DW331

DeWalt DW331 manual

DW331

Manual for DeWalt DW331 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 132 sider.

Side: 1
NORSK 73 STIKKSAG DW331, DW333 Gratulerer! Du har valgt et DEWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør DEWALT til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy. Tekniske data DW331 DW333 Spenning V 230 230 Type 1 1 Motoreffekt W 701 701 Effektforbruk W 425 425 Turtall, ubelastet min-1 0 - 3.100 800 - 3.100 Slaglengde mm 26 26 Sagedybde i: tre mm 130 130 aluminium mm 30 30 stål mm 12 12 rustfritt stål mm 4,5 4,5 Justering av avfasingsvinkelen 0 - 45° 0 - 45° Vekt kg 2,6 2,6 LPA (lydtrykk) dB(A) 86 87 KPA (lydtrykk usikkerhet) dB(A) 2,8 2,8 LWA (lydeffekt) dB(A) 97 98 KWA (lydeffekt usikkerhet) dB(A) 2,8 2,8 Totalverdier vibrasjon (triax vector sum) bestemt iht. EN 60745: Vibrasjonsutslipp ah ah,CM = m/s² 5,0 7,0 Usikkerhet K = m/s² 1,5 1,8 Vibrasjonsutslipp ah ah,CW = m/s² 6,0 7,5 Usikkerhet K = m/s² 2,0 1,5 Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte tester gitt i EN 60745, og kan brukes til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til forberedende vurdering av eksponering. ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden. En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden. Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte operatøren mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like verktøy og tilbehør, holde hendene varme, organisere arbeidsmønster. Sikringer Europa 230 V verktøy10 Ampere, nettspenning Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for hvert signalkodeord. Vennligst les håndboken og legg merke til disse symbolene. FARE: Indikerer en overhengende farlig situasjon som vil føre til død eller alvorlige personskader hvis den ikke avverges. ADVARSEL: Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan føre til død eller alvorlige personskader hvis den ikke avverges. FORSIKTIG: Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan føre til små eller moderate personskader hvis den ikke avverges. MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til personskader, men som kan føre til skader på utstyr hvis den ikke unngås. Betegner fare for elektrosjokk. Betegner fare for brann.
Side: 2
NORSK 74 EU-samsvarserklæring MASKINERIDIREKTIV DW331, DW333 DEWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under ”tekniske data” er i samsvar med: 2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-11. Disse produktene er også i samsvar med direktiv 2004/108/EC. For mer informasjon, vennligst kontakt DEWALT på følgende adresser eller se baksiden av håndboken. Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DEWALT. Horst Grossmann visepresident teknikk og produktutvikling DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11, D-65510, Idstein, Tyskland 31.12.2009 ADVARSEL: For å redusere skaderisikoen, les brukerhåndboken. Generelle sikkerhetsadvarsler for elektriske verktøy ADVARSEL! Les alle sikkerhetsadvarsler og alle instruksjoner. Manglende overholdelse av advarslene og instruksjonene kan resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller alvorlig skade. TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG BRUK Uttrykket ”elektrisk verktøy” i advarslene henviser til ditt strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller ditt batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy. 1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSOMRÅDET a) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete eller mørke områder er en invitasjon til ulykker. b) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive omgivelser, slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser eller støv. Elektrisk verktøy skaper gnister som kan antenne støv eller gasser. c) Hold barn og tilskuere borte mens du bruker et elektrisk verktøy. Distraksjoner kan føre til at du mister kontrollen. 2) ELEKTRISK SIKKERHET a) Støpselet til elektriske verktøy må passe til stikkontakten. Aldri modifiser støpselet på noen måte. Ikke bruk adaptere med jordede elektriske verktøy. Umodifiserte støpsler og stikkontakter som passer vil redusere risikoen for elektrisk sjokk. b) Unngå kroppskontakt med jordete overflater slik som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det finnes en økt risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din er jordet. c) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn eller våte forhold. Dersom det kommer vann inn i et elektrisk verktøy vil det øke risikoen for elektrisk sjokk. d) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk ledningen til å bære, trekke eller dra ut støpselet til det elektriske verktøyet. Hold ledningen borte fra varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede eller innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk sjokk. e) Når du bruker et elektrisk verktøy utendørs, bruk en skjøteledning som er egnet for utendørs bruk. Bruk av en skjøteledning beregnet for utendørs bruk reduserer risikoen for elektrisk sjokk. f) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på et fuktig sted er uunngåelig, bruk en strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for elektrisk sjokk. 3) PERSONLIG SIKKERHET a) Hold deg våken, hold øye med det du gjør og bruk sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Ikke bruk et elektrisk verktøy dersom du er trøtt eller er påvirket av medikamenter, narkotika eller alkohol. Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av elektriske verktøy kan føre til alvorlig personskade. b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller. Verneutstyr slik som støvmaske, sklisikre vernesko, hjelm, eller hørselsvern brukt under passende forhold vil redusere personskader.
Side: 3
NORSK 75 c) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at bryteren er i av-stillingen før du kobler til strømkilden og/eller batteripakken, plukker opp eller bærer verktøyet. Å bære elektriske verktøy med fingeren på bryteren eller å sette inn støpselet mens elektriske verktøy har bryteren på øker faren for ulykker. d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på det elektriske verktøyet. En nøkkel som er festet til en roterende del av det elektriske verktøyet kan føre til personskade. e) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og stå støtt hele tiden. Dette fører til at du har bedre kontroll over det elektriske verktøyet ved uventede situasjoner. f) Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg løstsittende klær eller smykker. Hold hår, antrekk og hansker borte fra bevegelige deler. Løstsittende antrekk, smykker eller langt hår kan bli fanget opp av bevegelige deler. g) Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning, må du sørge for at disse er koblet til og ordentlig sikret.Bruk av støvoppsamlere kan redusere støvrelaterte farer. 4) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV ELEKTRISKE VERKTØY a) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det elektriske verktøyet som situasjonen krever. Det riktige elektriske verktøyet vil gjøre jobben bedre og tryggere ved den hastigheten det ble konstruert for. b) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan slå verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk verktøy som ikke kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres. c) Koble støpselet fra strømkilden og/eller batteripakken fra det elektriske verktøyet før du foretar noen justeringer, endrer tilbehør eller lagrer elektriske verktøy. Slike preventive sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen for å starte det elektriske verktøyet ved et uhell. d) Lagre elektriske verktøy som ikke er i bruk, utilgjengelig for barn og la ikke personer som ikke er kjent med det elektriske verktøyet eller disse instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy er farlige i hendene på utrenede brukere. e) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller om bevegelige deler er feiljustert eller fastskjært, om deler er ødelagt eller andre forhold som kan påvirke driften av verktøyet. Dersom det er skadet, få verktøyet reparert før neste bruk. Mange ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte verktøy. f) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe skjærekanter setter seg mindre sannsynlig fast og er lettere å kontrollere. g) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene, osv., i samsvar med disse instruksjonene og ta i betraktning arbeidsforholdene og det arbeidet som skal utføres. Bruk av det elektriske verktøyet for oppgaver som er forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en farlig situasjon. 5) VEDLIKEHOLD a) Få det elektriske verktøyet ditt vedlikeholdt av en kvalifisert reparatør som kun bruker originale reservedeler. Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet blir ivaretatt. Ekstra sikkerhetsregler spesifikt for stikksager • Hold elektriske verktøy kun i isolerte gripeoverflater når du utfører operasjoner hvor kutteutstyret kan komme i kontakt med skjulte ledninger eller egen ledning. Kutteutstyr som kommer i kontakt med en strømførende ledning, kan føre til at eksponerte metalldeler på elektroverktøyet blir strømførende, og kan gi operatøren støt. • La motoren stoppe helt før du trekker ut bladet fra sporet (det utsagede sporet). Et blad i bevegelse kan slå inn i arbeidsstykket og føre til knekt blad, skade på arbeidsstykket og mulig personskade. • Hold håndtakene tørre, rene og frie for olje og fett. Dette gir deg bedre kontroll på verktøyet. • Hold bladene skarpe. Sløve blad kan føre til at sagen svinger ut eller staller under trykk. • Rengjør verktøyet ofte, spesielt etter tung bruk. Støv og smuss som inneholder metallpartikler kan ofte samle seg på innvendige flater og kan føre til fare for elektrisk støt. • Ikke bruk dette verktøyet lenge av gangen. Vibrasjon på grunn av bruken av dette verktøyet kan føre til skader på fingre, hender og armer. Bruk hansker for å gi ekstra demping, ta ekstra hvileperioder og begrens daglig bruk.
Side: 4
NORSK 76 Restrisikoer Til tross for at man følger relevante sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke kan unngås. Disse er: – Hørselsskader – Fare for personskade pga. flygende partikler. – Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under bruk. – Fare for personskade ved langvarig bruk. Merking på verktøyet Følgende piktogrammer vises på verktøyet: Les instruksjonshåndboken før bruk. Bruk hørselvern. Bruk vernebriller. DATOKODE PLASSERING (FIG. A) Datokoden (19), som også inkluderer produksjonsåret, er trykket på huset. Eksempel: 2010 XX XX Produksjonsår Pakkens innhold Pakken inneholder: 1 Stikksag 1 Stikksagblad 1 Fotinnlegg mot oppflising 1 Fotbeskyttelsesdeksel 1 Støvavsugsskjerm 1 Adapter for avsuging av støv 1 Koffert 1 Instruksjonshåndbok 1 Sammenstillingstegning • Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha oppstått under transport. • Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne håndboken før bruk. Beskrivelse (fig. A) ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del av det. Dette kan føre til materiell- eller personskader. 1 Strømbryter 2 Låseknapp 3 Hjul for turtallsregulering 4 Kontroll for sagsponblåser 5 Bladsperre 6 Fingervern 7 Bladholder 8 Føringsrulle 9 Sko 10 Velger for pendelslag 11 Fothendel BRUKSOMRÅDE Stikksagen er designet for profesjonell saging av tre, stål, aluminium, plast og keramiske materialer.. SKAL IKKE brukes under våte forhold eller ved nærvær av brennbare væsker eller gasser. Disse stikksagene er profesjonelle verktøy. IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Tilsyn er nødvendig når uerfarne brukere skal bruke dette verktøy. Elektrisk sikkerhet Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning. Kontroller alltid at strømforsyningen samsvarer med spenningen på merkeskiltet. Ditt DEWALT-verktøy er dobbeltisolert i samsvar med EN 60745; det trengs derfor ikke noen jordledning. Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en spesialledning som fås via DEWALT- serviceorganisasjon. Bruk av skjøteledning Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en godkjent 3-leder skjøteledning egnet for verktøyets strømforbruk (se tekniske data). Minimum størrelse på lederen er 1.5 mm2 ; maksimum lengde er 30 m. Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en kabeltrommel.
Side: 5
NORSK 77 MONTERING OG JUSTERING ADVARSEL: For å redusere faren for personskader, slå av enheten og koble verktøyet fra strømforsyningen før du installerer eller tar av utstyr, før justering eller skifte av oppsett, eller når du foretar reparasjoner. Forsikre deg om at utløserbryteren er i stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader. Tilpasse og fjerne et sagblad (fig. B) Det verktøyfrie utskiftingssystemet gjør det til en rask og enkel affære å skifte sagblad. • Åpne bladholderen (7) ved å trekke bladsperren (5) helt tilbake. • Sett sagbladet inn i bladholderen (7) mens du passer på at baksiden av bladet passer inn i sporet i føringsrullen (8). • Slipp bladsperren (5). • Når du skal fjerne sagbladet, må du trekke bladsperren helt tilbake og trekke bladet ut av holderen. Sagblad Bladtype Bruksområde Fintannet sagblad for jevne, rette snitt Grovtannet sagblad for raske, rette snitt Metallsagblad for jernholdige og ikke-jernholdige metaller Sagblad for fluktende for avslutting av snitt inntil en snitt* vegg eller en kant. * Ikke er tilgjengelig i alle land. Et bredt spektrum av spesial-sagblader er tilgjengelige som tilleggsutstyr. ADVARSEL: Du må alltid velge sagblad meget omhyggelig. Innstilling av avfasingsvinkel (fig. C) Den justerbare foten (9) gjør det mulig å sage venstre- og høyre-avfasingsvinkler på opptil 45°. Avfasingsskalaen er utstyrt med markeringer ved 0°, 15°, 30° og 45°. • Frigjør fothendelen (11). • Skyv foten (9) mot sagbladet. • Vipp foten og still inn den ønskede avfasingsvinkelen ved hjelp av skalaen. • Stram fothendelen. Innstilling av pendelslaget (fig. A) Det justerbare pendelslaget garanterer et perfekt sagslag for forskjellige materialtyper. • Skyv velgeren (10) til ønsket stilling i samsvar med tabellen nedenfor. Velgeren kan stilles inn under bruk. Pos. Tre Metall Plast 3 Raske snitt - PVC 2 Tykke arbeidsstykker - Glassfiber Akryl 1 Finerplate Aluminium - Sponplate Ikke-jernholdig - 0 Tynne arbeidsstykker Platemetall - Fine snitt Innstilling av sagsponblåseren (fig. A) Sagsponblåseren sender en justerbar luftstrøm mot sagbladet for å holde arbeidsstykket fritt for sagspon under sagingen. • Still inn sagsponblåseren ved hjelp av hendelen (4). - Lav For arbeid med metall, ved bruk av kjølemidler og smøremidler og ved bruk av støvavsug. - Middels For arbeid med tre og liknende materialer i lav hastighet. - Høy For arbeid med tre og liknende materialer i høy hastighet. Montering av fotbeskyttelsesdekselet av plast (fig. D) Fotbeskyttelsesdekselet (12) reduserer slitasjen på overflaten av (ømfintlige) arbeidsstykker. • Sett dekselet på foten med et klikk, som vist. Montering og fjerning av fotinnlegget mot oppflising (fig. E1 & E2) Fotinnlegget (13) mot oppflising får plass helt inntil sagbladet og reduserer oppflisingen av arbeidsstykket.
Side: 6
NORSK 78 Innlegget kan monteres både i sagfoten og i fotdekselet. • Hold innlegget (13) i den viste retningen. • Montering av innlegget i foten (9): - Skyv kantene (14) inn i sporene (15). - Skyv innlegget tilbake i stilling mot foten. • Montering av innlegget i dekselet (12): - Skyv kantene (14) inn bak ribbene (16). - Skyv forkanten av innlegget mot dekselet. Innlegget går på plass med et knepp. • For å fjerne fotinnlegget må du utføre ovenstående arbeidstrinn i motsatt rekkefølge. Støvavsug (fig. F) Støvavsugadapteren (17) i kombinasjon med støvavsugsskjermen (18) bidrar til å fjerne støv fra overflaten av arbeidsstykket når de er koblet til et passende støvavsugsystem. • Sett støvavsugsskjermen (18) på fingervernet (6), inntil den går på plass med et knepp. • Sett støvavsugadapteren (17) på verktøyet som vist. • Koble til slangen fra et passende støvavsugsystem til adapteren. ADVARSEL: Bruk et støvavsug som er utformet i samsvar med gjeldende direktiver om støvutslipp. ADVARSEL: Bruk ikke et støvavsug uten ordentlig gnistbeskyttelse ved saging av metall. BRUK Bruksanvisning ADVARSEL: Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende forskrifter. ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade, slå av verktøyet og koble det fra strømkilden før du foretar eventuelle justeringer eller fjerner/ installerer tilleggsutstyr eller tilbehør. ADVARSEL: • Pass på at arbeidsemnet er godt sikret. Fjern spikre, skruer og andre festeinnretninger som kan skade bladet. • Sjekk at det er tilstrekkelig plass for bladet under arbeidsemnet. Skjær ikke materiell som overstiger bladets maksimale skjæredybde. • Bruk bare skarpe blader. Ødelagte eller bøyde blader skal fjernes øyeblikkelig. • Bruk ikke maskinen til saging av rør. • La aldri maskinen gå uten sagblad. • For optimale resultater bør maskinen beveges jevnt og kontinuerlig over arbeidsemnet. Utsett ikke sagbladet for sidetrykk. Hold sagskoen flatt på arbeidsemnet og før ledningen bort i rett linje med maskinen. Ved saging av buer, sirkler eller andre runde former, skyves maskinen forsiktig fremover. • Vent med å fjerne bladet fra arbeidsemnet til maskinen har stanset. Etter saging kan bladet være svært varmt. Ikke ta på det. Korrekt plassering av hendene (fig. A, K) ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade, skal man ALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist. ADVARSEL: For å redusere faren for personskade, skal man ALLTID holde godt fast, for å være forberedt på en plutselig reaksjon. Riktig stilling for hendene er å ha en hånd på fronthåndtaket (21) og den andre på hovedhåndtaket (20). Skru på og av (fig. A) DW331 • Når du skal bruke verktøyet, trykker du på strømbryteren. • For kontinuerlig drift, trykk og hold nede bryteren (1). Trykk på låseknappen (2) og slipp bryteren. • Maskinen stanses ved å slippe strømbryteren. • Når maskinen går i kontinuerlig drift, stanses den med et rask trykk på strømbryteren, som deretter slippes. Skru alltid av maskinen når arbeidet er avsluttet og før støpselet tas ut av kontakten. DW333 • Slå på: still på/av-bryteren (1) i fremre posisjon.
Side: 7
NORSK 79 • Slå av: still på/av-bryteren i bakre posisjon. Skru alltid av maskinen når arbeidet er avsluttet og før støpselet tas ut av stikkontakten. Innstilling av den elektroniske sagehastigheten (fig. G1 & G2) DW331 (fig. G1) Sagehastigheten varierer med trykket på på/ av-bryteren (1). • For å forhåndsinnstille sagehastigheten, må du vri turtallsvelgeren (3) til det ønskede nivået. Jo høyere tall, desto høyere sagehastighet. Den ønskede innstillingen avhenger av tykkelsen av materialet og av materialtypen. • Bruk høye hastigheter for saging i myke materialer så som tre. Bruk lave hastigheter for å sage i metall. DW333 (fig. G2) Hjulet for turtallsregulering (3) kan brukes til forhåndsinnstilling av maks. hastighet. • Innstill den elektroniske turtall-regulatoren på ønsket nivå. Den ønskede innstillingen avhenger av tykkelsen av materialet og av materialtypen. • Bruk høye hastigheter for saging i myke materialer så som tre. Bruk lave hastigheter for å sage i metall. ADVARSEL:Etter at verktøyet er blitt brukt i lengre tid på lave turtall, bør du kjøre det på full fart uten belastning i ca. 3 minutter. Saging av tre • Tegn om nødvendig en skjærestrek. • Start maskinen. • Hold maskinen mot arbeidsemnet og følg streken. • Når du skal sage parallelt med kanten av arbeidsstykket, monterers den parallelle avstandsholderen og stikksagen styres langs arbeidsstykket som vist i fig. H. Saging i tre ved hjelp av et rundt hull • Tegn om nødvendig en skjærestrek. • Bor et hull (ø min. 12 mm) og stikk sagbladet inn i det. • Start maskinen. • Følg streken. • For å skjære perfekte runde former, monteres passerstaven og innstilles ønsket radius (fig. I). Saging opp til en utstikkende kant (fig. J) • Bruk et vanlig sagblad og kutt fram til den utstikkende kanten. • Avslutt kuttet med et sagblad for fluktende snitt. Støvavsug (fig. F) • Når maskinen brukes innendørs i lengre tid, må den kobles til en egnet støvsuger. Bruk en støvsuger som er i samsvar med de gjeldende forskrifter angående støvutslipp. Saging av metall • Monter et passende sagblad. • Gå frem som beskrevet ovenfor. ADVARSEL: Bruk et kjølende smøremiddel (skjæreolje) for å unngå overoppheting av sagbladet eller arbeidsemnet. VEDLIKEHOLD Ditt DEWALT elektriske verktøy er designet for å virke over en lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og regelmessig renhold. ADVARSEL: For å redusere faren for personskader, slå av enheten og koble verktøyet fra strømforsyningen før du installerer eller tar av utstyr, før justering eller skifte av oppsett, eller når du foretar reparasjoner. Forsikre deg om at utløserbryteren er i stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
Side: 8
NORSK 80 Smøring av styrerullen (fig. B) Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring. Rengjøring ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet med tørr luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene. Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når du utfører denne prosedyren. ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier for å rengjøre ikke- metalliske deler av verktøyet. Disse kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp noen del av verktøyet i en væske. Tilleggsutstyr ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som tilbys av DEWALT kan være farlig, ettersom dette ikke er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere faren for skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av DEWALT brukes sammen med dette produktet. Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om egnet ekstrautstyr. Disse omfatter: - DE3241 Parallellanslag - DE3242 Justeringsstang Følgende reserveblad er tilgjengelige: - DT2048 Fintannet sagblad - DT2075 Grovtannet sagblad - DT2160 Metallsagblad - DT2074 Sagblad for fluktende snitt* * Ikke er tilgjengelig i alle land. Beskyttelse av miljøet Separat innsamling. Dette produktet må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Dersom du en dag skulle finne ut at ditt DEWALT produkt må erstattes, eller dersom det ikke lenger trenges av deg, skal det ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. Gjør dette produktet tilgjengelig for separat innsamling. Separat innsamling av brukte produkter og innpakning gjør at materialene kan resirkuleres og brukes om igjen. Gjenbruk av resirkulert materiale hjelper til med å hindre miljøforurensing og reduserer etterspørselen etter råmateriale. Lokale forskrifter kan ha separat innsamling av elektriske produkter fra husholdningen ved kommunale søppelfyllinger eller hos forhandleren der du kjøper et nytt produkt. DEWALT har en ordning for å samle inn og resirkulere DEWALT produkter når de har nådd slutten på livsløpet. For å benytte deg av denne tjenesten, vennligst returner produktet til en autorisert reparatør som vil samle dem inn på vegne av oss. Du kan finne nærmeste autoriserte reparatør ved å ta kontakt med dit lokale DEWALT-kontor på den adressen som du finner i denne brukerhåndboken. Alternativt er en liste over autoriserte DEWALT- reparatører og alle detaljer om service etter salg og kontakter tilgjengelig på Internett på: www.2helpU. com.
Side: 9
NORSK 81 GARANTI DEWALT er overbevist om kvaliteten på produktene sine og tilbyr en enestående garanti for profesjonelle brukere av produktet. Denne garantierklæringen kommer i tillegg til, og har på ingen måte negativ innvirkning på, dine kontraktsmessige rettigheter som profesjonell bruker eller på dine lovfestede rettigheter som privat, ikke-profesjonell bruker. Garantien er gyldig innen områdene tilhørende medlemslandene i den Europeiske Union (EU) og det Europeiske Frihandelsområdet (EFTA). • 30-DAGERS RISIKOFRI TILFREDSHETSGARANTI • Dersom du ikke er helt tilfreds med ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan du ganske enkelt returnere det innen 30 dager, komplett med alle de originale komponentene slik du kjøpte det, til innkjøpsstedet for å få full refusjon. Produktet må ha blitt utsatt for rimelig slitasje og kvittering må fremvises. • ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT • Dersom du har behov for vedlikehold eller service på ditt DEWALT-verktøy i de første 12 månedene etter kjøpet, får du 1 service gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en autorisert DEWALT reparatør. Kvittering må fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke sviktet under garantien. • ET ÅRS FULL GARANTI • Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt på grunn av material- eller produksjonsfeil innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer DEWALT å bytte ut alle defekte deler vederlagsfritt eller - etter vårt skjønn - å erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at: • Produktet ikke har blitt feilaktig anvendt; • Produktet har blitt utsatt for rimelig slitasje; • Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av uautoriserte personer; • Kvittering fremvises. • Produktet returneres komplett med alle originale komponenter. Dersom du har et krav, kontakt forhandleren eller finn nærmeste autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT katalogen, eller kontakt ditt DEWALT kontor på adressen som angitt i denne bruksanvisningen. En liste av autoriserte DEWALT reparatører og informasjon om vår etter-salg service finner du på internett under: www.2helpU.com.

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeWalt DW331 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DW331. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DW331 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeWalt DW331

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeWalt DW331 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Sager
  • Model/navn: DW331
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk