DeWalt DW340K manual

Manual for DeWalt DW340K på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 80 sider.

Side: 1
no - 1 44 N O R S K VARMLUFTPISTOL DW340K Gratulerer! Du har valgt et DEWALT elektroverktøy. Årelang erfaring, konstant produktutvikling og fornyelse gjør DEWALT til en av de mest pålitelige partnere for profesjonelle brukere. Innholdsfortegnelse Tekniske data no - 1 CE-Sikkerhetserklæring no - 1 Sikkerhetsforskrifter no - 2 Kontroll av pakkens innhold no - 3 Beskrivelse no - 4 Elektrisk sikkerhet no - 4 Bruk av skjøteledning no - 4 Montering og justering no - 4 Bruksanvisning no - 4 Vedlikehold no - 5 Garanti no - 6 Tekniske data DW340K Spenning V 230 Motoreffekt W 2.000 Lufttemperaturområde °C 50 - 600 (ved munnstykke) Vekt kg 0,85 Sikring: 230 V 10 A Følgende symboler brukes i denne instruksjonsboken: Betegner risiko for personskade, livsfare eller ødeleggelse av verktøyet dersom instruksene i denne instruksjonsboken ikke følges. Betegner risiko for elektrisk støt. CE-Sikkerhetserklæring DW340K DEWALT erklærer at disse elektroverktøyer er konstruert i henhold til: 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 55014, EN 50144, EN 60335, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3. Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt DEWALT på adressen nedenfor eller se veiledningens bakside. Lydnivået er i overensstemmelse med 86/188/EEC og 98/37/EEC, målt i henhold til EN 50144: DW340K LpA (lydnivå) dB(A)* 75 LWA (akustisk effekt) dB(A) 88 * ved brukerens øre Bruk egnet verneutstyr for å beskytte hørselen dersom lydnivået overskrider 85 dB(A). Den veide geometriske middelverdien av akselerasjonsfrekvensen i følge EN 50144: DW340K < 2,5 m/s2 Director Engineering and Product Development Horst Großmann DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40, D-65510, Idstein, Tyskland
Side: 2
N O R S K 45 no - 2 Sikkerhetsforskrifter Ta deg tid til å lese nøye gjennom bruksanvisningen før du begynner å bruke maskinen. Oppbevar bruksanvisningen på et lett tilgjengelig sted slik at alle som skal bruke maskinen lett kan finne den. I tillegg til nedenforstående forskrifter, må alle vernebestemmelsene til Statens Arbeidstilsyn følges når det gjelder arbeid med elektroverktøy. ADVARSEL! Ved bruk av elektroverktøy må disse grunnleggende sikkerhetsforskrifter følges for å redusere risikoen for elektrisk støt, personskade og brann. 1 Bruk hørselsvern Støynivået ved bearbeiding av forskjellige materialer kan variere, og i blant kan nivået overstige 85 dB(A). For å beskytte deg selv bør du alltid bruke hørselsvern. 2 Hold arbeidsområdet rent og ryddig En uryddig arbeidsplass innbyr til skader. 3 Tenk på arbeidsmiljøet Utsett ikke elektroverktøy for regn. Ikke bruk det på fuktige eller våte steder. Sørg for god belysning over arbeidsplassen. Bruk ikke elektroverktøy i nærheten av brannfarlige væsker eller gasser. 4 Beskytt deg mot elektrisk støt Unngå kroppskontakt med jordede deler (for eksempel vannrør, komfyrer, kjøleskap o.l.). Under ekstreme arbeidsforhold (for eksempel ved høy luftfuktighet, forekomst av metallstøv o.l.) kan man øke sikkerheten ved å tilkoble en jordfeilbryter. 5 Hold barn unna Ikke la barn komme i kontakt med verktøyet eller skjøteledningen. Det skal holdes tilsyn med barn under 16 år. 6 Oppbevar elektroverktøy på et trygt sted Når maskinen ikke er i bruk, skal den oppbevares på et tørt sted, gjerne høyt oppe og innlåst, utenfor barns rekkevidde. 7 Overbelast ikke maskinen Maskinen arbeider bedre og sikrere innenfor det angitte effektområdet. 8 Bruk riktig elektroverktøy Tving ikke en maskin til å gjøre arbeid som krever kraftigere verktøy. Bruk ikke elektroverktøy til formål det ikke er ment for, som for eksempel å fjerne kvister eller kappe ved med en håndsirkelsag. 9 Kle deg riktig Ha ikke på deg løstsittende klær eller smykker. De kan sette seg fast i de bevegelige delene. Vi anbefaler gummihansker og sko som ikke glir når du arbeider utendørs. Bruk hårnett hvis du har langt hår. 10 Bruk vernebriller Bruk vernebriller for å unngå at det blåser støv inn i øynene og skader deg. Hvis det støver mye, bør du bruke ansikts- eller støvmaske. 11 Stell pent med ledningen Bær ikke maskinen i ledningen og, trekk ikke i ledningen når du skal ta støpselet ut av stikkontakten. Utsett ikke ledningen for varme, olje eller skarpe kanter. 12 Sikre arbeidsstykket Bruk tvinger eller skrustikker til å feste arbeidsstykket med. Dette er sikrere enn å bruke hånden, og du får begge hendene fri til å arbeide med. 13 Strekk deg ikke for langt Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og balanse. 14 Vær nøye med vedlikeholdet Hold tilbehøret skarpt og rent. Følg forskriftene når det gjelder vedlikehold og skifte av tilbehør. Kontroller maskinens ledning regelmessig og få den reparert av et autorisert verksted om den skulle bli skadet. Kontroller skjøteledninger regelmessig, skift dem ut om de skulle bli skadet. Hold håndtakene tørre, rene og fri for olje og fett. 15 Trekk støpselet ut av stikkontakten Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten når maskinen ikke er i bruk, ved vedlikehold og ved skifte av tilbehør. 16 Fjern nøkler Gjør det til vane å sjekke om nøkler og justeringsverktøy er fjernet før maskinen startes. 17 Unngå at verktøyet blir slått på utilsiktet Bær ikke maskinen med fingeren på strømbryteren når den er tilkoblet strømnettet. Pass på at strømbryteren er avslått når du setter støpselet i stikkontakten. 18 Utendørs skjøteledning Utendørs må det bare brukes skjøteledning som er tillatt for utendørs bruk og merket for dette. 19 Vær oppmerksom Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Bruk ikke maskinen når du er trett.
Side: 3
no - 3 46 N O R S K 20 Sjekk skadede deler før du setter støpselet i stikkontakten Før fortsatt bruk av maskinen skal eventuelle skadede deler eller deksler kontrolleres nøye for å bringe på det rene om de fungerer riktig og utfører det de skal. Kontroller justeringen av bevegelige deler, om de sitter i klemme, om deler er brukket. Sjekk at alt er riktig montert og er slik det skal være. En del eller et deksel som er skadet, skal repareres eller skiftes ut av et autorisert verksted dersom ikke annet er angitt i bruksanvisningen. Ødelagte brytere skal repareres av et autorisert serviceverksted. Bruk ikke maskinen hvis den ikke kan slås av og på med bryteren. 21 ADVARSEL! Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales i bruksanvisningen og i katalogene. Bruk av annet verktøy eller tilbehør enn det som anbefales i bruksanvisningen eller i katalogene kan medføre en mulig risiko for personskade. 22 La verktøyet repareres av et autorisert DEWALT serviceverksted Dette elektroverktøyet er i samsvar med gjeldende sikkerhetsforskrifter. Unngå risiko: Overlat alltid reparasjon av elektriske apparater til kvalifisert servicepersonale. Ekstra sikkerhetsinstruksjoner for varmluftpistoler Generelt • Ikke plasser hånden over ventilasjonsåpningene eller sperr åpningene. • Verktøyets munnstykke og tilbehør blir svært varmt under bruk. La disse delene avkjøles før du berører dem. • Slå alltid av verktøyet før du legger det fra deg. • Når verktøyet er slått på, må du aldri la det være ubevoktet. • Det kan oppstå brann hvis verktøyet ikke brukes med forsiktighet. • Varme kan ledes til brennbart materiale som ikke er synlig. Bruk aldri verktøyet i fuktige rom, der det finnes brennbare gasser eller i nærheten av brennbare materialer. • Avkjøl verktøyet helt før det legges bort. • Påse at du har god ventilasjon fordi det kan utvikles giftige gasser. • Bruk aldri verktøyet som hårtørker. • Påse at ventilasjonsåpningene eller munnstykket ikke er tildekket. Temperaturen kan da bli for høy og skade verktøyet. • Rett ikke varmluftstrømmen mot andre. • Ta ikke på metallmunnstykket da det blir svært varmt og holder seg varmt i cirka 30 minutter etter bruk. • Ikke plasser munnstykket mot noe når verktøyet er i bruk eller umiddelbart etter bruk. • Ikke stikk noe inn i munnstykket. Dette kan forårsake elektrisk støt. Se heller ikke inn i munnstykket når pistolen er på, tenk på den høye temperaturen. • Ikke la maling feste seg på munnstykket eller skraperen. Det kan ta fyr etter en viss tid. Fjerne maling • Ikke bruk verktøyet til å fjerne blyholdig maling. Blydamp og støv som inneholder blypartikler, er ekstremt helsefarlig. Bygninger som er bygget før 1960, kan ha blitt malt med blyholdig maling og være dekket med flere lag annen maling. Ved blyholdig maling på overflatene kan hånd til munn-kontakt føre til inhalering av bly. Eksponering for selv små mengder bly kan føre til uopprettelige hjerneskader eller skader på nervesystemet. Små barn og fostre er spesielt utsatt. • Steng av arbeidsplassen når du fjerner maling. En støvmaske bør brukes. • Ikke brenn malingen. Bruk skraperen som følger med, og hold munnstykket minst 25 mm fra den malte flaten. Når du arbeider vertikalt, må du arbeide nedover for å hindre at maling kommer inn i verktøyet og begynner å brenne. • Kasser alle malingrester på en sikker måte, og gjør godt rent etter at arbeidet er avsluttet. Kontroll av pakkens innhold Pakken inneholder: 1 Varmluftpistol 1 Tilbehør 1 Koffert 1 Instruksjonsbok 1 Splitt-tegning • Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt skadet under transporten. • Ta deg tid til å lese nøye igjennom instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før verktøyet tas i bruk.
Side: 4
N O R S K 47 no - 4 Beskrivelse (fig. A) DEWALT-varmluftpistolen DW340K er utviklet for fjerning av maling, lodding av rør, krymping av PVC, sveising og bøying av plast samt for generelle tørke- og tineformål. 1 Strømbryter 2 Ventilasjonsåpninger 3 Ståposisjoner 4 Knapp for justering av lufttemperatur 5 Munnstykke Elektrisk sikkerhet Den elektriske motoren er kun konstruert for én spenning. Kontroller alltid at nettspenningen er i overensstemmelse med spenningen på typeskiltet. Verktøyet må kobles til et jordet uttak. Skifting av kabel eller støpsel Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel eller støpsel. Et støpsel med blottede kopperledere er farlig hvis det koples til en strømførende kontakt. Bruk av skjøteledning Hvis det er nødvendig å bruke skjøteledning, må man bruke en godkjent, jordet skjøteledning som er egnet til dette verktøyets kraftbehov (se tekniske data). Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid vikle kabelen helt av først. Montering og justering Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før montering og justering av verktøyet. Innstille lufttemperaturen (fig. B) Lufttemperaturen kan justeres slik at den passer til ulike bruksområder. Tabellen nedenfor inneholder forslag til innstillinger for forskjellige bruksområder. Innstilling Bruksområde Lav (1. område) • Tørking av maling og lakk • Fjerning av klistremerker • Voksing og fjerning av voks • Tørking av vått treverk før sparkling • Krymping av PVC-emballasje og isolasjonsrør • Tining av frosne rør Middels (2. område) • Sveising av plast • Bøying av plastrør og -ark • Løsning av rustede eller svært tilstrammede muttere og bolter Høy (4. område) • Fjerning av maling og lakk • Lodding av rørledd • Hvis du ikke er sikker på hvilken innstilling du skal bruke, starter du med lav temperatur og øker temperaturen gradvis til du får ønsket resultat. Montere riktig tilbehør Verktøyet leveres med diverse tilbehør for ulike bruksområder. Ikon Beskrivelse Bruk Glassbeskyttelse Beskytter vinduer ved fjerning av maling/lakk på innfatninger Skjæreflektor Lodding av rør Konisk munnstykke Sveising, krymping (varme konsentrert på lite område) Fiskehale Tørking, tining (varme spredt på større område) Skrape Fjerning av maling og lakk • Kontroller at verktøyet er slått av og at munnstykket er avkjølt. • Plasser ønsket tilbehør på munnstykket. Bruksanvisning • Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og gjeldende forskrifter. Hold verktøyet med bare én hånd (fig. C). Ikke legg den andre hånden over ventilasjonsåpningene (fig. D). Før maskinen tas i bruk: • Monter riktig tilbehør for det aktuelle bruksområdet. • Still inn ønsket lufttemperatur.
Side: 5
no - 5 48 N O R S K Start - stopp (fig. E) • For å slå på verktøyet setter du på/av-bryteren på I. Det kan avgis noe røyk etter at du slår på verktøyet, dette utgjør ikke et problem. • For å slå av verktøyet setter du på/av-bryteren på O. La verktøyet kjølne helt før du flytter eller legger det bort. Fjerne maling (fig. F) • Sett på riktig tilbehør. • Bruk høy lufttemperatur. • Slå på verktøyet. • Rett varmluften mot malingen som skal fjernes. • Når malingen blir myk, skraper du den vekk ved å bruke en håndskraper. • Ikke bruk verktøyet på vindusinnfatninger i metall, varmen kan ledes til glasset og føre til at det knuses. • Når du bruker verktøyet på andre vindusinnfatninger, bruker du glassbeskyttelsen. • Ikke la verktøyet hvile for lenge på ett sted. Da kan flaten ta fyr. • La ikke maling feste seg på skraperen. Den kan ta fyr. Hvis det er nødvendig, fjerner du malingrester forsiktig fra skraperen ved hjelp av en kniv. Stasjonær bruk (fig. G) Dette verktøyet kan også brukes i stasjonær modus. • Plasser verktøyet på arbeidsbenken som vist. • Sikre kabelen for å unngå at verktøyet dras av arbeidsbenken. • Slå verktøyet forsiktig på. • Sørg for at munnstykket alltid peker vekk fra deg og eventuelle andre personer. • La ikke noe falle inn i munnstykket. Avkjøling Munnstykket og tilbehøret blir svært varmt under bruk. La dette kjøle helt før du flytter eller legger bort verktøyet. • For å minske avkjølingstiden slår du verktøyet på ved den laveste lufttemperaturen og lar det være på i noen minutter. • Slå verktøyet av og la det kjølne i minst 30 minutter. Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om egnet tilleggsutstyr. Vedlikehold Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det kan brukes i lang tid med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift avhenger av riktig behandling og regelmessig rengjøring av verktøyet. Smøring Ditt elektoverktøy trenger ikke ekstra smøring. Rengjøring Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør elverktøyet regelmessig med en myk klut. Utslitt verktøy og miljøet Vern naturen. Kast ikke produktet sammen med annet avfall når det er utslitt. Lever det til kildesortering eller til et DEWALT-serviceverksted. DEWALT service Dersom det skulle oppstå feil med maskinen, lever den til et autorisert serviceverksted. (Se aktuell prisliste/katalog for ytterligere informasjon eller ta kontakt med DEWALT). På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst separat.
Side: 6
49 no - 6 N O R S K GARANTI • 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI • Hvis du ikke er tilfreds med ditt DEWALT verktøy, kan det returneres innen 30 dager til din DEWALT forhandler eller til et DEWALT autorisert serviceverksted og du kan bytte eller få pengene tilbake. Kvittering må fremlegges. • 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE • Skulle ditt DEWALT verktøy trenge vedlikehold eller service i de første 12 månedene etter det ble kjøpt, vil dette bli utført gratis av et autorisert DEWALT serviceverksted. Gratis vedlikeholdsservice omfatter arbeidskostnader. Tilbehørs- og reservedelskostnader inngår ikke. Kvittering må fremlegges. • 1 ÅRS GARANTI • Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra kjøpsdato at ditt DEWALT-produkt har feil eller mangler som skyldes material- eller fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle defekte deler gratis eller, etter egen vurdering, erstatte verktøyet gratis forutsatt at: • Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst. • Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert verksted/personell. • Kvittering kan fremlegges. Denne garantien er i tillegg til kjøperens rettigheter i henhold til Kjøpsloven. Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte serviceverksted finner du i DEWALT katalogen, eller ved å kontakte DEWALT. Alternativt kan du finne en liste over DEWALT autoriserte serviceverksteder og komplett informasjon om vår etter-salg-service på Internett-adressen vår: www.2helpU.com.

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeWalt DW340K men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DW340K. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DW340K DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeWalt DW340K

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeWalt DW340K under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Varmepistoler
  • Model/navn: DW340K
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk