DeWalt DCS373 manual

Vis en manual for DeWalt DCS373 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Sag
  • Model/navn: DCS373
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk

Innholdsfortegnelse

Side: 123
NORSK
122
140 mm (5-1/2") 18 V TRÅDLØS METALLSIRKELSAG,
DCS373
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT-verktøy. Års erfaring
gjennom produktutvikling og innovasjon gjør
DEWALT til en av de mest pålitelige partene for
profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Tekniske data
DCS373
Spenning VDC 18
Typer 1
Maks strømytelse W 460
Ingen belastningshastighet min-1 3700
Bladdiameter mm 140
Maksimal skjæredybde mm 43
Utsparings diameter mm 20
Vekt (uten batteripakke) kg 3,76
LPA (lydtrykk) dB(A) 78
KPA (lydtrykk usikkerhet) dB(A) 3
LWA (lydeffekt) dB(A) 89
KWA (lydeffekt usikkerhet) dB(A) 3
Totalverdier vibrasjon (triax vector sum) bestemt iht, EN 60745:
Verdi vibrasjonsutslipp ah
metallsaging
ah,M
= m/s² 3,1
Usikkerhet K = m/s² 1,5
Vibrasjonsverdien som oppgis i denne manualen
har blitt målt i samsvar med en standard test
utført i henhold til EN 60745, og kan brukes til å
sammenligne ett verkøy med et annet. Den kan
brukes til et midlertertidig overslag av eksponering.
ADVARSEL: Det erklærte
vibrasjonsnivået reflekterer verktøyets
hovedbruksområder. Dersom verktøyet
brukes til andre formål, med annet
tilbehør, eller ikke har blitt vedlikeholdt,
så kan vibrasjonsnivået endres. Dette
kan øke eksponeringsnivået vesentlig
over hele arbeidsperioden.
En vurdering av eksponeringsnivået til
vibrasjoner bør også tas i betraktning
når verktøyet er slått av, eller når det
sviver men ikke utfører arbeid. Dette kan
redusere eksponeringsnivået vesentlig
over hele arbeidsperioden.
Identifiser ekstra sikkerthetstiltak
som beskytter operatøren fra
vibrasjonseffektene. Dette inkluderer
vedlikehod av verktøy og tilbehør, holde
hendene varme og arbeidsstillinger.
Sikringer:
Europa 230 V verktøy 10 A, nettspenning
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået
de enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og
vær spesielt oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende
farlig situasjon som, og hvis den ikke
unngås, vil føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
Batteripakke DCB180 DCB181 DCB182 DCB183
Batteritype Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion
Spenning VDC 18 18 18 18
Kapasitet Ah 3,0 1,5 4,0 2,0
Vekt kg 0,64 0,35 0,61 0,40
Lader DCB105
Hovedspenning VAC 230 V
Batteritype Li-Ion
Ca, Ladetid min 30 55 70
(1,5 Ah batteripakker) (1,5 Ah batteripakker) (4,0 Ah batteripakker)
Vekt kg 0,49
Side: 124
NORSK
123
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig
situasjon som, og hvis den ikke unngås,
kan føre til dødsfall eller alvorlig
personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig
situasjon som, og hvis den ikke unngås,
kan føre til mindre eller moderat
personskade.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
Angir brannfare.
Overensstemmelseserklæring
med EU
MASKINERIDIREKTIV
DCS373
DEWALT erklærer at de produktene som er beskre-
vet under Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EC; EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Disse produktene er også i samsvar med direktiv
2004/108/EC og 2011/65/EU. For mer informasjon,
vennligst kontakt DEWALT på følgende adresser eller
se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av
den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen
på vegne av DEWALT.
Horst Grossmann
Ingeniørvirksomhet og produktutvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
24.12.2012
ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik
at skaderisikoen kan reduseres.
Generelle sikkerhetsadvarsler ved
bruk av elektriske verktøyer
ADVARSEL! Les alle
sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse
av advarslene og instruksjonene kan
resultere i elektrisk støt, ild og/eller
alvorlig skade.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG
BRUKSANVISNINGER
FOR FREMTIDIG REFERANSE
Begrepet ”elektrisk verktøy” i advarslene nedenfor
henviser til et strømdrevet (med ledning) elektrisk
verktøy eller batteridrevet (uten ledning) elektrisk
verktøy.
1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSPLASSEN
a) Pass på at arbeidsplassen er ren og godt
belyst. Rotete eller mørke områder øker faren
for ulykker.
b) Bruk ikke elektriske verktøy i eksplosive
omgivelser, f.eks. nær antennelig væske,
gass eller støv. Elektriske verktøyer
produserer gnister som kan antenne støv
eller gass.
c) Barn og tilskuere skal holdes på god
avstand ved bruk av elektriske verktøyer.
Forstyrrelser kan forårsake at en mister
oversikten.
2) SIKKERHET VED BRUK AV ELEKTRISITET
a) Støpslene på elektriske verktøy må passe
i stikkontaktene. Endre aldri et støpsel.
Bruk ikke tilpasningsstøpsler på jordede
elektriske verktøy. Uendrede støpsler og
stikkontakter som passer kravene, reduserer
risikoen for elektrisk støt.
b) Unngå å berøre jordede flater som rør,
radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Hvis
kroppen er jordet, øker faren for elektrisk støt.
c) Utsett ikke elektriske verktøy for regn eller
fuktighet. Hvis vann kommer inn i et elektrisk
verktøy, øker faren for elektrisk støt.
d) Vær ikke hardhendt med ledningen.
Bruk ikke ledningen til å bære, dra eller
frakople det elektriske verktøyet. Hold
ledningen på god avstand fra varme,
olje, skarpe kanter eller bevegelige deler.
Skadde eller sammenviklede ledninger øker
faren for elektrisk støt.
e) Ved utendørs bruk av det elektriske
verktøyet skal du bruke en skjøteledning
som er beregnet på utendørs bruk. Bruk
av ledning som er beregnet på utendørs bruk
reduserer faren for elektrisk støt.
Side: 125
NORSK
124
f) Hvis du må bruke et elektrisk verktøy i
fuktige omgivelser, bruk en strømkilde
med jordfeilbryter (RCD). Bruk av
jordfeilbryter reduserer faren for elektrisk støt.
3) PERSONSIKKERHET
a) Vær oppmerksom, følg med på det du
gjør, og bruk sunn fornuft når du bruker
et elektrisk verktøy. Bruk ikke elektriske
verktøy hvis du er trøtt eller sliten eller har
brukt narkotika, alkohol eller legemidler.
Et øyeblikks uoppmerksomhet er nok til å
forårsake alvorlig personskade.
b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Bruk av verneutstyr som
støvmasker, glidesikre sko, hjelm og
hørselsvern der det trengs, reduserer faren
for personskade.
c) Unngå utilsiktet oppstarting. Påse at
bryteren er i AV-posisjon før du kopler til
strømmen og/eller batteripakken, samt tar
opp eller bærer verktøyet. Hvis du bærer
elektriske verktøy med fingeren på bryteren
eller setter støpselet i stikkontakten mens
bryteren er på, øker du faren for ulykker.
d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før
du slår på det elektriske verktøyet. En
skrunøkkel som er festet til en roterende
del i det elektriske verktøyet, kan forårsake
personskade.
e) Strekk deg ikke for langt. Behold fotfestet
og god balanse til enhver tid. Dette gir
bedre kontroll over det elektriske verktøyet
hvis det skulle oppstå en uventet situasjon.
f) Kle deg skikkelig. Bruk ikke løstsittende
klær eller smykker. Hold hår, klær og
hansker på god avstand fra bevegelige
deler. Løstsittende klær, smykker og langt hår
kan sette seg fast i bevegelige deler.
g) Hvis verktøyet har tilkopling for
støvoppsamler eller støvavsug, skal du
påse at disse er tilkoplet og brukes på
riktig måte. Bruk av støvoppsamler kan
redusere farer som er forbundet med støv.
4) BRUK OG BEHANDLING AV ELEKTRISKE VERKTØY
a) Forsér ikke det elektriske verktøyet. Bruk
riktig elektrisk verktøy til jobben. Det riktige
verktøyet gjør jobben bedre og tryggere og
med den hastigheten som er det konstruert
for.
b) Bruk ikke det elektriske verktøyet hvis
det ikke går an å slå bryteren av og på.
Verktøy som ikke kan styres med bryteren, er
farlig og må repareres.
c) Ta støpselet ut av kontakten og/eller
ta batteripakken ut av det elektriske
verktøyet, før du foretar justeringer,
bytter tilbehør eller legger det bort
til oppbevaring. Slike forebyggende
sikkerhetstiltak reduserer faren for at det
elektriske verktøyet startes utilsiktet.
d) Oppbevar elektriske verktøy utilgjengelig
for barn, og la ikke personer som
ikke er kjent med verktøyet eller disse
anvisningene, bruke verktøyet. Elektriske
verktøy er farlige i hendene på ukyndige
brukere.
e) Vedlikehold av elektriske verktøy. Se etter
feiljusteringer eller binding i bevegelige
deler, skadde deler eller andre ting som
kan påvirke det elektriske verktøyets
funksjonalitet. Hvis det elektriske
verktøyet er skadet, skal det repareres
før bruk. Mange ulykker forårsakes av dårlig
vedlikeholdte elektriske verktøy.
f) Sørg for at skjæreverktøy alltid er
skarpe og rene. Med riktig vedlikeholdte
skjæreverktøy med skarpe skjærekanter
oppstår det sjeldnere bindinger. Slike verktøy
er dessuten lettere å håndtere.
g) Bruk det elektriske verktøyet, tilbehør, bits
osv. i samsvar med disse anvisningene.
Ta også hensyn til arbeidsforholdene og
jobben som skal utføres. Det kan være
farlig å bruke det elektriske verktøyet til andre
oppgaver enn det som er tiltenkt.
5) BRUK OG BEHANDLING AV BATTERIDREVNE VERKTØY
a) Batteriet skal bare lades med laderen som
er angitt av produsenten. En lader som er
beregnet på en bestemt batteripakke, kan
medføre brannfare hvis den brukes med en
annen batteripakke.
b) Elektriske verktøy skal bare brukes med
den angitte batteripakken. Bruk av andre
batteripakker kan medføre risiko for
personskade og brann.
c) En batteripakke som ikke er i bruk,
skal holdes på god avstand fra
metallgjenstander som binders, mynter,
nøkler, spiker, skruer og andre små
metallgjenstander som kan skape kontakt
mellom polene. Kortslutning av batteripolene
kan forårsake forbrenning eller brann.
d) Ved hardhendt behandling, kan det lekke
væske fra batteriet. Unngå berøring.
Skyll med vann hvis du kommer i
kontakt med væsken. Oppsøk lege hvis
væsken kommer i kontakt med øynene.
Batterivæske kan forårsake irritasjon eller
forbrenning.
6) SERVICE
a) Service på det elektriske verktøyet skal
utføres av en kvalifisert servicetekniker
Side: 126
NORSK
125
som utelukkende bruker originale
reservedeler. Slik sørger du for å ivareta det
elektriske verktøyets sikkerhet.
Sikkerhetsinstruksjoner for alle
bruksområder
a) FARE: Hold hender bort fra
skjæreområdet og sagbladet. Hold din
andre hånd på støttehåndtaket, eller
motorrammen. Om begge hendene holder
sagen kan de ikke skjæres av sagbladet.
b) Ikke berør undersiden av arbeidsstykket.
Verneinnretningen kan ikke beskytte deg mot
sagbladet under arbeidsstykket.
c) Juster skjæredybden til tykkelsen av
arbeidsstykket. Mindre enn en hel tann av
sagbladet skal være synlig under arbeidsstykket.
d) Hold aldri et stykke som skal skjæres
i dine hender eller over ditt ben. Fest
arbeidsstykket på en stabil plattform. Det
er viktig å støtte arbeidet riktig for å minimere
kroppseksponering, fastkjøring av sagbladet,
eller tap av kontroll.
e) Hold elektroverktøyet ved isolerte
gripeoverflater når du utfører en operasjon
hvor skjæreverktøyet kan komme i
kontakt med skjult ledningstråd. Berøring
med en strømførende ledning gjør at de
eksponerte metalldelene på verktøyet også blir
strømførende, slik at brukeren får elektrisk støt.
f) Bruk alltid en kløveholder eller rett kantleder
ved kløving. Dette forbedrer nøyaktigheten av
skjæring og reduserer sjansen for fastkjøring av
sagbladet.
g) Bruk alltid sagblader med riktig størrelse og
form (diamant kontra rund) av spindelhull.
Blader som ikke matcher den monterte
maskinvaren av sagen vil drives eksentrisk, som
forårsaker tap av kontroll.
h) Bruk aldri skadet eller feilaktige
bladpakninger eller bolter. Bladpakninger
og bolter er spesifikt designet for din sag, for
optimal ytelse og driftssikkerhet.
Flere sikkerhetsregler
ÅRSAKER TIL OG HINDRING AV TILBAKESLAG
– Tilbakeslag er en plutselig reaksjon til et fastkjørt,
bøyd eller feiljustert sagblad, som forårsaker
at en ukontrollert sag løftes opp og ut av
arbeidsstykket mot brukeren;
– Når sagbladet kjøres fast eller er bøyd av
sagsnittet som lukkes, stopper bladet og
motorreaksjonen beveger enheten hurtig
bakover mot brukeren;
– Hvis sagbladet blir vridd eller feiljustert i kuttet,
kan tennene ved den bakre kanten av sagbladet
skjæres inn i den øvre overflaten av treet som
forårsaker at sagbladet kommer ut av sagsnittet
og hopper tilbake mot brukeren.
Tilbakeslag oppstår som følge av feilbruk av
verktøyet og/eller feil bruksprosedyrer eller forhold
som kan unngås ved å ta følgende forholdsregler:
a) Hold et godt tak med begge hender på
sagen og plasser dine armer for å motstå
trykk fra tilbakeslag. Plasser din kropp på
hver side av bladet, men ikke i linje med
bladet. Tilbakeslag kan forårsake at sagen
hopper bakover, men trykk fra tilbakeslag
kan kontrolleres av brukeren, om riktige
forhåndsregler er tatt.
b) Når sagbladet sitter fast, eller hvis du av
en eller annen grunn må avbryte kuttingen,
skal du slippe opp utløseren og holde
verktøyet helt stille i materialet til skiven har
stanset helt. Prøv aldri å ta verktøyet ut av
arbeidsstykket eller trekke verktøyet bakover
mens sagbladet er i bevegelse, ellers kan
det oppstå tilbakeslag. Finn årsaken til og løs
problemet for å hindre at sagbladet sitter fast
igjen.
c) Når du startet opp sagen i arbeidsstykke,
midtstill bladet i sagsnittet og sjekk at
sagtennene ikke sitter fast i materiale. Hvis
sagbladet sitter fast, kan det komme seg ut av
eller slå tilbake fra arbeidsstykket når verktøyet
startes igjen.
d) Støtt store paneler for å minimere
risikoen for at sagbladet setter seg fast og
tilbakeslag oppstår. Store paneler synker
ofte sammen under sin egen vekt. Støtter må
plasseres under panelet på begge sider, nære
linjen av kuttet og nære kanten av panelet.
e) Ikke bruk sløve eller skadete sagblader.
Uslipte eller feilaktig innstilte blader produserer
smale sagsnitt som forårsaker overdreven
friksjon, bladbøyning og tilbakeslag.
f) Bladdybde og låsespaker for justering av
skråskjæring må være stramme og sikret før
skjæring er utført. Om bladjusteringen skiftes i
løpet av skjæring, kan det forårsake fastsetting
og tilbakeslag.
g) Utvis ekstra forsiktighet når det sages i
eksisterende vegger eller andre blinde
områder. Det utstikkende sagbladet kan skjære
objekter som kan forårsake tilbakeslag.
Side: 127
NORSK
126
Nedre beskyttelse
sikkerhetsanvisninger
a) Før hver bruk må du kontrollere om det
nedre vernedekselet stenger helt. Ikke bruk
sagen hvis det nedre vernedekselet ikke kan
beveges fritt og ikke stenger straks.
Klem og bind nedre vernedeksel aldri fast
i åpnet posisjon. Hvis sagen skulle falle ned
på bakken ved en feiltagelse, kan det nedre
vernedekselet bøyes. Åpne vernedekselet med
tilbaketrekkingsarmen og pass på at det kan
beveges fritt og ikke berører verken sagblad eller
andre deler i alle skjærevinkler og -dybder.
b) Kontroller fjærens funksjon for nedre
vernedeksel. La maskinen gjennomgå
service før bruk, hvis vernedeksel og fjær
ikke virker feilfritt. Skadede deler, klebrige
avleiringer eller sponhauger medfører at nedre
vernedeksel reagerer forsinket.
c) Åpne det nedre vernedekselet manuelt
kun ved spesielle snitt, som „innstikk- og
vinkelsnitt”. Åpne det nedre vernedekselet
med tilbaketrekkingsarmen og slipp den
når sagbladet er trengt inn i arbeidsstykket.
Ved alle andre typer saging må det nedre
vernedekselet fungere automatisk.
d) Legg ikke sagen på arbeidsbenken eller
gulvet uten at nedre vernedeksel dekker
over sagbladet. Et ubeskyttet sagblad som
fortsatt roterer, beveger sagen i motsatt retning
av skjæreretningen og sager alt som er i veien.
Ta hensyn til tiden sagen fortsatt roterer etter at
den er slått av.
MERK: Selv om informasjonen over er for treverk,
skal denne sagen kun brukes for saging i metall. Det
kan forekomme tilbakeslag ved saging i metall.
Ekstra sikkerhetsregler spesifikt for
sirkelsager
• Ikke bruk slipeskiver eller slipeblad.
• Ikke bruk tilbehør for vanntilførsel.
• Ikke forsøk å sage rustfritt stål, armering,
herdet eller varmebehandlet stål, støpejern,
murverk eller ukjente materialer.
• Bruk tvinger eller annen praktisk måte å
sikre og holde arbeidsstykket på et stabilt
underlag. Å holde arbeidsstykket i hendene
eller mot kroppen er ustabilt og kan føre til at du
mister kontroll.
• Posisjoner kroppen til den ene eller andre
siden av bladet, ikke på linje med bladet.
TILBAKESLAG kan føre til at sagen hopper
bakover (se Årsaker til og bruker-forhindring
av tilbakeslag og TILBAKESLAG).
• Luftehull dekker ofte bevegelige deler og
skal unngås. Løstsittende antrekk, smykker eller
langt hår kan bli fanget opp av bevegelige deler.
• Bruk hørselsvern. Eksponering for støy kan
forårsake tap av hørsel.
• Bruk en støvmaske. Å bli utsatt for støvpartikler
kan forårsake pustevansker og mulig skade.
• Ikke bruk sagblader med større eller mindre
diameter enn anbefalt. For opplysninger
om riktig skjærekapasitet henvises du til de
tekniske dataene. Bruk kun sagblader
spesifisert i denne manualen, som er i samsvar
med EN 847-1.
• Når den ikke brukes, plasser sirkelsagen
med skoen ned på et stabilt underlag der
den ikke utgjør noen fare for snubling eller
fall. Noen verktøy med store batteripakker
kan stå på batteripakken, men kan lettes slås
overende.
Øvrige farer
Følgende farer er uløselig knyttet til bruken av
sirkelsager.
– Skader som skyldes berøring av de roterende
delene eller varme deler på verktøyet
Til tross for at man følger relevante
sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr,
er det bestemte farer som ikke kan unngås. Disse
er:
– Hørselsskader.
– Fare for å klemme fingrene når man bytter
tilbehøret.
– Helseskader som skyldes innånding av støv
som oppstår ved arbeid med tre.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Bruk hørselvern.
Bruk vernebriller.
POSISJON FOR DATOKODE (FIG. 1)
Datokoden (u), som også inkluderer produksjonsåret,
står trykt på den delen av huset som utgjør
koblingen mellom verktøyet og batteriet.
Side: 128
NORSK
127
Eksempel:
2013 XX XX
Produksjonsår
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteriladere
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN:
Denne manualen inneholder viktige sikkerhets- og
bruksanvisninger for DCB105 batteriladeren.
• Før du bruker laderen les alle instruksjoner og
advarsels-merker på laderen, batteripakken og
produktet som bruker batteripakken.
ADVARSEL: Fare for støt. Ikke la væske
komme inn i laderen. Det kan resultere i
elektrisk støt.
FORSIKTIG: Fare for brannskader.
For å redusere faren for skader,
lad kun DEWALT oppladbare
batteripakker. Andre typer batterier kan
overoppvarmes og sprekke og føre til
personskader og materielle skader. Ikke
forsøk å lade opp ikke-ladbare batterier.
FORSIKTIG: Barn må holdes under
oppsyn, sørg for at de ikke leker med
apparatet.
MERK: Under visse omstendigheter, når
laderen er tilkoplet strømtilførselen, kan
laderen kortsluttes av fremmedlegemer.
Fremmedlegemer av ledende art
som, men ikke begrenset til, slipestøv,
metallspon, aluminiumsfolie, og enhver
oppbygging av metallpartikler skal ikke
komme inn i laderens hulrom. Kople
alltid laderen fra strømtilførselen når
det ikke er en batteripakk i hulrommet.
Kople fra laderen før rengjøring.
• IKKE forsøk å lade batteripakken med
andre ladere enn de som er nevnt i denne
manualen. Laderen og batteripakken er spesielt
designet for å jobbe sammen.
• Disse ladere er ikke ment for annen bruk
enn lading av DEWALT oppladbare batterier.
Annen bruk kan resultere i brannfare og/eller
elektrisk støt.
• Ikke utsett laderen for regn eller snø.
• Dra i kontakten og ikke ledningen når du
kople laderen fra strømmen. Dette reduserer
faren for skade på kontakten og ledningen.
• Påse at ledningen er plassert slik at den ikke
tråkkes på, snubles i eller på annen måte
utsettes for skade eller påkjenning.
• Ikke bruk skjøteledning med mindre det er
helt nødvendig. Bruk av feil skjøteledning kan
resultere i brannfare og/eller elektrisk støt.
• Ved bruk av en lader utendørs, sørg alltid
for tørr plassering og bruk en skjøteledning
som passer for utendørs bruk. Bruk av
en skjøteledning beregnet for utendørs bruk
reduserer risikoen for elektrisk støt.
• Ikke blokker ventilasjonsåpningene på
laderen. Ventilasjonsåpningene er plassert
på toppen og sidene av laderen. Plasser
laderen et sted unna varmekilder.
• Ikke bruk lader med skadet ledning eller
kontakt — bytt dem ut med en gang.
• Ikke bruk laderen dersom den har fått
et slag, er mistet i gulvet eller skadet på
annen måte. Lever den på et autorisert
serviceverksted.
• Ikke ta laderen fra hverandre; lever den på
et autorisert serviceverksted når service eller
reparasjon trenges. Å sette den sammen feil
kan resultere i elektrisk støt eller brann.
• Dersom ledningen er skadet må den byttes
ut med en gang av produsenten, dens
serviceagent eller lignende kvalifisert person for
å unngå farer.
• Kople laderen fra strømtilførselen før
du begynner med rengjøring. Dette
reduserer faren for elektrisk støt. Fjerning av
batteripakken reduserer ikke denne faren.
• ALDRI forsøk på kople 2 ladere sammen.
• Laderen er designet for å bruke standard
230 V elektrisk strøm. Ikke forsøk å bruke
den på annen spenning. Dette gjelder ikke
billaderen.
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN
Ladere
Laderen DCB105 kan bruke 10,8 V, 14,4 V og
18 V Li-Ion (DCB121, DCB123, DCB140, DCB141,
DCB142, DCB143, DCB180, DCB181, DCB182 og
DCB183) batteripakker.
Denne laderen trenger ingen justeringer, og er
designet til å være så enkle som mulig å bruke.
Ladeprosedyre (fig. 2)
1. Plugg inn laderen i en passende 230 V
stikkontakt før du setter inn batteripakken.
2. Sett batteripakken (i) i laderen, pass på at
pakken sitter godt i laderen. Det røde (lade)
lyset blinker kontinuerlig som indikasjon på at
ladeprossessen er startet.
Side: 129
NORSK
128
3. Når ladingen er ferdig, indikeres dette ved at det
røde lyset står på kontinuerlig. Pakken er fullt
ladet, og kan brukes nå eller bli igjen i laderen.
MERK: For å sikre maksimum ytelse og levetid på
Li-Ion batterier, lad batteriet helt opp før første gangs
bruk.
Ladeprosess
Se tabellen under for ladestatus på batteripakken.
Ladestatus
Lader –– –– –– ––
Fullt ladet ––––––––––––––––––
Forsinkelse ved
varm/kald pakke –– • –– • –– • –– •
x problem pakke eller lader • • • • • • • • • • • •
problem strømkabel •• •• •• •• •• ••
Denne laderen vil ikke lade en feilaktig batteripakke.
Laderen vil indikere feilaktig batteripakke ved at
den ikke lyser, eller ved å indikere blinkemønster for
problem pakke eller lader.
MERK: Dette kan også tyde på et problem med
laderen.
Dersom laderen indikerer er problem, ta med lader
og batteripakke til et servicesenter for testing.
Forsinkelse for varm/kald pakke
Når laderen registrerer at batteriet er for varmt eller
for kaldt, starter den automatisk en forsinkelse ved
varm/kald pakke, og utsetter ladingen til batteriet
har nådd en passende temperatur. Laderen kobler
deretter automatisk til lademodus. Denne funksjonen
sikrer maksimal levetid for batteriet.
XR Li-ione verktøy er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem som vil beskytte batteriet mot
overlading, overoppvarming eller dyp utlading.
Verktøyet vil automatisk slå seg av når det
elektroniske beskyttelsessystemet aktiveres. Hvis
dette oppstår, må Li-Ion-batteriet settes i laderen til
det er fulladet.
En kald batteripakke vil lade med omtrent halve
hastighetene av en varm batteripakke. Batteripakken
vil lade langsommere gjennom hele ladesyklusen, og
vil ikke gå tilbake til maksimal ladehastighet selv om
batteriet blir varmt.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteripakker
Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når
du bestiller nye batteripakker.
Batteripakken er ikke helt oppladet når det er
nytt. Før du bruker batteripakken og laderen, les
sikkerhetsanvisningene under og følg de angitte
ladeprosedyrene.
LES ALLE INSTRUKSJONER
• Ikke lad eller bruk batteripakken i
eksplosive omgivelser, slik som i nærheten
av brennbare væsker, gasser eller støv.
Innsetting eller uttak av batteripakken kan
antenne støvet eller gassen.
• Tving aldri batteripakken inn i laderen. Ikke
modifiser batteripakken på noen måte for
å passe inn i en ikke-kompatibel lader idet
batteripakken kan sprekke og forårsake
alvorlig personskade.
• Lad batteripakkene kun i egnede DEWALT
ladere.
• IKKE sprut på eller senke ned i vann eller andre
væsker.
• Ikke lagre eller bruk verktøyet eller
batteripakken på steder der temperaturen
kan nå eller overstige 40 °C (105 °F) (som
utenfor skur eller metallbygg på sommeren).
• For best resultat, pass på at batteripakken er
helt oppladet før bruk.
ADVARSEL: Forsøk aldri å åpne
batteripakken av noen årsak. Ikke sett i
laderen dersom batteripakkens ytre er
sprukket eller skadet. Ikke knus, slipp
i gulvet eller skad batteripakken. Ikke
bruk en batteripakke eller lader som har
fått et slag, er mistet i gulvet, påkjørt
eller skadet på annen måte (f.eks.
gjennomboret av en spiker, slått med
hammer, tråkket på). Det kan resultere
i elektrisk støt. Skadede batteripakker
skal leveres til servicesenteret for
gjenvinning.
FORSIKTIG: Legg verktøyet på
siden på et stabilt underlag hvor det
ikke utgjør noen fare for snubling
eller velting. Noen verktøy med
store batteripakker står oppreist på
batteripakken, men kan lett slås over
ende.
SPESIELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR LITIUM ION
(Li-Ion)
• Ikke brenn batteripakken selv om den
er alvorlig skadet eller fullstendig utslitt.
Batteripakken kan eksplodere i en brann. Giftige
gasser og materialer oppstår når man brenner
litium ion-batteripakker.
• Hvis batteriets innhold kommer i kontakt
med huden, vasker du området med mild
Side: 130
NORSK
129
såpe og vann. Hvis du får batterivæske på
øyet, skyller du det åpne øyet i 15 minutter
eller til irritasjonen gir seg. I tilfelle det trengs
medisinsk tilsyn, er batteriets elektrolytt
sammensatt av en blanding av organiske
karbonater og litium-salter.
• Innholdet i åpne battericeller kan forårsake
irritasjon av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk
medisinsk ettersyn hvis symptomene vedvarer.
ADVARSEL: Fare for brannskader.
Batterivæsken kan antennes hvis den
utsettes for gnister eller flammer.
Batteripakke
BATTERITYPE
DCS373 bruker 18 volts batteripakker.
DCB180, DCB181, DCB182 eller DCB183
batteripakker kan brukes. Se Tekniske data for mer
informasjon.
Anbefalinger for lagring
1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og
ikke utsatt for direkte solskinn samt for sterk
varme eller kulde. For optimal batteriytelse og
levetid bør batteripakker lagres i romtemperatur
når de ikke er i bruk.
2. For lang tids lagring, anbefales det for optimalt
resultat å lagre en fullt ladet batteripakke på et
kjølig og tørt sted uttatt av laderen.
MERK: Batteripakker bør ikke lagres fullt utladet.
Batteripakken må lades opp igjen før bruk.
Merking på laderen og batteripakken
I tillegg til piktogrammene som er brukt i denne
håndboken, viser merkene på laderen og batteriet
følgende piktogrammer:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Batteriet lader.
Batteriet ladet.
Forsinkelse ved varm/kald pakke.
x Problem pakke eller lader.
Problem strømkabel.
Ikke undersøk med strømførende
gjenstander.
Ikke lad skadede batteripakker.
Bruk bare DEWALT batteripakker, andre
kan sprekke og forårsake personskader
og skader på materiell.
Ikke utsett for vann.
Få byttet defekte ledninger omgående.
Lades kun mellom 4 °C og 40 °C.
Deponer batteripakken på miljøvennlig vis.
Ikke brenn batteripakken.
Lader opp Li-Ion batteripakker.
Se Tekniske data for ladetid.
Kun for innendørs bruk.
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Trådløs metallsirkelsag
1 30-tenners blad
1 Sekskantnøkkel
2 Li-ion batteripakker (M2-modeller)
1 Koffert
1 Lader
1 Instruksjonshåndbok
1 Sammenstillingstegning
MERK: Batteripakker, ladere og utstyrsbokser er
ikke inkludert i N-modeller.
• Kontroller skader på verktøyet, deler eller
tilbehør som kan ha inntruffet under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå
denne håndboken før bruk.
Beskrivelse (fig. 1, 4–6)
ADVARSEL: Aldri modifiser
elektroverktøyet eller noen del av
det. Dette kan føre til materiell- eller
personskader.
Side: 131
NORSK
130
a. Vippebryter
b. Avtrekkerbryter låsebryter
c. Dybdejusteringsspake
c. Spindellåseknapp
e. Snittindikator
f. Festeskrue for blad
g. Nedre beskyttelse
h. Nedre beskyttelse løftespak
i. Batteripakke
j. Se-vindu
k. Sko
l. Sekskantnøkkel
m. Låseknapp for batteriet
n. Hovedhåndtak
o. Sidehåndtak
p. Ladeindikator batteri (fig. 4)
q. Indre festeskive (fig. 5, 6)
r. Ytre festeskive (fig. 5, 6)
s. Sagspindel (fig. 5, 6)
t. Blad (fig. 5, 6)
BRUKSOMRÅDE
Denne metallsirkelsagen er ment for profesjonell
bruk til saging av tynne metallplater og små
metallstrukturer.
IKKE bruk under våre forhold eller i nærheten av
antennelige væsker eller gasser.
Denne sirkelsagen er et profesjonelt elektrisk verktøy.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Tilsyn
er nødvendig når uerfarne brukere skal bruke dette
verktøy.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av
personer (inkludert barn) med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner, eller mangel på
erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn
av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn
skal aldri forlates alene med dette produktet.
ADVARSEL: Ikke foreta dykk-kutt eller
lomme-kutt med denne sagen.
VINDU (FIG. 1)
ADVARSEL: Ikke bruk sagen med
skadet eller manglende sikte eller
vindu. Dersom vinduet er skadet eller
mangler, lever sagen til service på et
autorisert servicesenter. Dersom sagen
brukes uten vinduet kan metallspon
gå gjennom beskyttelsen og føre til
personskader.
FORSIKTIG: Ikke bruk olje eller
skjærevæske med metallsagen.
Ikke bruk rengjøringsvæsker for å
rengjøre vinduuet. Rengjøringsvæsker,
skjærevæsker eller olje kan skade
plastfolien i vinduet og forhindre trygg
bruk av sagen.
Sagen er utstyrt med et vindu (j) på siden av den
øvre beskyttelsen. Dette vinduet lar brukeren se
sagelinjen på materialet som sages.
SAGSKO (FIG. 1)
Fronten på sagskoen (k) har en snittindikator (e) som
lar brukeren skyve sagen langs sagelinjen. Ved å
rette inn sagelinjen med sporet foran på skoen og
sntrere den ved hjelp av den modifiserte V-formede
snittindikatoren kan brukeren lett holde bladet langs
sagelinjen. Dersom sagelinjen er synlig gjennom den
smaleste delen av snittindikatoren, vil bladet gå rett
gjennom sagelinjen.
ARBEIDSLYS
Sagen er utstyrt med arbeidslys som aktiveres
når avtrekkerbryteren holdes inne. Lyset slås av
automatisk 20 sekunder etter at avtrekkerbryteren
slippes. Dersom du fortsetter å holde avtrekkeren
inne, forblir arbeidslyset på.
MERK: Arbeidslyset er for å belyse den nærmeste
arbeidsflaten, og er ikke ment å brukes som lykt.
Sikkerhet ved bruk av elektrisitet
Den elektriske motoren er kun beregnet på én
bestemt spenning. Sjekk alltid at spenningen i
batteripakken stemmer overens med spenningen
på klassifiseringsskiltet. Sjekk også at spenningen i
laderen stemmer med nettspenningen.
Denne DEWALT-laderen er dobbeltisolert
i samsvar med EN 60335. Det er derfor
ikke påkrevd å bruke jordledning.
Hvis ledningen er skadet må den skiftes ut med
en spesialledning som kun er tilgjengelig gjennom
DEWALTS serviceorganisasjon.
Skjøteledningsbruk
Bruk ikke skjøteledning med mindre det er helt
nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning som
passer til inngangseffekten i laderen (se tekniske
spesifikasjoner). Minste lederstørrelse er 1 mm2;
maks. lengde er 30 m.
Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid vikle
kabelen helt av først.
Side: 132
NORSK
131
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for alvorlig personskade, slå av
verktøyet og koble fra batteripakken
før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr
eller tilbehør. En utilsiktet oppstart kan
føre til personskader.
ADVARSEL: Bruk kun batteripakker og
ladere fra DEWALT.
Sette inn og ta av batteripakke
på verktøyet (fig. 3)
MERK: For best resultat, pass på at batteripakken
er helt oppladet før bruk. Lampen slår seg av uten
varsel når batteriet er helt utladet.
FOR Å INSTALLER BATTERIPAKKEN I VERKTØYETS
HÅNDTAK
1. Rett inn batteripakken (i) mot skinnene i
håndtaket (fig. 3).
2. Skyv den inn i håndtaket til batteripakken er
godt festet i verktøyet, pass på at den ikke
løsner.
FOR Å FJERNE BATTERIPAKKEN FRA VERKTØYET
1. Trykk batteriets festeknapp (m) og trekk batteriet
bestemt ut av håndtaket.
2. Sett batteripakken i laderen som beskrevet i
laderavsnittet i denne manualen.
LADEINDIKATOR BATTERIPAKKER (FIG. 4)
Noen DEWALT batteripakker inkluderer en
ladeindikator som består av tre grønne LED
som indikerer hvor mye lading som er igjen i
batteripakken.
For å aktivere ladeindikatoren, trykk og hold
indikatorknappen (p). En kombinasjon av tre grønne
LED-lys vil lyse og vise gjenværende lading. Dersom
gjenværende lading av batteriet er under brukbar
grense, vil ingen lys tennes og batteriet må lades
opp.
MERK: Ladeindikatoren er bare an indikasjon av
gjenværende lading i batteripakken. Den gir ingen
indikasjon på om verktøyet fortsatt kan brukes, og
kan variere med produktkomponentene, temperatur
og brukerens bruksområde.
Avtrekker-bryter (fig. 1)
ADVARSEL: Dette verktøyet har ingen
mulighet for å låse avtrekkerbryteren i
PÅ posisjon, og skal aldri låses i PÅ ved
noen andre metoder.
Sagen styres av en avtrekkerbryter (a) og
låseknapp (b). Låseknappen må trykkes inn før
avtrekkerbryteren kan slå på sagen. Ved å slippe
avtrekkeren slås sagen av.
Utskifting av blad (fig. 1, 5–7)
MONTERING AV BLAD
1. Sett den indre festeskiven (r) på sagspindelen
(t) med den store flaten utover mot bladet
(fig. 5, 6).
2. Trekk tilbake nedre bladbeskyttelse (g) og
legg bladet (t) på sagspindelen mot den indre
festeskiven (q), pass på at bladet roterer i
korrekt retning (retningspilen på sagbladet
og tennene skal peke i samme retning som
retningspilen på sagen). Gå ikke ut fra at
merkingen på bladet vil peke mot deg ved
korrekt installering. Når du trekker tilbake nedre
beskyttelse for å installere bladet, kontroller at
tilstand og funksjon av nedre bladbeskyttelse er
tilfredsstillende. Pass på at den beveger seg fritt
og ikke rører bladet eller noen annen del, i alle
kuttvinkler og dybder.
3. Legg den ytre festeskiven (r) på sagspindelen
(s) med den store flaten mot bladet (t) med den
skrå siden ut.
4. Skru bladets festeskrue (f) inn i sagspindelen for
hånd. (Skruen er venstregjenget og må skrus
mot klokken for å festes. Se pilen i figur 7A.)
5. Trykk inn spindelens låseknapp (d) mens du
skrus spindelen med sekskantnøkkelen (l, fig. 1)
til spindellåsen går i lås og bladet stopper å
rotere.
6. Stram bladets klemskrue godt ved bruk av
sekskantnøkkelen.
MERK: Sett aldri på spindellåsen mens
sagen går, og aldri sett den på for å
stoppe verktøyet. Vri aldri på sagen
mens spindellåsen er på. Dette kan gi
alvorlige skader på sagen.
SKIFTE BLAD
1. For å løsne bladets festeskrue (f), trykk inn
spindelens låseknapp(d) og vri sagspindelen (s)
med sekskantnøkkelen (l) til spindellåsen låser
og bladet stopper å rotere. Mens spindellåsen
er låst, vri bladets låseskrue med klokken
ved hjelp av sekskantnøkkelen. (Skruen er
venstregjenget og må skrus med klokken for å
løsnes. Se pilen i figur 7B.)
2. Ta kun av bladets festeskrue (f) og ytre
festeskive (r). Ta av det brukte bladet.
3. Fjern alle metallspon og fliser som kan ha
samlet seg i beskyttelsen, og kontroller at nedre
Side: 133
NORSK
132
bladbeskyttelse er i god stand og fungerer
korrekt, som beskrevet over. Ikke smør dette
området.
4. Velg korrekt blad for bruksområdet (se Blad).
Bruk alltid blad av korrekt størrelse (diameter)
med korrekt størrelse og form på senterhull for
montering på sagspindelen. Pass alltid på at
anbefalt maksimal hastighet (rpm) på sagbladet
er lik eller større enn sagens hastighet (rpm).
5. Følg trinn 2 til 6 under Installering av blad,
pass på at bladet roterer i korrekt retning.
NEDRE BLADBESKYTTELSE
ADVARSEL: Under visse bruksforhold
kan metallspon feste seg i overflatene
på nedre beskyttelse, og føre til at
nedre beskyttelse skrubber mot øvre
beskyttelse. Kontroller funksjonen av
nedre beskyttelse før hver bruk og fjern
eventuelt spon som har festet seg.
ADVARSEL: Nedre bladbeskyttelse
er en sikekrhetsfunksjon som
reduserer faren for alvorlige
personskader. Bruk aldri sagen
dersom nedre bladbeskyttelse
mangler, er skadet eller ikke
fungerer ordentlig. Ikke stol på at
nedre bladbeskyttelse beskytter deg
under alle forhold. Din sikkerhet
avhenger av at alle advarsler og
forsiktighetsregler følges, samt av
korrekt bruk av sagen. Kontroller
at nedre bladbeskyttelse lukker
ordentlig før bruk, som beskrevet i
Ekstra sikkerhetsregler for sirkelsager.
Dersom nedre bladbeskyttelse
mangler eller ikke fungerer
ordentlig, få service på sagen før
bruk. For å sikre at produktet er
trygt og pålitelig, bør reparasjoner,
vedlikehold og justeringer foretas
av et autorisert servicesenter
eller en annen kvalifisert
serviceorganisasjon, og det skal
alltid brukes identiske reservedeler.
BLAD
ADVARSEL: For å redusere faren for
øyeskader, bruk alltid øyebeskyttelse.
Karbid er et hardt men sprøtt materiale.
Fremmedlegemer i arbeidsstykket som
som ståltråd eller spikere kan føre til
at bits sprekker eller brekker. Bruk kun
sagen når korrekt sagbladbeskyttelse er
satt på. Monter bladet godt med korrekt
rotasjonsretning før bruk, og bruk alltid
rene, skarpe blad.
Blad Diameter Tenner Bruksområde
DT1212-QZ 140 mm 30 Generell saging
(5-1/2") av jernholdige
metaller
Dersom du trenger assistanse med hensyn til blad,
vennligst kontakt din lokale DEWALT forhandler.
TILBAKESLAG
Tilbakeslag er en plutselig reaksjon på et
fastklemt eller feiljustert sagblad og forårsaker
at en ukontrollert sag reiser seg opp og ut av
arbeidsstykket mot operatøren. Når bladet er
festklemt ved at snittet lukker seg, blir bladet
sittende fast og motorens reaksjon fører enheten
raskt tilbake mot operatøren; Dersom bladet blir
vridd eller feilinnrettet i kuttet kan tennene bak
på bladet grave seg inn i treverkets overflate og
forårsake at bladet kommer ut av snittet og hopper
tilbake mot operatøren.
Tilbakeslag er mer sannsynlig ved de følgende
forhold:
1. DÅRLIG OPPSTØTTING AV
ARBEIDSSTYKKET
A. Nedheng eller dårlig innfesting av avkappet
del av arbeidsstykket kan føre til at bladet
knipes fast og gi tilbakeslag (fig. 9).
B. Dersom det sages i arbeidsstykker som
kun er støttet opp i endene kan dette gi
tilbakeslag. Ettersom materialet blir svakere
vil det henge ned , lukke sagsporet og knipe
fast bladet (fig. 9).
C. Ved å kutte av en vektstang, eller
overhengende del av arbeidsstykket vertikalt
nedenfra og opp, kan det gi tilbakeslag. Det
avkappede stykket vil falle ned og knipe fast
bladet.
D. Ved å sage av lange smale striper kan det gi
tilbakeslag. De avsagede stripene kan henge
ned eller vris slik at sagsporet lukkes og
kniper fast bladet.
E. Dersom nedre beskyttelse hekter seg i en
kant under materialet som sages, kan det et
øyeblikk redusere brukerens kontroll. Sagen
kan løfte seg delvis ut av kuttet og øke
sjansen for at bladet vrir seg.
2. FEIL DYBDEINNSTILLING AV SAGEN
For mest mulig effektiv saging bør bladet bare
gå langt nok gjennom for å vise en tann som
vist i figur 8. Dette lar skoen støtte bladet og
minimaliserer vridning og kniping i materialet. Se
avsnitt Dybdejustering.
3. BLADVRIDNING (FEIL INNRETTING I
SPORET)
Side: 134
NORSK
133
A. Ved å skyve hardere i sporet kan føre til at
bladet vrir seg.
B. Ved å prøve å svinge sagen i sporet (komme
tilbake til den merkede linjen) kan det føre til
at bladet vrir seg.
C. Ved å strekke deg for langt eller bruke sagen
med dårlig kroppskontroll (ute av balanse)
kan føre til at bladet vrir seg.
D. Ved å endre håndtak eller kroppsstilling
under bruken kan føre til at bladet vrir seg.
E. Ved å trekke tilbake sagen for å rengjøre
bladet kan bladet vri seg.
4. BRUK AV SLØVE ELLER SKITNE BLAD
Sløve blad kan føre til stor belastning på
sagen. For å kompensere vil brukeren vanligvis
skyve hardere på maskinen, som fører til mer
belastning på maskinen og kan føre til at
bladet vrir seg i sporet. Slitte blad kan også ha
utilstrekkelig klaring, som kan føre til økt tendens
til fastkjøring og større belastning.
5. OMSTART AV SAGING MED BLADETS
TENNER KILT MOT MATERIALET
Sagen bør ha fått full hastighet før du starter å
sage eller omstart av saging etter at maskinen
er stoppet med bladet i sporet. Dersom det ikke
gjøres kan det gi tilbakeslag.
Andre forhold som akn føre til kniping, vridning eller
feilinnretting av baldet kan også gi tilbakeslag. Se
avsnittene Ekstra sikkerhetsanvisninger for alle
sager og Blad for prosedyrer og teknikker som kan
redusere faren for tilbakeslag.
Dybdejustering (fig. 8)
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for alvorlig personskade, slå av
verktøyet og koble fra batteripakken
før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr
eller tilbehør. En utilsiktet oppstart kan
føre til personskader.
Metallsagen er utstyrt med en roterende sko som
lar brukeren stille inn dybden av sagen. For mest
effektiv saging, sett dybdejusteringen slik at en
tann av bladet stikker gjennom materialet som skal
sages. Denne distansen er fra tuppen av sagtannen
til bunnen av hakket foran tannen. Dette holder
bladfirksjonen på et minimum, fjerner metallspon fra
sporet, gir kjøligere og raskere safging og reduserer
faren for tilbakeslag.
JUSTER SAGDYBDEN.
1. Legg materialet du skal sage langs bladet som
vist.
2. Merk av hvor mye tennene stikker ned under
materialet.
3. Løsne dybdejusteringsspaken (c) flytt skoen for
å endre sagedybden.
4. Trekk godt til igjen dybdejusteringsspaken.
Arbeidstykke støtte (fig. 9)
SAGING AV METALLPLATER
Figur 9 viser rett og feil måte å støtte opp en stor
plate. For å unngå tilbakeslag, støtt opp materialet
nært sagsporet. Ikke støtt opp lenger unna
sagsporet. Dersom materialet støttes opp for langt
unna sagsporet, vil det binde bladet og føre til
tilbakeslag. Ved saging av striper, hold bladet minst
1/2” (omtrent 13 mm) fra kanten av materialet. Tynne
striper kan føre til fastkjøring, tilbakeslag og øker
faren for personskader.
SAGING AV FIRKANTEDE METALLEMNER
Fest materialet du skal sage på en arbeidsbenk eller
en annen arbeidsflate som vist over.
Saging (fig. 10, 11)
1. Hold sagen godt med begge hender. Figur 10
viser omtrentlig håndplassering. Hold kroppen
på en side av saglinjen du skal følge. Dette vil
beskytte deg mot skader fra tilbakeslag.
2. Når du kapper ender av firkantede metallemner,
plasser den bredeste delen av skoen på
den delen av materialet som er festet til
arbeidsbenken eller annet underlag, ikke på
den delen av materialet som vil falle av etter
sagingen.
3. Trykk inn avtrekkerbryteren og la sagen få
full hastighet før bladet settes i kontakt med
materialet som skal kuttes (fig. 11).
4. Skyv sagen forover med en hastighet som lar
bladet kutte uten særlig motstand.
5. Når du avslutter et kutt, slipp avtrekkerbryteren
og la bladet stoppe før du løfter sagen
fra arbeidsstykket. Når du løfter sagen vil
beskyttelsen automatisk lukke seg under bladet.
RETTE PÅ ET KUTT
Dersom sporet ditt begynner å avvike fra sagelinjen,
ikke prøv å tvinge sagen inn igjen. Ved å tvinge
den inn kan sagen låse seg og gi tilbakeslag. Slipp
istedet avtrekkerbryteren og la bladet komme til full
stopp. Trekk så sagen ut av sporet. Start om igjen
sagen og gå inn i sporet igjen, følg nå den ønskede
linjen.
FORSIKTIG: Ikke kapp bolter ved hjelp
av metallsagen. Det kan føre til skader
på sagen og til personskader.
Side: 135
NORSK
134
Øke bladets levetid
For å øke bladets levetid, følg disse rådene:
• Ikke tving bladet gjennom materialet. Sagen skal
sage i sitt eget tempo i konstant hastighet.
• Skift ut blad når det ikke lenger er lett å skyve
sagen gjennom materialet, når motoren
belastes hardt eller dersom det utvikles mye
varme fra bladet.
• Hold bunnen av sagen godt mot metallet som
sages.
• Dersom metallet du sager i vibrerer eller rister,
fest om igjen materialet så nært sagsporet som
mulig og reduser sagehastigheten.
BRUK
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for alvorlig personskade, slå av
verktøyet og koble fra batteripakken
før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr
eller tilbehør. En utilsiktet oppstart kan
føre til personskader.
ADVARSEL: Bruk alltid riktig
hørselsvern. Under visse
omstendigheter og ved langvarig bruk
kan støy fra dette produktet bidra til
svekket hørsel.
Anvisninger for bruk
ADVARSEL!
• Følg alltid sikkerhetsanvisninger og
gjeldende forskrifter.
• Forsikre deg om at materialet som
skal sages er sikkert på plass.
• Bruk kun forsiktig trykk på verktøyet
og ikke bruk sidetrykk på sagbladet.
Om mulig, arbeid med sagskoen
presset mot arbeidsdelen. Dette
forhindrer skade på bladet og
forhindrer verktøyet fra rykking og
vibrering.
• Unngå overbelastning.
• La bladet gå fritt noen få sekunder før
du begynner å skjære.
Korrekt plassering av hendene
(fig. 10)
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, skal man ALLTID
ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, skal man ALLTID holde
godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Korrekt håndplassering er en hånd på
hovedhåndtaket (n), med den andre hånden på
ekstrahåndtaket (o), som vist i figur 10, for å kunne
styre sagen godt.
VEDLIKEHOLD
Elektriske verktøy fra DEWALT er laget for lang
tids bruk med minimalt vedlikehold. Kontinuerlig
tilfredsstillende funksjonalitet er betinget av riktig
behandling og regelmessig rengjøring.
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for alvorlig personskade, slå av
verktøyet og koble fra batteripakken
før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr
eller tilbehør. En utilsiktet oppstart kan
føre til personskader.
Bytting av siktevindu (fig. 1)
ADVARSEL: Ikke bruk sagen med
skadet eller manglende sikte eller
vindu. Dersom vinduet er skadet eller
mangler, lever sagen til service på et
autorisert servicesenter. Dersom sagen
brukes uten vinduet kan metallspon
gå gjennom beskyttelsen og føre til
personskader.
Siktevinduet (j) skal skiftes av et autorisert DEWALT
servicesenter.
FORSIKTIG: Ikke bruk
rengjøringsvæsker på siktevinduet, for
å unngå at det blir matt og gjør bruk av
sagen utrygg. Bruk trykkluft for å fjerne
akkumulert støv fra innsiden av siktet og
vinduet, Bruk vernebriller når du utfører
dette.
Laderen og batteripakken er vedlikeholdsfrie. Det er
ingen deler inne i den som kan vedlikeholdes.
Smøring
Dette elektriske verktøyet trenger ikke smøring.
Side: 136
NORSK
135
Rengjøring
ADVARSEL: Blås smuss og støv ut
av verktøyhuset med tørr luft så ofte
som du ser at smuss legger seg i og
rundt lufteåpningene. Bruk godkjent
øyebeskyttelse og godkjent støvmaske
når du utfører denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk
oppløsningsmidler eller andre sterke
kjemikalier for rengjøring av ikke-
metalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene
brukt i disse delene. Bruk en klut fuktet
kun med vann og mild såpe. Pass på at
det aldri kommer væske inn i verktøyet.
Legg aldri noen av verktøydelene i vann.
RENGJØRINGSINSTRUKSJONER FOR LADER
ADVARSEL: Fare for elektrisk
støt. Frakople laderen fra
vekselstrømkontakten før rengjøring.
Smuss og fett kan fjernes fra eksteriøret
av laderen ved bruk av en klut eller myk
ikke-metallisk børste. Ikke bruk vann eller
andre rengjøringsmidler.
Ekstrautstyr
ADVARSEL: Siden tilbehør som ikke
leveres av DEWALT ikke er testet med
dette produktet, kan det være farlig å
bruke slikt tilbehør. Reduser risikoen for
personskade ved å kun bruke tilbehør
som anbefales av DEWALT sammen
med dette produktet.
Bruk kun 140 mm (5-1/2") DEWALT metallsagblad
med 20 mm festehull.
Ta kontakt med en forhandler for informasjon om
ekstrautstyr.
Miljøvern
Separat innsamling. Dette produktet
skal ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Hvis du en dag finner ut at DEWALT-produktet
må skiftes eller du ikke lenger har bruk for det,
skal du ikke kaste det sammen med det vanlige
husholdningsavfallet. Sørg for at produktet innsamles
separat.
Separat innsamling av brukte produkter
og pakkematerialer gjør det mulig å
gjenvinne materialer og bruke dem på
nytt. Gjenbruk av gjenvunne materialer
reduserer forurensning og
etterspørselen etter råvarer.
Lokale forskrifter kan inneholde bestemmelser
om separat innsamling av elektriske produkter fra
hjemmet, ved søppelfyllinger eller hos forhandleren
når du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har et anlegg for innsamling og gjenvinning
av DEWALT-produkter som ikke kan brukes lenger.
Send produktet til et autorisert servicesenter som
kan samle inn produkter på dine vegne og anvende
denne tjenesten.
Finn nærmeste autoriserte servicesenter ved å
ta kontakt med nærmeste DEWALT-kontor på
adressen som er oppført i denne brukerhåndboken.
Du finner også en liste over autoriserte servicesentre
for DEWALT og utførlig informasjon om service og
kontaktpersoner på Internett på www.2helpU.com.
Oppladbar batteripakke
Denne langtids batteripakken må lades på nytt når
den ikke lenger produserer nok strøm til jobber som
enkelt kunne utføres tidligere. Ta hensyn til miljøet
når batteripakken må kasseres:
• Lad batteripakken helt ut, og ta den ut av
verktøyet.
• Li-Ion celler kan gjenbrukes. Lever dem til
forhandleren eller en lokal gjenbruksstasjon. De
innleverte batteripakkene vil gjenbrukes eller
avfallsbehandles korrekt.
Side: 137
NORSK
136
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på
produktene sine og tilbyr en enestående
garanti for profesjonelle brukere av
produktet. Denne garantierklæringen
kommer i tillegg til, og har på ingen
måte negativ innvirkning på, dine
kontraktsmessige rettigheter som
profesjonell bruker eller på dine lovfestede
rettigheter som privat, ikke-profesjonell
bruker. Garantien er gyldig innen områdene
tilhørende medlemslandene i den
Europeiske Union (EU) og det Europeiske
Frihandelsområdet (EFTA).
• 30-DAGERS RISIKOFRI
TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med
ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan
du ganske enkelt returnere det innen
30 dager, komplett med alle de originale
komponentene slik du kjøpte det, til
innkjøpsstedet for å få full refusjon.
Produktet må ha blitt utsatt for rimelig
slitasje og kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Dersom du har behov for vedlikehold eller
service på ditt DEWALT-verktøy i de første
12 månedene etter kjøpet, får du 1 service
gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en
autorisert DEWALT reparatør. Kvittering må
fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer
tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke
sviktet under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt
på grunn av material- eller produksjonsfeil
innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer
DEWALT å bytte ut alle defekte deler
vederlagsfritt eller – etter vårt skjønn – å
erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig
anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig
slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av
uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises;
• Produktet returneres komplett med alle
originale komponenter.
Dersom du har et krav, kontakt
forhandleren eller finn nærmeste
autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT
katalogen, eller kontakt ditt DEWALT
kontor på adressen som angitt i denne
bruksanvisningen. En liste av autoriserte
DEWALT reparatører og informasjon om
vår etter-salg service finner du på internett
under: www.2helpU.com.

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om DeWalt DCS373 ennå.

Spør et spørsmål om DeWalt DCS373

Har du et spørsmål om DeWalt DCS373 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DCS373. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DCS373 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.