DCR019

DeWalt DCR019 manual

DCR019

Manual for DeWalt DCR019 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 132 sider.

Side: 1
71 NORSK RADIO DCR016 FARE: Indikerer en overhengende farlig situasjon som vil føre til død eller alvorlige personskader hvis den ikke avverges. ADVARSEL: Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan føre til død eller alvorlige personskader hvis den ikke avverges. FORSIKTIG: Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan føre til små eller moderate personskader hvis den ikke avverges. MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til personskader, men som kan føre til skader på utstyr hvis den ikke unngås. Angir fare for elektrisk støt. Angir brannfare. Gratulerer! Du har valgt et DEWALT-produkt. Års erfaring gjennom produktutvikling og innovasjon gjør DEWALT til en av de mest pålitelige partene for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy. Tekniske data DCR019 Strømkilde AC/DC Nettspenning VAC 230 Batterispenning VDC 10,8–18 Batteritype Li-Ion Vekt kg 2,9 Sikringer: Europa 230 V 16 Ampere, nettspenning Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået de enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær spesielt oppmerksom på disse symbolene. Batteripakke DCB125 DCB140 DCB141 DCB142 DCB143 DCB180 DCB181 DCB182 DCB183 Batteritype Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Spenning VDC 10,8 14,4 14,4 14,4 14,4 18 18 18 18 Kapasitet Ah 1,3 3,0 1,5 4,0 2,0 3,0 1,5 4,0 2,0 Vekt kg 0,2 0,53 0,30 0,54 0,3 0,64 0,35 0,61 0,40 Lader DCB105 Nettspenning VAC 230 V Batteritype Li-Ion Omtrentlig lade- min 25 30 40 55 70 tid på batteripakker (1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah) (3,0 Ah) (4,0 Ah) Vekt kg 0,49 Sikkerhetsanvisninger for Radio • Ikke bruk ledningen feil Bær aldri radioen i ledningen. Dra aldri i ledningen for å kople den fra stikkontakten. Hold ledningen unna varme, olje og skarpe kanter. • Ta ut batteripakken. Slå av før du lar den stå ubetjent. Koble fra batteripakken når den ikke brukes, før bytting av tilbehør og ekstrautstyr, og før service. • Dette apparatet er ment for bruk i moderate klima.
Side: 2
72 NORSK metallspon, aluminiumsfolie, og enhver oppbygging av metallpartikler skal ikke komme inn i laderens hulrom. Kople alltid laderen fra strømtilførselen når det ikke er en batteripakk i hulrommet. Kople fra laderen før rengjøring. • IKKE forsøk å lade batteripakken med andre ladere enn de som er nevnt i denne manualen. Laderen og batteripakken er spesielt designet for å jobbe sammen. • Disse ladere er ikke ment for annen bruk enn lading av DEWALT oppladbare batterier. Annen bruk kan resultere i brannfare og/eller elektrisk støt. • Ikke utsett laderen for regn eller snø. • Dra i kontakten og ikke ledningen når du kople laderen fra strømmen. Dette reduserer faren for skade på kontakten og ledningen. • Påse at ledningen er plassert slik at den ikke tråkkes på, snubles i eller på annen måte utsettes for skade eller påkjenning. • Ikke bruk skjøteledning med mindre det er helt nødvendig. Bruk av feil skjøteledning kan resultere i brannfare og/eller elektrisk støt. • Ved bruk av en lader utendørs, sørg alltid for tørr plassering og bruk en skjøteledning som passer for utendørs bruk. Bruk av en skjøteledning beregnet for utendørs bruk reduserer risikoen for elektrisk støt. • Ikke blokker ventilasjonsåpningene på laderen. Ventilasjonsåpningene er plassert på toppen og sidene av laderen. Plasser laderen et sted unna varmekilder. • Ikke bruk lader med skadet ledning eller kontakt — bytt dem ut med en gang. • Ikke bruk laderen dersom den har fått et slag, er mistet i gulvet eller skadet på annen måte. Lever den på et autorisert serviceverksted. • Ikke ta laderen fra hverandre; lever den på et autorisert serviceverksted når service eller reparasjon trenges. Å sette den sammen feil kan resultere i elektrisk støt eller brann. • Kople laderen fra strømtilførselen før du begynner med rengjøring. Dette reduserer faren for elektrisk støt. Fjerning av batteripakken reduserer ikke denne faren. • ALDRI forsøk på kople 2 ladere sammen. • Laderen er designet for å bruke standard 230 V elektrisk strøm. Ikke forsøk å bruke den på annen spenning. Dette gjelder ikke billaderen. • Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn eller har blitt opplært i bruk av apparatet av en person ansvarlig for deres sikkerhet. • Barn må holdes under oppsyn, sørg for at de ikke leker med apparatet. • Radioen må ikke utsettes for drypping eller sprut, væskefylte objekter så som vaser må ikke plasserer oppe på den. • Flammekilder som tente stearinlys må ikke plasseres på the radioen. • Støpselet brukes for å slå enheten på og av, støpselet skal være lett å betjene. Merking på Radioen Følgende piktogrammer er vist på radioen: Les instruksjonshåndboken. Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle batteriladere TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN: Denne manualen inneholder viktige sikkerhets- og bruksanvisninger for DCB105 batteriladeren. • Før du bruker laderen les alle instruksjoner og advarsels-merker på laderen, batteripakken og produktet som bruker batteripakken. ADVARSEL: Fare for støt. Ikke la væske komme inn i laderen. Det kan resultere i elektrisk støt. FORSIKTIG: Fare for brannskader. For å redusere faren for skader, lad kun DEWALT oppladbare batteripakker. Andre typer batterier kan overoppvarmes og sprekke og føre til personskader og materielle skader. Ikke forsøk å lade opp ikke-ladbare batterier. FORSIKTIG: Barn må holdes under oppsyn, sørg for at de ikke leker med apparatet. FORSIKTIG: Fare for eksplosjon dersom det interne batteriet skiftes feil. Skal skiftes mot et av samme eller tilsvarende type. MERK: Under visse omstendigheter, når laderen er tilkoplet strømtilførselen, kan laderen kortsluttes av fremmedlegemer. Fremmedlegemer av ledende art som, men ikke begrenset til, slipestøv,
Side: 3
73 NORSK XR Li-ione verktøy er designet med et elektronisk beskyttelsessystem som vil beskytte batteriet mot overlading, overoppvarming eller dyp utlading. Verktøyet vil automatisk slå seg av når det elektroniske beskyttelsessystemet aktiveres. Hvis dette oppstår, må Li-Ion-batteriet settes i laderen til det er fulladet. En kald batteripakke vil lade med omtrent halve hastighetene av en varm batteripakke. Batteripakken vil lade langsommere gjennom hele ladesyklusen, og vil ikke gå tilbake til maksimal ladehastighet selv om batteriet blir varmt. Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle batteripakker Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når du bestiller nye batteripakker. Batteripakken er ikke helt oppladet når det er nytt. Før du bruker batteripakken og laderen, les sikkerhetsanvisningene under og følg de angitte ladeprosedyrene. LES ALLE INSTRUKSJONER • Ikke lad eller bruk batteripakken i eksplosive omgivelser, slik som i nærheten av brennbare væsker, gasser eller støv. Innsetting eller uttak av batteripakken kan antenne støvet eller gassen. • Tving aldri batteripakken inn i laderen. Ikke modifiser batteripakken på noen måte for å passe inn i en ikke-kompatibel lader idet batteripakken kan sprekke og forårsake alvorlig personskade. • Lad batteripakkene kun i egnede DeWALT ladere. • IKKE sprut på eller senke ned i vann eller andre væsker. • Ikke lagre eller bruk verktøyet eller batteripakken på steder der temperaturen kan nå eller overstige 40 ˚C (105 °F) (som utenfor skur eller metallbygg på sommeren). • Ikke utsett batterier for høy temperatur så som solskinn, ild eller lignende. • For best resultat, pass på at batteripakken er helt oppladet før bruk. ADVARSEL: Forsøk aldri å åpne batteripakken av noen årsak. Ikke sett i laderen dersom batteripakkens ytre er sprukket eller skadet. Ikke knus, slipp i gulvet eller skad batteripakken. Ikke bruk en batteripakke eller lader som har fått et slag, er mistet i gulvet, påkjørt eller skadet på annen måte (f.eks. TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN Ladere Laderen DCB105 kan bruke 10,8 V, 14,4 V og 18 V Li-Ion (DCB125, DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB180, DCB181, DCB182 og DCB183) batteripakker. Denne laderen trenger ingen justeringer, og er designet til å være så enkle som mulig å bruke. Ladeprosedyre (fig. 4) 1. Plugg inn laderen i en passende 230 V stikkontakt før du setter inn batteripakken. 2. Sett batteripakken (i) i laderen, pass på at pakken sitter godt i laderen. Det røde (lade) lyset blinker kontinuerlig som indikasjon på at ladeprossessen er startet. 3. Når ladingen er ferdig, indikeres dette ved at det røde lyset står på kontinuerlig. Pakken er fullt ladet, og kan brukes nå eller bli igjen i laderen. MERK: For å sikre maksimum ytelse og levetid på Li-Ion batterier, lad batteriet helt opp før første gangs bruk. Ladeprosess Se tabellen under for ladestatus på batteripakken. Ladestatus Lader –– –– –– –– Fullt ladet –––––––––––––––––– Forsinkelse ved varm/kald pakke –– • –– • –– • –– • x problem pakke eller lader • • • • • • • • • • • • problem strømkabel •• •• •• •• •• •• Denne laderen vil ikke lade en feilaktig batteripakke. Laderen vil indikere feilaktig batteripakke ved at den ikke lyser, eller ved å indikere blinkemønster for problem pakke eller lader. MERK: Dette kan også tyde på et problem med laderen. Dersom laderen indikerer er problem, ta med lader og batteripakke til et servicesenter for testing. Forsinkelse for varm/kald pakke Når laderen registrerer at batteriet er for varmt eller for kaldt, starter den automatisk en forsinkelse ved varm/kald pakke, og utsetter ladingen til batteriet har nådd en passende temperatur. Laderen kobler deretter automatisk til lademodus. Denne funksjonen sikrer maksimal levetid for batteriet.
Side: 4
74 NORSK 1. Lufttransport av mer enn to DEWALT litium-ion batteripakker dersom pakken kun inneholder batteripakker (ingen verktøy). 2. Transport av et litium-ion batteri med nominell energi over 100 Watt timer (Wh). Alle litium-ion batterier har energimerking Watt timer angitt på pakken. Uansett om en transport regnes som unntatt eller fullt regulert, er det senderens ansvar å sjekke de gjeldende reglene for pakking, etiketter/merking og dokumentasjon. Transport av batterier kan kanskje føre til brann dersom batteripolene utilsiktet kommer i kontakt med elektrisk ledende materialer. Ved transport av batterier, pass på at batteripolene er beskyttet og godt isolerte fra materialer som kan komme i kontakt og føre til kortslutning. Informasjonen i dette avsnittet av manualen er gitt i god tro og ansett som nøyaktig på tidspunktet dokumentet ble opprettet. Men det gis ingen garantier, hverken eksplisitt eller implisitt. Det er kjøperens ansvar å sikre at aktivitetene samsvarer med de gjeldende retningslinjer. Batteripakke BATTERITYPE DCR019 bruker 10,8 volt, 14,4 volt og 18 volt XR Li-Ion batteripakker. Batteripakkene DCB125, DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB180, DCB181, DCB182 og DCB183 kan brukes. Se Tekniske data for mer informasjon. Anbefalinger for lagring 1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og ikke utsatt for direkte solskinn samt for sterk varme eller kulde. For optimal batteriytelse og levetid bør batteripakker lagres i romtemperatur når de ikke er i bruk. 2. For lang tids lagring, anbefales det for optimalt resultat å lagre en fullt ladet batteripakke på et kjølig og tørt sted uttatt av laderen. MERK: Batteripakker bør ikke lagres fullt utladet. Batteripakken må lades opp igjen før bruk. Merking på laderen og batteripakken I tillegg til piktogrammene som er brukt i denne manualen, kan etikettene på laderen og batteripakken vise følgende piktogrammer: gjennomboret av en spiker, slått med hammer, tråkket på). Det kan resultere i elektrisk støt. Skadede batteripakker skal leveres til servicesenteret for gjenvinning. FORSIKTIG: Legg verktøyet på siden på et stabilt underlag hvor det ikke utgjør noen fare for snubling eller velting. Noen verktøy med store batteripakker står oppreist på batteripakken, men kan lett slås over ende. SPESIELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR LITIUM ION (Li-Ion) • Ikke brenn batteripakken selv om den er alvorlig skadet eller fullstendig utslitt. Batteripakken kan eksplodere i en brann. Giftige gasser og materialer oppstår når man brenner litium ion-batteripakker. • Hvis batteriets innhold kommer i kontakt med huden, vasker du området med mild såpe og vann. Hvis du får batterivæske på øyet, skyller du det åpne øyet i 15 minutter eller til irritasjonen gir seg. I tilfelle det trengs medisinsk tilsyn, er batteriets elektrolytt sammensatt av en blanding av organiske karbonater og litium-salter. • Innholdet i åpne battericeller kan forårsake irritasjon av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk medisinsk ettersyn hvis symptomene vedvarer. ADVARSEL: Fare for brannskader. Batterivæsken kan antennes hvis den utsettes for gnister eller flammer. Transport DEWALT batterier samsvarer med alle aktuelle shipping-forskrifter som angitt av bransjen og lovregler, inkludert UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods; International Air Transport Association (IATA) Dangerous Goods Regulations, International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Regulations, og European Agreement Concerning The International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR). Litium-ion celler og batterier er testet i henhold til avsnitt 38.3 i ” UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods Manual of Tests and Criteria”. I de fleste tilfeller vil transport av en DEWALT batteripakke være unntatt fra klassifisering som et fullt regulert Klasse 9 farlige materiale. Generelt er det to tilfeller som krever transport i henhold til Klasse 9:
Side: 5
75 NORSK • Kontroller for skader på radioen, deler eller tilbehør som kan ha oppstått under transporten. • Ta deg tid til å lese grundig og forstå denne bruksanvisningen før bruk. Beskrivelse (fig. 1–4) ADVARSEL: Aldri modifiser radioen eller noen del av den. Det kan føre til materielle skader eller personskader. a. Strømbryter b. Volumbryter c. Pilknapper d. Modus knapp e. Klokkeknapp f. Antenne g. Preset-knapp h. LCD display i. Batteripakke j. Ladeindikatorknapp k. Batteriholder l. Ekstra port m. Batteridørskrue n. Myntcellebatteri o. Myntcelle batterilokk Elektrisk sikkerhet Alltid kontroller at spenningen til batteripakken samsvarer med spenningen på merkeskiltet. Sørg også for at spenningen på laderen samsvarer med spenningen på strømnettet. ADVARSEL: Fare for elektrosjokk. Må kun brukes på tørre steder. Hvis tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en spesialledning som fås via DEWALT serviceorganisasjon. Bruk av skjøteledning Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en godkjent 3-leder skjøteledning egnet for verktøyets strømforbruk (se Tekniske data). Minimum størrelse på lederen er 1,5 mm2; maksimum lengde er 30 m. Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en kabeltrommel. Les instruksjonshåndboken før bruk. Se Tekniske data for ladetid. 100% Batteriet lader. 100% Batteriet ladet. Batteri defekt. Forsinkelse ved varm/kald pakke. Ikke undersøk med strømførende gjenstander. Ikke lad skadede batteripakker. Ikke utsett for vann. Få byttet defekte ledninger omgående. Lades kun mellom 4 ˚C og 40 ˚C. Kun for innendørs bruk. Deponer batteripakken på miljøvennlig vis. Lad kun DEWALT batteripakker med de angitte DEWALT laderne. Lading av andre batteripakker enn de angitte DEWALT batteriene med en DEWALT lader kan føre til at de sprekker eller til andre farlige situasjoner. Ikke brenn batteripakken. Pakkens innhold Pakken inneholder: 1 Radio 1 Bruksanvisning
Side: 6
76 NORSK MERK: For å nullstille LCD-displayet, klokken og forhåndsinnstillinger, tar du ut knappecellebatteriet og setter det inn på nytt. Følg denne fremgangsmåten hvis det virker som om skjermen er låst. BRUK Bruksanvisning ADVARSEL: Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende reguleringer. ADVARSEL: Ikke sett radioen på plasser der den kan utsettes for drypping eller sprut. Bruk av strømadapter Vikle ut strømkabelen og plugg inn i stikkontakt med 230 volt vekselstrøm. Bruk av radioen (fig. 1, 3) JUSTERE STRØM/VOLUM 1. For å slå på radioen, trykk strømknappen (a). 2. Drei hjulet (b) med urviseren for å øke volumet. Drei mot urvisere for å redusere volumet. MODUS-FUNKSJON For å velge en av modusene (FM, AM, eller AUX), trykk modusknappen (d) til du har ønsket funksjon. For eksempel dersom radioen er på FM, som vist i øvre venstre hjørne av LCD displayet (h), trykk modusknappen to ganger for å skifte til AM. INNSTILLINGS- ELLER SØKEFUNKSJON Det er to metoder for å finne ønsket frekvens. For å bla: Trykk på høyre pil for å bla oppover i frekvensbåndet, trykk på venstre pil for å bla nedover i frekvensbåndet. For å søke: Trykk høyre pilknapp (c) én gang og slipp. Tunerfrekvensen vil øke for å søke etter den første radiostasjonen med akseptabel klarhet og stoppe på denne stasjonen. Du kan trykke på høyre pilknapp igjen for å fortsette å søke etter en radiostasjon ved høyere frekvenser. Du kan trykke venstre pilknapp for å søke etter radiostasjoner ved lavere frekvenser. Søkefunksjonen er tilgjengelig i AM- og FM-modus. FOR Å PROGRAMMERE FORINNSTILTE STASJONER Ti FM og fem AM radiostasjoner kan forinnstilles separat i radioens minne. Når de er programmert kan minneknappen brukes for raskt å skifte til ønsket forinnstilt kanal. MONTERING OG JUSTERING Sette inn batteripakken (fig. 4) ADVARSEL: Bruk bare DEWALT batteripakker og ladere. MERK: Pass på at batteripakken er helt oppladet. Hvis batteripakken ikke gir tilstrekkelig kraft, må den lades opp iht. bruksanvisningen til laderen. MERK: For å sikre maksimum ytelse og levetid på Li-Ion batterier, lad opp batteriet i minimum 10 timer før første gangs bruk. Sett inn batteripakken (i) i holderen til den sitter fast. LADEINDIKATOR BATTERIPAKKER (FIG. 4) Noen DEWALT batteripakker inkluderer en ladeindikator som består av tre grønne LED som indikerer hvor mye lading som er igjen i batteripakken. For å aktivere ladeindikatoren, trykk og hold indikatorknappen (j). En kombinasjon av tre grønne LED-lys vil lyse og vise gjenværende lading. Dersom gjenværende lading av batteriet er under brukbar grense, vil ingen lys tennes og batteriet må lades opp. MERK: Ladeindikatoren er bare an indikasjon av gjenværende lading i batteripakken. Den gir ingen indikasjon på om verktøyet fortsatt kan brukes, og kan variere med produktkomponentene, temperatur og brukerens bruksområde. For å installere myntcellebatteriet (fig. 2) ADVARSEL: Når du skifter batteriet, pass på å skifte med et av samme merke og type. Pass på korrekt polaritet (+ og –) når du skifter batterier. Ikke lagre eller transporter batterier slik at batteripolene kan komme i kontakt med metallobjekter. Radioen er utstyrt med minnekapasitet for å kunne lagre tiden og dine valgte kanaler. Når radioen er AV, får minnet strøm fra et myntcellebatteri som følger med radioen. 1. Slå av radioen og koble det fra strømkilden. 2. Skru ut skruen (m) på batteridøren (o). 3. Trykk ned på batteridørlåsen og trekk for å åpne. 4. Sett inn knappecellebatteriet (n) iht. skjemaet inne i knappecellebatteriområdet. 5. Lukk batteridøren, sett inn skruen og trekk til.
Side: 7
77 NORSK * iPod er et registrert varemerke som eies av Apple Inc. VEDLIKEHOLD Din DEWALT lader/radio er designet for å virke over en lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell. Servicemerknader Radioen kan ikke repareres av brukeren. Det er ingen deler inne i radioen som trenger service. Service må eventuelt utføres på et autorisert serviceverksted for å unngå skader på interne komponenter som er sensitive for statisk elektrisitet. Rengjøring ADVARSEL: Bruk aldri løsemidler eller sterke kjemikalier for å rengjøre ikke-metalliske deler av radioen. Disse kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild såpe. Aldri la noen væske trenge inn i radioen; aldri dypp noen del av radioen i væske. INSTRUKSJONER FOR RENGJØRING AV LADEREN ADVARSEL: Fare for støt. Koble laderen fra strømuttaket før rengjøring. Smuss og fett kan fjernes fra radioen ved hjelp av en klut eller en myk, metallfri børste. Ikke bruk vann eller rengjørignsmidler. Tilleggsutstyr ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som tilbys av DEWALT, er ikke testet med dette produktet, og bruk av slikt tilbehør kan derfor være farlig. For å redusere faren for skader, bør kun DEWALT anbefalt tilleggsutstyr brukes med dette produktet. Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om egnet ekstrautstyr. Beskyttelse av miljøet Separat innsamling. Dette produktet må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. 1. Slå på radioen ved å trykke på på/av knappen (ON/OFF) (a). 2. Sett radioen til ønsket stasjon, se Innstillings- Eller Søkefunksjon. 3. Trykk og hold inne den ønskede minneknappen (g) til det valgte nummeret begynner å blinke på LCD displayet (h). 4. Med blinkende nummer, bruk piltastene for å velge ønsket nummer. 5. Når det ønskede minnenummeret blinker, trykk og hold innstillingsknappen til nummeret slutter å blinke,. Forinnstilt stasjon er nå lagret. 6. Gjenta trinn 2 til 5 for å legge flere stasjoner i minnet. FOR Å PROGRAMMERE KLOKKEN 1. Slå på (se Justere strøm/volum). 2. Trykk og hold klikkeknappen (e) til LCD- displaety (h) begynner å blinke. 3. Trykk flere ganger på venstre pil for å øke time- tallet på den viste tiden, hold den inne for å telle opp fortløpende. Bruk høyre pil på samme måte for å stille inn minutter. MERK: Dersom du ikke trykker en tast innen 5 sekunder, vil den automatiske programmeringen gå tilbake til den gamle innstillingen. 4. Når tiden er stilt inn, trykk og hold klokkeknappen til tiden slutter å blinke på LCD- displayet. AVSPILLE LYD FRA EN EKSTERN ENHET For å spille av enheten gjennom radioens høyttalere, koble til kontakten (AUX-port) (l) med en 3.5 mm AUX lydkabel og still inn modus AUX. Se Modusfunksjon. Viktige merknader om radioen 1. Radioen kan brukes i opp til 8 timer på et fullt oppladet 4.0 amp/time batteri. Bruk av batterier med lavere spenning eller kapasitet vil gi kortere driftstid. 2. Mottaket vil variere avhengig av sted og styrken på radiosignalet. 3. Enkelte generatorer kan forårsake bakgrunnsstøy. 4. AM-mottak vil sannsynligvis være klarere ved drift med batteripakke. 5. For å bruke hjelpeporten (l), plugger du pluggen fra en CD- eller iPod®*/MP3-spiller inn i porten (fig. 3). Lyden fra den eksterne kilden spiller gjennom høyttalerne til DCR019.
Side: 8
78 NORSK Dersom du en dag skulle finne ut at ditt DEWALT produkt må erstattes, eller dersom det ikke lenger trenges av deg, skal det ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. Gjør dette produktet tilgjengelig for separat innsamling. Separat innsamling av brukte produkter og innpakning gjør at materialene kan resirkuleres og brukes om igjen. Gjenbruk av resirkulert materiale hjelper til med å hindre miljøforurensing og reduserer etterspørselen etter råmateriale. Lokale forskrifter kan ha separat innsamling av elektriske produkter fra husholdningen ved kommunale søppelfyllinger eller hos forhandleren der du kjøper et nytt produkt. DEWALT har en ordning for å samle inn og resirkulere DEWALT produkter når de har nådd slutten på livsløpet. For å benytte deg av denne tjenesten, vennligst returner produktet til en autorisert reparatør som vil samle dem inn på vegne av oss. Du kan finne nærmeste autoriserte reparatør ved å ta kontakt med dit lokale DEWALT-kontor på den adressen som du finner i denne brukerhåndboken. Alternativt er en liste over autoriserte DEWALT- reparatører og alle detaljer om service etter salg og kontakter tilgjengelig på Internett på: www.2helpU. com. Oppladbare batteripakker Denne batteripakken med lang levetid må lades opp når den ikke lenger i stand til å produsere tilstrekkelig kraft til jobber som tidligere lot seg enkelt utføre. Deponer batteripakken på miljøvennlig måte når den har nådd slutten på sin levetid: • Lad ut batteripakken fullstendig og ta den deretter ut av radioen. • Li-Ion, NiCd og NiMH celler er resirkulerbare. Ta dem med til din lokale forhandler eller en lokal gjenvinningsstasjon. De innsamlede batteripakkene vil bli resirkulert og deponert forsvarlig.
Side: 9
79 NORSK Dersom du har et krav, kontakt forhandleren eller finn nærmeste autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT katalogen, eller kontakt ditt DEWALT kontor på adressen som angitt i denne bruksanvisningen. En liste av autoriserte DEWALT reparatører og informasjon om vår etter-salg service finner du på internett under: www.2helpU.com. GARANTI DEWALT er overbevist om kvaliteten på produktene sine og tilbyr en enestående garanti for profesjonelle brukere av produktet. Denne garantierklæringen kommer i tillegg til, og har på ingen måte negativ innvirkning på, dine kontraktsmessige rettigheter som profesjonell bruker eller på dine lovfestede rettigheter som privat, ikke-profesjonell bruker. Garantien er gyldig innen områdene tilhørende medlemslandene i den Europeiske Union (EU) og det Europeiske Frihandelsområdet (EFTA). • 30-DAGERS RISIKOFRI TILFREDSHETSGARANTI • Dersom du ikke er helt tilfreds med ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan du ganske enkelt returnere det innen 30 dager, komplett med alle de originale komponentene slik du kjøpte det, til innkjøpsstedet for å få full refusjon. Produktet må ha blitt utsatt for rimelig slitasje og kvittering må fremvises. • ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT • Dersom du har behov for vedlikehold eller service på ditt DEWALT-verktøy i de første 12 månedene etter kjøpet, får du 1 service gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en autorisert DEWALT reparatør. Kvittering må fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke sviktet under garantien. • ET ÅRS FULL GARANTI • Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt på grunn av material- eller produksjonsfeil innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer DEWALT å bytte ut alle defekte deler vederlagsfritt eller – etter vårt skjønn – å erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at: • Produktet ikke har blitt feilaktig anvendt; • Produktet har blitt utsatt for rimelig slitasje; • Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av uautoriserte personer; • Kvittering fremvises; • Produktet returneres komplett med alle originale komponenter.

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeWalt DCR019 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DCR019. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DCR019 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeWalt DCR019

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeWalt DCR019 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Sambandsradioer
  • Model/navn: DCR019
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk