DCS520

DeWalt DCS520 manual

DCS520

Manual for DeWalt DCS520 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 160 sider.

Side: 1
2 Fig. C Fig. B 2–3 mm 2–3 mm 12 13 22 24 25 21 26 10 21 23
Side: 2
5 Fig. I Fig. H 45˚ 0˚ 30 30 28 28 4 23
Side: 3
89 Norsk Batteripakke DCB546 Batteritype Li-Ion Spenning VDC 18/54 Kapasitet Ah 6,0/2,0 Vekt kg 1,05 Lader DCB118 Netspanning VAC 230 Batteritype 18/54 Li-Ion Omtrentlig ladetid på batteripakker min 22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah) 30 (2,0 Ah) 45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah) 75 (5,0 Ah) Vekt kg 0,66 Laderen DCB118 kan bruke 18V Li-Ion XR og XR FLEXVOLTTM batteripakker (DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185 og DCB546). Sikringer: Europa 230V verktøy 10 A, nettspenning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING MED EU Maskineridirektiv Trådløs dykksag DCS520 DeWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under Tekniske data er i samsvar med: 2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-5:2010. Disse produktene samsvarer også med direktiv 2014/30/EF og 2011/65/EF. For mer informasjon, vennligst kontakt DeWALT på følgende adresser eller se baksiden av håndboken. Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DeWALT. Markus Rompel Teknisk direktør DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11, D-65510 Idstein, Tyskland 29.07.2016 ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik at skaderisikoen kan reduseres. Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået de enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær spesielt oppmerksom på disse symbolene. Gratulerer! Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy. Tekniske data DCS520 Spenning VDC 54 Type 1 Batteritype Li-Ion U-belastet hastighet min-1 2500–4200 Bladdiameter mm 165 Maksdybde på kutt 90° (uten føring) 90° (med føring) mm mm 59 55 Bladåpning mm 20 Justering av skråvinkel 47° Vekt (uten batteripakke) kg 4,7 Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN60745-2-5: LPA (lydtrykksnivå) dB(A) 82,2 LWA (lydeffektnivå) dB(A) 93,2 K (usikkerhet for det angitte støynivå) dB(A) 2,9 Verdi vibrasjonsutslipp ah = m/s2 1,1 Usikkerhet K = m/s2 1,5 Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte tester gitt i EN60745, og kan brukes til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til forberedende vurdering av eksponering.  ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden. En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden. Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte operatøren mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like verktøy og tilbehør, holde hendene varme, organisere arbeidsmønster. TRÅDLØS DYKKSAG DCS520
Side: 4
90 Norsk  FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller alvorlig personskade.  ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade.  FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller moderat personskade. MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til personskader, men som kan føre til skader på utstyr hvis den ikke unngås.  Angir fare for elektrisk støt.  Angir brannfare. Generelle sikkerhetsadvarsler for elektriske verktøy  ADVARSEL: Les alle sikkerhetsadvarsler og alle instruksjoner. Manglende overholdelse av advarslene og instruksjonene kan resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller alvorlig skade. TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG BRUK Uttrykket “elektrisk verktøy” i advarslene henviser til ditt strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller ditt batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy. 1) Sikkerhet på arbeidsområdet a) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete eller mørke områder er en invitasjon til ulykker. b) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive omgivelser, slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser eller støv. Elektrisk verktøy skaper gnister som kan antenne støv eller gasser. c) Hold barn og tilskuere borte mens du bruker et elektrisk verktøy. Distraksjoner kan føre til at du mister kontrollen. 2) Elektrisk sikkerhet a) Støpselet til elektriske verktøy må passe til stikkontakten. Aldri modifiser støpselet på noen måte. Ikke bruk adaptere med jordede elektriske verktøy. Umodifiserte støpsler og stikkontakter som passer vil redusere risikoen for elektrisk sjokk. b) Unngå kroppskontakt med jordete overflater slik som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det finnes en økt risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din er jordet. c) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn eller våte forhold. Dersom det kommer vann inn i et elektrisk verktøy vil det øke risikoen for elektrisk sjokk. d) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk ledningen til å bære, trekke eller dra ut støpselet til det elektriske verktøyet. Hold ledningen borte fra varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede eller innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk sjokk. e) Når du bruker et elektrisk verktøy utendørs, bruk en skjøteledning som er egnet for utendørs bruk. Bruk av en skjøteledning beregnet for utendørs bruk reduserer risikoen for elektrisk sjokk. f) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på et fuktig sted er uunngåelig, bruk en strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for elektrisk sjokk. 3) Personlig sikkerhet a) Hold deg våken, hold øye med det du gjør og bruk sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Ikke bruk et elektrisk verktøy dersom du er trøtt eller er påvirket av medikamenter, narkotika eller alkohol. Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av elektriske verktøy kan føre til alvorlig personskade. b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller. Verneutstyr slik som støvmaske, sklisikre vernesko, hjelm, eller hørselsvern brukt under passende forhold vil redusere personskader. c) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at bryteren er i av-stillingen før du kobler til strømkilden og/eller batteripakken, plukker opp eller bærer verktøyet. Å bære elektriske verktøy med fingeren på bryteren eller å sette inn støpselet mens elektriske verktøy har bryteren på øker faren for ulykker. d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på det elektriske verktøyet. En nøkkel som er festet til en roterende del av det elektriske verktøyet kan føre til personskade. e) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og stå støtt hele tiden. Dette fører til at du har bedre kontroll over det elektriske verktøyet ved uventede situasjoner. f) Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg løstsittende klær eller smykker. Hold hår, antrekk og hansker borte fra bevegelige deler. Løstsittende antrekk, smykker eller langt hår kan bli fanget opp av bevegelige deler. g) Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning, må du sørge for at disse er koblet til og ordentlig sikret. Bruk av støvoppsamlere kan redusere støvrelaterte farer. 4) Bruk og vedlikehold av elektriske verktøy a) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det elektriske verktøyet som situasjonen krever. Det riktige elektriske verktøyet vil gjøre jobben bedre og tryggere ved den hastigheten det ble konstruert for. b) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan slå verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk verktøy som ikke kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres. c) Koble støpselet fra strømkilden og/eller batteripakken fra det elektriske verktøyet før du foretar noen justeringer, endrer tilbehør eller lagrer elektriske verktøy. Slike preventive
Side: 5
91 Norsk sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen for å starte det elektriske verktøyet ved et uhell. d) Lagre elektriske verktøy som ikke er i bruk, utilgjengelig for barn og la ikke personer som ikke er kjent med det elektriske verktøyet eller disse instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy er farlige i hendene på utrenede brukere. e) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller om bevegelige deler er feiljustert eller fastskjært, om deler er ødelagt eller andre forhold som kan påvirke driften av verktøyet. Dersom det er skadet, få verktøyet reparert før neste bruk. Mange ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte verktøy. f) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe skjærekanter setter seg mindre sannsynlig fast og er lettere å kontrollere. g) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene, osv., i samsvar med disse instruksjonene og ta i betraktning arbeidsforholdene og det arbeidet som skal utføres. Bruk av det elektriske verktøyet for oppgaver som er forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en farlig situasjon. 5) Bruk og vedlikehold av batteridrevne verktøy a) Bruk kun laderen som er spesifisert av produsenten. En lader som passer for en type batteripakke kan føre til brannfare dersom den brukes med en annen batteripakke. b) Bruk kun elektriske verktøy sammen med de spesifiserte batteripakkene. Bruk av andre batteripakker kan skape risiko for skader eller brann. c) Når batteripakken ikke er i bruk, hold den borte fra andre metallobjekter som binders, mynter, nøkler, spikere, skruer eller andre små metallobjekter som kan skape en forbindelse fra en batteripol til en annen. Å kortslutte batteripolene kan føre til brannskader eller brann. d) Ved hardhendt behandling kan det komme væske ut fra batteriet. Unngå kontakt med denne. Dersom du ved et uhell kommer i kontakt med væsken, skyll med vann. Dersom du får væsken i øynene, oppsøk lege umiddelbart. Batterivæske kan føre til irritasjon eller forbrenninger. 6) Vedlikehold a) Få det elektriske verktøyet ditt vedlikeholdt av en kvalifisert reparatør som kun bruker originale reservedeler. Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet blir ivaretatt. Flere sikkerhetsregler Sikkerhetsinstruksjoner for alle bruksområder a) FARE: Hold hender bort fra skjæreområdet og sagbladet. Hold din andre hånd på støttehåndtaket, eller motorrammen. Om begge hendene holder sagen kan de ikke skjæres av sagbladet. b) Ikke berør undersiden av arbeidsstykket. Verneinnretningen kan ikke beskytte deg mot sagbladet under arbeidsstykket. c) Juster skjæredybden til tykkelsen av arbeidsstykket. Mindre enn en hel tann av sagbladet skal være synlig under arbeidsstykket. d) Hold aldri et stykke som skal skjæres i dine hender eller over ditt ben. Fest arbeidsstykket på en stabil plattform. Det er viktig å støtte arbeidet riktig for å minimere kroppseksponering, fastkjøring av sagbladet, eller tap av kontroll. e) Hold elektroverktøyet ved isolerte gripeoverflater når du utfører en operasjon hvor skjæreverktøyet kan komme i kontakt med skjult ledningstråd. Berøring med en strømførende ledning gjør at de eksponerte metalldelene på verktøyet også blir strømførende, slik at brukeren får elektrisk støt. f) Bruk alltid en kløveholder eller rett kantleder ved kløving. Dette forbedrer nøyaktigheten av skjæring og reduserer sjansen for fastkjøring av sagbladet. g) Bruk alltid sagblader med riktig størrelse og form (diamant kontra rund) av spindelhull. Blader som ikke matcher den monterte maskinvaren av sagen vil drives eksentrisk, som forårsaker tap av kontroll. h) Bruk aldri skadet eller feilaktige bladpakninger eller bolter. Bladpakninger og bolter er spesifikt designet for din sag, for optimal ytelse og driftssikkerhet. Årsaker til og hindring av tilbakeslag • Tilbakeslag er en plutselig reaksjon til et fastkjørt, bøyd eller feiljustert sagblad, som forårsaker at en ukontrollert sag løftes opp og ut av arbeidsstykket mot brukeren; • Når sagbladet kjøres fast eller er bøyd av sagsnittet som lukkes, stopper bladet og motorreaksjonen beveger enheten hurtig bakover mot brukeren; • Hvis sagbladet blir vridd eller feiljustert i kuttet, kan tennene ved den bakre kanten av sagbladet skjæres inn i den øvre overflaten av treet som forårsaker at sagbladet kommer ut av sagsnittet og hopper tilbake mot brukeren. Tilbakeslag oppstår som følge av feilbruk av verktøyet og/eller feil bruksprosedyrer eller forhold som kan unngås ved å ta følgende forholdsregler: a) Hold et godt tak med begge hender på sagen og plasser dine armer for å motstå trykk fra tilbakeslag. Plasser din kropp på hver side av bladet, men ikke i linje med bladet. Tilbakeslag kan forårsake at sagen hopper bakover, men trykk fra tilbakeslag kan kontrolleres av brukeren, om riktige forhåndsregler er tatt. b) Når sagbladet sitter fast, eller hvis du av en eller annen grunn må avbryte kuttingen, skal du slippe opp utløseren og holde verktøyet helt stille i materialet til skiven har stanset helt. Prøv aldri å ta
Side: 6
92 Norsk verktøyet ut av arbeidsstykket eller trekke verktøyet bakover mens sagbladet er i bevegelse, ellers kan det oppstå tilbakeslag. Finn årsaken til og løs problemet for å hindre at sagbladet sitter fast igjen. c) Når du startet opp sagen i arbeidsstykke, midtstill bladet i sagsnittet og sjekk at sagtennene ikke sitter fast i materiale. Hvis sagbladet sitter fast, kan det komme seg ut av eller slå tilbake fra arbeidsstykket når verktøyet startes igjen. d) Støtt store paneler for å minimere risikoen for at sagbladet setter seg fast og tilbakeslag oppstår. Store paneler synker ofte sammen under sin egen vekt. Støtter må plasseres under panelet på begge sider, nære linjen av kuttet og nære kanten av panelet. e) Ikke bruk sløve eller skadete sagblader. Uslipte eller feilaktig innstilte blader produserer smale sagsnitt som forårsaker overdreven friksjon, bladbøyning og tilbakeslag. f) Bladdybde og låsespaker for justering av skråskjæring må være stramme og sikret før skjæring er utført. Om bladjusteringen skiftes i løpet av skjæring, kan det forårsake fastsetting og tilbakeslag. g) Bruk ekstra varsomhet når du utfører et ”dykkutt” i eksisterende vegger eller andre blinde områder. Det utstikkende sagbladet kan skjære objekter som kan forårsake tilbakeslag. Sikkerhetsinstruksjoner for dykksagtyper a) Sjekk verneinnretningen for riktig lukking før hver bruk. Ikke bruk sagen om verneinnretningen ikke beveges fritt og sperrer bladet øyeblikkelig. Aldri klem eller fest verneinnretningen med sagbladet eksponert. Om sagen tileldigvis er mistet, kan verneinnretningen bli bøyd. Sjekk at verneinnretningen beveges fritt og ikke berører sagbladet eller andre deler, i alle vinkler og skjæredybder. b) Sjekk operasjonen og tilstanden av returfjæren for verneinnretningen. Om verneinnretningen og fjæren ikke fungerer riktig, må de betjenes før bruk. Verneinnretningen kan virke langsom på grunn av skadete deler, gummirester eller en oppbygning av skrap. c) Påse at styreplaten av sagen ikke kan forflytte seg mens du utfører ”dykkuttet” når bladets skråstilling ikke er 90°. Bladforskyvning til siden vil forårsake fastsetting og sannsynligvis tilbakeslag. d) Alltid påse at verneinnretningen dekker sagbladet før du setter sagen ned på en benk eller gulv. Et ubeskyttet, kjørende sagblad vil forårsake at bladet går bakover og skjærer alt i sin bane. Vær oppmerksom på tiden det tar for at bladet stopper etter at bryteren er utløst. Ytterligere sikkerhetsinstruksjoner for alle sager med spaltekniv a) Bruk den passende spaltekniven for bladet som er brukt. For at spaltekniven skal virke, må den være tykkere enn enheten av bladet men tynnere enn tannsettet av bladet. b) Juster spaltekniven som beskrevet i denne instruksjonsmanualen. Feilaktig dimensjonering, plassering og justering kan gjøre at spaltekniven ikke er effektiv når det gjelder forhindring av tilbakeslag. c) For at spaltekniven skal fungere, må den gripe inn i arbeidsstykket. Spaltekniven er ikke effektiv når det gjelder forhindring av tilbakeslag i løpet av korte kutt. d) Ikke bruk sagen om spaltekniven er bøyd. Selv små hinder kan redusere lukkehastigheten av en verneinnretning. Ytterligere sikkerhetsinstruksjoner for dykksagtyper • Bruk hørselsvern. Eksponering for støy kan forårsake tap av hørsel. • Bruk en støvmaske. Å bli utsatt for støvpartikler kan forårsake pustevansker og mulig skade. • Ikke bruk sagblader med større eller mindre diameter enn anbefalt. For opplysninger om riktig skjærekapasitet henvises du til de tekniske dataene. Bruk kun sagblader spesifisert i denne manualen, som er i samsvar med EN 847-1. • Aldri bruk slipende reduseringshjul. Restrisikoer Til tross for at man følger relevante sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke kan unngås. De er: • Hørselskader. • Fare for personskade pga. flygende partikler. • Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under bruk. • Fare for personskade ved langvarig bruk. Elektrisk sikkerhet Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning. Alltid kontroller at spenningen til batteripakken samsvarer med spenningen på merkeskiltet. Sørg også for at spenningen på laderen samsvarer med spenningen på strømnettet. Din DeWALT-lader er dobbeltisolert i samsvar med EN60335; det trengs derfor ikke noen jordledning. Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en spesialledning som fås via DeWALT-serviceorganisasjon. Bruk av skjøteledning Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er absolutt nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning som egner seg for kraftforsyningen til din lader (se Tekniske data). Minimum størrelse på lederen er 1 mm2 ; maksimum lengde er 30 m.
Side: 7
93 Norsk Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en kabeltrommel. TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN Ladere DeWALT ladere trenger ingen justeringer, og er designet til å være så enkle som mulig å bruke. Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle batteriladere TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN: Denne manualen inneholder viktige sikkerhetsanvisninger og bruksanvisninger for kompatible batteriladere (se Tekniske data). • Før du bruker laderen les alle instruksjoner og advarsels- merker på laderen, batteripakken og produktet som bruker batteripakken.  ADVARSEL: Fare for støt. Ikke la væske komme inn i laderen. Det kan resultere i elektrisk støt.  ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en jordfeilsikring med en nominell strømverdi på 30mA eller mindre.  FORSIKTIG: Fare for brannskader. For å redusere faren for skader, lad kun DeWALT oppladbare batterier. Andre type batterier kan sprekke og forårsake personskader og materielle skader.  FORSIKTIG: Barn må holdes under oppsyn, sørg for at de ikke leker med apparatet. MERK: Under visse forhold, med laderen innplugget i strømforsyningen, kan de eksponerte kontaktene i laderen kortsluttes av fremmedlegemer. Fremmedlegemer som kan lede strøm, inkludert ,men ikke bregrenset til stålull, aluminiumsfolie eller annen ansamling av metalliske partikler, må holdes unna åpningene i laderen. Kople alltid laderen fra strømtilførselen når det ikke er en batteripakk i hulrommet. Kople fra laderen før rengjøring. • IKKE forsøk å lade batteripakken med andre ladere enn de som er nevnt i denne manualen. Laderen og batteripakken er spesielt designet for å jobbe sammen. • Disse ladere er ikke ment for annen bruk enn lading av DeWALT oppladbare batterier. Annen bruk kan resultere i brannfare og/eller elektrisk støt. • Ikke utsett laderen for regn eller snø. • Dra i kontakten og ikke ledningen når du kople laderen fra strømmen. Dette reduserer faren for skade på kontakten og ledningen. • Påse at ledningen er plassert slik at den ikke tråkkes på, snubles i, eller på annen måte utsettes for skade eller påkjenning. • Ikke bruk skjøteledning med mindre det er helt nødvendig. Bruk av feil skjøteledning kan resultere i brannfare og/eller elektrisk støt. • Ikke plasser noe på laderen og ikke plasser laderen på en myk overflate som kan blokkere ventilasjonsslissene og resultere i for høy innvendig temperatur. Plasser laderen et sted unna varmekilder. Laderen ventileres gjennom slisser i toppen og bunnen av huset. • Ikke bruk lader med skadet ledning eller kontakt—bytt dem ut med en gang. • Ikke bruk laderen dersom den har fått et slag, er mistet i gulvet eller skadet på annen måte. Lever den på et autorisert serviceverksted. • Ikke ta laderen fra hverandre; lever den på et autorisert serviceverksted når service eller reparasjon trenges. Å sette den sammen feil kan resultere i elektrisk støt eller brann. • Dersom ledningen er skadet må den byttes ut med en gang av produsenten, dens serviceagent eller lignende kvalifisert person for å unngå farer. • Kople laderen fra strømtilførselen før du begynner med rengjøring. Dette reduserer faren for elektrisk støt. Fjerning av batteripakken reduserer ikke denne faren. • ALDRI forsøk på kople 2 ladere sammen. • Laderen er designet for å bruke standard 230V elektrisk strøm. Ikke forsøk å bruke den på annen spenning. Dette gjelder ikke billaderen. Lade et batteri (Fig. A) 1. Plugg inn laderen i en passende stikkontakt for du setter inn batteripakken. 2. Sett batteripakken 14 i laderen, pass på at batteripakken sitter godt i laderen. Det røde (lade) lyset blinker gjentatt som indikasjon på at ladeprossessen er startet. 3. Fullført lading vises ved at det røde lyset er PÅ konstant. Pakken er da fullt oppladet og kan brukes, eller den kan bli stående i laderen. For å ta batteripakken ut av arbeidspakken, trykk inn og hold låseknappen 15 på batteripakken og ta den av. MERK: For å sikre maksimum ytelse og levetid på Li-Ion batteripakker, lad batteripakken helt opp før første gangs bruk. Bruk av lader Se indikatorne under for batteripakkens ladetilstand. Ladeindikatorer lading fulladet varm/kald ladeforsinkelse* *Det røde lyset vil fortsette å blinke, men et gult indikatorlys vil lyse under denne operasjonen. Når batteriet har kjølt seg ned, vil det gule lyset bli slått av og laderen vil gjenoppta ladeprosedyren. Kompatible ladere vil ikke lade en defekt batteripakke. Laderen vil indikere feilaktig batteripakke ved at den ikke lyser, eller ved å indikere blinkemønster for problem pakke eller lader. MERK: Dette kan også tyde på et problem med laderen. Dersom laderen indikerer er problem, ta med lader og batteripakke til et servicesenter for testing. Ventetid for varm/kald pakke Dersom laderen detekterer et batteri som er for varmt eller for kaldt, vil den automatisk starte en ”varm/kald pakke forsinkelse”,
Side: 8
94 Norsk og venter med å lade til batteriet har passende temperatur. Laderen vil deretter automatisk skifte til lademodus for pakken. Denne funksjonen sikrer maksimal levetid på batteriet. En kald batteripakke vil lade langsommere enn en varm batteripakke. Batteripakken vil lade langsommere gjennom hele ladesyklusen, og vil ikke gå tilbake til maksimal ladehastighet selv om batteriet blir varmt. Ladere DCB118 er utstyrt med en intern vifte som er designet for å avkjøle batteripakken. Viften vil slå seg på automatisk når batteripakken trenger å kjøles. Bruk aldri laderen dersom viften ikke fungerer korrekt eller dersom ventilasjonsåpningene er blokkert. Pass på at fremmedlegemer ikke kommer inn i laderen. Elektronisk beskyttelsessystem XR Li-ione verktøy er designet med et elektronisk beskyttelsessystem som vil beskytte batteriet mot overlading, overoppvarming eller dyp utlading. Verktøyet vil automatisk slå seg av dersom beskyttelsessystemet aktiveres (Electronic Protection System). Dersom det skjer, sett litium-ion batteriet på laderen til det er helt oppladet igjen. Veggmontering Disse laderne er designet for å monteres på vegg eller stå på et bord eller arbeidsbenk. Dersom den skal monteres på veggen, plasser laderen innen rekkevidde fra en stikkontakt og unna hjørner eller andre hindringer som kan stoppe luftstrømmen. Bruk baksiden av laderen som mal for å bore hull i veggen for monteringsskruene. Monter laderen godt med gipsskruer (må kjøpes separat) minst 25,4 mmlange med hodediameter 7–9 mm, som skrus inn i treverk til optimal dybde med omtrent 5,5 mm av skruen som stikker ut. Rett inn sporene på baksiden av laderen med de utstikkende skruene og lås på plass i sporene. Rengjøringsanvisninger for lader  ADVARSEL: Fare for støt. Koble laderen fra strømuttaket før rengjøring. Smuss og fett kan fjernes fra laderen ved hjelp av en klut eller en myk, metallfri børste. Ikke bruk vann eller rengjøringsvæsker. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp noen del av verktøyet i en væske. Batteripakke Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle batteripakker Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når du bestiller nye batteripakker. Batteriet kommer ikke fullstendig ladet ut av pakningen. Les sikkerhetsinstruksjonene under før du bruker batteripakken og laderen. Følg deretter ladeprosedyrene som er beskrevet. LES ALLE INSTRUKSJONER • Ikke lad eller bruk batteriet i eksplosive omgivelser, slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser eller støv. Innsetting eller uttak av batteriet kan antenne støvet eller gassen. • Tving aldri batteripakken inn i laderen. Ikke modifiser batteripakken på noen måte for å passe inn i en ikke- kompatibel lader idet batteripakken kan sprekke og forårsake alvorlig personskade. • Lad batteripakkene kun i DeWALT ladere. • IKKE sprut på eller senke ned i vann eller andre væsker. • Ikke lagre eller bruk verktøyet eller batteripakken på steder der temperaturen kan nå eller overstige 40 ˚C (104 ˚F) (som utenfor skur eller metallbygg på sommeren). • Ikke brenn batteripakken selv om den er alvorlig skadet eller fullstendig utslitt. Batteripakken kan eksplodere i en brann. Giftige gasser og materialer oppstår når man brenner litium ion-batteripakker. • Hvis batteriets innhold kommer i kontakt med huden, vasker du området med mild såpe og vann. Hvis du får batterivæske på øyet, skyller du det åpne øyet i 15 minutter eller til irritasjonen gir seg. I tilfelle det trengs medisinsk tilsyn, er batteriets elektrolytt sammensatt av en blanding av organiske karbonater og litium-salter. • Innholdet i åpne battericeller kan forårsake irritasjon av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk medisinsk ettersyn hvis symptomene vedvarer.  ADVARSEL: Fare for brannskader. Batterivæsken kan antennes hvis den utsettes for gnister eller flammer.  ADVARSEL: Forsøk aldri å åpne batteripakken av noen årsak. Ikke sett i laderen dersom batteripakkens ytre er sprukket eller skadet. Ikke knus, slipp i gulvet eller skad batteripakken. Ikke bruk en batteripakke eller lader som har fått et slag, er mistet i gulvet, påkjørt eller skadet på annen måte (f.eks. gjennomboret av en spiker, slått med hammer, tråkket på). Det kan resultere i elektrisk støt. Skadede batteripakker skal leveres til servicesenteret for gjenvinning.  ADVARSEL: Fare for brann. Ikke lagre eller transporter batteripakken slik at batteripolene kan komme i kontakt med metallobjekter. For eksempel, ikke legg batteriet i forkle, lommer, verktøyskrin, produktesker, skuffer etc. sammen med løse spikere, skruer, nøkler, etc.  FORSIKTIG: Når det ikke er i bruk plasser verktøyet på siden på en stabil overflate der det ikke skaper fare for snubling eller fall. Noen verktøy med store batteripakker kan stå på batteripakken, men kan lettes slås overende. Transport  ADVARSEL: Fare for brann. Transport av batterier kan kanskje føre til brann dersom batteripolene utilsiktet kommer i kontakt med elektrisk ledende materialer. Ved transport av batterier, pass på at batteripolene er beskyttet og godt isolerte fra materialer som kan komme i kontakt og føre til kortslutning. DeWALT batterier samsvarer med alle aktuelle shipping- forskrifter som angitt av bransjen og lovregler, inkludert UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods;
Side: 9
95 Norsk International Air Transport Association (IATA) Dangerous Goods Regulations, International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Regulations, og European Agreement Concerning The International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR). Litium-ion celler og batterier er testet i henhold til avsnitt 38,3 i ” UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods Manual of Tests and Criteria”. I de fleste tilfeller vil forsendelse av en DeWALT batteripakke være unntatt fra klassifisering som en fullt regulert Class 9 Hazardous Material. Vanligvis vil bare forsendelser som inneholder et litium-ione batteri med høyere energiklassifisering enn 100 watt-timer (Wh) kreve forsendelse som fullt regulert Class 9. Alle litium-ione batterier har angitt watt-timer på pakken. Men på gunn av de kompliserte reglene anbefaler DeWALT ikke å sende litium-ione batteripakker med fly, uansett watt-time klassifisering. Forsendelser av verktøy med batterier (kombinerte sett) kan unntaksvis sendes med fly dersom angitt watt-timer på batteripakken er under 100 Wh. Uansett om en transport regnes som unntatt eller fullt regulert, er det senderens ansvar å sjekke de gjeldende reglene for pakking, etiketter/merking og dokumentasjon. Informasjonen i dette avsnittet av manualen er gitt i god tro og ansett som nøyaktig på tidspunktet dokumentet ble opprettet. Men det gis ingen garantier, hverken eksplisitt eller implisitt. Det er kjøperens ansvar å sikre at aktivitetene samsvarer med de gjeldende retningslinjer. Transport av FLEXVOLTTM batteriet DeWALT FLEXVOLTTM batteriet har to moduser: Bruk og transport. Bruks-modus: Når FLEXVOLTTM -batteriet står alene eller er montert i et DeWALT 18V produkt, fungerer det som et 18V batteri. Dersom FLEXVOLTTM -batteriet er i et 54V eller et 108V (to 54V batterier) produkt, vil det fungere som et 54V batteri. Transport-modus: Når hetten er satt på FLEXVOLTTM -batteriet, er batteriet i transport-modus. La hetten være på ved forsendelse. I transportmodus blir rekker av celler elektrisk frakoblet i pakken slik at det dannes 3 batterier med lavere watt-timer (Wh) sammenlignet med 1 batteri med høyere watt-timer. Denne endringen til 3 batterier med lavere watt-timer gjør at pakken er unntatt fra visse begrensende shipping-regler som gjelder batterier med høyere watt-timer. For eksempel kan Eksemple på merking for bruk og for transport Wh-spesifikasjonen for Transport være 3 x 36 Wh, som betyr 3 batterier på 36 Wh hver. Wh- spesifikasjonen for USE (bruk) kan være 108 Wh (som betyr 1 batteri). Anbefalinger for lagring 1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og ikke utsatt for direkte solskinn samt for sterk varme eller kulde. For optimal batteriytelse og levetid bør batteripakker lagres i romtemperatur når de ikke er i bruk. 2. For lang tids lagring, anbefales det for optimalt resultat å lagre en fullt ladet batteripakke på et kjølig og tørt sted uttatt av laderen. MERK: Batteripakker bør ikke lagres fullt utladet. Batteripakken må lades opp igjen før bruk. Merking på laderen og batteripakken I tillegg til piktogrammene som er brukt i denne manualen, kan etikettene på laderen og batteripakken vise følgende piktogrammer: Les instruksjonshåndboken før bruk. Se Tekniske data for ladetid. Ikke undersøk med strømførende gjenstander. Ikke lad skadede batteripakker. Ikke utsett for vann. Få byttet defekte ledninger omgående. Lades kun mellom 4 ˚C og 40 ˚C. Kun for innendørs bruk. Deponer batteripakken på miljøvennlig vis. Lad kun DeWALT batteripakker med de angitte DeWALT laderne. Lading av andre batteripakker enn de angitte DeWALT batteriene med en DeWALT lader kan føre til at de sprekker eller til andre farlige situasjoner. Ikke brenn batteripakken. USE (bruk - uten transporthette). Eksempel: Wh- spesifikasjonen 108 Wh (1 batteri med 108 Wh). TRANSPORT (med innebygget transporthette). Eksempel: Wh- spesifikasjonen betyr 3 x 36 Wh (3 batterier på 36 Wh hver). Batteritype DCS520 bruker en 54 volt batteripakke. Disse batteripakkene kan brukes: DCB546. Se Tekniske Data for mer informasjon.
Side: 10
96 Norsk Pakkens innhold Pakken inneholder: 1 Dykksag 1 Sekskantnøkkel 1 Li-ion batteripakke (T1 modeller) 2 Li-ion batteripakker (T2 modeller) 3 Li-ion batteripakker (T3 modeller) 1 Instruksjonshåndbok • Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha oppstått under transport. • Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne håndboken før bruk. Merking på verktøyet Følgende piktogrammer vises på verktøyet: Les instruksjonshåndboken før bruk. Bruk hørselvern. Bruk vernebriller. Maksimums skjæredybde Bladdiameter Datokode plassering (Fig. A) Datokoden 16 , som også inkluderer produksjonsåret, er trykket på huset. Eksempel: 2016 XX XX Produksjonsår Beskrivelse (Fig. A)  ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del av det. Dette kan føre til materiell- eller personskader. 1 Dykk-avtrekker 2 På-/av-bryter 3 Hovedhåndtak 4 Sko 5 Skinnejusteringsknapp 6 Vinkel skala 7 Skråvinkel justeringsknapper 8 Dybdejusteringsknotter 9 Dybdeskala 10 Blad 11 Fronthåndtak 12 Spindellåseknapp 13 Skinnelåshendel 14 Batteripakke 15 Festeknapp for batteriet 16 Datokode 17 Støvsugeruttak 18 Anti-tilbakeslagsknott 19 Hastighetshjul 20 Ladeindikator Tiltenkt Bruk DCS520 dykksag er designet for profesjonell saging av treprodukter IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av antennelige væsker eller gasser. Denne kraftige dykksagen er et profesjonelt elektroverktøy. IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne operatører trenger tilsyn når de bruker dette verktøyet. • Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal aldri forlates alene med dette produktet. MONTERING OG JUSTERING  ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade, slå av verktøyet og koble fra batteripakken før du foretar eventuelle justeringer eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.  ADVARSEL: Bruk kun batteripakker og ladere fra DeWALT. Sette inn og ta av batteripakke på verktøyet (Fig. A) MERK: For best resultat, pass på at batteripakken 14 er helt oppladet før bruk. Installer batteripakken i verktøyet 1. Rett inn batteripakken 14 med skinnene som vist på figur A. 2. Skyv den inn i maskinen til batteripakken sitter godt og forsikre deg om at du hører at låsen klikker på plass. Fjerne batteripakken fra verktøyet 1. Trykk batteriets festeknapp 15 og trekk ut batteripakken. 2. Sett batteripakken i laderen som beskrevet i laderavsnittet i denne manualen. Ladeindikator batteripakker (Fig. A) Noen DeWALT batteripakker inkluderer en ladeindikator som består av tre grønne LED som indikerer hvor mye lading som er igjen i batteripakken. For å aktivere ladeindikatoren, trykk og hold indikatorknappen 20 . En kombinasjon av tre grønne LED-lys vil lyse og vise gjenværende lading. Dersom gjenværende lading av batteriet er under brukbar grense, vil ingen lys tennes og batteriet må lades opp. MERK: Ladeindikatoren er bare an indikasjon av gjenværende lading i batteripakken. Den gir ingen indikasjon på om verktøyet
Side: 11
97 Norsk fortsatt kan brukes, og kan variere med produktkomponentene, temperatur og brukerens bruksområde. Justering av skråskjæringsvinkelen (Fig. A) Skråskjæringsvinkelen kan justeres mellom 0° og 47 grader. 1. Løsne justeringsknottene for skråstilling 7 . 2. Bestem skråskjæringsvinkelen ved å vippe på sagplaten 4 inntil avmerkingen viser den ønskede vinkelen på målestokken på skråkanten 6 . 3. Løsne justeringsknottene for skråstilling 7 . Bytte av sagbladet (Fig. A–C) MERK: det er ikke nødvendig å fjerne det ytre bladdekselet 23 for å skifte bladet. 1. Ta ut batteripakken. 2. Trykk inn spindellåsknappen 12 . 3. Trykk dykksagen ned til den stopper (bladskifteposisjon). 4. Vri spindellåshendelen 13 med klokken til den stopper. 5. Hold spindellåshendelen 13 ned og bruk sekskantnøkkelen som finnes i fremre håndtak 11 , roter bladet til låseposisjon er funnet. MERK: Bladet 10 er nå låst og kan ikke vris for hånd. 6. Bruk sekskantnøkkelen til å vri bladets festeskrue 24 mot klokken for å fjerne det. 7. Ta av ytre flens 25 og det brukte bladet 10 . Plasser det nye bladet på den indre flensen 26 . 8. Bytt ut ytre flens 25 og bladets festeskrue 24 . Vri skruen med klokken for hånd. MERK: Retningen til rotasjonen til sagbladet og rotasjonen til dykksagen MÅ være den samme. 9. Stram bladets festeskrue godt ved bruk av sekskantnøkkelen. 10. Slipp opp og vri spindellåshendelen 13 mot klokken til den stopper. 11. Beveg dykksagen tilbake til topp-posisjon. 12. Trykk dykkavtrekkeren 1 forover for å ta sagen ut av bladbytte-modus. Justering av spaltekniven (figur A–C) For riktig justering av spaltekniven 21 se innlegget i figur C. Juster spalteknivens klaring etter utskiftning av sagbladet eller når det ellers er nødvendig. 1. Følg Bytte av sagblad steg 1–5. 2. Løsne spaltejusteringsskruen 22 med sekskantnøkkel og sett spaltekniven som vist i figur C. 3. Fest spalteknivens justeringsskrue 22 . 4. Vri spindellåshendelen 13 med klokken til den stopper. 5. Beveg dykksagen tilbake til topp-posisjon. 6. Trykk dykkavtrekkeren 1 forover for å ta sagen ut av bladbytte-modus. Dybde av skjærejustering (Fig. D) Skjæredybden kan stilles til 0 – 59 mm uten styreskinnen festet; med styreskinnen festet: 0 – 55 mm. 1. Løsne knotten for dybdejustering 8 og flytt markøren for å oppnå den riktige skjæredybden. 2. Stram knotten for dybdejustering 8 . MERK: For optimale resultater, la sagbladet stikke ut fra arbeidsstykke med omtrent 3 mm (Fig. D). BRUK Bruksanvisning  ADVARSEL: Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende forskrifter.  ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade, slå av verktøyet og koble fra batteripakken før du foretar eventuelle justeringer eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader. Korrekt plassering av hendene (Fig. E)  ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade, skal man ALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist.  ADVARSEL: For å redusere faren for personskade, skal man ALLTID holde godt fast, for å være forberedt på en plutselig reaksjon. Riktig stilling for hendene er å ha en hånd på fronthåndtaket 11 , med den andre hånden på hovedhåndtaket 3 . Slå verktøyet av og på (Fig. A) Trykk på/av-bryteren 2 for å slå på dykksagen. Styring av verktøyet (Fig. A, E, F)  ADVARSEL! • FEST ALLTID arbeidsstykket på en slik måte at det ikke kan beveges mens du sager. • ALLTID trykk maskinen fremover. DRA ALDRI maskinen bakover mot deg. • BRUK ALLTID dykksagen med begge hender. Legg en hånd på hovedhåndtaket 3 og den andre hånden på fronthåndtaket 11 som vist i figur E. • ALLTID bruk klemmen for å holde skinnen til arbeidsstykket. • Bruk riktig håndstilling for god styring av sagen. • Skjæreindikatoren 27 viser skjærelinjen for 0° og 47° kutt (uten styreskinne). • Indikatoren for bladposisjon 29 viser bladposisjonen for full dykkutt. • For optimale resultater, klem arbeidsstykket med bunnen opp. Skjæring 1. Plasser maskinen med fordelen til sagskoen 4 på arbeidsstykket. 2. Trykk på dykkavtrekkeren 1 forover, deretter trykk på på/av bryteren 2 for å slå sagen på. 3. Trykk sagen ned for å stille inn kuttedybde og dytt den fremover i kutteretningen.
Side: 12
98 Norsk Dykkutt  ADVARSEL: For å unngå tilbakeslag MÅ de følgende instruksjonene overholdes ved dykkutting: • Plasser maskinen på styreskinnen og utløs tilbakeslagsknotten 18 ved å drei den mot klokken. • Skru på maskinen og trykk ned sagen sakte på den innstilte skjæredybden og trykk fremover i skjæreretningen. Skjæreindikatorene 27 viser det helt forreste og det helt bakerste skjærepunktet av sagbladet (dia. 165 mm) ved maksimums skjæredybde og ved bruk av styreskinnen. • Om tilbakeslag finner sted i løpet av dykkskjæringen må du skru tilbakeslagsknotten 18 mot klokken for å utløse den fra skinnen. • Når du er ferdig med dykkuttet, skru anti- tilbakeslagsknotten 18 med klokken til låseposisjon. Føringsskinnesystem (Fig. A, F) Styreskinnene 28 , som finnes i forskjellige lengder, muliggjør nøyaktige, rene kutt og beskytter samtidig arbeidsstykkets overflate mot skade. Sammen med ytterligere tilbehør kan eksakte vinkelkutt, skråsnitt og tilpasningsarbeid fullføres med styreskinnesystemet. Sikring av arbeidsstykket med klemmer sørger for sikker kontroll og sikkert arbeid. Føringsklaringen til dykksagen må være veldig liten for best kutteresultat og kan best stilles inn med de to førejusteringsknottene 5 . 1. Løsne skruen i skinnens justeringsknotter 5 for å justere klaringen. 2. Juster knotten til sagen låses på skinnen. 3. Roter knotten tilbake til sagen sklir lett. 4. Hold skinnejusteringsknotten på plass og skru fast skruen igjen. MERK: ALLTID omjuster systemet for bruk med andre skinner. Anti-splintbeskyttelse (Fig. G, H) Styreskinnen 28 er utstyrt med en splintbeskyttelse 30 , som må trimmes for sagen før førstegangs bruk. Splintbeskyttelsen 30 er plassert på hver ende av føringsskinnen ( 28 , Fig. G). Formålet med dette splintvernet er å gi brukeren en tydelig saglinje samtidig som det reduserer sagflismengden langs arbeidsstykket i forbindelse med sagingen. VIKTIG: ALLTID les og følg Føringsskinnesystemet instruksjonene før du kutter splintvernet! 1. Still inn hastigheten til stikksagen til nivå 7. 2. Plasser føringsskinnen 28 på et avkapp. Bruk en tvinge til å sikre at føringsskinnen er forsvarlig festet til arbeidsstykket. Det vil sikre nøyaktigheten. 3. Still inn dykksagen på en kuttedybde på 5 mm. 4. Plasser sagen på enden av føringsskinnen. 5. Skru på sagen, trykk den ned for å stille inn dykkdybde og kutt antisplintebeskyttelsen 30 langs den fulle lengden i en sammenhengende handling. Enden på splintvernet tilsvarer nå helt med kappeenden av bladet. For å stille inn splintvernet på den andre siden til føringsskinnen, fjern sagen fra skinnen og vri skinnen 180°. Gjenta stegene1 til 4. MERK: Hvis ønskelig kan splintvernet skråstilles til 45°, repeter så trinnene 1 til 4. Det gjør det mulig for den ene siden av skinnen å sage parallelt mens den andre siden av skinnen er stilt inn på saging med 45° vinkel (figur H). MERK: Hvis splintvernet er stilt inn for parallellsaging på begge sider, vil bladet til enheten når den skråstilles, ikke gå rett med enden på splintvernet. Dette er fordi rotasjonspunktet til skråstillingenheten ikke er stasjonært og bladet beveger seg ut når enheten er skråstilt.  ADVARSEL: For å redusere risikoen for skade, ALLTID sikre styreskinnen med en klemme. Hastighetsjustering (Fig. A) Hastigheten kan reguleres mellom 2500 og 4200 /min ved bruk av hastighetshjul 19 . Dette lar deg optimere skjærehastigheten for å tilpasse materialet. Rådfør deg med den følgende tabellen for materialtype og hastighetsomfang. Type materiale skal skjæres Hastighetsom­fang Heltre (hardt, mykt) 3–7 Sponplater 4–7 Laminert tre, møbelplater, finerte og belagte plater 2–7 Papir og kartong 1–3 Dørskjæring (Fig. I) 1. Plasser dykksagen med den ytre verneinnretningen ( 23 ) på et rent, flatt gulv. 2. Trykk glidestykket 4 med frontsiden på døren mot den justerte dybdestoppen. Støvavsug (Fig. A)  ADVARSEL: Fare for å puste inn støv. For å redusere faren for personskader, bruk ALLTID en godkjent støvmaske. Verktøyet ditt er utstyrt med en tilkobling for støvavsuging 17 . Støvsugeradapteren lar deg koble verktøyet til en ekstern støvsuger, enten ved hjelp av AirLockô systemet (DWV9000-XJ) eller en standard 35 mm støvsugerslange.  ADVARSEL: Bruk ALLTID en støvsuger som er designet i samsvar med gjeldende direktiver for støvutslipp ved saging av treverk. Vakuumslanger på de fleste vanlige støvsugere kan festes direkte på støvsugeruttaket.
Side: 13
99 Norsk VEDLIKEHOLD Ditt DeWALT elektriske verktøy er designet for å virke over en lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og regelmessig renhold.  ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade, slå av verktøyet og koble fra batteripakken før du foretar eventuelle justeringer eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader. Laderen og batteripakken er vedlikeholdsfrie. Smøring Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring. Rengjøring  ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet med tørr luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene. Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når du utfører denne prosedyren.  ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier for å rengjøre ikke-metalliske deler av verktøyet. Disse kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp noen del av verktøyet i en væske. Tilleggsutstyr  ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som tilbys av DeWALT kan være farlig, ettersom dette ikke er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere faren for skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av DeWALT brukes sammen med dette produktet. Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om egnet ekstrautstyr. Beskyttelse av miljøet Separat innsamling. Produkter og batterier merket med dette symbolet skal ikke kastes i vanlig husholdningsavfall. Produkter og batterier inneholder materialer som kan gjenvinnes eller gjenbrukes, som reduserer behovet for råmaterialer. Vennligst lever elektriske produkter og batterier til gjenbruk i henhold til lokale regler. Mer informasjon får du på www.2helpU.com. Oppladbar batteripakke Denne langtids batteripakken må lades på nytt når den ikke lenger produserer nok strøm til jobber som enkelt kunne utføres tidligere. Ta hensyn til miljøet når batteripakken må kasseres: • Lad batteripakken helt ut, og ta den ut av verktøyet. • Litium-ion celler kan gjenbrukes. Lever dem til forhandleren eller en lokal gjenbruksstasjon. De innleverte batteripakkene vil gjenbrukes eller avfallsbehandles korrekt.

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeWalt DCS520 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DCS520. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DCS520 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeWalt DCS520

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeWalt DCS520 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

 • Merke: DeWalt
 • Produkt: Sager
 • Model/navn: DCS520
 • Filtype: PDF
 • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk