DeWalt DW088CG-XJ manual

Vis en manual for DeWalt DW088CG-XJ under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Håndverktøy
  • Model/navn: DW088CG-XJ
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: , , , , , ,

Innholdsfortegnelse

Side: 94
93
KRYSSLASER DW088
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT verktøy. Årelang erfaring, konstant produktutvikling
og fornyelse gjør DEWALT til en av de mest pålitelige partnere for
profesjonelle brukere.
Tekniske data
DW088
Spenning V 4,5
Type 1
Batteristørrelse 3 x LR6 (AA)
Laserstyrke mW < 1,3
Laserklasse 2
Bølgelengde nm 637
Beskyttelsesgrad IP54
Selvjusteringsområde ° +/- 4
Driftstemperatur °C -10– +45
Kontaktgjenger 1/4" x 20 TPI
Vekt kg 0,75
Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet
Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for hvert signalkodeord.
Vennligst les håndboken og legg merke til disse symbolene.
FARE: Indikerer en overhengende farlig situasjon som vil føre til
død eller alvorlige personskader hvis den ikke avverges.
ADVARSEL: Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan
føre til død eller alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
N O R S K
Side: 95
94
FORSIKTIG: Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan
føre til små eller moderate personskader hvis den ikke
avverges.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til
personskader, men som kan føre til skader på utstyr hvis
den ikke unngås.
Betegner fare for elektrosjokk.
Betegner fare for brann.
Sikkerhetsinstruksjoner for lasere
ADVARSEL! Les og forstå alle instruksjoner. Manglende
overholdelse av instruksjonene som er listet opp under kan
resultere i elektrosjokk, ild og/eller alvorlig personskade.
TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE
• Ikke bruk laseren i eksplosive omgivelser, slik som i nærheten av
antennelige væsker, gasser eller støv. Elektrisk verktøy skaper gnister
som kan antenne støv eller gasser.
• Bruk laseren kun med batteriene som er spesielt tiltenkt. Bruk av
andre batterier kan skape risiko for brann.
• Oppbevar lasere som ikke er i bruk utenfor rekkevidde for barn
og andre utrenede personer. Lasere er farlige i hendene på utrenede
brukere.
• Bruk bare tilbehør som er anbefalt for din modell av produsenten.
Tilbehør som er velegnet for en laser kan skape risiko for skader hvis
det brukes på en annen laser.
• Verktøyservice må bare utføres av kvalifisert reparasjonspersonell.
Reparasjoner, service og vedlikehold utført at ukvalifisert
personell kan resultere i skader. Se listen over autoriserte DEWALT
reparasjonsagenter på baksiden av denne håndboken eller besøk
www.2helpU.com på internett for å lokalisere din nærmeste
autoriserte DEWALT reparasjonsagent.
Side: 96
95
N O R S K
• Ikke bruk optiske verktøy slik som teleskoper eller transit for å se
laserstrålen. Dette kan føre til alvorlige øyeskader.
• Ikke plasser laseren i en posisjon som kan få noen til å stirre
inn i laserstrålen, tilsiktet eller utilsiktet. Dette kan føre til
alvorligeøyeskader.
• Ikke plasser laseren i nærheten av en reflekterende overflate
som kan reflektere laserstrålen mot noens øyne. Dette kan føre til
alvorlige øyeskader.
• Slå av laseren når den ikke er i bruk. Å la laseren stå på øker
risikoen for å stirre inn i laserstrålen.
• Ikke bruk laseren i nærheten av barn eller tillat barn å betjene
laseren. Dette kan føre til alvorlige øyeskader.
• Ikke fjern eller dekk over advarselsmerker. Hvis merkene fjernes kan
brukeren eller andre utsette seg selv for stråling ved en feiltakelse.
• Plasser laseren trygt på en plant underlag. Hvis laseren faller kan
dette resultere i skade på laseren eller alvorlig personskade.
• Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg løstsittende klær eller
smykker. Samle langt hår. Hold hår, antrekk og hansker borte fra
bevegelige deler. Løstsittende antrekk eller langt hår kan bli fanget
opp av bevegelige deler. Luftventiler dekker ofte over bevegelige deler
og bør også unngås.
ADVARSEL: Bruk av andre kontroller eller justeringer
eller utføring av andre prosedyrer enn dem som er
spesifisert her kan føre til farlig eksponering for stråling.
ADVARSEL: IKKE TA LASEREN FRA HVERANDRE. Det
er ingen deler inne i den som brukeren kan vedlikeholde.
Dersom laseren tas fra hverandre bortfaller alle garantier. Ikke
modifiser produktet på noen måte. Modifisering av verktøyet
kan resultere i farlig eksponering for laserstråling.
ADVARSEL: rannfare! Ikke kortslutt kontaktene til et batteri
som er tatt ut av maskinen.
Side: 97
96
Ytterligere sikkerhetsinstruksjoner for lasere
• Denne laseren overholder kravene til klasse 2 i henhold til EN 60825-
1:2007. Ikke skift ut laserdioder med dioder av en annen type. Ved
skader må laseren repareres av en autorisert teknikker.
• Ikke bruk laseren til noe annet formål en å projisere laserlinjer.
Skulle øyet bli utsatt for en laserstråle i klasse 2 i under 0,25 sekunder,
ansees dette som sikkert. Øyelokkrefleksen vil vanligvis sørge for nok
beskyttelse. På over 1 meters avstand oppfyller laseren kravene til klasse 1
og blir følgelig ansett som sikker.
• Se aldri direkte inn i laserstrålen.
• Ikke se på laserstrålen gjennom optiske instrumenter.
• Ikke sett opp utstyret på en posisjon der laserstrålen kan krysse noen
i hodehøyde.
• La ikke barn komme i kontakt med laseren.
Øvrige farer
Følgene farer er uløselig knyttet til bruken av dette apparatet:
– Skader som følger av å stirre inn i laserstrålen.
Etiketter på utstyret
Følgende symboler befinner seg på verktøyet:
Les bruksanvisningen før bruk
Laseradvarsel
N O R S K
Side: 98
97
Ikke stirr inn i laserstrålen.
POSISJON FOR DATOKODE
Datokode, som også inkluderer produksjonsåret, står trykt på innsiden av
batterikammeret.
Eksempel:
2011 XX XX
Produksjonsår
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for batterier
ADVARSEL: Batterier kan eksplodere eller lekke og kan
forårsake personskader eller brann. For å redusere denne
faren:
• Følg alle instruksjoner og advarsler på batterimerket og
pakken.
• Sett alltid inn batterier korrekt når det gjelder polaritet (+ og -),
som merket på batteriet og på utstyret.
• Ikke kortslutt batteriklemmene.
• Ikke lad batterier.
• Ikke bland gamle og nye batterier. Skift ut alle samtidig med
nye batterier av samme merke og type.
• Fjern døde batterier omgående og deponer dem iht. lokale
bestemmelser.
• Ikke kast batterier i ilden.
• Oppbevar batteriene utilgjengelig for barn.
• Fjern batteriene hvis innretningen ikke skal brukes på flere
måneder.
Batterier (fig. B)
BATTERITYPE
Denne laseren drives av tre LR6 (AA-size) batterier.
N O R S K
Side: 99
98
TILTENKT BRUK
Krysslaseren DW088 er konstruert for å projisere laserlinjer til hjelp
i profesjonelle applikasjoner. Verktøyet kan brukes innendørs, til horisontal
(vannrett) og vertikal (loddrett) justering. Den brukes til mange formål, fra
plassering av vegger og vinduer til montering av skinnespor.
IKKE bruk under våte forhold eller i nærheten av antennelige væsker eller
gasser.
Krysslinje-laseren er et profesjonelt verktøy. IKKE la barn komme i kontakt
med verktøyet. Uerfarne operatører trenger tilsyn når de bruker dette
verktøyet.
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Krysslinjelaser
1 Veggmontering
3 LR6 (AA-størrelse) batterier
1 Detektor (DW088KD)
1 Klemme (DW088KD)
1 9 V batteri (DW088KD)
1 Koffert
1 Instruksjonsbok
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom instruksjonsboken slik at du forstår
innholdet før verktøyet tas i bruk.
Beskrivelse (fig. A)
1 Strømbryter (vertikal laserstråle)
2 Strømbryter (horisontal laserstråle)
3 Indikator for lite batteristrøm
4 Vertikal laserstråle
5 Horisontal laserstråle
6 Indikator for vertikal laserstråle
N O R S K
Side: 100
99
7 Indikator for horisontal laserstråle
8 Svingbrakett
9 Veggfeste
10 Batteriromdeksel
11 1/4" x 20 innvendig gjenge
Pakke ut
FESTE ADVARSELSMERKE
Sikkerhetsadvarslene på merket som er vist på laseren må være formulert
på brukerens språk.
Til dette formål leveres et separat brett med selvklebende merker sammen
med verktøyet.
ADVARSEL: Kontroller at sikkerhetsadvarslene på merket er
formulert på ditt språk.
Advarslene skal leses som følger:
LASERSTRÅLING
IKKE SE INN I STRÅLEN
LASERPRODUKT AV KLASSE 2
• Hvis advarslene er på et fremmed språk,
går du frem som følger:
– Løsne det ønskede merket fra brettet.
– Plasser merket forsiktig over det eksisterende merket.
– Trykk merket på plass.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL! Ikke plasser laseren i en posisjon som kan få
noen til å stirre inn i laserstrålen, tilsiktet eller utilsiktet.
Alvorlige øyeskader kan oppstå når strålen startes.
Skifte av batterier (fig. B)
Tilleggsutstyret bruker batterier av typen LR6 (AA).
N O R S K
Side: 101
100
• Åpne dekselet (10) til batterirommet.
• Skift batteriene (12). Sørg for å plassere de nye batteriene som anvist.
• Lukk dekselet til batterirommet.
ADVARSEL: Når du skifter batterier, må du alltid skifte alle
batteriene. Du må ikke blande gamle og nye batterier. Bruk
helst alkaline-batterier.
INDIKATOR FOR LITE BATTERISTRØM (FIG. A)
Verktøyet har en indikator (3) for lavt strømnivå på batteriet. Denne sitter på
kontrollpanelet. Indikatoren lyser når verktøyet er slått på. Den blinker for å
vise at batteriene må skiftes, og verktøyet slås av automatisk.
• Slå av verktøyet og fjern batteriene med en gang indikatoren blinker.
Innstilling av verktøyet (fig. C1 - C4)
Verktøyet har en rekke innstillinger, slik at det kan brukes til en rekke formål.
GULVMONTERING
• Plasser verktøyet på en forholdsvis plan og jevn overflate.
VEGGMONTERING (FIG. C1)
Hullet (13) i svingbraketten (8) brukes til montering på veggkonstruksjoner.
Alternativt kan verktøyet festes direkte til metalltapper ved hjelp av
magnetene (14).
• Sett en skrue eller spiker inn i veggen.
• Heng verktøyet inn på festeelementet etter hullet.
MONTERING AV VERKTØYET TIL VEGGFESTET (FIG. C2 - C4)
Verktøyet har veggmontering (9) for montering til veggskinne som hjelp ved
falltakinstallering og andre spesial-nivelleringsprosjekter. Svingbraketten (8)
er utstyrt med magneter som skal holde verktøyet på veggfestet.
• Plasser magnetene (14) på linje med metallplaten på veggfestet (9).
• For å fjerne veggfestet må du trekke det fra verktøyet med tilstrekkelig kraft.
For å feste veggfestet til veggskinnen må du gå frem på følgende måte:
• Åpne klemmen (15).
N O R S K
Side: 102
101
• Plasser klemmen rundt veggskinnen og la klemmekjeften lukke seg om
skinnen.
For å feste veggfestet til en vegg må du gå frem på følgende måte:
• Hold verktøyet i ønsket posisjon mot veggen og merk av posisjonen til
monteringshullet på veggen.
• Bor et hull på det avmerkede stedet.
• Sett inn en passende plugg i hullet.
• Hold verktøyet foran pluggen.
• Sett inn en skrue i monteringshullet (16).
Justering av verktøyet
• Du starter justeringsprosedyren ved å slå på verktøyet. Den vannrette
og/eller loddrette innrettingen er korrekt justert så lenge laserstrålen
forblir på.
• Laserstrålene begynner å blinke for å vise at verktøyet er plassert med
en helning som er større enn det selvjusterende området på 4°. Slå av
verktøyet, juster verktøyets oppsett slik at det er innenfor grensen,
og slå verktøyet på igjen.
Justering av laserlinjen (fig. D)
• Juster laserlinjen til en av laserstrålene med posisjonsmerket.
Flytt verktøyet etter behov.
BRUK
ADVARSEL! Ikke plasser laseren i en posisjon som kan få
noen til å stirre inn i laserstrålen, tilsiktet eller utilsiktet.
Alvorlige øyeskader kan oppstå når strålen startes.
Bruksanvisning
ADVARSEL: Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og gjeldende
forskrifter.
• Marker alltid midtpunktet på laserpunktene.
N O R S K
Side: 103
102
• Pass på at verktøyet er riktig stilt inn.
• Ekstreme temperaturforandringer kan forårsake bevegelse av delene
inne i verktøyet, som kan påvirke nøyaktigheten. Kontroller nøyaktigheten
regelmessig når verktøyet brukes under disse forholdene.
• Selv om verktøyet foretar automatiske korreksjoner hvis det kommer litt
ut av stilling, kan det være nødvendig å balansere eller stille inn verktøyet
på nytt hvis det får et kraftigere støt.
• Hvis verktøyet har falt ned eller over ende, må du kontrollere om det er
skadet, ved å foreta feltkalibreringskontrollene. Se “Vedlikehold”.
Start - stopp (fig. A)
Verktøyet har separate brytere for bruk av den vertikale laserlinjen og den
horisontale laserlinjen.
• Når du skal slå på den vertikale laserstrålen (4), må du trykke på
strømbryteren (1).
• Når du skal slå på den horisontale laserstrålen (5), må du trykke på
strømbryteren (2).
• For å slå av en av laserstrålene må du trykke på strømbryteren igjen.
Overføring av et posisjonsmerke (fig. D)
Verktøyet lager to laserlinjer, både i horisontal og vertikal retning,
for å overføre et merke.
• Juster den aktuelle laserstrålen etter merket på gulvet.
Rotering av verktøyet (fig. E)
Under veggmonteringen kan verktøyet roteres manuelt når den horisontale
laserlinjen skal overføres.
• Roter verktøyet mot venstre eller høyre ved behov.
Lasertilbehør
DIGITAL LASERDETEKTOR: DE0892 (FIG. F)
Noen lasersett inkluderer en DEWALT digital laserdetektor DEWALT digital
laserdetektor hjelper til med å lokalisere en laserstråle fra enheten i skarpt
N O R S K
Side: 104
103
lys, eller på lang avstand. Detektoren kan brukes både innendørs og
utendørs der det er vanskelig å se laserstrålen.
Detektoren er designet utelukkende for bruk med DW088 og DW089
linjelasere og andre kompatible DEWALT linjelasere. Skal ikke brukes med
roterende lasere.
Detektoren gir både visuelle signaler via LCD displayet (17) og lydsignaler
fra høyttaleren (18) for å indikere posisjonen av laserstrålen.
DEWALT digital laserdetektor kan brukes både med og uten
detektorklemmen. Når den brukes med klemmen, kan detektoren plasseres
på en siktestang (mire), nivelleringsstang, stubbe eller påle.
Batterier (Fig. F)
Den digitale laserdetektoren bruker et 9-volts batteri. For å installere
batteriet som følger med, løft batteridekselet (19). Legg 9-volts batteriet
på plass, rett inn batteriet som vist på det innstøpte symbolet.
Detektorkontroll (Fig. F)
Detektoren kontrolleres av strømbryteren (21) og volumknappen (22).
Når strømbryteren trykkes en gang slås detektoren på. Toppen av
sensorvinduet viser symbolet ON (på) og volumsymbolet.
DEWALT digital laserdetektor har også en automatisk utkoblingsfunksjon.
Dersom en laserstråle ikke treffer stråledeteksjonsvinduet, eller ingen knapp
trykkes, slår detektoren seg automatisk av etter omtrent 5 minutter.
For å slå av lydsignalet, trykk knappen en gang til; volumsymbolet
forsvinner.
Detektoren slår seg på med innstilling smal nøyaktighet (symbolet vises i
nedre venstre hjørne). Trykk på nøyaktighetsknappen (23) en gang for å
endre nøyaktigheten (symbolet vises nå i nedre høyre hjørne).
Nøyaktighet
Detektoren gir to nøyaktighetsinnstillinger, bred og smal. Med bred
innstilling gir detektoren en større toleranse for å indikere at detektoren er
”på graden”. Med smal innstilling reduseres denne toleransen for en mer
nøyaktig visning av ”på graden”.
For mest nøyaktig resultat, start jobben med bred innstilling og avslutt med
smal innstilling.
N O R S K
Side: 105
104
Magneter
Magnetene (24) lar detektoren monteres på metallskinner under installasjon
av opphengt tak.
BRUK AV DETEKTOR (FIG. F)
1. Sette opp og posisjonere laseren.
2. Slå på detektoren ved å trykke på strømbryteren (21).
3. Plasser detektoren slik at sensor vinduet (25) er rettet mot
laserstrålen. Beveg detektoren opp eller ned innen det omtrentlige
området for strålen, til du har sentrert detektoren. For infoirmasjon
om displayvinduet og lydsignalene, se tabellen Indikatorer.
INDIKATORER
Over
graden
Litt over
graden
På
graden
Litt under
graden
Under
graden
lydsignaler
rask pip rask pip jevn tone langsom pip
langsom
pip
displaysymboler
4. Bruk markeringshakkene (20) for nøyaktig å merke posisjon av
laserstrålen.
MONTERING PÅ EN SIKTESTANG (FIG. F, G)
1. For å feste detektoren til en siktestang, fest først detektoren til
klemmen ved å skyve den inn på klemmelåsen (26). Skyv sporene
(27) inn på klemmen rundt skinnen (28) på detektoren til låsen (29) på
klemmen smetter inn i låsehullet (30) på detektoren.
N O R S K
Side: 106
105
2. Åpne kjeften på klemmen ved å vri klemmeknotten (31)
counterclockwise.
3. Plasser detektoren på nødvendig høyde og vri klemmeknotten med
klokka for å feste klemmen på siktestangen.
4. For å gjøre høydejustering, løsne klemmen litt, flytt og trekk til igjen.
Detektor rengjøring og lagring
• Smuss og fett kan fjernes fra detektoren ved hjelp av en klut eller
enn myk, metallfri børste.
• DEWALT digital laserdetektor tåler regn men ikke å dyppes i vann. Ikke
hell vann på enheten eller senk den ned i vann.
• Det beste lagringsstedet er kjølig og tørt — uten direkte sollys og uten
sterk kuled eller varme.
Detektor-service
Unntatt for batterier er det ingen deler inne i den digitale laserdetektoren
som kan vedlikeholdes av brukeren. Ikke ta enheten fra hverandre.
Uautorisert klussing med laserdetektoren vil gjøre alle garantier ugyldige.
Detektor feilsøking
DETEKTOREN SLÅR SEG IKKE PÅ.
• Trykk og slipp strømknappen.
• Kontroller at batteriet er på plass og i korrekt posisjon.
• Dersom detektoren er svært kald, la den varme seg opp i et varmt
område.
• Skift ut 9-volts batteri. Slå på enheten.
• Dersom detektoren fortsatt ikke slår seg på, lever detektoren til et
DEWALT servicesenter.
HØYTTALEREN PÅ DETEKTOREN GIR IKKE NOE LYD
• Forsikre deg om at detektoren er slått på.
Trykk på volumknappen. Den vil slå seg på og av.
• Pass på at laseren er slått på og at den sender ut en laserstråle.
N O R S K
Side: 107
106
• Dersom detektoren fortsatt ikke gir lyd fra seg, lever den til et DEWALT
servicesenter.
REAGERER IKKE PÅ STRÅLEN FRA EN ANNEN LASERENHET.
• DEWALT Digital Laser Detector er designet å fungere kun med the
DW088 og DW089 og visse andre kompatible linjelasere.
DETEKTOREN GIR FRA SEG EN TONE, MEN LCD-DISPLAYET FUNGERER IKKE.
• Dersom detektoren er svært kald, la den varme seg opp i et varmt
område.
• Dersom LCD displayet fortsatt ikke fungerer, lever detektoren til et
DEWALT service center.
KRAFTIG LYS SKINNER PÅ DETEKTOREN OG FØRER TIL ET KONTINUERLIG ”PÅ
GRADEN” SIGNAL.
• Dersom det er svært sterkt lys i omgivelsene, kan detektoren gi fra seg
feilaktige signaler om innrettingen.
• Flytt detektoren ut av det intense lyset, eller plasser en skygge over
sensorvinduet (25) for å få normal drift.
Tilleggsutstyr
Bruk av laseren med tilbehør (fig. 1 innlegg)
Laseren er utstyrt med en gjenget hull 1/4" x 20 (11) i bunnen av enheten.
Dette gjengede hullet kan brukes for eksisterende eller fremtidig DEWALT
tilbehør. Bruk kun DEWALT tilbehør som er spesifisert for dette produktet.
Følg anvisningene som følger tilbehøret.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om egnet
ekstrautstyr.
Disse er:
• DE0734 DEWALT siktestang
• DE0737 DEWALT siktestang
• DE0881 DEWALT trefot
N O R S K
Side: 108
107
• DE0882 DEWALT laserpåle
• DE0892 DEWALT detektor
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om egnet
ekstrautstyr.
VEDLIKEHOLD
Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det kan brukes i lang
tid med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift
avhenger av riktig behandling og regelmessig rengjøring av verktøyet.
Feltkalibreringssjekk (fig. H–J)
Feltkalibreringssjekken må utføres på en sikker og nøyaktig måte for å gi
en korrekt diagnose. Hvis feil registreres, må verktøyet kalibreres av en
kvalifisert tekniker.
ADVARSEL: Resultatene er avhengig av forholdene i området.
Ved avvikende forhold må målingene justeres i henhold til disse.
SKANNEKONTROLL (FIG. H)
• Sett verktøyet i et område mellom to vertikale overflater som er minst 9
m fra hverandre. Monter verktøyet nøyaktig midtveis til veggen.
• Sett verktøyet i 45° vinkel mot venstre.
• Slå på den horisontale laserstrålen.
• Marker sentrum for laserstrålen nøyaktig midt på den motsatte veggen.
• Slå av verktøyet og drei det 90° med klokken.
• Slå på den horisontale laserstrålen.
• Marker sentrum for laserstrålen nøyaktig midt på den motsatte veggen.
• Slå av verktøyet.
• Mål differansen mellom merkene.
• Hvis differansen mellom merkene er 3 mm eller mindre, er laserhodet
riktig kalibrert.
• Hvis differansen mellom merkene er over 3 mm, må verktøyet etterses.
N O R S K
Side: 109
108
PLANKONTROLL (FIG. I1, I2)
• Plasser verktøyet i et område der det er en vegg som er minst 9 m lang.
Monter verktøyet på den ene enden av veggen.
• Sett verktøyet i 90° vinkel mot venstre.
• Slå på den horisontale laserstrålen.
• Merk av sentrum for laserstrålen på veggen, ved en tredjedel av
avstanden (32) og ved to tredjedeler av avstanden (33).
• Slå av verktøyet.
• Monter verktøyet på den andre enden av veggen.
• Sett verktøyet i 90° vinkel mot høyre.
• Slå på den horisontale laserstrålen.
• Slå på verktøyet, still inn laserstrålen etter markeringen på veggen (33),
og marker midtpunktet av laserstrålen på veggen ved to tredjedeler av
avstanden (34).
• Slå av verktøyet.
• Mål den vertikale differansen mellom merkene (32, 34).
• Hvis differansen mellom merkene er 6 mm eller mindre, er laserhodet
riktig kalibrert.
• Hvis differansen mellom merkene er over 6 mm, må verktøyet etterses.
VERTIKAL KONTROLL (FIG. J1, J2)
• Sett verktøyet på gulvet i et område med et tak som er minst 2,5 m høyt.
• Tegn opp en linje med en lengde på 1,5 m (35) på gulvet.
Plasser verktøyet ved den ene enden av gulvmerket (35).
• Slå på den vertikale laserstrålen.
• Juster laserstrålen etter merket på gulvet (35).
• Merk av sentrum for laserstrålen i taket, ved en tredjedel av avstanden
(36) og ved to tredjedeler av avstanden (37).
• Slå av verktøyet. Plasser verktøyet ved den andre enden av gulvmerket
(35), med verktøyet vendt mot merket.
N O R S K
Side: 110
109
• Slå på den vertikale laserstrålen.
• Juster laserstrålen etter merket på gulvet (35).
• Merk av sentrum for laserstrålen i taket, ved en tredjedel av avstanden
(38) og ved to tredjedeler av avstanden (39).
• Slå av verktøyet.
• Mål den vertikale differansen mellom merkene (36, 38).
• Mål den vertikale differansen mellom merkene (37, 39).
• Hvis differansen mellom merkene er 3,5 mm eller mindre, er laserhodet
riktig kalibrert.
• Hvis differansen mellom merkene er over 3,5 mm, må verktøyet
etterses.
Rengjøring
• Fjern batteriene før verktøyet skal rengjøres.
• Rengjør huset regelmessig med en myk klut.
• Ved behov må linsen rengjøres ved hjelp av en myk klut eller en
bomullspinne fuktet med alkohol. Ikke bruk andre rengjøringsmidler.
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Dette produktet må ikke kastes sammen
med vanlig husholdningsavfall.
Dersom du en dag skulle finne ut at ditt DEWALT produkt må erstattes, eller
dersom det ikke lenger trenges av deg, skal det ikke kastes sammen med
husholdningsavfallet. Gjør dette produktet tilgjengelig for separat innsamling.
N O R S K
Side: 111
110
Separat innsamling av brukte produkter og innpakning gjør at
materialene kan resirkuleres og brukes om igjen. Gjenbruk av
resirkulert materiale hjelper til med å hindre miljøforurensing og
reduserer etterspørselen etter råmateriale.
Lokale forskrifter kan ha separat innsamling av elektriske produkter fra
husholdningen ved kommunale søppelfyllinger eller hos forhandleren der du
kjøper et nytt produkt.
DEWALT har en ordning for å samle inn og resirkulere DEWALT produkter
når de har nådd slutten på livsløpet. For å benytte deg av denne tjenesten,
vennligst returner produktet til en autorisert reparatør som vil samle dem inn
på vegne av oss.
Du kan finne nærmeste autoriserte reparatør ved å ta kontakt med dit lokale
DEWALT-kontor på den adressen som du finner i denne brukerhåndboken.
Alternativt er en liste over autoriserte DEWALT-reparatører og alle
detaljer om service etter salg og kontakter tilgjengelig på Internett på:
www.2helpU.com.
Batterier
• Tenk på miljøet når du kaster batterier. Undersøk med de lokale
myndigheter om hva som er den miljømessig beste måten å kaste
batterier på.
N O R S K
Side: 112
111
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på produktene sine
og tilbyr en enestående garanti for profesjonelle brukere
av produktet. Denne garantierklæringen kommer i tillegg
til, og har på ingen måte negativ innvirkning på, dine
kontraktsmessige rettigheter som profesjonell bruker eller
på dine lovfestede rettigheter som privat, ikke-profesjonell
bruker. Garantien er gyldig innen områdene tilhørende
medlemslandene i den Europeiske Union (EU) og det
Europeiske Frihandelsområdet (EFTA).
• 30-DAGERS RISIKOFRI
TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med ytelsen til ditt DEWALT-
verktøy, kan du ganske enkelt returnere det innen
30 dager, komplett med alle de originale komponentene slik
du kjøpte det, til innkjøpsstedet for å få full refusjon. Produktet
må ha blitt utsatt for rimelig slitasje og kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Dersom du har behov for vedlikehold eller service på ditt
DEWALT-verktøy i de første 12 månedene etter kjøpet, får du
1 service gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en autorisert
DEWALT reparatør. Kvittering må fremvises. Inkluderer arbeid.
Ekskluderer tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke sviktet
under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt på grunn av
material- eller produksjonsfeil innen 12 måneder fra kjøpsdato,
garanterer DEWALT å bytte ut alle defekte deler vederlagsfritt
eller – etter vårt skjønn – å erstatte enheten vederlagsfritt,
forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig slitasje;
N O R S K
Side: 113
112
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises;
• Produktet returneres komplett med alle originale
komponenter.
Dersom du har et krav, kontakt forhandleren eller finn
nærmeste autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT katalogen,
eller kontakt ditt DEWALT kontor på adressen som angitt
i denne bruksanvisningen. En liste av autoriserte DEWALT
reparatører og informasjon om vår etter-salg service finner du
på internett under: www.2helpU.com.
N O R S K

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om DeWalt DW088CG-XJ ennå.

Spør et spørsmål om DeWalt DW088CG-XJ

Har du et spørsmål om DeWalt DW088CG-XJ men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DW088CG-XJ. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DW088CG-XJ DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.