DPC10QTC-QS

DeWalt DPC10QTC-QS manual

DPC10QTC-QS

Manual for DeWalt DPC10QTC-QS på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 180 sider.

Side: 1
NORSK 85 Les bruksanvisningen: Les bruksanvisningen nøye før du monterer kompressoren, tar den i bruk, eller regulerer den. MERKING PÅ PRODUKTET Følgende piktogrammer er vist på produktet: RISKO FOR ELEKTRISK STØT: FORSIKTIGHET: før et eventuelt inngrep på kompressoren, må den kobles fra strømforsyningen. RISKO FOR HØYE TEMPERATURER: FORSIKTIGHET: på kompressoren befinner det seg noen deler som kan oppnå meget høye temperaturer. RISKO FOR UTILSIKTET START: FORSIKTIGHET: kompressoren kan starte automatisk igjen ved gjenopptakelse av strømforsyningen etter et nettbrudd. SPRENGNINGSFARE: Hvis ikke beholderen tømmes på riktig måte, kan dette føre til rustdannelse som i sin tur kan føre til at luftbeholderen sprekker eller eksploderer. OBLIGATORISK Å TA I BRUK HØRSELSVERN, VERNEBRILLER OG PUSTEMASKE VIKTIG INFORMASJON Du må lese og forstå alle driftsinstruksene, sikkerhetsforholdsreglene og advarslene i bruksanvisningen før kompressoren tas i bruk eller vedlikeholdes. De fleste ulykker som oppstår ved bruk og vedlikehold av kompressoren, skyldes manglende overholdelse av sikkerhets- eller forsiktighetsreglene. En ulykke kan ofte unngås ved å gjenkjenne en mulig farlig situasjon før den oppstår, og ved å følge egnede sikkerhetsprosedyrer. Grunnleggende sikkerhetsregler er oppført i avsnittet “SIKKERHET” i denne bruksanvisningen, og i avsnittene som inneholder instruksjoner for drift og vedlikehold. Risiko som må unngås for å forebygge personskade, eller skade på maskinen er kjennetegnet gjennom ADVARSLER på kompressoren og i denne bruksanvisningen. Denne kompressoren må alltid brukes i overensstemmelse med produsentens veiledning, med mindre du først kontrollerer at den planlagte anvendelsen er sikker for deg og andre. BRUKSOMRÅDE Bruk DeWALT-kompressoren kun til det formålet det er konstruert for, f.eks: pneumatisk spikerverktøy, dekkoppblåsing, etc. Sørg alltid for at verktøyet du kobler til har en egnet lufttrykksverdi. IKKE bruk under våte forhold eller i nærheten av brennbare væsker eller gasser. Denne enheten er en profesjonell kompressor. IKKE la barn komme i kontakt med kompressoren. Tilsyn er nødvendig når uerfarne operatører bruker dette verktøyet. Dette produktet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller av personer uten erfaring, kunnskap eller ferdigheter med mindre de er under oppsyn av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn bør aldri være alene sammen med dette produktet. BETYDNING AV KJENNETEGNSORD m FARE: indikerer en potensielt farlig situasjon som hvis den ignoreres, vil føre til alvorlige personskader. m ADVARSEL: viser til en mulig farlig situasjon som kunne medføre alvorlige personskader, hvis den ignoreres. m FORSIKTIG: indikerer en farlig situasjon som dersom den ignoreres, kan resultere i moderat personskade. MERK: understreker en viktig informasjon Sikkerhetsinstruksjoner VIKTIG VEILEDNING FOR SIKKER BRUK AV KOMPRESSOREN. m ADVARSEL: FEIL BRUK ELLER DÅRLIG VEDLIKEHOLD AV KOMPRESSOREN KAN MEDFØRE DØD ELLER ALVORLIG PERSONSKADE. FOR Å UNNGÅ DISSE RISIKOENE, MÅ DISSE GRUNNLEGGENDE SIKKERHETSREGLENE FØLGES. LES ALLE VEILEDNINGER 1. RØR IKKE DELER SOM ER I BEVEGELSE Hold aldri hendene, fingrene eller andre kroppsdeler i nærheten av kompressoren som er i bevegelse. 2. MASKINEN MÅ ALDRI BETJENES HVIS IKKE ALLE VERNEINNRETNINGER ER PÅ PLASS Kompressoren må aldri betjenes, hvis ikke alle verneinnretninger er på plass og i riktig driftsmessig stand. Hvis reparasjon eller vedlikehold krever fjerning av et verne- eller sikkerhetskjennetegn, må du kontrollere at de blir satt riktig på igjen, før kompressoren tas i bruk. 3. BRUK ALLTID ØYEBESKYTTELSE Bruk alltid vernebriller eller lignende øyebeskyttelse. Trykkluft må aldri rettes mot egne kroppsdeler, eller andre personer. 4. BESKYTT DEG SELV MOT ELEKTRISK STØT Forhindre utilsiktet kontakt med kompressorens metalliske overflate, som rør, beholdere eller metalldeler med jordforbindelse. Kompressoren må aldri betjenes i fuktige eller våte omgivelser. 5. KOMPRESSOREN SKAL VÆRE FRAKOBLET NÅR DEN IKKE ER I BRUK Kompressoren må alltid kobles fra strømforsyningen og trykkluften må fjernes fra lufttanken, før vedlikehold, inspeksjon, reparasjon, rengjøring eller kontroll av deler utføres.
Side: 2
NORSK 86 6. UNNGÅ UTILSIKTET START Ikke bær kompressoren mens den er koplet til strømforsyningen, eller mens lufttanken er fylt med trykkluft. Kontroller at PÅ/AV-bryteren er i stilling «AV» før kompessoren kobles til strømforsyningen. 7. OPPBEVARE KOMPRESSOREN RIKTIG Når kompressoren ikke er i bruk, må den oppbevares på et tørt sted. Må oppbevares utilgjengelig for barn. Lagerområdet må låses. 8. HOLD ARBEIDSOMRÅDET RENT Uordnede områder påkaller ulykker. Fjern unødvendige redskaper, rusk, møbler osv. fra alle arbeidsområdene... 9. HOLD BARN PÅ AVSTAND Ikke la personer berøre kompressorens skjøteledning. Alle uvedkommende personer må holdes på sikker avstand fra arbeidsområdet. 10. RIKTIGE ARBEIDSKLÆR Bruk ikke løse klær eller smykker. De kan sette seg fast i roterende deler. Bruk hette for å dekke håret om nødvendig. 11. UNNGÅ FEIL BRUK AV LEDNINGEN Trekk aldri i ledningen for å koble den fra stikkontakten. Hold ledningen unna fra varme, olje og skarpe kanter. 12. VEDLIKEHOLD KOMPRESSOREN OMSORGSFULLT Kontroller ledningene regelmessig og hvis de er skadet, må de repareres av et autorisert servicesenter. Kontroller skjøteledninger regelmessig og skift dem ut dersom de er skadet. 13. SKJØTELEDNINGER FOR UTENDØRS BRUK Når kompressoren brukes utendørs, må det kun brukes skjøteledninger som er tillatt til utendørs bruk, og som er markert tilsvarende. 14. HOLD DEG I ALARMBEREDSKAP Pass på hva du gjør. Bruk sunn fornuft. Ikke bruk kompressoren når du er trett. Kompressoren må aldri brukes hvis du er under påvirkning av alkohol, narkotika eller medikamenter som gjør deg døsig. 15. KONTROLLER DEFEKTE DELER OG LUFTLEKKASJE Før kompressoren tas i bruk igjen i tilfelle av defekte verneinnretninger eller deler, må disse kontrolleres nøye for å sikre at de fungerer som de skal og kan utføre den planlagte oppgaven. Kontroller justeringen av deler som er i bevegelse, blokkering av deler som er i bevegelse, brudd på deler, montering, luftlekkasje, og alle andre deler som har betydning for en normal funksjon av kompressoren. En verneinnretning, eller andre skadede deler må repareres på riktig måte, eller skiftes ut av et autorisert servicesenter, med mindre noe annet er angitt på et annet sted i denne brukerhåndboken. Defekte trykkbrytere må skiftes ut av et autorisert servicesenter. Hvis bryteren ikke fungerer, må kompressoren ikke brukes. Forsøk aldri å reparere en luftbeholder som lekker eller har skader. Bytt ut beholderen umiddelbart ved et autorisert servicesenter. 16. KOMPRESSOREN MÅ IKKE BRUKES FOR ANDRE BRUKSOMRÅDER ENN DE SOM ER SPESIFISERT Kompressoren må ikke brukes for andre bruksområder enn de som er spesifisert i bruksanvisningen. Trykkluft må aldri innåndes, eller brukes som respirasjonsluft. Ikke stå på kompressoren. 17. ANVEND KOMPRESSOREN PÅ RIKTIG MÅTE Betjen kompressoren i overensstemmelse med veiledningene gitt i denne bruksanvisningen. Kompressoren må aldri betjenes av barn, av ukyndige personer, eller av uautorisert personale. 18. KONTROLLER AT ALLE SKRUER, BOLTER OG DEKSLER ER GODT FESTET Kontroller, at alle skruer, bolter og plater er godt fastgjort. Kontroller deres tilstand regelmessig. 19. HOLD MOTORENS VENTILASJONSHETTE REN Motorens ventilasjonshette må holdes ren slik at luften alltid kan strømme fritt. Kontroller regelmessig for støvoppsamling. 20. KOMPRESSOREN MÅ DRIVES MED MERKESPENNINGEN Kompressoren må drives med merkespenningen som er angitt på typeskiltet. Hvis kompressoren brukes med en høyere spenning enn merkespenningen, vil det medføre en unormal hurtig motoromdreining, som kan skade enheten og brenne ut motoren. 21. BRUK ALDRI EN KOMPRESSOR SOM ER DEFEKT, ELLER SOM FUNGERER UNORMALT Hvis kompressorens drift er unormal og det oppstår uvanlig støy, eller den viser defekt på annen måte, må driften stoppes øyeblikkelig og en må sørge for reparasjon ved et autorisert servicesenter. 22. IKKE RENGJØR PLASTDELER MED LØSEMIDLER Løsemidler, som motorbensin, fortynningsmiddel, lettbensin, karbontetraklorid og alkohol kan skade og forårsake sprekker på plastdeler. Ikke rengjør dem med slike løsemidler. Rengjør plastdeler med en myk klut som er lett fuktet med såpevann, og tørk grundig. 23. BRUK KUN ORIGNALE RESERVEDELER Ikke originale reservedeler kan utelukke garantien din og kan medføre feilfunksjon og følgeskader. Originale deler er tilgjengelige hos din forhandler. 24. IKKE FORETA ENDRINGER PÅ KOMPRESSOREN Ikke foreta endringer på kompressoren. Ta alltid kontakt med et autorisert servicesenter for eventuelle reparasjoner. Uautorisert endring kan, utenom å svekke kompressorens ytelse, også medføre ulykker eller personskader på personalet, som ikke har den nødvendige kunnskap og tekniske sakkyndighet til å utføre reparasjonen korrekt. Uautoriserte endringer kan øke brukerens risiko for skade eller risikoen for skade på eiendom. 25. SLÅ AV BRYTEREN NÅR KOMPRESSOREN IKKE ER I BRUK Når kompressoren ikke er i bruk, slå bryteren til OFF, koble det fra strømkilden og åpne tappekranen for å slippe ut den komprimerte luften fra lufttanken. 26. BERØR IKKE VARME OVERFLATER For å unngå forbrenninger må rørene, dekslene, sylindrene og motoren ikke berøres.
Side: 3
NORSK 87 27. LUFTSTRØMMEN MÅ IKKE RETTES MOT KROPPEN For å unngå skade, må luftstrømmen ikke rettes mot personer eller dyr. 28. TØM BEHOLDEREN DAGLIG ELLER ETTER HVER BRUK. Åpne avløpsventilen og vipp kompressoren for å tømme ut alt oppsamlet vann. Hvis ikke beholderen tømmes på riktig måte, kan dette føre til rustdannelse som i sin tur kan føre til at luftbeholderen sprekker eller eksploderer. 29. KOMPRESSOREN MÅ IKKE STOPPES VED Å TREKKE UT STIKKONTAKTEN Bruk PÅ/AV-bryteren. 30. BRUK KUN ANBEFALTE DELER SOM ER TILLATTE FOR TRYKK SOM IKKE ER MINDRE ENN 200 PSI (13.8 BAR) FOR VENTILASJONEN Risiko for sprengning. Bruk kun anbefalte deler som er tillatte for trykk som ikke er mindre enn 200 PSI (13.8 bar) for ventilasjonen. 31. BRUK PASSENDE HØRSELSVERN OG HODEBESKYTTELSE Bruk passende verneklær når du håndterer kompressoren og tilkoblet verktøy eller tilbehør. Følg bruksanvisningen for utstyret / tilbehøret og overhold sikkerhetskravene. 32. TA HENSYN TIL FORHOLDENE I OMGIVELSENE La aldri kompressoren bli stående ute i regnet. bruk aldri kompressoren under fuktige eller våte forhold. sørg for god belysning. bruk aldri kompressoren i nærheten av antennelige væsker eller gasser. 33. MÅ IKKE BRUKES I EKSPLOSJONSFARLIGE OMRÅDER, SOM FOR EKSEMPEL I NÆRHETEN AV BRENNBARE VÆSKER, GASSER ELLER STØV. Kompressorer kan skape gnister som kan antenne støv eller damp. RESERVEDELER Bruk kun originale reservedeler ved vedlikehold. Reparasjoner må utføres kun av et autorisert servicesenter. SKJØTELEDNING Bruk kun 3-ledede skjøteledninger som har 3-polet (jord) stikkontakt som passer til kompressorens plugg. Skadede ledninger må skiftes ut eller repareres. Kontroller, at din skjøteledning er i god stand. Hvis det brukes en skjøteledning, sørg for at ledningens typestørrelse passer til spenningen som er oppført på kompressorens typeplate. En underdimensjonert ledning kan forårsake spenningstap som resulterer i tap av kraft og overoppheting. Tabellen viser den korrekte størrelsen til skjøteledningen som kan brukes, basert på ledningslengden og spenningen oppført på kompressorens typeplate. Hvis du er i tvil, bruk den neste dimensjonen, som er større. Jo lavere nummeret er, jo større er dimensjonen. Bruk skjøteledning som egner seg for utendørs bruk når du bruker trykkluftdrevet verktøy utendørs. Bruk av ledning som egner seg for utendørs bruk reduserer risikoen for elektrisk støt. TVERRSNITT GJELDENDE FOR EN MAKSIMAL LENGDE AV 20 M ENFASET Effekt / Effekt / 220 / 230 V 110 / 120V HK kW mm2 mm2 0,75-1 0,65-0.7 1,5 2,5 1,5 1,1 2,5 4 2 1,5 2,5 4-6 2,5-3 1,8-2,2 4 - m ADVARSEL Forhindre fare for elektrisk støt. Denne kompressoren må aldri brukes med en skadet eller frynset elektrisk ledning eller skjøteledning. Kontroller alle elektriske ledninger med jevne mellomrom. Kompressoren må aldri brukes i nærheten av vann eller i omgivelser hvor elektrisk utladning er mulig. SIKKERHETSVENTIL Denne kompressoren er utstyrt med en sikkerhetsventil som er innstilt for å unngå overtrykk i luftankene. Denne ventilen er forhåndsinnstilt på fabrikken, og vil ikke aktiveres før trykket i tanken når dette trykket. m ADVARSEL: DENNE SIKKERHETSVENTILEN MÅ IKKE JUSTERES ELLER FJERNES. JUSTERINGER PÅ DENNE VENTILEN KAN FØRE TIL ALVORLIGE PERSONSKADER Hvis dette utstyret trenger service eller vedlikehold, må du henvende deg til et autorisert DeWALT-servicesenter. Utstyr og tilbehør: For ethvert utstyr eller tilbehør du bruker med denne kompressoren, må det maksimalt tillatte, anbefalte trykket være tydelig markert på produktet, eller være tydelig oppført i bruksanvisningen. Overskridelse av trykkgrensen på dette tilbehøret (omfatter, men er ikke begrenset til: trykkluftverktøy, pneumatisk tilbehør, sprøytepistoler, luftslanger, luftslangeforbindelser, dekk og andre oppblåsbare gjenstander) kan føre til at de sprekker, eller eksploderer, og føre til alvorlige personskader. • Du må aldri overskride det maksimalt tillatte trykket som anbefales av produsenten for ethvert utstyr eller tilbehør som du bruker med denne kompressoren. ARBEIDSSYKLUS: For å sikre lang levetid for DeWALT trykkluftkompressoren, må den ikke brukes med en lenger arbeidssyklus enn den som er indikert i oversikten over tekniske data. Hvis, for eksempel, denne trykkluftkompressoren pumper luft for mer enn 50% av én time, da er kompressorens kapasitet mindre enn luftmengden som kreves av tilbehøret. Luftvolumet som kreves av utstyret eller tilbehøret, må alltid avpasses til luftmengden som leveres av kompressoren. For å unngå overoppheting av elektromotoren, er denne kompressoren konstruert for ikke-kontinuerlig drift, som markert på typeskiltet (for eksempel, S3-25 betyr 2,5 minutter PÅ, 7,5 minutter AV).
Side: 4
NORSK 88 TA GODT VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN OG LA DEN VÆRE TILGJENGELIG TIL ANDRE BRUKERE AV DETTE APPARATET!! BRUK OG VEDLIKEHOLD MERK: Opplysningene i denne veiledningen er skrevet for å bistå brukeren under bruk av kompressoren og ved vedlikehold på denne. Noen av illustrasjonene i denne veiledningen viser detaljer eller tilbehør, som kan avvike fra de på din egen kompressor. INSTALLASJON Etter å ha tatt kompressoren ut av emballasjen og kontrollert. Om den er i perfekt stand og ikke har lidd skade under transporten, skal følgende utføres: ELEKTRISK TILKOBLING Ikke mishandle ledningen. Bruk aldri ledningen til å bære, trekke eller koble fra det trykkluftdrevne verktøyet. Hold ledningen vekk fra varme, olje, skarpe kanter og bevegelige deler. Skadde eller sammenfiltrede ledninger øker risikoen for elektrisk støt. Enfasekompressorer leveres med en elektrisk ledning og et støpsel med to poler og jording. Kompressoren må kobles til en jordet stikkontakt. VIKTIG: Bruk aldri jordet stikkontakt i stedet for jordlederen. Jordforbindelsen må være i overensstemmelse med gjeldende sikkerhetsstandarder (EN 60204). Støpselet på strømledningen må ikke brukes som bryter, men må settes i en stikkontakt som er kontrollert av en egnet differensialbryter (termobryter). m FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØT. FEILAKTIG JORDING KAN FØRE TIL ELEKTRISK STØT. Ikke gjør noen endringer på det medfølgende støpselet. Hvis det ikke passer til stikkontakten på bruksstedet, må det installeres en egnet stikkontakt av en faglært elektriker. Reparasjoner på ledningssettet MÅ utføres av en faglært elektriker. KLARGJØRING TIL BRUK SJEKKLISTE FØR OPPSTART 1. Pass på at på/av-bryteren (6) er i stillingen OFF. 2. Sett strømledningen inn i stikkontakten til den aktuelle strømkretsen. Se Elektrisk tilkobling (ovenfor). 3. Pass på at lufttanken er tappet av, se Tappe av lufttank under Vedlikehold. 4. Pass på at avtappingsventilen (2) er lukket. 5. Pass på at sikkerhetsventilen(9) fungerer som den skal, se Kontrollere sikkerhetsventil under Vedlikehold. 6. Drei reguleringsknappen (4) mot urviseren til den er helt lukket. Pass på at reguleringstrykkmåleren viser 0 bar (0 psi). 7. Koble til slange og tilbehør. m ADVARSEL: Risiko for usikker funksjon. Hold godt fast i slangen når du installerer den eller kobler den fra, for å forhindre at den pisker rundt. 8. Pass på at alle deksler og skilt er på plass og sikkert festet, og at skiltene er leselige. Ikke bruk kompressoren før alle punktene er bekreftet. m ADVARSEL: Risiko for revning. For høyt lufttrykk fører til en farlig risiko for revning. Kontroller produsentens maksimale trykkverdier for lufttrykkverktøy og tilbehør. Regulatorutgangstrykket må aldri overstige maksimumstrykket. FØRSTE GANGS BRUK m ADVARSEL: Fare for materielle skader. Hvis innkjøringsanvisningene ikke følges nøye, kan dette føre til alvorlige skader på kompressoren. Denne prosedyren må gjennomføres før luftkompressoren tas i bruk for første gang, og når tilbakeslagsventilen eller en kompressorpumpe/-motor har blitt skiftet ut. 1. Pass på at på/av-bryteren (6) er i stillingen OFF. m FORSIKTIG: Hvis slangen ikke er koblet til hurtigtilkoblingen, trekk koblingen tilbake til den klikker, for å forhindre at det slipper ut luft fra hurtigtilkoblingen. 2. Sett strømledningen inn i stikkontakten til den aktuelle strømkretsen. Se Spenning og Vernebrytere under Installasjon. 3. Åpne avtappingsventilen (mot urviseren) fullstendig slik at luften slipper ut, og for å unngå trykkoppbygging i lufttanken i innkjøringsperioden. 4. Sett på/av-bryteren i stillingen ON. Kompressoren vil starte. 5. La kompressoren gå i 20 minutt. 6. Lukk avtappingsventilen etter 20 minutt ved å dreie den med urviseren. Tanken vil fylles opp til utkoblingstrykket og motoren vil stanse. 7. Trykkluft vil være tilgjengelig til den brukes eller slippes ut. OPPSTART Kontroller at strømnettet stemmer overens med det som er angitt på skiltet med elektriske data - det tillatte toleranseområdet er +/-5 %. Drei eller trykk til stillingen “0”. Monter støpselet i stikkontakten og start kompressoren ved å sette på/av-bryteren i posisjon «I». Kompressorens funksjon er helautomatisk, og er styrt av
Side: 5
NORSK 89 trykkbryteren som stopper den, når trykket i tanken når maksimal verdi. Den starter igjen, når trykket faller til minimumsverdi. Trykkforskjellen mellom den maksimale og den minimale verdien er normalt ca. 2.4 bar (35 psi). Eksempel: Kompressoren stanser, når den når 8 bar (116 psi – maksimalt driftstrykk), og den starter automatisk igjen, når trykket inne i tanken er falt til 11.4 bar (165 psi). Etter at kompressoren er koblet til strømnettet, skal den lades med høyeste trykk for å kontrollere funksjonen. m ADVARSEL: Enheten som består av toppstykket/ sylinderen/utløpsrøret kan oppnå høye temperaturer. Vær derfor forsiktig, når du arbeider i nærheten av disse delene, og berør dem ikke for å unngå mulige forbrenninger. VIKTIG Elektro-kompressoren må være koblet til en stikkontakt beskyttet av en egnet differensialbryter (termisk bryter). Motoren er utstyrt med et teknisk overbelastningsvern inne i spolen - dette stopper kompressoren når motoren kommer opp i svært høye temperaturer. Hvis det termiske overlastningsvernet utløses, sett bryteren i posisjonen «Off» (0). Koble fra kompressoren til den er helt avkjølt. Sett i stikkontakten igjen når den er avkjølt og flytt bryteren til posisjonen «On» (I). Kompressoren skal starte normalt. Hvis ikke, kontakt nærmeste servicesenter umiddelbart. JUSTERING AV ARBEIDSTRYKKET Det er ikke nødvendig å bruke det maksimale arbeidstrykket hele tiden. Tvert imot, trykkluftverktøyet som brukes krever ofte mindre trykk. På kompressorer som er utstyrt med en trykkbegrenser, er det viktig å regulere driftstrykket korrekt. Juster trykket til den krevde verdien ved å dreie knappen med klokken for å øke trykket, og mot klokken for å redusere det. Når det optimale trykket er oppnådd, skal knappen låses ved å trykke den nedover. For trykkbegrensere som ikke er utstyrt med en trykkmåler, kan reguleringen av trykket avleses på måleskalaen, som er plassert på selve trykkbegrenseren. På trykkbegrensere som er utstyrt med en trykkmåler, kan trykket avleses på selve trykkmåleren. MERK: Noen trykkregulatorer er ikke utstyrt med “trykk/ låseknapp”, i dette tilfellet justeres trykket ganske enkelt ved å dreie knappen. STANSE KOMPRESSOREN 1. Trykk bryteren i posisjon «0» (i henhold til typen trykkbryter som er montert på kompressoren). IKKE skur av enheten ved å slå av ved stikkontakten eller trekke ut støpselet. 2. Drei reguleringsknappen (4) mot urviseren til den er helt lukket. Pass på at reguleringstrykkmåleren viser 0 bar (0 psi). 3. Fjern slange og tilbehør. 4. Tapp av lufttanken, se Tappe av lufttank under Vedlikehold. Pass på at lufttanktrykkmåleren viser 0 bar (0 psi). MOTOROVERLASTVERN Motoren har et termisk overbelastningsvern. Hvis motoren av en eller annen grunn overopphetes, vil overbelastningsvernet stenge av motoren. Motoren må kjøles ned før omstart. Slik omstarter du: 1. Sett av/på-bryteren (A) til OFF og koble av enheten. 2. La motoren avkjøles. 3. Koble strømledningen til riktig stikkontakt for forgreningskopling 4. Sett av/på-bryteren til ON. Vedlikehold m ADVARSEL For å redusere risikoen for skader må du slå av enheten og koble maskinen fra strømkilden og fjerne den komprimerte luften fra lufttanken (kontroller at lufttanktrykkmåleren viser 0 bar (0 psi)) før du installerer og fjerner tilbehør, før justering eller endring av oppsett eller ved reparasjoner. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader. Følgende prosedyrer må følges i forbindelse med vedlikehold eller service på luftkompressorer. MERK: La luftkompressoren kjøle seg ned før service påbegynnes. MERK: Alle trykkluftsystemer inneholder forbruksmaterialer og deler (f.eks. olje, filtre, separatorer) som skiftes ut jevnlig. Disse brukte materialene og delene kan inneholde stoffer som er underlagt forskrifter og må avfallshåndteres i henhold til lokale og nasjonale lover og forskrifter. VEDLIKEHOLDSSKJEMA Prosedyre Daglig Ukentlig Kontroller sikkerhetsventil X Tapp av lufttanken X Kontroller for uvanlig lyder/vibrasjoner X Kontroller for luftlekkasjer* X Rengjør utsiden av kompressoren X * Påfør en såpevannløsning omkring skjøter for å avdekke eventuelle lekkasjer. Se om det danner seg luftbobler mens kompressoren pumper opp trykket etter at trykket kobles ut.
Side: 6
NORSK 90 MERK: Noter deg delenes posisjoner og plassering under demonteringen for å gjøre det lettere å montere dem igjen. MERK: Alle serviceoppgaver som ikke er med i dette avsnittet må utføres av DeWALTs serviceverksted eller et serviceverksted autorisert av DeWALT. TAPPE AV LUFTTANKEN Kondensen i tanken må tappes av daglig ved å åpne avtappingskranen (2) under tanken. Vær forsiktig hvis det er trykkluft inni sylinderen, da vannet kan strømme ut med stor kraft. 1. Bekreft at kompressoren er slått av og satt til “Off”. 2. Hold i håndtaket og vipp kompressoren mot avtappingsventilen, slik at den er plassert i bunnen av tanken. 3. Drei avtappingsventilene for å åpne den. 4. Hold kompressoren på skrå til all væsken er fjernet. KONTROLLERE SIKKERHETSVENTIL (9) m ADVARSEL: Varme overflater. Fare for forbrenning. Utmatingsrør etterkjøler, pumpehode og omkringliggende deler er svært varme og må ikke berøres. La kompressoren kjøles ned før det utføres service på den. m ADVARSEL: Risiko for revning. Hvis sikkerhetsventilen ikke fungerer som den skal, kan dette føre til trykket blir for høyt, slik at tanken revner eller eksploderer. Trekk i ringen på sikkerhetsventilen før du starter kompressoren for å være sikker på at sikkerhetsventilene fungerer uten problemer. Hvis ventilene sitter fast eller ikke beveger seg lett, må den skiftes ut med en ventil av samme type. UTBEDRING AV MINDRE FEILFUNKSJONER Luftutslipp Dette kan skyldes mangelfull tetning av forbindelsene – kontroller alle forbindelsene ved å fukte dem med såpevann. Kompressoren starter ikke Hvis kompressoren har vanskeligheter med å starte, kontroller følgende: - Tilsvarer nettspenningen den spenningen som er angitt på typeplaten? - Har den elektriske skjøteledningen passende tverrsnitt eller lengde? - Er romtemperaturen, hvor det arbeides for lav? (under 0 °C) - Er det strømtilførsel til den elektriske linjen? - Er stikkontaktene riktig tilkoblet? - Er den termiske bryteren og sikringene i god stand? Kompressoren stopper ikke - Hvis kompressoren ikke stopper når maksimumstrykket er nådd, aktiveres sikkerhetsventilen. En kompressor med defekt sikkerhetsventil må ALDRI brukes - kontakt nærmeste serviceverksted med det samme. VIKTIG - Ikke løsne tilslutninger, når tanken er under trykk. - Kontroller alltid, at tanken er tømt for trykk. - Du må ikke bore hull, sveise, eller forandre formen på trykklufttanken med hensikt. - Foreta ikke inngrep på kompressoren, uten først å ha trukket støpselet ut av stikkontakten. - Romtemperatur ved drift: 0 °C til +35 °C. - Rett ikke vannstråler eller brennbare væsker mot kompressoren. - Plasser ikke brennbare gjenstander i nærheten av kompressoren. - Når kompressoren ikke er i bruk, skal trykkbryteren stilles på “0” (AV). - Rett aldri trykkluftstråler mot personer eller dyr - Flytt ikke kompressoren når det er trykk i tanken. – Vær oppmerksom på at noen av kompressorens deler, slik som toppstykke og utløpsrør, kan oppnå meget høye temperaturer. Rør ikke disse delene for å unngå forbrenninger. - Flytt kompressoren ved å løfte eller trekke den med de egnede grepene eller håndtakene - Barn og dyr må ikke komme i nærheten av maskinens arbeidsområde. - Hvis kompressoren brukes til lakkering: a) Ikke arbeid i lukkede rom eller i nærheten av åpne flammer b) Sørg for tilstrekkelig ventilasjon på arbeidsstedet c) Beskytt nese og munn med en egnet maske. Følg bruksanvisningen for utstyret / tilbehøret og overhold sikkerhetskravene. - Bruk ikke kompressoren i tilfelle av skadet strømkabel eller støpsel, men kontakt et autorisert servicesenter for utskiftning av defekte elementer med originale deler. - Hvis kompressoren er plassert på en hylle eller en flate som befinner seg over gulvhøyde, skal kompressoren fastgjøres for å unngå at den kan falle ned under bruken. - Legg ikke hender eller gjenstander inn i beskyttelsesristene for å unngå fysiske skader på deg selv, eller skader på kompressoren. - Bruk ikke kompressoren som stump gjenstand mot ting eller dyr, for å unngå alvorlige skader. - Ta alltid støpselet ut av den elektriske stikkontakten når du har avsluttet bruken av kompressoren.
Side: 7
NORSK 91 ELEKTROKOMPRESSOR-MODELLER For det europeiske markedet er kompressoren produsert i overensstemmelse med direktiv 2009/105/EC For det europeiske markedet er kompressoren produsert i overensstemmelse med direktiv 2006/42/EC & 2000/14/EC. Lydtrykknivå målt i fritt felt med en avstand på 4 m ved maksimalt driftstrykk. NYTTIGE RÅD FOR EFFEKTIV FUNKSJON - For en effektiv drift av maskinen ved full kontinuerlig belastning og ved maksimalt driftstrykk, må du sørge for at temperaturen på arbeidsområdet innendørs ikke overskrider +25 °C. DISSE KOMPRESSORENE ER IKKE KONSTRUERT FOR KONTINUERLIG DRIFT. DE BØR KUN BRUKES FOR BRUKSOMRÅDER, HVOR BRUKEN IKKE OVERSKRIDER 50 % AV DRIFTSTIDEN I LØPET AV EN TIME. LAGRING AV INNPAKKET OG UPAKKET KOMPRESSOR Under hele lagringstiden, før kompressoren pakkes ut og blir brukt, må den lagres på et tørt sted ved en temperatur mellom +5 °C og + 45 °C, og beskyttes mot ekstreme værforhold. Under hele lagringstiden, hvis kompressoren ikke skal brukes på grunn av produksjonsstopp etter å ha pakket den ut, må den tildekkes for å beskytte den mot støv som kunne sette seg på komponentene. Oljen må skiftes ut og kompressorens driftstilstand må kontrolleres, hvis den ikke har vært brukt over lengre tid. TRYKKLUFTFORBINDELSER Sørg for at du alltid bruker rør til trykkluft, som har de egenskapene angående maksimalt trykk som kreves for kompressoren. Forsøk ikke å reparere defekte rør. VI FORBEHOLDER OSS RETTEN TIL Å FORETA ENDRINGER NÅR SOM HELST NÅR DET ANSES SOM NØDVENDIG, UTEN FORUTGÅENDE VARSEL.
Side: 8
NORSK 92 FEILRETTINGSVEILEDNING Dette avsnittet gir deg en liste over de hyppigst forekommende funksjonsfeilene, årsakene deres og korrigerende tiltak. Betjeningspersonell eller vedlikeholdspersonell kan utføre noen korrigerende tiltak, mens andre krever hjelp fra en kvalifisert DeWALT-tekniker eller din forhandler. Problem Kode For høyt trykk i lufttanken - sikkerhetsventilen utløses 1,2 Luftlekkasjer 3 Luftlekkasjer i lufttank eller sveiseskjøter på lufttank 4 Luftlekkasjer mellom hode og ventilplate 5 Luftlekkasjer fra sikkerhetsventil 6 Bankelyd 6 Trykkvisning på reguleringstrykkmåler faller når tilbehør brukes 7 Kompressoren leverer ikke nok luft til å drive tilbehøret 8, 9, 10, 11, 12 Reguleringsknappen har kontinuerlig luftlekkasje 13 Regulator vil ikke stenge luftuttaket 13 Motoren vil ikke gå 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 KODE MULIG ÅRSAK MULIG LØSNING 1 Trykkbryteren slår ikke av motoren når kompressoren når utkoblingstrykket Sett på/av-bryteren til OFF, hvis enheten ikke slår seg av, kontakt et DeWALT serviceverksted eller et serviceverksted autorisert av DeWALT. 2 Utkoblingspunkt på trykkbryter for høyt Kontakt et DeWALT serviceverksted eller et serviceverksted autorisert av DeWALT. 3 Rørmonteringer er ikke tette nok Stram monteringer der hvor man kan høre at luft slipper ut. Kontroller monteringer med løsning av såpevann. Ikke stram for mye. 4 Defekt lufttank Lufttanken må skiftes ut. Ikke reparer lekkasjen. m ADVARSEL: Risiko for revning. Ikke bor, sveis eller gjør endringer på lufttanken da dette vil svekke konstruksjonen. Lufttanken kan sprekke eller eksplodere. 5 Pakninger som lekker Kontakt et DeWALT serviceverksted eller et serviceverksted autorisert av DeWALT. 6 Defekt sikkerhetsventil Aktiver sikkerhetsventilen ved å trekke i ringen. Hvis ventilen fremdeles lekker må den skiftes ut. 7 Regulator er ikke korrekt stilt inn for tilbehøret som brukes Det er normalt at trykket faller noe ved bruk av tilbehør, juster regulatoren som beskrevet i Regulator under Funksjoner hvis trykkfallet er for høyt. MERK: Juster det regulerte trykket under samme strømningsforhold som når tilbehøret er i bruk. 8 Langvarig overforbruk av luft Reduser bruken av luft. 9 Kompressoren er ikke stor nok for tilbehøret Kontroller luftbehovet for tilbehøret. Hvis dette er høyere enn CFM eller trykket som leveres av kompressoren din, trengs det en større kompressor for å drive tilbehøret. 10 Hull i luftslange Skift ut luftslangen.
Side: 9
NORSK 93 KODE MULIG ÅRSAK MULIG LØSNING 11 Tilbakslagsventil tilstoppet Ta av og rengjør eller skift ut. 12 Luftlekkasjer Stram monteringer. 13 Regulator er skadet Skift ut. 14 Vernebryter for motoroverbelastning har løst seg ut Se Motoroverbelastning under Funksjoner. 15 Skjøteledning har feil lengde eller tykkelse Kontroller om ledningstykkelsen og -lengden er korrekt. Se Skjøteledninger under Installasjon. 16 Løse elektriske tilkoblinger Kontakt et DeWALT serviceverksted eller et serviceverksted autorisert av DeWALT. 17 Mulig defekt motor eller startkondensator Kontakt et DeWALT serviceverksted eller et serviceverksted autorisert av DeWALT. 18 Sprøytemaling på interne motordeler Kontakt et DeWALT serviceverksted eller et serviceverksted autorisert av DeWALT. Ikke la kompressoren gå i sprøytelakkeringsområdet. Se advarsel om antennelige damper. 19 Sikring røket, vernebryter utløst 1.Kontroller sikringsboks for røket sikring og skift ut hvis nødvendig. Tilbakestill vernebryter. Ikke bruk en sikringer eller vernebrytere med høyere verdier enn det som er spesifisert for den aktuelle strømkretsen. 2.Kontroller at korrekt sikring er brukt. Bruk kun trege sikringer. 3.Kontroller for lav spenning og/eller at korrekt skjøteledning er brukt. 4.Koble fra annet elektrisk utstyr fra strømkretsen, eller bruk en egen krets for kompressoren. 20 Tanktrykket overskrider trykkbryterens innkoblingstrykk Motoren vil starte automatisk når tanktrykket faller under trykkbryterens innkoblings trykk.
Side: 10
NORSK 94 RENGJØRING m ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet så snart du ser skitt samle seg i og omkring ventilasjonsåpningene. Bruk øyevern når du utfører dette arbeidet. m ADVARSEL: Bruk aldri løsemidler eller andre sterke kjemikalier til å rengjøre ikke-metalliske deler på kompressoren. Disse kjemikaliene kan svekke materialene som er brukt i disse delene. Bruk en klut fuktet med vann og mild såpe. Ikke la det komme inn væske på innsiden av kompressoren; senk den aldri ned i væske VALGFRITT TILBEHØR m ADVARSEL: Siden tilbehør som ikke leveres av DeWALT ikke har blitt testet sammen med dette produktet, kan bruk av slikt tilbehør sammen med kompressoren utgjøre en risiko. For å redusere risikoen for personskader, bør kun tilbehør anbefalt av DeWALT brukes sammen med dette produktet. BESKYTTELSE AV MILJØET Kildesortering. Dette produktet må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Hvis ditt DeWALT-produkt en dag må skiftes ut, eller du ikke lenger har bruk for det, må du ikke kaste det sammen med vanlig husholdningsavfall. Kildesorter dette produktet når det skal kastes. Kildesortering av brukt utstyr og emballasje gjør at materialene kan resirkuleres og gjenbrukes. Gjenbruk av resirkulerte materialer bidrar til redusere miljøforurensing og reduserer behovet for råmaterialer. Lokale ordninger kan omfatte separat innsamling av elektriske produkter fra husholdningen, innlevering på kommunale gjenvinningsstasjoner eller hos forhandleren når du kjøper et nytt produkt. DeWALT tilbyr en ordning for innsamling og resirkulering av DeWALT-produkter som er uttjent. For å benytte deg av denne tjenesten, vennligst lever produktet til et autorisert verksted, som vil ta imot det for deg. Du kan finne hvor ditt nærmeste autoriserte verksted er ved å kontakte ditt lokale DeWALT-kontor på adressene som er oppgitt i denne bruksanvisningen. Du finner også en liste over autoriserte DeWALT-verksteder og all informasjon om våre ettersalgstjenester på internett på adressen: www.2helpU. com. Modell DPC10QTC-QS DPC10QTC-GB DPC10QTC-LX Tankstørrelse (l) 9.4 9.4 Volt (ac V) 230 110 Effektdrift Hestekrefter / kW 1.5 / 1.10 1.4 / 1.05 Strømstyrke (A) 6.9 12.0 Pumpetype Oljefri Oljefri Støy / måleusikkerhet, (dB(A) LWA / KWA 89 / 3.0 89 / 3.0 Støy / måleusikkerhet, (dB(A) LPA / KPA 71.5 / 3.0 71.5 / 3.0 Maksimalt arbeidstrykk(bar / psi) 13.78 / 200 13.78 / 200 Luftfortrengning (l/min / cfm) 119 / 4.2 107 / 3.8 Leveringsmengde (l/min / cfm) @ 7 bar) 82 / 2.9 73.8 / 2.6 Kompressorturtall i 1/min ( rpm) 2250 2025 Vekt (kg) 20.4 20.4 Kapslingsgrad Termisk holdefunksjonsvern Termisk holdefunksjonsvern

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeWalt DPC10QTC-QS men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DPC10QTC-QS. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DPC10QTC-QS DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeWalt DPC10QTC-QS

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeWalt DPC10QTC-QS under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

 • Merke: DeWalt
 • Produkt: Kompressorer
 • Model/navn: DPC10QTC-QS
 • Filtype: PDF
 • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Norsk, Finsk, Rumensk, Slovakisk, Gresk, Ungarsk