortering eller til et DEWALT-serviceverksted. DEWALT service Dersom det skulle oppstå feil med maskinen, lever den til et autorisert serviceverksted. (Se aktuell prisliste/katalog for ytterligere informasjon eller ta kontakt med DEWALT). På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst separat. N O R S K no - 6 GARANTI • 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI • Hvis du ikke er tilfreds med ditt DEWALT verktøy, kan det returneres innen 30 dager til din DEWALT forhandler eller til et DEWALT autorisert serviceverksted og du kan bytte eller få pengene tilbake. Kvittering må fremlegges. • 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE • Skulle ditt DEWALT verktøy trenge vedlikehold eller service i de første 12 månedene etter det ble kjøpt, vil dette bli utført gratis av et autorisert DEWALT serviceverksted. Gratis vedlikeholdsservice omfatter arbeidskostnader. Tilbehørs- og reservedelskostnader inngår ikke. Kvittering må fremlegges. • 1 ÅRS GARANTI • Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra kjøpsdato at ditt DEWALT-produkt har feil eller mangler som skyldes material- eller fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle defekte deler gratis eller, etter egen vurdering, erstatte verktøyet gratis forutsatt at: • Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst. • Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert verksted/personell. • Kvittering kan fremlegges. Denne garantien er i tillegg til kjøperens rettigheter i henhold til Kjøpsloven. Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte serviceverksted finner du i DEWALT katalogen, eller ved å kontakte DEWALT.

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeWalt DW351 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DW351. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DW351 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeWalt DW351

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeWalt DW351 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Sager
  • Model/navn: DW351
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk