DCV582

DeWalt DCV582 manual

DCV582

Manual for DeWalt DCV582 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 156 sider.

Side: 1
86 Norsk Gratulerer! Du har valgt et redskap fra DeWALT. Mange års erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy. Tekniske data DCV582 Type 1 Strømkilde AC/DC Strømnett spenning VAC 230 Batterispenning VDC 14,4 or 18 Effekt W 300 Tankvolum l 7,5 Maks luftstrøm l/s 15,9 Beskyttelsesklasse IPX4 Slangedysediameter mm 32 Vekt kg 4,8 Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN60335: LPA (lydtrykksnivå) dB(A) 76 LWA (lydeffektnivå) dB(A) 87 KWA (usikkerhet for det angitte støynivå) dB(A) 3 Verdi vibrasjonsutslipp ah = m/s2 0.6 Usikkerhet K = m/s2 1.5 Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte tester gitt i EN 60335, og kan brukes til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til forberedende vurdering av eksponering. ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden. KABLET/TRÅDLØS VÅT/TØRR STØVSUGER DCV582 En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden. Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte operatøren mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like verktøy og tilbehør, holde hendene varme, organisere arbeidsmønster. Batteripakke DCB140 DCB141 DCB142 DCB143 DCB144 DCB145 Batteritype Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Spenning VDC 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 Kapasitet Ah 3.0 1.5 4.0 2.0 5.0 1.3 Vekt kg 0.53 0.30 0.54 0.30 0.52 0.30 Batteripakke DCB180 DCB181 DCB182 DCB183 DCB184 DCB185 Batteritype Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Spenning VDC 18 18 18 18 18 18 Kapasitet Ah 3.0 1.5 4.0 2.0 5.0 1.3 Vekt kg 0.64 0.35 0.61 0.40 0.62 0.35 Lader DCB105 Netspanning VAC 230 Batteritype 10.8/14.4/18 Li-Ion Omtrentlig ladetid på batteripakker min 25 (1.3 Ah) 30 (1.5 Ah) 40 (2.0 Ah) 55 (3.0 Ah) 70 (4.0 Ah) 90 (5.0 Ah) Vekt kg 0.49 Sikringer: Europa 230V verktøy 10 A, nettspenning Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået de enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær spesielt oppmerksom på disse symbolene. FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller alvorlig personskade.
Side: 2
87 Norsk Viktige sikkerhetsinstruksjoner ADVARSEL! Les alle sikkerhetsadvarsler og alle instruksjoner. Manglende overholdelse av advarslene og instruksjonene kan resultere i elektrisk sjokk, brann og/eller alvorlig skade. LAGRE ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSER FOR FREMTIDIG BRUK LES OG FØLG ALLER ANVISNINGER FØR BRUK AV APPARATET. ADVARSEL: Operatører skal få tilstrekkelig opplæring om bruk av disse redskapene. ADVARSEL: For å redusere faren for elektrisk støt. Ikke utsett verktøyet for regn. Oppbevares innendørs. • Før bruk skal operatører gis informasjon, instruks og opplæring i bruk av redskapet og materialene det skal brukes på, inkludert trygg fjerning og avfallshåndtering av det oppsamlede materialet. • Operatører skal følge alle sikkerhetsregler som gjelder for materialet som håndteres. • Ikke la apparatet stå ubevoktet når det er tilkoplet en strømkilde. Kople den fra stikkontakten og fjern batteripakken når det ikke er i bruk og før service. • Ikke tillat at det brukes som en leke. Vær meget oppmerksom når apparatet brukes av eller i nærheten av barn. • Skal KUN brukes som beskrevet i denne bruksanvisning. Bruk kun tilbehør anbefalt av DeWALT. • Ikke bruk dette apparatet dersom ledningen eller støpslet er skadet. Dersom apparatet ikke fungerer riktig, eller om det mistes i gulvet, blir skadet, blir liggende utendørs eller det har vært i vann skal det returneres til et servicesenter. • Ikke dra eller bære apparatet i ledningen, bruk ledningen som et håndtak, lukk en dør på ledningen eller dra ledningen over skarpe kanter eller hjørner. Ikke kjør over ledningen med apparatet. Hold ledningen unna oppvarmede flater. • Ikke kople fra apparatet ved å dra i ledningen. For å kople fra hold i støpslet og ikke ledningen. • Ikke berør støpslet, batteripakken eller apparatet med våte hender. ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade. FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller moderat personskade. MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til personskader, men som kan føre til skader på utstyr hvis den ikke unngås. Angir fare for elektrisk støt. Angir brannfare. Overensstemmelseserklæring med EU MASKINERIDIREKTIV KABLET/TRÅDLØS VÅT/TØRR STØVSUGER DCV582 DeWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under Tekniske data er i samsvar med: 2006/42/EC, EN 60335-1, EN 60335-1:2012, EN 60335-2-69:2012. Disse produktene er også i samsvar med direktiv 2004/108/EC (until 19.04.2016) og 2014/30/EU (from 20.04.2016). For mer informasjon, vennligst kontakt DeWALT på følgende adresser eller se baksiden av håndboken. Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DeWALT. Markus Rompel Teknisk direktør DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11, D-65510 Idstein, Tyskland 27.04.2015 FORSIKTIG: Les bruksanvisningen før bruk av verktøyet.
Side: 3
88 Norsk Restrisikoer Til tross for at man følger relevante sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke kan unngås. Disse er: – Risiko for klemming eller knusing av fingre. – Risiko for å puste inn damp når du jobber med lim. – Risiko for å puste inn farlig støv. Merking på støvsuger Følgende piktogrammer er vist på apparatet: Les bruksanvisningen før bruk. DATAKODE POSISJON Datokode, som også inkluderer produksjonsår, er trykt på overflaten på huset som danner monteringskoblingen mellom redskapet og batteriet. Eksempel: 2015 XX XX Produksjonsår Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle batteriladere TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN: Denne manualen inneholder viktige sikkerhetsanvisninger og bruksanvisninger for kompatible batteriladere (se Tekniske data). • Før du bruker laderen les alle instruksjoner og advarsels-merker på laderen, batteripakken og produktet som bruker batteripakken. ADVARSEL: Fare for støt. Ikke la væske komme inn i laderen. Det kan resultere i elektrisk støt. ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en jordfeilsikring med en nominell strømverdi på 30mA eller mindre. FORSIKTIG: Fare for brannskader. For å redusere faren for skader, lad kun DeWALT oppladbare batterier. Andre type batterier kan sprekke og forårsake personskader og materielle skader. FORSIKTIG: Barn må holdes under oppsyn, sørg for at de ikke leker med apparatet. MERK: Under visse forhold, med laderen innplugget i strømforsyningen, kan de eksponerte kontaktene i laderen kortsluttes av fremmedlegemer. Fremmedlegemer som kan lede strøm, • Ikke putt fremmedlegemer i apparatets åpninger. Apparatet skal ikke brukes med noen åpning blokkert; holdes fri for støv, lo, hår og annet som kan redusere luftstrømmen. • Hold hår, løstsittende klær, fingre og andre kroppsdeler unna åpninger og bevegelige deler. • Slå av alle kontroller før du kobler redskapet fra eller fjerner batteripakken. • Vær ekstra forsiktig ved bruk på trapper. • Ikke bruk apparatet for å ta opp brennbare eller antennelige væsker så som bensin, eller i områder der slikt kan forekomme. • Statiske støt er mulig i tørre områder og når den relative luftfuktigheten er lav. Dette er kun midlertidig og påvirker ikke bruken av støvsugeren. • For å unngå selvforbrenning tøm alltid ut innholdet i beholderen etter bruk. TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN Ekstra sikkerhetsregler • Ikke sug opp noe som brenner eller avgir røyk så som sigaretter, fyrstikker eller glødende aske. • Dette verktøyet er sprutsikkert i samsvar med beskyttelsesklasse IPX4. Senk ikke verktøyet ned i vann. • Ikke bruk til støvsuging av brennbare eksplosive materialer så som kull, korn og annet fint støv. FORSIKTIG: Dette verktøyet er ikke egnet for oppsamling av farlig støv. • Ikke bruk til støvsuging av farlige, giftige eller kreftfremkallende materialer så som asbest eller midler mot pesticid. • Ikke sug opp eksplosive væsker (f.eks. bensin, diesel, fyringsolje, tynnere osv.), syrer eller oppløsningsmidler. • Ikke bruk støvsugeren uten at filtrer er på plass. • Ved kan inneholde konserveringsmidler som kan være giftige. Vær ekstra varsom for å hindre innhalering og hudkontakt når det jobbes med disse materialer. Be om og følg sikkerhetsinformasjon fra leverandøren av materialet. • Ikke bruk som gardintrapp. • Ikke sett tunge gjenstander på støvsugeren.
Side: 4
89 Norsk Ladere Laderen DCB105 kan bruke 10,8 V, 14,4 V og 18 V Li-Ion (DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 og DCB185) batteripakker. DeWALT ladere trenger ingen justeringer, og er designet til å være så enkle som mulig å bruke. Ladeprosedyre (fig. 3) 1. Plugg laderen inn i en passende stikkontakt før du setter inn batteripakken. 2. Sett inn batteripakken (m) i laderen. Den røde (lade)-lyset vil blinke kontinuerlig og indikere at ladeprosessen har startet. 3. Når ladingen er ferdig, indikeres dette ved at det røde lyset står på kontinuerlig. Pakken er fullt ladet, og kan brukes nå eller bli igjen i laderen. MERK: For å sikre maksimum ytelse og levetid på litium-ion batterier, lad batteriet helt opp før første gangs bruk. Ladeprosess Se tabellen under for batteripakkenes ladetilstand. Ladeindikatorer: DCB105 lading fulladet varm/kald ladeforsinkelse bytt ut batteripakken Kompatible ladere vil ikke lade en defekt batteripakke. Laderen vil indikere feilaktig batteripakke ved at den ikke lyser, eller ved å indikere blinkemønster for problem pakke eller lader. MERK: Dette kan også tyde på et problem med laderen. Dersom laderen indikerer er problem, ta med lader og batteripakke til et servicesenter for testing. VENTETID FOR VARM/KALD PAKKE Dersom laderen detekterer et batteri som er for varmt eller for kaldt, vil den automatisk starte en ”varm/kald pakke forsinkelse”, og venter med å lade til batteriet har passende temperatur. Laderen vil deretter automatisk skifte til lademodus for pakken. Denne funksjonen sikrer maksimal levetid på batteriet. En kald batteripakke vil lade med omtrent halve hastighetene av en varm batteripakke. Batteripakken vil lade langsommere gjennom hele ladesyklusen, og vil ikke gå tilbake til maksimal ladehastighet selv om batteriet blir varmt. inkludert ,men ikke bregrenset til stålull, aluminiumsfolie eller annen ansamling av metalliske partikler, må holdes unna åpningene i laderen. Kople alltid laderen fra strømtilførselen når det ikke er en batteripakk i hulrommet. Kople fra laderen før rengjøring. • IKKE forsøk å lade batteripakken med andre ladere enn de som er nevnt i denne manualen. Laderen og batteripakken er spesielt designet for å jobbe sammen. • Disse ladere er ikke ment for annen bruk enn lading av DeWALT oppladbare batterier. Annen bruk kan resultere i brannfare og/eller elektrisk støt. • Ikke utsett laderen for regn eller snø. • Dra i kontakten og ikke ledningen når du kople laderen fra strømmen. Dette reduserer faren for skade på kontakten og ledningen. • Påse at ledningen er plassert slik at den ikke tråkkes på, snubles i, eller på annen måte utsettes for skade eller påkjenning. • Ikke bruk skjøteledning med mindre det er helt nødvendig. Bruk av feil skjøteledning kan resultere i brannfare og/eller elektrisk støt. • Ikke plasser noe på laderen og ikke plasser laderen på en myk overflate som kan blokkere ventilasjonsslissene og resultere i for høy innvendig temperatur. Plasser laderen et sted unna varmekilder. Laderen ventileres gjennom slisser i toppen og bunnen av huset. • Ikke bruk lader med skadet ledning eller kontakt—bytt dem ut med en gang. • Ikke bruk laderen dersom den har fått et slag, er mistet i gulvet eller skadet på annen måte. Lever den på et autorisert serviceverksted. • Ikke ta laderen fra hverandre; lever den på et autorisert serviceverksted når service eller reparasjon trenges. Å sette den sammen feil kan resultere i elektrisk støt eller brann. • Dersom ledningen er skadet må den byttes ut med en gang av produsenten, dens serviceagent eller lignende kvalifisert person for å unngå farer. • Kople laderen fra strømtilførselen før du begynner med rengjøring. Dette reduserer faren for elektrisk støt. Fjerning av batteripakken reduserer ikke denne faren. • ALDRI forsøk på kople 2 ladere sammen. • Laderen er designet for å bruke standard 230V elektrisk strøm. Ikke forsøk å bruke den på annen spenning. Dette gjelder ikke billaderen. TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN
Side: 5
90 Norsk FORSIKTIG: Når den ikke brukes, plasser redskapet på siden på et stabilt underlag der den ikke utgjør noen fare for snubling eller fall. Noen verktøy med store batteripakker kan stå på batteripakken, men kan lettes slås overende. SPESIELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR LITIUM ION (Li-Ion) • Ikke brenn batteripakken selv om den er alvorlig skadet eller fullstendig utslitt. Batteripakken kan eksplodere i en brann. Giftige gasser og materialer oppstår når man brenner litium ion-batteripakker. • Hvis batteriets innhold kommer i kontakt med huden, vasker du området med mild såpe og vann. Hvis du får batterivæske på øyet, skyller du det åpne øyet i 15 minutter eller til irritasjonen gir seg. I tilfelle det trengs medisinsk tilsyn, er batteriets elektrolytt sammensatt av en blanding av organiske karbonater og litium-salter. • Innholdet i åpne battericeller kan forårsake irritasjon av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk medisinsk ettersyn hvis symptomene vedvarer. ADVARSEL: Fare for brannskader. Batterivæsken kan antennes hvis den utsettes for gnister eller flammer. Transport DeWALT batterier samsvarer med alle aktuelle shipping-forskrifter som angitt av bransjen og lovregler, inkludert UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods; International Air Transport Association (IATA) Dangerous Goods Regulations, International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Regulations, og European Agreement Concerning The International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR). Litium-ion celler og batterier er testet i henhold til avsnitt 38.3 i ” UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods Manual of Tests and Criteria”. I de fleste tilfeller vil transport av en DeWALT batteripakke være unntatt fra klassifisering som et fullt regulert Klasse 9 farlige materiale. Generelt er det to tilfeller som krever transport i henhold til Klasse 9: 1. Lufttransport av mer enn to DeWALT litium-ion batteripakker dersom pakken kun inneholder batteripakker (ingen verktøy). 2. Transport av et litium-ion batteri med nominell energi over 100 Watt timer (Wh). Alle litium-ion batterier har energimerking Watt timer angitt på pakken. KUN LITIUM-ION BATTERIPAKKER XR Li-ione verktøy er designet med et elektronisk beskyttelsessystem som vil beskytte batteriet mot overlading, overoppvarming eller dyp utlading. Verktøyet vil automatisk slå seg av dersom beskyttelsessystemet aktiveres (Electronic Protection System). Dersom det skjer, sett litium-ion batteriet på laderen til det er helt oppladet igjen. Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle batteripakker Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når du bestiller nye batteripakker. Batteripakken er ikke helt oppladet når det er nytt. Før du bruker batteripakken og laderen, les sikkerhetsanvisningene under og følg de angitte ladeprosedyrene. LES ALLE INSTRUKSJONER • Ikke lad eller bruk batteripakken i eksplosive omgivelser, slik som i nærheten av brennbare væsker, gasser eller støv. Innsetting eller uttak av batteripakken kan antenne støvet eller gassen. • Tving aldri batteripakken inn i laderen. Ikke modifiser batteripakken på noen måte for å passe inn i en ikke-kompatibel lader idet batteripakken kan sprekke og forårsake alvorlig personskade. • Lad batteripakkene kun i egnede DeWALT ladere. • IKKE sprut på eller senke ned i vann eller andre væsker. • Ikke lagre eller bruk redskapet eller batteripakken på steder der temperaturen kan nå eller overstige 40 ˚C (105 °F) (sånn som utenfor skur eller metallbygg på sommeren). • For best resultat, pass på at batteripakken er helt oppladet før bruk. ADVARSEL: Forsøk aldri å åpne batteripakken av noen årsak. Ikke sett i laderen dersom batteripakkens ytre er sprukket eller skadet. Ikke knus, slipp i gulvet eller skad batteripakken. Ikke bruk en batteripakke eller lader som har fått et slag, er mistet i gulvet, påkjørt eller skadet på annen måte (f.eks. gjennomboret av en spiker, slått med hammer, tråkket på). Det kan resultere i elektrisk støt. Skadede batteripakker skal leveres til servicesenteret for gjenvinning.
Side: 6
91 Norsk Batteriet ladet. Batteri defekt. Forsinkelse ved varm/kald pakke. Ikke undersøk med strømførende gjenstander. Ikke lad skadede batteripakker. Ikke utsett for vann. Få byttet defekte ledninger omgående. Lades kun mellom 4 ˚C og 40 ˚C. Kun for innendørs bruk. Deponer batteripakken på miljøvennlig vis. Lad kun DeWALT batteripakker med de angitte DeWALT laderne. Lading av andre batteripakker enn de angitte DeWALT batteriene med en DeWALT lader kan føre til at de sprekker eller til andre farlige situasjoner. Ikke brenn batteripakken. Pakkens innhold Pakken inneholder: 1 Støvsuger 1 Støvsugerslange 1 Bred dyse 1 Kantsuger 1 Støvsugeradapter 1 Filter 1 Bruksanvisning 1 Sprengskisse MERK: Batteripakker, ladere og utstyrsbokser er ikke inkludert i N-modeller. • Kontroller for skader på redskap, deler eller tilbehør som kan ha oppstått under transporten. • Ta deg tid til å lese grundig og forstå denne bruksanvisningen før bruk. Uansett om en transport regnes som unntatt eller fullt regulert, er det senderens ansvar å sjekke de gjeldende reglene for pakking, etiketter/merking og dokumentasjon. Transport av batterier kan kanskje føre til brann dersom batteripolene utilsiktet kommer i kontakt med elektrisk ledende materialer. Ved transport av batterier, pass på at batteripolene er beskyttet og godt isolerte fra materialer som kan komme i kontakt og føre til kortslutning. Informasjonen i dette avsnittet av manualen er gitt i god tro og ansett som nøyaktig på tidspunktet dokumentet ble opprettet. Men det gis ingen garantier, hverken eksplisitt eller implisitt. Det er kjøperens ansvar å sikre at aktivitetene samsvarer med de gjeldende retningslinjer. Batteripakke BATTERITYPE DCV582 drives av 14,4 volt og 18 volt batteripakker. Batteripakkene DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 og DCB185 kan brukes. Se Tekniske data for mer informasjon. Anbefalinger for lagring 1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og ikke utsatt for direkte solskinn samt for sterk varme eller kulde. For optimal batteriytelse og levetid bør batteripakker lagres i romtemperatur når de ikke er i bruk. 2. For lang tids lagring, anbefales det for optimalt resultat å lagre en fullt ladet batteripakke på et kjølig og tørt sted uttatt av laderen. MERK: Batteripakker bør ikke lagres fullt utladet. Batteripakken må lades opp igjen før bruk. Merking på laderen og batteripakken I tillegg til piktogrammene som er brukt i denne manualen, kan etikettene på laderen og batteripakken vise følgende piktogrammer: Les instruksjonshåndboken før bruk. Se Tekniske data for ladetid. Batteriet lader.
Side: 7
92 Norsk DeWALT-laderen og støvsugeren er dobbelt-isolert i samsvar med EN 60335, jording er derfor ikke nødvendig. Dersom strømkabelen er skadet, skal den byttes ut med en spesielt produsert strømkabel fra DeWALTs serviceorganisasjon. Bruk av skjøteledning En skjøtelening skal ikke brukes med mindre det er helt nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning egnet for laderens strømforbruk (se teknisk data). Minimum størrelse på lederen er 1 mm2 , maksimum lengde er 30 m. Vikle alltid ut kabelen fullstendig når du bruker en kabeltrommel. MONTERING OG JUSTERING ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade, slå av redskapet og koble det fra strømkilden før du foretar eventuelle justeringer eller fjerner/ installerer tilleggsutstyr eller tilbehør. Utilsiktet oppstart kan føre til personskader. ADVARSEL: Bruk kun batteripakker og ladere fra DeWALT. Sette inn og ta av Batteripakke på verktøyet (fig. 3) MERK: For best resultat, pass på at batteripakken er helt oppladet før bruk. FOR Å INSTALLERE BATTERIPAKKEN 1. Rett inn batteripakken (m) med skinnene inne i støvsugerens batteriport (j). 2. Skyv pakken inn i batteriporten til batteripakken er godt festet i batteriporten, pass på at den ikke løsner. FOR Å FJERNE BATTERIPAKKEN 1. Trykk batteriets festeknapp og trekk batteriet bestemt ut av porten. 2. Sett batteripakken i laderen som beskrevet i laderavsnittet i denne manualen. LADEINDIKATOR BATTERIPAKKER (FIG. 3) Noen DeWALT batteripakker inkluderer en ladeindikator som består av tre grønne LED som indikerer hvor mye lading som er igjen i batteripakken. For å aktivere ladeindikatoren, trykk og hold indikatorknappen (n). En kombinasjon av tre grønne LED-lys vil lyse og vise gjenværende lading. Dersom gjenværende lading av batteriet er under brukbar Beskrivelse (fig. 1, 2) ADVARSEL: Aldri modifiser støvsugeren eller noen del av den. Det kan føre til materielle skader eller personskader. a. På-/av-bryter b. Effekthode c. Beholder d. Sugeinntak e. Blåseutgang f. Lås g. Bred dyse h. Kantsuger i. Slange j. Batteriport k. Slangedyse l. Støvsugeradapter BRUKSOMRÅDE Denne DCV582 trådløse/kablede støvsugeren er designet for å støvsuge tørre og våte stoffer i profesjonell bruk. Dette redskapet kan også brukes til å blåse vekk smuss fra arbeidsstedet og for å tørke fuktige overflater. Dette redskapet kan brukes både innendørs og utendørs, enten koblet til strømnettet (kablet) eller med batteri ( trådløst). IKKE la barn komme i kontakt med dette redskapet. Tilsyn er nødvendig når uerfarne brukere skal bruke dette verktøy. IKKE bruk støvsugeren for brennbart støv. IKKE bruk støvsugeren i eksplosive omgivelser. IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av antennelige væsker eller gasser. MERK: Dette apparatet egner seg for kommersielt bruk f.eks. på hoteller, skoler, sykehus, fabrikker, butikker, kontorer, utleiefirmaer og på byggeplasser. • Dette produktet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal aldri forlates alene med dette produktet. Elektrisk sikkerhet Den elektriske motoren er kun designet for spesifikk spenning. Kontroller alltid at batteripakkens eller hovedledningens spenning stemmer med spenningen på typeskiltet. Du må også passe på at spenningen på batteriladeren stemmer overnes med strømnettet hos deg.
Side: 8
93 Norsk • Støvsugeren skal alltid slås av når arbeidet er ferdig, og før du kobler fra strømmen. • Hold strømkabelen ryddig når støvsugeren ikke er i bruk. BATTERISTRØM 1. Vikle opp strømkabelen. 2. Sett inn en batteripakke (m). 3. Pass på at batteripakken er satt godt inn. MERK: Strømkabelen er kun designet til å gi strøm til drift av støvsugeren og vil ikke lade en installert batteripakke. Støvsuging (fig. 1, 5–7) 1. Tøm og rengjør tanken (c) før bruk. 2. Koble til slangen (i) på sugeinntaket (d). 3. Velg passende tilbehør. MERK: Vi anbefaler at tørre og våte stoffer ikke blandes. Ved skifte av stoff, tøm og rengjør tanken først. STØVSAMLER (FIG. 5) I støvsugermodus kan redskapet også brukes som en støvsamler for verktøy som produserer støv eller smuss. Bruk den medfølgende støvsugeradapteren (l) for tilkobling til elektriske verktøy (s) til slangedysen (k). VÅTT/TØRT FILTER (FIG. 6) ADVARSEL: Bruk alltid redskapet med støvfilteret (p) på plass. ADVARSEL: Bruk alltid redskapet i oppreist stilling. Ikke vipp redskapet, da kan væske i tanken komme inn i motorhuset. ADVARSEL: Dersom skum eller væske slippes ut fra maskinen, skru den av med en gang. FORSIKTIG: Rengjør enheten som begrenser vannivået regelmessig og undersøk den for tegn på skade. UTKOBLIGSFUNKSJON Dersom redskapet ved en feiltagelse brukes uten støvfilteret på plass, vil en utkoblingsfunksjon aktiveres dersom væskenivået i tanken har nådd sitt maksimum. En flottørventil vil stenge sugeåpningen, deretter vil sugingen stoppe og motorhastigheten øke. Blåse (fig. 1) 1. Tøm og rengjør tanken (c) før bruk til blåsing. 2. Koble til slangen (i) på blåseutgangen (e). grense, vil ingen lys tennes og batteriet må lades opp. MERK: Ladeindikatoren er bare an indikasjon av gjenværende lading i batteripakken. Den gir ingen indikasjon på om verktøyet fortsatt kan brukes, og kan variere med produktkomponentene, temperatur og brukerens bruksområde. Koble til slange (fig. 4) STØVSUGERMODUS 1. Sett tilkoblingsdelen med skår (o) inn i sugeinntaket (d). 2. Vri koblingstykket med klokka for å låse slangen i posisjon. 3. Koble til passende utstyr til slangedysen (k). BLÅSEMODUS 1. Sett tilkoblingsdelen med skår (o) inn i blåseutgangen (e). 2. Vri koblingstykket med klokka for å låse slangen i posisjon. 3. Koble til passende utstyr til slangedysen (k). BRUK Bruksanvisning ADVARSEL: Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende forskrifter. ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade, slå av redskapet og koble det fra strømkilden før du foretar eventuelle justeringer eller fjerner/ installerer tilleggsutstyr eller tilbehør. Utilsiktet oppstart kan føre til personskader. Slå på og av (fig. 1) For å slå redskapet på, sett på/av-bryteren (a) til posisjon I. For å slå redskapet ab, sett på/av-bryteren (a) til posisjon O. Strømkilde Denne støvsugeren kan brukes både på strømnettet og med batterier. Støvsugeren vil skifte fra AC (strømnettet) og DC (batteri) automatisk. STØMNETT 1. Vikle strømkabelen helt ut. 2. Sett støpselet i en stikkontakt før du slår på redskapet.
Side: 9
94 Norsk RENGJØRE FILTERET I SUGEÅPNINGEN (FIG. 7) Filteret i sugeåpningen må rengjøres dersom redskapet brukes uten støvfilteret på plass. 1. Hold flottørventilen (r) ut av veien og ta ut filteret av sugeåpningen (q). 2. Rengjør filteret under rennende, lunkent vann. 3. Tørk filteret før du setter det på plass igjen. 4. Rengjør flottørventilen (r) med en fuktig klut. FEILSØKING Dersom støvsugeren ikke ser ut til å fungere ordentlig, følg instruksjonene under. Dersom det ikke løser problemet, kontakt en reparatør. Dwersom utkoblingsfunksjonen utløses 1. Slå straks av verktøyet. 2. Tøm tanken som beskrevet over. 3. Rengør filteret i sugeåpningen som beskrevet i Rengjøre filteret i sugeåpningen. 4. Husk å sette støvfilteret på plass før du gjenopptar arbeidet. VEDLIKEHOLD DeWALT-støvsugeren har blitt designet til å brukes over lang tid med minimum vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende bruk avhenger av ordentlig stell av støvsugerem og regelmessig renhold. ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlige personskader, slå av verktøyet og koble verktøyet fra strømmen og ta av batteripakken før du foretar justeringer eller monterer/demonterer tilbehør eller utstyr. Utilsiktet oppstart kan føre til personskader. Støvsugeren kan ikke repareres av brukeren. Ta redskapet til et autorisert DeWALT-verksted etter omtrent 40 timers bruk. Dersom det oppstår problemer før denne tiden, kontakt et autorisert DeWALT-verksted. Laderen og batteripakken er vedlikeholdsfrie. Det er ingen deler inne i den som kan vedlikeholdes. Smøring Din støvsuger trenger ikke ekstra smøring. 3. Velg passende tilbehør. For å tømme tanken (fig. 6, 7) Tanken må tømmes når sugeeffekten reduseres vesentlig. 1. Løsne låsene (f) og ta av effekthodet (b) fra tanken (c). 2. Tøm innholdet av tanken i en søppelbøtte. 3. Rengjør filter (p) som beskrevet under i Rengjøring. 4. Re-installer effekthodet på tanken og fest låsene. Rengjøring (fig. 6, 7) ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade, slå av redskapet og koble det fra strømkilden og ta av batteriet før du foretar rengjøring, eventuelle justeringer eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør. Utilsiktet oppstart kan føre til personskader. RENGJØRING AV HUSET Rengjør huset regelmessig med en myk klut. RENGJØRING AV TANKEN Tanken skal rengjøres etter hver bruk, eller når du skifter stoff under bruk. 1. Tøm tanken (c). 2. Rengjør tanken med mild såpe og en fuktig klut. 3. Tørk tanken grundig med en myk klut. RENGJØRING AV VÅTT/TØRT-FILTERET (FIG. 7) Vått/tørt-filteret skal rengjøres etter hver bruk. Dersom filteret er skadet eller ikke fungerer ordentlig, må det skiftes ut. 1. Fjern vått/tørt-filteret (p) ved å vri det mot klokken og ta det av sugeåpningen (q). 2. Rist av løst støv ved å banke filteret mot en søppelbøtte. 3. Avhengig av tilstand, rengjør utsiden av filteret under rennende, lunkent vann. 4. Sett på igjen filteret ved å sette det på sugeåpningen og vri med klokka. ADVARSEL: • Ikke vask innsiden av filteret. • La filteret tørke grundig dersom innsiden blir våt. • Ikke bruk børste for å rengjøre filteret.
Side: 10
95 Norsk Separat innsamling av brukte produkter og innpakning gjør at materialene kan resirkuleres og brukes om igjen. Gjenbruk av resirkulert materiale hjelper til med å hindre miljøforurensing og reduserer etterspørselen etter råmateriale. Lokale forskrifter kan ha separat innsamling av elektriske produkter fra husholdningen ved kommunale søppelfyllinger eller hos forhandleren der du kjøper et nytt produkt. DeWALT har en ordning for å samle inn og resirkulere DeWALT produkter når de har nådd slutten på livsløpet. For å benytte deg av denne tjenesten, vennligst returner produktet til en autorisert reparatør som vil samle dem inn på vegne av oss. Du kan finne nærmeste autoriserte reparatør ved å ta kontakt med dit lokale DeWALT- kontor på den adressen som du finner i denne brukerhåndboken. Alternativt er en liste over autoriserte DeWALT- reparatører og alle detaljer om service etter salg og kontakter tilgjengelig på Internett på: www.2helpU.com. Oppladbar batteripakke Denne batteripakken med lang levetid må lades opp når den slutter å gi nok strøm til jobber som ble utført lett tidligere. På slutten av den tekniske levetiden, kasser den med nødvendig forsiktighet for miljøet: • Lad ut batteripakken fullstendig og ta den deretter ut av redskapet. • Li-Ion celler kan gjenbrukes. Lever dem til forhandleren eller en lokal gjenbruksstasjon. De innleverte batteripakkene vil gjenbrukes eller avfallsbehandles korrekt. Rengjøring ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet med tørr luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene. Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når du utfører denne prosedyren. ADVARSEL: Bruk aldri løsemidler eller sterke kjemikalier for å rengjøre ikke- metalliske deler av apparatet. Disse kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild såpe. Aldri la noen væske trenge inn i redskapet, dypp aldri noen del av verktøyet i en væske. RENGJØRINGSANVISNINGER FOR LADER ADVARSEL: Fare for støt. Koble laderen fra strømuttaket før rengjøring. Smuss og fett kan fjernes fra laderen ved hjelp av en klut eller en myk, metallfri børste. Ikke bruk vann eller rengjørignsmidler. Tilleggsutstyr ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som tilbys av DeWALT, er ikke testet med dette redskapet, og bruk av slikt tilbehør kan derfor være farlig. For å redusere faren for skader, bør kun DeWALT anbefalt tilleggsutstyr brukes med dette produktet. Utskiftningsfilteret (DCV5801-XJ) og luftlås-adapter (DWV9000-XJ) er tilgjengelig som tilbehør for en ekstra kostnad. Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om egnet ekstrautstyr. Beskyttelse av miljøet Separat innsamling. Dette produktet må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Dersom du en dag skulle finne ut at ditt DeWALT produkt må erstattes, eller dersom det ikke lenger trenges av deg, skal det ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. Gjør dette produktet tilgjengelig for separat innsamling.

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeWalt DCV582 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DCV582. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DCV582 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeWalt DCV582

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeWalt DCV582 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

 • Merke: DeWalt
 • Produkt: Støvsugere
 • Model/navn: DCV582
 • Filtype: PDF
 • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk