DeWalt DW007K manual

Manual for DeWalt DW007K på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 116 sider.

Side: 1
1 ® DW007
Side: 2
64 N O R S K OPPLADBAR SIRKELSAG DW007K/DW007KH Gratulerer! Du har valgt et DEWALT elektroverktøy. Årelang erfaring, konstant produktutvikling og fornyelse gjør DEWALT til en av de mest pålitelige partnere for profesjonelle brukere. Tekniske data DW007 Spenning V 24 Utgangseffekt (max) W 480 Turtall, ubelastet/min 4.000 Bladdiameter mm 165 Snittdybde mm 55 Bladhulldiameter mm 10 Skråsnitt 0 - 45° Vekt kg 2,9 Batteripakke DE0240/DE0243 DE0241 Batteritype NiCd NiMH Spenning V 24 24 Kapasitet Ah 2,0 3,0 Vekt kg 1,4 1,4 Lader DE0246 Batteritype NiCd/NiMH Nettspenning VAC 230 Ladetid (ca.) min 60/70 Vekt kg 0,6 Sikring: 230 V 10 A Følgende symboler brukes i denne instruksjonsboken: Betegner risiko for personskade, livsfare eller ødeleggelse av verktøyet dersom instruksene i denne instruksjonsboken ikke følges. Betegner risiko for elektrisk støt. Brannfare. CE-Sikkerhetserklæring DW007 DEWALT erklærer at disse elektroverktøyer er konstruert i henhold til: 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 50260, EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3. Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt DEWALT på adressen nedenfor eller se veiledningens bakside. Lydnivået er i overensstemmelse med 86/188/EEC og 98/37/EEC, målt i henhold til EN 50144: DW007 LpA (lydnivå) dB(A)* 99 LWA (akustisk effekt) dB(A) 112 * ved brukerens øre Ta alltid forholdsregler for å beskytte hørselen. Den veide geometriske middelverdien av akselerasjonsfrekvensen i følge EN 50144: DW007 < 2,5 m/s2 Director Engineering and Product Development Horst Großmann DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40, D-65510, Idstein, Tyskland
Side: 3
65 N O R S K Sikkerhetsforskrifter Ta deg tid til å lese nøye gjennom bruksanvisningen før du begynner å bruke maskinen. Oppbevar bruksanvisningen på et lett tilgjengelig sted slik at alle som skal bruke maskinen, lett kan finne denne. I tillegg til forskriftene under må alle vernebestemmelsene til Statens Arbeidstilsyn følges når det gjelder arbeid med elektroverktøy. ADVARSEL! Ved bruk av elektroverktøy må disse grunnleggende sikkerhetsforskrifter følges for å redusere risikoen for elektrisk støt, personskade og brann. 1 Bruk hørselsvern Støynivået ved bearbeiding av forskjellige materialer kan variere, og i blant kan nivået overstige 85 dB(A). For å beskytte deg selv bør du alltid bruke hørselsvern. 2 Hold arbeidsområdet rent og ryddig En uryddig arbeidsplass innbyr til skader. 3 Tenk på arbeidsmiljøet Utsett ikke elektroverktøy eller lader for regn. Ikke bruk det på fuktige eller våte steder. Sørg for god belysning over arbeidsplassen. Bruk ikke elektroverktøy i nærheten av brannfarlige væsker eller gasser. 4 Hold barn unna Ikke la barn komme i kontakt med verktøyet eller skjøteledningen. Det skal holdes tilsyn med barn under 16 år. 5 Oppbevar elektroverktøy på et trygt sted Når maskinen ikke er i bruk, skal den oppbevares på et tørt sted, gjerne høyt oppe og innlåst, utenfor barns rekkevidde. 6 Overbelast ikke maskinen Du arbeider bedre og sikrere innenfor det angitte effektområdet. 7 Bruk riktig elektroverktøy Tving ikke maskinen til å gjøre arbeid som krever kraftigere verktøy. Bruk ikke elektroverktøy til formål det ikke er ment for. 8 Kle deg riktig Ha ikke på deg løsthengende klær eller smykker. De kan sette seg fast i de bevegelige delene. Vi anbefaler gummihansker og sko som ikke glir når du arbeider utendørs. Bruk hårnett hvis du har langt hår. 9 Bruk vernebriller Bruk vernebriller for å unngå at det blåser støv inn i øynene dine og skader deg. Hvis det støver mye, bør du bruke ansikts- eller støvmaske. 10 Sikre arbeidsstykket Bruk tvinger eller skrustikker til å spenne fast arbeidsemnet. Dette er sikrere enn å forsøke å bruke hånden, og du får begge hendene fri til å arbeide med. 11 Strekk deg ikke for langt Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og balanse. 12 Vær nøye med vedlikeholdet Hold tilbehøret skarpt og rent. Følg forskriftene når det gjelder vedlikehold og skifte av tilbehør. 13 Fjern skrunøkler Gjør det til vane å sjekke om skrunøkler og justeringsverktøy er fjernet før maskinen startes. 14 Fjern batteriet Ta batteriet ut av verktøyet når det ikke er i bruk, før service og ved skifte av tilbehør som sagblad, bor og fres. 15 Vær oppmerksom Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Bruk ikke maskinen når du er trett. 16 Kontroller skadde deler Før maskinen brukes på nytt, skal eventuelle skadde deler eller deksler kontrolleres nøye for å bringe på det rene om de fungerer riktig og utfører det de skal. Kontroller justeringen av bevegelige deler, om de sitter i klemme, om deler er brukket, og sjekk at alt er riktig montert og er slik det skal være. En del eller et deksel som er skadet, skal repareres eller skiftes ut av et autorisert verksted dersom ikke annet er angitt i bruksanvisningen. Ødelagte brytere skal repareres av et autorisert serviceverksted. Bruk ikke maskinen hvis den ikke kan slås av og på med bryteren. 17 ADVARSEL! Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales i bruksanvisningen og i katalogene. Bruk av annet verktøy eller tilbehør enn det som anbefales i bruksanvisningen eller i katalogene kan medføre en mulig risiko for personskade. 18 La verktøyet repareres av et autorisert DEWALT-serviceverksted Dette elektroverktøyet er i samsvar med de gjeldende sikkerhetsforskrifter.
Side: 4
66 N O R S K Unngå risiko: Overlat alltid reparasjon av elektriske apparater til kvalifisert servicepersonale. Ekstra sikkerhetsregler for batteripakker og ladere Brannfare! Pass på at metall ikke kortslutter kontaktene på en frakoplet batteripakke. Ikke oppbevar eller bær batteripakken uten at beskyttelseshetten er satt over kontaktene. • Batterivæsken, en 25-30 % løsning av kaliumhydroksid, kan være skadelig. Hvis det oppstår berøring med hud, må du straks skylle med vann. Nøytraliser med en svak syre, f.eks. sitronsaft eller eddik. Hvis du får væsken i øynene, må du rense dem med rikelig rent vann i minst 10 minutter. Kontakt lege. • Forsøk ikke under noen omstendigheter å åpne en batteripakke. • For lading av DEWALT NiMH-batterier må bare anvendes ladere med påskrift «NiMH» eller «NiMH + NiCd». • Ikke utsett laderen for fuktige eller våte omgivelser. • Ikke forsøk å lade våte batteripakker. Etikettene på laderen og batteripakken viser følgende symboler: Batteriet lader Batteri ladet Problem med lading + Lader NiMH- og NiCd-batterier Ikke berør dem med ledende gjenstander Sett ikke skadde batteripakker inn i laderen Les bruksanvisningen før laderen tas i bruk Må ikke utsettes for fukt Skift skadet ledning Temperaturområde for lading 4 °C til 40 °C For ladetid, se tekniske data Bruk vernebriller når du setter i støpslet Ekstra sikkerhetsregler for sirkelsager Når du sager • Ta vekk alle spikre og metallgjenstander fra arbeidsemnet før du begynner å arbeide. • Ikke forsøk å sage veldig små emner. • Når du har slått av, må du aldri forsøke å stoppe sagbladet ved å trykke det mot siden av bladet. • Sett aldri sirkelsagen ned på et bord eller en arbeidsbenk hvis den ikke er slått av. Sikkerhetsutstyr • Sirkelsagen må kun brukes til saging av tre og plast. • Pass på at alt utstyr som skjermer sagbladet, er i god stand. • Blokker aldri sagbladbeskytterne. • Frigjør en blokkert sagbladbeskytter straks, og bruk ikke sagen hvis beskytteren er blokkert. • Spaltekniven må ikke fjernes. • Spaltekniven må stilles riktig inn; avstanden mellom den fortannede kanten og spaltekniven skal være maks. 5 mm, og høydeforskjellen mellom spaltekniven og den fortannede kanten skal være maks. 5 mm.
Side: 5
67 • Ta deg tid til å lese nøye igjennom instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før verktøyet tas i bruk. Beskrivelse (fig. A) Din DEWALT oppladbare sirkelsag er konstruert for profesjonell bruk. 1 Strømbryter 2 Sperre for strømbryter 3 Fronthåndtak 4 Låseknapp for sagblad 5 Støvutkast 6 Justeringsratt for skråsnitt 7 Snittindikator 8 Spaltekniv 9 Festeskrue for sagblad 10 Nedre skjerm 11 Hendel for betjening av skjerm 12 Sko 13 Dybdejusteringshendel 14 Batteripakke-utløserknapp 15 Batteripakke Lader DE0246 lader kan ta batteripakker av type DEWALT 24 V NiCd og NiMH. 15 Batteripakke 16 Lader 17 Ladelampe (rød) Elektrisk sikkerhet Laderen er kun konstruert for én spenning. Kontroller alltid at nettspenningen er i samsvar med spenningen på typeskiltet. Laderen er dobbeltisolert i samsvar med EN 50144. Jordet ledning er derfor ikke nødvendig. Skifting av kabel eller støpsel Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel eller støpsel. Et støpsel med blottede kopperledere er farlig hvis det koples til en strømførende kontakt. Montering og justering • Før du monterer og justerer, må du alltid ta ut batteripakken. N O R S K Kontroll og bytte av sagbladet • Bruk bare sagblad som samsvarer med spesifikasjonene i denne bruksanvisningen. • Bruk bare skarpe sagblad i perfekt stand; sprukne eller bøyde blad må avhendes og erstattes øyeblikkelig. • Pass på at sagbladet er sikkert fastspent og roterer i riktig retning. Spesielle anvendelser • Når du sager smale arbeidsemner (bredden er mindre enn 80 mm) på langs, bruker du en føringslinjal i lengderetningen. • Når du sager med arbeidsemnet fastspent, må du bruke utstyr for å hindre at arbeidsemnet slår tilbake. • Når du sager et sirkelmønster på tre, må du bruke utstyr som holder arbeidsemnet støtt på begge sider av sagbladet for å hindre at det. • Pass på at trestykkene som sages av arbeidsemnet, ikke kan fanges opp av tennene på sagbladet og bli kastet opp i luften. Beskytter mot tilbakeslag • Tilbakeslag forekommer når sagen begynner å gå hurtig i stå og blir slått tilbake mot brukeren. Slipp bryteren straks hvis bladet sitter fast, eller sagen går i stå. • Hold sagbladene skarpe. • Støtt store paneler nær sageområdet. • Bruk et anlegg eller rettkantet føringslinjal når du sager på langs av årene; ikke bruk makt på verktøyet. • Ikke fjern sagen fra arbeidsemnet mens du lager et snitt, og sagbladet roterer. Kontroll av pakkens innhold Pakken inneholder: 1 Oppladbar sirkelsag 1 Sagblad 1 Umbrakonøkkel 1 Batteripakke (med beskyttelsehette) 1 Lader 1 Koffert (kun K-modeller) 1 Instruksjonsbok 1 Splitt-tegning • Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt skadet under transporten.
Side: 6
68 N O R S K • Slå alltid av verktøyet før du setter inn eller tar ut batteripakken. • Før du bruker verktøyet må du sjekke at batteripakken er satt riktig på plass. Bare bruk DEWALT batterier og lader. Batteripakke (fig. A & B) Lading av batteripakken (fig. A) Kontroller alltid nettet før du lader batteripakken. Hvis det er strøm på nettet, men batteripakken ikke blir oppladet, må du bringe laderen til et DEWALT- autorisert serviceverksted. Under oppladningen kan batteripakken kjennes varm ved berøring. Dette er normalt og er ikke tegn på at noe er galt. Ikke lad batteripakken hvis omgivelsestemperaturen er < 4 °C eller > 40 °C. Anbefalt oppladningstemperatur: ca. 24 °C. • Når du skal lade batteripakken (9), setter du den inn i laderen (10) slik det vist på tegningen, og kobler laderen til strøm. Kontroller at batteripakken er satt helt inn i laderen. Den røde ladelampen (11) vill blinke. Etter ca. 1 time slutter lampen å blinke og lyser den jevnt. Batteripakken er nå fulladet. • Den røde ladelampen blinker raskt for å angi at det er problemer med ladingen. Sett i batteripakken på nytt eller prøv med en ny batteripakke. Hvis den nye batteripakken heller ikke kan lades, må laderen testes av et godkjent DEWALT reparasjonsverksted. Automatisk justering Automatisk justeringsmodus utligner eller balanserer de individuelle cellene i batteripakken ved toppkapasitet. Batteripakkene bør justeres over natten etter hver 10. lading/ utladingssyklus, eller når pakken ikke lenger gir samme ytelse som tidligere. • Sett batteriet i laderen som vanlig for å justere batteripakken. Den røde lampen blinker kontinuerlig, noe som angir at ladesyklusen har startet. • Når ladesyklusen på 1 time er over, lyser lampen kontinuerlig og slutter å blinke. Pakken er fullt oppladet og kan brukes nå. • Hvis pakken står i laderen etter ladeperioden på 1 time, starter laderen automatisk justeringsmodus. Denne modusen fortsetter i opptil 8 timer, men batteripakken kan fjernes når som helst i løpet av justeringsmodus. Sette inn og ta ut batteripakken • Sett inn batteripakken i tilhørende åpninger i verktøyet til den klikker på plass. Det kan være nødvendig å bruke litt krefter for å få festet den fjærbelastede mekanismen helt. • Når du skal ta ut batteripakken, trykker du på utløsningsknappen (14). Vi anbefaler at du setter batteripakken i laderen umiddelbart etter at den er tatt ut fra verktøyet. Batterihette (fig. B) Det følger med en hette som beskytter kontaktene på batteripakken når den er koplet fra. Uten hetten kan løse metallgjenstander kortslutte kontaktene og forårsake brann eller skade batteripakken. • Ta av beskyttelseshetten (12) før du setter batteripakken (9) i laderen eller verktøyet. • Sett beskyttelseshetten over kontaktene umiddelbart etter at batteripakken tas ut av laderen eller verktøyet. Pass på at beskyttelseshetten sitter på plass før du oppbevarer eller bærer med deg en frakoplet batteripakke. AIR COOLED Denne laderen er utstyrt med en innvendig vifte for hurtig nedkjøling av batteripakkene. Viften slås på automatisk ved behov. Viften slås også på med jevne mellomrom når det ikke er noe batteri i laderen, slik at det ikke setter seg støv på viftebladene.
Side: 7
69 N O R S K Bruk vernebriller når du setter i støpslet. Varmt/kaldt batteri ventetid Når laderen oppdager et batteri som er varmt/kaldt, starter den automatisk en varmt/kaldt batteri ventetid, som utsetter ladningen til batteriet har en skikket temperatur. Laderen kopler da automatisk tilbake til normal ladning av batteriet. Denne egenskapen garanterer maksimal levetid for batteriet. Den røde indikatoren blinker lenge, og deretter kort mens den er i ventetid modus. Justerering av snittdybden (fig. A) • Løsne dybdejusteringshendelen (13). • Flytt skoen (12) for å stille inn riktig snittdybde. • Trekk til dybdejusteringshendelen (13). Du får best resultat hvis sagbladet får stikke fram omkring 3 mm fra arbeidsstykket. Instilling for skråsnitt (fig. A & C) Sagen kan innstilles inn for skråsnitt mellom 0° og 45°. • Løsne rattet for innstilling av skråsnittsvinkel (6). • Still inn vinkelen ved å vippe sagskoen (12). • Trekk til rattet (6) igjen. Stille inn skoen for saging i 90° vinkel (fig. C) • Still inn sagen for 0° skråsnitt. • Trekk bladskjermen tilbake med hendelen (11), og sett sagen med bladsiden ned. • Løsne rattet for innstilling av skråsnittsvinkel (6). • Sett en vinkelhake mot bladet og skoen. Bytte sagblad (fig. D) • Aktiver låseknappen (4) for sagbladet, og skru ut festeskruen (9) med sekskantnøkkelen som følger med verktøyet. Skru med klokken. • Trekk den nedre bladskjermen tilbake med hendelen (11) og bytt sagbladet (21). Sett på igjen skivene (20 & 22) i riktig stilling. • Kontroller at bladet er satt på riktig i forhold til rotasjonsretningen. • Skru inn festeskruen (9) for hånd for å holde skiven i stilling. Skru mot klokken. • Trykk på spindellåset (4) for sagbladet og drei spindelen til bladet slutter å rotere. • Trekk festeskruen for sagbladet godt til med sekskantnøkkelen. Justere spaltekniven (fig. D) Når du skal justere spaltekniven (8), ser du på tegningen som er innfelt i figur C. Juster klaringen på spaltekniven når sagbladet blir byttet ut, eller når det er nødvendig. • Løsne skruen (23) og dra spaltekniven ut til den største lengde. • Juster klaringen og stram skruen. Bruksanvisning • Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og gjeldende forskrifter. • Sørg for at materialet som skal sages, er spent fast. • Bruk bare et forsiktig trykk på verktøyet og trykk ikke sidelengs på bladet. • Unngå overbelastning. Før maskinen tas i bruk: • Pass på at batteripakken er (helt) oppladet. • Pass på at beskytterne er montert riktig. Sagbladbeskytteren må være i lukket stilling. • Forviss deg om at bladet dreier i samme retning som pilene på bladet. • Ikke bruk sagblad som er slitt. Skru på og av (fig. A) Av sikkerhetsgrunner er strømbryteren (1) på verktøyet utstyret med en låseknapp (2). • Trykk på låseknappen for å låse opp verktøyet. • Trykk på strømbryteren for starte verktøyet. Så snart du slipper strømbryteren, blir låsebryteren automatisk aktivert, for å hindre at maskinen startes ved en feil. Slå ikke verktøyet på eller av når sagbladet berører arbeidsemnet eller andre materialer. Holde og føre verktøyet (fig. A) • Hold verktøyet i hovedhåndtaket og fronthåndtaket (2) slik at sagen blir ført på riktig måte. • Siden snittet er jevnere på den siden der sagbladet går ut av arbeidsemnet, må du spenne det fast med baksiden mot sagbladet. • Bruk snittindikatoren (7) for å følge den opptrukne streken på arbeidsemnet.
Side: 8
70 N O R S K Ved skråsnitt 45°, snittindikatoren står i flukt med den venstre (ytre) siden av sagbladet. Ved skråsnitt 0°, snittindikatoren står i flukt med den høyre (indre) siden av sagbladet. Sponutkast (fig. A) Verktøyet er utstyrt med et sponuttak (5). • Bruk alltid en støvsuger som er utformet i samsvar med anvendbare direktiver om sponutslipp når det sages i tre. Vakuumslanger til de fleste støvsugere passer rett inn i avsugsmunnstykket. Bruk ikke støvsuger ved saging av metall uten å ha gnistbeskyttelse. Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om egnet tilleggsutstyr. Vedlikehold Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det kan brukes i lang tid med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift avhenger av riktig behandling og regelmessig rengjøring av verktøyet. Smøring Ditt elektoverktøy trenger ikke ekstra smøring. Rengjøring • Trekk støpselet til laderen ut av stikkontakten før huset rengjøres med en myk klut. • Fjern batteripakken før rengjøring av elektroverktøyet. • Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør elverktøyet regelmessig med en myk klut. Miljø Oppladbar batteripakke Denne batteripakken med lang levetid må lades opp på nytt når den slutter å gi nok strøm til jobber som det før var enkelt å utføre. Ved slutten av dens tekniske levetid må du avhende batteripakken, med riktig omtanke for miljøet. • Tøm batteriene ved å kjøre dem helt tomme, fjern dem så fra verktøyet. • NiCd- og NiMH-cellene kan resirkuleres. Av hensyn til miljø, lever det til kildesortering, eller til et DEWALT serviceverksted. De innsamlede batteripakkene vil bli gjenvunnet eller avhendet på en riktig måte. OBS! Som bruker er du ansvarlig for at batteriet resirkuleres på forsvarlig måte. Utslitt verktøy Vern om naturen. Kast ikke produktet sammen med annet avfall når det er utslitt. Lever det til kildesortering eller til et DEWALT-serviceverksted. DEWALT service Dersom det skulle oppstå feil med maskinen, lever den til et autorisert serviceverksted. Se aktuell prisliste/katalog for ytterligere informasjon eller ta kontakt med DEWALT. På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst separat.
Side: 9
71 GARANTI • 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI • Hvis du ikke er tilfreds med ditt DEWALT verktøy, kan det returneres innen 30 dager til din DEWALT forhandler eller til et DEWALT autorisert serviceverksted og du kan bytte eller få pengene tilbake. Kvittering må fremlegges. • 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE • Skulle ditt DEWALT verktøy trenge vedlikehold eller service i de første 12 månedene etter det ble kjøpt, vil dette bli utført gratis av et autorisert DEWALT serviceverksted. Gratis vedlikeholdsservice omfatter arbeidskostnader. Tilbehørs- og reservedelskostnader inngår ikke. Kvittering må fremlegges. • 1 ÅRS GARANTI • Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra kjøpsdato at ditt DEWALT-produkt har feil eller mangler som skyldes material- eller fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle defekte deler gratis eller, etter egen vurdering, erstatte verktøyet gratis forutsatt at: • Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst. • Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert verksted/personell. • Kvittering kan fremlegges. Denne garantien er i tillegg til kjøperens rettigheter i henhold til Kjøpsloven. Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte serviceverksted finner du i DEWALT katalogen, eller ved å kontakte DEWALT. Alternativt kan du finne en liste over DEWALT autoriserte serviceverksteder og komplett informasjon om vår etter-salg-service på Internett-adressen vår: www.2helpu.com. N O R S K

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeWalt DW007K men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DW007K. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DW007K DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeWalt DW007K

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeWalt DW007K under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Sager
  • Model/navn: DW007K
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk