DCS331

DeWalt DCS331 manual

DCS331

Manual for DeWalt DCS331 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 184 sider.

Side: 1
NORSK 102 Gratulerer! Du har valgt et verktøy fra DEWALT. Mangeårig erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør DEWALT til en svært pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektriske verktøy. Tekniske data DCS332 DCS331 Spenning VDC 14,4 18 Type 1 1 Batteritype Li-Ion Li-Ion Utgangseffekt (max) W 340 400 Turtall, ubelastet min-1 0–2500 0–3000 Slaglengde mm 26 26 Sagedybde i: – tre mm 135 135 – aluminium mm 25 25 – stål mm 10 10 Justering av avfasingsvinkelen ˚ 0–45 0–45 Vekt (uten batteripakke) kg 2,4 2,4 LPA (lydtrykk) dB(A) 89 89 KPA (lydtrykk usikkerhet) dB(A) 3,0 3,0 LWA (lydeffekt) dB(A) 100 100 KWA (lydeffekt usikkerhet) dB(A) 3,0 3,0 Totale vibrasjonsverdier (triax vektor-sum) fastsatt i henhold til EN 60745: Verdi vibrasjonsutslipp ah Ved saging av plater ah,B = m/s² 10,5 10,5 Usikkerhet K = m/s² 3,0 3,0 Vibrasjonsverdier ah Ved kapping av tynnplater ah,M = m/s² 5,5 5,5 Usikkerhet K = m/s² 1,5 1,5 Vibrasjonsverdien som oppgis i denne manualen har blitt målt i samsvar med en standard test utført i henhold til EN 60745, og kan brukes til å sammenligne ett verkøy med et annet. Den kan brukes til et midlertertidig overslag av eksponering. ADVARSEL: Det erklærte vibrasjonsnivået reflekterer verktøyets hovedbruksområder. Dersom verktøyet brukes til andre formål, med annet tilbehør, eller ikke har blitt vedlikeholdt, så kan vibrasjonsnivået endres. Dette kan øke eksponeringsnivået vesentlig over hele arbeidsperioden. En vurdering av eksponeringsnivået til vibrasjoner bør også tas i betraktning når verktøyet er slått av, eller når det sviver men ikke utfører arbeid. Dette kan redusere eksponeringsnivået vesentlig over hele arbeidsperioden. Identifiser ekstra sikkerthetstiltak som beskytter operatøren fra vibrasjonseffektene. Dette inkluderer vedlikehod av verktøy og tilbehør, holde hendene varme og arbeidsstillinger. Batteripakke DCB140 DCB141 Batteritype Li-Ion Li-Ion Spenning VDC 14,4 14,4 Kapasitet Ah 3,0 1,55 Vekt kg 0,53 0,30 Batteripakke DCB180 DCB181 Batteritype Li-Ion Li-Ion Spenning VDC 18 18 Kapasitet Ah 3,0 1,5 Vekt kg 0,64 0,35 Lader DCB105 Hovedspenning VAC 230 V Batteritype Li-Ion Ca, Ladetid min 30 60 (1,5 Ah (3,0 Ah batteripakker) batteripakker) Vekt kg 0,49 Sikringer Europa 230 V verktøy 10 amp, strømnett BATTERIDREVET STIKKSAG DCS331, DCS332
Side: 2
NORSK 103 Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet Definisjonene nedenfor beskriver hvor alvorlige de enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær spesielt oppmerksom på disse symbolene. FARE: Angir en umiddelbart farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller alvorlig personskade. ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade. FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller moderat personskade. MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til personskader, men som kan føre til skader på utstyr hvis den ikke unngås. Angir fare for elektrisk støt. Brannfare. EU-samsvarserklæring MASKINERIDIREKTI DCS331, DCS332 DEWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under Tekniske data er i samsvar med: 2006/42/EU, EN 60745-1, EN 60745-2-11. Disse produktene er også i samsvar med direktiv 2004/108/EU og 2011/65/EU. For mer informasjon, vennligst kontakt DEWALT på følgende adresser eller se baksiden av håndboken. Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DEWALT. Horst Grossmann visepresident teknikk og produktutvikling DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11, D-65510, Idstein, Tyskland 10.02.2012 WARNING: To reduce the risk of injury, at skaderisikoen kan reduseres. Generelle sikkerhetsadvarsler ved bruk av elektriske verktøyer ADVARSEL! Les alle sikkerhetsadvarsler og bruksanvisninger. Unnlatelse av å følge advarsler og bruksanvisninger kan resultere i elektrisk sjokk, brann og/eller alvorlige skader. TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG BRUKSANVISNINGER FOR FREMTIDIG REFERANSE. Begrepet ”elektrisk verktøy” i advarslene nedenfor henviser til et strømdrevet (med ledning) elektrisk verktøy eller batteridrevet (uten ledning) elektrisk verktøy. 1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSPLASSEN a) Pass på at arbeidsplassen er ren og godt belyst. Rotete eller mørke områder øker faren for ulykker. b) Bruk ikke elektriske verktøy i eksplosive omgivelser, f.eks. nær antennelig væske, gass eller støv. Elektriske verktøyer produserer gnister som kan antenne støv eller gass. c) Barn og tilskuere skal holdes på god avstand ved bruk av elektriske verktøyer. Forstyrrelser kan forårsake at en mister oversikten. 2) SIKKERHET VED BRUK AV ELEKTRISITET a) Støpslene på elektriske verktøy må passe i stikkontaktene. Endre aldri et støpsel. Bruk ikke tilpasningsstøpsler på jordede elektriske verktøy. Uendrede støpsler og stikkontakter som passer kravene, reduserer risikoen for elektrisk støt. b) Unngå å berøre jordede flater som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Hvis kroppen er jordet, øker faren for elektrisk støt. c) Utsett ikke elektriske verktøy for regn eller fuktighet. Hvis vann kommer inn i et elektrisk verktøy, øker faren for elektrisk støt. d) Vær ikke hardhendt med ledningen. Bruk ikke ledningen til å bære, dra eller frakople det elektriske verktøyet. Hold ledningen på god avstand fra varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler.
Side: 3
NORSK 104 Skadde eller sammenviklede ledninger øker faren for elektrisk støt. e) Ved utendørs bruk av det elektriske verktøyet skal du bruke en skjøteledning som er beregnet på utendørs bruk. Bruk av ledning som er beregnet på utendørs bruk reduserer faren for elektrisk støt. f) Hvis du må bruke et elektrisk verktøy i fuktige omgivelser, bruk en strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk av jordfeilbryter reduserer faren for elektrisk støt. 3) PERSONSIKKERHET a) Vær oppmerksom, følg med på det du gjør, og bruk sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Bruk ikke elektriske verktøy hvis du er trøtt eller sliten eller har brukt narkotika, alkohol eller legemidler. Et øyeblikks uoppmerksomhet er nok til å forårsake alvorlig personskade. b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller. Bruk av verneutstyr som støvmasker, glidesikre sko, hjelm og hørselsvern der det trengs, reduserer faren for personskade. c) Unngå utilsiktet oppstarting. Påse at bryteren er i AV-posisjon før du kopler til strømmen og/eller batteripakken, samt tar opp eller bærer verktøyet. Hvis du bærer elektriske verktøy med fingeren på bryteren eller setter støpselet i stikkontakten mens bryteren er på, øker du faren for ulykker. d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på det elektriske verktøyet. En skrunøkkel som er festet til en roterende del i det elektriske verktøyet, kan forårsake personskade. e) Strekk deg ikke for langt. Behold fotfestet og god balanse til enhver tid. Dette gir bedre kontroll over det elektriske verktøyet hvis det skulle oppstå en uventet situasjon. f) Kle deg skikkelig. Bruk ikke løstsittende klær eller smykker. Hold hår, klær og hansker på god avstand fra bevegelige deler. Løstsittende klær, smykker og langt hår kan sette seg fast i bevegelige deler. g) Hvis verktøyet har tilkopling for støvoppsamler eller støvavsug, skal du påse at disse er tilkoplet og brukes på riktig måte. Bruk av støvoppsamler kan redusere farer som er forbundet med støv. 4) BRUK OG BEHANDLING AV ELEKTRISKE VERKTØY a) Forsér ikke det elektriske verktøyet. Bruk riktig elektrisk verktøy til jobben. Det riktige verktøyet gjør jobben bedre og tryggere og med den hastigheten som er det konstruert for. b) Bruk ikke det elektriske verktøyet hvis det ikke går an å slå bryteren av og på. Verktøy som ikke kan styres med bryteren, er farlig og må repareres. c) Ta støpselet ut av kontakten og/eller ta batteripakken ut av det elektriske verktøyet, før du foretar justeringer, bytter tilbehør eller legger det bort til oppbevaring. Slike forebyggende sikkerhetstiltak reduserer faren for at det elektriske verktøyet startes utilsiktet. d) Oppbevar elektriske verktøy utilgjengelig for barn, og la ikke personer som ikke er kjent med verktøyet eller disse anvisningene, bruke verktøyet. Elektriske verktøy er farlige i hendene på ukyndige brukere. e) Vedlikehold av elektriske verktøy. Se etter feiljusteringer eller binding i bevegelige deler, skadde deler eller andre ting som kan påvirke det elektriske verktøyets funksjonalitet. Hvis det elektriske verktøyet er skadet, skal det repareres før bruk. Mange ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte elektriske verktøy. f) Sørg for at skjæreverktøy alltid er skarpe og rene. Med riktig vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe skjærekanter oppstår det sjeldnere bindinger. Slike verktøy er dessuten lettere å håndtere. g) Bruk det elektriske verktøyet, tilbehør, bits osv. i samsvar med disse anvisningene. Ta også hensyn til arbeidsforholdene og jobben som skal utføres. Det kan være farlig å bruke det elektriske verktøyet til andre oppgaver enn det som er tiltenkt. 5) BRUK OG BEHANDLING AV BATTERIDREVNE VERKTØY a) Batteriet skal bare lades med laderen som er angitt av produsenten. En lader som er beregnet på en bestemt batteripakke, kan medføre brannfare hvis den brukes med en annen batteripakke. b) Elektriske verktøy skal bare brukes med den angitte batteripakken. Bruk av andre batteripakker kan medføre risiko for personskade og brann. c) En batteripakke som ikke er i bruk, skal holdes på god avstand fra metallgjenstander som binders, mynter, nøkler, spiker, skruer og andre små metallgjenstander som kan skape kontakt mellom polene. Kortslutning av batteripolene kan forårsake forbrenning eller brann.
Side: 4
NORSK 105 d) Ved hardhendt behandling, kan det lekke væske fra batteriet. Unngå berøring. Skyll med vann hvis du kommer i kontakt med væsken. Oppsøk lege hvis væsken kommer i kontakt med øynene. Batterivæske kan forårsake irritasjon eller forbrenning. 6) SERVICE a) Service på det elektriske verktøyet skal utføres av en kvalifisert servicetekniker som utelukkende bruker originale reservedeler. Slik sørger du for å ivareta det elektriske verktøyets sikkerhet. Aytterligere sikkerhetsregler for stikksager • Under arbeidsutførelse, hold verktøyet i de isolerte gripeflatene hvor skjæreverktøyet kan komme i kontakt med skjulte ledninger eller ledningen til selve verktøyet. Berøring med en strømførende ledning gjør at de eksponerte metalldelene på verktøyet også blir strømførende, slik at brukeren får elektrisk støt. • Bruk klemmer eller en annen praktisk metode som hjelper å stabilisere arbeidet på et stabil bord. Å holde arbeidstykket du skal arbeide på i hånden eller opp mot kroppen er ustabilt og kan føre til tap av kontroll. • La motoren stoppe helt før du trekker ut bladet fra sporet (det utsagede sporet). Et blad i bevegelse kan slå inn i arbeidsstykket og føre til knekt blad, skade på arbeidsstykket og mulig personskade. • Hold håndtakene tørre, rene og frie for olje og fett. Dette gir deg bedre kontroll på verktøyet. • Hold bladene skarpe. Sløve blad kan føre til at sagen svinger ut eller staller under trykk. • Rengjør verktøyet ofte, spesielt etter tung bruk. Støv og smuss som inneholder metallpartikler kan ofte samle seg på innvendige flater og kan føre til fare for elektrisk støt. • Ikke bruk dette verktøyet i lange perioder. Vibrasjon på grunn av bruken av dette verktøyet kan føre til skader på fingre, hender og armer. Bruk hansker for å gi ekstra demping, ta ekstra hvileperioder og begrens daglig bruk. Andre farer • Til tross for anvendelse av sikkerhetsforskrifter og implementering av sikkerhetsanordninger, kan ikke visse andre risikoer unngås. Disse er: – Svekking av hørselen. – Risiko for ulykker forårsaket av de utildekte delene på det bevegelige sagbladet. – Risiko for skade når bladet byttes ut. – Risiko for støvinhalasjon fra materialer som kan være farlige når de er kuttet. Merking på verktøyet Følgende piktogrammer vises på verktøyet: Les instruksjonshåndboken før bruk. Bruk hørselvern. Bruk vernebriller. POSISJON FOR DATOKODE Datokoden, som også inkluderer produksjonsåret, står trykt på den delen av huset som utgjør koblingen mellom verktøyet og batteriet. Eksempel: 2012 XX XX Produksjonsår Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle batteriladere TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN: Denne manualen inneholder viktige sikkerhets- og bruksanvisninger for DCB105 batteriladeren. • Før du bruker laderen les alle instruksjoner og advarsels-merker på laderen, batteripakken og produktet som bruker batteripakken. ADVARSEL: Fare for støt. Ikke la væske komme inn i laderen. Det kan resultere i elektrisk støt. FORSIKTIG: Fare for brannskader. For å redusere faren for skader, lad kun DEWALT oppladbare batteripakker. Andre typer batterier kan overoppvarmes og sprekke og føre til personskader og materielle skader. Ikke forsøk å lade opp ikke-ladbare batterier. FORSIKTIG: Barn må holdes under oppsyn, sørg for at de ikke leker med apparatet. MERK: Under visse omstendigheter, når laderen er tilkoplet strømtilførselen, kan laderen kortsluttes av fremmedlegemer. Fremmedlegemer av ledende art
Side: 5
NORSK 106 som, men ikke begrenset til, slipestøv, metallspon, aluminiumsfolie, og enhver oppbygging av metallpartikler skal ikke komme inn i laderens hulrom. Kople alltid laderen fra strømtilførselen når det ikke er en batteripakk i hulrommet. Kople fra laderen før rengjøring. • IKKE forsøk å lade batteripakken med andre ladere enn de som er nevnt i denne manualen. Laderen og batteripakken er spesielt designet for å jobbe sammen. • Disse ladere er ikke ment for annen bruk enn lading av DEWALT oppladbare batterier. Annen bruk kan resultere i brannfare og/eller elektrisk støt. • Ikke utsett laderen for regn eller snø. • Dra i kontakten og ikke ledningen når du kople laderen fra strømmen. Dette reduserer faren for skade på kontakten og ledningen. • Påse at ledningen er plassert slik at den ikke tråkkes på, snubles i eller på annen måte utsettes for skade eller påkjenning. • Ikke bruk skjøteledning med mindre det er helt nødvendig. Bruk av feil skjøteledning kan resultere i brannfare og/eller elektrisk støt. • Ved bruk av en lader utendørs, sørg alltid for tørr plassering og bruk en skjøteledning som passer for utendørs bruk. Bruk av en skjøteledning beregnet for utendørs bruk reduserer risikoen for elektrisk støt. • Ikke blokker ventilasjonsåpningene på laderen. Ventilasjonsåpningene er plassert på toppen og sidene av laderen. Plasser laderen et sted unna varmekilder. • Ikke bruk lader med skadet ledning eller kontakt — bytt dem ut med en gang. • Ikke bruk laderen dersom den har fått et slag, er mistet i gulvet eller skadet på annen måte. Lever den på et autorisert serviceverksted. • Ikke ta laderen fra hverandre; lever den på et autorisert serviceverksted når service eller reparasjon trenges. Å sette den sammen feil kan resultere i elektrisk støt eller brann. • Dersom ledningen er skadet må den byttes ut med en gang av produsenten, dens serviceagent eller lignende kvalifisert person for å unngå farer. • Kople laderen fra strømtilførselen før du begynner med rengjøring. Dette reduserer faren for elektrisk støt. Fjerning av batteripakken reduserer ikke denne faren. • ALDRI forsøk på kople 2 ladere sammen. • Laderen er designet for å bruke standard 230V elektrisk strøm. Ikke forsøk å bruke den på annen spenning. Dette gjelder ikke billaderen. TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN Ladere Laderen DCB105 kan bruke 10,8 V, 14,4 V og 18 V Li-Ion (DCB121, DCB123, DCB140, DCB141, DCB180 og DCB181) batteripakker. Denne laderen trenger ingen justeringer, og er designet til å være så enkle som mulig å bruke. Ladeprosedyre (fig. 3) 1. Plugg inn laderen i en passende 230 V stikkontakt før du setter inn batteripakken. 2. Sett batteripakken (b) i laderen, pass på at pakken sitter godt i laderen. Det røde (lade) lyset blinker kontinuerlig som indikasjon på at ladeprossessen er startet. 3. Når ladingen er ferdig, indikeres dette ved at det røde lyset står på kontinuerlig. Pakken er fullt ladet, og kan brukes nå eller bli igjen i laderen. MERK: For å sikre maksimum ytelse og levetid på Li-Ion batterier, lad batteriet helt opp før første gangs bruk. Ladeprosess Se tabellen under for ladestatus på batteripakken. Ladestatus Lader –– –– –– –– Fullt ladet –––––––––––––––––– Forsinkelse ved varm/kald pakke –– • –– • –– • –– • x problem pakke eller lader • • • • • • • • • • • • problem strømkabel •• •• •• •• •• •• Denne laderen vil ikke lade en feilaktig batteripakke. Laderen vil indikere feilaktig batteripakke ved at den ikke lyser, eller ved å indikere blinkemønster for problem pakke eller lader. MERK: Dette kan også tyde på et problem med laderen. Dersom laderen indikerer er problem, ta med lader og batteripakke til et servicesenter for testing. Forsinkelse for varm/kald pakke Når laderen registrerer at batteriet er for varmt eller for kaldt, starter den automatisk en forsinkelse ved varm/kald pakke, og utsetter ladingen til batteriet
Side: 6
NORSK 107 har nådd en passende temperatur. Laderen kobler deretter automatisk til lademodus. Denne funksjonen sikrer maksimal levetid for batteriet. XR Li-ione verktøy er designet med et elektronisk beskyttelsessystem som vil beskytte batteriet mot overlading, overoppvarming eller dyp utlading. Verktøyet vil automatisk slå seg av når det elektroniske beskyttelsessystemet aktiveres. Hvis dette oppstår, må Li-Ion-batteriet settes i laderen til det er fulladet. En kald batteripakke vil lade med omtrent halve hastighetene av en varm batteripakke. Batteripakken vil lade langsommere gjennom hele ladesyklusen, og vil ikke gå tilbake til maksimal ladehastighet selv om batteriet blir varmt. Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle batteripakker Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når du bestiller nye batteripakker. Batteripakken er ikke helt oppladet når det er nytt. Før du bruker batteripakken og laderen, les sikkerhetsanvisningene under og følg de angitte ladeprosedyrene. LES ALLE INSTRUKSJONER • Ikke lad eller bruk batteripakken i eksplosive omgivelser, slik som i nærheten av brennbare væsker, gasser eller støv. Innsetting eller uttak av batteripakken kan antenne støvet eller gassen. • Tving aldri batteripakken inn i laderen. Ikke modifiser batteripakken på noen måte for å passe inn i en ikke-kompatibel lader idet batteripakken kan sprekke og forårsake alvorlig personskade. • Lad batteripakkene kun i egnede DEWALT ladere. • IKKE sprut på eller senke ned i vann eller andre væsker. • Ikke lagre eller bruk verktøyet eller batteripakken på steder der temperaturen kan nå eller overstige 40 ˚C (105 ˚F) (som utenfor skur eller metallbygg på sommeren). • For best resultat, pass på at batteripakken er helt oppladet før bruk. ADVARSEL: Forsøk aldri å åpne batteripakken av noen årsak. Ikke sett i laderen dersom batteripakkens ytre er sprukket eller skadet. Ikke knus, slipp i gulvet eller skad batteripakken. Ikke bruk en batteripakke eller lader som har fått et slag, er mistet i gulvet, påkjørt eller skadet på annen måte (f.eks. gjennomboret av en spiker, slått med hammer, tråkket på). Det kan resultere i elektrisk støt. Skadede batteripakker skal leveres til servicesenteret for gjenvinning. FORSIKTIG: Legg verktøyet på siden på et stabilt underlag hvor det ikke utgjør noen fare for snubling eller velting. Noen verktøy med store batteripakker står oppreist på batteripakken, men kan lett slås over ende. SPESIELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR LITIUM ION (Li-Ion) • Ikke brenn batteripakken selv om den er alvorlig skadet eller fullstendig utslitt. Batteripakken kan eksplodere i en brann. Giftige gasser og materialer oppstår når man brenner litium ion-batteripakker. • Hvis batteriets innhold kommer i kontakt med huden, vasker du området med mild såpe og vann. Hvis du får batterivæske på øyet, skyller du det åpne øyet i 15 minutter eller til irritasjonen gir seg. I tilfelle det trengs medisinsk tilsyn, er batteriets elektrolytt sammensatt av en blanding av organiske karbonater og litium-salter. • Innholdet i åpne battericeller kan forårsake irritasjon av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk medisinsk ettersyn hvis symptomene vedvarer. ADVARSEL: Fare for brannskader. Batterivæsken kan antennes hvis den utsettes for gnister eller flammer. Batteripakke BATTERITYPE DCS332 bruker en 14,4 volts batteripakke. DCS331 bruker en 18 volts batteripakke. DCB140, DCB141, DCB180 eller DCB181 batteripakker kan brukes. Se Tekniske data for mer informasjon. Anbefalinger for lagring 1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og ikke utsatt for direkte solskinn samt for sterk varme eller kulde. For optimal batteriytelse og levetid bør batteripakker lagres i romtemperatur når de ikke er i bruk. 2. For lang tids lagring, anbefales det for optimalt resultat å lagre en fullt ladet batteripakke på et kjølig og tørt sted uttatt av laderen. MERK: Batteripakker bør ikke lagres fullt utladet. Batteripakken må lades opp igjen før bruk.
Side: 7
NORSK 108 Merking på laderen og batteripakken I tillegg til piktogrammene som er brukt i denne håndboken, viser merkene på laderen og batteriet følgende piktogrammer: Les instruksjonshåndboken før bruk. Batteriet lader. Batteriet ladet. Forsinkelse ved varm/kald pakke. x Problem pakke eller lader. Problem strømkabel. Ikke undersøk med strømførende gjenstander. Ikke lad skadede batteripakker. Bruk bare DEWALT batteripakker, andre kan sprekke og forårsake personskader og skader på materiell. Ikke utsett for vann. Få byttet defekte ledninger omgående. Lades kun mellom 4 °C og 40 °C. Deponer batteripakken på miljøvennlig vis. Ikke brenn batteripakken. Lader opp Li-Ion batteripakker. Se Tekniske data for ladetid. Kun for innendørs bruk. Pakkens innhold 1 Oppladbar stikksag 1 Anti-ripe skodeksel 1 Støvsugertilkobling 2 Batteripakker 1 Lader 1 Koffert 1 Instruksjonshåndbok 1 Sammenstillingstegning MERK: Batteripakker, ladere og utstyrsbokser er ikke inkludert i N-modeller. • Sjekk om det har oppstått skade på verktøyet, delene eller tilbehøret under transport. • Ta deg tid til å lese og gjøre deg godt kjent med brukerhåndboken før du tar verktøyet i bruk. Beskrivelse (fig. 1, 2, 6, 10, 11) ADVARSEL: Verktøyet eller delene skal aldri modifiseres, ellers kan det oppstå materiell skade eller personskade. a. Låseknapp for batteriet b. Batteripakke c. Avtrekksbryter d. Avtrekker-låseknapp e. Bladlåseknapp f. Skråvinkel-spake g. Sko h. Pendelbevegelse-spake i. Støvblåser kontroll j. Anti-ripe skodeksel k. Klemmemekanisme l. Styrerulle m. Bakre knast n. Anti-splint innlegg p. Hovedhåndtak q. Øvre håndtak BRUKSOMRÅDE DCS332 og DCS331 stikksager er designet for profesjonell skjæring i treverk, stål, aluminium, plast og keramiske materialer på diverse arbeidsssteder (f.eks. byggeplasser). IKKE BRUK ved høy luftfuktighet eller nær antennelige væsker eller gasser. Disse kraftige stikksagene er profesjonelle el-verktøy.
Side: 8
NORSK 109 LA IKKE barn komme i kontakt med verktøyet. Det kreves oppsyn når uerfarne operatører bruker dette verktøyet. • Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal aldri forlates alene med dette produktet. Elektrisk sikkerhet Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning. Alltid kontroller at spenningen til batteripakken samsvarer med spenningen på merkeskiltet. Sørg også for at spenningen på laderen samsvarer med spenningen på strømnettet. Din DEWALT-lader er dobbeltisolert i samsvar med EN 60335; det trengs derfor ikke noen jordledning. Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en spesialledning som fås via DEWALT- serviceorganisasjon. Bruk av skjøteledning Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er absolutt nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning som egner seg for kraftforsyningen til din lader (se Tekniske data). Minimum størrelse på lederen er 1 mm2; maksimum lengde er 30 m. Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en kabeltrommel. MONTERING OG JUSTERING ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlige personskader, trykk inn avtrekker-låseknappen og koble fra batteripakken før du gjør justeringer eller tar av/setter på tilbehør eller ekstrautstyr. Utilsiktet oppstart kan føre til personskader. ADVARSEL: Bruk bare batteripakker og ladere fra DEWALT. Sette inn og ta av batteripakke på verktøyet (fig. 4) MERK: For best resultat, pass på at batteripakken er helt oppladet før bruk. Lampen slår seg av uten varsel når batteriet er helt utladet. FOR Å INSTALLER BATTERIPAKKEN I VERKTØYETS HÅNDTAK 1. Rett inn batteripakken (b) mot skinnene i håndtaket (fig. 4). 2. Skyv den inn i håndtaket til batteripakken er godt festet i verktøyet, pass på at den ikke løsner. FOR Å FJERNE BATTERIPAKKEN FRA VERKTØYET 1. Trykk batteriets festeknapp (a) og trekk batteriet bestemt ut av håndtaket. 2. Sett batteripakken i laderen som beskrevet i laderavsnittet i denne manualen. Montering og demontering av blad (fig. 6) MONTERING AV BLAD MERK: Denne stikksagen bruker kun T-skaft stikksagblader. MERK: DT2074 tett-på skjærebladet er kun til bruk med DEWALT DCS331, DCS332, DW331 og DC330 stikksager. MERK: Ved montering av tett-på skjæreblader (DT2074), må anti-splint innlegget fjernes og skoen må være i 0° positiv stopposisjonen. 1. Løft den nøkkelfrie bladlåseknappen (e) som vist i figur 6. 2. Sett T-skaft bladet inn i klemmemekanismen (k) og styr bakparten av bladet i styrerullens renne (l). 3. T-skaftet må være helt inne i klemmemekanismen som vist i figur 6. 4. Slipp den nøkkelfrie bladlåseknappen. DEMONTERING AV BLAD FORSIKTIG: Rør ikke brukte blader, de kan være varme. Det kan resultere i personskade. 1. Løft den nøkkelfrie bladlåseknappen (e). 2. Rist litt og bladet detter ut. Skråstilling av skoen (fig. 7) For å låse opp skoen, trekk den nøkkelfrie skråvinkel-spaken (f) til side. For å låse skoen, trykk den nøkkelfrie skråvinkel- spaken tilbake under stikksagen. SKRÅSTILLING AV SKOEN 1. Lås opp skoen. 2. Skyv skoen (g) fremover for å slippe den fra 0° positiv stopposisjon. 3. Skoen kan skråstilles til venstre eller høyre og har sperrer på 15°, 30° og 45°. Skoen kan manuelt stoppes på en hvilken som helst vinkel mellom 0° og 45°.
Side: 9
NORSK 110 4. Når ønsket skråvinkel er oppnådd lås skoen på plass. STILLING AV SKOEN TILBAKE PÅ 0° 1. Lås opp skoen. 2. Roter skoen tilbake til 0° 3. Skyv skoen tilbake til 0° positiv stopposisjonen. 4. Lås skoen. Skjærebevegelse – pendel eller rett (fig. 8) Denne stikksagen er utstyrt med fire skjærebevegelser, tre pendelbevegelser og en rett. Pendelbevegelsen har en mer aggressiv bladbevegelse og er designet for å skjære i myke materialer som treverk eller plast. Pendelbevegelsen skjærer raskere, men med mindre jevnhet på tvers av materialet. Under pendelbevegelse beveger bladet seg fremover under skjæring i tillegg til opp- og ned-bevegelsen. MERK: Metall og hardved skal aldri skjæres i pendelbevegelse. For å justere skjæremåten, flytt pendelbevegelse- spaken (h) mellom de fire skjæreposisjoner: 0, 1, 2, og 3. Posisjon 0 er rett skjæring Posisjoner 1, 2, og 3 er skjæring med pendelbevegelse. Skjærestyrken øker ettersom spaken justeres fra en til tre, og innstilling tre er den sterkeste. Støvblåser (fig. 9) Støvblåseren bidrar til å holde skjæreområdet fri for spon fra bladet. MERK: Skru av støvblåseren når det skjæres i metall slik at skjærevæsken ikke blir blåst vekk fra bladet. For å skru på støvblåseren skyv støvblåserkontrollen (i) hele veien opp. For å skru av støvblåseren skyv støvblåserkontrollen hele veien ned. Avtagbar anti-ripe skodeksel (fig. 10) Anti-ripe skodekselet (j) skal brukes når det skjæres i overflater som lett blir ripete, som laminat, finerplate og maling. For å montere anti-ripe skodekselet (j), plasser fronten av aluminiumsskoen (g) i fronten av anti- ripe skodekselet og slipp stikksagen ned. Anti-ripe skodekselet smekker sikkert på plass bakerst på aluminiumsskoen. For å demontere anti-ripe skodekselet, ta tak i den fra bunnen. Hold de to bakre knastene og ta av anti- ripe skodekselet. Anti-splint innlegg (fig. 11) MERK: Bruk ikke anti-splint innlegget med flush skjærebladet. Anti-splint innlegget skal brukes for å minimalisere oppflising, spesielt ved skjæring i finerplater, laminat og behandlede overflater som malte flater. Anti- splint innlegget installeres i anti-ripe skodekselet (j). Dersom beskyttelsesdekselet ikke brukes, monter anti-splint innlegget i skoen (g). Før maskinen tas i bruk • Pass på at batteripakken er (helt) oppladet. BRUK ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlige personskader, trykk inn avtrekker-låseknappen og koble fra batteripakken før du gjør justeringer eller tar av/setter på tilbehør eller ekstrautstyr. Utilsiktet oppstart kan føre til personskader. ADVARSEL: Bruk alltid riktig hørselsvern. Under visse omstendigheter og ved langvarig bruk kan støy fra dette produktet bidra til svekket hørsel. Bruksanvisning ADVARSEL: • Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og gjeldende forskrifter. • Pass på at arbeidsemnet er godt sikret. Fjern spikre, skruer og andre festeinnretninger som kan skade bladet. • Sjekk at det er tilstrekkelig plass for bladet under arbeidsemnet. Skjær ikke materiell som overstiger bladets maksimale skjæredybde. • Bruk bare skarpe blader. Ødelagte eller bøyde blader skal fjernes øyeblikkelig. • La aldri maskinen gå uten sagblad. • For optimale resultater bør maskinen beveges jevnt og kontinuerlig over arbeidsemnet. Utsett ikke sagbladet for sidetrykk. Hold sagskoen flatt på arbeidsemnet. Ved saging av buer, sirkler eller andre runde former, skyves maskinen forsiktig fremover.
Side: 10
NORSK 111 • Vent med å fjerne bladet fra arbeidsemnet til maskinen har stanset.Etter saging kan bladet være svært varmt. Ikke ta på det. Korrekt plassering av hendene (fig. 1, 14) ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade, skal man ALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist. ADVARSEL: For å redusere faren for personskade, skal man ALLTID holde godt fast, for å være forberedt på en plutselig reaksjon. Korrekt plassering av hendene krever én hånd på det øverste håndtaket (q), med den andre hånden på hovedhåndtaket (p). Avtrekker-bryter (fig. 1) For å starte stikksagen klem på avtrekksbryteren (c). For å sakne stikksagens fart og stoppe stikksagen, slipp avtrekksbryteren. VARIABEL HASTIGHET (FIG. 5) Ettersom avtrekksbryteren trykkes inn fortsetter antall slag per minutt å øke, men overskrider ikke verktøyets maksimum hastighet. Ettersom avtrekksbryteren slippes minskes antall slag per minutt. Avtrekker-låseknappen (d) skal alltid være nedtrykt når verktøyet ikke er i bruk for å unngå muligheten for utilsiktet oppstart. Skjæring ADVARSEL: Stikksagen skal ikke brukes med skoen demontert, ellers kan det oppstå alvorlig personskade. LOMMESAGING (FIG. 12) Lommesaging er en enkel måte å skjære innvendig. Sagen kan settes direkte inn i et panel eller en plate uten først å måtte bore et styrehull. Ved lommesaging mål overflaten det skal skjæres i og merk tydelig med en blyant. Deretter vipp sagen forover til fremre kanten av skoen hviler godt på arbeidsflaten og bladet er klar av arbeidsflaten gjennom hele slaget. Skru på verktøyet og la den komme opp i maksimumshastighet. Ta godt grep om sagen og senk den bakre kanten av verktøyet sakte inntil bladet oppnår hele sin dybde. Hold skoen flat mot treverket og begynne å skjære. Fjern ikke bladet fra det utsagede sporet mens den er fortsatt i bevegelse. Bladet må stoppe helt. TETT-PÅ SAGING (FIG. 13) Tett-på saging er nødvendig når det gjøres ferdig kutt opp mot en vegg eller annet hinder, som beskyttelsesplate. En av de enkleste måtene å utføre tett-på saging er å bruke et tett-på sagblad (DT2074). Tett-på sagbladet gir nødvendig rekkevidde for å sage tee opp til fremre kanten av stikksagskoen. Fjern anti-splint innlegget og sett skoen tilbake til 0° positiv stopposisjonen før montering og bruk av tett-på sagbladet. For beste kvalitet bruk tett-på sagbladet i pendelbevegelse posisjonen 0 eller 1. Tett-på sagbladet skal ikke brukes til å starte sagingen siden tett-på bladet hindrer skoen i å bli støttet av arbeidsflaten. Bruk følgende praksis ved skjæring i treverk. SAGING I TREVERK Støtt arbeidsstykket tilstrekkelig til enhver tid. Bruk den høye hastighetsinnstillingen for saging i treverk. Forsøk ikke å skru på verktøyet mens bladet hviler mot materialet som det skal sages i. Dette kan stoppe motoren. Plasser skoen fremre kant på materialet det skal sages i og hold stikksagen godt mot treverket under saging. Dytt ikke på verktøyet - la bladet gå i egen hastighet. Når sagingen er ferdig skru stikksagen av. La bladet stoppe helt og legg sagen til side før arbeidsstykket løsnes. SAGING I METALL Ved saging i tynne metallplater er det best å klemme fast treverk under metallplaten. Dette sikrer et rent kutt uten risikoen for vibrasjon og riving i metallet. Husk alltid å bruke et finere blad for jernmetaller (for de som har et høyt jern innhold), og bruk et grovere blad for ikke-jernmetaller (de uten jern innhold). Bruk en høy hastighetsinnstilling for saging i myke metaller (aluminum, kobber, messing, ulegert stål, galvanisert rør, tynnplater for kanaler, osv.). Bruk lavere hastigheter for saging i plast, flis, laminat, harde metaller og støpejern. VEDLIKEHOLD Elektriske verktøy fra DEWALT er laget for lang tids bruk med minimalt vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende funksjonalitet er betinget av riktig behandling og regelmessig rengjøring. ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlige personskader, trykk inn avtrekker-låseknappen og koble fra batteripakken før du gjør justeringer eller tar av/setter på tilbehør eller ekstrautstyr. Utilsiktet oppstart kan føre til personskader. Laderen og batteripakken er vedlikeholdsfrie. Det er ingen deler inne i den som kan vedlikeholdes.
Side: 11
NORSK 112 Lubrication SMØRING AV FØRINGSRULLEN (FIG. 6) • Drypp en dråpe olje på føringsrullen (l) med jevne mellomrom for å hindre skjæring. Rengjøring ADVARSEL: Blås smuss og støv ut av verktøyhuset med tørr luft så ofte som du ser at smuss legger seg i og rundt lufteåpningene. Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når du utfører denne prosedyren. ADVARSEL: Aldri bruk oppløsningsmidler eller andre sterke kjemikalier for rengjøring av ikke- metalliske deler av verktøyet. Disse kjemikaliene kan svekke materialene brukt i disse delene. Bruk en klut fuktet kun med vann og mild såpe. Pass på at det aldri kommer væske inn i verktøyet. Legg aldri noen av verktøydelene i vann. RENGJØRINGSINSTRUKSJONER FOR LADER ADVARSEL: Fare for elektrisk støt. Frakople laderen fra vekselstrømkontakten før rengjøring. Smuss og fett kan fjernes fra eksteriøret av laderen ved bruk av en klut eller myk ikke-metallisk børste. Ikke bruk vann eller andre rengjøringsmidler. Ekstrautstyr ADVARSEL: Siden tilbehør som ikke leveres av DEWALT ikke er testet med dette produktet, kan det være farlig å bruke slikt tilbehør med dette produktet. Reduser risikoen for personskade ved å bare bruke tilbehør som anbefales av DEWALT sammen med dette produktet. Ta kontakt med en forhandler hvis du er interessert i ekstrautstyr. Disse inkluderer: – DE3241 Parallellstyring – DE3242 Sirkelguide – 581281-00 Støvavsugeradapter – 581239-01 Støvavsugerdeksel – 402140-00 Anti-splint skoinnlegg – 581268-00 Anti-ripe skodeksel Miljøvern Separat innsamling. Dette produktet skal ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Hvis du en dag finner ut at DEWALT-produktet må skiftes eller du ikke lenger har bruk for det, skal du ikke kaste det sammen med det vanlige husholdningsavfallet. Sørg for at produktet innsamles separat. Separat innsamling av brukte produkter og pakkematerialer gjør det mulig å gjenvinne materialer og bruke dem på nytt. Gjenbruk av gjenvunne materialer reduserer forurensning og etterspørselen etter råvarer. Lokale forskrifter kan inneholde bestemmelser om separat innsamling av elektriske produkter fra hjemmet, ved søppelfyllinger eller hos forhandleren når du kjøper et nytt produkt. DEWALT har et anlegg for innsamling og gjenvinning av DEWALT-produkter som ikke kan brukes lenger. Send produktet til et autorisert servicesenter som kan samle inn produkter på dine vegne og anvende denne tjenesten. Finn nærmeste autoriserte servicesenter ved å ta kontakt med nærmeste DEWALT-kontor på adressen som er oppført i denne brukerhåndboken. Du finner også en liste over autoriserte servicesentre for DEWALT og utførlig informasjon om service og kontaktpersoner på Internett på www.2helpU.com. Oppladbar batteripakke Denne langtids batteripakken må lades på nytt når den ikke lenger produserer nok strøm til jobber som enkelt kunne utføres tidligere. Ta hensyn til miljøet når batteripakken må kasseres: • Lad batteripakken helt ut, og ta den ut av verktøyet. • Li-Ion celler kan gjenbrukes. Lever dem til forhandleren eller en lokal gjenbruksstasjon. De innleverte batteripakkene vil gjenbrukes eller avfallsbehandles korrekt.
Side: 12
NORSK 113 GARANTI DEWALT er overbevist om kvaliteten på produktene sine og tilbyr en enestående garanti for profesjonelle brukere av produktet. Denne garantierklæringen kommer i tillegg til, og har på ingen måte negativ innvirkning på, dine kontraktsmessige rettigheter som profesjonell bruker eller på dine lovfestede rettigheter som privat, ikke-profesjonell bruker. Garantien er gyldig innen områdene tilhørende medlemslandene i den Europeiske Union (EU) og det Europeiske Frihandelsområdet (EFTA). • 30-DAGERS RISIKOFRI TILFREDSHETSGARANTI • Dersom du ikke er helt tilfreds med ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan du ganske enkelt returnere det innen 30 dager, komplett med alle de originale komponentene slik du kjøpte det, til innkjøpsstedet for å få full refusjon. Produktet må ha blitt utsatt for rimelig slitasje og kvittering må fremvises. • ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT • Dersom du har behov for vedlikehold eller service på ditt DEWALT-verktøy i de første 12 månedene etter kjøpet, får du 1 service gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en autorisert DEWALT reparatør. Kvittering må fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke sviktet under garantien. • ET ÅRS FULL GARANTI • Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt på grunn av material- eller produksjonsfeil innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer DEWALT å bytte ut alle defekte deler vederlagsfritt eller – etter vårt skjønn – å erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at: • Produktet ikke har blitt feilaktig anvendt; • Produktet har blitt utsatt for rimelig slitasje; • Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av uautoriserte personer; • Kvittering fremvises; • Produktet returneres komplett med alle originale komponenter. Dersom du har et krav, kontakt forhandleren eller finn nærmeste autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT katalogen, eller kontakt ditt DEWALT kontor på adressen som angitt i denne bruksanvisningen. En liste av autoriserte DEWALT reparatører og informasjon om vår etter-salg service finner du på internett under: www.2helpU.com.

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeWalt DCS331 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DCS331. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DCS331 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeWalt DCS331

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeWalt DCS331 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Sager
  • Model/navn: DCS331
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk, -