DeWalt DW324 manual

Manual for DeWalt DW324 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 104 sider.

Side: 1
® DW322 DW321 DW323 DW324
Side: 2
N O R S K no - 1 52 STIKKSAG DW322/DW321/DW323/DW324 Gratulerer! Du har valgt et DEWALT elektroverktøy. Årelang erfaring, konstant produktutvikling og fornyelse gjør DEWALT til en av de mest pålitelige partnere for profesjonelle brukere. Innholdsfortegnelse Tekniske data no - 1 CE-Sikkerhetserklæring no - 2 Sikkerhetsforskrifter no - 2 Kontroll av pakkens innhold no - 3 Beskrivelse no - 4 Elektrisk sikkerhet no - 4 Bruk av skjøteledning no - 4 Montering og justering no - 4 Bruksanvisning no - 5 Vedlikehold no - 6 Garanti no - 7 Tekniske data DW322 DW321 DW323 DW324 Spenning V 230 230 230 230 Motoreffekt W 650 701 701 650 Utgangseffekt W 410 445 425 410 Turtall/min, tomgang 3.100 500-3.100 500-3.100 3.100 Slaglengde mm 26 26 26 26 Skjæredybde i: - tre mm avhengig avhengig avhengig avhengig av blad av blad av blad av blad - aluminium mm 20 20 20 20 - stål mm 10 10 10 10 - i rustfri stållegering mm - 3 3 - Gjæringsvinkel-område (venstre og høyre) 0 - 45° 0 - 45° 0 - 45° 0 - 45° Vekt kg 2,4 2,4 2,4 2,4 Sikring: 230 V 10 A Følgende symboler brukes i denne instruksjonsboken: Betegner risiko for personskade, livsfare eller ødeleggelse av verktøyet dersom instruksene i denne instruksjonsboken ikke følges. Betegner risiko for elektrisk støt.
Side: 3
53 no - 2 N O R S K CE-Sikkerhetserklæring DW322/DW321/DW323/DW324 DEWALT erklærer at disse elektroverktøyer er konstruert i henhold til: 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3. Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt DEWALT på adressen nedenfor eller se veiledningens bakside. Lydnivået er i overensstemmelse med 86/188/EEC og 98/37/EEC, målt i henhold til EN 50144: DW322 DW321 DW323 DW324 LpA (lydnivå) dB(A)* 93 93 LWA (akustisk effekt) dB(A) 101 101 * ved brukerens øre Bruk egnet verneutstyr for å beskytte hørselen dersom lydnivået overskrider 85 dB(A). Den veide geometriske middelverdien av akselerasjonsfrekvensen i følge EN 50144: DW322 DW321 DW323 DW324 < 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2 Director Engineering and Product Development Horst Großmann DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40, D-65510, Idstein, Tyskland Sikkerhetsforskrifter Ta deg tid til å lese nøye gjennom bruksanvisningen før du begynner å bruke maskinen. Oppbevar bruksanvisningen på et lett tilgjengelig sted slik at alle som skal bruke maskinen lett kan finne den. I tillegg til nedenforstående forskrifter, må alle vernebestemmelsene til Statens Arbeidstilsyn følges når det gjelder arbeid med elektroverktøy. ADVARSEL! Ved bruk av elektroverktøy må disse grunnleggende sikkerhetsforskrifter følges for å redusere risikoen for elektrisk støt, personskade og brann. 1 Bruk hørselsvern Støynivået ved bearbeiding av forskjellige materialer kan variere, og i blant kan nivået overstige 85 dB(A). For å beskytte deg selv bør du alltid bruke hørselsvern. 2 Hold arbeidsområdet rent og ryddig En uryddig arbeidsplass innbyr til skader. 3 Tenk på arbeidsmiljøet Utsett ikke elektroverktøy for regn. Ikke bruk det på fuktige eller våte steder. Sørg for god belysning over arbeidsplassen. Bruk ikke elektroverktøy i nærheten av brannfarlige væsker eller gasser. 4 Beskytt deg mot elektrisk støt Unngå kroppskontakt med jordede deler (for eksempel vannrør, komfyrer, kjøleskap o.l.). Under ekstreme arbeidsforhold (for eksempel ved høy luftfuktighet, forekomst av metallstøv o.l.) kan man øke sikkerheten ved å tilkoble en jordfeilbryter. 5 Hold barn unna Ikke la barn komme i kontakt med verktøyet eller skjøteledningen. Det skal holdes tilsyn med barn under 16 år. 6 Oppbevar elektroverktøy på et trygt sted Når maskinen ikke er i bruk, skal den oppbevares på et tørt sted, gjerne høyt oppe og innlåst, utenfor barns rekkevidde. 7 Overbelast ikke maskinen Maskinen arbeider bedre og sikrere innenfor det angitte effektområdet. 8 Bruk riktig elektroverktøy Tving ikke en maskin til å gjøre arbeid som krever kraftigere verktøy.
Side: 4
N O R S K no - 3 54 Bruk ikke elektroverktøy til formål det ikke er ment for, som for eksempel å fjerne kvister eller kappe ved med en håndsirkelsag. 9 Kle deg riktig Ha ikke på deg løstsittende klær eller smykker. De kan sette seg fast i de bevegelige delene. Vi anbefaler gummihansker og sko som ikke glir når du arbeider utendørs. Bruk hårnett hvis du har langt hår. 10 Bruk vernebriller Bruk vernebriller for å unngå at det blåser støv inn i øynene og skader deg. Hvis det støver mye, bør du bruke ansikts- eller støvmaske. 11 Stell pent med ledningen Bær ikke maskinen i ledningen og, trekk ikke i ledningen når du skal ta støpselet ut av stikkontakten. Utsett ikke ledningen for varme, olje eller skarpe kanter. 12 Sikre arbeidsstykket Bruk tvinger eller skrustikker til å feste arbeidsstykket med. Dette er sikrere enn å bruke hånden, og du får begge hendene fri til å arbeide med. 13 Strekk deg ikke for langt Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og balanse. 14 Vær nøye med vedlikeholdet Hold tilbehøret skarpt og rent. Følg forskriftene når det gjelder vedlikehold og skifte av tilbehør. Kontroller maskinens ledning regelmessig og få den reparert av et autorisert verksted om den skulle bli skadet. Kontroller skjøteledninger regelmessig, skift dem ut om de skulle bli skadet. Hold håndtakene tørre, rene og fri for olje og fett. 15 Trekk støpselet ut av stikkontakten Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten når maskinen ikke er i bruk, ved vedlikehold og ved skifte av tilbehør. 16 Fjern nøkler Gjør det til vane å sjekke om nøkler og justeringsverktøy er fjernet før maskinen startes. 17 Unngå at verktøyet blir slått på utilsiktet Bær ikke maskinen med fingeren på strømbryteren når den er tilkoblet strømnettet. Pass på at strømbryteren er avslått når du setter støpselet i stikkontakten. 18 Utendørs skjøteledning Utendørs må det bare brukes skjøteledning som er tillatt for utendørs bruk og merket for dette. 19 Vær oppmerksom Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Bruk ikke maskinen når du er trett. 20 Sjekk skadede deler før du setter støpselet i stikkontakten Før fortsatt bruk av maskinen skal eventuelle skadede deler eller deksler kontrolleres nøye for å bringe på det rene om de fungerer riktig og utfører det de skal. Kontroller justeringen av bevegelige deler, om de sitter i klemme, om deler er brukket. Sjekk at alt er riktig montert og er slik det skal være. En del eller et deksel som er skadet, skal repareres eller skiftes ut av et autorisert verksted dersom ikke annet er angitt i bruksanvisningen. Ødelagte brytere skal repareres av et autorisert serviceverksted. Bruk ikke maskinen hvis den ikke kan slås av og på med bryteren. 21 ADVARSEL! Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales i bruksanvisningen og i katalogene. Bruk av annet verktøy eller tilbehør enn det som anbefales i bruksanvisningen eller i katalogene kan medføre en mulig risiko for personskade. 22 La verktøyet repareres av et autorisert DEWALT serviceverksted Dette elektroverktøyet er i samsvar med gjeldende sikkerhetsforskrifter. Unngå risiko: Overlat alltid reparasjon av elektriske apparater til kvalifisert servicepersonale. Kontroll av pakkens innhold Pakken inneholder: 1 Stikksag 3 Blad 1 Sponvern for sagsko 1 Støvavsugningsadapter 1 Ripevern for sagsko (DW321/DW323) 2 Umbrakonøkler (DW322/DW324) 1 Umbrakonøkkel (DW321/DW323) 1 Koffert 1 Instruksjonsbok 1 Splitt-tegning • Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt skadet under transporten. • Ta deg tid til å lese nøye igjennom instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før verktøyet tas i bruk.
Side: 5
55 no - 4 N O R S K Beskrivelse (fig. A) Din stikksag er utformet for profesjonell saging av tre, stål, aluminium, PVC eller keramiske materialer. 1 Strømbryter 2 Variabel hastighetskontroll (DW321/DW323) 3 Låseknapp (DW321/DW322) 3 Motorhus (DW323/DW324) 4 Pendelbevegelse-velger 5 Uttak for støvsuger 6 Sagsko 7 Føringsrulle 8 Vernedeksel 9 Bladholder 10 Innstillings-håndtak for sagsponblåser 11 Omdreinings-håndtak (DW321/DW323) Elektrisk sikkerhet Den elektriske motoren er kun konstruert for én spenning. Kontroller alltid at nettspenningen er i overensstemmelse med spenningen på typeskiltet. Ditt DEWALT verktøy er dobbeltisolert i samsvar med EN 50144. Jordet ledning er derfor ikke nødvendig. Skifting av kabel eller støpsel Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel eller støpsel. Et støpsel med blottede kopperledere er farlig hvis det koples til en strømførende kontakt. Bruk av skjøteledning Hvis det er nødvendig å bruke skjøteledning, må man bruke en godkjent skjøteledning som er egnet til dette verktøyets kraftbehov (se tekniske data). Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid vikle kabelen helt av først. Montering og justering Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før montering og justering av verktøyet. Montering og fjerning av sagblad DW322/DW324 - (fig. B) DEWALT konvensjonelle system garanterer lett skifte av sagblad ved å bruke Allen-nøkkelen som følger med verktøyet. • Beveg sagbladet opp eller ned så bladholderens (9) klemskrue (12) blir eksponert. • Når du skal løsne skruen på bladholderen (9), brukes umbrakonøkkelen (13) som følger med verktøyet. • Sett inn eller fjern sagbladet ved å føre baksiden av bladet inn i sporet på føringsrullen. DW321/DW323 - (fig. A & C) DEWALT redskapsfrie-system garanterer raskt og lett skifte av sagblader. • Trekk omdreinings-håndtaket (11) og vri det mot urviserretningen. • Sett inn sagbladet i bladholderen (9) ved å føre baksiden av bladet inn i sporet på føringsrullen (7). • Vri omdreinings-håndtaket (11) i urviserretningen til du hører et klikk. • Trykk håndtaket ned. • Sagbladet fjernes ved å gå fram i motsatt rekkefølge. Innstilling av gjæringsvinkel (fig. D) Den stillbare sagskoen (6) tillater saging av gjæringsvinkler (høyre/venstre) opptil 45°. Innstillingene 0° og 45° er forhåndsvalgte. • Løsne skruen (14) ved å bruke den medfølgende umbrakonøkkelen (13). • Skyv skoen (6) bort fra sagbladet. • Vipp skoen og still inn ønsket gjæringsvinkel. • Ved mellominnstillinger strammes skruen (14) lett ved hjelp av umbrakonøkkelen (13). • Fininnstill gjæringsvinkelen og stram skruen (14). • For å sikre innstillingene 0° og 45° skyves skoen tilbake til forreste posisjon. Innstilling av sagsponblåseren (fig. A) Sagsponblåseren leder en justerbar luftstrøm, mot sagbladet for å holde arbeidsstykket fritt for sagspon under arbeidets gang. • Innstill sagsponblåseren ved å bruke armen (10). Den har tre innstillinger: Lav For arbeid med metaller, når en bruker kjølevæsker og smøremidler og for bruk ved støvsuging
Side: 6
N O R S K no - 5 56 Middels For arbeid med tre og tilsvarende materialer i lav hastighet Høy For arbeid med tre og tilsvarende materialer i høy hastighet Montering av støvsugeradapter (fig. E) • Sett støvsugeradapteren (5) inn i uttaket. • Stikk enden av støvsugerslangen inn i adapteren. • Monter flissugerdekselet (8) som vist. • Når støvsugeradapteren skal fjernes, trykkes knasten (16) inn og adapteren trekkes ut. Koble gjerne sagen til en støvsuger som er konstruert i henhold til de gjeldende direktiver med hensyn til støvutslipp. Bruk ikke en støvsuger uten skikkelig gnistvern ved saging av metall. Montering og fjerning av sponvern for sagsko (fig. F) Sponvernet for sagskoen (17) hindrer oppflising av arbeidsemnet. • Monter sponvernet (17) på skoen som vist. • Fjern sponvernet i motsatt rekkefølge. DW321/DW323 - Montering og fjerning av ripevern for sagsko (fig. G) Ripevernet for sagsko (18) hindrer skade på overflaten av (skjøre) arbeidsemner. • Klikk vernet på skoen som vist. DW321/DW323 - Innstilling av elektronisk sagehastighet (fig. H) Sagehastigheten varierer med trykket på strømbryteren (1). • Forvalg av sagehastighet gjøres ved å vri regulatoren (2) til ønsket nivå. Jo høyere tall, jo høyere sagehastighet. Riktig innstilling er avhengig av tykkelse og materiale. Etter at maskinen har gått med lav hastighet i en lengre periode, må den gå ubelastet på maksimal hastighet i ca. 3 min. Innstilling av pendelbevegelse (fig. I) Den stillbare pendelbevegelsen sikrer en optimal saging i ulike materialer. • Skyv velgeren (4) i ønsket stilling. Riktig innstilling er et spørsmål om erfaring. Velgeren kan endres under arbeidets gang. Se tabellen nedenfor. Innst.Tre Metall Plast 3 Rask skjæring - PVC 2 Tykke arbeidsemner - Glassfiber Akryl 1 Kryssfiner Aluminium - Sponplate Ikke jernholdig - 0 Tynne arbeidsemner Blikk - Fine snitt Tilleggsutstyr Montering av parallell avstandsholder (fig. J) • Monter den parallelle avstandsholderen (19) som vist. Montering av passerstav (fig. K) • Monter passerstaven (20) som vist. • Pass på at passerstaven står i senter av hullet som skal skjæres. Bruksanvisning • Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og gjeldende forskrifter. • Pass på at arbeidsemnet er godt sikret. Fjern spikre, skruer og andre festeinnretninger som kan skade bladet. • Kontroller at det er tilstrekkelig plass til bladet under arbeidsemnet. Skjær ikke materialer som er tykkere enn maksimal skjæredybde. • Bruk bare skarpe blader. Ødelagte eller bøyde blader skal fjernes øyeblikkelig. • Bruk ikke maskinen til saging av rør. • La aldri maskinen gå uten sagblad. • For optimale resultater bør maskinen beveges jevnt og kontinuerlig over arbeidsemnet. Utsett ikke sagbladet for sidetrykk. Hold sagskoen flatt på arbeidsemnet og før ledningen bort i rett linje med maskinen.
Side: 7
57 no - 6 N O R S K Ved saging av buer, sirkler eller andre runde former, skyves maskinen forsiktig fremover. • Vent med å fjerne bladet fra arbeidsemnet til maskinen har stanset. Etter saging kan bladet være svært varmt. Ikke ta på det. Skru på og av (fig. A) DW321/DW322 • Trykk inn strømbryteren (1) for å starte maskinen. Sagehastigheten til DW321 varierer med trykket på strømbryteren (1). • For kontinuerlig drift, trykk inn låseknappen (3). • Trykk inn strømbryteren for å stanse maskinen. Skru alltid av maskinen når arbeidet er avsluttet og før støpselet tas ut av stikkontakten. DW323/DW324 • Trykk strømbryteren (1) fremover for å starte maskinen. • Trykk strømbryteren bakover for å stanse maskinen. Skru alltid av maskinen når arbeidet er avsluttet og før støpselet tas ut av stikkontakten. Saging av tre • Tegn om nødvendig en skjærestrek. • Start maskinen. • Hold maskinen mot arbeidsemnet og følg streken. • Når du skal sage parallelt med kanten av arbeidsstykket, monterers den parallelle avstandsholderen og stikksagen styres langs arbeidsstykket som vist i fig. J. Saging i tre ved hjelp av et rundt hull • Tegn om nødvendig en skjærestrek. • Bor et hull (ø min. 12 mm) og stikk sagbladet inn i det. • Start maskinen. • Følg streken. • For å skjære perfekte runde former, monteres passerstaven og innstilles ønsket radius. Saging mot en fremspringende kant (fig. D) • Fjern den rett/runde sagstyringen dersom den er montert. • Sett pendelslagvelgeren på 0. • Løsne skruen (14) ved hjelp av umbrakonøkkelen (13). • Skyv skoen (6) hele vegen bakover. • Stram skruen. • Start maskinen. Saging av metall • Monter et passende sagblad. • Gå frem som beskrevet ovenfor. • Tilpass sagehastigheten. • Sett sagspon-blåseren i lav stilling. Bruk et kjølende smøremiddel (skjæreolje) for å unngå overoppheting av sagbladet eller arbeidsemnet. Å sage sirkler (fig. K) • Monter passerstaven som vist. Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om egnet tilleggsutstyr. Vedlikehold Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det kan brukes i lang tid med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift avhenger av riktig behandling og regelmessig rengjøring av verktøyet. Smøring av føringsrulle (fig. L) • Smør føringsrullen (7) regelmessig for å unngå at den blir sittende fast. Rengjøring Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør elverktøyet regelmessig med en myk klut. Utslitt verktøy og miljøet Vern naturen. Kast ikke produktet sammen med annet avfall når det er utslitt. Lever det til kildesortering eller til et DEWALT-serviceverksted.
Side: 8
DEWALT service Dersom det skulle oppstå feil med maskinen, lever den til et autorisert serviceverksted. (Se aktuell prisliste/katalog for ytterligere informasjon eller ta kontakt med DEWALT). På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst separat. N O R S K no - 7 58 GARANTI • 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI • Hvis du ikke er tilfreds med ditt DEWALT verktøy, kan det returneres innen 30 dager til din DEWALT forhandler eller til et DEWALT autorisert serviceverksted og du kan bytte eller få pengene tilbake. Kvittering må fremlegges. • 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE • Skulle ditt DEWALT verktøy trenge vedlikehold eller service i de første 12 månedene etter det ble kjøpt, vil dette bli utført gratis av et autorisert DEWALT serviceverksted. Gratis vedlikeholdsservice omfatter arbeidskostnader. Tilbehørs- og reservedelskostnader inngår ikke. Kvittering må fremlegges. • 1 ÅRS GARANTI • Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra kjøpsdato at ditt DEWALT-produkt har feil eller mangler som skyldes material- eller fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle defekte deler gratis eller, etter egen vurdering, erstatte verktøyet gratis forutsatt at: • Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst. • Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert verksted/personell. • Kvittering kan fremlegges. Denne garantien er i tillegg til kjøperens rettigheter i henhold til Kjøpsloven. Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte serviceverksted finner du i DEWALT katalogen, eller ved å kontakte DEWALT. Alternativt kan du finne en liste over DEWALT autoriserte serviceverksteder og komplett informasjon om vår etter-salg-service på Internett-adressen vår: www.2helpu.com.

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeWalt DW324 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DW324. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DW324 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeWalt DW324

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeWalt DW324 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Sager
  • Model/navn: DW324
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk