DeWalt DW340K manual

Vis en manual for DeWalt DW340K under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Varmepistol
  • Model/navn: DW340K
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk

Innholdsfortegnelse

Side: 47
no - 1 44
N O R S K
VARMLUFTPISTOL DW340K
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT elektroverktøy.
Årelang erfaring, konstant produktutvikling og
fornyelse gjør DEWALT til en av de mest pålitelige
partnere for profesjonelle brukere.
Innholdsfortegnelse
Tekniske data no - 1
CE-Sikkerhetserklæring no - 1
Sikkerhetsforskrifter no - 2
Kontroll av pakkens innhold no - 3
Beskrivelse no - 4
Elektrisk sikkerhet no - 4
Bruk av skjøteledning no - 4
Montering og justering no - 4
Bruksanvisning no - 4
Vedlikehold no - 5
Garanti no - 6
Tekniske data
DW340K
Spenning V 230
Motoreffekt W 2.000
Lufttemperaturområde °C 50 - 600
(ved munnstykke)
Vekt kg 0,85
Sikring:
230 V 10 A
Følgende symboler brukes i denne
instruksjonsboken:
Betegner risiko for personskade, livsfare
eller ødeleggelse av verktøyet dersom
instruksene i denne instruksjonsboken
ikke følges.
Betegner risiko for elektrisk støt.
CE-Sikkerhetserklæring
DW340K
DEWALT erklærer at disse elektroverktøyer er
konstruert i henhold til: 98/37/EEC, 89/336/EEC,
73/23/EEC, EN 55014, EN 50144, EN 60335,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt
DEWALT på adressen nedenfor eller se veiledningens
bakside.
Lydnivået er i overensstemmelse med 86/188/EEC
og 98/37/EEC, målt i henhold til EN 50144:
DW340K
LpA
(lydnivå) dB(A)* 75
LWA
(akustisk effekt) dB(A) 88
* ved brukerens øre
Bruk egnet verneutstyr for å beskytte
hørselen dersom lydnivået overskrider
85 dB(A).
Den veide geometriske middelverdien av
akselerasjonsfrekvensen i følge EN 50144:
DW340K
< 2,5 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
Side: 48
N O R S K
45 no - 2
Sikkerhetsforskrifter
Ta deg tid til å lese nøye gjennom
bruksanvisningen før du begynner å bruke
maskinen. Oppbevar bruksanvisningen på et lett
tilgjengelig sted slik at alle som skal bruke
maskinen lett kan finne den.
I tillegg til nedenforstående forskrifter, må alle
vernebestemmelsene til Statens Arbeidstilsyn
følges når det gjelder arbeid med elektroverktøy.
ADVARSEL!
Ved bruk av elektroverktøy må disse grunnleggende
sikkerhetsforskrifter følges for å redusere risikoen
for elektrisk støt, personskade og brann.
1 Bruk hørselsvern
Støynivået ved bearbeiding av forskjellige
materialer kan variere, og i blant kan nivået
overstige 85 dB(A). For å beskytte deg selv bør
du alltid bruke hørselsvern.
2 Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til skader.
3 Tenk på arbeidsmiljøet
Utsett ikke elektroverktøy for regn. Ikke bruk det
på fuktige eller våte steder. Sørg for god belysning
over arbeidsplassen. Bruk ikke elektroverktøy
i nærheten av brannfarlige væsker eller gasser.
4 Beskytt deg mot elektrisk støt
Unngå kroppskontakt med jordede deler
(for eksempel vannrør, komfyrer, kjøleskap o.l.).
Under ekstreme arbeidsforhold (for eksempel ved
høy luftfuktighet, forekomst av metallstøv o.l.) kan
man øke sikkerheten ved å tilkoble en jordfeilbryter.
5 Hold barn unna
Ikke la barn komme i kontakt med verktøyet eller
skjøteledningen. Det skal holdes tilsyn med barn
under 16 år.
6 Oppbevar elektroverktøy på et trygt sted
Når maskinen ikke er i bruk, skal den oppbevares
på et tørt sted, gjerne høyt oppe og innlåst,
utenfor barns rekkevidde.
7 Overbelast ikke maskinen
Maskinen arbeider bedre og sikrere innenfor det
angitte effektområdet.
8 Bruk riktig elektroverktøy
Tving ikke en maskin til å gjøre arbeid som krever
kraftigere verktøy. Bruk ikke elektroverktøy til formål
det ikke er ment for, som for eksempel å fjerne
kvister eller kappe ved med en håndsirkelsag.
9 Kle deg riktig
Ha ikke på deg løstsittende klær eller smykker.
De kan sette seg fast i de bevegelige delene.
Vi anbefaler gummihansker og sko som ikke glir
når du arbeider utendørs. Bruk hårnett hvis du
har langt hår.
10 Bruk vernebriller
Bruk vernebriller for å unngå at det blåser støv
inn i øynene og skader deg. Hvis det støver mye,
bør du bruke ansikts- eller støvmaske.
11 Stell pent med ledningen
Bær ikke maskinen i ledningen og, trekk ikke
i ledningen når du skal ta støpselet ut av
stikkontakten. Utsett ikke ledningen for varme,
olje eller skarpe kanter.
12 Sikre arbeidsstykket
Bruk tvinger eller skrustikker til å feste
arbeidsstykket med. Dette er sikrere enn å bruke
hånden, og du får begge hendene fri til å arbeide
med.
13 Strekk deg ikke for langt
Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og
balanse.
14 Vær nøye med vedlikeholdet
Hold tilbehøret skarpt og rent. Følg forskriftene
når det gjelder vedlikehold og skifte av tilbehør.
Kontroller maskinens ledning regelmessig og få
den reparert av et autorisert verksted om den
skulle bli skadet. Kontroller skjøteledninger
regelmessig, skift dem ut om de skulle bli skadet.
Hold håndtakene tørre, rene og fri for olje og fett.
15 Trekk støpselet ut av stikkontakten
Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten når
maskinen ikke er i bruk, ved vedlikehold og ved
skifte av tilbehør.
16 Fjern nøkler
Gjør det til vane å sjekke om nøkler og
justeringsverktøy er fjernet før maskinen startes.
17 Unngå at verktøyet blir slått på utilsiktet
Bær ikke maskinen med fingeren på
strømbryteren når den er tilkoblet strømnettet.
Pass på at strømbryteren er avslått når du setter
støpselet i stikkontakten.
18 Utendørs skjøteledning
Utendørs må det bare brukes skjøteledning som
er tillatt for utendørs bruk og merket for dette.
19 Vær oppmerksom
Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Bruk ikke
maskinen når du er trett.
Side: 49
no - 3 46
N O R S K
20 Sjekk skadede deler før du setter støpselet
i stikkontakten
Før fortsatt bruk av maskinen skal eventuelle
skadede deler eller deksler kontrolleres nøye for å
bringe på det rene om de fungerer riktig og
utfører det de skal.
Kontroller justeringen av bevegelige deler, om de
sitter i klemme, om deler er brukket. Sjekk at alt
er riktig montert og er slik det skal være.
En del eller et deksel som er skadet, skal
repareres eller skiftes ut av et autorisert verksted
dersom ikke annet er angitt i bruksanvisningen.
Ødelagte brytere skal repareres av et autorisert
serviceverksted. Bruk ikke maskinen hvis den
ikke kan slås av og på med bryteren.
21 ADVARSEL!
Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales i
bruksanvisningen og i katalogene. Bruk av annet
verktøy eller tilbehør enn det som anbefales i
bruksanvisningen eller i katalogene kan medføre
en mulig risiko for personskade.
22 La verktøyet repareres av et autorisert
DEWALT serviceverksted
Dette elektroverktøyet er i samsvar med
gjeldende sikkerhetsforskrifter. Unngå risiko:
Overlat alltid reparasjon av elektriske apparater til
kvalifisert servicepersonale.
Ekstra sikkerhetsinstruksjoner for varmluftpistoler
Generelt
• Ikke plasser hånden over ventilasjonsåpningene
eller sperr åpningene.
• Verktøyets munnstykke og tilbehør blir svært
varmt under bruk. La disse delene avkjøles før
du berører dem.
• Slå alltid av verktøyet før du legger det fra deg.
• Når verktøyet er slått på, må du aldri la det være
ubevoktet.
• Det kan oppstå brann hvis verktøyet ikke brukes
med forsiktighet.
• Varme kan ledes til brennbart materiale som ikke
er synlig. Bruk aldri verktøyet i fuktige rom, der
det finnes brennbare gasser eller i nærheten av
brennbare materialer.
• Avkjøl verktøyet helt før det legges bort.
• Påse at du har god ventilasjon fordi det kan
utvikles giftige gasser.
• Bruk aldri verktøyet som hårtørker.
• Påse at ventilasjonsåpningene eller munnstykket
ikke er tildekket. Temperaturen kan da bli for høy
og skade verktøyet.
• Rett ikke varmluftstrømmen mot andre.
• Ta ikke på metallmunnstykket da det blir svært
varmt og holder seg varmt i cirka 30 minutter
etter bruk.
• Ikke plasser munnstykket mot noe når verktøyet
er i bruk eller umiddelbart etter bruk.
• Ikke stikk noe inn i munnstykket. Dette kan forårsake
elektrisk støt. Se heller ikke inn i munnstykket når
pistolen er på, tenk på den høye temperaturen.
• Ikke la maling feste seg på munnstykket eller
skraperen. Det kan ta fyr etter en viss tid.
Fjerne maling
• Ikke bruk verktøyet til å fjerne blyholdig maling.
Blydamp og støv som inneholder blypartikler, er
ekstremt helsefarlig. Bygninger som er bygget før
1960, kan ha blitt malt med blyholdig maling og
være dekket med flere lag annen maling.
Ved blyholdig maling på overflatene kan hånd til
munn-kontakt føre til inhalering av bly. Eksponering
for selv små mengder bly kan føre til uopprettelige
hjerneskader eller skader på nervesystemet.
Små barn og fostre er spesielt utsatt.
• Steng av arbeidsplassen når du fjerner maling.
En støvmaske bør brukes.
• Ikke brenn malingen. Bruk skraperen som følger
med, og hold munnstykket minst 25 mm fra den
malte flaten. Når du arbeider vertikalt, må du
arbeide nedover for å hindre at maling kommer
inn i verktøyet og begynner å brenne.
• Kasser alle malingrester på en sikker måte,
og gjør godt rent etter at arbeidet er avsluttet.
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Varmluftpistol
1 Tilbehør
1 Koffert
1 Instruksjonsbok
1 Splitt-tegning
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt
skadet under transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom
instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før
verktøyet tas i bruk.
Side: 50
N O R S K
47 no - 4
Beskrivelse (fig. A)
DEWALT-varmluftpistolen DW340K er utviklet for
fjerning av maling, lodding av rør, krymping av PVC,
sveising og bøying av plast samt for generelle
tørke- og tineformål.
1 Strømbryter
2 Ventilasjonsåpninger
3 Ståposisjoner
4 Knapp for justering av lufttemperatur
5 Munnstykke
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er kun konstruert for én
spenning. Kontroller alltid at nettspenningen er i
overensstemmelse med spenningen på typeskiltet.
Verktøyet må kobles til et jordet uttak.
Skifting av kabel eller støpsel
Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel
eller støpsel. Et støpsel med blottede kopperledere
er farlig hvis det koples til en strømførende kontakt.
Bruk av skjøteledning
Hvis det er nødvendig å bruke skjøteledning, må man
bruke en godkjent, jordet skjøteledning som er egnet
til dette verktøyets kraftbehov (se tekniske data).
Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid vikle
kabelen helt av først.
Montering og justering
Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før
montering og justering av verktøyet.
Innstille lufttemperaturen (fig. B)
Lufttemperaturen kan justeres slik at den passer til
ulike bruksområder. Tabellen nedenfor inneholder
forslag til innstillinger for forskjellige bruksområder.
Innstilling Bruksområde
Lav (1. område) • Tørking av maling og lakk
• Fjerning av klistremerker
• Voksing og fjerning av voks
• Tørking av vått treverk før sparkling
• Krymping av PVC-emballasje og isolasjonsrør
• Tining av frosne rør
Middels (2. område) • Sveising av plast
• Bøying av plastrør og -ark
• Løsning av rustede eller svært tilstrammede
muttere og bolter
Høy (4. område) • Fjerning av maling og lakk
• Lodding av rørledd
• Hvis du ikke er sikker på hvilken innstilling du skal
bruke, starter du med lav temperatur og øker
temperaturen gradvis til du får ønsket resultat.
Montere riktig tilbehør
Verktøyet leveres med diverse tilbehør for ulike
bruksområder.
Ikon Beskrivelse Bruk
Glassbeskyttelse Beskytter vinduer ved fjerning av
maling/lakk på innfatninger
Skjæreflektor Lodding av rør
Konisk munnstykke Sveising, krymping
(varme konsentrert på lite område)
Fiskehale Tørking, tining
(varme spredt på større område)
Skrape Fjerning av maling og lakk
• Kontroller at verktøyet er slått av og at
munnstykket er avkjølt.
• Plasser ønsket tilbehør på munnstykket.
Bruksanvisning
• Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og
gjeldende forskrifter.
Hold verktøyet med bare én hånd (fig. C).
Ikke legg den andre hånden over
ventilasjonsåpningene (fig. D).
Før maskinen tas i bruk:
• Monter riktig tilbehør for det aktuelle
bruksområdet.
• Still inn ønsket lufttemperatur.
Side: 51
no - 5 48
N O R S K
Start - stopp (fig. E)
• For å slå på verktøyet setter du på/av-bryteren
på I. Det kan avgis noe røyk etter at du slår på
verktøyet, dette utgjør ikke et problem.
• For å slå av verktøyet setter du på/av-bryteren på
O. La verktøyet kjølne helt før du flytter eller
legger det bort.
Fjerne maling (fig. F)
• Sett på riktig tilbehør.
• Bruk høy lufttemperatur.
• Slå på verktøyet.
• Rett varmluften mot malingen som skal fjernes.
• Når malingen blir myk, skraper du den vekk ved å
bruke en håndskraper.
• Ikke bruk verktøyet på vindusinnfatninger
i metall, varmen kan ledes til glasset og
føre til at det knuses.
• Når du bruker verktøyet på andre
vindusinnfatninger, bruker du
glassbeskyttelsen.
• Ikke la verktøyet hvile for lenge på ett
sted. Da kan flaten ta fyr.
• La ikke maling feste seg på skraperen.
Den kan ta fyr. Hvis det er nødvendig,
fjerner du malingrester forsiktig fra
skraperen ved hjelp av en kniv.
Stasjonær bruk (fig. G)
Dette verktøyet kan også brukes i stasjonær modus.
• Plasser verktøyet på arbeidsbenken som vist.
• Sikre kabelen for å unngå at verktøyet dras av
arbeidsbenken.
• Slå verktøyet forsiktig på.
• Sørg for at munnstykket alltid peker vekk
fra deg og eventuelle andre personer.
• La ikke noe falle inn i munnstykket.
Avkjøling
Munnstykket og tilbehøret blir svært varmt under bruk.
La dette kjøle helt før du flytter eller legger bort
verktøyet.
• For å minske avkjølingstiden slår du verktøyet på
ved den laveste lufttemperaturen og lar det være
på i noen minutter.
• Slå verktøyet av og la det kjølne i minst
30 minutter.
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om
egnet tilleggsutstyr.
Vedlikehold
Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det
kan brukes i lang tid med et minimum av
vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift
avhenger av riktig behandling og regelmessig
rengjøring av verktøyet.
Smøring
Ditt elektoverktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør
elverktøyet regelmessig med en myk klut.
Utslitt verktøy og miljøet
Vern naturen. Kast ikke produktet sammen med
annet avfall når det er utslitt. Lever det til
kildesortering eller til et DEWALT-serviceverksted.
DEWALT service
Dersom det skulle oppstå feil med maskinen,
lever den til et autorisert serviceverksted.
(Se aktuell prisliste/katalog for ytterligere informasjon
eller ta kontakt med DEWALT).
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående
spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst
separat.
Side: 52
49 no - 6
N O R S K
GARANTI
• 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI •
Hvis du ikke er tilfreds med ditt DEWALT verktøy,
kan det returneres innen 30 dager til din DEWALT
forhandler eller til et DEWALT autorisert
serviceverksted og du kan bytte eller få pengene
tilbake. Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE •
Skulle ditt DEWALT verktøy trenge vedlikehold
eller service i de første 12 månedene etter det ble
kjøpt, vil dette bli utført gratis av et autorisert
DEWALT serviceverksted.
Gratis vedlikeholdsservice omfatter
arbeidskostnader.
Tilbehørs- og reservedelskostnader inngår ikke.
Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS GARANTI •
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra
kjøpsdato at ditt DEWALT-produkt har feil eller
mangler som skyldes material- eller
fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle
defekte deler gratis eller, etter egen vurdering,
erstatte verktøyet gratis forutsatt at:
• Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst.
• Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert
verksted/personell.
• Kvittering kan fremlegges.
Denne garantien er i tillegg til kjøperens
rettigheter i henhold til Kjøpsloven.
Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte
serviceverksted finner du i DEWALT katalogen,
eller ved å kontakte DEWALT. Alternativt kan du
finne en liste over DEWALT autoriserte
serviceverksteder og komplett informasjon om
vår etter-salg-service på Internett-adressen vår:
www.2helpU.com.

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om DeWalt DW340K ennå.

Spør et spørsmål om DeWalt DW340K

Har du et spørsmål om DeWalt DW340K men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DW340K. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DW340K DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.