DeWalt DW343K manual

Vis en manual for DeWalt DW343K under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Sag
  • Model/navn: DW343K
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk

Innholdsfortegnelse

Side: 69
NORSK
68
STIKKSAG
DW341/DW343
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT-verktøy. Mange års erfaring,
grundig produktutvikling og innovasjon gjør DEWALT
til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere
av elektrisk verktøy.
Tekniske data
DW341 DW343
Spenning VDC 230 230
Type 2/3 2/3
Inngangseffekt W 550 550
Effekt W 290 290
Ubelastet hastighet min-1
0-3100 1900-3100
Slaglengde mm 20 20
Kappedybde i:
tre mm 85 85
aluminium mm 20 20
stål mm 10 10
rustfri stållegering mm 3 3
Skråvinkel justering (l/r) 0-45° 0-45°
Vekt kg 2,0 2,0
LPA (lydtrykk) dB(A) 89 87
KPA (lydtrykk usikkerhet) dB(A) 3 3
LWA (lydeffekt) dB(A) 98 96
KWA (lydeffekt usikkerhet) dB(A) 6,6 6,0
Totalverdier vibrasjon (triax vector sum) bestemt iht. EN 60745:
Vibrasjonsutslipp ah
ahCW
= m/s² 5,5 7,4
Usikkerhet K = m/s² 1,6 1,5
Vibrasjonsutslipp verdi ah
ahCM
= m/s² 5,3 7,8
Usikkerhet K = m/s² 1,5 1,6
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette
informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte
tester gitt i EN 60745, og kan brukes til å
sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan
brukes til forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for
vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet.
Dersom verktøyet brukes i andre
bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan
vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan
øke eksponeringsnivået betydelig for
hele arbeidsperioden.
En vurdering av nivået for
vibrasjonseksponeringen bør også tas
med i beregningen når verktøyet er
slått av eller når det går uten faktisk
å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å
beskytte operatøren mot følgene fra
vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like
verktøy og tilbehør, holde hendene
varme, organisere arbeidsmønster.
Sikringer
Europa 230 V verktøy10 Ampere, nettspenning
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for
hvert signalkodeord. Vennligst les håndboken og
legg merke til disse symbolene.
FARE: Indikerer en overhengende
farlig situasjon som vil føre til død eller
alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
ADVARSEL: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til død
eller alvorlige personskader hvis den
ikke avverges.
FORSIKTIG: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til små
eller moderate personskader hvis
den ikke avverges.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Betegner fare for elektrosjokk.
Betegner fare for brann.
Side: 70
NORSK
69
EU-samsvarserklæring
MASKINERIDIREKTIV
DW341/DW343
DEWALT erklærer at de produktene som er
beskrevet under ”tekniske data” er i samsvar med:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Disse produktene er også i samsvar med direktiv
2004/108/EC. For mer informasjon, vennligst
kontakt DEWALT på følgende adresser eller se
baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av
den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen
på vegne av DEWALT.
Horst Grossmann
visepresident teknikk og produktutvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
31.12.2009
ADVARSEL: For å redusere
skaderisikoen, les brukerhåndboken.
Generelle sikkerhetsadvarsler for
elektriske verktøy
ADVARSEL! Les alle
sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse
av advarslene og instruksjonene kan
resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller
alvorlig skade.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER
FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket ”elektrisk verktøy” i advarslene henviser til
ditt strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller
ditt batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy.
1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSOMRÅDET
a) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete
eller mørke områder er en invitasjon til ulykker.
b) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive
omgivelser, slik som i nærheten av
antennelige væsker, gasser eller støv.
Elektrisk verktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
c) Hold barn og tilskuere borte mens du
bruker et elektrisk verktøy. Distraksjoner
kan føre til at du mister kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHET
a) Støpselet til elektriske verktøy må passe
til stikkontakten. Aldri modifiser støpselet
på noen måte. Ikke bruk adaptere med
jordede elektriske verktøy. Umodifiserte
støpsler og stikkontakter som passer vil
redusere risikoen for elektrisk sjokk.
b) Unngå kroppskontakt med jordete
overflater slik som rør, radiatorer,
komfyrer og kjøleskap. Det finnes en økt
risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din
er jordet.
c) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn
eller våte forhold. Dersom det kommer vann
inn i et elektrisk verktøy vil det øke risikoen for
elektrisk sjokk.
d) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk
ledningen til å bære, trekke eller dra ut
støpselet til det elektriske verktøyet. Hold
ledningen borte fra varme, olje, skarpe
kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk
sjokk.
e) Når du bruker et elektrisk verktøy
utendørs, bruk en skjøteledning som
er egnet for utendørs bruk. Bruk av en
skjøteledning beregnet for utendørs bruk
reduserer risikoen for elektrisk sjokk.
f) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på
et fuktig sted er uunngåelig, bruk en
strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk
av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
3) PERSONLIG SIKKERHET
a) Hold deg våken, hold øye med det du
gjør og bruk sunn fornuft når du bruker
et elektrisk verktøy. Ikke bruk et elektrisk
verktøy dersom du er trøtt eller er påvirket
av medikamenter, narkotika eller alkohol.
Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk
av elektriske verktøy kan føre til alvorlig
personskade.
b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Verneutstyr slik som støvmaske,
sklisikre vernesko, hjelm, eller hørselsvern
brukt under passende forhold vil redusere
personskader.
c) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at
bryteren er i av-stillingen før du kobler
til strømkilden og/eller batteripakken,
plukker opp eller bærer verktøyet. Å bære
elektriske verktøy med fingeren på bryteren
eller å sette inn støpselet mens elektriske
verktøy har bryteren på øker faren for ulykker.
Side: 71
NORSK
70
d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du
slår på det elektriske verktøyet. En nøkkel
som er festet til en roterende del av det
elektriske verktøyet kan føre til personskade.
e) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste
og stå støtt hele tiden. Dette fører til at
du har bedre kontroll over det elektriske
verktøyet ved uventede situasjoner.
f) Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg
løstsittende klær eller smykker. Hold hår,
antrekk og hansker borte fra bevegelige
deler. Løstsittende antrekk, smykker eller
langt hår kan bli fanget opp av bevegelige
deler.
g) Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av
støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning,
må du sørge for at disse er koblet til og
ordentlig sikret.Bruk av støvoppsamlere kan
redusere støvrelaterte farer.
4) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV ELEKTRISKE VERKTØY
a) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det
elektriske verktøyet som situasjonen
krever. Det riktige elektriske verktøyet vil
gjøre jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.
b) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan
slå verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk
verktøy som ikke kan kontrolleres med
bryteren er farlig og må repareres.
c) Koble støpselet fra strømkilden og/eller
batteripakken fra det elektriske verktøyet
før du foretar noen justeringer, endrer
tilbehør eller lagrer elektriske verktøy.
Slike preventive sikkerhetsforanstaltninger
reduserer risikoen for å starte det elektriske
verktøyet ved et uhell.
d) Lagre elektriske verktøy som ikke
er i bruk, utilgjengelig for barn og la
ikke personer som ikke er kjent med
det elektriske verktøyet eller disse
instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy
er farlige i hendene på utrenede brukere.
e) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller
om bevegelige deler er feiljustert eller
fastskjært, om deler er ødelagt eller
andre forhold som kan påvirke driften
av verktøyet. Dersom det er skadet, få
verktøyet reparert før neste bruk. Mange
ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte
verktøy.
f) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt
vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe
skjærekanter setter seg mindre sannsynlig
fast og er lettere å kontrollere.
g) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene,
osv., i samsvar med disse instruksjonene
og ta i betraktning arbeidsforholdene og
det arbeidet som skal utføres. Bruk av
det elektriske verktøyet for oppgaver som er
forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
5) VEDLIKEHOLD
a) Få det elektriske verktøyet ditt
vedlikeholdt av en kvalifisert reparatør
som kun bruker originale reservedeler.
Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet blir
ivaretatt.
Ekstra sikkerhetsregler spesifikt for
stikksager
• Hold elektriske verktøy kun i isolerte
gripeoverflater når du utfører operasjoner
hvor kutteutstyret kan komme i kontakt
med skjulte ledninger eller egen ledning.
Kutteutstyr som kommer i kontakt med en
strømførende ledning, kan føre til at eksponerte
metalldeler på elektroverktøyet blir strømførende,
og kan gi operatøren støt.
• La motoren stoppe helt før du trekker ut
bladet fra sporet (det utsagede sporet). Et
blad i bevegelse kan slå inn i arbeidsstykket og
føre til knekt blad, skade på arbeidsstykket og
mulig personskade.
• Hold håndtakene tørre, rene og frie for
olje og fett. Dette gir deg bedre kontroll på
verktøyet.
• Hold bladene skarpe. Sløve blad kan føre til at
sagen svinger ut eller staller under trykk.
• Rengjør verktøyet ofte, spesielt etter
tung bruk. Støv og smuss som inneholder
metallpartikler kan ofte samle seg på innvendige
flater og kan føre til fare for elektrisk støt.
• Ikke bruk dette verktøyet lenge av gangen.
Vibrasjon på grunn av bruken av dette verktøyet
kan føre til skader på fingre, hender og armer.
Bruk hansker for å gi ekstra demping, ta ekstra
hvileperioder og begrens daglig bruk.
Restrisikoer
Til tross for at man følger relevante
sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr,
er det bestemte farer som ikke kan unngås. Disse
er:
– Hørselskader.
– Fare for personskade pga. flygende partikler.
– Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under
bruk.
Side: 72
NORSK
71
– Fare for personskade ved langvarig bruk.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
DATOKODE PLASSERING (FIG. 1)
Datokoden (o), som også inkluderer produksjonsåret,
er trykket på huset.
Eksempel:
2010 XX XX
Produksjonsår
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Stikksag
1 Sagblad
1 Anti-ripe skodeksel
1 Stjernenøkkel
1 Støvsugerskjerm
1 Støvsugeradapter
1 Koffert
1 Instruksjonshåndbok
1 Sammenstillingstegning
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør
som kan ha oppstått under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå
denne håndboken før bruk.
Beskrivelse (fig. 1)
ADVARSEL: Aldri modifiser
elektroverktøyet eller noen del av
det. Dette kan føre til materiell- eller
personskader.
a. På-/av-bryter
b. Låseknapp
c. Hastighetskontrollhjul
d. Sagstøv-blåser
e. Bladklinke
f. Fingerbeskyttelse
g. Bladholder
h. Styrerulle
i. Sko
j. Pendelslag-velger
BRUKSOMRÅDE
Stikksagen er designet for profesjonell saging av tre,
stål, aluminium, plast og keramiske materialer..
SKAL IKKE brukes under våte forhold eller ved
nærvær av brennbare væsker eller gasser.
Disse stikksager er profesjonelle elektroverktøy.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet.
Uerfarne operatører trenger tilsyn når de bruker dette
verktøyet.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun
én spenning. Kontroller alltid at strømforsyningen
samsvarer med spenningen på merkeskiltet.
Ditt DEWALT-verktøy er dobbeltisolert
i samsvar med EN 60745; det trengs
derfor ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den
byttes i en spesialledning som fås via DEWALT-
serviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en
godkjent 3-leder skjøteledning egnet for verktøyets
strømforbruk (se tekniske data). Minimum størrelse
på lederen er 1.5 mm2
; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en
kabeltrommel.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: For å redusere
faren for personskader, slå av
enheten og koble verktøyet fra
strømforsyningen før du installerer
eller tar av utstyr, før justering
eller skifte av oppsett, eller når du
foretar reparasjoner. Forsikre deg
om at utløserbryteren er i stillingen
AV. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
Montering og fjerning av et sagblad
(fig. 2)
Det verktøyfrie bladbyttesystemet sikrer rask og
enkel bytting av sagblader.
1. Åpne bladholderen (g) ved å trekke bladlåsen (e)
helt tilbake.
2. Sett sagbladet inn i bladholderen (g) og styr
bakparten av bladet i styrerullens renne (h).
3. Slipp bladlåsen (e).
4. For å fjerne sagbladet, trekk bladlåsen helt
tilbake og dra bladet ut av holderen.
Side: 73
NORSK
72
Stille inn skråvinkelen (fig. 3)
Den justerbare skoen (i) muliggjør kapping av venstre
og høyre skråvinkler opp til 45°. Skråvinkelskalaen
har forhåndsinnstillinger på 0° og 45°.
1. Løsne skruene (k) ved bruk av medfølgende
skrunøkkelen.
2. Skyv skoen (i) mot sagbladet.
3. Vipp skoen og still inn ønsket skråvinkel ved
bruk av skalaen.
4. Stram til skruene.
Innstilling av pendelslaget (fig. 1)
Det justerbare pendelslaget garanterer et perfekt
kappeslag for forskjellige materialer.
Sykv velgeren (j) til ønsket posisjon ved hjelp av
tabellen nedenfor. Velgeren kan håndteres under
bruk.
Pos. Tre Metall Plast
2 Raske kutt - PVC
2 Tykke arbeidsstykker - Glassfiber
Akryl
1 Kryssfinér Aluminium -
Sponplate Ikke-jernholdig -
0 Tynne arbeidsstykker Blikk -
Fine kutt
Montering av anti-ripe
skodeksel av plast (fig. 4)
Anti-ripe skodekselet (l) reduserer skade på
overflaten av (ømfintlige) arbeidsstykker.
Smekk dekselet på skoen som vist.
Støvsuging (fig. 5)
Støvsugeradapteren (m) sammen med
støvsugerskjermen (n) bidrar til fjerning av støv
fra arbeidsstykkets overflate når koplet til egnet
støvsugersystem.
1. Sett støvavsugsskjermen (n) mellom fingervernet
(f), til den går på plass med et knepp.
2. Sett støvavsugadapteren (m) på verktøyet som
vist.
3. Koble til slangen fra et passende
støvavsugsystem til adapteren.
ADVARSEL: Bruk et støvavsug som
er utformet i samsvar med gjeldende
direktiver om støvutslipp.
ADVARSEL: Bruk ikke et støvavsug
uten ordentlig gnistbeskyttelse ved
saging av metall.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til
sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende
forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere
risikoen for alvorlig personskade,
slå av verktøyet og koble det
fra strømkilden før du foretar
eventuelle justeringer eller fjerner/
installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør.
ADVARSEL:
• Påse at arbeidsstykket er godt
festet. Fjern spikre, skruer og andre
festeelementer som kan skade bladet.
• Kontroller at det er nok plass til bladet
under arbeidssytykket. Ikke kapp
materialer som overskrider bladets
maks. kappedybde.
• Bruk kun skarpe blader. Skadde eller
bøyde sagbladet må fjernes med en
gang.
• Ikke bruk verktøyet til kapping av rør
eller slanger.
• Kjør aldri verktøyet uten et sagblad.
• For optimale resultater, beveg
verktøyet jevnt over arbeidsstykket.
Bruk ikke sidetrykk på sagbladet.
Hold skoen flat på arbeidsstykket og
hold ledningen unna på linje med
verktøyet. Ved saging av kurver,
sirkler eller andre runde former, trykk
verktøyet forsiktig fremover.
• Vent til verktøyet har stoppet før du
tar sagbladet vekk fra arbeidsstykket.
Etter kapping kan bladet være meget
varmet. Ikke rør.
Korrekt plassering av hendene
(fig. 1, 8)
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, skal man ALLTID
ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, skal man ALLTID holde
godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Side: 74
NORSK
73
Riktig stilling for hendene er å ha en hånd
på fronthåndtaket (s), med den andre på
hovedhåndtaket (r), eller en hånd på hovedhåndtaket
(r).
Slå på og av (fig. 1)
DW341K
For å bruke verktøyet, trykk på/av-bryteren (a).
For kontinuerlig drift, trykk og hold ned bryteren(a),
trykk låseknappen (b) og slipp deretter bryteren.
For å stoppe verktøyet, slipp bryteren.
For å stoppe et verktøy satt til kontinuerlig drift, trykk
bryteren kort inn og slipp den. Verktøyet skal alltid
skrus av når arbeidet er ferdig og før du kopler fra
strømtilførselen.
DW343K
1. For å bruke verktøyet, skyv på/av-bryteren (a)
forover.
2. For å stoppe verktøyet, skyv på/av-bryteren
bakover. Verktøyet skal alltid skrus av
når arbeidet er ferdig og før du kopler fra
strømtilførselen.
Stille inn den elektroniske
kappehastigheten (fig. 6, 7)
DW341K (FIG. 6)
Kappehastigheten varierer med trykk som utøves på
på/av bryteren (a).
For å forhåndsstille kappehastigheten, vri
kontrollhjulet (c) til ønsket nivå. Jo høyere tall, desto
høyere kappehastighet. Ønsket nivå avhenger av
materialets tykkelse og type.
Bruk høye hastigheter for saging i myke materialer
slik som treverk. Bruk lave hastigheter for saging i
metall.
DW343K (FIG. 7)
Hastighetskontrollhjulet (c) kan brukes for å stille inn
ønsket hastighetsområde på forhånd.
Vri den elektroniske hastighetskontrollhjulet til ønsket
nivå. Ønsket nivå avhenger av materialets tykkelse
og type.
Bruk høye hastigheter for saging i myke materialer
slik som treverk. Bruk lave hastigheter for saging i
metall.
ADVARSEL: Etter bruk av
verktøyet over lengre tid på lave
hastighetsinnstillinger, kjør det i ca.
3 minutter på maksimum ubelastet
hastighet.
Saging i tre
1. Dersom nødvendig, tegn en skjærelinje.
2. Skru verktøyet på.
3. Hold verktøyet mot arbeidsstykket og følg linjen.
4. For kapping parallelt med kanten av
arbeidsstykket installer parallelanlegget og styr
stikksagen langs arbeidsstykket som vist i figur
9.
Saging i tre ved bruk av styrehull
1. Dersom nødvendig, tegn en skjærelinje.
2. Bor et hull (ø min. 12 mm) og før inn sagbladet.
3. Skru verktøyet på.
4. Følg linjen.
5. For å sage ut helt runde former, installer
perfectly round shapes, installer sirkelstangen
og still inn til ønsket radius
(fig. 10).
Kapping mot en utstikkende kant
(fig. 1, 11)
1. Bruk av et vanlig blad og sag frem til den
utstikkende kanten.
2. Avslutt med å bruke et blad for flush-saging.
Støvsuging (fig. 5)
Når verktøyet brukes i lengre perioder, bruk en
passende støvavsuger som er designet i samsvar
med gjeldene direktiver om støvutslipp.
Saging i metall
1. Monter et egnet sagblad.
2. Fortsett som beskrevet ovenfor.
ADVARSEL: Bruk et nedkjølende
smøremiddel (skjæreolje) for å forhindre
overoppvarming av sagbladet eller
arbeidsstykket.
VEDLIKEHOLD
Ditt DEWALT elektriske verktøy er designet for å
virke over en lang tidsperiode med et minimum
av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift
avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og
regelmessig renhold.
Side: 75
NORSK
74
ADVARSEL: For å redusere
faren for personskader, slå av
enheten og koble verktøyet fra
strømforsyningen før du installerer
eller tar av utstyr, før justering
eller skifte av oppsett, eller når du
foretar reparasjoner. Forsikre deg
om at utløserbryteren er i stillingen
AV. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
Smøring
Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring.
Drypp en dråpe olje på styrerullen (h) regelmessig for
å forhindre fastkiling.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av
hovedkabinettet med tørr luft når skitt
samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og
godkjent støvmaske når du utfører
denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller
sterke kjemikalier for å rengjøre ikke-
metalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene
som brukes i disse delene. Bruk en
klut som bare er fuktet med vann og
mild såpe. Aldri la noen væske trenge
inn i verktøyet; aldri dypp noen del av
verktøyet i en væske.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr
enn det som tilbys av DEWALT kan
være farlig, ettersom dette ikke er
testet sammen med dette verktøyet.
For å redusere faren for skader, bør
kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DEWALT brukes sammen med dette
produktet.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere
informasjon om egnet ekstrautstyr.
Disse inkluderer:
– DE3241 Parallelanlegg
– DE3242 Sirkelstang
– DT2048 Fintannet blad
– DT2075 Grovtannet blad
– DT2160 Metall skjæreblad
– DT2074 Flush-blad
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Dette produktet må
ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Dersom du en dag skulle finne ut at ditt DEWALT
produkt må erstattes, eller dersom det ikke lenger
trenges av deg, skal det ikke kastes sammen med
husholdningsavfallet. Gjør dette produktet tilgjengelig
for separat innsamling.
Separat innsamling av brukte produkter
og innpakning gjør at materialene kan
resirkuleres og brukes om igjen. Gjenbruk
av resirkulert materiale hjelper til med å
hindre miljøforurensing og reduserer
etterspørselen etter råmateriale.
Lokale forskrifter kan ha separat innsamling
av elektriske produkter fra husholdningen ved
kommunale søppelfyllinger eller hos forhandleren der
du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har en ordning for å samle inn og
resirkulere DEWALT produkter når de har nådd
slutten på livsløpet. For å benytte deg av denne
tjenesten, vennligst returner produktet til en
autorisert reparatør som vil samle dem inn på vegne
av oss.
Du kan finne nærmeste autoriserte reparatør ved
å ta kontakt med dit lokale DEWALT-kontor på den
adressen som du finner i denne brukerhåndboken.
Alternativt er en liste over autoriserte DEWALT-
reparatører og alle detaljer om service etter salg og
kontakter tilgjengelig på Internett på: www.2helpU.
com.
Side: 76
NORSK
75
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på
produktene sine og tilbyr en enestående
garanti for profesjonelle brukere av
produktet. Denne garantierklæringen
kommer i tillegg til, og har på ingen
måte negativ innvirkning på, dine
kontraktsmessige rettigheter som
profesjonell bruker eller på dine lovfestede
rettigheter som privat, ikke-profesjonell
bruker. Garantien er gyldig innen områdene
tilhørende medlemslandene i den
Europeiske Union (EU) og det Europeiske
Frihandelsområdet (EFTA).
• 30-DAGERS RISIKOFRI
TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med
ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan
du ganske enkelt returnere det innen
30 dager, komplett med alle de originale
komponentene slik du kjøpte det, til
innkjøpsstedet for å få full refusjon.
Produktet må ha blitt utsatt for rimelig
slitasje og kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Dersom du har behov for vedlikehold eller
service på ditt DEWALT-verktøy i de første
12 månedene etter kjøpet, får du 1 service
gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en
autorisert DEWALT reparatør. Kvittering må
fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer
tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke
sviktet under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt
på grunn av material- eller produksjonsfeil
innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer
DEWALT å bytte ut alle defekte deler
vederlagsfritt eller - etter vårt skjønn - å
erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig
anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig
slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av
uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises.
• Produktet returneres komplett med alle
originale komponenter.
Dersom du har et krav, kontakt
forhandleren eller finn nærmeste
autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT
katalogen, eller kontakt ditt DEWALT
kontor på adressen som angitt i denne
bruksanvisningen. En liste av autoriserte
DEWALT reparatører og informasjon om
vår etter-salg service finner du på internett
under: www.2helpU.com.

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om DeWalt DW343K ennå.

Spør et spørsmål om DeWalt DW343K

Har du et spørsmål om DeWalt DW343K men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DW343K. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DW343K DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.