DeWalt DCS391 manual

Manual for DeWalt DCS391 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 200 sider.

Side: 1
NORSK 108 165 mm (6-1/2") 18 V TRÅDLØS SIRKELSAG DCS391 Gratulerer! Du har valgt et DEWALT-verktøy. Års erfaring gjennom produktutvikling og innovasjon gjør DEWALT til en av de mest pålitelige partene for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy. Tekniske data DCS391 Spenning VDC 18 Typer 1 Maks strømytelse W 460 Ingen belastningshastighet min-1 3700 Bladdiameter mm 165 Maksimal skjæredybde mm 55 Utsparingsdiameter mm 20 Bevel angle adjustment 50˚ Justere avfasingsvinkelen kg 2,9 LPA (lydtrykk) dB(A) 78 KPA (lydtrykk usikkerhet) dB(A) 3 LWA (lydeffekt) dB(A) 89 KWA (lydeffekt usikkerhet) dB(A) 3 Totalverdier vibrasjon (triax vector sum) bestemt iht, EN 60745: Verdi vibrasjonsutslipp ah ah,W = m/s² < 2,5 Usikkerhet K = m/s² 1,5 Vibrasjonsverdien som oppgis i denne manualen har blitt målt i samsvar med en standard test utført i henhold til EN 60745, og kan brukes til å sammenligne ett verkøy med et annet. Den kan brukes til et midlertertidig overslag av eksponering. ADVARSEL: Det erklærte vibrasjonsnivået reflekterer verktøyets hovedbruksområder. Dersom verktøyet brukes til andre formål, med annet tilbehør, eller ikke har blitt vedlikeholdt, så kan vibrasjonsnivået endres. Dette kan øke eksponeringsnivået vesentlig over hele arbeidsperioden. En vurdering av eksponeringsnivået til vibrasjoner bør også tas i betraktning når verktøyet er slått av, eller når det sviver men ikke utfører arbeid. Dette kan redusere eksponeringsnivået vesentlig over hele arbeidsperioden. Identifiser ekstra sikkerthetstiltak som beskytter operatøren fra vibrasjonseffektene. Dette inkluderer vedlikehod av verktøy og tilbehør, holde hendene varme og arbeidsstillinger. Batteripakke DCB180 DCB181 DCB182 Batteritype Li-Ion Li-Ion Li-Ion Spenning VDC 18 18 18 Kapasitet Ah 3,0 1,5 4,0 Vekt kg 0,64 0,35 0,61 Lader DCB105 Hovedspenning VAC 230 V Batteritype Li-Ion Ca, Ladetid min 30 55 (1,5 Ah (3,0 Ah batteripakker) batteripakker) 70 (4,0 Ah batteripakker) Weight kg 0,49 Sikringer: Europa 230 V verktøy 10 A, nettspenning Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået de enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær spesielt oppmerksom på disse symbolene. FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller alvorlig personskade. ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade.
Side: 2
NORSK 109 FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller moderat personskade. MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til personskader, men som kan føre til skader på utstyr hvis den ikke unngås. Angir fare for elektrisk støt. Angir brannfare. Overensstemmelseserklæring med EU MASKINERIDIREKTIV DCS391 DEWALT erklærer at de produktene som er beskre- vet under Tekniske data er i samsvar med: 2006/42/EC; EN 60745-1, EN 60745-2-5. Disse produktene er også i samsvar med direktiv 2004/108/EU og 2011/65/EU. For mer informasjon, vennligst kontakt DEWALT på følgende adresser eller se baksiden av håndboken. Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DEWALT. Horst Grossmann Ingeniørvirksomhet og produktutvikling DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11, D-65510 Idstein, Tyskland 04.03.2011 ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik at skaderisikoen kan reduseres. Generelle sikkerhetsadvarsler ved bruk av elektriske verktøyer ADVARSEL! Les alle sikkerhetsadvarsler og alle instruksjoner. Manglende overholdelse av advarslene og instruksjonene kan resultere i elektrisk støt, ild og/eller alvorlig skade. TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG BRUKSANVISNINGER FOR FREMTIDIG REFERANSE Begrepet ”elektrisk verktøy” i advarslene nedenfor henviser til et strømdrevet (med ledning) elektrisk verktøy eller batteridrevet (uten ledning) elektrisk verktøy. 1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSPLASSEN a) Pass på at arbeidsplassen er ren og godt belyst. Rotete eller mørke områder øker faren for ulykker. b) Bruk ikke elektriske verktøy i eksplosive omgivelser, f.eks. nær antennelig væske, gass eller støv. Elektriske verktøyer produserer gnister som kan antenne støv eller gass. c) Barn og tilskuere skal holdes på god avstand ved bruk av elektriske verktøyer. Forstyrrelser kan forårsake at en mister oversikten. 2) SIKKERHET VED BRUK AV ELEKTRISITET a) Støpslene på elektriske verktøy må passe i stikkontaktene. Endre aldri et støpsel. Bruk ikke tilpasningsstøpsler på jordede elektriske verktøy. Uendrede støpsler og stikkontakter som passer kravene, reduserer risikoen for elektrisk støt. b) Unngå å berøre jordede flater som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Hvis kroppen er jordet, øker faren for elektrisk støt. c) Utsett ikke elektriske verktøy for regn eller fuktighet. Hvis vann kommer inn i et elektrisk verktøy, øker faren for elektrisk støt. d) Vær ikke hardhendt med ledningen. Bruk ikke ledningen til å bære, dra eller frakople det elektriske verktøyet. Hold ledningen på god avstand fra varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadde eller sammenviklede ledninger øker faren for elektrisk støt. e) Ved utendørs bruk av det elektriske verktøyet skal du bruke en skjøteledning som er beregnet på utendørs bruk. Bruk av ledning som er beregnet på utendørs bruk reduserer faren for elektrisk støt. f) Hvis du må bruke et elektrisk verktøy i fuktige omgivelser, bruk en strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk av jordfeilbryter reduserer faren for elektrisk støt. 3) PERSONSIKKERHET a) Vær oppmerksom, følg med på det du gjør, og bruk sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Bruk ikke elektriske verktøy hvis du er trøtt eller sliten eller har brukt narkotika, alkohol eller legemidler.
Side: 3
NORSK 110 Et øyeblikks uoppmerksomhet er nok til å forårsake alvorlig personskade. b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller. Bruk av verneutstyr som støvmasker, glidesikre sko, hjelm og hørselsvern der det trengs, reduserer faren for personskade. c) Unngå utilsiktet oppstarting. Påse at bryteren er i AV-posisjon før du kopler til strømmen og/eller batteripakken, samt tar opp eller bærer verktøyet. Hvis du bærer elektriske verktøy med fingeren på bryteren eller setter støpselet i stikkontakten mens bryteren er på, øker du faren for ulykker. d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på det elektriske verktøyet. En skrunøkkel som er festet til en roterende del i det elektriske verktøyet, kan forårsake personskade. e) Strekk deg ikke for langt. Behold fotfestet og god balanse til enhver tid. Dette gir bedre kontroll over det elektriske verktøyet hvis det skulle oppstå en uventet situasjon. f) Kle deg skikkelig. Bruk ikke løstsittende klær eller smykker. Hold hår, klær og hansker på god avstand fra bevegelige deler. Løstsittende klær, smykker og langt hår kan sette seg fast i bevegelige deler. g) Hvis verktøyet har tilkopling for støvoppsamler eller støvavsug, skal du påse at disse er tilkoplet og brukes på riktig måte. Bruk av støvoppsamler kan redusere farer som er forbundet med støv. 4) BRUK OG BEHANDLING AV ELEKTRISKE VERKTØY a) Forsér ikke det elektriske verktøyet. Bruk riktig elektrisk verktøy til jobben. Det riktige verktøyet gjør jobben bedre og tryggere og med den hastigheten som er det konstruert for. b) Bruk ikke det elektriske verktøyet hvis det ikke går an å slå bryteren av og på. Verktøy som ikke kan styres med bryteren, er farlig og må repareres. c) Ta støpselet ut av kontakten og/eller ta batteripakken ut av det elektriske verktøyet, før du foretar justeringer, bytter tilbehør eller legger det bort til oppbevaring. Slike forebyggende sikkerhetstiltak reduserer faren for at det elektriske verktøyet startes utilsiktet. d) Oppbevar elektriske verktøy utilgjengelig for barn, og la ikke personer som ikke er kjent med verktøyet eller disse anvisningene, bruke verktøyet. Elektriske verktøy er farlige i hendene på ukyndige brukere. e) Vedlikehold av elektriske verktøy. Se etter feiljusteringer eller binding i bevegelige deler, skadde deler eller andre ting som kan påvirke det elektriske verktøyets funksjonalitet. Hvis det elektriske verktøyet er skadet, skal det repareres før bruk. Mange ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte elektriske verktøy. f) Sørg for at skjæreverktøy alltid er skarpe og rene. Med riktig vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe skjærekanter oppstår det sjeldnere bindinger. Slike verktøy er dessuten lettere å håndtere. g) Bruk det elektriske verktøyet, tilbehør, bits osv. i samsvar med disse anvisningene. Ta også hensyn til arbeidsforholdene og jobben som skal utføres. Det kan være farlig å bruke det elektriske verktøyet til andre oppgaver enn det som er tiltenkt. 5) BRUK OG BEHANDLING AV BATTERIDREVNE VERKTØY a) Batteriet skal bare lades med laderen som er angitt av produsenten. En lader som er beregnet på en bestemt batteripakke, kan medføre brannfare hvis den brukes med en annen batteripakke. b) Elektriske verktøy skal bare brukes med den angitte batteripakken. Bruk av andre batteripakker kan medføre risiko for personskade og brann. c) En batteripakke som ikke er i bruk, skal holdes på god avstand fra metallgjenstander som binders, mynter, nøkler, spiker, skruer og andre små metallgjenstander som kan skape kontakt mellom polene. Kortslutning av batteripolene kan forårsake forbrenning eller brann. d) Ved hardhendt behandling, kan det lekke væske fra batteriet. Unngå berøring. Skyll med vann hvis du kommer i kontakt med væsken. Oppsøk lege hvis væsken kommer i kontakt med øynene. Batterivæske kan forårsake irritasjon eller forbrenning. 6) SERVICE a) Service på det elektriske verktøyet skal utføres av en kvalifisert servicetekniker som utelukkende bruker originale reservedeler. Slik sørger du for å ivareta det elektriske verktøyets sikkerhet.
Side: 4
NORSK 111 FLERE SIKKERHETSREGLER Sikkerhetsinstruksjoner for alle bruksområder a) FARE: Hold hender bort fra skjæreområdet og sagbladet. Hold din andre hånd på støttehåndtaket, eller motorrammen. Om begge hendene holder sagen kan de ikke skjæres av sagbladet. b) Ikke berør undersiden av arbeidsstykket. Verneinnretningen kan ikke beskytte deg mot sagbladet under arbeidsstykket. c) Juster skjæredybden til tykkelsen av arbeidsstykket. Mindre enn en hel tann av sagbladet skal være synlig under arbeidsstykket. d) Hold aldri et stykke som skal skjæres i dine hender eller over ditt ben. Fest arbeidsstykket på en stabil plattform. Det er viktig å støtte arbeidet riktig for å minimere kroppseksponering, fastkjøring av sagbladet, eller tap av kontroll. e) Hold elektroverktøyet ved isolerte gripeoverflater når du utfører en operasjon hvor skjæreverktøyet kan komme i kontakt med skjult ledningstråd. Berøring med en strømførende ledning gjør at de eksponerte metalldelene på verktøyet også blir strømførende, slik at brukeren får elektrisk støt. f) Bruk alltid en kløveholder eller rett kantleder ved kløving. Dette forbedrer nøyaktigheten av skjæring og reduserer sjansen for fastkjøring av sagbladet. g) Bruk alltid sagblader med riktig størrelse og form (diamant kontra rund) av spindelhull. Blader som ikke matcher den monterte maskinvaren av sagen vil drives eksentrisk, som forårsaker tap av kontroll. h) Bruk aldri skadet eller feilaktige bladpakninger eller bolter. Bladpakninger og bolter er spesifikt designet for din sag, for optimal ytelse og driftssikkerhet. Årsaker til og hindring av tilbakeslag – Tilbakeslag er en plutselig reaksjon til et fastkjørt, bøyd eller feiljustert sagblad, som forårsaker at en ukontrollert sag løftes opp og ut av arbeidsstykket mot brukeren; – Når sagbladet kjøres fast eller er bøyd av sagsnittet som lukkes, stopper bladet og motorreaksjonen beveger enheten hurtig bakover mot brukeren; – Hvis sagbladet blir vridd eller feiljustert i kuttet, kan tennene ved den bakre kanten av sagbladet skjæres inn i den øvre overflaten av treet som forårsaker at sagbladet kommer ut av sagsnittet og hopper tilbake mot brukeren. Tilbakeslag oppstår som følge av feilbruk av verktøyet og/eller feil bruksprosedyrer eller forhold som kan unngås ved å ta følgende forholdsregler: a) Hold et godt tak med begge hender på sagen og plasser dine armer for å motstå trykk fra tilbakeslag. Plasser din kropp på hver side av bladet, men ikke i linje med bladet. Tilbakeslag kan forårsake at sagen hopper bakover, men trykk fra tilbakeslag kan kontrolleres av brukeren, om riktige forhåndsregler er tatt. b) Når sagbladet sitter fast, eller hvis du av en eller annen grunn må avbryte kuttingen, skal du slippe opp utløseren og holde verktøyet helt stille i materialet til skiven har stanset helt. Prøv aldri å ta verktøyet ut av arbeidsstykket eller trekke verktøyet bakover mens sagbladet er i bevegelse, ellers kan det oppstå tilbakeslag. Finn årsaken til og løs problemet for å hindre at sagbladet sitter fast igjen. c) Når du startet opp sagen i arbeidsstykke, midtstill bladet i sagsnittet og sjekk at sagtennene ikke sitter fast i materiale. Hvis sagbladet sitter fast, kan det komme seg ut av eller slå tilbake fra arbeidsstykket når verktøyet startes igjen. d) Støtt store paneler for å minimere risikoen for at sagbladet setter seg fast og tilbakeslag oppstår. Store paneler synker ofte sammen under sin egen vekt. Støtter må plasseres under panelet på begge sider, nære linjen av kuttet og nære kanten av panelet. e) Ikke bruk sløve eller skadete sagblader. Uslipte eller feilaktig innstilte blader produserer smale sagsnitt som forårsaker overdreven friksjon, bladbøyning og tilbakeslag. f) Bladdybde og låsespaker for justering av skråskjæring må være stramme og sikret før skjæring er utført. Om bladjusteringen skiftes i løpet av skjæring, kan det forårsake fastsetting og tilbakeslag. g) Bruk ekstra varsomhet når du utfører et ”dykkutt” i eksisterende vegger eller andre blinde områder. Det utstikkende sagbladet kan skjære objekter som kan forårsake tilbakeslag.
Side: 5
NORSK 112 Sikkerhetsinstrukser for sager med pendel-bladvern a) Før hver bruk må du kontrollere om det nedre vernedekselet stenger helt. Ikke bruk sagen hvis det nedre vernedekselet ikke kan beveges fritt og ikke stenger straks. Klem og bind nedre vernedeksel aldri fast i åpnet posisjon. Hvis sagen skulle falle ned på bakken ved en feiltagelse, kan det nedre vernedekselet bøyes. Åpne vernedekselet med tilbaketrekkingsarmen og pass på at det kan beveges fritt og ikke berører verken sagblad eller andre deler i alle skjærevinkler og -dybder. b) Kontroller fjærens funksjon for nedre vernedeksel. La maskinen gjennomgå service før bruk, hvis vernedeksel og fjær ikke virker feilfritt. Skadede deler, klebrige avleiringer eller sponhauger medfører at nedre vernedeksel reagerer forsinket. c) Åpne det nedre vernedekselet manuelt kun ved spesielle snitt, som „innstikk- og vinkelsnitt”. Åpne det nedre vernedekselet med tilbaketrekkingsarmen og slipp den når sagbladet er trengt inn i arbeidsstykket. Ved alle andre typer saging må det nedre vernedekselet fungere automatisk. d) Legg ikke sagen på arbeidsbenken eller gulvet uten at nedre vernedeksel dekker over sagbladet. Et ubeskyttet sagblad som fortsatt roterer, beveger sagen i motsatt retning av skjæreretningen og sager alt som er i veien. Ta hensyn til tiden sagen fortsatt roterer etter at den er slått av. Ekstra sikkerhetsinstrukser for sirkelsager • Bruk hørselsvern. Eksponering for støy kan forårsake tap av hørsel. • Bruk en støvmaske. Å bli utsatt for støvpartikler kan forårsake pustevansker og mulig skade. • Ikke bruk sagblader med større eller mindre diameter enn anbefalt. For opplysninger om riktig skjærekapasitet henvises du til de tekniske dataene. Bruk kun sagblader spesifisert i denne manualen, som er i samsvar med EN 847-1. • Aldri bruk slipende reduseringshjul. • Ikke bruk tilbehør for vanntilførsel. • Bruk tvinger eller annen praktisk måte å sikre og holde arbeidsstykket på et stabilt underlag. Å holde arbeidsstykket i hendene eller mot kroppen er ustabilt og kan føre til at du mister kontroll. Øvrige farer Følgende farer er uløselig knyttet til bruken av sirkelsager. – Skader som skyldes berøring av de roterende delene eller varme deler på verktøyet Til tross for at man følger relevante sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke kan unngås. Disse er: – Hørselsskader. – Fare for å klemme fingrene når man bytter tilbehøret. – Helseskader som skyldes innånding av støv som oppstår ved arbeid med tre. Merking på verktøyet Følgende piktogrammer vises på verktøyet: Les instruksjonshåndboken før bruk. Bruk hørselvern. Bruk vernebriller. POSISJON FOR DATOKODE Datokoden, som også inkluderer produksjonsåret, står trykt på den delen av huset som utgjør koblingen mellom verktøyet og batteriet. Eksempel: 2012 XX XX Produksjonsår Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle batteriladere TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN: Denne manualen inneholder viktige sikkerhets- og bruksanvisninger for DCB105 batteriladeren. • Før du bruker laderen les alle instruksjoner og advarsels-merker på laderen, batteripakken og produktet som bruker batteripakken. ADVARSEL: Fare for støt. Ikke la væske komme inn i laderen. Det kan resultere i elektrisk støt. FORSIKTIG: Fare for brannskader. For å redusere faren for skader, lad kun DEWALT oppladbare batteripakker. Andre typer batterier kan overoppvarmes og sprekke og føre til
Side: 6
NORSK 113 personskader og materielle skader. Ikke forsøk å lade opp ikke-ladbare batterier. FORSIKTIG: Barn må holdes under oppsyn, sørg for at de ikke leker med apparatet. MERK: Under visse omstendigheter, når laderen er tilkoplet strømtilførselen, kan laderen kortsluttes av fremmedlegemer. Fremmedlegemer av ledende art som, men ikke begrenset til, slipestøv, metallspon, aluminiumsfolie, og enhver oppbygging av metallpartikler skal ikke komme inn i laderens hulrom. Kople alltid laderen fra strømtilførselen når det ikke er en batteripakk i hulrommet. Kople fra laderen før rengjøring. • IKKE forsøk å lade batteripakken med andre ladere enn de som er nevnt i denne manualen. Laderen og batteripakken er spesielt designet for å jobbe sammen. • Disse ladere er ikke ment for annen bruk enn lading av DEWALT oppladbare batterier. Annen bruk kan resultere i brannfare og/eller elektrisk støt. • Ikke utsett laderen for regn eller snø. • Dra i kontakten og ikke ledningen når du kople laderen fra strømmen. Dette reduserer faren for skade på kontakten og ledningen. • Påse at ledningen er plassert slik at den ikke tråkkes på, snubles i eller på annen måte utsettes for skade eller påkjenning. • Ikke bruk skjøteledning med mindre det er helt nødvendig. Bruk av feil skjøteledning kan resultere i brannfare og/eller elektrisk støt. • Ved bruk av en lader utendørs, sørg alltid for tørr plassering og bruk en skjøteledning som passer for utendørs bruk. Bruk av en skjøteledning beregnet for utendørs bruk reduserer risikoen for elektrisk støt. • Ikke blokker ventilasjonsåpningene på laderen. Ventilasjonsåpningene er plassert på toppen og sidene av laderen. Plasser laderen et sted unna varmekilder. • Ikke bruk lader med skadet ledning eller kontakt — bytt dem ut med en gang. • Ikke bruk laderen dersom den har fått et slag, er mistet i gulvet eller skadet på annen måte. Lever den på et autorisert serviceverksted. • Ikke ta laderen fra hverandre; lever den på et autorisert serviceverksted når service eller reparasjon trenges. Å sette den sammen feil kan resultere i elektrisk støt eller brann. • Dersom ledningen er skadet må den byttes ut med en gang av produsenten, dens serviceagent eller lignende kvalifisert person for å unngå farer. • Kople laderen fra strømtilførselen før du begynner med rengjøring. Dette reduserer faren for elektrisk støt. Fjerning av batteripakken reduserer ikke denne faren. • ALDRI forsøk på kople 2 ladere sammen. • Laderen er designet for å bruke standard 230 V elektrisk strøm. Ikke forsøk å bruke den på annen spenning. Dette gjelder ikke billaderen. TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN Ladere Laderen DCB105 kan bruke 10,8 V, 14,4 V og 18 V Li-Ion (DCB121, DCB123, DCB140, DCB141, DCB142, DCB180, DCB181 og DCB182) batteripakker. Denne laderen trenger ingen justeringer, og er designet til å være så enkle som mulig å bruke. Ladeprosedyre (fig. 2) 1. Plugg inn laderen i en passende 230 V stikkontakt før du setter inn batteripakken. 2. Sett batteripakken (c) i laderen, pass på at pakken sitter godt i laderen. Det røde (lade) lyset blinker kontinuerlig som indikasjon på at ladeprossessen er startet. 3. Når ladingen er ferdig, indikeres dette ved at det røde lyset står på kontinuerlig. Pakken er fullt ladet, og kan brukes nå eller bli igjen i laderen. MERK: For å sikre maksimum ytelse og levetid på Li-Ion batterier, lad batteriet helt opp før første gangs bruk. Ladeprosess Se tabellen under for ladestatus på batteripakken. Ladestatus Lader –– –– –– –– Fullt ladet –––––––––––––––––– Forsinkelse ved varm/kald pakke –– • –– • –– • –– • x problem pakke eller lader • • • • • • • • • • • • problem strømkabel •• •• •• •• •• •• Denne laderen vil ikke lade en feilaktig batteripakke. Laderen vil indikere feilaktig batteripakke ved at den ikke lyser, eller ved å indikere blinkemønster for problem pakke eller lader.
Side: 7
NORSK 114 MERK: Dette kan også tyde på et problem med laderen. Dersom laderen indikerer er problem, ta med lader og batteripakke til et servicesenter for testing. Forsinkelse for varm/kald pakke Når laderen registrerer at batteriet er for varmt eller for kaldt, starter den automatisk en forsinkelse ved varm/kald pakke, og utsetter ladingen til batteriet har nådd en passende temperatur. Laderen kobler deretter automatisk til lademodus. Denne funksjonen sikrer maksimal levetid for batteriet. XR Li-ione verktøy er designet med et elektronisk beskyttelsessystem som vil beskytte batteriet mot overlading, overoppvarming eller dyp utlading. Verktøyet vil automatisk slå seg av når det elektroniske beskyttelsessystemet aktiveres. Hvis dette oppstår, må Li-Ion-batteriet settes i laderen til det er fulladet. En kald batteripakke vil lade med omtrent halve hastighetene av en varm batteripakke. Batteripakken vil lade langsommere gjennom hele ladesyklusen, og vil ikke gå tilbake til maksimal ladehastighet selv om batteriet blir varmt. Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle batteripakker Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når du bestiller nye batteripakker. Batteripakken er ikke helt oppladet når det er nytt. Før du bruker batteripakken og laderen, les sikkerhetsanvisningene under og følg de angitte ladeprosedyrene. LES ALLE INSTRUKSJONER • Ikke lad eller bruk batteripakken i eksplosive omgivelser, slik som i nærheten av brennbare væsker, gasser eller støv. Innsetting eller uttak av batteripakken kan antenne støvet eller gassen. • Tving aldri batteripakken inn i laderen. Ikke modifiser batteripakken på noen måte for å passe inn i en ikke-kompatibel lader idet batteripakken kan sprekke og forårsake alvorlig personskade. • Lad batteripakkene kun i egnede DEWALT ladere. • IKKE sprut på eller senke ned i vann eller andre væsker. • Ikke lagre eller bruk verktøyet eller batteripakken på steder der temperaturen kan nå eller overstige 40 °C (105 °F) (som utenfor skur eller metallbygg på sommeren). • For best resultat, pass på at batteripakken er helt oppladet før bruk. ADVARSEL: Forsøk aldri å åpne batteripakken av noen årsak. Ikke sett i laderen dersom batteripakkens ytre er sprukket eller skadet. Ikke knus, slipp i gulvet eller skad batteripakken. Ikke bruk en batteripakke eller lader som har fått et slag, er mistet i gulvet, påkjørt eller skadet på annen måte (f.eks. gjennomboret av en spiker, slått med hammer, tråkket på). Det kan resultere i elektrisk støt. Skadede batteripakker skal leveres til servicesenteret for gjenvinning. FORSIKTIG: Legg verktøyet på siden på et stabilt underlag hvor det ikke utgjør noen fare for snubling eller velting. Noen verktøy med store batteripakker står oppreist på batteripakken, men kan lett slås over ende. SPESIELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR LITIUM ION (Li-Ion) • Ikke brenn batteripakken selv om den er alvorlig skadet eller fullstendig utslitt. Batteripakken kan eksplodere i en brann. Giftige gasser og materialer oppstår når man brenner litium ion-batteripakker. • Hvis batteriets innhold kommer i kontakt med huden, vasker du området med mild såpe og vann. Hvis du får batterivæske på øyet, skyller du det åpne øyet i 15 minutter eller til irritasjonen gir seg. I tilfelle det trengs medisinsk tilsyn, er batteriets elektrolytt sammensatt av en blanding av organiske karbonater og litium-salter. • Innholdet i åpne battericeller kan forårsake irritasjon av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk medisinsk ettersyn hvis symptomene vedvarer. ADVARSEL: Fare for brannskader. Batterivæsken kan antennes hvis den utsettes for gnister eller flammer. Batteripakke BATTERITYPE DCS391 bruker 18 volts batteripakker. DCB180, DCB181 eller DCB182 batteripakker kan brukes. Se Tekniske data for mer informasjon.
Side: 8
NORSK 115 Anbefalinger for lagring 1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og ikke utsatt for direkte solskinn samt for sterk varme eller kulde. For optimal batteriytelse og levetid bør batteripakker lagres i romtemperatur når de ikke er i bruk. 2. For lang tids lagring, anbefales det for optimalt resultat å lagre en fullt ladet batteripakke på et kjølig og tørt sted uttatt av laderen. MERK: Batteripakker bør ikke lagres fullt utladet. Batteripakken må lades opp igjen før bruk. Merking på laderen og batteripakken I tillegg til piktogrammene som er brukt i denne håndboken, viser merkene på laderen og batteriet følgende piktogrammer: Les instruksjonshåndboken før bruk. Batteriet lader. Batteriet ladet. Forsinkelse ved varm/kald pakke. x Problem pakke eller lader. Problem strømkabel. Ikke undersøk med strømførende gjenstander. Ikke lad skadede batteripakker. Bruk bare DEWALT batteripakker, andre kan sprekke og forårsake personskader og skader på materiell. Ikke utsett for vann. Få byttet defekte ledninger omgående. Lades kun mellom 4 °C og 40 °C. Deponer batteripakken på miljøvennlig vis. Ikke brenn batteripakken. Lader opp Li-Ion batteripakker. Se Tekniske data for ladetid. Kun for innendørs bruk. Pakkens innhold Pakken inneholder: 1 Trådløs sirkelsag 1 24-tenners blad 1 Sekskantnøkkel 1 Kløvestyring 1 Plastpose: 1 Støvsugertilkobling 1 M4 X 18 hodeskrue 2 Li-ion batteripakker (L2, M2 modeller) 1 Koffertx 1 Batterilader 1 Instruksjonshåndbok 1 Sammenstillingstegning MERK: Batteripakker, ladere og utstyrsbokser er ikke inkludert i N-modeller. • Kontroller skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha inntruffet under transport. • Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne håndboken før bruk. Beskrivelse (fig. 1, 4, 6) ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del av det. Dette kan føre til materiell- eller personskader. a. Avtrekker bryter låsebryter b. Avtrekker-bryter c. Batteripakke d. Dybdejusteringsknott e. Sko f. Nedre beskyttelse løftespak g. Nedre bladbeskyttelse h. Klemskrue for blad i. Snittindikator j. Skråvinkel justeringsknapp
Side: 9
NORSK 116 k. Låseknapp for blad l. Ekstrahåndtak m. Festeknapp for batteriet n. Sekskantnøkkel o. Kløvestyreknott p. Kløvestyring TILTENKT BRUK Din DCS391 snorløse sirkelsagen er konstruert for ulike typer sageoperasjoner. IKKE bruk under våte forhold eller i nærheten av antennelige væsker eller gasser. Disse ekstra solide sirkelsagene er profesjonelle el-verktøy. IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne operatører trenger tilsyn når de bruker dette verktøyet. • Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal aldri forlates alene med dette produktet. Sikkerhet ved bruk av elektrisitet Den elektriske motoren er kun beregnet på én bestemt spenning. Sjekk alltid at spenningen i batteripakken stemmer overens med spenningen på klassifiseringsskiltet. Sjekk også at spenningen i laderen stemmer med nettspenningen. Denne DEWALT-laderen er dobbeltisolert i samsvar med EN 60335. Det er derfor ikke påkrevd å bruke jordledning. Hvis ledningen er skadet må den skiftes ut med en spesialledning som kun er tilgjengelig gjennom DEWALTS serviceorganisasjon. Skjøteledningsbruk Bruk ikke skjøteledning med mindre det er helt nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning som passer til inngangseffekten i laderen (se tekniske spesifikasjoner). Minste lederstørrelse er 1 mm2; maks. lengde er 30 m. Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid vikle kabelen helt av først. MONTERING OG JUSTERING ADVARSEL: Ta alltid ut batteripakken før montering og justering. Slå alltid av verktøyet før du setter inn eller tar ut batteripakken. ADVARSEL: Bruk kun batteripakker og ladere fra DEWALT. Sette inn og ta av batteripakke på verktøyet (fig. 2) MERK: For best resultat, pass på at batteripakken er helt oppladet før bruk. Lampen slår seg av uten varsel når batteriet er helt utladet. FOR Å INSTALLER BATTERIPAKKEN I VERKTØYETS HÅNDTAK 1. Rett inn batteripakken (c) mot skinnene i håndtaket (fig.2). 2. Skyv den inn i håndtaket til batteripakken er godt festet i verktøyet, pass på at den ikke løsner. FOR Å FJERNE BATTERIPAKKEN FRA VERKTØYET 1. Trykk batteriets festeknapp (m) og trekk batteriet bestemt ut av håndtaket. 2. Sett batteripakken i laderen som beskrevet i laderavsnittet i denne manualen. LADEINDIKATOR BATTERIPAKKER (FIG. 2) Noen DEWALT batteripakker inkluderer en ladeindikator som består av tre grønne LED som indikerer hvor mye lading som er igjen i batteripakken. For å aktivere ladeindikatoren, trykk og hold indikatorknappen (v). En kombinasjon av tre grønne LED-lys vil lyse og vise gjenværende lading. Dersom gjenværende lading av batteriet er under brukbar grense, vil ingen lys tennes og batteriet må lades opp. MERK: Ladeindikatoren er bare an indikasjon av gjenværende lading i batteripakken. Den gir ingen indikasjon på om verktøyet fortsatt kan brukes, og kan variere med produktkomponentene, temperatur og brukerens bruksområde. Avtrekker-bryter (fig. 1) ADVARSEL: Dette verktøyet har ingen mulighet for å låse avtrekkerbryteren i PÅ posisjon, og skal aldri låses i PÅ ved noen andre metoder. Slipp avtrekkerbryterens låsekanpp (a) ved å trykke knappen som vist. Trekk i avtrekkerbryteren (b) for å slå på motoren. Ved å slippe avtrekkerbryteren slås motoren av. Justerering av snittdybden (fig. 1, 3) 1. Løsne dybdejusteringsrattet (d).
Side: 10
NORSK 117 2. Flytt skoen (e) for å stille inn riktig snittdybde. 3. Trekk til dybdejusteringsrattet (d). 4. Du får best resultat hvis sagbladet får stikke fram omkring 3 mm fra arbeidsstykket (se innfelt detalj på figur 3). Instilling for skråsnitt (fig. 4) Sagen kan innstilles inn for skråsnitt mellom 0° og 50°. 1. Løsne rattet for innstilling av skråsnittsvinkel (j). 2. Still inn vinkelen ved å vippe sagskoen (e) til merket indikerer riktig vinkel på skalaen. 3. Trekk til rattet (j) igjen. Stille inn skoen for saging i 90° vinkel (fig. 1, 5) 1. Still inn sagen for 0° skråsnitt. 2. Trekk bladskjermen tilbake med hendelen (f), og sett sagen med bladsiden ned. 3. Løsne rattet for innstilling av skråsnittsvinkel (j). 4. Sett en vinkelhake mot bladet og skoen, og juster vinkelen til 90°. 5. Vri kalibreringsskruen (q) slik at skoen stopper på passendevinkel. 6. Bekreft nøyaktigheten av innstillingen ved å kontrollere retthet av et prøvekutt på en stykke metall (avkapp). Installasjon og bruk av kløvestyringen (fig. 6) Kløving brukes for å sage opp brede plater i smale striper – saging på langs av veden. Håndstyring er vanskeligere for denne typen saging og det anbefales å bruke en kløveføring. ADVARSEL: For din egen sikkerhet, les bruksanvisningen før bruk av tilbehør. Å se bort fra disse advarsler kan resultere i personskade og alvorlig skade på sagen og tilbehøret. Når verktøyet vedlikeholdes skal kun identiske reservedeler brukes. MONTERING 1. Løsne kløveføringsknotten (o). 2. Sett inn kløveføringen (p) som vist i figur 6. 3. Stram godt til kløvestyreknotten (o). Bruk kun den leverte kløvestyringen med sirkelsagen DCS391. Bruk av denne kløvestyringen med andre sager kan øke faren for tilbakeslag og personskader. F;r du sager, pass på at kløvestyringen er godt festet til verktøyet. Etter å ha installert kløvestyringen på sagen eller etter å ha flyttet styringen for å endre kløvebredden, kontroller at nedre beskyttelse fungerer før du starter sagen, og gjør et kort kutt for å sjekka t kløvstyringen ikke hindrer korrekt funksjon av beskyttelsen. Skifting av sagbladet (fig. 7) 1. Sett på bladets låseknapp (k) og skru av bladets låseskrue (h) ved å vri med klokka ved hjelp av sekskantnøkkelen som følger med verktøyet. 2. Trekk den nedre bladskjermen (g) tilbake med hendelen (f), og bytt sagbladet. Sett på igjen skivene (r, s) i riktig stilling. 3. Kontroller at bladet er satt på riktig i forhold til rotasjonsretningen. 4. Skru på bladets låseskrue (h) for hånd for å holde skiven på plass. Vri mot klokken. 5. Trykk på spindellåset (k) for sagbladet og drei spindelen til bladet slutter å rotere. 6. Stram bladets klemskrue godt ved bruk av sekskantnøkkelen. Blad ADVARSEL: For å redusere faren for øyeskader, bruk alltid øyebeskyttelse. Karbid er et hardt men sprøtt materiale. Fremmedlegemer i arbeidsstykket som som ståltråd eller spikere kan føre til at bits sprekker eller brekker. Bruk kun sagen når korrekt sagbladbeskyttelse er satt på. Monter bladet godt med korrekt rotasjonsretning før bruk, og bruk alltid rene, skarpe blad. ADVARSEL: Ikke kapp jernholdige metaller (stål), murverk, glass, betongplanker, betongplater eller fliser med denne sagen. Ikke bruk slipeskiver eller slipeblad. Et sløvt blad vil føre til ineffektiv kapping, vil overbelaste sagmotoren, føre til mye splinter og kan øke faren for tilbakeslag. Dersom du trenger assistanse når det gjelder blad, vennligst kontakt ditt lokale servicesenter som angitt på baksiden av manualen. Før maskinen tas i bruk • Pass på at batteripakken er (helt) oppladet. • Pass på at dekselet er montert riktig. Dekselet må være i lukket stilling.
Side: 11
NORSK 118 • Forviss deg om at bladet dreier i samme retning som pilene på bladet. • Ikke bruk sagblad som er slitt. BRUK ADVARSEL: Slå av verktøyet og ta av batteripakken før du setter på eller tar av tilbehør og før du foretar justeringer eller reparasjoner. Lås utløseren når verktøyet ikke er i bruk eller ligger til oppbevaring. ADVARSEL: Bruk alltid riktig hørselsvern. Under visse omstendigheter og ved langvarig bruk kan støy fra dette produktet bidra til svekket hørsel. Anvisninger for bruk ADVARSEL! • Følg alltid sikkerhetsanvisninger og gjeldende forskrifter. • Forsikre deg om at materialet som skal sages er sikkert på plass. • Bruk kun forsiktig trykk på verktøyet og ikke bruk sidetrykk på sagbladet. Om mulig, arbeid med sagskoen presset mot arbeidsdelen. Dette forhindrer skade på bladet og forhindrer verktøyet fra rykking og vibrering. • Unngå overbelastning. • La bladet gå fritt noen få sekunder før du begynner å skjære. Korrekt plassering av hendene (fig. 8) ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade, skal man ALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist. ADVARSEL: For å redusere faren for personskade, skal man ALLTID holde godt fast, for å være forberedt på en plutselig reaksjon. Hold verktøyet i hovedhåndtaket (t) og i fronthåndtaket (l) for god styring av sagen. Slå på og av (fig. 1) Av sikkerhetsmessige årsaker er avtrekkerbryteren (b) på verktøyet utstyrt med en låseknapp (a). Trykk låseknappen for å låse opp verktøyet. For å bruke verktøyet, trykk avtrekkerbryteren (b). Så snart avtrekkerbryteren slippes vil låsebryteren automatisk aktiveres for å hindre utilsiktet oppstart av maskinen. MERK: Ikke skru verktøyet PÅ eller AV når sagbladet berører arbeidsstykket eller andre materialer. Føring av verktøyet (fig. 1) 1. Siden snittet er jevnere på den siden der sagbladet går ut av arbeidsemnet, må du spenne det fast med baksiden mot sagbladet. 2. Bruk snittindikatoren (i) for å følge den opptrukne streken på arbeidsemnet. Snittindikatoren står i flukt med den venstre siden av sagbladet når avfasingsvinkel er 50°. Snittindikatoren står i flukt med den høyre siden av sagbladet når avfasingsvinkel er 0°. Støvsuging (fig. 9) En støvsugertilkobling (u) leveres med verktøyet. • Bruk alltid en støvsuger som er designet i samsvar med gjeldende direktiver for støvutslipp ved saging av treverk. Vakuumslanger på de fleste vanlige støvsugere kan festes direkte på støvsugeruttaket. FOR Å MONTERE STØVSUGERTILKOBLING (FIG. 9) 1. Løsne helt dybdejusteringsspaken (d). 2. Sett skoen (e) i laveste posisjon. 3. Rett inn støvsugertilkoblingen (u) mot braketten på skoen som vist. 4. Rett inn fliken på støvsugertilkoblingen med det gjengede hullet på braketten. 5. Sett inn skruen og trekk godt til. VEDLIKEHOLD Elektriske verktøy fra DEWALT er laget for lang tids bruk med minimalt vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende funksjonalitet er betinget av riktig behandling og regelmessig rengjøring. ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade, slå av verktøyet og koble batteripakken før du foretar eventuelle justeringer eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader. Laderen og batteripakken er vedlikeholdsfrie. Det er ingen deler inne i den som kan vedlikeholdes.
Side: 12
NORSK 119 Smøring Dette elektriske verktøyet trenger ikke smøring. Rengjøring ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedhuset og området rundt beskyttelsen med tørr luft når du ser at skitt samles inne i og rundt luftåpningene. Bruk godkjente vernebriller og godkjent støvmaske når prosedyren utføres. NEDRE BESKYTTELSE Nedre beskyttelse skal alltid rotere og lukke godt fra helt åpen til helt lukket posisjon. Kontroller alltid at den fungerer korrekt før saging, ved å åpne beskyttelsen helt og la den lukke seg. Dersom beskyttelsen ikke lukker helt eller lukker langsomt, trengs det rengjøring eller service. Ikke bruk sagen før den fungerer korrekt. For å rengjøre beskyttelsen, bruk tørr luft eller en myk børste for å fjerne ansamling av sagflis eller rester fra sporet for beskyttelsen og fra området rundt beskyttelsens fjær. Dersom dette ikke løser problemet er det nødvendig med service på et autorisert servicesenter. ADVARSEL: Aldri bruk oppløsningsmidler eller andre sterke kjemikalier for rengjøring av ikke- metalliske deler av verktøyet. Disse kjemikaliene kan svekke materialene brukt i disse delene. Bruk en klut fuktet kun med vann og mild såpe. Pass på at det aldri kommer væske inn i verktøyet. Legg aldri noen av verktøydelene i vann. RENGJØRINGSINSTRUKSJONER FOR LADER ADVARSEL: Fare for elektrisk støt. Frakople laderen fra vekselstrømkontakten før rengjøring. Smuss og fett kan fjernes fra eksteriøret av laderen ved bruk av en klut eller myk ikke-metallisk børste. Ikke bruk vann eller andre rengjøringsmidler. Ekstrautstyr ADVARSEL: Siden tilbehør som ikke leveres av DEWALT ikke er testet med dette produktet, kan det være farlig å bruke slikt tilbehør. Reduser risikoen for personskade ved å kun bruke tilbehør som anbefales av DEWALT sammen med dette produktet. IKKE BRUK TILBEHØR FOR VANNTILFØRSEL MED DENNE SAGEN. HARDMETALLBLAD SKAL INSPISERES VISUELT FØR BRUK. SKIFT UT DERSOM SKADET. Ta kontakt med en forhandler for informasjon om ekstrautstyr. Miljøvern Separat innsamling. Dette produktet skal ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Hvis du en dag finner ut at DEWALT-produktet må skiftes eller du ikke lenger har bruk for det, skal du ikke kaste det sammen med det vanlige husholdningsavfallet. Sørg for at produktet innsamles separat. Separat innsamling av brukte produkter og pakkematerialer gjør det mulig å gjenvinne materialer og bruke dem på nytt. Gjenbruk av gjenvunne materialer reduserer forurensning og etterspørselen etter råvarer. Lokale forskrifter kan inneholde bestemmelser om separat innsamling av elektriske produkter fra hjemmet, ved søppelfyllinger eller hos forhandleren når du kjøper et nytt produkt. DEWALT har et anlegg for innsamling og gjenvinning av DEWALT-produkter som ikke kan brukes lenger. Send produktet til et autorisert servicesenter som kan samle inn produkter på dine vegne og anvende denne tjenesten. Finn nærmeste autoriserte servicesenter ved å ta kontakt med nærmeste DEWALT-kontor på adressen som er oppført i denne brukerhåndboken. Du finner også en liste over autoriserte servicesentre for DEWALT og utførlig informasjon om service og kontaktpersoner på Internett på www.2helpU.com.
Side: 13
NORSK 120 Oppladbar batteripakke Denne langtids batteripakken må lades på nytt når den ikke lenger produserer nok strøm til jobber som enkelt kunne utføres tidligere. Ta hensyn til miljøet når batteripakken må kasseres: • Lad batteripakken helt ut, og ta den ut av verktøyet. • Li-Ion celler kan gjenbrukes. Lever dem til forhandleren eller en lokal gjenbruksstasjon. De innleverte batteripakkene vil gjenbrukes eller avfallsbehandles korrekt.
Side: 14
NORSK 121 GARANTI DEWALT er overbevist om kvaliteten på produktene sine og tilbyr en enestående garanti for profesjonelle brukere av produktet. Denne garantierklæringen kommer i tillegg til, og har på ingen måte negativ innvirkning på, dine kontraktsmessige rettigheter som profesjonell bruker eller på dine lovfestede rettigheter som privat, ikke-profesjonell bruker. Garantien er gyldig innen områdene tilhørende medlemslandene i den Europeiske Union (EU) og det Europeiske Frihandelsområdet (EFTA). • 30-DAGERS RISIKOFRI TILFREDSHETSGARANTI • Dersom du ikke er helt tilfreds med ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan du ganske enkelt returnere det innen 30 dager, komplett med alle de originale komponentene slik du kjøpte det, til innkjøpsstedet for å få full refusjon. Produktet må ha blitt utsatt for rimelig slitasje og kvittering må fremvises. • ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT • Dersom du har behov for vedlikehold eller service på ditt DEWALT-verktøy i de første 12 månedene etter kjøpet, får du 1 service gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en autorisert DEWALT reparatør. Kvittering må fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke sviktet under garantien. • ET ÅRS FULL GARANTI • Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt på grunn av material- eller produksjonsfeil innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer DEWALT å bytte ut alle defekte deler vederlagsfritt eller – etter vårt skjønn – å erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at: • Produktet ikke har blitt feilaktig anvendt; • Produktet har blitt utsatt for rimelig slitasje; • Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av uautoriserte personer; • Kvittering fremvises; • Produktet returneres komplett med alle originale komponenter. Dersom du har et krav, kontakt forhandleren eller finn nærmeste autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT katalogen, eller kontakt ditt DEWALT kontor på adressen som angitt i denne bruksanvisningen. En liste av autoriserte DEWALT reparatører og informasjon om vår etter-salg service finner du på internett under: www.2helpU.com.

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeWalt DCS391 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DCS391. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DCS391 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeWalt DCS391

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeWalt DCS391 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Sager
  • Model/navn: DCS391
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk