DW088CG-XJ

DeWalt DW088CG-XJ manual

DW088CG-XJ

Manual for DeWalt DW088CG-XJ på Engelsk. Denne PDF-håndboken har 156 sider.

Side: 1
93 KRYSSLASER DW088 Gratulerer! Du har valgt et DEWALT verktøy. Årelang erfaring, konstant produktutvikling og fornyelse gjør DEWALT til en av de mest pålitelige partnere for profesjonelle brukere. Tekniske data DW088 Spenning V 4,5 Type 1 Batteristørrelse 3 x LR6 (AA) Laserstyrke mW < 1,3 Laserklasse 2 Bølgelengde nm 637 Beskyttelsesgrad IP54 Selvjusteringsområde ° +/- 4 Driftstemperatur °C -10– +45 Kontaktgjenger 1/4" x 20 TPI Vekt kg 0,75 Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for hvert signalkodeord. Vennligst les håndboken og legg merke til disse symbolene. FARE: Indikerer en overhengende farlig situasjon som vil føre til død eller alvorlige personskader hvis den ikke avverges. ADVARSEL: Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan føre til død eller alvorlige personskader hvis den ikke avverges. N O R S K
Side: 2
94 FORSIKTIG: Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan føre til små eller moderate personskader hvis den ikke avverges. MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til personskader, men som kan føre til skader på utstyr hvis den ikke unngås. Betegner fare for elektrosjokk. Betegner fare for brann. Sikkerhetsinstruksjoner for lasere ADVARSEL! Les og forstå alle instruksjoner. Manglende overholdelse av instruksjonene som er listet opp under kan resultere i elektrosjokk, ild og/eller alvorlig personskade. TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE • Ikke bruk laseren i eksplosive omgivelser, slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser eller støv. Elektrisk verktøy skaper gnister som kan antenne støv eller gasser. • Bruk laseren kun med batteriene som er spesielt tiltenkt. Bruk av andre batterier kan skape risiko for brann. • Oppbevar lasere som ikke er i bruk utenfor rekkevidde for barn og andre utrenede personer. Lasere er farlige i hendene på utrenede brukere. • Bruk bare tilbehør som er anbefalt for din modell av produsenten. Tilbehør som er velegnet for en laser kan skape risiko for skader hvis det brukes på en annen laser. • Verktøyservice må bare utføres av kvalifisert reparasjonspersonell. Reparasjoner, service og vedlikehold utført at ukvalifisert personell kan resultere i skader. Se listen over autoriserte DEWALT reparasjonsagenter på baksiden av denne håndboken eller besøk www.2helpU.com på internett for å lokalisere din nærmeste autoriserte DEWALT reparasjonsagent.
Side: 3
95 N O R S K • Ikke bruk optiske verktøy slik som teleskoper eller transit for å se laserstrålen. Dette kan føre til alvorlige øyeskader. • Ikke plasser laseren i en posisjon som kan få noen til å stirre inn i laserstrålen, tilsiktet eller utilsiktet. Dette kan føre til alvorligeøyeskader. • Ikke plasser laseren i nærheten av en reflekterende overflate som kan reflektere laserstrålen mot noens øyne. Dette kan føre til alvorlige øyeskader. • Slå av laseren når den ikke er i bruk. Å la laseren stå på øker risikoen for å stirre inn i laserstrålen. • Ikke bruk laseren i nærheten av barn eller tillat barn å betjene laseren. Dette kan føre til alvorlige øyeskader. • Ikke fjern eller dekk over advarselsmerker. Hvis merkene fjernes kan brukeren eller andre utsette seg selv for stråling ved en feiltakelse. • Plasser laseren trygt på en plant underlag. Hvis laseren faller kan dette resultere i skade på laseren eller alvorlig personskade. • Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg løstsittende klær eller smykker. Samle langt hår. Hold hår, antrekk og hansker borte fra bevegelige deler. Løstsittende antrekk eller langt hår kan bli fanget opp av bevegelige deler. Luftventiler dekker ofte over bevegelige deler og bør også unngås. ADVARSEL: Bruk av andre kontroller eller justeringer eller utføring av andre prosedyrer enn dem som er spesifisert her kan føre til farlig eksponering for stråling. ADVARSEL: IKKE TA LASEREN FRA HVERANDRE. Det er ingen deler inne i den som brukeren kan vedlikeholde. Dersom laseren tas fra hverandre bortfaller alle garantier. Ikke modifiser produktet på noen måte. Modifisering av verktøyet kan resultere i farlig eksponering for laserstråling. ADVARSEL: rannfare! Ikke kortslutt kontaktene til et batteri som er tatt ut av maskinen.
Side: 4
96 Ytterligere sikkerhetsinstruksjoner for lasere • Denne laseren overholder kravene til klasse 2 i henhold til EN 60825- 1:2007. Ikke skift ut laserdioder med dioder av en annen type. Ved skader må laseren repareres av en autorisert teknikker. • Ikke bruk laseren til noe annet formål en å projisere laserlinjer. Skulle øyet bli utsatt for en laserstråle i klasse 2 i under 0,25 sekunder, ansees dette som sikkert. Øyelokkrefleksen vil vanligvis sørge for nok beskyttelse. På over 1 meters avstand oppfyller laseren kravene til klasse 1 og blir følgelig ansett som sikker. • Se aldri direkte inn i laserstrålen. • Ikke se på laserstrålen gjennom optiske instrumenter. • Ikke sett opp utstyret på en posisjon der laserstrålen kan krysse noen i hodehøyde. • La ikke barn komme i kontakt med laseren. Øvrige farer Følgene farer er uløselig knyttet til bruken av dette apparatet: – Skader som følger av å stirre inn i laserstrålen. Etiketter på utstyret Følgende symboler befinner seg på verktøyet: Les bruksanvisningen før bruk Laseradvarsel N O R S K
Side: 5
97 Ikke stirr inn i laserstrålen. POSISJON FOR DATOKODE Datokode, som også inkluderer produksjonsåret, står trykt på innsiden av batterikammeret. Eksempel: 2011 XX XX Produksjonsår Viktige sikkerhetsinstruksjoner for batterier ADVARSEL: Batterier kan eksplodere eller lekke og kan forårsake personskader eller brann. For å redusere denne faren: • Følg alle instruksjoner og advarsler på batterimerket og pakken. • Sett alltid inn batterier korrekt når det gjelder polaritet (+ og -), som merket på batteriet og på utstyret. • Ikke kortslutt batteriklemmene. • Ikke lad batterier. • Ikke bland gamle og nye batterier. Skift ut alle samtidig med nye batterier av samme merke og type. • Fjern døde batterier omgående og deponer dem iht. lokale bestemmelser. • Ikke kast batterier i ilden. • Oppbevar batteriene utilgjengelig for barn. • Fjern batteriene hvis innretningen ikke skal brukes på flere måneder. Batterier (fig. B) BATTERITYPE Denne laseren drives av tre LR6 (AA-size) batterier. N O R S K
Side: 6
98 TILTENKT BRUK Krysslaseren DW088 er konstruert for å projisere laserlinjer til hjelp i profesjonelle applikasjoner. Verktøyet kan brukes innendørs, til horisontal (vannrett) og vertikal (loddrett) justering. Den brukes til mange formål, fra plassering av vegger og vinduer til montering av skinnespor. IKKE bruk under våte forhold eller i nærheten av antennelige væsker eller gasser. Krysslinje-laseren er et profesjonelt verktøy. IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne operatører trenger tilsyn når de bruker dette verktøyet. Kontroll av pakkens innhold Pakken inneholder: 1 Krysslinjelaser 1 Veggmontering 3 LR6 (AA-størrelse) batterier 1 Detektor (DW088KD) 1 Klemme (DW088KD) 1 9 V batteri (DW088KD) 1 Koffert 1 Instruksjonsbok • Ta deg tid til å lese nøye igjennom instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før verktøyet tas i bruk. Beskrivelse (fig. A) 1 Strømbryter (vertikal laserstråle) 2 Strømbryter (horisontal laserstråle) 3 Indikator for lite batteristrøm 4 Vertikal laserstråle 5 Horisontal laserstråle 6 Indikator for vertikal laserstråle N O R S K
Side: 7
99 7 Indikator for horisontal laserstråle 8 Svingbrakett 9 Veggfeste 10 Batteriromdeksel 11 1/4" x 20 innvendig gjenge Pakke ut FESTE ADVARSELSMERKE Sikkerhetsadvarslene på merket som er vist på laseren må være formulert på brukerens språk. Til dette formål leveres et separat brett med selvklebende merker sammen med verktøyet. ADVARSEL: Kontroller at sikkerhetsadvarslene på merket er formulert på ditt språk. Advarslene skal leses som følger: LASERSTRÅLING IKKE SE INN I STRÅLEN LASERPRODUKT AV KLASSE 2 • Hvis advarslene er på et fremmed språk, går du frem som følger: – Løsne det ønskede merket fra brettet. – Plasser merket forsiktig over det eksisterende merket. – Trykk merket på plass. MONTERING OG JUSTERING ADVARSEL! Ikke plasser laseren i en posisjon som kan få noen til å stirre inn i laserstrålen, tilsiktet eller utilsiktet. Alvorlige øyeskader kan oppstå når strålen startes. Skifte av batterier (fig. B) Tilleggsutstyret bruker batterier av typen LR6 (AA). N O R S K
Side: 8
100 • Åpne dekselet (10) til batterirommet. • Skift batteriene (12). Sørg for å plassere de nye batteriene som anvist. • Lukk dekselet til batterirommet. ADVARSEL: Når du skifter batterier, må du alltid skifte alle batteriene. Du må ikke blande gamle og nye batterier. Bruk helst alkaline-batterier. INDIKATOR FOR LITE BATTERISTRØM (FIG. A) Verktøyet har en indikator (3) for lavt strømnivå på batteriet. Denne sitter på kontrollpanelet. Indikatoren lyser når verktøyet er slått på. Den blinker for å vise at batteriene må skiftes, og verktøyet slås av automatisk. • Slå av verktøyet og fjern batteriene med en gang indikatoren blinker. Innstilling av verktøyet (fig. C1 - C4) Verktøyet har en rekke innstillinger, slik at det kan brukes til en rekke formål. GULVMONTERING • Plasser verktøyet på en forholdsvis plan og jevn overflate. VEGGMONTERING (FIG. C1) Hullet (13) i svingbraketten (8) brukes til montering på veggkonstruksjoner. Alternativt kan verktøyet festes direkte til metalltapper ved hjelp av magnetene (14). • Sett en skrue eller spiker inn i veggen. • Heng verktøyet inn på festeelementet etter hullet. MONTERING AV VERKTØYET TIL VEGGFESTET (FIG. C2 - C4) Verktøyet har veggmontering (9) for montering til veggskinne som hjelp ved falltakinstallering og andre spesial-nivelleringsprosjekter. Svingbraketten (8) er utstyrt med magneter som skal holde verktøyet på veggfestet. • Plasser magnetene (14) på linje med metallplaten på veggfestet (9). • For å fjerne veggfestet må du trekke det fra verktøyet med tilstrekkelig kraft. For å feste veggfestet til veggskinnen må du gå frem på følgende måte: • Åpne klemmen (15). N O R S K
Side: 9
101 • Plasser klemmen rundt veggskinnen og la klemmekjeften lukke seg om skinnen. For å feste veggfestet til en vegg må du gå frem på følgende måte: • Hold verktøyet i ønsket posisjon mot veggen og merk av posisjonen til monteringshullet på veggen. • Bor et hull på det avmerkede stedet. • Sett inn en passende plugg i hullet. • Hold verktøyet foran pluggen. • Sett inn en skrue i monteringshullet (16). Justering av verktøyet • Du starter justeringsprosedyren ved å slå på verktøyet. Den vannrette og/eller loddrette innrettingen er korrekt justert så lenge laserstrålen forblir på. • Laserstrålene begynner å blinke for å vise at verktøyet er plassert med en helning som er større enn det selvjusterende området på 4°. Slå av verktøyet, juster verktøyets oppsett slik at det er innenfor grensen, og slå verktøyet på igjen. Justering av laserlinjen (fig. D) • Juster laserlinjen til en av laserstrålene med posisjonsmerket. Flytt verktøyet etter behov. BRUK ADVARSEL! Ikke plasser laseren i en posisjon som kan få noen til å stirre inn i laserstrålen, tilsiktet eller utilsiktet. Alvorlige øyeskader kan oppstå når strålen startes. Bruksanvisning ADVARSEL: Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og gjeldende forskrifter. • Marker alltid midtpunktet på laserpunktene. N O R S K
Side: 10
102 • Pass på at verktøyet er riktig stilt inn. • Ekstreme temperaturforandringer kan forårsake bevegelse av delene inne i verktøyet, som kan påvirke nøyaktigheten. Kontroller nøyaktigheten regelmessig når verktøyet brukes under disse forholdene. • Selv om verktøyet foretar automatiske korreksjoner hvis det kommer litt ut av stilling, kan det være nødvendig å balansere eller stille inn verktøyet på nytt hvis det får et kraftigere støt. • Hvis verktøyet har falt ned eller over ende, må du kontrollere om det er skadet, ved å foreta feltkalibreringskontrollene. Se “Vedlikehold”. Start - stopp (fig. A) Verktøyet har separate brytere for bruk av den vertikale laserlinjen og den horisontale laserlinjen. • Når du skal slå på den vertikale laserstrålen (4), må du trykke på strømbryteren (1). • Når du skal slå på den horisontale laserstrålen (5), må du trykke på strømbryteren (2). • For å slå av en av laserstrålene må du trykke på strømbryteren igjen. Overføring av et posisjonsmerke (fig. D) Verktøyet lager to laserlinjer, både i horisontal og vertikal retning, for å overføre et merke. • Juster den aktuelle laserstrålen etter merket på gulvet. Rotering av verktøyet (fig. E) Under veggmonteringen kan verktøyet roteres manuelt når den horisontale laserlinjen skal overføres. • Roter verktøyet mot venstre eller høyre ved behov. Lasertilbehør DIGITAL LASERDETEKTOR: DE0892 (FIG. F) Noen lasersett inkluderer en DEWALT digital laserdetektor DEWALT digital laserdetektor hjelper til med å lokalisere en laserstråle fra enheten i skarpt N O R S K
Side: 11
103 lys, eller på lang avstand. Detektoren kan brukes både innendørs og utendørs der det er vanskelig å se laserstrålen. Detektoren er designet utelukkende for bruk med DW088 og DW089 linjelasere og andre kompatible DEWALT linjelasere. Skal ikke brukes med roterende lasere. Detektoren gir både visuelle signaler via LCD displayet (17) og lydsignaler fra høyttaleren (18) for å indikere posisjonen av laserstrålen. DEWALT digital laserdetektor kan brukes både med og uten detektorklemmen. Når den brukes med klemmen, kan detektoren plasseres på en siktestang (mire), nivelleringsstang, stubbe eller påle. Batterier (Fig. F) Den digitale laserdetektoren bruker et 9-volts batteri. For å installere batteriet som følger med, løft batteridekselet (19). Legg 9-volts batteriet på plass, rett inn batteriet som vist på det innstøpte symbolet. Detektorkontroll (Fig. F) Detektoren kontrolleres av strømbryteren (21) og volumknappen (22). Når strømbryteren trykkes en gang slås detektoren på. Toppen av sensorvinduet viser symbolet ON (på) og volumsymbolet. DEWALT digital laserdetektor har også en automatisk utkoblingsfunksjon. Dersom en laserstråle ikke treffer stråledeteksjonsvinduet, eller ingen knapp trykkes, slår detektoren seg automatisk av etter omtrent 5 minutter. For å slå av lydsignalet, trykk knappen en gang til; volumsymbolet forsvinner. Detektoren slår seg på med innstilling smal nøyaktighet (symbolet vises i nedre venstre hjørne). Trykk på nøyaktighetsknappen (23) en gang for å endre nøyaktigheten (symbolet vises nå i nedre høyre hjørne). Nøyaktighet Detektoren gir to nøyaktighetsinnstillinger, bred og smal. Med bred innstilling gir detektoren en større toleranse for å indikere at detektoren er ”på graden”. Med smal innstilling reduseres denne toleransen for en mer nøyaktig visning av ”på graden”. For mest nøyaktig resultat, start jobben med bred innstilling og avslutt med smal innstilling. N O R S K
Side: 12
104 Magneter Magnetene (24) lar detektoren monteres på metallskinner under installasjon av opphengt tak. BRUK AV DETEKTOR (FIG. F) 1. Sette opp og posisjonere laseren. 2. Slå på detektoren ved å trykke på strømbryteren (21). 3. Plasser detektoren slik at sensor vinduet (25) er rettet mot laserstrålen. Beveg detektoren opp eller ned innen det omtrentlige området for strålen, til du har sentrert detektoren. For infoirmasjon om displayvinduet og lydsignalene, se tabellen Indikatorer. INDIKATORER Over graden Litt over graden På graden Litt under graden Under graden lydsignaler rask pip rask pip jevn tone langsom pip langsom pip displaysymboler 4. Bruk markeringshakkene (20) for nøyaktig å merke posisjon av laserstrålen. MONTERING PÅ EN SIKTESTANG (FIG. F, G) 1. For å feste detektoren til en siktestang, fest først detektoren til klemmen ved å skyve den inn på klemmelåsen (26). Skyv sporene (27) inn på klemmen rundt skinnen (28) på detektoren til låsen (29) på klemmen smetter inn i låsehullet (30) på detektoren. N O R S K
Side: 13
105 2. Åpne kjeften på klemmen ved å vri klemmeknotten (31) counterclockwise. 3. Plasser detektoren på nødvendig høyde og vri klemmeknotten med klokka for å feste klemmen på siktestangen. 4. For å gjøre høydejustering, løsne klemmen litt, flytt og trekk til igjen. Detektor rengjøring og lagring • Smuss og fett kan fjernes fra detektoren ved hjelp av en klut eller enn myk, metallfri børste. • DEWALT digital laserdetektor tåler regn men ikke å dyppes i vann. Ikke hell vann på enheten eller senk den ned i vann. • Det beste lagringsstedet er kjølig og tørt — uten direkte sollys og uten sterk kuled eller varme. Detektor-service Unntatt for batterier er det ingen deler inne i den digitale laserdetektoren som kan vedlikeholdes av brukeren. Ikke ta enheten fra hverandre. Uautorisert klussing med laserdetektoren vil gjøre alle garantier ugyldige. Detektor feilsøking DETEKTOREN SLÅR SEG IKKE PÅ. • Trykk og slipp strømknappen. • Kontroller at batteriet er på plass og i korrekt posisjon. • Dersom detektoren er svært kald, la den varme seg opp i et varmt område. • Skift ut 9-volts batteri. Slå på enheten. • Dersom detektoren fortsatt ikke slår seg på, lever detektoren til et DEWALT servicesenter. HØYTTALEREN PÅ DETEKTOREN GIR IKKE NOE LYD • Forsikre deg om at detektoren er slått på. Trykk på volumknappen. Den vil slå seg på og av. • Pass på at laseren er slått på og at den sender ut en laserstråle. N O R S K
Side: 14
106 • Dersom detektoren fortsatt ikke gir lyd fra seg, lever den til et DEWALT servicesenter. REAGERER IKKE PÅ STRÅLEN FRA EN ANNEN LASERENHET. • DEWALT Digital Laser Detector er designet å fungere kun med the DW088 og DW089 og visse andre kompatible linjelasere. DETEKTOREN GIR FRA SEG EN TONE, MEN LCD-DISPLAYET FUNGERER IKKE. • Dersom detektoren er svært kald, la den varme seg opp i et varmt område. • Dersom LCD displayet fortsatt ikke fungerer, lever detektoren til et DEWALT service center. KRAFTIG LYS SKINNER PÅ DETEKTOREN OG FØRER TIL ET KONTINUERLIG ”PÅ GRADEN” SIGNAL. • Dersom det er svært sterkt lys i omgivelsene, kan detektoren gi fra seg feilaktige signaler om innrettingen. • Flytt detektoren ut av det intense lyset, eller plasser en skygge over sensorvinduet (25) for å få normal drift. Tilleggsutstyr Bruk av laseren med tilbehør (fig. 1 innlegg) Laseren er utstyrt med en gjenget hull 1/4" x 20 (11) i bunnen av enheten. Dette gjengede hullet kan brukes for eksisterende eller fremtidig DEWALT tilbehør. Bruk kun DEWALT tilbehør som er spesifisert for dette produktet. Følg anvisningene som følger tilbehøret. Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om egnet ekstrautstyr. Disse er: • DE0734 DEWALT siktestang • DE0737 DEWALT siktestang • DE0881 DEWALT trefot N O R S K
Side: 15
107 • DE0882 DEWALT laserpåle • DE0892 DEWALT detektor Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om egnet ekstrautstyr. VEDLIKEHOLD Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det kan brukes i lang tid med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift avhenger av riktig behandling og regelmessig rengjøring av verktøyet. Feltkalibreringssjekk (fig. H–J) Feltkalibreringssjekken må utføres på en sikker og nøyaktig måte for å gi en korrekt diagnose. Hvis feil registreres, må verktøyet kalibreres av en kvalifisert tekniker. ADVARSEL: Resultatene er avhengig av forholdene i området. Ved avvikende forhold må målingene justeres i henhold til disse. SKANNEKONTROLL (FIG. H) • Sett verktøyet i et område mellom to vertikale overflater som er minst 9 m fra hverandre. Monter verktøyet nøyaktig midtveis til veggen. • Sett verktøyet i 45° vinkel mot venstre. • Slå på den horisontale laserstrålen. • Marker sentrum for laserstrålen nøyaktig midt på den motsatte veggen. • Slå av verktøyet og drei det 90° med klokken. • Slå på den horisontale laserstrålen. • Marker sentrum for laserstrålen nøyaktig midt på den motsatte veggen. • Slå av verktøyet. • Mål differansen mellom merkene. • Hvis differansen mellom merkene er 3 mm eller mindre, er laserhodet riktig kalibrert. • Hvis differansen mellom merkene er over 3 mm, må verktøyet etterses. N O R S K
Side: 16
108 PLANKONTROLL (FIG. I1, I2) • Plasser verktøyet i et område der det er en vegg som er minst 9 m lang. Monter verktøyet på den ene enden av veggen. • Sett verktøyet i 90° vinkel mot venstre. • Slå på den horisontale laserstrålen. • Merk av sentrum for laserstrålen på veggen, ved en tredjedel av avstanden (32) og ved to tredjedeler av avstanden (33). • Slå av verktøyet. • Monter verktøyet på den andre enden av veggen. • Sett verktøyet i 90° vinkel mot høyre. • Slå på den horisontale laserstrålen. • Slå på verktøyet, still inn laserstrålen etter markeringen på veggen (33), og marker midtpunktet av laserstrålen på veggen ved to tredjedeler av avstanden (34). • Slå av verktøyet. • Mål den vertikale differansen mellom merkene (32, 34). • Hvis differansen mellom merkene er 6 mm eller mindre, er laserhodet riktig kalibrert. • Hvis differansen mellom merkene er over 6 mm, må verktøyet etterses. VERTIKAL KONTROLL (FIG. J1, J2) • Sett verktøyet på gulvet i et område med et tak som er minst 2,5 m høyt. • Tegn opp en linje med en lengde på 1,5 m (35) på gulvet. Plasser verktøyet ved den ene enden av gulvmerket (35). • Slå på den vertikale laserstrålen. • Juster laserstrålen etter merket på gulvet (35). • Merk av sentrum for laserstrålen i taket, ved en tredjedel av avstanden (36) og ved to tredjedeler av avstanden (37). • Slå av verktøyet. Plasser verktøyet ved den andre enden av gulvmerket (35), med verktøyet vendt mot merket. N O R S K
Side: 17
109 • Slå på den vertikale laserstrålen. • Juster laserstrålen etter merket på gulvet (35). • Merk av sentrum for laserstrålen i taket, ved en tredjedel av avstanden (38) og ved to tredjedeler av avstanden (39). • Slå av verktøyet. • Mål den vertikale differansen mellom merkene (36, 38). • Mål den vertikale differansen mellom merkene (37, 39). • Hvis differansen mellom merkene er 3,5 mm eller mindre, er laserhodet riktig kalibrert. • Hvis differansen mellom merkene er over 3,5 mm, må verktøyet etterses. Rengjøring • Fjern batteriene før verktøyet skal rengjøres. • Rengjør huset regelmessig med en myk klut. • Ved behov må linsen rengjøres ved hjelp av en myk klut eller en bomullspinne fuktet med alkohol. Ikke bruk andre rengjøringsmidler. Beskyttelse av miljøet Separat innsamling. Dette produktet må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Dersom du en dag skulle finne ut at ditt DEWALT produkt må erstattes, eller dersom det ikke lenger trenges av deg, skal det ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. Gjør dette produktet tilgjengelig for separat innsamling. N O R S K
Side: 18
110 Separat innsamling av brukte produkter og innpakning gjør at materialene kan resirkuleres og brukes om igjen. Gjenbruk av resirkulert materiale hjelper til med å hindre miljøforurensing og reduserer etterspørselen etter råmateriale. Lokale forskrifter kan ha separat innsamling av elektriske produkter fra husholdningen ved kommunale søppelfyllinger eller hos forhandleren der du kjøper et nytt produkt. DEWALT har en ordning for å samle inn og resirkulere DEWALT produkter når de har nådd slutten på livsløpet. For å benytte deg av denne tjenesten, vennligst returner produktet til en autorisert reparatør som vil samle dem inn på vegne av oss. Du kan finne nærmeste autoriserte reparatør ved å ta kontakt med dit lokale DEWALT-kontor på den adressen som du finner i denne brukerhåndboken. Alternativt er en liste over autoriserte DEWALT-reparatører og alle detaljer om service etter salg og kontakter tilgjengelig på Internett på: www.2helpU.com. Batterier • Tenk på miljøet når du kaster batterier. Undersøk med de lokale myndigheter om hva som er den miljømessig beste måten å kaste batterier på. N O R S K
Side: 19
111 GARANTI DEWALT er overbevist om kvaliteten på produktene sine og tilbyr en enestående garanti for profesjonelle brukere av produktet. Denne garantierklæringen kommer i tillegg til, og har på ingen måte negativ innvirkning på, dine kontraktsmessige rettigheter som profesjonell bruker eller på dine lovfestede rettigheter som privat, ikke-profesjonell bruker. Garantien er gyldig innen områdene tilhørende medlemslandene i den Europeiske Union (EU) og det Europeiske Frihandelsområdet (EFTA). • 30-DAGERS RISIKOFRI TILFREDSHETSGARANTI • Dersom du ikke er helt tilfreds med ytelsen til ditt DEWALT- verktøy, kan du ganske enkelt returnere det innen 30 dager, komplett med alle de originale komponentene slik du kjøpte det, til innkjøpsstedet for å få full refusjon. Produktet må ha blitt utsatt for rimelig slitasje og kvittering må fremvises. • ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT • Dersom du har behov for vedlikehold eller service på ditt DEWALT-verktøy i de første 12 månedene etter kjøpet, får du 1 service gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en autorisert DEWALT reparatør. Kvittering må fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke sviktet under garantien. • ET ÅRS FULL GARANTI • Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt på grunn av material- eller produksjonsfeil innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer DEWALT å bytte ut alle defekte deler vederlagsfritt eller – etter vårt skjønn – å erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at: • Produktet ikke har blitt feilaktig anvendt; • Produktet har blitt utsatt for rimelig slitasje; N O R S K
Side: 20
112 • Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av uautoriserte personer; • Kvittering fremvises; • Produktet returneres komplett med alle originale komponenter. Dersom du har et krav, kontakt forhandleren eller finn nærmeste autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT katalogen, eller kontakt ditt DEWALT kontor på adressen som angitt i denne bruksanvisningen. En liste av autoriserte DEWALT reparatører og informasjon om vår etter-salg service finner du på internett under: www.2helpU.com. N O R S K

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeWalt DW088CG-XJ men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DW088CG-XJ. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DW088CG-XJ DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeWalt DW088CG-XJ

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeWalt DW088CG-XJ under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Håndverktøy
  • Model/navn: DW088CG-XJ
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Engelsk, Tysk, Fransk, Svensk, Dansk, Norsk, Finsk