DeWalt DW333 manual

Vis en manual for DeWalt DW333 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Sag
  • Model/navn: DW333
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk

Innholdsfortegnelse

Side: 74
NORSK
73
STIKKSAG
DW331, DW333
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT-verktøy. Mange års erfaring,
grundig produktutvikling og innovasjon gjør DEWALT
til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere
av elektrisk verktøy.
Tekniske data
DW331 DW333
Spenning V 230 230
Type 1 1
Motoreffekt W 701 701
Effektforbruk W 425 425
Turtall, ubelastet min-1
0 - 3.100 800 - 3.100
Slaglengde mm 26 26
Sagedybde i:
tre mm 130 130
aluminium mm 30 30
stål mm 12 12
rustfritt stål mm 4,5 4,5
Justering av avfasingsvinkelen 0 - 45° 0 - 45°
Vekt kg 2,6 2,6
LPA (lydtrykk) dB(A) 86 87
KPA (lydtrykk usikkerhet) dB(A) 2,8 2,8
LWA (lydeffekt) dB(A) 97 98
KWA (lydeffekt usikkerhet) dB(A) 2,8 2,8
Totalverdier vibrasjon (triax vector sum) bestemt iht. EN 60745:
Vibrasjonsutslipp ah
ah,CM = m/s² 5,0 7,0
Usikkerhet K = m/s² 1,5 1,8
Vibrasjonsutslipp ah
ah,CW = m/s² 6,0 7,5
Usikkerhet K = m/s² 2,0 1,5
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette
informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte
tester gitt i EN 60745, og kan brukes til å
sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan
brukes til forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for
vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet.
Dersom verktøyet brukes i andre
bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan
vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan
øke eksponeringsnivået betydelig for
hele arbeidsperioden.
En vurdering av nivået for
vibrasjonseksponeringen bør også tas
med i beregningen når verktøyet er
slått av eller når det går uten faktisk
å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å
beskytte operatøren mot følgene fra
vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like
verktøy og tilbehør, holde hendene
varme, organisere arbeidsmønster.
Sikringer
Europa 230 V verktøy10 Ampere, nettspenning
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for
hvert signalkodeord. Vennligst les håndboken og
legg merke til disse symbolene.
FARE: Indikerer en overhengende
farlig situasjon som vil føre til død eller
alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
ADVARSEL: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til død
eller alvorlige personskader hvis den
ikke avverges.
FORSIKTIG: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til små
eller moderate personskader hvis
den ikke avverges.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Betegner fare for elektrosjokk.
Betegner fare for brann.
Side: 75
NORSK
74
EU-samsvarserklæring
MASKINERIDIREKTIV
DW331, DW333
DEWALT erklærer at de produktene som er
beskrevet under ”tekniske data” er i samsvar med:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Disse produktene er også i samsvar med direktiv
2004/108/EC. For mer informasjon, vennligst
kontakt DEWALT på følgende adresser eller se
baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av
den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen
på vegne av DEWALT.
Horst Grossmann
visepresident teknikk og produktutvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
31.12.2009
ADVARSEL: For å redusere
skaderisikoen, les brukerhåndboken.
Generelle sikkerhetsadvarsler for
elektriske verktøy
ADVARSEL! Les alle
sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse
av advarslene og instruksjonene kan
resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller
alvorlig skade.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER
FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket ”elektrisk verktøy” i advarslene henviser til
ditt strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller
ditt batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy.
1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSOMRÅDET
a) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete
eller mørke områder er en invitasjon til ulykker.
b) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive
omgivelser, slik som i nærheten av
antennelige væsker, gasser eller støv.
Elektrisk verktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
c) Hold barn og tilskuere borte mens du
bruker et elektrisk verktøy. Distraksjoner
kan føre til at du mister kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHET
a) Støpselet til elektriske verktøy må passe
til stikkontakten. Aldri modifiser støpselet
på noen måte. Ikke bruk adaptere med
jordede elektriske verktøy. Umodifiserte
støpsler og stikkontakter som passer vil
redusere risikoen for elektrisk sjokk.
b) Unngå kroppskontakt med jordete
overflater slik som rør, radiatorer,
komfyrer og kjøleskap. Det finnes en økt
risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din
er jordet.
c) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn
eller våte forhold. Dersom det kommer vann
inn i et elektrisk verktøy vil det øke risikoen for
elektrisk sjokk.
d) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk
ledningen til å bære, trekke eller dra ut
støpselet til det elektriske verktøyet. Hold
ledningen borte fra varme, olje, skarpe
kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk
sjokk.
e) Når du bruker et elektrisk verktøy
utendørs, bruk en skjøteledning som
er egnet for utendørs bruk. Bruk av en
skjøteledning beregnet for utendørs bruk
reduserer risikoen for elektrisk sjokk.
f) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på
et fuktig sted er uunngåelig, bruk en
strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk
av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
3) PERSONLIG SIKKERHET
a) Hold deg våken, hold øye med det du
gjør og bruk sunn fornuft når du bruker
et elektrisk verktøy. Ikke bruk et elektrisk
verktøy dersom du er trøtt eller er påvirket
av medikamenter, narkotika eller alkohol.
Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk
av elektriske verktøy kan føre til alvorlig
personskade.
b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Verneutstyr slik som støvmaske,
sklisikre vernesko, hjelm, eller hørselsvern
brukt under passende forhold vil redusere
personskader.
Side: 76
NORSK
75
c) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at
bryteren er i av-stillingen før du kobler
til strømkilden og/eller batteripakken,
plukker opp eller bærer verktøyet. Å bære
elektriske verktøy med fingeren på bryteren
eller å sette inn støpselet mens elektriske
verktøy har bryteren på øker faren for ulykker.
d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du
slår på det elektriske verktøyet. En nøkkel
som er festet til en roterende del av det
elektriske verktøyet kan føre til personskade.
e) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste
og stå støtt hele tiden. Dette fører til at
du har bedre kontroll over det elektriske
verktøyet ved uventede situasjoner.
f) Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg
løstsittende klær eller smykker. Hold hår,
antrekk og hansker borte fra bevegelige
deler. Løstsittende antrekk, smykker eller
langt hår kan bli fanget opp av bevegelige
deler.
g) Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av
støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning,
må du sørge for at disse er koblet til og
ordentlig sikret.Bruk av støvoppsamlere kan
redusere støvrelaterte farer.
4) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV ELEKTRISKE VERKTØY
a) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det
elektriske verktøyet som situasjonen
krever. Det riktige elektriske verktøyet vil
gjøre jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.
b) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan
slå verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk
verktøy som ikke kan kontrolleres med
bryteren er farlig og må repareres.
c) Koble støpselet fra strømkilden og/eller
batteripakken fra det elektriske verktøyet
før du foretar noen justeringer, endrer
tilbehør eller lagrer elektriske verktøy.
Slike preventive sikkerhetsforanstaltninger
reduserer risikoen for å starte det elektriske
verktøyet ved et uhell.
d) Lagre elektriske verktøy som ikke
er i bruk, utilgjengelig for barn og la
ikke personer som ikke er kjent med
det elektriske verktøyet eller disse
instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy
er farlige i hendene på utrenede brukere.
e) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller
om bevegelige deler er feiljustert eller
fastskjært, om deler er ødelagt eller
andre forhold som kan påvirke driften
av verktøyet. Dersom det er skadet, få
verktøyet reparert før neste bruk. Mange
ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte
verktøy.
f) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt
vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe
skjærekanter setter seg mindre sannsynlig
fast og er lettere å kontrollere.
g) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene,
osv., i samsvar med disse instruksjonene
og ta i betraktning arbeidsforholdene og
det arbeidet som skal utføres. Bruk av
det elektriske verktøyet for oppgaver som er
forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
5) VEDLIKEHOLD
a) Få det elektriske verktøyet ditt
vedlikeholdt av en kvalifisert reparatør
som kun bruker originale reservedeler.
Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet blir
ivaretatt.
Ekstra sikkerhetsregler spesifikt for
stikksager
• Hold elektriske verktøy kun i isolerte
gripeoverflater når du utfører operasjoner
hvor kutteutstyret kan komme i kontakt
med skjulte ledninger eller egen ledning.
Kutteutstyr som kommer i kontakt med
en strømførende ledning, kan føre til at
eksponerte metalldeler på elektroverktøyet blir
strømførende, og kan gi operatøren støt.
• La motoren stoppe helt før du trekker ut
bladet fra sporet (det utsagede sporet). Et
blad i bevegelse kan slå inn i arbeidsstykket og
føre til knekt blad, skade på arbeidsstykket og
mulig personskade.
• Hold håndtakene tørre, rene og frie for
olje og fett. Dette gir deg bedre kontroll på
verktøyet.
• Hold bladene skarpe. Sløve blad kan føre til at
sagen svinger ut eller staller under trykk.
• Rengjør verktøyet ofte, spesielt etter
tung bruk. Støv og smuss som inneholder
metallpartikler kan ofte samle seg på innvendige
flater og kan føre til fare for elektrisk støt.
• Ikke bruk dette verktøyet lenge av gangen.
Vibrasjon på grunn av bruken av dette verktøyet
kan føre til skader på fingre, hender og armer.
Bruk hansker for å gi ekstra demping, ta ekstra
hvileperioder og begrens daglig bruk.
Side: 77
NORSK
76
Restrisikoer
Til tross for at man følger relevante
sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr,
er det bestemte farer som ikke kan unngås. Disse er:
– Hørselsskader
– Fare for personskade pga. flygende partikler.
– Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under
bruk.
– Fare for personskade ved langvarig bruk.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Bruk hørselvern.
Bruk vernebriller.
DATOKODE PLASSERING (FIG. A)
Datokoden (19), som også inkluderer
produksjonsåret, er trykket på huset.
Eksempel:
2010 XX XX
Produksjonsår
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Stikksag
1 Stikksagblad
1 Fotinnlegg mot oppflising
1 Fotbeskyttelsesdeksel
1 Støvavsugsskjerm
1 Adapter for avsuging av støv
1 Koffert
1 Instruksjonshåndbok
1 Sammenstillingstegning
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør
som kan ha oppstått under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå
denne håndboken før bruk.
Beskrivelse (fig. A)
ADVARSEL: Aldri modifiser
elektroverktøyet eller noen del av
det. Dette kan føre til materiell- eller
personskader.
1 Strømbryter
2 Låseknapp
3 Hjul for turtallsregulering
4 Kontroll for sagsponblåser
5 Bladsperre
6 Fingervern
7 Bladholder
8 Føringsrulle
9 Sko
10 Velger for pendelslag
11 Fothendel
BRUKSOMRÅDE
Stikksagen er designet for profesjonell saging av tre,
stål, aluminium, plast og keramiske materialer..
SKAL IKKE brukes under våte forhold eller ved
nærvær av brennbare væsker eller gasser.
Disse stikksagene er profesjonelle verktøy.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Tilsyn
er nødvendig når uerfarne brukere skal bruke dette
verktøy.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun
én spenning. Kontroller alltid at strømforsyningen
samsvarer med spenningen på merkeskiltet.
Ditt DEWALT-verktøy er dobbeltisolert
i samsvar med EN 60745; det trengs
derfor ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den
byttes i en spesialledning som fås via DEWALT-
serviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en
godkjent 3-leder skjøteledning egnet for verktøyets
strømforbruk (se tekniske data). Minimum størrelse
på lederen er 1.5 mm2
; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en
kabeltrommel.
Side: 78
NORSK
77
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: For å redusere
faren for personskader, slå av
enheten og koble verktøyet fra
strømforsyningen før du installerer
eller tar av utstyr, før justering
eller skifte av oppsett, eller når du
foretar reparasjoner. Forsikre deg
om at utløserbryteren er i stillingen
AV. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
Tilpasse og fjerne et sagblad (fig. B)
Det verktøyfrie utskiftingssystemet gjør det til en rask
og enkel affære å skifte sagblad.
• Åpne bladholderen (7) ved å trekke bladsperren (5)
helt tilbake.
• Sett sagbladet inn i bladholderen (7) mens du passer
på at baksiden av bladet passer inn i sporet i
føringsrullen (8).
• Slipp bladsperren (5).
• Når du skal fjerne sagbladet, må du trekke
bladsperren helt tilbake og trekke bladet ut av
holderen.
Sagblad
Bladtype Bruksområde
Fintannet sagblad for jevne, rette snitt
Grovtannet sagblad for raske, rette snitt
Metallsagblad for jernholdige og
ikke-jernholdige metaller
Sagblad for fluktende for avslutting av snitt inntil en
snitt* vegg eller en kant.
* Ikke er tilgjengelig i alle land.
Et bredt spektrum av spesial-sagblader er
tilgjengelige som tilleggsutstyr.
ADVARSEL: Du må alltid velge
sagblad meget omhyggelig.
Innstilling av avfasingsvinkel (fig. C)
Den justerbare foten (9) gjør det mulig å sage
venstre- og høyre-avfasingsvinkler på opptil 45°.
Avfasingsskalaen er utstyrt med markeringer ved 0°,
15°, 30° og 45°.
• Frigjør fothendelen (11).
• Skyv foten (9) mot sagbladet.
• Vipp foten og still inn den ønskede
avfasingsvinkelen ved hjelp av skalaen.
• Stram fothendelen.
Innstilling av pendelslaget (fig. A)
Det justerbare pendelslaget garanterer et perfekt
sagslag for forskjellige materialtyper.
• Skyv velgeren (10) til ønsket stilling i samsvar
med tabellen nedenfor. Velgeren kan stilles inn
under bruk.
Pos. Tre Metall Plast
3 Raske snitt - PVC
2 Tykke arbeidsstykker - Glassfiber
Akryl
1 Finerplate Aluminium -
Sponplate Ikke-jernholdig -
0 Tynne arbeidsstykker Platemetall -
Fine snitt
Innstilling av sagsponblåseren (fig. A)
Sagsponblåseren sender en justerbar luftstrøm mot
sagbladet for å holde arbeidsstykket fritt for sagspon
under sagingen.
• Still inn sagsponblåseren ved hjelp av hendelen (4).
- Lav For arbeid med metall, ved bruk av
kjølemidler og smøremidler og ved
bruk av støvavsug.
- Middels For arbeid med tre og liknende
materialer i lav hastighet.
- Høy For arbeid med tre og liknende
materialer i høy hastighet.
Montering av fotbeskyttelsesdekselet av plast
(fig. D)
Fotbeskyttelsesdekselet (12) reduserer slitasjen
på overflaten av (ømfintlige) arbeidsstykker.
• Sett dekselet på foten med et klikk, som vist.
Montering og fjerning av fotinnlegget mot
oppflising (fig. E1 & E2)
Fotinnlegget (13) mot oppflising får plass helt inntil
sagbladet og reduserer oppflisingen av arbeidsstykket.
Side: 79
NORSK
78
Innlegget kan monteres både i sagfoten og i
fotdekselet.
• Hold innlegget (13) i den viste retningen.
• Montering av innlegget i foten (9):
- Skyv kantene (14) inn i sporene (15).
- Skyv innlegget tilbake i stilling mot foten.
• Montering av innlegget i dekselet (12):
- Skyv kantene (14) inn bak ribbene (16).
- Skyv forkanten av innlegget mot dekselet.
Innlegget går på plass med et knepp.
• For å fjerne fotinnlegget må du utføre
ovenstående arbeidstrinn i motsatt rekkefølge.
Støvavsug (fig. F)
Støvavsugadapteren (17) i kombinasjon med
støvavsugsskjermen (18) bidrar til å fjerne støv fra
overflaten av arbeidsstykket når de er koblet til et
passende støvavsugsystem.
• Sett støvavsugsskjermen (18) på fingervernet (6),
inntil den går på plass med et knepp.
• Sett støvavsugadapteren (17) på verktøyet som
vist.
• Koble til slangen fra et passende
støvavsugsystem til adapteren.
ADVARSEL: Bruk et støvavsug som
er utformet i samsvar med gjeldende
direktiver om støvutslipp.
ADVARSEL: Bruk ikke et støvavsug
uten ordentlig gnistbeskyttelse ved
saging av metall.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til
sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende
forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere
risikoen for alvorlig personskade,
slå av verktøyet og koble det
fra strømkilden før du foretar
eventuelle justeringer eller fjerner/
installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør.
ADVARSEL:
• Pass på at arbeidsemnet er godt
sikret. Fjern spikre, skruer og andre
festeinnretninger som kan skade bladet.
• Sjekk at det er tilstrekkelig plass for
bladet under arbeidsemnet. Skjær
ikke materiell som overstiger bladets
maksimale skjæredybde.
• Bruk bare skarpe blader. Ødelagte eller
bøyde blader skal fjernes øyeblikkelig.
• Bruk ikke maskinen til saging av rør.
• La aldri maskinen gå uten sagblad.
• For optimale resultater bør maskinen
beveges jevnt og kontinuerlig over
arbeidsemnet. Utsett ikke sagbladet
for sidetrykk. Hold sagskoen flatt på
arbeidsemnet og før ledningen bort i rett
linje med maskinen. Ved saging av buer,
sirkler eller andre runde former, skyves
maskinen forsiktig fremover.
• Vent med å fjerne bladet fra
arbeidsemnet til maskinen har stanset.
Etter saging kan bladet være svært
varmt. Ikke ta på det.
Korrekt plassering av hendene
(fig. A, K)
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, skal man ALLTID
ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, skal man ALLTID holde
godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Riktig stilling for hendene er å ha en hånd på
fronthåndtaket (21) og den andre på hovedhåndtaket
(20).
Skru på og av (fig. A)
DW331
• Når du skal bruke verktøyet, trykker du på
strømbryteren.
• For kontinuerlig drift, trykk og hold nede bryteren
(1). Trykk på låseknappen (2) og slipp bryteren.
• Maskinen stanses ved å slippe strømbryteren.
• Når maskinen går i kontinuerlig drift, stanses den
med et rask trykk på strømbryteren, som deretter
slippes. Skru alltid av maskinen når arbeidet er
avsluttet og før støpselet tas ut av kontakten.
DW333
• Slå på: still på/av-bryteren (1) i fremre posisjon.
Side: 80
NORSK
79
• Slå av: still på/av-bryteren i bakre posisjon.
Skru alltid av maskinen når arbeidet er avsluttet
og før støpselet tas ut av stikkontakten.
Innstilling av den elektroniske
sagehastigheten (fig. G1 & G2)
DW331 (fig. G1)
Sagehastigheten varierer med trykket på på/
av-bryteren (1).
• For å forhåndsinnstille sagehastigheten, må du vri
turtallsvelgeren (3) til det ønskede nivået. Jo høyere
tall, desto høyere sagehastighet. Den ønskede
innstillingen avhenger av tykkelsen av materialet
og av materialtypen.
• Bruk høye hastigheter for saging i myke materialer
så som tre. Bruk lave hastigheter for å sage i metall.
DW333 (fig. G2)
Hjulet for turtallsregulering (3) kan brukes til
forhåndsinnstilling av maks. hastighet.
• Innstill den elektroniske turtall-regulatoren på
ønsket nivå. Den ønskede innstillingen avhenger
av tykkelsen av materialet og av materialtypen.
• Bruk høye hastigheter for saging i myke
materialer så som tre. Bruk lave hastigheter for å
sage i metall.
ADVARSEL:Etter at verktøyet er blitt
brukt i lengre tid på lave turtall, bør du
kjøre det på full fart uten belastning i
ca. 3 minutter.
Saging av tre
• Tegn om nødvendig en skjærestrek.
• Start maskinen.
• Hold maskinen mot arbeidsemnet og følg streken.
• Når du skal sage parallelt med kanten av
arbeidsstykket, monterers den parallelle
avstandsholderen og stikksagen styres langs
arbeidsstykket som vist i fig. H.
Saging i tre ved hjelp av et rundt hull
• Tegn om nødvendig en skjærestrek.
• Bor et hull (ø min. 12 mm) og stikk sagbladet inn
i det.
• Start maskinen.
• Følg streken.
• For å skjære perfekte runde former, monteres
passerstaven og innstilles ønsket radius (fig. I).
Saging opp til en utstikkende kant (fig. J)
• Bruk et vanlig sagblad og kutt fram til den
utstikkende kanten.
• Avslutt kuttet med et sagblad for fluktende snitt.
Støvavsug (fig. F)
• Når maskinen brukes innendørs i lengre tid,
må den kobles til en egnet støvsuger. Bruk en
støvsuger som er i samsvar med de gjeldende
forskrifter angående støvutslipp.
Saging av metall
• Monter et passende sagblad.
• Gå frem som beskrevet ovenfor.
ADVARSEL: Bruk et kjølende
smøremiddel (skjæreolje) for å unngå
overoppheting av sagbladet eller
arbeidsemnet.
VEDLIKEHOLD
Ditt DEWALT elektriske verktøy er designet for å
virke over en lang tidsperiode med et minimum
av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift
avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og
regelmessig renhold.
ADVARSEL: For å redusere
faren for personskader, slå av
enheten og koble verktøyet fra
strømforsyningen før du installerer
eller tar av utstyr, før justering
eller skifte av oppsett, eller når du
foretar reparasjoner. Forsikre deg
om at utløserbryteren er i stillingen
AV. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
Side: 81
NORSK
80
Smøring av styrerullen (fig. B)
Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av
hovedkabinettet med tørr luft når skitt
samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og
godkjent støvmaske når du utfører
denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller
sterke kjemikalier for å rengjøre ikke-
metalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene
som brukes i disse delene. Bruk en
klut som bare er fuktet med vann og
mild såpe. Aldri la noen væske trenge
inn i verktøyet; aldri dypp noen del av
verktøyet i en væske.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr
enn det som tilbys av DEWALT kan
være farlig, ettersom dette ikke er
testet sammen med dette verktøyet.
For å redusere faren for skader, bør
kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DEWALT brukes sammen med dette
produktet.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere
informasjon om egnet ekstrautstyr.
Disse omfatter:
- DE3241 Parallellanslag
- DE3242 Justeringsstang
Følgende reserveblad er tilgjengelige:
- DT2048 Fintannet sagblad
- DT2075 Grovtannet sagblad
- DT2160 Metallsagblad
- DT2074 Sagblad for fluktende snitt*
* Ikke er tilgjengelig i alle land.
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Dette produktet må
ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Dersom du en dag skulle finne ut at ditt DEWALT
produkt må erstattes, eller dersom det ikke lenger
trenges av deg, skal det ikke kastes sammen med
husholdningsavfallet. Gjør dette produktet tilgjengelig
for separat innsamling.
Separat innsamling av brukte produkter
og innpakning gjør at materialene kan
resirkuleres og brukes om igjen. Gjenbruk
av resirkulert materiale hjelper til med å
hindre miljøforurensing og reduserer
etterspørselen etter råmateriale.
Lokale forskrifter kan ha separat innsamling
av elektriske produkter fra husholdningen ved
kommunale søppelfyllinger eller hos forhandleren der
du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har en ordning for å samle inn og
resirkulere DEWALT produkter når de har nådd
slutten på livsløpet. For å benytte deg av denne
tjenesten, vennligst returner produktet til en
autorisert reparatør som vil samle dem inn på vegne
av oss.
Du kan finne nærmeste autoriserte reparatør ved
å ta kontakt med dit lokale DEWALT-kontor på den
adressen som du finner i denne brukerhåndboken.
Alternativt er en liste over autoriserte DEWALT-
reparatører og alle detaljer om service etter salg og
kontakter tilgjengelig på Internett på: www.2helpU.
com.
Side: 82
NORSK
81
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på
produktene sine og tilbyr en enestående
garanti for profesjonelle brukere av
produktet. Denne garantierklæringen
kommer i tillegg til, og har på ingen
måte negativ innvirkning på, dine
kontraktsmessige rettigheter som
profesjonell bruker eller på dine lovfestede
rettigheter som privat, ikke-profesjonell
bruker. Garantien er gyldig innen områdene
tilhørende medlemslandene i den
Europeiske Union (EU) og det Europeiske
Frihandelsområdet (EFTA).
• 30-DAGERS RISIKOFRI
TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med
ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan
du ganske enkelt returnere det innen
30 dager, komplett med alle de originale
komponentene slik du kjøpte det, til
innkjøpsstedet for å få full refusjon.
Produktet må ha blitt utsatt for rimelig
slitasje og kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Dersom du har behov for vedlikehold eller
service på ditt DEWALT-verktøy i de første
12 månedene etter kjøpet, får du 1 service
gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en
autorisert DEWALT reparatør. Kvittering må
fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer
tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke
sviktet under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt
på grunn av material- eller produksjonsfeil
innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer
DEWALT å bytte ut alle defekte deler
vederlagsfritt eller - etter vårt skjønn - å
erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig
anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig
slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av
uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises.
• Produktet returneres komplett med alle
originale komponenter.
Dersom du har et krav, kontakt
forhandleren eller finn nærmeste
autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT
katalogen, eller kontakt ditt DEWALT
kontor på adressen som angitt i denne
bruksanvisningen. En liste av autoriserte
DEWALT reparatører og informasjon om
vår etter-salg service finner du på internett
under: www.2helpU.com.

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om DeWalt DW333 ennå.

Spør et spørsmål om DeWalt DW333

Har du et spørsmål om DeWalt DW333 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DW333. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DW333 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.