DW099S-XJ

DeWalt DW099S-XJ manual

DW099S-XJ

Manual for DeWalt DW099S-XJ på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 108 sider.

Side: 1
NO 82 Innhold • Brukersikkerhet • Batterisikkerhet • Klargjøring (sett inn batteriene) • Drift • Garanti • Feilkoder • Spesifikasjoner Ta vare på alle deler av denne håndboken, for fremtidig bruk. Brukersikkerhet ADVARSEL: Les nøye gjennom sikkerhetsanvisningene og produktmanualen før du bruker dette produktet. Den som er ansvarlig for produktet må sørge for at alle brukere forstår og etterlever disse anvisningene. ADVARSEL: Følgende etikettinformasjon er plassert på laserverktøyet for å informere deg om laserklassifikasjonen, for din egen bekvemmelighet og sikkerhet. DW099S FCC ID: 2ADA6DW099S IC: 12409A-DW099S DW099E Verktøyene DW099E og DW099S avgir en synlig laserstråle, som vist i figur A #1. Laserstrålen som avgis er i laserklasse 2 iht. IEC 60825-1, og samsvarer med 21 CFR 1040.10 og 1040.11, med unntak av avvik iht. Laser Notice No. 50 datert 24. juni 2007. ADVARSEL: Mens laserverktøyet er i drift må du være nøye med å unngå å utsette øynene dine for laserstrålen (den røde lyskilden). Det kan være skadelig for øynene å utsettes for en laserstråle over lengre tid. Unngå å se rett inn i strålen med optiske hjelpemidler. ADVARSEL: For å redusere faren for personskade må brukeren lese produktets brukerhåndbok og håndbøkene om lasersikkerhet og batterisikkerhet. DeWalt, Slough, Bershire SL1 3YD, UK erklærer med dette at produktene DW099E/DW099S samsvarer med de grunnleggende kravene og alle andre bestemmelser i direktiv 1999/5/EU. Vennligst kontakt DeWalt samsvarserklæringen. Batterisikkerhet ADVARSEL: Batterier kan eksplodere eller lekke og medføre personskade eller brann. Slik reduserer du faren: ALLTID følg alle anvisninger og advarsler på batterietiketten og emballasjen. ALDRI kortslutt batteriterminalene. ALDRI prøv å lade alkaliske batterier. ALDRI bruk gamle og nye batterier sammen. Bytt alle batteriene samtidig, med nye batterier av samme merke og type. ALDRI bland batterikjemi. ALDRI kast batteriene i åpen ild. ALLTID oppbevar batteriene utilgjengelige for barn. ALLTID ta ut batteriene hvis enheten ikke skal brukes på noen måneder. MERK: Sikre at du bruker de anbefalte batteriene. MERK: Sørg for at batteriene settes i riktig, med rett polaritet.
Side: 2
83 NO Klargjøring (sett inn batteriene) 1. Finn batterihusets lås på baksiden av verktøyet (fiur C #2). 2. Bruk fingeren til å trekke låsen ned, slik at batteriedekselet åpnes og kan fjernes (figur D #1 og #2). 3. Sett inn to AAA-batterier og sørg for å plassere - og + endene til hvert batteri som angitt på innsiden av batterihuset (figur D #3). 4. Skyv stiftene nederst på batteridøren inn i hullene i batterirommet (figur D #4). 5. Skyv døren ned til den klikkes på plass (figure D #5). Mens verktøyet er slått PÅ, vises batterinivået i displayvinduet (figur E #1). Drift Måle avstand til en vegg eller et objekt 1. Klikk (figur A #5) for å slå på verktøyet. 2. Klikk for å måle avstanden fra av verktøyet til bunnen til veggen eller objektet (figure F #1). For å måle fra toppen av verktøyet i stedet fra bunnen (figur F #2), hold i 2 sekunder. På skjermen vil verktøysymbolet skifte fra til (figur E #5). 3. La laseren øverst på verktøyet (figur A #1) peke mot veggen eller objektet du vil måle avstanden til (figur F ). 4. Klikk for å måle avstanden fra bunnen av verktøyet til veggen eller objektet. 5. Nederst på displayvinduet (figur A #2), kan du se aktuell måling (figur E #3). For å ta en ny måling, klikk for å flytte den aktuelle målingen opp til forrige linje på displayet (figur E #2). Gjenta trinnene 2-5. Kontinuerlig måling av avstander For å ta en serie målinger mens du beveger deg, skift til kontinuerlig modus. 1. Klikk (figur A #5) for å slå på verktøyet. 2. La laseren øverst på verktøyet (figur A #1) peke mot veggen eller objektet du vil måle avstanden til (figur F ). 3. Klikk og hold i 2 sekunder for å slå på kontinuerlig målemodus. 4. Nederst i displayvinduet (figur A #2), kan du lese av den aktuelle målingen (figur E #3), som kontinuerlig endres mens du beveger verktøyet (i kontinuerlig bevegelse). 5. For å ta den aktuelle målingen (fra bunenn av verktøyet til vegg eller objekt) og gå ut av kontinuerlig målemodus, klikk på . For å ta en ny måling, klikk for å flytte den aktuelle målingen opp til forrige linje på displayet. Gjenta trinnene 2-5.
Side: 3
NO 84 Måe et areal Du kan måle arealet på en vegg, gulv eller et objekt. 1. Klikk (figur A #5) for å slå på verktøyet. 2. Klikk for å måle avstanden fra av verktøyet til bunnen til veggen eller objektet (figure F #1). For å måle fra toppen av verktøyet i stedet fra bunnen (figur F #2), hold i 2 sekunder. På skjermen vil verktøysymbolet skifte fra til (figur E #5). 3. Klikk for å vise i displayvinduet (figur E #4). 4. Måle bredden. • Pek toppen av verktøyet mot en side av målet (vegg, gulv eller objekt). • Sett bunnen av verktøyet mot en ende av målet og pek laserpunktet over bredden. (Figur G #1 hviser hvor verktøyet skal plasseres dersom du skal måle fra bunnen av verktøyet.) • Klikk for å vise breddemålingen øverst på displayvinduet. 5. Måle lengden. • Sett bunnen av verktøyet mot en ende av målet og pek laserpunktet over bredden. (Figur G #2 viser hvor verktøyet skal plasseres dersom du skal måle fra bunnen av verktøyet.) • Klikk for å vise lengdemålingen øverst på displayvinduet. 6. Se areal målingen nederst på displayvinduet (figur E #3). Måel volum Du kan måle volumet av et rom eller et objekt. 1. Klikk (figur A #5) for å slå på verktøyet. 2. Klikk for å måle avstanden fra av verktøyet til bunnen til veggen eller objektet (figure F #1). For å måle fra toppen av verktøyet i stedet fra bunnen (figur F #2), hold i 2 sekunder. På skjermen vil verktøysymbolet skifte fra til (figur E #5). 3. Klikk to ganger for å vise i displayvinduet (figur E #4). 4. Måle bredden. • Pek toppen av verktøyet mot en side av målet (rom eller objekt). • Sett bunnen av verktøyet mot en ende av målet og pek laserpunktet over bredden. (Figur H #1 hviser hvor verktøyet skal plasseres dersom du skal måle fra bunnen av verktøyet.) • Klikk for å vise breddemålingen øverst på displayvinduet. 5. Måle lengden. • Sett bunnen av verktøyet mot en ende av målet og pek laserpunktet over bredden. (Figur H #2 viser hvor verktøyet skal plasseres dersom du skal måle fra bunnen av verktøyet.) • Klikk for å vise lengdemålingen øverst på displayvinduet. 6. Måle høyden. • Sett bunnen av verktøyet mot en ende av målet og pek laserpunktet over bredden. (Figur H #3 viser hvor verktøyet skal plasseres dersom du skal måle fra bunnen av verktøyet). • Klikk for å vise høydemålingen i tredje linje på displayvinduet. 7. Se volum målingen nederst på displayvinduet (figur E #3).
Side: 4
85 NO Legge sammen målinger Du kan legge sammen to målinger for å få en total måling av to distanser. 1. Klikk (figur A #5) for å slå på verktøyet. 2. Klikk for å måle avstanden fra av verktøyet til bunnen til veggen eller objektet (figure F #1). For å måle fra toppen av verktøyet i stedet fra bunnen (figur F #2), hold i 2 sekunder. På skjermen vil verktøysymbolet skifte fra til (figur E #5). 3. La laseren øverst på verktøyet (figur A #1) peke mot veggen eller objektet du vil måle avstanden til. 4. Klikk for å måle avstanden fra bunnen av verktøyet til veggen eller objektet. 5. Indikar at du ønsker å legge denne målingen til neste måling. • På DW099E tastaturet, klikk (figur A #7). • På DW099S tastaturet, klikk (figur B #1). 6. Pek laseren på toppen av verktøyet mot neste vegg eller objekt. 7. Klikk for å måle avstanden og legge den til forrige måling. 8. Se summen av de to målingene nederst på displayvinduet (figur E #3). Subtraksjon av målinger Du kan trekke en måling fra en annen. 1. Klikk (figur A #5) for å slå på verktøyet. 2. Klikk for å måle avstanden fra av verktøyet til bunnen til veggen eller objektet (figure F #1). For å måle fra toppen av verktøyet i stedet fra bunnen (figur F #2), hold i 2 sekunder. På skjermen vil verktøysymbolet skifte fra til (figur E #5). 3. La laseren øverst på verktøyet (figur A #1) peke mot veggen eller objektet du vil måle avstanden til. 4. Klikk for å måle avstanden fra bunnen av verktøyet til veggen eller objektet. 5. Indiker at du ønsker å trekke neste måling fra denne målingen. • På DW099E tastaturet, klikk to ganger. • På DW099S tastaturet, klikk to ganger. 6. Pek laseren på toppen av verktøyet mot neste vegg eller objekt. 7. Klikk for å måle avstanden og trekke den fra forrige måling. 8. Se differanse av de to målingene nederst på displayvinduet (figur E #3). Slik endrer du måleenhet Så snart den aktuelle målingen er utført (dersom verktøyet ikke er i kontinuerlig målemodus) kan du endre måleenhet fra desimale fot (6,21 fot) til fraksjon av fot (6’02”9/16), fraksjon av fot til meter (1,894 m), meter til tommer (74 9/16 tommer), eller tommer til desimale fot. • På DW099E tastaturet, klikk (figur A #3). • På DW099S tastaturet, hold (figur B #1) helt til du ser målingen endre seg (2-3 sekunder).
Side: 5
NO 86 Bruk av DW099S med Dersom du har en DW099S, kan du bruke Bluetooth® funksjonen for å pare den med DeWALT Tool Connect appen på en mobiltelefon eller tablet, og registrere nøyaktige mål for arbeidstegningene dine. 1. Fra eller , last ned DeWALT Tool Connect appen til mobiltelefon eller tablet. 2. Bruk DeWALT Tool Connect appen for å måle opp rommet eller området, og tegn opp arbeidstegningen. 3. På DW099S tastaturet, klikk for å slå på verktøyet. 4. Dersom Bluetooth® symbolet ikke vises i displayvinduet (figur E #6), klikk på tastaturet for å slå på Bluetooth®. 5. Bruk DeWALT Tool Connect appen for å pare mobiltelefonen elelr tableten til DW099S. 6. Bruk DW099S for å måle opp hver vegg i rommmet eller området, og synkroniser målingene med arbeidstegningene. 7. Bruk DeWALT Tool Connect appen for å lagre tegningen. Når du har lagret tegningen, kan du eksportere den i et annet filformat, inkludert PDF, DXF eller JPG, og skrive ut eller sende som e-post til andre (print it or email it to other people (eiendomsmegler, borettslag eller annet). "BLUETOOTH® ORDMERKE OG LOGOER ER REGISTRERTE VAREMERKER SOM EIES AV BLUETOOTH SIG, INC. OG ALLE BRUK AV SLIKE MERKER AV DEWALT INDUSTRIAL TOOL CO. ER GJORT UNDER LISENS. ANDRE VAREMERKER EIES AV SINE RESPEKTIVE EIERE." Slik slår du av verktøyet Verktøyet kan slås av på en av følgende måter: • Trykk og hold i flere sekunder (til displayvinduet er tomt). • Hvis du ikke bruker verktøyet i løpet av 90 sekunder, slås det automatisk av. 3-års begrenset garanti DeWALT vil uten kostnad reparerer alle defekter som skyldes feil ved materialer eller arbeid, i tre år fra kjøpsdato. Denne garantien dekker ikke svikt i komponenter som skyldes normal slitasje eller misbruk av verktøyet. For mer informasjon om garantidekning og garantiinformasjon, se www.DeWALT.com eller ring 1–800–4-DeWALT (1–800–433–9258). Denne garantien gjelder ikke tilbehør eller skader som har oppstått som følge av reparasjon eller forsøk på reaparasjon ved tredjepart. Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter og du kan ha andre rettigheter i visse land eller regioner. I tillegg til garantien dekkes STANLEY-verktøy av: 1-ÅRS GRATIS SERVICE DeWALT vil vedlikeholde verktøyet og skifte ut deler slitt som følge av normal bruk, uten kostnad, når som helst i løpet av det første året. 90-DAGERS "PENGENE-TILBAKE" GARANTI Hvis du ikke er helt fornøyd med DeWALT-verktøyet, -laseren eller -spikerpistolen, uansett grunn, kan du returnere den innen 90 dager etter kjøpsdatoen, med kvitteringen, for full refusjon – uten videre spørsmål. REPROSESSERT PRODUKT: Reprosesserte produkter er dekket av garantien om 1-års gratis service. 90-dagers "pengene-tilbake" garantien og tre års begrenset garanti gjelder ikke for reprosesserte produkter. GRATIS BYTTE AV ADVARSEL-ETIKETTER: Dersom din advarsel-etikett blir uleselig eller mangler, ring 1-800-4-DeWALT eller kontakt ditt lokale servicesenter for å få en ny uten kostnad.
Side: 6
87 NO Miljøvern Separat innsamling. Dette produktet skal ikke kastes i husholdningsavfallet. Dersom du en dag finner at DeWALT-produktet må skiftes ut, ikke kast det i husholdningsavfallet. Lever dette produktet til separat innsamling. Separat innsamling av brukte produkter og emballasje gir mulighet for gjenbruk eller gjenivnning av materialer. Gjenbruk og gjenvinning av materialer bidrar til å redusere miljøforurensning og reduserer behovet for nye råmaterialer. Lokale forskrifter kan kreve separat innsamling av elektriske produkter fra husholdninger, enten på offentlige gjenbruksstasjoner eller til forhandlere av slike produkter. DeWALT gir mulighet for innsamling og gjenbruk av DeWALT-produkter når de har nådd slutten av sin levetid. For å kunne bruke denne tjenesten, vennligst returner produktet til et autorisert reparasjonsverksted som vil ta hånd om det. Du kan finne adressen til ditt nærmeste autoriserte reparasjonsverksted ved å kontakte ditt lokale DeWALT-kontor på adressen du finner i denne manualen. Alternativet kan du finne en liste av autoriserte DeWALT reparasjonsverksteder og informasjon om vår ettersalg-støtte finner du på internett under: www.2helpU.com. Batterier • Ved avhending av batterier, tenk på miljøvern. • Sjekk med lokale myndigheter for en miljømessig trygg måte å avhende batterier.
Side: 7
NO 88 Feilkoder Dersom INFO vises i displayet med et kode-nummer, utfør tilsvarende korrigerende tiltak. Kode Beskrivelse Korrigerende tiltak 101 Signalet som mottas er for svakt eller måletiden er for lang Bruk en målplate eller endre målflate. 102 Signalet som mottas er for sterkt Målet er for reflekterende. Bruk en målplate eller endre målflate. 201 For mye bakgrunnslys Reduser bakgrunnslyset på målområdet. 202 Laserstrålen forstyrres Fjern hindringen og gjenta målingen. 203 Utilstrekkelig effekt Skift ut batteriene. 301 Temperaturen er for høy La enheten avkjøles til en temperatur innenfor det angitte driftstemperaturområdet. 302 Temperaturen er for lav La enheten varmes opp til en temperatur innenfor det angitte driftstemperaturområdet. 401 Maskinvarefeil Slå verktøyet av og på flere ganger. Dersom feilen fortsatt gjentar seg, send den defekte enheten til et serviceverksted eller distributøren. Se garantien. 402 Ukjent feil Kontakt serviceverksted elelr distributøren. Se garantien.
Side: 8
89 NO Spesifikasjoner Rekkevidde 1 m til 30 m (4in til 100 ft) Målenøyaktighet* ± 2mm (± 3/32 in)* Oppløsning** 1 mm (1/16 in)** Laserklasse Klasse 2 (IEC/EN60825-1: 2014) Lasertype ≤ 1.0mW @ 620-690nm Laser/Backlight automatisk utkobling Etter 30 sekunder Enhet automatisk utkobling Etter 90 sekunder Kontinuerlig måling Ja Areal/volum Ja Batterilevetid (2 x AAA) Opp til 3000 målinger (2500 med ) Mål (H x D x B) 120 x 48,5 x 26mm (4,72 x 1,91 x 1,02in) Vekt (med batterier) 100 g (3,21oz) Tillatt lagringstemperatur -10° C ~ +60 C (14° F ~ 140° F) Tillatt driftstemperatur 0° C ~ +40° C (32° F ~ 104° F) *Målenøyaktigheten avhenger av de aktuelle forholdene: • Under fordelaktige forhold (god målflate og romtemperatur) opptil 10 m (33 ft). • Under ufordelaktige forhold (sterkt sollys, svært svakt reflekterende målflate eller store temperatursvingninger) kan denne feilen øke med ± 0,25 mm/m (± 0,003 in/ft) for avstander over 10 m (33 ft). **Oppløsningen definerer den minste målingen du kan se. I tommer er det 1/16". I mm er det 1mm.

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeWalt DW099S-XJ men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DW099S-XJ. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DW099S-XJ DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeWalt DW099S-XJ

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeWalt DW099S-XJ under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Lengdemålere
  • Model/navn: DW099S-XJ
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk