DeWalt DW007K manual

Vis en manual for DeWalt DW007K under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Sag
  • Model/navn: DW007K
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk

Innholdsfortegnelse

Side: 0
1
®
DW007
Side: 63
64
N O R S K
OPPLADBAR SIRKELSAG DW007K/DW007KH
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT elektroverktøy. Årelang
erfaring, konstant produktutvikling og fornyelse gjør
DEWALT til en av de mest pålitelige partnere for
profesjonelle brukere.
Tekniske data
DW007
Spenning V 24
Utgangseffekt (max) W 480
Turtall, ubelastet/min 4.000
Bladdiameter mm 165
Snittdybde mm 55
Bladhulldiameter mm 10
Skråsnitt 0 - 45°
Vekt kg 2,9
Batteripakke DE0240/DE0243 DE0241
Batteritype NiCd NiMH
Spenning V 24 24
Kapasitet Ah 2,0 3,0
Vekt kg 1,4 1,4
Lader DE0246
Batteritype NiCd/NiMH
Nettspenning VAC 230
Ladetid (ca.) min 60/70
Vekt kg 0,6
Sikring:
230 V 10 A
Følgende symboler brukes i denne
instruksjonsboken:
Betegner risiko for personskade, livsfare
eller ødeleggelse av verktøyet dersom
instruksene i denne instruksjonsboken
ikke følges.
Betegner risiko for elektrisk støt.
Brannfare.
CE-Sikkerhetserklæring
DW007
DEWALT erklærer at disse elektroverktøyer er
konstruert i henhold til: 98/37/EEC, 89/336/EEC,
73/23/EEC, EN 50144, EN 50260, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt
DEWALT på adressen nedenfor eller se
veiledningens bakside.
Lydnivået er i overensstemmelse med 86/188/EEC
og 98/37/EEC, målt i henhold til EN 50144:
DW007
LpA
(lydnivå) dB(A)* 99
LWA
(akustisk effekt) dB(A) 112
* ved brukerens øre
Ta alltid forholdsregler for å beskytte
hørselen.
Den veide geometriske middelverdien av
akselerasjonsfrekvensen i følge EN 50144:
DW007
< 2,5 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
Side: 64
65
N O R S K
Sikkerhetsforskrifter
Ta deg tid til å lese nøye gjennom bruksanvisningen
før du begynner å bruke maskinen.
Oppbevar bruksanvisningen på et lett tilgjengelig
sted slik at alle som skal bruke maskinen, lett kan
finne denne. I tillegg til forskriftene under må alle
vernebestemmelsene til Statens Arbeidstilsyn
følges når det gjelder arbeid med elektroverktøy.
ADVARSEL!
Ved bruk av elektroverktøy må disse grunnleggende
sikkerhetsforskrifter følges for å redusere risikoen
for elektrisk støt, personskade og brann.
1 Bruk hørselsvern
Støynivået ved bearbeiding av forskjellige
materialer kan variere, og i blant kan nivået
overstige 85 dB(A). For å beskytte deg selv bør
du alltid bruke hørselsvern.
2 Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til skader.
3 Tenk på arbeidsmiljøet
Utsett ikke elektroverktøy eller lader for regn.
Ikke bruk det på fuktige eller våte steder. Sørg for
god belysning over arbeidsplassen.
Bruk ikke elektroverktøy i nærheten av
brannfarlige væsker eller gasser.
4 Hold barn unna
Ikke la barn komme i kontakt med verktøyet eller
skjøteledningen. Det skal holdes tilsyn med barn
under 16 år.
5 Oppbevar elektroverktøy på et trygt sted
Når maskinen ikke er i bruk, skal den oppbevares
på et tørt sted, gjerne høyt oppe og innlåst,
utenfor barns rekkevidde.
6 Overbelast ikke maskinen
Du arbeider bedre og sikrere innenfor det angitte
effektområdet.
7 Bruk riktig elektroverktøy
Tving ikke maskinen til å gjøre arbeid som krever
kraftigere verktøy. Bruk ikke elektroverktøy til
formål det ikke er ment for.
8 Kle deg riktig
Ha ikke på deg løsthengende klær eller smykker.
De kan sette seg fast i de bevegelige delene.
Vi anbefaler gummihansker og sko som ikke glir
når du arbeider utendørs. Bruk hårnett hvis du
har langt hår.
9 Bruk vernebriller
Bruk vernebriller for å unngå at det blåser støv
inn i øynene dine og skader deg. Hvis det støver
mye, bør du bruke ansikts- eller støvmaske.
10 Sikre arbeidsstykket
Bruk tvinger eller skrustikker til å spenne fast
arbeidsemnet. Dette er sikrere enn å forsøke
å bruke hånden, og du får begge hendene fri til
å arbeide med.
11 Strekk deg ikke for langt
Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og balanse.
12 Vær nøye med vedlikeholdet
Hold tilbehøret skarpt og rent.
Følg forskriftene når det gjelder vedlikehold og
skifte av tilbehør.
13 Fjern skrunøkler
Gjør det til vane å sjekke om skrunøkler og
justeringsverktøy er fjernet før maskinen startes.
14 Fjern batteriet
Ta batteriet ut av verktøyet når det ikke er i bruk,
før service og ved skifte av tilbehør som sagblad,
bor og fres.
15 Vær oppmerksom
Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Bruk ikke
maskinen når du er trett.
16 Kontroller skadde deler
Før maskinen brukes på nytt, skal eventuelle
skadde deler eller deksler kontrolleres nøye for
å bringe på det rene om de fungerer riktig og
utfører det de skal.
Kontroller justeringen av bevegelige deler, om de
sitter i klemme, om deler er brukket, og sjekk at
alt er riktig montert og er slik det skal være.
En del eller et deksel som er skadet, skal
repareres eller skiftes ut av et autorisert verksted
dersom ikke annet er angitt i bruksanvisningen.
Ødelagte brytere skal repareres av et autorisert
serviceverksted. Bruk ikke maskinen hvis den
ikke kan slås av og på med bryteren.
17 ADVARSEL!
Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales
i bruksanvisningen og i katalogene. Bruk av
annet verktøy eller tilbehør enn det som
anbefales i bruksanvisningen eller i katalogene
kan medføre en mulig risiko for personskade.
18 La verktøyet repareres av et autorisert
DEWALT-serviceverksted
Dette elektroverktøyet er i samsvar med de
gjeldende sikkerhetsforskrifter.
Side: 65
66
N O R S K
Unngå risiko: Overlat alltid reparasjon av
elektriske apparater til kvalifisert servicepersonale.
Ekstra sikkerhetsregler for batteripakker og
ladere
Brannfare! Pass på at metall ikke
kortslutter kontaktene på en frakoplet
batteripakke. Ikke oppbevar eller bær
batteripakken uten at beskyttelseshetten
er satt over kontaktene.
• Batterivæsken, en 25-30 % løsning av
kaliumhydroksid, kan være skadelig. Hvis det
oppstår berøring med hud, må du straks skylle
med vann. Nøytraliser med en svak syre, f.eks.
sitronsaft eller eddik. Hvis du får væsken i
øynene, må du rense dem med rikelig rent vann i
minst 10 minutter. Kontakt lege.
• Forsøk ikke under noen omstendigheter å åpne
en batteripakke.
• For lading av DEWALT NiMH-batterier må bare
anvendes ladere med påskrift «NiMH» eller
«NiMH + NiCd».
• Ikke utsett laderen for fuktige eller våte
omgivelser.
• Ikke forsøk å lade våte batteripakker.
Etikettene på laderen og batteripakken viser
følgende symboler:
Batteriet lader
Batteri ladet
Problem med lading
+
Lader NiMH- og NiCd-batterier
Ikke berør dem med ledende
gjenstander
Sett ikke skadde batteripakker inn
i laderen
Les bruksanvisningen før laderen tas
i bruk
Må ikke utsettes for fukt
Skift skadet ledning
Temperaturområde for lading 4 °C til 40 °C
For ladetid, se tekniske data
Bruk vernebriller når du setter i støpslet
Ekstra sikkerhetsregler for sirkelsager
Når du sager
• Ta vekk alle spikre og metallgjenstander fra
arbeidsemnet før du begynner å arbeide.
• Ikke forsøk å sage veldig små emner.
• Når du har slått av, må du aldri forsøke å stoppe
sagbladet ved å trykke det mot siden av bladet.
• Sett aldri sirkelsagen ned på et bord eller en
arbeidsbenk hvis den ikke er slått av.
Sikkerhetsutstyr
• Sirkelsagen må kun brukes til saging av tre og plast.
• Pass på at alt utstyr som skjermer sagbladet,
er i god stand.
• Blokker aldri sagbladbeskytterne.
• Frigjør en blokkert sagbladbeskytter straks,
og bruk ikke sagen hvis beskytteren er blokkert.
• Spaltekniven må ikke fjernes.
• Spaltekniven må stilles riktig inn; avstanden
mellom den fortannede kanten og spaltekniven
skal være maks. 5 mm, og høydeforskjellen
mellom spaltekniven og den fortannede kanten
skal være maks. 5 mm.
Side: 66
67
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom
instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før
verktøyet tas i bruk.
Beskrivelse (fig. A)
Din DEWALT oppladbare sirkelsag er konstruert for
profesjonell bruk.
1 Strømbryter
2 Sperre for strømbryter
3 Fronthåndtak
4 Låseknapp for sagblad
5 Støvutkast
6 Justeringsratt for skråsnitt
7 Snittindikator
8 Spaltekniv
9 Festeskrue for sagblad
10 Nedre skjerm
11 Hendel for betjening av skjerm
12 Sko
13 Dybdejusteringshendel
14 Batteripakke-utløserknapp
15 Batteripakke
Lader
DE0246 lader kan ta batteripakker av type DEWALT
24 V NiCd og NiMH.
15 Batteripakke
16 Lader
17 Ladelampe (rød)
Elektrisk sikkerhet
Laderen er kun konstruert for én spenning.
Kontroller alltid at nettspenningen er i samsvar med
spenningen på typeskiltet.
Laderen er dobbeltisolert i samsvar med
EN 50144. Jordet ledning er derfor ikke
nødvendig.
Skifting av kabel eller støpsel
Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel
eller støpsel. Et støpsel med blottede kopperledere
er farlig hvis det koples til en strømførende kontakt.
Montering og justering
• Før du monterer og justerer, må du alltid
ta ut batteripakken.
N O R S K
Kontroll og bytte av sagbladet
• Bruk bare sagblad som samsvarer med
spesifikasjonene i denne bruksanvisningen.
• Bruk bare skarpe sagblad i perfekt stand;
sprukne eller bøyde blad må avhendes og
erstattes øyeblikkelig.
• Pass på at sagbladet er sikkert fastspent og
roterer i riktig retning.
Spesielle anvendelser
• Når du sager smale arbeidsemner (bredden er
mindre enn 80 mm) på langs, bruker du en
føringslinjal i lengderetningen.
• Når du sager med arbeidsemnet fastspent,
må du bruke utstyr for å hindre at arbeidsemnet
slår tilbake.
• Når du sager et sirkelmønster på tre, må du
bruke utstyr som holder arbeidsemnet støtt på
begge sider av sagbladet for å hindre at det.
• Pass på at trestykkene som sages av
arbeidsemnet, ikke kan fanges opp av tennene
på sagbladet og bli kastet opp i luften.
Beskytter mot tilbakeslag
• Tilbakeslag forekommer når sagen begynner å gå
hurtig i stå og blir slått tilbake mot brukeren.
Slipp bryteren straks hvis bladet sitter fast,
eller sagen går i stå.
• Hold sagbladene skarpe.
• Støtt store paneler nær sageområdet.
• Bruk et anlegg eller rettkantet føringslinjal når du
sager på langs av årene; ikke bruk makt på
verktøyet.
• Ikke fjern sagen fra arbeidsemnet mens du lager
et snitt, og sagbladet roterer.
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Oppladbar sirkelsag
1 Sagblad
1 Umbrakonøkkel
1 Batteripakke (med beskyttelsehette)
1 Lader
1 Koffert (kun K-modeller)
1 Instruksjonsbok
1 Splitt-tegning
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt
skadet under transporten.
Side: 67
68
N O R S K
• Slå alltid av verktøyet før du setter inn
eller tar ut batteripakken.
• Før du bruker verktøyet må du sjekke at
batteripakken er satt riktig på plass.
Bare bruk DEWALT batterier og lader.
Batteripakke (fig. A & B)
Lading av batteripakken (fig. A)
Kontroller alltid nettet før du lader batteripakken.
Hvis det er strøm på nettet, men batteripakken ikke
blir oppladet, må du bringe laderen til et DEWALT-
autorisert serviceverksted. Under oppladningen kan
batteripakken kjennes varm ved berøring. Dette er
normalt og er ikke tegn på at noe er galt.
Ikke lad batteripakken hvis
omgivelsestemperaturen er < 4 °C
eller > 40 °C.
Anbefalt oppladningstemperatur: ca. 24 °C.
• Når du skal lade batteripakken (9), setter du den
inn i laderen (10) slik det vist på tegningen, og
kobler laderen til strøm. Kontroller at
batteripakken er satt helt inn i laderen. Den røde
ladelampen (11) vill blinke. Etter ca. 1 time slutter
lampen å blinke og lyser den jevnt. Batteripakken
er nå fulladet.
• Den røde ladelampen blinker raskt for å angi at
det er problemer med ladingen. Sett i
batteripakken på nytt eller prøv med en ny
batteripakke. Hvis den nye batteripakken heller
ikke kan lades, må laderen testes av et godkjent
DEWALT reparasjonsverksted.
Automatisk justering
Automatisk justeringsmodus utligner
eller balanserer de individuelle cellene
i batteripakken ved toppkapasitet.
Batteripakkene bør justeres over
natten etter hver 10. lading/
utladingssyklus, eller når pakken ikke
lenger gir samme ytelse som tidligere.
• Sett batteriet i laderen som vanlig for å justere
batteripakken. Den røde lampen blinker
kontinuerlig, noe som angir at ladesyklusen har
startet.
• Når ladesyklusen på 1 time er over, lyser lampen
kontinuerlig og slutter å blinke. Pakken er fullt
oppladet og kan brukes nå.
• Hvis pakken står i laderen etter ladeperioden på
1 time, starter laderen automatisk
justeringsmodus. Denne modusen fortsetter i
opptil 8 timer, men batteripakken kan fjernes når
som helst i løpet av justeringsmodus.
Sette inn og ta ut batteripakken
• Sett inn batteripakken i tilhørende åpninger
i verktøyet til den klikker på plass. Det kan være
nødvendig å bruke litt krefter for å få festet den
fjærbelastede mekanismen helt.
• Når du skal ta ut batteripakken, trykker du på
utløsningsknappen (14).
Vi anbefaler at du setter batteripakken i laderen
umiddelbart etter at den er tatt ut fra verktøyet.
Batterihette (fig. B)
Det følger med en hette som beskytter kontaktene
på batteripakken når den er koplet fra. Uten hetten
kan løse metallgjenstander kortslutte kontaktene og
forårsake brann eller skade batteripakken.
• Ta av beskyttelseshetten (12) før du setter
batteripakken (9) i laderen eller verktøyet.
• Sett beskyttelseshetten over kontaktene
umiddelbart etter at batteripakken tas ut av
laderen eller verktøyet.
Pass på at beskyttelseshetten sitter på
plass før du oppbevarer eller bærer med
deg en frakoplet batteripakke.
AIR COOLED
Denne laderen er utstyrt med en innvendig vifte for
hurtig nedkjøling av batteripakkene. Viften slås på
automatisk ved behov. Viften slås også på med
jevne mellomrom når det ikke er noe batteri i
laderen, slik at det ikke setter seg støv på
viftebladene.
Side: 68
69
N O R S K
Bruk vernebriller når du setter i støpslet.
Varmt/kaldt batteri ventetid
Når laderen oppdager et batteri som er varmt/kaldt,
starter den automatisk en varmt/kaldt batteri
ventetid, som utsetter ladningen til batteriet har en
skikket temperatur. Laderen kopler da automatisk
tilbake til normal ladning av batteriet.
Denne egenskapen garanterer maksimal levetid for
batteriet. Den røde indikatoren blinker lenge, og
deretter kort mens den er i ventetid modus.
Justerering av snittdybden (fig. A)
• Løsne dybdejusteringshendelen (13).
• Flytt skoen (12) for å stille inn riktig snittdybde.
• Trekk til dybdejusteringshendelen (13).
Du får best resultat hvis sagbladet får stikke
fram omkring 3 mm fra arbeidsstykket.
Instilling for skråsnitt (fig. A & C)
Sagen kan innstilles inn for skråsnitt mellom 0° og 45°.
• Løsne rattet for innstilling av skråsnittsvinkel (6).
• Still inn vinkelen ved å vippe sagskoen (12).
• Trekk til rattet (6) igjen.
Stille inn skoen for saging i 90° vinkel (fig. C)
• Still inn sagen for 0° skråsnitt.
• Trekk bladskjermen tilbake med hendelen (11),
og sett sagen med bladsiden ned.
• Løsne rattet for innstilling av skråsnittsvinkel (6).
• Sett en vinkelhake mot bladet og skoen.
Bytte sagblad (fig. D)
• Aktiver låseknappen (4) for sagbladet, og skru ut
festeskruen (9) med sekskantnøkkelen som følger
med verktøyet. Skru med klokken.
• Trekk den nedre bladskjermen tilbake med
hendelen (11) og bytt sagbladet (21).
Sett på igjen skivene (20 & 22) i riktig stilling.
• Kontroller at bladet er satt på riktig i forhold til
rotasjonsretningen.
• Skru inn festeskruen (9) for hånd for å holde
skiven i stilling. Skru mot klokken.
• Trykk på spindellåset (4) for sagbladet og drei
spindelen til bladet slutter å rotere.
• Trekk festeskruen for sagbladet godt til med
sekskantnøkkelen.
Justere spaltekniven (fig. D)
Når du skal justere spaltekniven (8), ser du på
tegningen som er innfelt i figur C. Juster klaringen på
spaltekniven når sagbladet blir byttet ut, eller når det
er nødvendig.
• Løsne skruen (23) og dra spaltekniven ut til den
største lengde.
• Juster klaringen og stram skruen.
Bruksanvisning
• Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og
gjeldende forskrifter.
• Sørg for at materialet som skal sages,
er spent fast.
• Bruk bare et forsiktig trykk på verktøyet
og trykk ikke sidelengs på bladet.
• Unngå overbelastning.
Før maskinen tas i bruk:
• Pass på at batteripakken er (helt) oppladet.
• Pass på at beskytterne er montert riktig.
Sagbladbeskytteren må være i lukket stilling.
• Forviss deg om at bladet dreier i samme retning
som pilene på bladet.
• Ikke bruk sagblad som er slitt.
Skru på og av (fig. A)
Av sikkerhetsgrunner er strømbryteren (1)
på verktøyet utstyret med en låseknapp (2).
• Trykk på låseknappen for å låse opp verktøyet.
• Trykk på strømbryteren for starte verktøyet.
Så snart du slipper strømbryteren, blir
låsebryteren automatisk aktivert, for å hindre at
maskinen startes ved en feil.
Slå ikke verktøyet på eller av når
sagbladet berører arbeidsemnet eller
andre materialer.
Holde og føre verktøyet (fig. A)
• Hold verktøyet i hovedhåndtaket og fronthåndtaket
(2) slik at sagen blir ført på riktig måte.
• Siden snittet er jevnere på den siden der
sagbladet går ut av arbeidsemnet, må du spenne
det fast med baksiden mot sagbladet.
• Bruk snittindikatoren (7) for å følge den opptrukne
streken på arbeidsemnet.
Side: 69
70
N O R S K
Ved skråsnitt 45°, snittindikatoren står i flukt med
den venstre (ytre) siden av sagbladet.
Ved skråsnitt 0°, snittindikatoren står i flukt med
den høyre (indre) siden av sagbladet.
Sponutkast (fig. A)
Verktøyet er utstyrt med et sponuttak (5).
• Bruk alltid en støvsuger som er utformet i samsvar
med anvendbare direktiver om sponutslipp når det
sages i tre. Vakuumslanger til de fleste
støvsugere passer rett inn i avsugsmunnstykket.
Bruk ikke støvsuger ved saging av metall
uten å ha gnistbeskyttelse.
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om
egnet tilleggsutstyr.
Vedlikehold
Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det
kan brukes i lang tid med et minimum av vedlikehold.
Kontinuerlig og tilfredsstillende drift avhenger av riktig
behandling og regelmessig rengjøring av verktøyet.
Smøring
Ditt elektoverktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
• Trekk støpselet til laderen ut av stikkontakten før
huset rengjøres med en myk klut.
• Fjern batteripakken før rengjøring av
elektroverktøyet.
• Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør
elverktøyet regelmessig med en myk klut.
Miljø
Oppladbar batteripakke
Denne batteripakken med lang levetid må lades opp
på nytt når den slutter å gi nok strøm til jobber som
det før var enkelt å utføre. Ved slutten av dens
tekniske levetid må du avhende batteripakken,
med riktig omtanke for miljøet.
• Tøm batteriene ved å kjøre dem helt tomme,
fjern dem så fra verktøyet.
• NiCd- og NiMH-cellene kan resirkuleres.
Av hensyn til miljø, lever det til kildesortering,
eller til et DEWALT serviceverksted.
De innsamlede batteripakkene vil bli gjenvunnet
eller avhendet på en riktig måte.
OBS! Som bruker er du ansvarlig for at batteriet
resirkuleres på forsvarlig måte.
Utslitt verktøy
Vern om naturen. Kast ikke produktet sammen med
annet avfall når det er utslitt. Lever det til
kildesortering eller til et DEWALT-serviceverksted.
DEWALT service
Dersom det skulle oppstå feil med maskinen, lever
den til et autorisert serviceverksted. Se aktuell
prisliste/katalog for ytterligere informasjon eller ta
kontakt med DEWALT.
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående
spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst
separat.
Side: 70
71
GARANTI
• 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI •
Hvis du ikke er tilfreds med ditt DEWALT verktøy,
kan det returneres innen 30 dager til din DEWALT
forhandler eller til et DEWALT autorisert
serviceverksted og du kan bytte eller få pengene
tilbake. Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE •
Skulle ditt DEWALT verktøy trenge vedlikehold
eller service i de første 12 månedene etter det ble
kjøpt, vil dette bli utført gratis av et autorisert
DEWALT serviceverksted. Gratis
vedlikeholdsservice omfatter arbeidskostnader.
Tilbehørs- og reservedelskostnader inngår ikke.
Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS GARANTI •
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra
kjøpsdato at ditt DEWALT-produkt har feil eller
mangler som skyldes material- eller
fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle
defekte deler gratis eller, etter egen vurdering,
erstatte verktøyet gratis forutsatt at:
• Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst.
• Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert
verksted/personell.
• Kvittering kan fremlegges.
Denne garantien er i tillegg til kjøperens
rettigheter i henhold til Kjøpsloven.
Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte
serviceverksted finner du i DEWALT katalogen,
eller ved å kontakte DEWALT. Alternativt kan du
finne en liste over DEWALT autoriserte
serviceverksteder og komplett informasjon om
vår etter-salg-service på Internett-adressen vår:
www.2helpu.com.
N O R S K

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om DeWalt DW007K ennå.

Spør et spørsmål om DeWalt DW007K

Har du et spørsmål om DeWalt DW007K men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DW007K. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DW007K DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.