DCS335

DeWalt DCS335 manual

DCS335

Manual for DeWalt DCS335 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 160 sider.

Side: 1
88 Norsk avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden. En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden. Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte operatøren mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like verktøy og tilbehør, holde hendene varme, organisere arbeidsmønster. Overensstemmelseserklæring med EU Maskineridirektiv Batteridrevet stikksag DCS334, DCS335 DeWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under Tekniske data er i samsvar med: 2006/42/EU, EN62841-1:2015, EN62841-2-11:2016. Disse produktene samsvarer også med direktiv 2014/30/EF og 2011/65/EF. For mer informasjon, vennligst kontakt DeWALT på følgende adresser eller se baksiden av håndboken. Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DeWALT. Markus Rompel Teknisk direktør DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11, D-65510 Idstein, Tyskland 23.05.2018 ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik at skaderisikoen kan reduseres. Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået de enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær spesielt oppmerksom på disse symbolene.  FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller alvorlig personskade.  ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade.  FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller moderat personskade. Gratulerer! Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy. Tekniske data DCS334 DCS335 Spenning VDC 18 18 Type 1 1 Batteritype Li-Ion Li-Ion Turtall, ubelastet min-1 0–3200 1000–3200 Slaglengde mm 26 26 Sagedybde i tre mm 135 135 aluminium mm 25 25 stål mm 10 10 Justering av avfasingsvinkelen ˚ 0–45 0–45 Vekt (uten batteripakke) kg 2.1 2,0 Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN62841-2-11: LPA (lydtrykksnivå) dB(A) 84 86 LWA (lydeffektnivå) dB(A) 95 97 K (usikkerhet for det angitte støynivå) dB(A) 3 3 Vedsagingavplater Håndtak Verdi vibrasjonsutslipp ah,B = m/s2 7,0 5,3 Usikkerhet K = m/s2 1,5 1,5 Hode Verdi vibrasjonsutslipp ah,B = m/s2 – 13,3 Usikkerhet K = m/s2 – 3,6 Ved kapping av tynnplater Håndtak Verdi vibrasjonsutslipp ah,M = m/s2 5,8 5,1 Usikkerhet K = m/s2 1,5 1,5 Hode Verdi vibrasjonsutslipp ah,M = m/s2 – 8,1 Usikkerhet K = m/s2 – 2,3 Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte tester gitt i EN62841, og kan brukes til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til forberedende vurdering av eksponering.  ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene BATTERIDREVET STIKKSAG DCS334, DCS335
Side: 2
89 Norsk MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til personskader, men som kan føre til skader på utstyr hvis den ikke unngås.  Angir fare for elektrisk støt.  Angir brannfare. Generelle sikkerhetsadvarsler for elektriske verktøy  ADVARSEL: Les alle sikkerhetsadvarsler og alle instruksjoner. Manglende overholdelse av advarslene og instruksjonene kan resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller alvorlig skade. TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG BRUK Uttrykket “elektrisk verktøy” i advarslene henviser til ditt strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller ditt batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy. 1) Sikkerhet på arbeidsområdet a) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete eller mørke områder er en invitasjon til ulykker. b) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive omgivelser, slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser eller støv. Elektrisk verktøy skaper gnister som kan antenne støv eller gasser. c) Hold barn og tilskuere borte mens du bruker et elektrisk verktøy. Distraksjoner kan føre til at du mister kontrollen. 2) Elektrisk sikkerhet a) Støpselet til elektriske verktøy må passe til stikkontakten. Aldri modifiser støpselet på noen måte. Ikke bruk adaptere med jordede elektriske verktøy. Umodifiserte støpsler og stikkontakter som passer vil redusere risikoen for elektrisk sjokk. b) Unngå kroppskontakt med jordete overflater slik som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det finnes en økt risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din er jordet. c) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn eller våte forhold. Dersom det kommer vann inn i et elektrisk verktøy vil det øke risikoen for elektrisk sjokk. d) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk ledningen til å bære, trekke eller dra ut støpselet til det elektriske verktøyet. Hold ledningen borte fra varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede eller innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk sjokk. e) Når du bruker et elektrisk verktøy utendørs, bruk en skjøteledning som er egnet for utendørs bruk. Bruk av en skjøteledning beregnet for utendørs bruk reduserer risikoen for elektrisk sjokk. f) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på et fuktig sted er uunngåelig, bruk en strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for elektrisk sjokk. 3) Personlig sikkerhet a) Hold deg våken, hold øye med det du gjør og bruk sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Ikke bruk et elektrisk verktøy dersom du er trøtt eller er påvirket av medikamenter, narkotika eller alkohol. Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av elektriske verktøy kan føre til alvorlig personskade. b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller. Verneutstyr slik som støvmaske, sklisikre vernesko, hjelm, eller hørselsvern brukt under passende forhold vil redusere personskader. c) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at bryteren er i av-stillingen før du kobler til strømkilden og/eller batteripakken, plukker opp eller bærer verktøyet. Å bære elektriske verktøy med fingeren på bryteren eller å sette inn støpselet mens elektriske verktøy har bryteren på øker faren for ulykker. d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på det elektriske verktøyet. En nøkkel som er festet til en roterende del av det elektriske verktøyet kan føre til personskade. e) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og stå støtt hele tiden. Dette fører til at du har bedre kontroll over det elektriske verktøyet ved uventede situasjoner. Batterier Ladere/Ladetider (i minutter) Kat # VDC Ah Vekt (kg) DCB107 DCB113 DCB115 DCB118 DCB132 DCB119 DCB546 18/54 6,0/2,0 1,05 270 140 90 60 90 X DCB547 18/54 9,0/3,0 1,25 420 220 140 85 140 X DCB548 18/54 12,0/4,0 1,46 540 300 180 180 120 X DCB181 18 1,5 0,35 70 35 22 22 22 45 DCB182 18 4,0 0,61 185 100 60 60 60 120 DCB183/B 18 2,0 0,40 90 50 30 30 30 60 DCB184/B 18 5,0 0,62 240 120 75 75 75 150 DCB185 18 1,3 0,35 60 30 22 22 22 X DCB187 18 3,0 0,54 140 70 45 45 45 90 DCB189 18 4,0 0,54 185 100 60 60 60 120 Vekt
Side: 3
90 Norsk f) Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg løstsittende klær eller smykker. Hold hår, antrekk og hansker borte fra bevegelige deler. Løstsittende antrekk, smykker eller langt hår kan bli fanget opp av bevegelige deler. g) Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning, må du sørge for at disse er koblet til og ordentlig sikret. Bruk av støvoppsamlere kan redusere støvrelaterte farer. h) Ikke la kunnskap som du har fått fra hyppig bruk av verktøy la deg bli for selvsikker slik at du ignorerer verktøyets sikkerhetsprinsipper. En tankeløs handling kan føre til alvorlig personskade på brøkdelen av et sekund. 4) Bruk og vedlikehold av elektriske verktøy a) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det elektriske verktøyet som situasjonen krever. Det riktige elektriske verktøyet vil gjøre jobben bedre og tryggere ved den hastigheten det ble konstruert for. b) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan slå verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk verktøy som ikke kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres. c) Koble støpselet fra strømkilden og/eller ta batteripakken av det elektriske verktøyet, hvis den er avtakbar, før du foretar noen justeringer, endrer tilbehør eller lagrer elektriske verktøy. Slike preventive sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen for å starte det elektriske verktøyet ved et uhell. d) Lagre elektriske verktøy som ikke er i bruk, utilgjengelig for barn og la ikke personer som ikke er kjent med det elektriske verktøyet eller disse instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy er farlige i hendene på utrenede brukere. e) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller om bevegelige deler er feiljustert eller fastskjært, om deler er ødelagt eller andre forhold som kan påvirke driften av verktøyet. Dersom det er skadet, få verktøyet reparert før neste bruk. Mange ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte verktøy. f) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe skjærekanter setter seg mindre sannsynlig fast og er lettere å kontrollere. g) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene, osv., i samsvar med disse instruksjonene og ta i betraktning arbeidsforholdene og det arbeidet som skal utføres. Bruk av det elektriske verktøyet for oppgaver som er forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en farlig situasjon. h) Hold håndtakene og gripeflatene tørre, rene og frie for olje og fett. Glatte håndtak og gripeområder gir utrygg håndtering og manglende kontroll over verktøyet i uventede situasjoner. 5) Bruk og vedlikehold av batteridrevne verktøy a) Bruk kun laderen som er spesifisert av produsenten. En lader som passer for en type batteripakke kan føre til brannfare dersom den brukes med en annen batteripakke. b) Bruk kun elektriske verktøy sammen med de spesifiserte batteripakkene. Bruk av andre batteripakker kan skape risiko for skader eller brann. c) Når batteripakken ikke er i bruk, hold den borte fra andre metallobjekter som binders, mynter, nøkler, spikere, skruer eller andre små metallobjekter som kan skape en forbindelse fra en batteripol til en annen. Å kortslutte batteripolene kan føre til brannskader eller brann. d) Ved hardhendt behandling kan det komme væske ut fra batteriet. Unngå kontakt med denne. Dersom du ved et uhell kommer i kontakt med væsken, skyll med vann. Dersom du får væsken i øynene, oppsøk lege umiddelbart. Batterivæske kan føre til irritasjon eller forbrenninger. e) Ikke bruk en batteripakke eller verktøy som er skadet eller modifisert. Skadede eller modifiserte batterier kan oppføre seg uforutsigbart og føre til brann, eksplosjon eller fare for personskade. f) Ikke utsett en batteripakke eller et verktøy for ild eller for høy temperatur. Ild eller temperatur over 130 °C kan føre til en eksplosjon. g) Følg alle anvisninger for lading og lad ikke batteripakken eller verktøyet ved temperaturer som avviker fra området spesifisert i bruksanvisningen. Feilaktig lading eller lading ved temperaturer utenfor det angitte område kan skade batteriet og øker brannfaren. 6) Vedlikehold a) Få det elektriske verktøyet ditt vedlikeholdt av en kvalifisert reparatør som kun bruker originale reservedeler. Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet blir ivaretatt. b) Utfør aldri vedlikehold på skadede batteripakker. Vedlikehold av batteripakker skal kun utføres av produsenten eller autoriserte serviceverksteder. Aytterligere sikkerhetsregler for stikksager • Under arbeidsutførelse, hold verktøyet i de isolerte gripeflatene hvor skjæreverktøyet kan komme i kontakt med skjulte ledninger eller ledningen til selve verktøyet. Berøring med en strømførende ledning gjør at de eksponerte metalldelene på verktøyet også blir strømførende, slik at brukeren får elektrisk støt. • Bruk klemmer eller en annen praktisk metode som hjelper å stabilisere arbeidet på et stabil bord. Å holde arbeidstykket du skal arbeide på i hånden eller opp mot kroppen er ustabilt og kan føre til tap av kontroll. • La motoren stoppe helt før du trekker ut bladet fra sporet (det utsagede sporet). Et blad i bevegelse kan slå inn
Side: 4
91 Norsk i arbeidsstykket og føre til knekt blad, skade på arbeidsstykket og mulig personskade. • Hold håndtakene tørre, rene og frie for olje og fett. Dette gir deg bedre kontroll på verktøyet. • Hold bladene skarpe. Sløve blad kan føre til at sagen svinger ut eller staller under trykk. • Rengjør verktøyet ofte, spesielt etter tung bruk. Støv og smuss som inneholder metallpartikler kan ofte samle seg på innvendige flater og kan føre til fare for elektrisk støt. • Ikke bruk dette verktøyet i lange perioder. Vibrasjon på grunn av bruken av dette verktøyet kan føre til skader på fingre, hender og armer. Bruk hansker for å gi ekstra demping, ta ekstra hvileperioder og begrens daglig bruk. Restrisikoer Til tross for at man følger relevante sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke kan unngås. De er: • Hørselskader. • Fare for ulykker fra utildekkede deler av sagbladet. • Helsefarer som skyldes innånding av støv som oppstår ved saging av tre – spesielt eik, bøk og MDF. • Fare for personskade pga. flygende partikler. • Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under bruk. • Fare for personskade ved langvarig bruk. Elektrisk sikkerhet Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning. Alltid kontroller at spenningen til batteripakken samsvarer med spenningen på merkeskiltet. Sørg også for at spenningen på laderen samsvarer med spenningen på strømnettet. Din DeWALT-lader er dobbeltisolert i samsvar med EN60335; det trengs derfor ikke noen jordledning. Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en spesialledning som fås via DeWALT-serviceorganisasjon. Bruk av skjøteledning Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er absolutt nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning som egner seg for kraftforsyningen til din lader (se Tekniske data). Minimum størrelse på lederen er 1 mm2 ; maksimum lengde er 30 m. Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en kabeltrommel. TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN Ladere DeWALT ladere trenger ingen justeringer, og er designet til å være så enkle som mulig å bruke. Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle batteriladere TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN: Denne manualen inneholder viktige sikkerhetsanvisninger og bruksanvisninger for kompatible batteriladere (se Tekniske data). • Før du bruker laderen les alle instruksjoner og advarsels- merker på laderen, batteripakken og produktet som bruker batteripakken.  ADVARSEL: Fare for støt. Ikke la væske komme inn i laderen. Det kan resultere i elektrisk støt.  ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en jordfeilsikring med en nominell strømverdi på 30mA eller mindre.  FORSIKTIG: Fare for brannskader. For å redusere faren for skader, lad kun DeWALT oppladbare batterier. Andre type batterier kan sprekke og forårsake personskader og materielle skader.  FORSIKTIG: Barn må holdes under oppsyn, sørg for at de ikke leker med apparatet. MERK: Under visse forhold, med laderen innplugget i strømforsyningen, kan de eksponerte kontaktene i laderen kortsluttes av fremmedlegemer. Fremmedlegemer som kan lede strøm, inkludert ,men ikke bregrenset til stålull, aluminiumsfolie eller annen ansamling av metalliske partikler, må holdes unna åpningene i laderen. Kople alltid laderen fra strømtilførselen når det ikke er en batteripakk i hulrommet. Kople fra laderen før rengjøring. • IKKE forsøk å lade batteripakken med andre ladere enn de som er nevnt i denne manualen. Laderen og batteripakken er spesielt designet for å jobbe sammen. • Disse ladere er ikke ment for annen bruk enn lading av DeWALT oppladbare batterier. Annen bruk kan resultere i brannfare og/eller elektrisk støt. • Ikke utsett laderen for regn eller snø. • Dra i kontakten og ikke ledningen når du kople laderen fra strømmen. Dette reduserer faren for skade på kontakten og ledningen. • Påse at ledningen er plassert slik at den ikke tråkkes på, snubles i, eller på annen måte utsettes for skade eller påkjenning. • Ikke bruk skjøteledning med mindre det er helt nødvendig. Bruk av feil skjøteledning kan resultere i brannfare og/eller elektrisk støt. • Ikke plasser noe på laderen og ikke plasser laderen på en myk overflate som kan blokkere ventilasjonsslissene og resultere i for høy innvendig temperatur. Plasser laderen et sted unna varmekilder. Laderen ventileres gjennom slisser i toppen og bunnen av huset. • Ikke bruk lader med skadet ledning eller kontakt—bytt dem ut med en gang. • Ikke bruk laderen dersom den har fått et slag, er mistet i gulvet eller skadet på annen måte. Lever den på et autorisert serviceverksted. • Ikke ta laderen fra hverandre; lever den på et autorisert serviceverksted når service eller reparasjon trenges. Å sette den sammen feil kan resultere i elektrisk støt eller brann. • Dersom ledningen er skadet må den byttes ut med en gang av produsenten, dens serviceagent eller lignende kvalifisert person for å unngå farer.
Side: 5
92 Norsk • Kople laderen fra strømtilførselen før du begynner med rengjøring. Dette reduserer faren for elektrisk støt. Fjerning av batteripakken reduserer ikke denne faren. • ALDRI forsøk på kople 2 ladere sammen. • Laderen er designet for å bruke standard 230V elektrisk strøm. Ikke forsøk å bruke den på annen spenning. Dette gjelder ikke billaderen. Lade et batteri (Fig. B) 1. Plugg inn laderen i en passende stikkontakt for du setter inn batteripakken. 2. Sett batteripakken 11 i laderen, pass på at batteripakken sitter godt i laderen. Det røde (lade) lyset blinker gjentatt som indikasjon på at ladeprossessen er startet. 3. Fullført lading vises ved at det røde lyset er PÅ konstant. Pakken er da fullt oppladet og kan brukes, eller den kan bli stående i laderen. For å ta batteripakken ut av arbeidspakken, trykk inn og hold låseknappen 12 på batteripakken og ta den av. MERK: For å sikre maksimum ytelse og levetid på Li-Ion batteripakker, lad batteripakken helt opp før første gangs bruk. Bruk av lader Se indikatorne under for batteripakkens ladetilstand. Ladeindikatorer lading fulladet varm/kald ladeforsinkelse* *Det røde lyset vil fortsette å blinke, men et gult indikatorlys vil lyse under denne operasjonen. Når batteriet har kjølt seg ned, vil det gule lyset bli slått av og laderen vil gjenoppta ladeprosedyren. Kompatible ladere vil ikke lade en defekt batteripakke. Laderen vil indikere et defekt batteri ved at lyset ikke tennes. MERK: Dette kan også tyde på et problem med laderen. Dersom laderen indikerer er problem, ta med lader og batteripakke til et servicesenter for testing. Ventetid for varm/kald pakke Dersom laderen detekterer et batteri som er for varmt eller for kaldt, vil den automatisk starte en ”varm/kald pakke forsinkelse”, og venter med å lade til batteriet har passende temperatur. Laderen vil deretter automatisk skifte til lademodus for pakken. Denne funksjonen sikrer maksimal levetid på batteriet. En kald batteripakke vil lade langsommere enn en varm batteripakke. Batteripakken vil lade langsommere gjennom hele ladesyklusen, og vil ikke gå tilbake til maksimal ladehastighet selv om batteriet blir varmt. Ladere DCB118 er utstyrt med en intern vifte som er designet for å avkjøle batteripakken. Viften vil slå seg på automatisk når batteripakken trenger å kjøles. Bruk aldri laderen dersom viften ikke fungerer korrekt eller dersom ventilasjonsåpningene er blokkert. Pass på at fremmedlegemer ikke kommer inn i laderen. Elektronisk beskyttelsessystem XR Li-ione verktøy er designet med et elektronisk beskyttelsessystem som vil beskytte batteriet mot overlading, overoppvarming eller dyp utlading. Verktøyet vil automatisk slå seg av dersom beskyttelsessystemet aktiveres (Electronic Protection System). Dersom det skjer, sett litium-ion batteriet på laderen til det er helt oppladet igjen. Veggmontering Disse laderne er designet for å monteres på vegg eller stå på et bord eller arbeidsbenk. Dersom den skal monteres på veggen, plasser laderen innen rekkevidde fra en stikkontakt og unna hjørner eller andre hindringer som kan stoppe luftstrømmen. Bruk baksiden av laderen som mal for å bore hull i veggen for monteringsskruene. Monter laderen godt med gipsskruer (må kjøpes separat) minst 25,4 mmlange med hodediameter 7–9 mm, som skrus inn i treverk til optimal dybde med omtrent 5,5 mm av skruen som stikker ut. Rett inn sporene på baksiden av laderen med de utstikkende skruene og lås på plass i sporene. Rengjøringsanvisninger for lader  ADVARSEL: Fare for støt. Koble laderen fra strømuttaket før rengjøring. Smuss og fett kan fjernes fra laderen ved hjelp av en klut eller en myk, metallfri børste. Ikke bruk vann eller rengjøringsvæsker. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp noen del av verktøyet i en væske. Batteripakke Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle batteripakker Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når du bestiller nye batteripakker. Batteriet kommer ikke fullstendig ladet ut av pakningen. Les sikkerhetsinstruksjonene under før du bruker batteripakken og laderen. Følg deretter ladeprosedyrene som er beskrevet. LES ALLE INSTRUKSJONER • Ikke lad eller bruk batteriet i eksplosive omgivelser, slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser eller støv. Innsetting eller uttak av batteriet kan antenne støvet eller gassen. • Tving aldri batteripakken inn i laderen. Ikke modifiser batteripakken på noen måte for å passe inn i en ikke- kompatibel lader idet batteripakken kan sprekke og forårsake alvorlig personskade. • Lad batteripakkene kun i DeWALT ladere. • IKKE sprut på eller senke ned i vann eller andre væsker. • Ikke lagre eller bruk verktøyet eller batteripakken på steder der temperaturen kan nå eller overstige 40 ˚C (104 ˚F) (som utenfor skur eller metallbygg på sommeren). • Ikke brenn batteripakken selv om den er alvorlig skadet eller fullstendig utslitt. Batteripakken kan eksplodere i en brann. Giftige gasser og materialer oppstår når man brenner litium ion-batteripakker.
Side: 6
93 Norsk • Hvis batteriets innhold kommer i kontakt med huden, vasker du området med mild såpe og vann. Hvis du får batterivæske på øyet, skyller du det åpne øyet i 15 minutter eller til irritasjonen gir seg. I tilfelle det trengs medisinsk tilsyn, er batteriets elektrolytt sammensatt av en blanding av organiske karbonater og litium-salter. • Innholdet i åpne battericeller kan forårsake irritasjon av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk medisinsk ettersyn hvis symptomene vedvarer.  ADVARSEL: Fare for brannskader. Batterivæsken kan antennes hvis den utsettes for gnister eller flammer.  ADVARSEL: Forsøk aldri å åpne batteripakken av noen årsak. Ikke sett i laderen dersom batteripakkens ytre er sprukket eller skadet. Ikke knus, slipp i gulvet eller skad batteripakken. Ikke bruk en batteripakke eller lader som har fått et slag, er mistet i gulvet, påkjørt eller skadet på annen måte (f.eks. gjennomboret av en spiker, slått med hammer, tråkket på). Det kan resultere i elektrisk støt. Skadede batteripakker skal leveres til servicesenteret for gjenvinning.  ADVARSEL: Fare for brann. Ikke lagre eller transporter batteripakken slik at batteripolene kan komme i kontakt med metallobjekter. For eksempel, ikke legg batteriet i forkle, lommer, verktøyskrin, produktesker, skuffer etc. sammen med løse spikere, skruer, nøkler, etc.  FORSIKTIG: Når det ikke er i bruk plasser verktøyet på siden på en stabil overflate der det ikke skaper fare for snubling eller fall. Noen verktøy med store batteripakker kan stå på batteripakken, men kan lettes slås overende. Transport  ADVARSEL: Fare for brann. Transport av batterier kan kanskje føre til brann dersom batteripolene utilsiktet kommer i kontakt med elektrisk ledende materialer. Ved transport av batterier, pass på at batteripolene er beskyttet og godt isolerte fra materialer som kan komme i kontakt og føre til kortslutning. DeWALT batterier samsvarer med alle aktuelle shipping- forskrifter som angitt av bransjen og lovregler, inkludert UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods; International Air Transport Association (IATA) Dangerous Goods Regulations, International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Regulations, og European Agreement Concerning The International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR). Litium-ion celler og batterier er testet i henhold til avsnitt 38,3 i ” UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods Manual of Tests and Criteria”. I de fleste tilfeller vil forsendelse av en DeWALT batteripakke være unntatt fra klassifisering som en fullt regulert Class 9 Hazardous Material. Vanligvis vil bare forsendelser som inneholder et litium-ione batteri med høyere energiklassifisering enn 100 watt-timer (Wh) kreve forsendelse som fullt regulert Class 9. Alle litium-ione batterier har angitt watt-timer på pakken. Men på gunn av de kompliserte reglene anbefaler DeWALT ikke å sende litium-ione batteripakker med fly, uansett watt-time klassifisering. Forsendelser av verktøy med batterier (kombinerte sett) kan unntaksvis sendes med fly dersom angitt watt-timer på batteripakken er under 100 Wh. Uansett om en transport regnes som unntatt eller fullt regulert, er det senderens ansvar å sjekke de gjeldende reglene for pakking, etiketter/merking og dokumentasjon. Informasjonen i dette avsnittet av manualen er gitt i god tro og ansett som nøyaktig på tidspunktet dokumentet ble opprettet. Men det gis ingen garantier, hverken eksplisitt eller implisitt. Det er kjøperens ansvar å sikre at aktivitetene samsvarer med de gjeldende retningslinjer. MERK: Lithium-ione batterier skal ikke være med i innsjekketbagasje. Transport av FLEXVOLTTM batteriet DeWALT FLEXVOLTTM batteriet har to moduser: Bruk og transport. Bruks-modus: Når FLEXVOLTTM -batteriet står alene eller er montert i et DeWALT 18V produkt, fungerer det som et 18V batteri. Dersom FLEXVOLTTM -batteriet er i et 54V eller et 108V (to 54V batterier) produkt, vil det fungere som et 54V batteri. Transport-modus: Når hetten er satt på FLEXVOLTTM -batteriet, er batteriet i transport-modus. La hetten være på ved forsendelse. I transportmodus blir rekker av celler elektrisk frakoblet i pakken slik at det dannes 3 batterier med lavere watt-timer (Wh) sammenlignet med 1 batteri med høyere watt-timer. Denne endringen til 3 batterier med lavere watt-timer gjør at pakken er unntatt fra visse begrensende shipping-regler som gjelder batterier med høyere watt-timer. For eksempel kan Eksemple på merking for bruk og for transport Wh-spesifikasjonen for Transport være 3 x 36 Wh, som betyr 3 batterier på 36 Wh hver. Wh- spesifikasjonen for USE (bruk) kan være 108 Wh (som betyr 1 batteri). Anbefalinger for lagring 1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og ikke utsatt for direkte solskinn samt for sterk varme eller kulde. For optimal batteriytelse og levetid bør batteripakker lagres i romtemperatur når de ikke er i bruk. 2. For lang tids lagring, anbefales det for optimalt resultat å lagre en fullt ladet batteripakke på et kjølig og tørt sted uttatt av laderen. MERK: Batteripakker bør ikke lagres fullt utladet. Batteripakken må lades opp igjen før bruk. Merking på laderen og batteripakken I tillegg til piktogrammene som er brukt i denne manualen, kan etikettene på laderen og batteripakken vise følgende piktogrammer:
Side: 7
94 Norsk Les instruksjonshåndboken før bruk. Se Tekniske data for ladetid. Ikke undersøk med strømførende gjenstander. Ikke lad skadede batteripakker. Ikke utsett for vann. Få byttet defekte ledninger omgående. Lades kun mellom 4 ˚C og 40 ˚C. Kun for innendørs bruk. Deponer batteripakken på miljøvennlig vis. Lad kun DeWALT batteripakker med de angitte DeWALT laderne. Lading av andre batteripakker enn de angitte DeWALT batteriene med en DeWALT lader kan føre til at de sprekker eller til andre farlige situasjoner. Ikke brenn batteripakken. USE (bruk - uten transporthette). Eksempel: Wh- spesifikasjonen 108 Wh (1 batteri med 108 Wh). TRANSPORT (med innebygget transporthette). Eksempel: Wh- spesifikasjonen betyr 3 x 36 Wh (3 batterier på 36 Wh hver). Batteritype DCS334 og DCS335 bruker 18 volts batteripakker. Disse batteripakkene kan brukes: DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB546, DCB187, DCB547. Se Tekniske Data for mer informasjon Pakkens innhold Pakken inneholder: 1 Oppladbar stikksag 1 Anti-ripe skodeksel 1 Støvsugertilkobling 1 Støvdeksel 1 Støvkanal 1 Li-ion batteripakke (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 modeller) 2 Li-ion batteripakker (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 modeller) 3 Li-ion batteripakker (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 modeller) 1 Instruksjonshåndbok MERK: Batteripakker, ladere og kofferter er ikke inkludert med N-modeller. Batteripakker og ladere er ikke inkludert med NT-modeller. B-modeller inkluderer Bluetooth® batteripakker. • Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha oppstått under transport. • Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne håndboken før bruk. Merking på verktøyet Følgende piktogrammer vises på verktøyet: Les instruksjonshåndboken før bruk. Bruk hørselvern. Bruk vernebriller. Datokode plassering (Fig. A) Datokoden 10 , som også inkluderer produksjonsåret, er trykket på huset. Eksempel: 2018 XX XX Produksjonsår Beskrivelse (Fig. A)  ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del av det. Dette kan føre til materiell- eller personskader. 1 Hastighetsbryter (DCS334), på/av-bryter (DCS335) 2 Låsebryter (kun DCS334) 3 Hastighetskontrollhjul 4 Bladutløserlås 5 Fingerbeskyttelse 6 Pendelbevegelsespak 7 Sko 8 Fotvinkelspak 9 Håndtak 10 Datokode Tiltenkt Bruk DCS334 og DCS335 stikksager er designet for profesjonell skjæring i treverk, stål, aluminium, plast og keramiske materialer på diverse arbeidsssteder (f.eks. byggeplasser). IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av antennelige væsker eller gasser. Disse kraftige stikksagene er profesjonelle el-verktøy. IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne operatører trenger tilsyn når de bruker dette verktøyet. • Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal aldri forlates alene med dette produktet.
Side: 8
95 Norsk Låseknapp og avtrekker for variabel hastighet (Fig. A) DCS334 For å låse avtrekkeren for variabel hastighet 1 , trykk på låseknappen 2 . Når låseknappen er inntrykket er verktøyet låst. Lås alltid avtrekkerbryteren når verktøyet bæres eller oppbevares for å unngå utilsiktet oppstart. For å låse opp avtrekkerbryteren, trykk på låseknappen. Når låseknappen er inntrykket til åpne-symbolet, er verktøyet ulåst. MERK: Låseknappen er farget rød for å vise når bryteren er i ulåst posisjon. For å starte DCS334 stikksagen, trykk på avtrekkeren for variabel hastighet 1 . For å sakne stikksagens fart og stoppe stikksagen, slipp avtrekkeren. Etterhvert som avtrekkeren trykkes inn, fortsetter antall slag per minutt å øke, men overskrider ikke verktøyets maksimum hastighet. Etterhvert som avtrekkeren slippes, minskes antall slag per minutt. MERK: Dette verktøyet har ingen mulighet for å låse avtrekkerbryteren i PÅ posisjon, og skal aldri låses i PÅ ved noen andre metoder. På/av-bryter (Fig. A) DCS335  FORSIKTIG: Sett på/av-bryteren 1 til AV-posisjon før batteripakken settes inn. For å starte DCS335 stikksagen, sett på/av-bryteren 1 til PÅ-posisjon. For å slå av stikksagen, sett på/av-bryteren til AV-posisjon. MONTERING OG JUSTERING  ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlige personskader, trykk inn avtrekker-låseknappen og koble fra batteripakken før du gjør justeringer eller tar av/setter på tilbehør eller ekstrautstyr. Utilsiktet oppstart kan føre til personskader.  ADVARSEL: Bruk kun DeWALT batteripakker og ladere. Sette inn og fjerne batteripakke på verktøyet (Fig. C) DCS335: Sett på/av-bryteren 1 til AV-posisjon før batteripakken settes inn. MERK: Sørg for at batteripakken 11 er fullt ladet. Installer batteripakken i verktøyets håndtak 1. Rett inn batteripakken 11 mot fordypningen i verktøyets håndtak. 2. Sett den inn i håndtaket til batteripakken sitter godt og forsikre deg om at du hører at låsen klikker på plass. Fjerne batteripakken fra verktøyet DCS335: Sett på/av-bryteren 1 til AV-posisjon før batteripakken tas av. 1. Trykk batteriets festeknapp 12 og trekk batteriet bestemt ut av håndtaket. 2. Sett batteripakken i laderen som beskrevet i laderavsnittet i denne bruksanvisningen. Ladeindikator batteripakker (Fig. C) Noen DeWALT batteripakker inkluderer en ladeindikator som består av tre grønne LED som indikerer hvor mye lading som er igjen i batteripakken. For å aktivere ladeindikatoren, trykk og hold indikatorknappen. En kombinasjon av tre grønne LED-lys vil lyse og vise gjenværende lading. Dersom gjenværende lading av batteriet er under brukbar grense, vil ingen lys tennes og batteriet må lades opp. MERK: Ladeindikatoren er bare en indikasjon av gjenværende lading i batteripakken. Den gir ingen indikasjon på om verktøyet fortsatt kan brukes, og kan variere med produktkomponentene, temperatur og brukerens bruksområde. Bladinstallasjon og fjerning (Fig. D, J) Montere blad MERK: Denne stikksagen bruker kun T-skaft stikksagblader. MERK: DT2074 tett-på skjærebladet er kun til bruk med DeWALT DCS334 og DCS335 stikksager. MERK: Ved montering av tett-på skjæreblader (DT2074), må anti-splint innlegget ( 20 , figur J) fjernes og skoen må være i 0° positiv stopposisjon. MERK: Du må velge korrekt sagblad for materialet som skal sages. 1. Hold åpen bladets utløserlås 4 som vist på figur D. 2. Sett T-skaft bladet inn i klemmemekanismen 13 og styr bakparten av bladet i styrerullens fordypning 14 . 3. T-skaftet må være helt inne i klemmemekanismen. 4. Slipp bladlåseknappen. Demontering blad  FORSIKTIG: Rør ikke brukte blader, de kan være varme. Det kan resultere i personskade. 1. Hold åpen bladets utløserknapp 4 . 2. Rist litt og bladet detter ut. 3. Slipp bladlåseknappen. Skråstilling av skoen (Fig. E) Skråstilling av skoen 1. Fjern støvsugertilbehør hvis de er montert på verktøyet da verktøyet ikke vil skråstilles hvis de er montert. Se Støvsuging avsnittet. 2. Lås opp skoen ved å dra skovinkelspaken 8 til siden. 3. Skyv skoen 7 fremover for å slippe den fra 0° positiv stopposisjon. MERK: Skoen kan skråstilles til venstre eller høyre og til et
Side: 9
96 Norsk maksimum på 45° i hver retning. Det er synlige sperrehaker ved 15° og 30°. 4. Når ønsket skråvinkel er oppnådd, lås skoen på plass: a. For 0° og 45° skråvinkler skal du skyve skoen tilbake og låse skoen ved å bevege skråvinkelspaken tilbake under kroppen til stikksagen. b. For alle vinkler mellom 0° og 45°, skal du kun låse skråvinkelen med spaken. Saging—pendel eller rett (Fig. F) Denne stikksagen er utstyrt med fire skjærebevegelser, tre pendelbevegelser og en rett. Pendelbevegelsen har en mer aggressiv bladbevegelse og er designet for å skjære i myke materialer som treverk eller plast. Pendelbevegelsen skjærer raskere, men med mindre jevnhet på tvers av materialet. Under pendelbevegelse beveger bladet seg fremover under skjæring i tillegg til opp- og ned-bevegelsen. MERK: Metall og hardved skal aldri skjæres i pendelbevegelse. For å justere skjæremåten, flytt pendelbevegelse-spaken 6 mellom de fire skjæreposisjoner: 0, 1, 2, og 3. Posisjon 0 er rett skjæring. Posisjoner 1, 2, og 3 er skjæring med pendelbevegelse. Skjærestyrken øker ettersom spaken justeres fra en til tre, og innstilling tre er den sterkeste. Støvblåser (Fig. G) Støvblåseren 19 bidrar til å holde skjæreområdet fri for spon fra bladet. Støvsuging (Fig. A, H)  ADVARSEL: Støv kan være helsefarlig. Bruk alltid støvavsug under arbeidet. Følg alltid nasjonale regler for arbeid med verktøy som utvikler støv. Støvkanalen sammen med støvsugerskjermen bidrar til fjerning av støv fra arbeidsstykkets overflate når koplet til et egnet støvsugersystem. MERK: Verktøyet vil ikke skråstilles hvis støvsugertilbehør er festet til verktøyet. 1. Plasser støvsugerskjermen 15 på fingerbeskyttelsen 5 (Fig. A) til det klikker på plass. 2. Skyv støvkanalen 16 fra baksiden av verktøyet til det klikker på støvskjermen. Forsikre deg om at adapterenden peker opp. 3. For å koble en støvsuger til støvkanalen 16 , sett en DeWALT AirLock (DWV9000), finnes på alle DeWALT støvsugerslanger i full størrelse, over støvoppsamlerporten og vri kragen for å låse den på plass. Støvkanalen vil også passe en standard 35 mm kobling. Avtagbar anti-ripe skodeksel (Fig. I) Anti-ripe skodekselet 17 skal brukes når det skjæres i overflater som lett får riper, som laminat, finerplate og maling. For å montere anti-ripe skodekselet 17 , plasser fronten av aluminiumsskoen 7 i fronten av anti-ripe skodekselet og slipp stikksagen ned. Anti-ripe skodekselet smekker sikkert på plass bakerst på skoen. For å demontere anti-ripe skodekselet, ta tak i den fra bunnen. Hold de to bakre knastene 18 og ta av anti-ripe skodekselet. Anti-splint innlegg (Fig. I, J) MERK: Bruk ikke anti-splint innlegget med flush skjærebladet. Anti-splint innlegget 20 skal brukes for å minimalisere oppflising, spesielt ved saging i finerplater, laminat og behandlede overflater som malte flater. Anti-splint innlegget installeres i anti-ripe skodekselet 17 . Dersom beskyttelsesdekselet ikke brukes, monter anti-splint innlegget i skoen 7 . Stille inn den elektroniske kappehastigheten (Fig. A, K) DCS334 For å forhåndsstille sagehastigheten, vri kontrollhjulet 3 til ønsket nivå. Jo høyere nummer på hastighetskontrollhjulet, jo høyere sagehastighet. Sagehastighet varierer med presset som uttøves på avtrekkeren for variabel hastighet 1 , men vil ikke overgå hastigheten som er satt av hastighetskontrollhjulet 3 . Ønsket nivå avhenger av materialets tykkelse og type. MERK: Bruk høye hastigheter for saging i myke materialer slik som treverk. DCS335 Hastighetskontrollhjulet 3 kan brukes for å stille inn ønsket hastighetsområde på forhånd. 1. Vri den elektroniske hastighetskontrollhjulet til ønsket nivå. DCS335 vil skru på den hastigheten når på/av-bryteren beveges til PÅ-posisjon. Ønsket nivå avhenger av materialets tykkelse og type. MERK: Bruk høye hastigheter for saging i myke materialer slik som treverk. Arbeidslys Arbeidslysene er plassert på hver side av bladet. For å slå på arbeidslyset, trykk inn avtrekkeren (DCS334) eller bruk på/av bryteren (DCS335). Arbeidslyset vil være på i 20 sekunder etter at verktøyet er slått på, eller så lenge kuttet varer. MERK: Arbeidslyset er for å belyse den nærmeste arbeidsflaten, og er ikke ment å brukes som lommelykt. Før bruk Sørg for at batteripakken er (fullt) ladet. BRUK Bruksanvisning  ADVARSEL: Følg alltid sikkerhetsanvisningene og gjeldende regler.  ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlige personskader, trykk inn avtrekker-låseknappen og koble fra batteripakken før du gjør justeringer eller tar av/setter på tilbehør eller ekstrautstyr. Utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
Side: 10
97 Norsk  ADVARSEL: Bruk alltid riktig hørselsvern. Under visse omstendigheter og ved langvarig bruk kan støy fra dette produktet bidra til svekket hørsel.  ADVARSEL: Fare for å puste inn støv. For å redusere faren for personskader, bruk ALLTID en godkjent støvmaske.  ADVARSEL: • Pass på at arbeidsemnet er godt sikret. Fjern spikre, skruer og andre festeinnretninger som kan skade bladet. • Sjekk at det er tilstrekkelig plass for bladet under arbeidsemnet. Skjær ikke materiell som overstiger bladets maksimale skjæredybde. • Bruk bare skarpe blader. Ødelagte eller bøyde blader skal fjernes øyeblikkelig. • La aldri maskinen gå uten sagblad. • For optimale resultater bør maskinen beveges jevnt og kontinuerlig over arbeidsemnet. Utsett ikke sagbladet for sidetrykk. Hold sagskoen flatt på arbeidsemnet. Ved saging av buer, sirkler eller andre runde former, skyves maskinen forsiktig fremover. • Vent med å fjerne bladet fra arbeidsemnet til maskinen har stanset.Etter saging kan bladet være svært varmt. Ikke ta på det. Korrekt plassering av hendene (Fig. L)  ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade, skal man ALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist.  ADVARSEL: For å redusere faren for personskade, skal man ALLTID holde godt fast, for å være forberedt på en plutselig reaksjon. Riktig håndstilling er å ha en hånd på hovedhåndtaket 9 . Skjæring  ADVARSEL: Stikksagen skal ikke brukes med skoen demontert, ellers kan det oppstå alvorlig personskade. Lommesaging (Fig. M) Lommesaging er en enkel måte å skjære innvendig. Sagen kan settes direkte inn i et panel eller en plate uten først å måtte bore et styrehull. Ved lommesaging mål overflaten det skal skjæres i og merk tydelig med en blyant. Deretter vipp sagen forover til fremre kanten av skoen hviler godt på arbeidsflaten og bladet er klar av arbeidsflaten gjennom hele slaget. Skru på verktøyet og la den komme opp i maksimumshastighet. Ta godt grep om sagen og senk den bakre kanten av verktøyet sakte inntil bladet oppnår hele sin dybde. Hold skoen flat mot treverket og begynne å skjære. Fjern ikke bladet fra det utsagede sporet mens den er fortsatt i bevegelse. Bladet må stoppe helt. Tett-på saging (Fig. N) Tett-på saging er nødvendig når det gjøres ferdig kutt opp mot en vegg eller annet hinder, som beskyttelsesplate. En av de enkleste måtene å utføre tett-på saging er å bruke et tett-på sagblad (DT2074). Tett-på sagbladet gir nødvendig rekkevidde for å sage tee opp til fremre kanten av stikksagskoen. Fjern anti-splint innlegget og sett skoen tilbake til 0° positiv stopposisjonen før montering og bruk av tett-på sagbladet. For beste kvalitet bruk tett-på sagbladet i pendelbevegelse posisjonen 0 eller 1. Tett-på sagbladet skal ikke brukes til å starte sagingen siden tett-på bladet hindrer skoen i å bli støttet av arbeidsflaten. Bruk følgende praksis ved skjæring i treverk. Saging i treverk Støtt arbeidsstykket tilstrekkelig til enhver tid. Bruk den høye hastighetsinnstillingen for saging i treverk. Forsøk ikke å skru på verktøyet mens bladet hviler mot materialet som det skal sages i. Dette kan stoppe motoren. Plasser skoen fremre kant på materialet det skal sages i og hold stikksagen godt mot treverket under saging. Dytt ikke på verktøyet - la bladet gå i egen hastighet. Når sagingen er ferdig skru stikksagen av. La bladet stoppe helt og legg sagen til side før arbeidsstykket løsnes. Saging i metall Ved saging i tynne metallplater er det best å klemme fast treverk under metallplaten. Dette sikrer et rent kutt uten risikoen for vibrasjon og riving i metallet. Husk alltid å bruke et finere blad for jernmetaller (for de som har et høyt jern innhold), og bruk et grovere blad for ikke-jernmetaller (de uten jern innhold). Bruk en høy hastighetsinnstilling for saging i myke metaller (aluminum, kobber, messing, ulegert stål, galvanisert rør, tynnplater for kanaler, osv.). Bruk lavere hastigheter for saging i plast, flis, laminat, harde metaller og støpejern. VEDLIKEHOLD Ditt DeWALT elektriske verktøy er designet for å virke over en lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og regelmessig renhold.  ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade, slå av verktøyet og koble fra batteripakken før du foretar eventuelle justeringer eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader. Laderen og batteripakken er vedlikeholdsfrie. Smøring Smøring av føringsrullen (Fig. D) • Drypp en dråpe olje på føringsrullen 14 med jevne mellomrom for å hindre skjæring. Rengjøring  ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet med tørr luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene. Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når du utfører denne prosedyren.  ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier for å rengjøre ikke-metalliske deler av verktøyet. Disse kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp noen del av verktøyet i en væske.
Side: 11
98 Norsk Tilleggsutstyr  ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som tilbys av DeWALT kan være farlig, ettersom dette ikke er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere faren for skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av DeWALT brukes sammen med dette produktet. Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om egnet ekstrautstyr. Disse inkluderer: - - DE3241 Parallellstyring - - DE3242 Sirkelguide Beskyttelse av miljøet Separat innsamling. Produkter og batterier merket med dette symbolet skal ikke kastes i vanlig husholdningsavfall. Produkter og batterier inneholder materialer som kan gjenvinnes eller gjenbrukes, som reduserer behovet for råmaterialer. Vennligst lever elektriske produkter og batterier til gjenbruk i henhold til lokale regler. Mer informasjon får du på www.2helpU.com. Oppladbar batteripakke Denne langtids batteripakken må lades på nytt når den ikke lenger produserer nok strøm til jobber som enkelt kunne utføres tidligere. Ta hensyn til miljøet når batteripakken må kasseres: • Lad batteripakken helt ut, og ta den ut av verktøyet. • Litium-ion celler kan gjenbrukes. Lever dem til forhandleren eller en lokal gjenbruksstasjon. De innleverte batteripakkene vil gjenbrukes eller avfallsbehandles korrekt.

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeWalt DCS335 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DCS335. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DCS335 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeWalt DCS335

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeWalt DCS335 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

 • Merke: DeWalt
 • Produkt: Sager
 • Model/navn: DCS335
 • Filtype: PDF
 • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk