DeWalt DW321 manual

Vis en manual for DeWalt DW321 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Sag
  • Model/navn: DW321
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk

Innholdsfortegnelse

Side: 57
N O R S K
no - 1 52
STIKKSAG DW322/DW321/DW323/DW324
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT elektroverktøy. Årelang
erfaring, konstant produktutvikling og fornyelse gjør
DEWALT til en av de mest pålitelige partnere for
profesjonelle brukere.
Innholdsfortegnelse
Tekniske data no - 1
CE-Sikkerhetserklæring no - 2
Sikkerhetsforskrifter no - 2
Kontroll av pakkens innhold no - 3
Beskrivelse no - 4
Elektrisk sikkerhet no - 4
Bruk av skjøteledning no - 4
Montering og justering no - 4
Bruksanvisning no - 5
Vedlikehold no - 6
Garanti no - 7
Tekniske data
DW322 DW321 DW323 DW324
Spenning V 230 230 230 230
Motoreffekt W 650 701 701 650
Utgangseffekt W 410 445 425 410
Turtall/min, tomgang 3.100 500-3.100 500-3.100 3.100
Slaglengde mm 26 26 26 26
Skjæredybde i:
- tre mm avhengig avhengig avhengig avhengig
av blad av blad av blad av blad
- aluminium mm 20 20 20 20
- stål mm 10 10 10 10
- i rustfri stållegering mm - 3 3 -
Gjæringsvinkel-område (venstre og høyre) 0 - 45° 0 - 45° 0 - 45° 0 - 45°
Vekt kg 2,4 2,4 2,4 2,4
Sikring:
230 V 10 A
Følgende symboler brukes i denne
instruksjonsboken:
Betegner risiko for personskade, livsfare
eller ødeleggelse av verktøyet dersom
instruksene i denne instruksjonsboken
ikke følges.
Betegner risiko for elektrisk støt.
Side: 58
53 no - 2
N O R S K
CE-Sikkerhetserklæring
DW322/DW321/DW323/DW324
DEWALT erklærer at disse elektroverktøyer er
konstruert i henhold til: 98/37/EEC, 89/336/EEC,
73/23/EEC, EN 50144, EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt
DEWALT på adressen nedenfor eller se
veiledningens bakside.
Lydnivået er i overensstemmelse med 86/188/EEC
og 98/37/EEC, målt i henhold til EN 50144:
DW322 DW321
DW323 DW324
LpA
(lydnivå) dB(A)* 93 93
LWA
(akustisk effekt) dB(A) 101 101
* ved brukerens øre
Bruk egnet verneutstyr for å beskytte
hørselen dersom lydnivået overskrider
85 dB(A).
Den veide geometriske middelverdien av
akselerasjonsfrekvensen i følge EN 50144:
DW322 DW321 DW323 DW324
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
Sikkerhetsforskrifter
Ta deg tid til å lese nøye gjennom
bruksanvisningen før du begynner å bruke
maskinen. Oppbevar bruksanvisningen på et lett
tilgjengelig sted slik at alle som skal bruke
maskinen lett kan finne den.
I tillegg til nedenforstående forskrifter, må alle
vernebestemmelsene til Statens Arbeidstilsyn
følges når det gjelder arbeid med elektroverktøy.
ADVARSEL!
Ved bruk av elektroverktøy må disse
grunnleggende sikkerhetsforskrifter følges for å
redusere risikoen for elektrisk støt, personskade
og brann.
1 Bruk hørselsvern
Støynivået ved bearbeiding av forskjellige
materialer kan variere, og i blant kan nivået
overstige 85 dB(A). For å beskytte deg selv bør
du alltid bruke hørselsvern.
2 Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til skader.
3 Tenk på arbeidsmiljøet
Utsett ikke elektroverktøy for regn. Ikke bruk det
på fuktige eller våte steder. Sørg for god
belysning over arbeidsplassen. Bruk ikke
elektroverktøy i nærheten av brannfarlige væsker
eller gasser.
4 Beskytt deg mot elektrisk støt
Unngå kroppskontakt med jordede deler
(for eksempel vannrør, komfyrer, kjøleskap o.l.).
Under ekstreme arbeidsforhold (for eksempel ved
høy luftfuktighet, forekomst av metallstøv o.l.) kan
man øke sikkerheten ved å tilkoble en jordfeilbryter.
5 Hold barn unna
Ikke la barn komme i kontakt med verktøyet eller
skjøteledningen. Det skal holdes tilsyn med barn
under 16 år.
6 Oppbevar elektroverktøy på et trygt sted
Når maskinen ikke er i bruk, skal den oppbevares
på et tørt sted, gjerne høyt oppe og innlåst,
utenfor barns rekkevidde.
7 Overbelast ikke maskinen
Maskinen arbeider bedre og sikrere innenfor det
angitte effektområdet.
8 Bruk riktig elektroverktøy
Tving ikke en maskin til å gjøre arbeid som krever
kraftigere verktøy.
Side: 59
N O R S K
no - 3 54
Bruk ikke elektroverktøy til formål det ikke er
ment for, som for eksempel å fjerne kvister eller
kappe ved med en håndsirkelsag.
9 Kle deg riktig
Ha ikke på deg løstsittende klær eller smykker.
De kan sette seg fast i de bevegelige delene.
Vi anbefaler gummihansker og sko som ikke glir
når du arbeider utendørs. Bruk hårnett hvis du
har langt hår.
10 Bruk vernebriller
Bruk vernebriller for å unngå at det blåser støv
inn i øynene og skader deg. Hvis det støver mye,
bør du bruke ansikts- eller støvmaske.
11 Stell pent med ledningen
Bær ikke maskinen i ledningen og, trekk ikke i
ledningen når du skal ta støpselet ut av
stikkontakten. Utsett ikke ledningen for varme,
olje eller skarpe kanter.
12 Sikre arbeidsstykket
Bruk tvinger eller skrustikker til å feste
arbeidsstykket med. Dette er sikrere enn å bruke
hånden, og du får begge hendene fri til å arbeide
med.
13 Strekk deg ikke for langt
Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og balanse.
14 Vær nøye med vedlikeholdet
Hold tilbehøret skarpt og rent. Følg forskriftene
når det gjelder vedlikehold og skifte av tilbehør.
Kontroller maskinens ledning regelmessig og få
den reparert av et autorisert verksted om den
skulle bli skadet.
Kontroller skjøteledninger regelmessig, skift dem
ut om de skulle bli skadet. Hold håndtakene
tørre, rene og fri for olje og fett.
15 Trekk støpselet ut av stikkontakten
Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten når
maskinen ikke er i bruk, ved vedlikehold og ved
skifte av tilbehør.
16 Fjern nøkler
Gjør det til vane å sjekke om nøkler og
justeringsverktøy er fjernet før maskinen startes.
17 Unngå at verktøyet blir slått på utilsiktet
Bær ikke maskinen med fingeren på
strømbryteren når den er tilkoblet strømnettet.
Pass på at strømbryteren er avslått når du setter
støpselet i stikkontakten.
18 Utendørs skjøteledning
Utendørs må det bare brukes skjøteledning som
er tillatt for utendørs bruk og merket for dette.
19 Vær oppmerksom
Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft.
Bruk ikke maskinen når du er trett.
20 Sjekk skadede deler før du setter støpselet i
stikkontakten
Før fortsatt bruk av maskinen skal eventuelle
skadede deler eller deksler kontrolleres nøye for å
bringe på det rene om de fungerer riktig og
utfører det de skal. Kontroller justeringen av
bevegelige deler, om de sitter i klemme, om deler
er brukket. Sjekk at alt er riktig montert og er slik
det skal være. En del eller et deksel som er
skadet, skal repareres eller skiftes ut av et
autorisert verksted dersom ikke annet er angitt i
bruksanvisningen. Ødelagte brytere skal
repareres av et autorisert serviceverksted.
Bruk ikke maskinen hvis den ikke kan slås av og
på med bryteren.
21 ADVARSEL!
Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales i
bruksanvisningen og i katalogene. Bruk av annet
verktøy eller tilbehør enn det som anbefales i
bruksanvisningen eller i katalogene kan medføre
en mulig risiko for personskade.
22 La verktøyet repareres av et autorisert
DEWALT serviceverksted
Dette elektroverktøyet er i samsvar med
gjeldende sikkerhetsforskrifter. Unngå risiko:
Overlat alltid reparasjon av elektriske apparater til
kvalifisert servicepersonale.
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Stikksag
3 Blad
1 Sponvern for sagsko
1 Støvavsugningsadapter
1 Ripevern for sagsko (DW321/DW323)
2 Umbrakonøkler (DW322/DW324)
1 Umbrakonøkkel (DW321/DW323)
1 Koffert
1 Instruksjonsbok
1 Splitt-tegning
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt
skadet under transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom
instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før
verktøyet tas i bruk.
Side: 60
55 no - 4
N O R S K
Beskrivelse (fig. A)
Din stikksag er utformet for profesjonell saging av
tre, stål, aluminium, PVC eller keramiske materialer.
1 Strømbryter
2 Variabel hastighetskontroll (DW321/DW323)
3 Låseknapp (DW321/DW322)
3 Motorhus (DW323/DW324)
4 Pendelbevegelse-velger
5 Uttak for støvsuger
6 Sagsko
7 Føringsrulle
8 Vernedeksel
9 Bladholder
10 Innstillings-håndtak for sagsponblåser
11 Omdreinings-håndtak (DW321/DW323)
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er kun konstruert for én
spenning. Kontroller alltid at nettspenningen er i
overensstemmelse med spenningen på typeskiltet.
Ditt DEWALT verktøy er dobbeltisolert i
samsvar med EN 50144. Jordet ledning
er derfor ikke nødvendig.
Skifting av kabel eller støpsel
Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel
eller støpsel. Et støpsel med blottede kopperledere
er farlig hvis det koples til en strømførende kontakt.
Bruk av skjøteledning
Hvis det er nødvendig å bruke skjøteledning, må
man bruke en godkjent skjøteledning som er egnet
til dette verktøyets kraftbehov (se tekniske data).
Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid vikle
kabelen helt av først.
Montering og justering
Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før
montering og justering av verktøyet.
Montering og fjerning av sagblad
DW322/DW324 - (fig. B)
DEWALT konvensjonelle system garanterer lett skifte
av sagblad ved å bruke Allen-nøkkelen som følger
med verktøyet.
• Beveg sagbladet opp eller ned så bladholderens
(9) klemskrue (12) blir eksponert.
• Når du skal løsne skruen på bladholderen (9),
brukes umbrakonøkkelen (13) som følger med
verktøyet.
• Sett inn eller fjern sagbladet ved å føre baksiden
av bladet inn i sporet på føringsrullen.
DW321/DW323 - (fig. A & C)
DEWALT redskapsfrie-system garanterer raskt og
lett skifte av sagblader.
• Trekk omdreinings-håndtaket (11) og vri det mot
urviserretningen.
• Sett inn sagbladet i bladholderen (9) ved å føre
baksiden av bladet inn i sporet på føringsrullen (7).
• Vri omdreinings-håndtaket (11) i urviserretningen
til du hører et klikk.
• Trykk håndtaket ned.
• Sagbladet fjernes ved å gå fram i motsatt
rekkefølge.
Innstilling av gjæringsvinkel (fig. D)
Den stillbare sagskoen (6) tillater saging av
gjæringsvinkler (høyre/venstre) opptil 45°.
Innstillingene 0° og 45° er forhåndsvalgte.
• Løsne skruen (14) ved å bruke den medfølgende
umbrakonøkkelen (13).
• Skyv skoen (6) bort fra sagbladet.
• Vipp skoen og still inn ønsket gjæringsvinkel.
• Ved mellominnstillinger strammes skruen (14) lett
ved hjelp av umbrakonøkkelen (13).
• Fininnstill gjæringsvinkelen og stram skruen (14).
• For å sikre innstillingene 0° og 45° skyves skoen
tilbake til forreste posisjon.
Innstilling av sagsponblåseren (fig. A)
Sagsponblåseren leder en justerbar luftstrøm, mot
sagbladet for å holde arbeidsstykket fritt for sagspon
under arbeidets gang.
• Innstill sagsponblåseren ved å bruke armen (10).
Den har tre innstillinger:
Lav
For arbeid med metaller, når en bruker
kjølevæsker og smøremidler og for bruk
ved støvsuging
Side: 61
N O R S K
no - 5 56
Middels
For arbeid med tre og tilsvarende
materialer i lav hastighet
Høy
For arbeid med tre og tilsvarende
materialer i høy hastighet
Montering av støvsugeradapter (fig. E)
• Sett støvsugeradapteren (5) inn i uttaket.
• Stikk enden av støvsugerslangen inn i adapteren.
• Monter flissugerdekselet (8) som vist.
• Når støvsugeradapteren skal fjernes, trykkes
knasten (16) inn og adapteren trekkes ut.
Koble gjerne sagen til en støvsuger som er
konstruert i henhold til de gjeldende direktiver med
hensyn til støvutslipp.
Bruk ikke en støvsuger uten skikkelig gnistvern ved
saging av metall.
Montering og fjerning av sponvern for sagsko
(fig. F)
Sponvernet for sagskoen (17) hindrer oppflising av
arbeidsemnet.
• Monter sponvernet (17) på skoen som vist.
• Fjern sponvernet i motsatt rekkefølge.
DW321/DW323 - Montering og fjerning av
ripevern for sagsko (fig. G)
Ripevernet for sagsko (18) hindrer skade på
overflaten av (skjøre) arbeidsemner.
• Klikk vernet på skoen som vist.
DW321/DW323 - Innstilling av elektronisk
sagehastighet (fig. H)
Sagehastigheten varierer med trykket på
strømbryteren (1).
• Forvalg av sagehastighet gjøres ved å vri
regulatoren (2) til ønsket nivå. Jo høyere tall, jo
høyere sagehastighet. Riktig innstilling er
avhengig av tykkelse og materiale.
Etter at maskinen har gått med lav
hastighet i en lengre periode, må den
gå ubelastet på maksimal hastighet i
ca. 3 min.
Innstilling av pendelbevegelse (fig. I)
Den stillbare pendelbevegelsen sikrer en optimal
saging i ulike materialer.
• Skyv velgeren (4) i ønsket stilling. Riktig innstilling
er et spørsmål om erfaring. Velgeren kan endres
under arbeidets gang. Se tabellen nedenfor.
Innst.Tre Metall Plast
3 Rask skjæring - PVC
2 Tykke arbeidsemner - Glassfiber
Akryl
1 Kryssfiner Aluminium -
Sponplate Ikke jernholdig -
0 Tynne arbeidsemner Blikk -
Fine snitt
Tilleggsutstyr
Montering av parallell avstandsholder (fig. J)
• Monter den parallelle avstandsholderen (19)
som vist.
Montering av passerstav (fig. K)
• Monter passerstaven (20) som vist.
• Pass på at passerstaven står i senter av hullet
som skal skjæres.
Bruksanvisning
• Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og
gjeldende forskrifter.
• Pass på at arbeidsemnet er godt sikret.
Fjern spikre, skruer og andre
festeinnretninger som kan skade bladet.
• Kontroller at det er tilstrekkelig plass til
bladet under arbeidsemnet. Skjær ikke
materialer som er tykkere enn maksimal
skjæredybde.
• Bruk bare skarpe blader. Ødelagte eller
bøyde blader skal fjernes øyeblikkelig.
• Bruk ikke maskinen til saging av rør.
• La aldri maskinen gå uten sagblad.
• For optimale resultater bør maskinen
beveges jevnt og kontinuerlig over
arbeidsemnet. Utsett ikke sagbladet for
sidetrykk. Hold sagskoen flatt på
arbeidsemnet og før ledningen bort i rett
linje med maskinen.
Side: 62
57 no - 6
N O R S K
Ved saging av buer, sirkler eller andre
runde former, skyves maskinen forsiktig
fremover.
• Vent med å fjerne bladet fra arbeidsemnet
til maskinen har stanset. Etter saging kan
bladet være svært varmt. Ikke ta på det.
Skru på og av (fig. A)
DW321/DW322
• Trykk inn strømbryteren (1) for å starte maskinen.
Sagehastigheten til DW321 varierer med trykket
på strømbryteren (1).
• For kontinuerlig drift, trykk inn låseknappen (3).
• Trykk inn strømbryteren for å stanse maskinen.
Skru alltid av maskinen når arbeidet er avsluttet
og før støpselet tas ut av stikkontakten.
DW323/DW324
• Trykk strømbryteren (1) fremover for å starte
maskinen.
• Trykk strømbryteren bakover for å stanse
maskinen. Skru alltid av maskinen når arbeidet er
avsluttet og før støpselet tas ut av stikkontakten.
Saging av tre
• Tegn om nødvendig en skjærestrek.
• Start maskinen.
• Hold maskinen mot arbeidsemnet og følg streken.
• Når du skal sage parallelt med kanten av
arbeidsstykket, monterers den parallelle
avstandsholderen og stikksagen styres langs
arbeidsstykket som vist i fig. J.
Saging i tre ved hjelp av et rundt hull
• Tegn om nødvendig en skjærestrek.
• Bor et hull (ø min. 12 mm) og stikk sagbladet
inn i det.
• Start maskinen.
• Følg streken.
• For å skjære perfekte runde former, monteres
passerstaven og innstilles ønsket radius.
Saging mot en fremspringende kant (fig. D)
• Fjern den rett/runde sagstyringen dersom den
er montert.
• Sett pendelslagvelgeren på 0.
• Løsne skruen (14) ved hjelp av umbrakonøkkelen
(13).
• Skyv skoen (6) hele vegen bakover.
• Stram skruen.
• Start maskinen.
Saging av metall
• Monter et passende sagblad.
• Gå frem som beskrevet ovenfor.
• Tilpass sagehastigheten.
• Sett sagspon-blåseren i lav stilling.
Bruk et kjølende smøremiddel
(skjæreolje) for å unngå overoppheting av
sagbladet eller arbeidsemnet.
Å sage sirkler (fig. K)
• Monter passerstaven som vist.
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om
egnet tilleggsutstyr.
Vedlikehold
Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det
kan brukes i lang tid med et minimum av
vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift
avhenger av riktig behandling og regelmessig
rengjøring av verktøyet.
Smøring av føringsrulle (fig. L)
• Smør føringsrullen (7) regelmessig for å unngå at
den blir sittende fast.
Rengjøring
Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør
elverktøyet regelmessig med en myk klut.
Utslitt verktøy og miljøet
Vern naturen. Kast ikke produktet sammen med
annet avfall når det er utslitt. Lever det til
kildesortering eller til et DEWALT-serviceverksted.
Side: 63
DEWALT service
Dersom det skulle oppstå feil med maskinen, lever
den til et autorisert serviceverksted. (Se aktuell
prisliste/katalog for ytterligere informasjon eller ta
kontakt med DEWALT).
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående
spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst
separat.
N O R S K
no - 7 58
GARANTI
• 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI •
Hvis du ikke er tilfreds med ditt DEWALT verktøy,
kan det returneres innen 30 dager til din DEWALT
forhandler eller til et DEWALT autorisert
serviceverksted og du kan bytte eller få pengene
tilbake. Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE •
Skulle ditt DEWALT verktøy trenge vedlikehold
eller service i de første 12 månedene etter det ble
kjøpt, vil dette bli utført gratis av et autorisert
DEWALT serviceverksted. Gratis
vedlikeholdsservice omfatter arbeidskostnader.
Tilbehørs- og reservedelskostnader inngår ikke.
Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS GARANTI •
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra
kjøpsdato at ditt DEWALT-produkt har feil eller
mangler som skyldes material- eller
fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle
defekte deler gratis eller, etter egen vurdering,
erstatte verktøyet gratis forutsatt at:
• Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst.
• Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert
verksted/personell.
• Kvittering kan fremlegges.
Denne garantien er i tillegg til kjøperens
rettigheter i henhold til Kjøpsloven.
Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte
serviceverksted finner du i DEWALT katalogen,
eller ved å kontakte DEWALT. Alternativt kan du
finne en liste over DEWALT autoriserte
serviceverksteder og komplett informasjon om
vår etter-salg-service på Internett-adressen vår:
www.2helpu.com.
Side: 92
87 el - 1
∂ § § ∏ ¡ π ∫ ∞
™E°∞ DW322/DW321/DW323/DW324
£ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·!
¢È·Ï¤Í·Ù ¤Ó· ·fi Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ DEWALT.
∏ Ôχ¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ DEWALT, Ë Û˘Ó¯‹˜
ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
ηÈÓÔÙÔÌÈÒÓ ÙËÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Èfi
·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ.
¶ÂÚȯfiÌÂÓ·
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο el - 1
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫ el - 2
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ el - 2
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜ el - 4
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ el - 4
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· el - 4
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘ el - 4
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË el - 4
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ el - 6
™˘ÓÙ‹ÚËÛË el - 7
EÁÁ‡ËÛË el - 8
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
DW322 DW321 DW323 DW324
∆¿ÛË V 230 230 230 230
∞ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË ÈÛ¯‡˜ W 650 701 701 650
∞ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË W 410 445 425 410
∆·¯‡ÙËÙ· ¿Ó¢ ÊÔÚÙ›Ô˘ min-1
3.100 500-3.100 500-3.100 3.100
ª‹ÎÔ˜ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ mm 26 26 26 26
µ¿ıÔ˜ ÎÔ‹˜ ÛÂ:
- ͇ÏÔ mm ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ
ÙË ÏÂ›‰· ÙË ÏÂ›‰· ÙË ÏÂ›‰· ÙË ÏÂ›‰·
- ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ mm 20 20 20 20
- ¯¿Ï˘‚· mm 10 10 10 10
- Û ÎÚ¿Ì· ·ÓÔÍ›‰ˆÙÔ˘ ¯¿Ï˘‚· mm - 3 3 -
E‡ÚÔ˜ ÙÔÌ‹˜ ÁˆÓ›·˜ (‰ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿) 0 - 45° 0 - 45° 0 - 45° 0 - 45°
µ¿ÚÔ˜ kg 2,4 2,4 2,4 2,4
∞ÛÊ¿ÏÂȘ:
ªË¯·Ó‹Ì·Ù· 230 V 10 A
™ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù·
·ÎfiÏÔ˘ı· ۇ̂ÔÏ·:
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ‹
ı·Ó¿ÙÔ˘ ‹ ‚Ï¿‚˘ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÛÂ
ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ
Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜.
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË.

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om DeWalt DW321 ennå.

Spør et spørsmål om DeWalt DW321

Har du et spørsmål om DeWalt DW321 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DW321. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DW321 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.