DCV517N-xj

DeWalt DCV517N-xj manual

DCV517N-xj

Manual for DeWalt DCV517N-xj på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 148 sider.

Side: 1
79 Norsk Gratulerer! Du har valgt et redskap fra DeWALT. Mange års erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT til en av de mest pålitelige partnerne for profesjonelle brukere av elektroverktøy. Tekniske data DCV517 Type 1 Strømkilde DC Batterispenning VDC 18 Effekt W 180 Tankvolum l 1.9 Maks luftstrøm l/s 15.9 Beskyttelsesklasse IPX4 Slangedysediameter mm 32 Vekt (uten batteripakke) kg 1.8 Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN60335: LPA (lydtrykksnivå) dB(A) 76 LWA (lydeffektnivå) dB(A) 87 K (usikkerhet for det angitte støynivå) dB(A) 3 Verdi vibrasjonsutslipp ah = m/s2 <2.5 Usikkerhet K = m/s2 1.5 Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte tester gitt i EN 60745, og kan brukes til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til forberedende vurdering av eksponering. ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden. En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden. Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte operatøren mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like verktøy og tilbehør, holde hendene varme, organisere arbeidsmønster. Batteripakke DCB180 DCB181 DCB182 Batteritype Li-Ion Li-Ion Li-Ion Spenning VDC 18 18 18 Kapasitet Ah 3,0 1,5 4,0 Vekt kg 0,64 0,35 0,61 Batteripakke DCB183/B DCB184/B DCB185 Batteritype Li-Ion Li-Ion Li-Ion Spenning VDC 18 18 18 Kapasitet Ah 2,0 5,0 1,3 Vekt kg 0,40/0,45 0,62/0,67 0,35 Lader DCB105 Netspanning VAC 230 Batteritype 10,8/14,4/18 Li-Ion Omtrentlig ladetid på batteripakker min 25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah) 55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah) Vekt kg 0,49 Lader DCB107 Netspanning VAC 230 Batteritype 10,8/14,4/18 Li-Ion Omtrentlig ladetid på batteripakker min 60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah) 140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah) Vekt kg 0,29 Lader DCB112 Netspanning VAC 230 Batteritype 10,8/14,4/18 Li-Ion Omtrentlig ladetid på batteripakker min 40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah) 90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah) Vekt kg 0,36 Lader DCB113 Netspanning VAC 230 Batteritype 10,8/14,4/18 Li-Ion Omtrentlig ladetid på batteripakker min 30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah) 70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah) Vekt kg 0,4 TRÅDLØS VÅT/TØRR STØVSUGER DCV517
Side: 2
80 Norsk Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DeWALT. Markus Rompel Director Engineering DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11, D-65510, Idstein, Tyskland 18.12.2015 FORSIKTIG: Les bruksanvisningen før bruk av verktøyet. Viktige sikkerhetsinstruksjoner ADVARSEL! Les alle sikkerhetsadvarsler og alle instruksjoner. Manglende overholdelse av advarslene og instruksjonene kan resultere i elektrisk sjokk, brann og/eller alvorlig skade. LAGRE ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSER FOR FREMTIDIG BRUK LES OG FØLG ALLER ANVISNINGER FØR BRUK AV APPARATET. ADVARSEL: Operatører skal ha tilstrekkelig opplæring om bruk av disse redskapene.. ADVARSEL: For å redusere faren for elektrisk støt. Ikke utsett verktøyet for regn. Oppbevares innendørs. ADVARSEL: Dette verktøyet er ikke egnet for oppsamling av farlig støv. • Før bruk skal operatører gis informasjon, instruks og opplæring i bruk av redskapet og materialene det skal brukes på, inkludert trygg fjerning og avfallshåndtering av det oppsamlede materialet. Lader DCB115 Netspanning VAC 230 Batteritype 10,8/14,4/18 Li-Ion Omtrentlig ladetid på batteripakker min 25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah) 55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah) Vekt kg 0,5 Sikringer: Europa 230V verktøy 10 A, nettspenning Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået de enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær spesielt oppmerksom på disse symbolene. FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller alvorlig personskade. ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade. FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller moderat personskade. MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til personskader, men som kan føre til skader på utstyr hvis den ikke unngås. Angir fare for elektrisk støt. Angir brannfare. OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING MED EU MASKINERIDIREKTIV TRÅDLØS VÅT/TØRR STØVSUGER DCV517 DeWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under tekniske data er i samsvar med: 2006/42/EC, EN 60335-1:2012, EN 60335-2- 69:2012. Disse produktene samsvarer også med direktiv 2004/108/EU (frem til 19.04.2016), 2014/30/EU (fra 20.04.2016) og 2011/65/EU. For mer informasjon, kontakt DeWALT på følgende adresse eller se baksiden av bruksanvisningen.
Side: 3
81 Norsk luftfuktigheten er lav. Dette er kun midlertidig og påvirker ikke bruken av støvsugeren. • For å unngå selvforbrenning tøm alltid ut innholdet i beholderen etter bruk. TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN Ekstra sikkerhetsregler • Ikke sug opp noe som brenner eller avgir røyk så som sigaretter, fyrstikker eller glødende aske. • Dette verktøyet er sprutsikkert i henhold til beskyttelsesklasse IPX4. Senk ikke verktøyet ned i vann. • Ikke bruk til støvsuging av brennbare eksplosive materialer så som kull, korn og annet fint støv som er antennelig. • Ikke bruk til støvsuging av farlige, giftige eller kreftfremkallende materialer så som asbest eller pesticider. • Ikke bruk til støvsuging hvis ikke filtrene sitter på plass. • Ved kan inneholde konserveringsmidler som kan være giftige. Vær ekstra varsom for å hindre innånding og hudkontakt når det jobbes med disse materialer. Be om og følg sikkerhetsinformasjon fra leverandøren av materialet. Ikke bruk som gardintrapp. • Ikke sett tunge gjenstander på støvsugeren. Restrisikoer Til tross for at man følger relevante sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke kan unngås. Disse er: – Risiko for klemming eller knusing av fingre. – Risiko for å puste inn damp når du jobber med lim. – Risiko for å puste inn farlig støv. – Fare for personskade ved langvarig bruk. Merking på verktøyet Følgende piktogrammer vises på verktøyet: Les instruksjonshåndboken før bruk. DATOKODE PLASSERING (FIG. 2) Datokoden (X), som også inkluderer produksjonsåret, er trykket på huset. • Operatører skal følge alle sikkerhetsregler som gjelder for materialet som håndteres. • Ikke la apparatet stå ubevoktet når det er tilkoplet en strømkilde. Kople den fra stikkontakten og fjern batteripakken når det ikke er i bruk og før service. • Dette produktet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap. • Barn må holdes under oppsyn, sørg for at de ikke leker med apparatet. • Skal KUN brukes som beskrevet i denne bruksanvisning. Bruk kun DeWALT anbefalt tilbehør. • Dersom apparatet ikke fungerer riktig, eller om det mistes i gulvet, blir skadet, blir liggende utendørs eller det har vært i vann skal det returneres til et servicesenter. • Ikke berør støpslet, batteripakken eller apparatet med våte hender. • Ikke putt fremmedlegemer i apparatets åpninger. Apparatet skal ikke brukes med noen åpning blokkert; holdes fri for støv, lo, hår og annet som kan redusere luftstrømmen. • Hold hår, løstsittende klær, fingre og alle kroppsdeler unna åpninger og bevegelige deler. • Slå av alle kontroller før du kobler redskapet fra eller fjerner batteripakken. • Vær ekstra forsiktig ved bruk på trapper. • Ikke bruk apparatet for å ta opp brennbare eller antennelige væsker så som bensin, eller i områder der slikt kan forekomme. • Statiske støt er mulig i tørre områder og når den relative
Side: 4
82 Norsk Annen bruk kan resultere i brannfare og/eller elektrisk støt. • Ikke utsett laderen for regn eller snø. • Dra i kontakten og ikke ledningen når du kople laderen fra strømmen. Dette reduserer faren for skade på kontakten og ledningen. • Påse at ledningen er plassert slik at den ikke tråkkes på, snubles i, eller på annen måte utsettes for skade eller påkjenning. • Ikke bruk skjøteledning med mindre det er helt nødvendig. Bruk av feil skjøteledning kan resultere i brannfare og/eller elektrisk støt. • Ikke plasser noe på laderen og ikke plasser laderen på en myk overflate som kan blokkere ventilasjonsslissene og resultere i for høy innvendig temperatur. Plasser laderen et sted unna varmekilder. Laderen ventileres gjennom slisser i toppen og bunnen av huset. • Ikke bruk lader med skadet ledning eller kontakt—bytt dem ut med en gang. • Ikke bruk laderen dersom den har fått et slag, er mistet i gulvet eller skadet på annen måte. Lever den på et autorisert serviceverksted. • Ikke ta laderen fra hverandre; lever den på et autorisert serviceverksted når service eller reparasjon trenges. Å sette den sammen feil kan resultere i elektrisk støt eller brann. • Dersom ledningen er skadet må den byttes ut med en gang av produsenten, dens serviceagent eller lignende kvalifisert person for å unngå farer. • Kople laderen fra strømtilførselen før du begynner med rengjøring. Dette reduserer faren for elektrisk støt. Fjerning av batteripakken reduserer ikke denne faren. • ALDRI forsøk på kople 2 ladere sammen. • Laderen er designet for å bruke standard 230V elektrisk strøm. Ikke forsøk å bruke den på annen spenning. Dette gjelder ikke billaderen. TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN Ladere Laderne DCB105, DCB107 og DCB112, DCB113 og DCB115 kan brukes med batteripakker med 18V Li-lon XR (DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 and DCB185). Eksempel: 2015 XX XX Produksjonsår Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle batteriladere TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN: Denne manualen inneholder viktige sikkerhetsanvisninger og bruksanvisninger for kompatible batteriladere (se Tekniske data). • Før du bruker laderen les alle instruksjoner og advarsels-merker på laderen, batteripakken og produktet som bruker batteripakken. ADVARSEL: Fare for støt. Ikke la væske komme inn i laderen. Det kan resultere i elektrisk støt. ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en jordfeilsikring med en nominell strømverdi på 30mA eller mindre. FORSIKTIG: Fare for brannskader. For å redusere faren for skader, lad kun DeWALT oppladbare batterier. Andre type batterier kan sprekke og forårsake personskader og materielle skader. FORSIKTIG: Barn må holdes under oppsyn, sørg for at de ikke leker med apparatet. MERK: Under visse forhold, med laderen innplugget i strømforsyningen, kan de eksponerte kontaktene i laderen kortsluttes av fremmedlegemer. Fremmedlegemer som kan lede strøm, inkludert ,men ikke bregrenset til stålull, aluminiumsfolie eller annen ansamling av metalliske partikler, må holdes unna åpningene i laderen. Kople alltid laderen fra strømtilførselen når det ikke er en batteripakk i hulrommet. Kople fra laderen før rengjøring. • Ikke dra eller bære apparatet i ledningen, ikke bruk ledningen som håndtak, ikke lukk dører over ledningen eller dra ledningen over skarpe kanter eller hjørner. Ikke kjør over ledningen med apparatet. Hold ledningen unna oppvarmede overflater. • IKKE forsøk å lade batteripakken med andre ladere enn de som er nevnt i denne manualen. Laderen og batteripakken er spesielt designet for å jobbe sammen. • Disse ladere er ikke ment for annen bruk enn lading av DeWALT oppladbare batterier.
Side: 5
83 Norsk pakken. Denne funksjonen sikrer maksimal levetid på batteriet. En kald batteripakke vil lade med omtrent halve hastighetene av en varm batteripakke. Batteripakken vil lade langsommere gjennom hele ladesyklusen, og vil ikke gå tilbake til maksimal ladehastighet selv om batteriet blir varmt. KUN LITIUM-ION BATTERIPAKKER XR Li-ione verktøy er designet med et elektronisk beskyttelsessystem som vil beskytte batteriet mot overlading, overoppvarming eller dyp utlading. Verktøyet vil automatisk slå seg av dersom beskyttelsessystemet aktiveres (Electronic Protection System). Dersom det skjer, sett litium-ion batteriet på laderen til det er helt oppladet igjen. Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle batteripakker Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når du bestiller nye batteripakker. Batteriet kommer ikke fullstendig ladet ut av pakningen. Les sikkerhetsinstruksjonene under før du bruker batteripakken og laderen. Følg deretter ladeprosedyrene som er beskrevet. LES ALLE INSTRUKSJONER • Ikke lad eller bruk batteriet i eksplosive omgivelser, slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser eller støv. Innsetting eller uttak av batteriet kan antenne støvet eller gassen. • Tving aldri batteripakken inn i laderen. Ikke modifiser batteripakken på noen måte for å passe inn i en ikke-kompatibel lader idet batteripakken kan sprekke og forårsake alvorlig personskade. • Lad batteripakkene kun i DeWALT ladere. • IKKE sprut på eller senke ned i vann eller andre væsker. • Ikke lagre eller bruk verktøyet eller batteripakken på steder der temperaturen kan nå eller overstige 40 ˚C (104 ˚F) (som utenfor skur eller metallbygg på sommeren). ADVARSEL: Forsøk aldri å åpne batteripakken av noen årsak. Ikke sett i laderen dersom batteripakkens ytre er sprukket eller skadet. Ikke knus, slipp i gulvet eller skad batteripakken. Ikke bruk en batteripakke eller lader som har fått et slag, er mistet i gulvet, påkjørt eller skadet på annen måte (f.eks. gjennomboret av en spiker, slått med hammer, tråkket DeWALT ladere trenger ingen justeringer, og er designet til å være så enkle som mulig å bruke. Ladeprosedyre (Fig. 2) 1. Plugg laderen inn i en passende stikkontakt før du setter inn batteripakken. 2. Sett inn batteripakken (G) i laderen. Den røde (lade)-lyset vil blinke kontinuerlig og indikere at ladeprosessen har startet. 3. Når ladingen er ferdig, indikeres dette ved at det røde lyset står på kontinuerlig. Pakken er fullt ladet, og kan brukes nå eller bli igjen i laderen. MERK: For å sikre maksimum ytelse og levetid på litium-ion batterier, lad batteriet helt opp før første gangs bruk. Ladeprosess Se tabellen under for batteripakkenes ladetilstand. Ladeindikatorer: DCB105 lading fulladet varm/kald ladeforsinkelse bytt ut batteripakken Ladeindikatorer: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115 lading fulladet varm/kald ladeforsinkelse* * DCB107, DCB112, DCB113, DCB115: Det røde lyset vil fortsette å blinke, men et gult indikatorlys vil lyse under denne operasjonen. Når batteriet har kjølt seg ned, vil det gule lyset bli slått av og laderen vil gjenoppta ladeprosedyren. Kompatible ladere vil ikke lade en defekt batteripakke. Laderen vil indikere feilaktig batteripakke ved at den ikke lyser, eller ved å indikere blinkemønster for problem pakke eller lader. MERK: Dette kan også tyde på et problem med laderen. Dersom laderen indikerer er problem, ta med lader og batteripakke til et servicesenter for testing. VENTETID FOR VARM/KALD PAKKE Dersom laderen detekterer et batteri som er for varmt eller for kaldt, vil den automatisk starte en ”varm/kald pakke forsinkelse”, og venter med å lade til batteriet har passende temperatur. Laderen vil deretter automatisk skifte til lademodus for
Side: 6
84 Norsk 2. Transport av et litium-ion batteri med nominell energi over 100 Watt timer (Wh). Alle litium-ion batterier har energimerking Watt timer angitt på pakken. Uansett om en transport regnes som unntatt eller fullt regulert, er det senderens ansvar å sjekke de gjeldende reglene for pakking, etiketter/merking og dokumentasjon. Transport av batterier kan kanskje føre til brann dersom batteripolene utilsiktet kommer i kontakt med elektrisk ledende materialer. Ved transport av batterier, pass på at batteripolene er beskyttet og godt isolerte fra materialer som kan komme i kontakt og føre til kortslutning. Informasjonen i dette avsnittet av manualen er gitt i god tro og ansett som nøyaktig på tidspunktet dokumentet ble opprettet. Men det gis ingen garantier, hverken eksplisitt eller implisitt. Det er kjøperens ansvar å sikre at aktivitetene samsvarer med de gjeldende retningslinjer. Batteripakke BATTERITYPE DCV517 bruker 18 volts batteripakker. DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B eller DCB185 batteripakker kan brukes. Se Tekniske data for mer informasjon. Anbefalinger for lagring 1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og ikke utsatt for direkte solskinn samt for sterk varme eller kulde. For optimal batteriytelse og levetid bør batteripakker lagres i romtemperatur når de ikke er i bruk. 2. For lang tids lagring, anbefales det for optimalt resultat å lagre en fullt ladet batteripakke på et kjølig og tørt sted uttatt av laderen. MERK: Batteripakker bør ikke lagres fullt utladet. Batteripakken må lades opp igjen før bruk. Merking på laderen og batteripakken I tillegg til piktogrammene som er brukt i denne manualen, kan etikettene på laderen og batteripakken vise følgende piktogrammer: Les instruksjonshåndboken før bruk. Se Tekniske data for ladetid. på). Det kan resultere i elektrisk støt. Skadede batteripakker skal leveres til servicesenteret for gjenvinning. FORSIKTIG: Når det ikke er i bruk plasser verktøyet på siden på en stabil overflate der det ikke skaper fare for snubling eller fall. Noen verktøy med store batteripakker kan stå på batteripakken, men kan lettes slås overende. SPESIELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR LITIUM-ION (LI-ION) • Ikke brenn batteripakken selv om den er alvorlig skadet eller fullstendig utslitt. Batteripakken kan eksplodere i en brann. Giftige gasser og materialer oppstår når man brenner litium-ion-batteripakker. • Hvis batteriets innhold kommer i kontakt med huden, vasker du området med mild såpe og vann. Hvis du får batterivæske på øyet, skyller du det åpne øyet i 15 minutter eller til irritasjonen gir seg. I tilfelle det trengs medisinsk tilsyn, er batteriets elektrolytt sammensatt av en blanding av organiske karbonater og litium-salter. • Innholdet i åpne battericeller kan forårsake irritasjon av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk medisinsk ettersyn hvis symptomene vedvarer. ADVARSEL: Fare for brannskader. Batterivæsken kan antennes hvis den utsettes for gnister eller flammer. Transport DeWALT batterier samsvarer med alle aktuelle shipping-forskrifter som angitt av bransjen og lovregler, inkludert UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods; International Air Transport Association (IATA) Dangerous Goods Regulations, International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Regulations, og European Agreement Concerning The International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR). Litium-ion celler og batterier er testet i henhold til avsnitt 38.3 i ” UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods Manual of Tests and Criteria”. I de fleste tilfeller vil transport av en DeWALT batteripakke være unntatt fra klassifisering som et fullt regulert Klasse 9 farlige materiale. Generelt er det to tilfeller som krever transport i henhold til Klasse 9: 1. Lufttransport av mer enn to DeWALT litium-ion batteripakker dersom pakken kun inneholder batteripakker (ingen verktøy).
Side: 7
85 Norsk Beskrivelse (Fig. 1) ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del av det. Dette kan føre til materiell- eller personskader. A. På/av-bryter B. Slangedyse C. Støvsugerhode D. Slangekobling E. Beholderinngang (figur 2) E. Bakluke F. Beholder G. Batteripakke H. Festeknapp for batteriet BRUKSOMRÅDE Denne DCV582 trådløse støvsugeren er designet for å støvsuge tørre og våte stoffer til profesjonelt bruk. Denne støvsugeren er et profesjonelt elektrisk verktøy. IKKE bruk til å støvsuge væsker. MERK: Dette apparatet egner seg for kommersielt bruk f.eks. på hoteller, skoler, sykehus, fabrikker, butikker, kontorer, utleiefirmaer og på byggeplasser. • Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal aldri forlates alene med dette produktet. Elektrisk sikkerhet Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning. Alltid kontroller at spenningen til batteripakken samsvarer med spenningen på merkeskiltet. Sørg også for at spenningen på laderen samsvarer med spenningen på strømnettet. Din DeWALT-lader er dobbeltisolert i samsvar med EN60335; det trengs derfor ikke noen jordledning. Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en spesialledning som fås via DeWALT- serviceorganisasjon. Bruk av skjøteledning Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er absolutt nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning som egner seg for kraftforsyningen til din lader (se Tekniske data). Minimum størrelse på lederen er 1 mm2 ; maksimum lengde er 30 m. Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en kabeltrommel. Batteriet lader. Batteriet ladet. Batteri defekt. Forsinkelse ved varm/kald pakke. Ikke undersøk med strømførende gjenstander. Ikke lad skadede batteripakker. Ikke utsett for vann. Få byttet defekte ledninger omgående. Lades kun mellom 4 ˚C og 40 ˚C. Kun for innendørs bruk. Deponer batteripakken på miljøvennlig vis. Lad kun DeWALT batteripakker med de angitte DeWALT laderne. Lading av andre batteripakker enn de angitte DeWALT batteriene med en DeWALT lader kan føre til at de sprekker eller til andre farlige situasjoner. Ikke brenn batteripakken. Pakkens innhold Pakken inneholder: 1 Støvsuger 1 Slange 1 Instruksjonshåndbok • Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha oppstått under transport. • Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne håndboken før bruk.
Side: 8
86 Norsk REMONTERING 1. Sett inn slangekoblingen (D) inn i beholderinngangen (E). Pass på at du retter inn knastene med sporene på beholderens inngangshull. 2. Vri koblingstykket med klokka for å låse slangen i posisjon. 3. Sett inn slangedysen (B) inn i støvsugerdysen (C). BRUK Bruksanvisning ADVARSEL: Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende forskrifter. ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade, slå av verktøyet og koble fra batteripakken før du foretar eventuelle justeringer eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader. Slå på og av (fig. 1) • For å slå på verktøyet skal du sette på/av- knappen (A) i posisjonI. • For på slå av verktøyet skal du sette på/av knappen (A) i posisjonO. Støvsuging (fig. 1) Tøm og rengjør beholderen (F) før bruk. • Forsikre deg om at slangen er montert riktig. • Før støvsugerdysen (C) over overflaten som skal rengjøres. Hvis det behøves kan slangedysen (B) brukes til trange steder. MERK: Vi anbefaler at tørre og våte stoffer ikke blandes. Ved skifte av stoff, tøm og rengjør tanken først. ADVARSEL: Bruk alltid verktøyet i oppreist stilling. Ikke vipp verktøyet, da kan væske i tanken komme inn i motorhuset. ADVARSEL: Bruk alltid verktøyet med støvfilteret på plass. Tømme beholderen (figur 4) Beholderen må tømmes når sugeeffekten reduseres vesentlig. 1. Løsne låsen (E) og fjerne beholderen (F). 2. Kast væsken på en miljøvennlig måte. 3. Rengjør filteret (I). Se Rengjøring. MONTERING OG JUSTERING ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade, slå av verktøyet og koble fra batteripakken før du foretar eventuelle justeringer eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader. ADVARSEL: Bruk kun batteripakker og ladere fra DeWALT. Sette inn og ta av batteripakke på verktøyet (Fig. 2) MERK: For best resultat, pass på at batteripakken (G) er helt oppladet før bruk. FOR Å INSTALLER BATTERIPAKKEN I VERKTØYETS HÅNDTAK 1. Rett inn batteripakken (G) med skinnene på undersiden av verktøyet (figur 2). 2. Sett den inn i enheten til batteripakken sitter godt og forsikre deg om at du hører at låsen klikker på plass. FOR Å FJERNE BATTERIPAKKEN FRA VERKTØYET 1. Trykk på batteriets festeknapp (H) og trekk batteriet bestemt ut av verktøyet. 2. Sett batteripakken i laderen som beskrevet i laderavsnittet i denne manualen. LADEINDIKATOR BATTERIPAKKER (FIG. 2) Noen DeWALT batteripakker inkluderer en ladeindikator som består av tre grønne LED som indikerer hvor mye lading som er igjen i batteripakken. For å aktivere ladeindikatoren, trykk og hold indikatorknappen (X). En kombinasjon av tre grønne LED-lys vil lyse og vise gjenværende lading. Dersom gjenværende lading av batteriet er under brukbar grense, vil ingen lys tennes og batteriet må lades opp. MERK: Ladeindikatoren er bare an indikasjon av gjenværende lading i batteripakken. Den gir ingen indikasjon på om verktøyet fortsatt kan brukes, og kan variere med produktkomponentene, temperatur og brukerens bruksområde. Fjerning og remontering av slangen (figur 3) FJERNING 1. Ta slangedysen (B) ut av sporet (C). 2. Vri koblingsstykket (D) mot klokken. 3. Dra slangen av inngangen (E) på støvsugeren ved koblingsstykket.
Side: 9
87 Norsk 3. Tørk tanken grundig med en myk klut. TØMME STØVFILTERET (FIG. 5) Støvfilteret skal rengjøres etter hver bruk. Dersom filteret er skadet eller ikke fungerer ordentlig, må det skiftes ut. 1. Ta av støvfilteret (I) ved å vri mot klokka og ta det av sugeåpningen. 2. Rist av løst støv ved å banke filteret mot en søppelbøtte. 3. Avhengig av tilstand, rengjør utsiden av filteret under rennende, lunkent vann. Tørk filteret før du setter det på plass igjen. 4. Sett på igjen filteret ved å sette det på sugeåpningen og vri med klokka. RENGJØRE FILTERET I SUGEÅPNINGEN (FIG. 5) 1. Fjern filteret (J) fra sugeåpningen. 2. Rengjør filteret under rennende, lunkent vann. 3. Tørk filteret før du setter det på plass igjen. RENGJØRINGSINSTRUKSJONER FOR LADER ADVARSEL: Fare for elektrisk støt. Frakople laderen fra vekselstrømkontakten før rengjøring. Smuss og fett kan fjernes fra eksteriøret av laderen ved bruk av en klut eller myk ikke-metallisk børste. Ikke bruk vann eller andre rengjøringsmidler. Tilleggsutstyr ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som tilbys av DeWALT kan være farlig, ettersom dette ikke er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere faren for skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av DeWALT brukes sammen med dette produktet. Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om egnet ekstrautstyr. Beskyttelse av miljøet Separat innsamling. Produkter og batterier merket med dette symbolet skal ikke kastes i vanlig husholdningsavfall. Produkter og batterier inneholder materialer som kan gjenvinnes eller gjenbrukes, som reduserer behovet for råmaterialer. Vennligst lever elektriske produkter og batterier til gjenbruk i henhold til lokale regler. Mer informasjon får du på www.2helpU.com. 4. Hvis det er nødvendig skal du rengjøre beholderen (F) og sett den tilbake på plass ved å sikre med låsen. VEDLIKEHOLD Ditt DeWALT elektriske verktøy er designet for å virke over en lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og regelmessig renhold. ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade, slå av verktøyet og koble fra batteripakken før du foretar eventuelle justeringer eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader. Laderen og batteripakken er vedlikeholdsfrie. Smøring Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring. Rengjøring ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet med tørr luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene. Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når du utfører denne prosedyren. ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier for å rengjøre ikke- metalliske deler av verktøyet. Disse kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp noen del av verktøyet i en væske. ADVARSEL: Ikke vask innsiden av filteret. La filteret tørke grundig dersom innsiden blir våt. ADVARSEL: Ikke bruk børste for å rengjøre filteret. TØMME BEHOLDEREN (FIGUR 4) Tanken skal rengjøres etter hver bruk, eller når du skifter stoff under bruk. 1. Tøm beholderen (F). 2. rengjør tanken med mild såpe og en fuktig klut.
Side: 10
88 Norsk Oppladbar batteripakke Denne langtids batteripakken må lades på nytt når den ikke lenger produserer nok strøm til jobber som enkelt kunne utføres tidligere. Ta hensyn til miljøet når batteripakken må kasseres: • Lad batteripakken helt ut, og ta den ut av verktøyet. • Litium-ion celler kan gjenbrukes. Lever dem til forhandleren eller en lokal gjenbruksstasjon. De innleverte batteripakkene vil gjenbrukes eller avfallsbehandles korrekt.
Side: 11
89 Português Parabéns! Optou por um equipamento da DeWALT. Longos anos de experiência, um desenvolvimento meticuloso dos seus produtos e um grande espírito de inovação são apenas alguns dos argumentos que fazem da DeWALT um dos parceiros de maior confiança dos utilizadores de ferramentas eléctricas profissionais. Dados técnicos DCV517 Tipo 1 Fonte de alimentação eléctrica DC Tensão da pilha VDC 18 Alimentação W 180 Volume do depósito l 1.9 Fluxo de ar máximo l/s 15.9 Classe de protecção IPX4 Diâmetro do bocal da mangueira mm 32 Peso (sem bateria) kg 1.8 Valores de ruído e vibração (valores totais de vibração) de acordo com a EN60335: LPA (nível de emissão de pressão sonora) dB(A) 76 LWA (nível de potência acústica) dB(A) 87 K (variabilidade do nível acústico indicado) dB(A) 3 Valor de emissão de vibrações ah = m/s2 <2.5 K de variabilidade = m/s2 1.5 Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte tester gitt i EN 60745, og kan brukes til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til forberedende vurdering av eksponering. ADVARSEL: angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden. En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden. Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte operatøren mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: holde ved like verktøy og tilbehør, holde hendene varme, organisere arbeidsmønster. Batería DCB180 DCB181 DCB182 Tipo de batería Li-Ion Li-Ion Li-Ion Voltagem VDC 18 18 18 Capacidade Ah 3,0 1,5 4,0 Peso kg 0,64 0,35 0,61 Batería DCB183/B DCB184/B DCB185 Tipo de batería Li-Ion Li-Ion Li-Ion Voltagem VDC 18 18 18 Capacidade Ah 2,0 5,0 1,3 Peso kg 0,40/0,45 0,62/0,67 0,35 Carregador DCB105 Voltagem da rede eléctrica VAC 230 Tipo de bateria 10,8/14,4/18 Li-Ion Tempo de carga aprox. das baterias min 25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah) 55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah) Peso kg 0,49 Carregador DCB107 Voltagem da rede eléctrica VAC 230 Tipo de bateria 10,8/14,4/18 Li-Ion Tempo de carga aprox. das baterias min 60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah) 140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah) Peso kg 0,29 Carregador DCB112 Voltagem da rede eléctrica VAC 230 Tipo de bateria 10,8/14,4/18 Li-Ion Tempo de carga aprox. das baterias min 40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah) 90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah) Peso kg 0,36 ASPIRADOR DE MATÉRIAS SECAS/LÍQUIDAS SEM FIO DCV517

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeWalt DCV517N-xj men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DCV517N-xj. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DCV517N-xj DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeWalt DCV517N-xj

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeWalt DCV517N-xj under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

 • Merke: DeWalt
 • Produkt: Støvsugere
 • Model/navn: DCV517N-xj
 • Filtype: PDF
 • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk