DeWalt DCS331 manual

Vis en manual for DeWalt DCS331 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Sag
  • Model/navn: DCS331
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk

Innholdsfortegnelse

Side: 103
NORSK
102
Gratulerer!
Du har valgt et verktøy fra DEWALT. Mangeårig
erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør
DEWALT til en svært pålitelig partner for profesjonelle
brukere av elektriske verktøy.
Tekniske data
DCS332 DCS331
Spenning VDC 14,4 18
Type 1 1
Batteritype Li-Ion Li-Ion
Utgangseffekt (max) W 340 400
Turtall, ubelastet min-1 0–2500 0–3000
Slaglengde mm 26 26
Sagedybde i:
– tre mm 135 135
– aluminium mm 25 25
– stål mm 10 10
Justering av avfasingsvinkelen ˚ 0–45 0–45
Vekt (uten batteripakke) kg 2,4 2,4
LPA (lydtrykk) dB(A) 89 89
KPA (lydtrykk usikkerhet) dB(A) 3,0 3,0
LWA (lydeffekt) dB(A) 100 100
KWA (lydeffekt usikkerhet) dB(A) 3,0 3,0
Totale vibrasjonsverdier (triax vektor-sum) fastsatt
i henhold til EN 60745:
Verdi vibrasjonsutslipp ah
Ved saging av plater
ah,B
= m/s² 10,5 10,5
Usikkerhet K = m/s² 3,0 3,0
Vibrasjonsverdier ah
Ved kapping av tynnplater
ah,M
= m/s² 5,5 5,5
Usikkerhet K = m/s² 1,5 1,5
Vibrasjonsverdien som oppgis i denne manualen
har blitt målt i samsvar med en standard test
utført i henhold til EN 60745, og kan brukes til å
sammenligne ett verkøy med et annet. Den kan
brukes til et midlertertidig overslag av eksponering.
ADVARSEL: Det erklærte
vibrasjonsnivået reflekterer verktøyets
hovedbruksområder. Dersom verktøyet
brukes til andre formål, med annet
tilbehør, eller ikke har blitt vedlikeholdt,
så kan vibrasjonsnivået endres. Dette
kan øke eksponeringsnivået vesentlig
over hele arbeidsperioden.
En vurdering av eksponeringsnivået til
vibrasjoner bør også tas i betraktning
når verktøyet er slått av, eller når det
sviver men ikke utfører arbeid. Dette kan
redusere eksponeringsnivået vesentlig
over hele arbeidsperioden.
Identifiser ekstra sikkerthetstiltak
som beskytter operatøren fra
vibrasjonseffektene. Dette inkluderer
vedlikehod av verktøy og tilbehør, holde
hendene varme og arbeidsstillinger.
Batteripakke DCB140 DCB141
Batteritype Li-Ion Li-Ion
Spenning VDC 14,4 14,4
Kapasitet Ah 3,0 1,55
Vekt kg 0,53 0,30
Batteripakke DCB180 DCB181
Batteritype Li-Ion Li-Ion
Spenning VDC 18 18
Kapasitet Ah 3,0 1,5
Vekt kg 0,64 0,35
Lader DCB105
Hovedspenning VAC 230 V
Batteritype Li-Ion
Ca, Ladetid min 30 60
(1,5 Ah (3,0 Ah
batteripakker) batteripakker)
Vekt kg 0,49
Sikringer
Europa 230 V verktøy
10 amp, strømnett
BATTERIDREVET STIKKSAG
DCS331, DCS332
Side: 104
NORSK
103
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver hvor alvorlige de
enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og
vær spesielt oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en umiddelbart
farlig situasjon som, hvis den ikke
unngås, vil føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig
situasjon som, hvis den ikke unngås,
kan føre til dødsfall eller alvorlig
personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig
situasjon som, hvis den ikke unngås,
kan føre til mindre eller moderat
personskade.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
Brannfare.
EU-samsvarserklæring
MASKINERIDIREKTI
DCS331, DCS332
DEWALT erklærer at de produktene som er
beskrevet under Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EU, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Disse produktene er også i samsvar med direktiv
2004/108/EU og 2011/65/EU. For mer informasjon,
vennligst kontakt DEWALT på følgende adresser eller
se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av
den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen
på vegne av DEWALT.
Horst Grossmann
visepresident teknikk og produktutvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
10.02.2012
WARNING: To reduce the risk of injury,
at skaderisikoen kan reduseres.
Generelle sikkerhetsadvarsler ved
bruk av elektriske verktøyer
ADVARSEL! Les alle
sikkerhetsadvarsler og
bruksanvisninger. Unnlatelse av å
følge advarsler og bruksanvisninger kan
resultere i elektrisk sjokk, brann og/eller
alvorlige skader.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG
BRUKSANVISNINGER
FOR FREMTIDIG REFERANSE.
Begrepet ”elektrisk verktøy” i advarslene nedenfor
henviser til et strømdrevet (med ledning) elektrisk
verktøy eller batteridrevet (uten ledning) elektrisk
verktøy.
1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSPLASSEN
a) Pass på at arbeidsplassen er ren og godt
belyst. Rotete eller mørke områder øker faren
for ulykker.
b) Bruk ikke elektriske verktøy i eksplosive
omgivelser, f.eks. nær antennelig væske,
gass eller støv. Elektriske verktøyer
produserer gnister som kan antenne støv
eller gass.
c) Barn og tilskuere skal holdes på god
avstand ved bruk av elektriske verktøyer.
Forstyrrelser kan forårsake at en mister
oversikten.
2) SIKKERHET VED BRUK AV ELEKTRISITET
a) Støpslene på elektriske verktøy må passe
i stikkontaktene. Endre aldri et støpsel.
Bruk ikke tilpasningsstøpsler på jordede
elektriske verktøy. Uendrede støpsler og
stikkontakter som passer kravene, reduserer
risikoen for elektrisk støt.
b) Unngå å berøre jordede flater som rør,
radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Hvis
kroppen er jordet, øker faren for elektrisk støt.
c) Utsett ikke elektriske verktøy for regn eller
fuktighet. Hvis vann kommer inn i et elektrisk
verktøy, øker faren for elektrisk støt.
d) Vær ikke hardhendt med ledningen.
Bruk ikke ledningen til å bære, dra eller
frakople det elektriske verktøyet. Hold
ledningen på god avstand fra varme,
olje, skarpe kanter eller bevegelige deler.
Side: 105
NORSK
104
Skadde eller sammenviklede ledninger øker
faren for elektrisk støt.
e) Ved utendørs bruk av det elektriske
verktøyet skal du bruke en skjøteledning
som er beregnet på utendørs bruk. Bruk
av ledning som er beregnet på utendørs bruk
reduserer faren for elektrisk støt.
f) Hvis du må bruke et elektrisk verktøy i
fuktige omgivelser, bruk en strømkilde
med jordfeilbryter (RCD). Bruk av
jordfeilbryter reduserer faren for elektrisk støt.
3) PERSONSIKKERHET
a) Vær oppmerksom, følg med på det du
gjør, og bruk sunn fornuft når du bruker
et elektrisk verktøy. Bruk ikke elektriske
verktøy hvis du er trøtt eller sliten eller har
brukt narkotika, alkohol eller legemidler.
Et øyeblikks uoppmerksomhet er nok til å
forårsake alvorlig personskade.
b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Bruk av verneutstyr som
støvmasker, glidesikre sko, hjelm og
hørselsvern der det trengs, reduserer faren
for personskade.
c) Unngå utilsiktet oppstarting. Påse at
bryteren er i AV-posisjon før du kopler til
strømmen og/eller batteripakken, samt tar
opp eller bærer verktøyet. Hvis du bærer
elektriske verktøy med fingeren på bryteren
eller setter støpselet i stikkontakten mens
bryteren er på, øker du faren for ulykker.
d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før
du slår på det elektriske verktøyet. En
skrunøkkel som er festet til en roterende
del i det elektriske verktøyet, kan forårsake
personskade.
e) Strekk deg ikke for langt. Behold fotfestet
og god balanse til enhver tid. Dette gir
bedre kontroll over det elektriske verktøyet
hvis det skulle oppstå en uventet situasjon.
f) Kle deg skikkelig. Bruk ikke løstsittende
klær eller smykker. Hold hår, klær og
hansker på god avstand fra bevegelige
deler. Løstsittende klær, smykker og langt hår
kan sette seg fast i bevegelige deler.
g) Hvis verktøyet har tilkopling for
støvoppsamler eller støvavsug, skal du
påse at disse er tilkoplet og brukes på
riktig måte. Bruk av støvoppsamler kan
redusere farer som er forbundet med støv.
4) BRUK OG BEHANDLING AV ELEKTRISKE VERKTØY
a) Forsér ikke det elektriske verktøyet. Bruk
riktig elektrisk verktøy til jobben. Det riktige
verktøyet gjør jobben bedre og tryggere og
med den hastigheten som er det konstruert
for.
b) Bruk ikke det elektriske verktøyet hvis
det ikke går an å slå bryteren av og på.
Verktøy som ikke kan styres med bryteren, er
farlig og må repareres.
c) Ta støpselet ut av kontakten og/eller
ta batteripakken ut av det elektriske
verktøyet, før du foretar justeringer,
bytter tilbehør eller legger det bort
til oppbevaring. Slike forebyggende
sikkerhetstiltak reduserer faren for at det
elektriske verktøyet startes utilsiktet.
d) Oppbevar elektriske verktøy utilgjengelig
for barn, og la ikke personer som
ikke er kjent med verktøyet eller disse
anvisningene, bruke verktøyet. Elektriske
verktøy er farlige i hendene på ukyndige
brukere.
e) Vedlikehold av elektriske verktøy. Se etter
feiljusteringer eller binding i bevegelige
deler, skadde deler eller andre ting som
kan påvirke det elektriske verktøyets
funksjonalitet. Hvis det elektriske
verktøyet er skadet, skal det repareres
før bruk. Mange ulykker forårsakes av dårlig
vedlikeholdte elektriske verktøy.
f) Sørg for at skjæreverktøy alltid er
skarpe og rene. Med riktig vedlikeholdte
skjæreverktøy med skarpe skjærekanter
oppstår det sjeldnere bindinger. Slike verktøy
er dessuten lettere å håndtere.
g) Bruk det elektriske verktøyet, tilbehør, bits
osv. i samsvar med disse anvisningene.
Ta også hensyn til arbeidsforholdene og
jobben som skal utføres. Det kan være
farlig å bruke det elektriske verktøyet til andre
oppgaver enn det som er tiltenkt.
5) BRUK OG BEHANDLING AV BATTERIDREVNE VERKTØY
a) Batteriet skal bare lades med laderen som
er angitt av produsenten. En lader som er
beregnet på en bestemt batteripakke, kan
medføre brannfare hvis den brukes med en
annen batteripakke.
b) Elektriske verktøy skal bare brukes med
den angitte batteripakken. Bruk av andre
batteripakker kan medføre risiko for
personskade og brann.
c) En batteripakke som ikke er i bruk,
skal holdes på god avstand fra
metallgjenstander som binders, mynter,
nøkler, spiker, skruer og andre små
metallgjenstander som kan skape kontakt
mellom polene. Kortslutning av batteripolene
kan forårsake forbrenning eller brann.
Side: 106
NORSK
105
d) Ved hardhendt behandling, kan det lekke
væske fra batteriet. Unngå berøring.
Skyll med vann hvis du kommer i
kontakt med væsken. Oppsøk lege hvis
væsken kommer i kontakt med øynene.
Batterivæske kan forårsake irritasjon eller
forbrenning.
6) SERVICE
a) Service på det elektriske verktøyet skal
utføres av en kvalifisert servicetekniker
som utelukkende bruker originale
reservedeler. Slik sørger du for å ivareta det
elektriske verktøyets sikkerhet.
Aytterligere sikkerhetsregler
for stikksager
• Under arbeidsutførelse, hold verktøyet i de
isolerte gripeflatene hvor skjæreverktøyet
kan komme i kontakt med skjulte ledninger
eller ledningen til selve verktøyet. Berøring
med en strømførende ledning gjør at de
eksponerte metalldelene på verktøyet også blir
strømførende, slik at brukeren får elektrisk støt.
• Bruk klemmer eller en annen praktisk
metode som hjelper å stabilisere arbeidet på
et stabil bord. Å holde arbeidstykket du skal
arbeide på i hånden eller opp mot kroppen er
ustabilt og kan føre til tap av kontroll.
• La motoren stoppe helt før du trekker ut
bladet fra sporet (det utsagede sporet). Et
blad i bevegelse kan slå inn i arbeidsstykket og
føre til knekt blad, skade på arbeidsstykket og
mulig personskade.
• Hold håndtakene tørre, rene og frie for
olje og fett. Dette gir deg bedre kontroll på
verktøyet.
• Hold bladene skarpe. Sløve blad kan føre til at
sagen svinger ut eller staller under trykk.
• Rengjør verktøyet ofte, spesielt etter
tung bruk. Støv og smuss som inneholder
metallpartikler kan ofte samle seg på innvendige
flater og kan føre til fare for elektrisk støt.
• Ikke bruk dette verktøyet i lange perioder.
Vibrasjon på grunn av bruken av dette verktøyet
kan føre til skader på fingre, hender og armer.
Bruk hansker for å gi ekstra demping, ta ekstra
hvileperioder og begrens daglig bruk.
Andre farer
• Til tross for anvendelse av sikkerhetsforskrifter
og implementering av sikkerhetsanordninger,
kan ikke visse andre risikoer unngås.
Disse er:
– Svekking av hørselen.
– Risiko for ulykker forårsaket av de utildekte
delene på det bevegelige sagbladet.
– Risiko for skade når bladet byttes ut.
– Risiko for støvinhalasjon fra materialer som
kan være farlige når de er kuttet.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Bruk hørselvern.
Bruk vernebriller.
POSISJON FOR DATOKODE
Datokoden, som også inkluderer produksjonsåret,
står trykt på den delen av huset som utgjør
koblingen mellom verktøyet og batteriet.
Eksempel:
2012 XX XX
Produksjonsår
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteriladere
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN:
Denne manualen inneholder viktige sikkerhets- og
bruksanvisninger for DCB105 batteriladeren.
• Før du bruker laderen les alle instruksjoner og
advarsels-merker på laderen, batteripakken og
produktet som bruker batteripakken.
ADVARSEL: Fare for støt. Ikke la væske
komme inn i laderen. Det kan resultere i
elektrisk støt.
FORSIKTIG: Fare for brannskader.
For å redusere faren for skader,
lad kun DEWALT oppladbare
batteripakker. Andre typer batterier kan
overoppvarmes og sprekke og føre til
personskader og materielle skader. Ikke
forsøk å lade opp ikke-ladbare batterier.
FORSIKTIG: Barn må holdes under
oppsyn, sørg for at de ikke leker med
apparatet.
MERK: Under visse omstendigheter, når
laderen er tilkoplet strømtilførselen, kan
laderen kortsluttes av fremmedlegemer.
Fremmedlegemer av ledende art
Side: 107
NORSK
106
som, men ikke begrenset til, slipestøv,
metallspon, aluminiumsfolie, og enhver
oppbygging av metallpartikler skal ikke
komme inn i laderens hulrom. Kople
alltid laderen fra strømtilførselen når
det ikke er en batteripakk i hulrommet.
Kople fra laderen før rengjøring.
• IKKE forsøk å lade batteripakken med
andre ladere enn de som er nevnt i denne
manualen. Laderen og batteripakken er spesielt
designet for å jobbe sammen.
• Disse ladere er ikke ment for annen bruk
enn lading av DEWALT oppladbare batterier.
Annen bruk kan resultere i brannfare og/eller
elektrisk støt.
• Ikke utsett laderen for regn eller snø.
• Dra i kontakten og ikke ledningen når du
kople laderen fra strømmen. Dette reduserer
faren for skade på kontakten og ledningen.
• Påse at ledningen er plassert slik at den ikke
tråkkes på, snubles i eller på annen måte
utsettes for skade eller påkjenning.
• Ikke bruk skjøteledning med mindre det er
helt nødvendig. Bruk av feil skjøteledning kan
resultere i brannfare og/eller elektrisk støt.
• Ved bruk av en lader utendørs, sørg alltid
for tørr plassering og bruk en skjøteledning
som passer for utendørs bruk. Bruk av
en skjøteledning beregnet for utendørs bruk
reduserer risikoen for elektrisk støt.
• Ikke blokker ventilasjonsåpningene på
laderen. Ventilasjonsåpningene er plassert
på toppen og sidene av laderen. Plasser
laderen et sted unna varmekilder.
• Ikke bruk lader med skadet ledning eller
kontakt — bytt dem ut med en gang.
• Ikke bruk laderen dersom den har fått
et slag, er mistet i gulvet eller skadet på
annen måte. Lever den på et autorisert
serviceverksted.
• Ikke ta laderen fra hverandre; lever den på
et autorisert serviceverksted når service eller
reparasjon trenges. Å sette den sammen feil
kan resultere i elektrisk støt eller brann.
• Dersom ledningen er skadet må den byttes
ut med en gang av produsenten, dens
serviceagent eller lignende kvalifisert person for
å unngå farer.
• Kople laderen fra strømtilførselen før
du begynner med rengjøring. Dette
reduserer faren for elektrisk støt. Fjerning av
batteripakken reduserer ikke denne faren.
• ALDRI forsøk på kople 2 ladere sammen.
• Laderen er designet for å bruke standard
230V elektrisk strøm. Ikke forsøk å bruke
den på annen spenning. Dette gjelder ikke
billaderen.
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN
Ladere
Laderen DCB105 kan bruke 10,8 V, 14,4 V og
18 V Li-Ion (DCB121, DCB123, DCB140, DCB141,
DCB180 og DCB181) batteripakker.
Denne laderen trenger ingen justeringer, og er
designet til å være så enkle som mulig å bruke.
Ladeprosedyre (fig. 3)
1. Plugg inn laderen i en passende 230 V
stikkontakt før du setter inn batteripakken.
2. Sett batteripakken (b) i laderen, pass på at
pakken sitter godt i laderen. Det røde (lade)
lyset blinker kontinuerlig som indikasjon på at
ladeprossessen er startet.
3. Når ladingen er ferdig, indikeres dette ved at det
røde lyset står på kontinuerlig. Pakken er fullt
ladet, og kan brukes nå eller bli igjen i laderen.
MERK: For å sikre maksimum ytelse og levetid
på Li-Ion batterier, lad batteriet helt opp før første
gangs bruk.
Ladeprosess
Se tabellen under for ladestatus på batteripakken.
Ladestatus
Lader –– –– –– ––
Fullt ladet ––––––––––––––––––
Forsinkelse ved
varm/kald pakke –– • –– • –– • –– •
x problem pakke eller lader • • • • • • • • • • • •
problem strømkabel •• •• •• •• •• ••
Denne laderen vil ikke lade en feilaktig batteripakke.
Laderen vil indikere feilaktig batteripakke ved at
den ikke lyser, eller ved å indikere blinkemønster for
problem pakke eller lader.
MERK: Dette kan også tyde på et problem med
laderen.
Dersom laderen indikerer er problem, ta med lader
og batteripakke til et servicesenter for testing.
Forsinkelse for varm/kald pakke
Når laderen registrerer at batteriet er for varmt eller
for kaldt, starter den automatisk en forsinkelse ved
varm/kald pakke, og utsetter ladingen til batteriet
Side: 108
NORSK
107
har nådd en passende temperatur. Laderen kobler
deretter automatisk til lademodus. Denne funksjonen
sikrer maksimal levetid for batteriet.
XR Li-ione verktøy er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem som vil beskytte batteriet mot
overlading, overoppvarming eller dyp utlading.
Verktøyet vil automatisk slå seg av når det
elektroniske beskyttelsessystemet aktiveres. Hvis
dette oppstår, må Li-Ion-batteriet settes i laderen til
det er fulladet.
En kald batteripakke vil lade med omtrent halve
hastighetene av en varm batteripakke. Batteripakken
vil lade langsommere gjennom hele ladesyklusen, og
vil ikke gå tilbake til maksimal ladehastighet selv om
batteriet blir varmt.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteripakker
Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når
du bestiller nye batteripakker.
Batteripakken er ikke helt oppladet når det er
nytt. Før du bruker batteripakken og laderen, les
sikkerhetsanvisningene under og følg de angitte
ladeprosedyrene.
LES ALLE INSTRUKSJONER
• Ikke lad eller bruk batteripakken i
eksplosive omgivelser, slik som i nærheten
av brennbare væsker, gasser eller støv.
Innsetting eller uttak av batteripakken kan
antenne støvet eller gassen.
• Tving aldri batteripakken inn i laderen. Ikke
modifiser batteripakken på noen måte for
å passe inn i en ikke-kompatibel lader idet
batteripakken kan sprekke og forårsake
alvorlig personskade.
• Lad batteripakkene kun i egnede DEWALT
ladere.
• IKKE sprut på eller senke ned i vann eller andre
væsker.
• Ikke lagre eller bruk verktøyet eller
batteripakken på steder der temperaturen
kan nå eller overstige 40 ˚C (105 ˚F) (som
utenfor skur eller metallbygg på sommeren).
• For best resultat, pass på at batteripakken er
helt oppladet før bruk.
ADVARSEL: Forsøk aldri å åpne
batteripakken av noen årsak. Ikke sett i
laderen dersom batteripakkens ytre er
sprukket eller skadet. Ikke knus, slipp
i gulvet eller skad batteripakken. Ikke
bruk en batteripakke eller lader som har
fått et slag, er mistet i gulvet, påkjørt
eller skadet på annen måte (f.eks.
gjennomboret av en spiker, slått med
hammer, tråkket på). Det kan resultere
i elektrisk støt. Skadede batteripakker
skal leveres til servicesenteret for
gjenvinning.
FORSIKTIG: Legg verktøyet på
siden på et stabilt underlag hvor det
ikke utgjør noen fare for snubling
eller velting. Noen verktøy med
store batteripakker står oppreist på
batteripakken, men kan lett slås over
ende.
SPESIELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR LITIUM ION
(Li-Ion)
• Ikke brenn batteripakken selv om den
er alvorlig skadet eller fullstendig utslitt.
Batteripakken kan eksplodere i en brann. Giftige
gasser og materialer oppstår når man brenner
litium ion-batteripakker.
• Hvis batteriets innhold kommer i kontakt
med huden, vasker du området med mild
såpe og vann. Hvis du får batterivæske på
øyet, skyller du det åpne øyet i 15 minutter
eller til irritasjonen gir seg. I tilfelle det trengs
medisinsk tilsyn, er batteriets elektrolytt
sammensatt av en blanding av organiske
karbonater og litium-salter.
• Innholdet i åpne battericeller kan forårsake
irritasjon av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk
medisinsk ettersyn hvis symptomene vedvarer.
ADVARSEL: Fare for brannskader.
Batterivæsken kan antennes hvis den
utsettes for gnister eller flammer.
Batteripakke
BATTERITYPE
DCS332 bruker en 14,4 volts batteripakke.
DCS331 bruker en 18 volts batteripakke.
DCB140, DCB141, DCB180 eller DCB181
batteripakker kan brukes. Se Tekniske data for mer
informasjon.
Anbefalinger for lagring
1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og
ikke utsatt for direkte solskinn samt for sterk
varme eller kulde. For optimal batteriytelse og
levetid bør batteripakker lagres i romtemperatur
når de ikke er i bruk.
2. For lang tids lagring, anbefales det for optimalt
resultat å lagre en fullt ladet batteripakke på et
kjølig og tørt sted uttatt av laderen.
MERK: Batteripakker bør ikke lagres fullt utladet.
Batteripakken må lades opp igjen før bruk.
Side: 109
NORSK
108
Merking på laderen og batteripakken
I tillegg til piktogrammene som er brukt i denne
håndboken, viser merkene på laderen og batteriet
følgende piktogrammer:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Batteriet lader.
Batteriet ladet.
Forsinkelse ved varm/kald pakke.
x Problem pakke eller lader.
Problem strømkabel.
Ikke undersøk med strømførende
gjenstander.
Ikke lad skadede batteripakker.
Bruk bare DEWALT batteripakker, andre
kan sprekke og forårsake personskader
og skader på materiell.
Ikke utsett for vann.
Få byttet defekte ledninger omgående.
Lades kun mellom 4 °C og 40 °C.
Deponer batteripakken på miljøvennlig vis.
Ikke brenn batteripakken.
Lader opp Li-Ion batteripakker.
Se Tekniske data for ladetid.
Kun for innendørs bruk.
Pakkens innhold
1 Oppladbar stikksag
1 Anti-ripe skodeksel
1 Støvsugertilkobling
2 Batteripakker
1 Lader
1 Koffert
1 Instruksjonshåndbok
1 Sammenstillingstegning
MERK: Batteripakker, ladere og utstyrsbokser er
ikke inkludert i N-modeller.
• Sjekk om det har oppstått skade på verktøyet,
delene eller tilbehøret under transport.
• Ta deg tid til å lese og gjøre deg godt kjent med
brukerhåndboken før du tar verktøyet i bruk.
Beskrivelse (fig. 1, 2, 6, 10, 11)
ADVARSEL: Verktøyet eller delene skal
aldri modifiseres, ellers kan det oppstå
materiell skade eller personskade.
a. Låseknapp for batteriet
b. Batteripakke
c. Avtrekksbryter
d. Avtrekker-låseknapp
e. Bladlåseknapp
f. Skråvinkel-spake
g. Sko
h. Pendelbevegelse-spake
i. Støvblåser kontroll
j. Anti-ripe skodeksel
k. Klemmemekanisme
l. Styrerulle
m. Bakre knast
n. Anti-splint innlegg
p. Hovedhåndtak
q. Øvre håndtak
BRUKSOMRÅDE
DCS332 og DCS331 stikksager er designet for
profesjonell skjæring i treverk, stål, aluminium, plast
og keramiske materialer på diverse arbeidsssteder
(f.eks. byggeplasser).
IKKE BRUK ved høy luftfuktighet eller nær
antennelige væsker eller gasser.
Disse kraftige stikksagene er profesjonelle el-verktøy.
Side: 110
NORSK
109
LA IKKE barn komme i kontakt med verktøyet. Det
kreves oppsyn når uerfarne operatører bruker dette
verktøyet.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av
personer (inkludert barn) med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner, eller mangel på
erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn
av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn
skal aldri forlates alene med dette produktet.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun
én spenning. Alltid kontroller at spenningen til
batteripakken samsvarer med spenningen på
merkeskiltet. Sørg også for at spenningen på laderen
samsvarer med spenningen på strømnettet.
Din DEWALT-lader er dobbeltisolert i
samsvar med EN 60335; det trengs
derfor ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den
byttes i en spesialledning som fås via DEWALT-
serviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er
absolutt nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning
som egner seg for kraftforsyningen til din lader (se
Tekniske data). Minimum størrelse på lederen er
1 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en
kabeltrommel.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: For å redusere faren
for alvorlige personskader, trykk inn
avtrekker-låseknappen og koble fra
batteripakken før du gjør justeringer
eller tar av/setter på tilbehør eller
ekstrautstyr. Utilsiktet oppstart kan
føre til personskader.
ADVARSEL: Bruk bare batteripakker og
ladere fra DEWALT.
Sette inn og ta av
batteripakke på verktøyet (fig. 4)
MERK: For best resultat, pass på at batteripakken
er helt oppladet før bruk. Lampen slår seg av uten
varsel når batteriet er helt utladet.
FOR Å INSTALLER BATTERIPAKKEN I VERKTØYETS
HÅNDTAK
1. Rett inn batteripakken (b) mot skinnene i
håndtaket (fig. 4).
2. Skyv den inn i håndtaket til batteripakken er
godt festet i verktøyet, pass på at den ikke
løsner.
FOR Å FJERNE BATTERIPAKKEN FRA VERKTØYET
1. Trykk batteriets festeknapp (a) og trekk batteriet
bestemt ut av håndtaket.
2. Sett batteripakken i laderen som beskrevet i
laderavsnittet i denne manualen.
Montering og demontering av blad
(fig. 6)
MONTERING AV BLAD
MERK: Denne stikksagen bruker kun T-skaft
stikksagblader.
MERK: DT2074 tett-på skjærebladet er kun til
bruk med DEWALT DCS331, DCS332, DW331 og
DC330 stikksager.
MERK: Ved montering av tett-på skjæreblader
(DT2074), må anti-splint innlegget fjernes og skoen
må være i 0° positiv stopposisjonen.
1. Løft den nøkkelfrie bladlåseknappen (e) som vist
i figur 6.
2. Sett T-skaft bladet inn i klemmemekanismen (k)
og styr bakparten av bladet i styrerullens
renne (l).
3. T-skaftet må være helt inne i
klemmemekanismen som vist i figur 6.
4. Slipp den nøkkelfrie bladlåseknappen.
DEMONTERING AV BLAD
FORSIKTIG: Rør ikke brukte blader,
de kan være varme. Det kan resultere i
personskade.
1. Løft den nøkkelfrie bladlåseknappen (e).
2. Rist litt og bladet detter ut.
Skråstilling av skoen (fig. 7)
For å låse opp skoen, trekk den nøkkelfrie
skråvinkel-spaken (f) til side.
For å låse skoen, trykk den nøkkelfrie skråvinkel-
spaken tilbake under stikksagen.
SKRÅSTILLING AV SKOEN
1. Lås opp skoen.
2. Skyv skoen (g) fremover for å slippe den fra 0°
positiv stopposisjon.
3. Skoen kan skråstilles til venstre eller høyre og
har sperrer på 15°, 30° og 45°. Skoen kan
manuelt stoppes på en hvilken som helst vinkel
mellom 0° og 45°.
Side: 111
NORSK
110
4. Når ønsket skråvinkel er oppnådd lås skoen på
plass.
STILLING AV SKOEN TILBAKE PÅ 0°
1. Lås opp skoen.
2. Roter skoen tilbake til 0°
3. Skyv skoen tilbake til 0° positiv stopposisjonen.
4. Lås skoen.
Skjærebevegelse – pendel eller rett
(fig. 8)
Denne stikksagen er utstyrt med fire
skjærebevegelser, tre pendelbevegelser og en
rett. Pendelbevegelsen har en mer aggressiv
bladbevegelse og er designet for å skjære i myke
materialer som treverk eller plast. Pendelbevegelsen
skjærer raskere, men med mindre jevnhet på tvers
av materialet. Under pendelbevegelse beveger
bladet seg fremover under skjæring i tillegg til opp-
og ned-bevegelsen.
MERK: Metall og hardved skal aldri skjæres i
pendelbevegelse.
For å justere skjæremåten, flytt pendelbevegelse-
spaken (h) mellom de fire skjæreposisjoner: 0, 1, 2,
og 3. Posisjon 0 er rett skjæring Posisjoner 1, 2, og
3 er skjæring med pendelbevegelse. Skjærestyrken
øker ettersom spaken justeres fra en til tre, og
innstilling tre er den sterkeste.
Støvblåser (fig. 9)
Støvblåseren bidrar til å holde skjæreområdet fri for
spon fra bladet.
MERK: Skru av støvblåseren når det skjæres i
metall slik at skjærevæsken ikke blir blåst vekk fra
bladet.
For å skru på støvblåseren skyv støvblåserkontrollen
(i) hele veien opp.
For å skru av støvblåseren skyv støvblåserkontrollen
hele veien ned.
Avtagbar anti-ripe skodeksel
(fig. 10)
Anti-ripe skodekselet (j) skal brukes når det skjæres i
overflater som lett blir ripete, som laminat, finerplate
og maling.
For å montere anti-ripe skodekselet (j), plasser
fronten av aluminiumsskoen (g) i fronten av anti-
ripe skodekselet og slipp stikksagen ned. Anti-ripe
skodekselet smekker sikkert på plass bakerst på
aluminiumsskoen.
For å demontere anti-ripe skodekselet, ta tak i den
fra bunnen. Hold de to bakre knastene og ta av anti-
ripe skodekselet.
Anti-splint innlegg (fig. 11)
MERK: Bruk ikke anti-splint innlegget med flush
skjærebladet.
Anti-splint innlegget skal brukes for å minimalisere
oppflising, spesielt ved skjæring i finerplater, laminat
og behandlede overflater som malte flater. Anti-
splint innlegget installeres i anti-ripe skodekselet (j).
Dersom beskyttelsesdekselet ikke brukes, monter
anti-splint innlegget i skoen (g).
Før maskinen tas i bruk
• Pass på at batteripakken er (helt) oppladet.
BRUK
ADVARSEL: For å redusere faren
for alvorlige personskader, trykk inn
avtrekker-låseknappen og koble fra
batteripakken før du gjør justeringer
eller tar av/setter på tilbehør eller
ekstrautstyr. Utilsiktet oppstart kan
føre til personskader.
ADVARSEL: Bruk alltid riktig
hørselsvern. Under visse
omstendigheter og ved langvarig bruk
kan støy fra dette produktet bidra til
svekket hørsel.
Bruksanvisning
ADVARSEL:
• Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og
gjeldende forskrifter.
• Pass på at arbeidsemnet er godt sikret. Fjern
spikre, skruer og andre festeinnretninger som kan
skade bladet.
• Sjekk at det er tilstrekkelig plass for bladet
under arbeidsemnet. Skjær ikke materiell som
overstiger bladets maksimale skjæredybde.
• Bruk bare skarpe blader. Ødelagte eller bøyde
blader skal fjernes øyeblikkelig.
• La aldri maskinen gå uten sagblad.
• For optimale resultater bør maskinen beveges
jevnt og kontinuerlig over arbeidsemnet. Utsett
ikke sagbladet for sidetrykk. Hold sagskoen flatt
på arbeidsemnet. Ved saging av buer, sirkler
eller andre runde former, skyves maskinen
forsiktig fremover.
Side: 112
NORSK
111
• Vent med å fjerne bladet fra arbeidsemnet til
maskinen har stanset.Etter saging kan bladet
være svært varmt. Ikke ta på det.
Korrekt plassering av hendene
(fig. 1, 14)
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, skal man ALLTID
ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, skal man ALLTID holde
godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Korrekt plassering av hendene krever én hånd på
det øverste håndtaket (q), med den andre hånden på
hovedhåndtaket (p).
Avtrekker-bryter (fig. 1)
For å starte stikksagen klem på avtrekksbryteren (c).
For å sakne stikksagens fart og stoppe stikksagen,
slipp avtrekksbryteren.
VARIABEL HASTIGHET (FIG. 5)
Ettersom avtrekksbryteren trykkes inn fortsetter
antall slag per minutt å øke, men overskrider
ikke verktøyets maksimum hastighet. Ettersom
avtrekksbryteren slippes minskes antall slag per
minutt.
Avtrekker-låseknappen (d) skal alltid være nedtrykt
når verktøyet ikke er i bruk for å unngå muligheten
for utilsiktet oppstart.
Skjæring
ADVARSEL: Stikksagen skal ikke
brukes med skoen demontert, ellers kan
det oppstå alvorlig personskade.
LOMMESAGING (FIG. 12)
Lommesaging er en enkel måte å skjære innvendig.
Sagen kan settes direkte inn i et panel eller en
plate uten først å måtte bore et styrehull. Ved
lommesaging mål overflaten det skal skjæres i og
merk tydelig med en blyant. Deretter vipp sagen
forover til fremre kanten av skoen hviler godt på
arbeidsflaten og bladet er klar av arbeidsflaten
gjennom hele slaget. Skru på verktøyet og la den
komme opp i maksimumshastighet. Ta godt grep
om sagen og senk den bakre kanten av verktøyet
sakte inntil bladet oppnår hele sin dybde. Hold
skoen flat mot treverket og begynne å skjære. Fjern
ikke bladet fra det utsagede sporet mens den er
fortsatt i bevegelse. Bladet må stoppe helt.
TETT-PÅ SAGING (FIG. 13)
Tett-på saging er nødvendig når det gjøres ferdig
kutt opp mot en vegg eller annet hinder, som
beskyttelsesplate. En av de enkleste måtene å
utføre tett-på saging er å bruke et tett-på sagblad
(DT2074). Tett-på sagbladet gir nødvendig
rekkevidde for å sage tee opp til fremre kanten
av stikksagskoen. Fjern anti-splint innlegget og
sett skoen tilbake til 0° positiv stopposisjonen før
montering og bruk av tett-på sagbladet. For beste
kvalitet bruk tett-på sagbladet i pendelbevegelse
posisjonen 0 eller 1. Tett-på sagbladet skal ikke
brukes til å starte sagingen siden tett-på bladet
hindrer skoen i å bli støttet av arbeidsflaten. Bruk
følgende praksis ved skjæring i treverk.
SAGING I TREVERK
Støtt arbeidsstykket tilstrekkelig til enhver tid. Bruk
den høye hastighetsinnstillingen for saging i treverk.
Forsøk ikke å skru på verktøyet mens bladet hviler
mot materialet som det skal sages i. Dette kan
stoppe motoren. Plasser skoen fremre kant på
materialet det skal sages i og hold stikksagen godt
mot treverket under saging. Dytt ikke på verktøyet -
la bladet gå i egen hastighet. Når sagingen er ferdig
skru stikksagen av. La bladet stoppe helt og legg
sagen til side før arbeidsstykket løsnes.
SAGING I METALL
Ved saging i tynne metallplater er det best å klemme
fast treverk under metallplaten. Dette sikrer et rent
kutt uten risikoen for vibrasjon og riving i metallet.
Husk alltid å bruke et finere blad for jernmetaller (for
de som har et høyt jern innhold), og bruk et grovere
blad for ikke-jernmetaller (de uten jern innhold).
Bruk en høy hastighetsinnstilling for saging i myke
metaller (aluminum, kobber, messing, ulegert stål,
galvanisert rør, tynnplater for kanaler, osv.). Bruk
lavere hastigheter for saging i plast, flis, laminat,
harde metaller og støpejern.
VEDLIKEHOLD
Elektriske verktøy fra DEWALT er laget for lang
tids bruk med minimalt vedlikehold. Kontinuerlig
tilfredsstillende funksjonalitet er betinget av riktig
behandling og regelmessig rengjøring.
ADVARSEL: For å redusere faren
for alvorlige personskader, trykk inn
avtrekker-låseknappen og koble fra
batteripakken før du gjør justeringer
eller tar av/setter på tilbehør eller
ekstrautstyr. Utilsiktet oppstart kan
føre til personskader.
Laderen og batteripakken er vedlikeholdsfrie. Det er
ingen deler inne i den som kan vedlikeholdes.
Side: 113
NORSK
112
Lubrication
SMØRING AV FØRINGSRULLEN (FIG. 6)
• Drypp en dråpe olje på føringsrullen (l) med
jevne mellomrom for å hindre skjæring.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås smuss og støv ut
av verktøyhuset med tørr luft så ofte
som du ser at smuss legger seg i og
rundt lufteåpningene. Bruk godkjent
øyebeskyttelse og godkjent støvmaske
når du utfører denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk
oppløsningsmidler eller andre sterke
kjemikalier for rengjøring av ikke-
metalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene
brukt i disse delene. Bruk en klut fuktet
kun med vann og mild såpe. Pass på at
det aldri kommer væske inn i verktøyet.
Legg aldri noen av verktøydelene i vann.
RENGJØRINGSINSTRUKSJONER FOR LADER
ADVARSEL: Fare for elektrisk
støt. Frakople laderen fra
vekselstrømkontakten før rengjøring.
Smuss og fett kan fjernes fra eksteriøret
av laderen ved bruk av en klut eller myk
ikke-metallisk børste. Ikke bruk vann eller
andre rengjøringsmidler.
Ekstrautstyr
ADVARSEL: Siden tilbehør som ikke
leveres av DEWALT ikke er testet med
dette produktet, kan det være farlig å
bruke slikt tilbehør med dette produktet.
Reduser risikoen for personskade ved
å bare bruke tilbehør som anbefales av
DEWALT sammen med dette produktet.
Ta kontakt med en forhandler hvis du er interessert i
ekstrautstyr.
Disse inkluderer:
– DE3241 Parallellstyring
– DE3242 Sirkelguide
– 581281-00 Støvavsugeradapter
– 581239-01 Støvavsugerdeksel
– 402140-00 Anti-splint skoinnlegg
– 581268-00 Anti-ripe skodeksel
Miljøvern
Separat innsamling. Dette produktet
skal ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Hvis du en dag finner ut at DEWALT-produktet
må skiftes eller du ikke lenger har bruk for det,
skal du ikke kaste det sammen med det vanlige
husholdningsavfallet. Sørg for at produktet innsamles
separat.
Separat innsamling av brukte produkter
og pakkematerialer gjør det mulig å
gjenvinne materialer og bruke dem på
nytt. Gjenbruk av gjenvunne materialer
reduserer forurensning og
etterspørselen etter råvarer.
Lokale forskrifter kan inneholde bestemmelser
om separat innsamling av elektriske produkter fra
hjemmet, ved søppelfyllinger eller hos forhandleren
når du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har et anlegg for innsamling og gjenvinning
av DEWALT-produkter som ikke kan brukes lenger.
Send produktet til et autorisert servicesenter som
kan samle inn produkter på dine vegne og anvende
denne tjenesten.
Finn nærmeste autoriserte servicesenter ved å ta
kontakt med nærmeste DEWALT-kontor på adressen
som er oppført i denne brukerhåndboken. Du
finner også en liste over autoriserte servicesentre
for DEWALT og utførlig informasjon om service og
kontaktpersoner på Internett på www.2helpU.com.
Oppladbar batteripakke
Denne langtids batteripakken må lades på nytt når
den ikke lenger produserer nok strøm til jobber som
enkelt kunne utføres tidligere. Ta hensyn til miljøet
når batteripakken må kasseres:
• Lad batteripakken helt ut, og ta den ut av
verktøyet.
• Li-Ion celler kan gjenbrukes. Lever dem til
forhandleren eller en lokal gjenbruksstasjon. De
innleverte batteripakkene vil gjenbrukes eller
avfallsbehandles korrekt.
Side: 114
NORSK
113
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på
produktene sine og tilbyr en enestående
garanti for profesjonelle brukere av
produktet. Denne garantierklæringen
kommer i tillegg til, og har på ingen
måte negativ innvirkning på, dine
kontraktsmessige rettigheter som
profesjonell bruker eller på dine lovfestede
rettigheter som privat, ikke-profesjonell
bruker. Garantien er gyldig innen områdene
tilhørende medlemslandene i den
Europeiske Union (EU) og det Europeiske
Frihandelsområdet (EFTA).
• 30-DAGERS RISIKOFRI
TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med
ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan
du ganske enkelt returnere det innen
30 dager, komplett med alle de originale
komponentene slik du kjøpte det, til
innkjøpsstedet for å få full refusjon.
Produktet må ha blitt utsatt for rimelig
slitasje og kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Dersom du har behov for vedlikehold eller
service på ditt DEWALT-verktøy i de første
12 månedene etter kjøpet, får du 1 service
gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en
autorisert DEWALT reparatør. Kvittering må
fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer
tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke
sviktet under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt
på grunn av material- eller produksjonsfeil
innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer
DEWALT å bytte ut alle defekte deler
vederlagsfritt eller – etter vårt skjønn – å
erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig
anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig
slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av
uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises;
• Produktet returneres komplett med alle
originale komponenter.
Dersom du har et krav, kontakt
forhandleren eller finn nærmeste
autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT
katalogen, eller kontakt ditt DEWALT
kontor på adressen som angitt i denne
bruksanvisningen. En liste av autoriserte
DEWALT reparatører og informasjon om
vår etter-salg service finner du på internett
under: www.2helpU.com.

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om DeWalt DCS331 ennå.

Spør et spørsmål om DeWalt DCS331

Har du et spørsmål om DeWalt DCS331 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DCS331. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DCS331 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.