DeWalt DW341K manual

Vis en manual for DeWalt DW341K under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Sag
  • Model/navn: DW341K
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Engelsk, Ukrainsk, Nederlandsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk

Innholdsfortegnelse

Side: 0
DW341
DW343
Side: 61
62
N O R S K
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT verktøy. Årelang erfaring,
konstant produktutvikling og fornyelse gjør DEWALT
til en av de mest pålitelige partnere for profesjonelle
brukere.
Tekniske data
DW341 DW343
Spenning V 230 230
Motoreffekt W 550 550
Effektforbruk W 290 290
Turtall, ubelastet min-1
0-3.100 1.900-3.100
Slaglengde mm 20 20
Sagedybde i:
- tre mm 85 85
- aluminium mm 20 20
- stål mm 10 10
- rustfritt stål mm 3 3
Justering av avfasingsvinkelen 0-45° 0-45°
Vekt kg 2,0 2,0
Sikring:
230 V 10 A
Følgende symboler brukes i denne
instruksjonsboken:
@
Betegner risiko for personskade,
livsfare eller ødeleggelse av
verktøyet dersom instruksene i denne
instruksjonsboken ikke følges.
! Betegner risiko for elektrisk støt.
& Brannfare.
CE-sikkerhetserklæring
%
DW341/DW343
DEWALT erklærer at dette utstyret er konstruert
i henhold til: 98/37/EF, 89/336/EØF, 73/23/EØF,
86/188/EØF, EN 60745-1, EN 60745-2-11,
EN 55014-2, EN 55014-1, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt
DEWALT på adressen nedenfor eller se
veiledningens bakside.
DW341 DW343
LpA
(lydnivå) dB(A) 98 98
LWA
(akustisk effekt) dB(A) 87 87
Veiet geometrisk middelverdi
av akselerasjonsfrekvensen m/s2
10,14 6,96
KpA
(lydnivå-usikkerhet) dB(A) 3 3
KWA
(akustisk effekt-usikkerhet) dB(A) 3 3
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
STIKKSAG DW341/DW343
Side: 62
63
N O R S K
Sikkherhetsveiledning
Generelle sikkerhetsadvarsler for elektriske
verktøy
@
Advarsel! Les alle sikkerhetsadvarsler
og alle instruksjoner. Hvis advarslene
og instruksjonene nedenfor ikke
overholdes, kan det medføre elektrisk
støt, brann og/eller alvorlige skader.
Ta vare på alle advarsler og instruksjoner for
fremtidig referanse.
Uttrykket "elektroverktøy" i alle advarslene
nedenfor gjelder for strømdrevne elektroverktøy
(med ledning) og batteridrevne elektroverktøy
(uten ledning).
1 Arbeidsplassens sikkerhet
a Hold arbeidsområdet rent og godt opplyst.
Rotete arbeidsområder og arbeidsområder uten
godt lys kan føre til ulykker.
b Ikke arbeid med elektroverktøy i eksplosjons-
farlige omgivelser - der det befinner seg
brennbare væsker, gass eller støv.
Elektroverktøy forårsaker gnister som kan
antenne støv eller damper.
c Hold barn og andre personer unna når
elektroverktøyet brukes.
Hvis du blir forstyrret under arbeidet, kan du
miste kontrollen.
2 Elektrisk sikkerhet
a Støpselet til elektroverktøyet må passe inn i
stikkontakten. Støpselet må ikke forandres
på noen som helst måte. Ikke bruk
adapterstøpsler sammen med jordete
elektroverktøy.
Bruk av originale støpsler og passende
stikkontakter reduserer risikoen for elektrisk støt.
b Unngå kroppskontakt med jordete overflater
som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap.
Det er større fare for elektrisk støt hvis kroppen
din er jordet.
c Hold elektroverktøy unna regn eller fuktighet.
Dersom det kommer vann i et elektroverktøy,
øker risikoen for elektrisk støt.
d Unngå uforsvarlig behandling av ledningen.
Elektroverktøyet må aldri bæres eller
trekkes etter ledningen, og trekk heller ikke
ut støpselet ved å rykke i ledningen.
Hold ledningen unna varme, olje, skarpe
kanter eller bevegelige deler.
Med skadde eller sammenflokete ledninger
øker risikoen for elektrisk støt.
e Når du arbeider utendørs med et
elektroverktøy, må du kun bruke en
skjøteledning som er godkjent til utendørs
bruk.
Ved å bruke en skjøteledning som er egnet for
utendørs bruk, reduseres risikoen for elektrisk
støt.
3 Personsikkerhet
a Vær oppmerksom, pass på hva du gjør og
gå fornuftig fram når du arbeider med et
elektroverktøy. Ikke bruk elektroverktøy
når du er trett eller er påvirket av narkotika,
alkohol eller medikamenter.
Et øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av
verktøyet kan føre til alvorlige personskader.
b Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller.
Bruk av personlig verneutstyr, for eksempel
støvmaske, sklisikre vernesko, hjelm eller
hørselsvern som passer til forholdene,
reduserer risikoen for personskader.
c Unngå å starte verktøyet ved en feiltagelse.
Påse at bryteren står i posisjon "AV" før
verktøyet koples til.
Det kan føre til ulykker hvis du bærer
elektroverktøyet med fingeren på bryteren, eller
kopler til verktøyet når bryteren ikke står
i posisjon "AV".
d Fjern innstillingsverktøy eller skrunøkler før
du slår på elektroverktøyet.
En skrunøkkel eller en nøkkel som befinner
seg i en roterende maskindel, kan føre til
personskade.
e Ikke strekk deg for langt. Pass på at du alltid
har sikkert fotfeste og god balanse.
Da kan du kontrollere elektroverktøyet bedre
i uventede situasjoner.
Side: 63
64
N O R S K
f Bruk egnede klær. Ikke bruk løse plagg eller
smykker. Hold hår, klær og hansker unna
bevegelige deler.
Løstsittende tøy, smykker eller langt hår kan
komme inn i bevegelige deler.
g Hvis det kan monteres støvavsug- og
oppsamlingsinnretninger, må du forvisse
deg om at disse er tilkoblet og brukes på
korrekt måte.
Bruk av støvoppsmaling reduserer farer på
grunn av støv.
4 Aktsom håndtering og bruk av
elektroverktøy
a Ikke bruk makt på elektroverktøyet. Bruk et
elektroverktøy som er beregnet på den type
arbeid du vil utføre.
Med et passende elektroverktøy arbeider du
bedre og sikrere i det angitte effektområdet.
b Ikke bruk elektroverktøy med defekt bryter.
Et elektroverktøy som ikke lenger kan slås av
eller på med bryteren, er farlig og må repareres.
c Trekk støpselet ut av stikkontakten og/eller
batteripakken ut av verktøyet før du utfører
innstillinger, skifter tilbehørsdeler eller
lagrer verktøyet.
Disse tiltakene reduserer risikoen for en
utilsiktet starting av maskinen.
d Elektroverktøy som ikke er i bruk,
må oppbevares utilgjengelig for barn.
Ikke la verktøyet brukes av personer som
ikke er fortrolig med dette, eller som ikke
har lest disse bruksanvisningene.
Elektroverktøy er farlige når de brukes av
uerfarne personer.
e Vær nøye med vedlikehold av
elektroverktøy. Kontroller om bevegelige
maskindeler fungerer feilfritt og ikke
klemmes fast, om deler er brukket eller
skadet og andre forhold som kan innvirke på
verktøyets funksjon. Hvis elektroverktøyet
er skadet, må det repareres før bruk.
Dårlig vedlikeholdte elektroverktøy er årsaken
til mange uhell.
f Hold skjæreverktøy skarpe og rene.
Godt vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe
skjær setter seg ikke så ofte fast og er lettere
å føre.
g Bruk verktøyet, tilbehør og verktøybits osv
i henhold til disse instruksjonene, og ta
hensyn til arbeidsforholdene og til arbeidet
som skal utføres.
Bruk av elektroverktøy til andre formål enn det
som er angitt, kan føre til farlige situasjoner.
5 Aktsom håndtering og bruk av snorløst
elektroverktøy
a Sørg for at maskinen er slått av før du setter
i batteriepakken.
Hvis du setter batteriepakken i et elektroverktøy
som er slått på, kan dette medføre uhell.
b Lad batteriepakken kun opp i ladeapparater
som er anbefalt av produsenten.
Det oppstår brannfare hvis et ladeapparat
som er egnet til en bestemt type batteripakker,
brukes med andre batteripakker.
c Bruk derfor kun riktig type batteripakker for
elektroverktøyene.
Bruk av andre batteripakker kan medføre
skader og brannfare.
d Hold batteripakker som ikke er i bruk, unna
binders, mynter, nøkler, spikre, skruer eller
andre mindre metallgjenstander som kan
lage en forbindelse mellom kontaktene.
En kortslutning mellom batterikontaktene kan
føre til forbrenninger eller brann.
e Ved gal bruk kan det lekke væske ut av
batteriet. Unngå kontakt med denne væsken.
Ved tilfeldig kontakt må det skylles med
vann. Hvis det kommer væske i øynene,
må du i tillegg oppsøke lege.
Batterivæske som renner ut, kan føre til
hudirritasjoner eller forbrenninger.
6 Service
a Elektroverktøyet ditt skal alltid repareres av
kvalifisert personell og kun med originale
reservedeler.
Dette forsikrer at elektroverktøyets sikkerhet
opprettholdes.
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Stikksag
1 Blad
1 Fotbeskyttelsesdeksel
1 Momentnøkkel T20
Side: 64
65
N O R S K
1 Støvavsugsskjerm
1 Adapter for avsuging av støv
1 Koffert
1 Instruksjonsbok
1 Splitt-tegning
● Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er
blitt skadet under transporten.
● Ta deg tid til å lese nøye igjennom
instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før
verktøyet tas i bruk.
Beskrivelse (fig. A)
Din stikksag DW341/DW343 er konstruert for
profesjonell saging av tre, stål, aluminium, plast og
kjeramiske materialer.
1 Strømbryter
2 Låseknapp
3 Hjul for turtallsregulering
4 Sagsponblåser
5 Bladsperre
6 Fingervern
7 Bladholder
8 Føringsrulle
9 Sko
10 Velger for pendelslag
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er kun konstruert for én
spenning. Kontroller alltid at nettspenningen er i
overensstemmelse med spenningen på typeskiltet.
#
Ditt DEWALT verktøy er dobbeltisolert i
samsvar med EN 60745. Jordet ledning
er derfor ikke nødvendig.
Skifting av kabel eller støpsel
Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel
eller støpsel. Et støpsel med blottede kopperledere
er farlig hvis det koples til en strømførende kontakt.
Bruk av skjøteledning
Hvis det er nødvendig å bruke skjøteledning, må
man bruke en godkjent skjøteledning som er egnet
til dette verktøyets kraftbehov (se tekniske data).
Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid vikle
kabelen helt av først.
Montering og justering
@
Ta alltid støpselet ut av stikkontakten
før montering og justering av verktøyet.
Tilpasse og fjerne et sagblad (fig. B)
Det verktøyfrie utskiftingssystemet gjør det til en
rask og enkel affære å skifte sagblad.
● Åpne bladholderen (7) ved å trekke bladsperren
(5) helt tilbake.
● Sett sagbladet inn i bladholderen (7) mens du
passer på at baksiden av bladet passer inn
i sporet i føringsrullen (8).
● Slipp bladsperren (5).
● Når du skal fjerne sagbladet, må du trekke
bladsperren helt tilbake og trekke bladet ut av
holderen.
Innstilling av avfasingsvinkel (fig. C)
Den justerbare foten (9) gjør det mulig å sage
venstre- og høyre-avfasingsvinkler på opptil 45°.
Avfasingsskalaen er utstyrt med markeringer ved
0° og 45°.
● Løsne skruene (11) ved hjelp av den vedlagte
momentnøkkelen.
● Skyv foten (9) mot sagbladet.
● Vipp foten og still inn den ønskede
avfasingsvinkelen ved hjelp av skalaen.
● Stram skruene.
Innstilling av pendelslaget (fig. A)
Det justerbare pendelslaget garanterer et perfekt
sagslag for forskjellige materialtyper.
● Skyv velgeren (10) til ønsket stilling i samsvar
med tabellen nedenfor. Velgeren kan stilles inn
under bruk.
Pos. Tre Metall Plast
2 Raske snitt - PVC
2 Tykke arbeidsstykker - Glassfiber
Akryl
1 Finerplate Aluminium -
Sponplate Ikke-jernholdig -
0 Tynne arbeidsstykker Platemetall -
Fine snitt
Side: 65
66
N O R S K
Montering av fotbeskyttelsesdekselet av plast
(fig. D)
Fotbeskyttelsesdekselet (12) reduserer slitasjen på
overflaten av (ømfintlige) arbeidsstykker.
● Sett dekselet på foten med et klikk, som vist.
Støvavsug (fig. E)
Støvavsugadapteren (13) i kombinasjon med
støvavsugsskjermen (14) bidrar til å fjerne støv fra
overflaten av arbeidsstykket når de er koblet til et
passende støvavsugsystem.
● Sett støvavsugsskjermen (14) mellom
fingervernet (6), til den går på plass med et
knepp.
● Sett støvavsugadapteren (13) på verktøyet som
vist.
● Koble til slangen fra et passende
støvavsugsystem til adapteren.
@
Bruk et støvavsug som er utformet
i samsvar med gjeldende direktiver om
støvutslipp.
&
Bruk ikke et støvavsug uten ordentlig
gnistbeskyttelse ved saging av metall.
Bruksanvisning
@
● Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og
gjeldende forskrifter.
● Pass på at arbeidsemnet er godt
sikret. Fjern spikre, skruer og andre
festeinnretninger som kan skade bladet.
● Sjekk at det er tilstrekkelig plass for
bladet under arbeidsemnet.
Skjær ikke materiell som overstiger
bladets maksimale skjæredybde.
● Bruk bare skarpe blader. Ødelagte eller
bøyde blader skal fjernes øyeblikkelig.
● Bruk ikke maskinen til saging av rør.
● La aldri maskinen gå uten sagblad.
● For optimale resultater bør maskinen
beveges jevnt og kontinuerlig over
arbeidsemnet. Utsett ikke sagbladet
for sidetrykk. Hold sagskoen flatt på
arbeidsemnet og før ledningen bort i
rett linje med maskinen. Ved saging av
buer, sirkler eller andre runde former,
skyves maskinen forsiktig fremover.
● Vent med å fjerne bladet fra
arbeidsemnet til maskinen har stanset.
Etter saging kan bladet være svært
varmt. Ikke ta på det.
Skru på og av (fig. A)
DW341K
● Når du skal bruke verktøyet, trykker du på
strømbryteren.
● For kontinuerlig drift, trykk og hold nede
bryteren (1). Trykk på låseknappen (2) og slipp
bryteren.
● Maskinen stanses ved å slippe strømbryteren.
● Når maskinen går i kontinuerlig drift, stanses
den med et rask trykk på strømbryteren, som
deretter slippes. Skru alltid av maskinen når
arbeidet er avsluttet og før støpselet tas ut av
kontakten.
DW343K
● Slå på: still på/av-bryteren (1) i fremre posisjon.
● Slå av: still på/av-bryteren i bakre posisjon.Skru
alltid av maskinen når arbeidet er avsluttet og
før støpselet tas ut av stikkontakten.
Innstilling av den elektroniske sagehastigheten
(fig. F1 & F2)
DW341K (fig. F1)
Sagehastigheten varierer med trykket på på/av-
bryteren (1).
● For å forhåndsinnstille sagehastigheten, må du
vri turtallsvelgeren (3) til det ønskede nivået.
Jo høyere tall, desto høyere sagehastighet.
Den ønskede innstillingen avhenger av
tykkelsen av materialet og av materialtypen.
● Bruk høye hastigheter for saging i myke
materialer så som tre. Bruk lave hastigheter for
å sage i metall.
DW343K (fig. F2)
Hjulet for turtallsregulering (3) kan brukes til
forhåndsinnstilling av maks. hastighet.
● Innstill den elektroniske turtall-regulatoren
på ønsket nivå. Den ønskede innstillingen
avhenger av tykkelsen av materialet og av
materialtypen.
Side: 66
67
N O R S K
● Bruk høye hastigheter for saging i myke
materialer så som tre. Bruk lave hastigheter for
å sage i metall.
@
Etter at verktøyet er blitt brukt i lengre
tid på lave turtall, bør du kjøre det på
full fart uten belastning i ca. 3 minutter.
Holde verktøyet (fig. G1 & G2)
● Hold verktøyet som vist.
- DW341K: fig. G1
- DW343K: fig. G2
Saging av tre
● Tegn om nødvendig en skjærestrek.
● Start maskinen.
● Hold maskinen mot arbeidsemnet og følg streken.
● Når du skal sage parallelt med kanten av
arbeidsstykket, monterers den parallelle
avstandsholderen og stikksagen styres langs
arbeidsstykket som vist i fig. H.
Saging i tre ved hjelp av et rundt hull
● Tegn om nødvendig en skjærestrek.
● Bor et hull (ø min. 12 mm) og stikk sagbladet
inn i det.
● Start maskinen.
● Følg streken.
● For å skjære perfekte runde former, monteres
passerstaven og innstilles ønsket radius (fig. I).
Saging opp til en utstikkende kant (fig. A & J)
● Bruk et vanlig sagblad og kutt fram til den
utstikkende kanten.
● Avslutt kuttet med et sagblad for fluktende snitt.
D
Støvavsug (fig. E)
● Når maskinen brukes innendørs i lengre tid,
må den kobles til en egnet støvsuger. Bruk en
støvsuger som er i samsvar med de gjeldende
forskrifter angående støvutslipp.
Saging av metall
● Monter et passende sagblad.
● Gå frem som beskrevet ovenfor.
@
Bruk et kjølende smøremiddel
(skjæreolje) for å unngå overoppheting
av sagbladet eller arbeidsemnet.
Tilleggsutstyr
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om
egnet tilleggsutstyr.
Disse omfatter:
- DE3241 Parallellanslag
- DE3242 Justeringsstang
- DT2048 Fintannet sagblad
- DT2075 Grovtannet sagblad
- DT2160 Metallsagblad
- DT2074 Sagblad for fluktende snitt
Vedlikehold
Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik
at det kan brukes i lang tid med et minimum av
vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift
avhenger av riktig behandling og regelmessig
rengjøring av verktøyet.
A
Smøring av føringsrullen (fig. B)
● Drypp en dråpe olje på føringsrullen (8) med
jevne mellomrom for å hindre skjæring.
S
Rengjøring
Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør
elverktøyet regelmessig med en myk klut.
Miljøvern
Z
Kildesortering. Dette produktet
må ikke kastes i det vanlige
husholdningsavfallet.
Hvis du finner ut at DEWALT-produktet ditt må
skiftes ut, eller hvis du ikke lenger har bruk for
det, må du unnlate å kaste det sammen med det
vanlige husholdningsavfallet. Sørg for at dette
produktet gjøres tilgjengelig for kildesortering.
Side: 67
68
N O R S K
z
Kildesortering av brukte produkter og
emballasje gjør det mulig å resirkulere
materialer og bruke dem igjen.
Gjenbruk av resirkulerte materialer bidrar
til å forhindre forsøpling av miljøet og
reduserer behovet for råmaterialer.
Lokale regelverk kan legge tilrette for kildesortering
av elektriske produkter fra husholdningen, ved
kommunale deponier eller gjennom forhandleren
når du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har tilrettelagt for innsamling og
resirkulering av DEWALT-produkter etter at de
har utspilt sin rolle. For å benytte deg av denne
tjenesten, vennligst returner produktet ditt til et av
våre autoriserte serviceverksteder, som vil samle
inn produktene for oss.
For informasjon om nærmeste autoriserte
serviceverksted, ta kontakt med det lokale
DEWALT-kontoret på den adressen som er oppgitt
i denne bruksanvisningen. En oversikt over
alle autoriserte DEWALT-serviceverksteder og
fullstendige servicevilkår finnes også tilgjengelig på
Internett, adresse: www.2helpU.com
DEWALT service
Dersom det skulle oppstå feil med maskinen,
lever den til et autorisert serviceverksted.
(Se aktuell prisliste/katalog for ytterligere
informasjon eller ta kontakt med DEWALT).
På grunn av forskning og utvikling kan
ovenstående spesifikasjoner bli endret, noe som
ikke blir opplyst separat.
GARANTI
● 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI ●
Hvis du ikke er tilfreds med ditt DEWALT
verktøy, kan det returneres innen 30 dager
til din DEWALT forhandler eller til et DEWALT
autorisert serviceverksted og du kan bytte eller
få pengene tilbake. Kvittering må fremlegges.
● 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE ●
Skulle ditt DEWALT verktøy trenge vedlikehold
eller service i de første 12 månedene etter
det ble kjøpt, vil dette bli utført gratis av et
autorisert DEWALT serviceverksted. Gratis
vedlikeholdsservice omfatter arbeidskostnader.
Tilbehørs- og reservedelskostnader inngår ikke.
Kvittering må fremlegges.
● 1 ÅRS GARANTI ●
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder
fra kjøpsdato at ditt DEWALT-produkt har
feil eller mangler som skyldes material- eller
fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle
defekte deler gratis eller, etter egen vurdering,
erstatte verktøyet gratis forutsatt at:
● Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst.
● Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert
verksted/personell.
● Kvittering kan fremlegges.
Denne garantien er i tillegg til kjøperens
rettigheter i henhold til Kjøpsloven.
Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte
serviceverksted finner du i DEWALT katalogen,
eller ved å kontakte DEWALT. Alternativt kan
du finne en liste over DEWALT autoriserte
serviceverksteder og komplett informasjon om
vår etter-salg-service på Internett-adressen vår:
www.2helpU.com.

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om DeWalt DW341K ennå.

Spør et spørsmål om DeWalt DW341K

Har du et spørsmål om DeWalt DW341K men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DW341K. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DW341K DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.