DeWalt DCR017 T 1 manual

Vis en manual for DeWalt DCR017 T 1 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Radioer
  • Model/navn: DCR017 T 1
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk

Innholdsfortegnelse

Side: 79
NORSK
78
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået
de enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og
vær spesielt oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Indikerer en overhengende
farlig situasjon som vil føre til død eller
alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
ADVARSEL: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til død
eller alvorlige personskader hvis den
ikke avverges.
FORSIKTIG: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til små
eller moderate personskader hvis
den ikke avverges.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
Angir brannfare.
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT-produkt. Års erfaring
gjennom produktutvikling og innovasjon gjør
DEWALT til en av de mest pålitelige partene for
profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Tekniske data
DCR017
Strømkilde AC/DC
Nettspenning VAC 230
Batterispenning VDC 10,8–18
Batteritype Li-Ion
Ca. ladetid min 45–120
Ladestrøm A 2,0
Vekt kg 5,7
Sikringer:
Europa 230 V 16 Ampere, nettspenning
LADER/RADIO
DCR017
Batteripakke DCB121 DCB123 DCB140 DCB141 DCB142 DCB180 DCB181 DCB182 DCB183
Batteritype Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion
Spenning VDC 10,8 10,8 14,4 14,4 14,4 18 18 18 18
Kapasitet Ah 1,3 1,5 3,0 1,5 4,0 3,0 1,5 4,0 2,0
Vekt kg 0,2 0,2 0,53 0,30 0,54 0,64 0,35 0,61 0,40
Lader DCR017
Nettspenning VAC 230 V
Batteritype Li-Ion
Ca. ladetid min 45 60 90 120
(1,5 Ah (2,0 Ah (3,0 Ah (4,0 Ah
batteripakker) batteripakker) batteripakker) batteripakker)
Side: 80
NORSK
79
FORSIKTIG: Barn må holdes under
oppsyn, sørg for at de ikke leker med
apparatet.
FORSIKTIG: Fare for eksplosjon
dersom det interne batteriet skiftes
feil. Skal skiftes mot et av samme eller
tilsvarende type.
MERK: Når laderen er tilkoblet
kraftforsyningen kan de eksponerte
ladekontaktene inne i laderen
under visse forhold bli kortsluttet av
fremmedlegemer. Fremmedlegemer
med strømførende egenskaper
inkludert, men ikke begrenset til, stålull,
aluminiumsfolie eller alle avleiringer av
metalliske partikler må holdes borte fra
kamrene på laderen. Koble alltid laderen
fra kraftforsyningen når det ikke er noen
batteripakke i kammeret. Koble fra
laderen før rengjøring.
• IKKE forsøk å lade opp batteripakken med
noen annen lader/radio enn dem som er
oppgitt i denne håndboken. Laderen og
batteripakken er spesielt designet for å virke
sammen.
• Denne laderen/radioen er ikke beregnet på
noen annen bruk enn å lade opp DEWALT-
batterier. Enhver annen bruk kan føre til fare for
brann, elektrosjokk eller eklektisk støt.
• Ikke utsett laderen for regn eller snø.
• Trekk i kontakten i stedet for ledningen når
du kobler fra laderen. Dette reduserer risikoen
for skader på kontakten og ledningen.
• Sørg for at ledningen er plassert slik at
ingen kan tråkke på dem, snuble i dem eller
på annet vis utsette dem for skade eller
belastning.
• Ikke bruk en skjøteledning hvis det ikke
er absolutt nødvendig. Bruk av en uegnet
skjøteledning kan føre til fare for brann,
elektrosjokk eller elektrisk støt.
• Ikke legg noe oppå lader/radioen eller legg
den på mykt underlag som kan blokkere
ventilasjonsåpningene og føre til at den blir
for varm innvendig. Plasser lader/radioen i en
posisjon borte fra alle varmekilder.
• Ikke bruke lader/radioen med skadet ledning
eller plugg — få disse erstattet omgående.
• Ikke bruk lader/radioen hvis denne har vårt
utsatt for et kraftig støt, mistet på gulvet
eller skadet på noen annen måte. Ta den
med til et autorisert reparasjonssenter.
Sikkerhetsanvisninger for
lader/radioer
• Ikke bruk ledningen feil. Bær aldri lader/
radioen i ledningen. Bær aldri radioen i
ledningen. Dra aldri i ledningen for å kople den
fra stikkontakten. Hold ledningen unna varme,
olje og skarpe kanter.
• Ta ut batteripakken. Slå av før du lar den stå
ubetjent. Koble fra batteripakken når den ikke
brukes, før bytting av tilbehør og ekstrautstyr,
og før service.
• Dette apparatet er ment for bruk i moderate
klima.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av
personer (inkludert barn) med redusert fysiske,
sensoriske eller mentale evner, eller mangel på
erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn
eller har blitt opplært i bruk av apparatet av en
person ansvarlig for deres sikkerhet.
• Lader/radio må ikke utsettes for drypping eller
sprut, væskefylte objekter så som vaser må ikke
plasserer oppe på den.
• Flammekilder som tente stearinlys må ikke
plasseres på the radio/lader.
• Støpselet brukes for å slå enheten på og av,
støpselet skal være lett å betjene.
Merking på lader/radio
Følgende piktogrammer vises på laderen/radioen:
Les instruksjonshåndboken.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
lader/radioer
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN:
Denne manualen inneholder viktige sikkerhets- og
bruksanvisninger for DCR017 lader/radio.
• Før du bruker laderen, må du lese alle
instruksjoner og advarselsmerker på laderen,
batteripakken og produktet som bruker
batteripakken.
ADVARSEL: Fare for elektrosjokk. Ikke
la væske trenge inn i laderen. Dette kan
føre til elektrosjokk.
FORSIKTIG: Fare for brannskader. Bruk
kun DEWALT oppladbare batterier for
å redusere risikoen for skader. Andre
typer batterier kan sprekke og forårsake
person- og materiellskader.
Side: 81
NORSK
80
Ladere
Laderen/radioen DCR017 bruker 10,8–18 V Li-Ion-
batterier.
Denne radio/lader trenger ingen justeringer, og er
designet til å være så enkel som mulig å bruke.
Ladeprosedyre (fig. 3)
1. Plugg inn laderen i en passende 230 V
stikkontakt før du setter inn batteripakken.
2. Sett batteripakken (s) i laderen, pass på at
pakken sitter godt i laderen. Det røde (lade)
lyset blinker kontinuerlig som indikasjon på at
ladeprossessen er startet.
3. Når ladingen er ferdig, indikeres dette ved at det
røde lyset står på kontinuerlig. Pakken er fullt
ladet, og kan brukes nå eller bli igjen i laderen.
MERK: For å sikre maksimum ytelse og levetid
på Li-Ion batterier, lad batteriet helt opp før første
gangs bruk.
Ladeprosess (fig. 1)
Ladeindikatoren (o) lyser og viser ladestatus på
batteripakken når et batteri lades.
Ladestatus Lysindikator-mønster
Lader –– –– –– ––
Fullt ladet ––––––––––––––––––
Forsinkelse ved
varm/kald pakke –– • –– • –– • –– •
x problem pakke eller lader • • • • • • • • • • • •
Denne laderen vil ikke lade en feilaktig batteripakke.
Laderen vil indikere feilaktig batteripakke ved at
den ikke lyser, eller ved å indikere blinkemønster for
problem pakke eller lader.
MERK: Dette kan også tyde på et problem med
laderen.
Dersom laderen indikerer er problem, ta med lader
og batteripakke til et servicesenter for testing.
Forsinkelse for varm/kald pakke
Når laderen registrerer at batteriet er for varmt eller
for kaldt, starter den automatisk en forsinkelse ved
varm/kald pakke, og utsetter ladingen til batteriet
har nådd en passende temperatur. Laderen kobler
deretter automatisk til lademodus. Denne funksjonen
sikrer maksimal levetid for batteriet.
XR Li-ione verktøy er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem som vil beskytte batteriet mot
overlading, overoppvarming eller dyp utlading.
• Ikke demonter lader/radioen; ta den med
til et autorisert servicesenter når den
trenger service eller reparasjoner. Ukorrekt
remontering kan føre til fare for elektrosjokk,
elektrisk støt eller brann.
• Koble laderen fra strømuttaket før
rengjøring. Dette reduserer faren for
elektrosjokk. Å fjerne batteripakken reduserer
ikke denne faren.
• ALDRI forsøk å koble sammen 2 ladere.
• DCR017 lader/radioen er designet for å gå
på standard 230 V nettspenning. Ikke forsøk
å drive den med noen annen spenning. Dette
gjelder ikke laderen for kjøretøy.
TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE
Jordingsinstruksjoner
Laderen/radioen DCR017 (230 V) må jordes. I tilfelle
feilfunksjon eller sammenbrudd, sørger jordingen for
en bane på minste motstand for elektrisk strøm for
å redusere faren for elektrisk støt. Laderen/radioen
er utstyrt med en ledning som har en utstyrsjordet
leder og en jordingsplugg. Pluggen må plugges inn i
en egnet kontakt som er riktig installert og jordet iht.
alle lokale forskrifter.
FARE: Feil tilkobling av utstyrets
jordleder eller det kan føre til fare for
elektrisk støt. Lederen med isolasjon
som har en ytre overflate som er
grønn med gule striper er utstyrets
jordleder. Hvis reparasjon eller bytte av
ledningen eller pluggen er nødvendig,
må ikke utstyrsjordlederen kobles til en
strømførende klemme. Reparasjoner
skal kun utføres av DEWALT
servicerepresentant. Ikke endre pluggen
som følger med laderen/radioen – hvis
den ikke passer i kontakten, må man få
en DEWALT reparatør til å installere riktig
kontakt.
FOR JORDET, STRØMDREVET LADER/RADIO 16A OG
LAVERE OG BEREGNET FOR BRUK PÅ EN NOMINELL
230 V FORSYNINGSKURS
Laderen/radioen er beregnet for bruk på en nominell
230 V kurs, og har en jordingsplugg som ser ut som
pluggen i følgende illustrasjon.
DCR017-LX DCR017-GB
DCR017-BD, -QW
Side: 82
NORSK
81
FORSIKTIG: Legg verktøyet på
siden på et stabilt underlag hvor det
ikke utgjør noen fare for snubling
eller velting. Noen verktøy med
store batteripakker står oppreist på
batteripakken, men kan lett slås over
ende.
SPESIELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR LITIUM
ION (Li-Ion)
• Ikke brenn batteripakken selv om den
er alvorlig skadet eller fullstendig utslitt.
Batteripakken kan eksplodere i en brann. Giftige
gasser og materialer oppstår når man brenner
litium ion-batteripakker.
• Hvis batteriets innhold kommer i kontakt
med huden, vasker du området med mild
såpe og vann. Hvis du får batterivæske på
øyet, skyller du det åpne øyet i 15 minutter
eller til irritasjonen gir seg. I tilfelle det trengs
medisinsk tilsyn, er batteriets elektrolytt
sammensatt av en blanding av organiske
karbonater og litium-salter.
• Innholdet i åpne battericeller kan forårsake
irritasjon av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk
medisinsk ettersyn hvis symptomene vedvarer.
ADVARSEL: Fare for brannskader.
Batterivæsken kan antennes hvis den
utsettes for gnister eller flammer.
Batteripakke
BATTERITYPE
DCR017 bruker 10.8 volt, 14.4 volt og 18 volt XR
Li-Ion batteripakker.
Batteripakkene DCB121, DCB123, DCB140,
DCB141, DCB142, DCB180, DCB181, DCB182
og DCB183 kan brukes. Se Tekniske data for mer
informasjon.
Anbefalinger for lagring
1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og
ikke utsatt for direkte solskinn samt for sterk
varme eller kulde. For optimal batteriytelse og
levetid bør batteripakker lagres i romtemperatur
når de ikke er i bruk.
2. For lang tids lagring, anbefales det for optimalt
resultat å lagre en fullt ladet batteripakke på et
kjølig og tørt sted uttatt av laderen.
MERK: Batteripakker bør ikke lagres fullt utladet.
Batteripakken må lades opp igjen før bruk.
Verktøyet vil automatisk slå seg av når det
elektroniske beskyttelsessystemet aktiveres. Hvis
dette oppstår, må Li-Ion-batteriet settes i laderen til
det er fulladet.
En kald batteripakke vil lade med omtrent halve
hastighetene av en varm batteripakke. Batteripakken
vil lade langsommere gjennom hele ladesyklusen, og
vil ikke gå tilbake til maksimal ladehastighet selv om
batteriet blir varmt.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteripakker
Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når
du bestiller nye batteripakker.
Batteripakken er ikke helt oppladet når det er
nytt. Før du bruker batteripakken og laderen, les
sikkerhetsanvisningene under og følg de angitte
ladeprosedyrene.
LES ALLE INSTRUKSJONER
• Ikke lad eller bruk batteripakken i
eksplosive omgivelser, slik som i nærheten
av brennbare væsker, gasser eller støv.
Innsetting eller uttak av batteripakken kan
antenne støvet eller gassen.
• Tving aldri batteripakken inn i laderen. Ikke
modifiser batteripakken på noen måte for
å passe inn i en ikke-kompatibel lader idet
batteripakken kan sprekke og forårsake
alvorlig personskade.
• Lad batteripakkene kun i egnede DEWALT
ladere.
• IKKE sprut på eller senke ned i vann eller andre
væsker.
• Ikke lagre eller bruk verktøyet eller
batteripakken på steder der temperaturen
kan nå eller overstige 40 ˚C (105 °F) (som
utenfor skur eller metallbygg på sommeren).
• Ikke utsett batterier for høy temperatur så som
solskinn, ild eller lignende.
• For best resultat, pass på at batteripakken er
helt oppladet før bruk.
ADVARSEL: Forsøk aldri å åpne
batteripakken av noen årsak. Ikke sett i
laderen dersom batteripakkens ytre er
sprukket eller skadet. Ikke knus, slipp
i gulvet eller skad batteripakken. Ikke
bruk en batteripakke eller lader som har
fått et slag, er mistet i gulvet, påkjørt
eller skadet på annen måte (f.eks.
gjennomboret av en spiker, slått med
hammer, tråkket på). Det kan resultere
i elektrisk støt. Skadede batteripakker
skal leveres til servicesenteret for
gjenvinning.
Side: 83
NORSK
82
• Kontroller for skader på radio, deler eller tilbehør
som kan ha oppstått under transporten.
• Ta deg tid til å lese grundig og forstå denne
bruksanvisningen før bruk.
Beskrivelse (fig. 1–3)
ADVARSEL: Aldri modifiser radioen
eller noen del av den. Det kan føre til
materielle skader eller personskader.
a. Strømbryter
b. Volumbryter
c. Piltaster
d. Modusknapp
e. Menyknapp
f. Minneknapper
g. Enter/Display knapp
h. LCD display
i. Batteriromlås
j. Batterholder
k. Ekstra port
l. Myntcelle batterilokk
m. Myntcellebatteri
n. Uttak
o. Ladelys
p. USB strømuttak
Elektrisk sikkerhet
Alltid kontroller at spenningen til batteripakken
samsvarer med spenningen på merkeskiltet. Sørg
også for at spenningen på laderen samsvarer med
spenningen på strømnettet.
ADVARSEL: Fare for elektrosjokk. Må
kun brukes på tørre steder.
Hvis tilførselsledningen er skadet, må den
byttes i en spesialledning som fås via DEWALT
serviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en
godkjent 3-leder skjøteledning egnet for verktøyets
strømforbruk (se Tekniske data). Minimum størrelse
på lederen er 1,5 mm2
; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en
kabeltrommel.
Merking på laderen og batteripakken
I tillegg til piktogrammene som er brukt i denne
håndboken, viser merkene på laderen og batteriet
følgende piktogrammer:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Batteriet lader.
Batteriet ladet.
Forsinkelse ved varm/kald pakke.
x Problem pakke eller lader.
Ikke undersøk med strømførende
gjenstander.
Ikke lad skadede batteripakker.
CR017
Bruk bare DEWALT batteripakker, andre
kan sprekke og forårsake personskader
og skader på materiell.
Ikke utsett for vann.
Få byttet defekte ledninger omgående.
Lades kun mellom 4 °C og 40 °C.
Deponer batteripakken på miljøvennlig vis.
Ikke brenn batteripakken.
Lader opp Li-Ion batteripakker.
Se Tekniske data for ladetid.
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Lader/radio
1 Bruksanvisning
1 Sprengskisse
Side: 84
NORSK
83
4. Trykk ned på batteridørlåsen og trekk for å
åpne.
5. Sett inn knappecellebatteriet (m) iht. skjemaet
inne i knappecellebatteriområdet.
6. Lukk batteridøren, sett inn skruen og trekk til.
7. Lukk batterilommen ordentlig.
MERK: For å nullstille LCD-displayet, klokken og
forhåndsinnstillinger, tar du ut knappecellebatteriet
og setter det inn på nytt. Følg denne
fremgangsmåten hvis det virker som om skjermen
er låst.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til
sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende
reguleringer.
ADVARSEL: Ikke plasser lader/radioen
på steder der den utsettes for drypp
eller sprut.
Drift med vekselspenning (fig. 4)
Pakk ut strømledning og plugg den inn i en 110 eller
230 V AC veggkontakt.
Bruk av radioen (fig. 1)
JUSTERE STRØM/VOLUM
1. For å slå på radioen, trykk strømknappen  (a).
MERK: Når radioen brukes for første gang vil
den gå til DAB-modus og automatisk søke etter
stasjoner. Den vil deretter stille inn klokken og
starte avspilling av den første stasjonen den
finner. Dersom det ikke er noe tidssignal å finne,
se Programmere klokken for å stille klokken
manuelt.
2. Vri bryteren (b) med klokken for å øke volumet.
Vri mot klokken for å redusere volumet.
MODUSVALG
For å velge en av modusene (DAB, FM, or AUX),
trykk modusknappen (d) til du har ønsket funksjon.
For eksempel dersom radioen er på DAB, som vist
i øvre venstre hjørne av LCD displayet (h), trykk
modusknappen to ganger for å skifte til AUX.
DABMODUS - SØK
Når radioen slås på i DAB/DAB+ modus vil radioen
søke etter radiostasjoner i lokalområdet.
Bruk venstre eller høyre piltast  (c) for å skifte mellom
stasjonene.
MONTERING OG JUSTERING.
Sette inn batteripakken (fig. 1, 3)
ADVARSEL: Bruk kun DEWALT
batteripakker og ladere
MERK: Pass på at batteripakken er helt oppladet.
Hvis batteripakken ikke gir tilstrekkelig kraft, må den
lades opp iht. bruksanvisningen til laderen.
MERK: For å sikre maksimum ytelse og levetid på
Li-Ion batterier, lad opp batteriet i minimum 10 timer
før første gangs bruk.
1. Løsne låsen (i) for å åpne dekselet på
batterirommet.
2. Sett inn batteripakken (s) i holderen (j) til det
sitter fast.
3. Lukk og lås batteriromlokket.
LADEINDIKATOR BATTERIPAKKER (FIG. 3)
Noen DEWALT batteripakker inkluderer en
ladeindikator som består av tre grønne LED
som indikerer hvor mye lading som er igjen i
batteripakken.
For å aktivere ladeindikatoren, trykk og hold
indikatorknappen (t). En kombinasjon av tre grønne
LED-lys vil lyse og vise gjenværende lading. Dersom
gjenværende lading av batteriet er under brukbar
grense, vil ingen lys tennes og batteriet må lades
opp.
MERK: Ladeindikatoren er bare an indikasjon av
gjenværende lading i batteripakken. Den gir ingen
indikasjon på om verktøyet fortsatt kan brukes, og
kan variere med produktkomponentene, temperatur
og brukerens bruksområde.
For å Installere Knappecellebatteriet
(fig. 1)
ADVARSEL: Når man bytter batteri, må
det byttes i samme merke og type. Sørg
for riktig polaritet (+ og –) når du bytter
batteriene. Batterier må ikke oppbevares
eller bæres slik at metallobjekter kan
komme i kontakt med eksponerte
batteriklemmer.
Radioen er utstyrt med minnekapasitet for å kunne
lagre tiden og dine valgte kanaler. Når radioen er AV,
får minnet strøm fra et myntcellebatteri som følger
med radioen.
1. Slå av lader/radioen og koble den fra
nettilførselen.
2. Åpne batterilommen ved å løfte opp låsen til
batterilommen (i).
3. Skru ut skruen (r) på batteridøren (l).
Side: 85
NORSK
84
For automatisk søk:
Trykk og hold inne høyre pilknapp (c) en gang og
slipp. Den søker oppover i frekvensene for å finne
første stasjon med akseptabel kvalitet, og stopper
på den stasjonen. Du kan trykke en gang til på høyre
pilknapp for å fortsette å søke etter en stasjon på en
høyere frekvens. Du kan trykke på venstre pilknapp
for å fortsette å søke etter en stasjon på en lavere
frekvens. Søkefunksjonen er tilgjengelig i AM og FM
modusene.
PROGRAMMERE MINNEKNAPPENE 
Du kan lagre ti DAB og til FM radiostasjoner separat.
Etter programmering av knappene, vil du ved å
trykke på 1, 2, 3, 4 eller 5 straks skifte til frekvensen
for den lagrede stasjonen.
1. Sett radioen til ønsket stasjon (se Søk).
2. Trykk og hold inne den ønskede
minneknappen (f) til det valgte nummeret
begynner å blinke på LCD displayet (h). Slipp
knappen og vent til displayet stopper å blinke.
3. Hver minneknapp kan lagre til forinnstilte
stasjoner. For å lagre en innstilling til, gjenta
trinn 1.
4. Trykk og hold inne den ønskede
minneknappen (f) til det valgte nummeret
begynner å blinke på LCD displayet (h). Trykk
innstillingsknappen en gang til, slik at neste
forinnstilte nummer vises. Slipp knappen og
vent til displayet stopper å blinke.
PROGRAMMERE KLOKKEN
Klokkeslett og dato kan oppdateres manuelt eller
automatisk synkronisert med radiosendte nasjonale
tidssignaler på DAB (hvor tilgjengelig).
For å synkronisere klokken automatisk:
(Kun DAB modus)
MERK: Når radioen brukes for første gang vil
den gå til DAB-modus og automatisk søke etter
stasjoner.
1. Trykk menyknappen  (e).
2. Bruk pilknappene  (c) for å bla til Clock
Adjust (stille klokken) og trykk Enter/Display
knappen (g).
3. Bla til Sync Time Now (synkroniser tid nå) og
trykk Enter/Display knappen for å velge. Dette
vil automatisk synkronisere klokken med det
nasjonale tidssignalet.
For å stille klokken manuelt:
(FM og DAB modus)
1. Trykk menyknappen  (e).
2. Bruk pilknappene  (c) for å bla til Clock
Adjust (stille klokken) og trykk Enter/Display
knappen (g).
MERK: Når du flytter radioen eller mottaket er
dårlig (kanskje dersom antennen ikke er oppe), kan
dette føre til at listen av tilgjengelige stasjoner er tom
eller begrenset. Manuell start av Auto Scan vil finne
alle tilgjengelige radiostasjoner.
For å starte Auto Scan:
1. Trykk menyknappen  (e), bla gjennom
valgmulighetene ved å trykke på høyre piltast (c)
til du kommer til Auto Scan og velg dette ved å
trykke Enter/Display knappen (g).
2. Trykk OK-tasten for å velge ”Yes” (ja).
3. Trykk knappen Enter/Display (g) for å
gjennomføre Auto Scan.
Når Auto Scan er ferdig vil radioen spille av den
første stasjonen den finner.
For å bruke forinnstilte stasjoner, se Programmere
minneknapper.
DABMODUS – FJERNE STASJONER
Noen stasjoner du en gang har hørt på er kanskje
ikke lenger tilgjengelige og vises med ? etter
stasjonsnavnet.
For å fjerne disse stasjonene fra stasjonslisten, bruk
slettefunksjonen (Prune):
1. Trykk Menu (e) og bla til høyre til Prune option.
2. Trykk Enter/Display (g) for å velge.
3. Bla til høyre til ”Yes” (ja). og trykk Enter/
Display (g) for å slette stasjonene.
DABMODUS – DYNAMIC RANGE COMPRESSION (DRC)
Dynamisk områdekompresjon - denne funksjonen
reduserer forskjellen mellom den høyeste og den
stilleste lyden som spilles av. Dette gir som effekt at
noen lyder høres relativt høyere ut og andre høres
relativt stillere ut.
Du kan velge mellom følgende:
• 0 - radio DRC ignoreres
• 1/2 - setter DRC på halve nivået av det som
sendes
• 1 - bruker det DRC nivået som sendes
• 2 - dobler det DRC nivået som sendes
MERK: DRC fungerer bare dersom den er aktivert
av radiostasjonen.
FM/AM MODUS – SØK
For å bla:
Trykk på høyre pil for å bla oppover i frekvensbåndet,
trykk på venstre pil for å bla nedover i
frekvensbåndet.
Side: 86
NORSK
85
Service
Brukeren kan ikke utføre service på dette produktet.
Det er ingen deler inne i lader/radioen som skal
repareres av brukeren. Service må utføres på et
autorisert servicesenter for å unngå å skade statisk
følsomme komponenter inne i den.
Rengjøring
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler
eller sterke kjemikalier for å rengjøre
ikke-metalliske deler av laderen/
radioen. Disse kjemikaliene kan svekke
materialene som brukes i disse delene.
Bruk en klut som bare er fuktet med
vann og mild såpe. Aldri la noen væske
trenge inn i laderen/radioen; aldri dypp
noen del av enheten i en væske.
RENGJŸRING AV LADEREN/RADIOEN
ADVARSEL: Fare for elektrosjokk.
Koble laderen fra nettilførselen før
rengjøring. Smuss og fett kan fjernes
fra utsiden av laderen/radioen ved hjelp
av en klut eller en myk, ikke-metallisk
børste. Ikke bruk vann eller noen
rengjøringsmidler.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr
enn det som tilbys av DEWALT kan
v re farlig, ettersom dette ikke er testet
sammen med denne laderen/radioen.
For å redusere faren for skader bør
kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DEWALT brukes til dette produktet.
Konsulter din forhandler for ytterligere informasjon
om egnet ekstrautstyr.
Miljøvern
Separat innsamling. Dette produktet
skal ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Hvis du en dag finner ut at DEWALT-produktet
må skiftes eller du ikke lenger har bruk for det,
skal du ikke kaste det sammen med det vanlige
husholdningsavfallet. Sørg for at produktet innsamles
separat.
3. Bla til Date & Time (dato og tid) og trykk Enter/
Display knappen (g).
4. Still inn dato og tid med venstre otg høyre
pilknapper (c).
5. Når du har stilt inn den ønskede tiden, trykk
knappen Enter/Display (g) for å godkjenne.
Andre menyvalg under Clock Adjust:
• Tidsformat: Velg displayformat 12-timer eller
24-timer
• Datoformat: Velg datoformat, MM/DD/YYYY,
YYYY/MM/DD eller DD/MM/YYYY.
FOR Å JUSTERE EQ
Lyden kan justeres ved å stille inn equalizeren på
bass eller diskant.
1. Trykk menyknappen (e) og bla med venstre
eller høyre pilknapp  (c) for å velge Sound
EQ (equalizer). Velg ved å trykke på Enter/
Display knappen (g).
2. Trykk høyre piltast for å øke bass eller venstre
piltast for å redusere.
3. Når du har gjort de ønskede innstillingene, trykk
Enter/Display knappen (g).
4. Gjenta trinn 2 og 3 for justering av diskant.
Viktige merknader om radioen
1. Radioen kan brukes i opp til 8 timer på et fullt
oppladet 4,0 amp/time batteri. Bruk av batterier
med lavere spenning eller kapasitet vil gi kortere
driftstid.
2. Mottaket vil variere avhengig av sted og styrken
på radiosignalet.
3. Enkelte generatorer kan forårsake
bakgrunnsstøy.
4. AM-mottak vil sannsynligvis være klarere ved
drift med batteripakke.
5. For å bruke hjelpeporten (k), plugger du pluggen
fra en CD- eller iPod®
*/MP3-spiller inn i porten
(fig. 1). Lyden fra den eksterne kilden spiller
gjennom høyttalerne til DCR017.
6. USB strømutgangsporten (p) er en kontakt
for lavspenningsenheter som for eksempel
mobiltelefoner, CD- og MP3-spillere.
* iPod er et registrert varemerke som eies av
Apple Inc.
VEDLIKEHOLD
Din DEWALT lader/radio er designet for å virke over
en lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold.
Kontinuerlig tilfredsstillende drift avhenger av
tilfredsstillende stell.
Side: 87
NORSK
86
Separat innsamling av brukte produkter
og pakkematerialer gjør det mulig å
gjenvinne materialer og bruke dem på
nytt. Gjenbruk av gjenvunne materialer
reduserer forurensning og
etterspørselen etter råvarer.
Lokale forskrifter kan inneholde bestemmelser
om separat innsamling av elektriske produkter fra
hjemmet, ved søppelfyllinger eller hos forhandleren
når du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har et anlegg for innsamling og gjenvinning
av DEWALT-produkter som ikke kan brukes lenger.
Send produktet til et autorisert servicesenter som
kan samle inn produkter på dine vegne og anvende
denne tjenesten.
Finn nærmeste autoriserte servicesenter ved å
ta kontakt med nærmeste DEWALT-kontor på
adressen som er oppført i denne brukerhåndboken.
Du finner også en liste over autoriserte servicesentre
for DEWALT og utførlig informasjon om service og
kontaktpersoner på Internett på www.2helpU.com.
Oppladbare batteripakker
Denne batteripakken med lang levetid må lades opp
når den ikke lenger i stand til å produsere tilstrekkelig
kraft til jobber som tidligere lot seg enkelt utføre.
Deponer batteripakken på miljøvennlig måte når den
har nådd slutten på sin levetid:
• La batteripakken lades ut fullstendig og fjern
den deretter fra laderen/radioen.
• Li-Ion, NiCd og NiMH celler er resirkulerbare.
Ta dem med til din lokale forhandler eller en
lokal gjenvinningsstasjon. De innsamlede
batteripakkene vil bli resirkulert og deponert
forsvarlig.
Side: 88
NORSK
87
Dersom du har et krav, kontakt
forhandleren eller finn nærmeste
autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT
katalogen, eller kontakt ditt DEWALT
kontor på adressen som angitt i denne
bruksanvisningen. En liste av autoriserte
DEWALT reparatører og informasjon om
vår etter-salg service finner du på internett
under: www.2helpU.com.
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på
produktene sine og tilbyr en enestående
garanti for profesjonelle brukere av
produktet. Denne garantierklæringen
kommer i tillegg til, og har på ingen
måte negativ innvirkning på, dine
kontraktsmessige rettigheter som
profesjonell bruker eller på dine lovfestede
rettigheter som privat, ikke-profesjonell
bruker. Garantien er gyldig innen områdene
tilhørende medlemslandene i den
Europeiske Union (EU) og det Europeiske
Frihandelsområdet (EFTA).
• 30-DAGERS RISIKOFRI
TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med
ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan
du ganske enkelt returnere det innen
30 dager, komplett med alle de originale
komponentene slik du kjøpte det, til
innkjøpsstedet for å få full refusjon.
Produktet må ha blitt utsatt for rimelig
slitasje og kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Dersom du har behov for vedlikehold eller
service på ditt DEWALT-verktøy i de første
12 månedene etter kjøpet, får du 1 service
gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en
autorisert DEWALT reparatør. Kvittering må
fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer
tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke
sviktet under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt
på grunn av material- eller produksjonsfeil
innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer
DEWALT å bytte ut alle defekte deler
vederlagsfritt eller – etter vårt skjønn – å
erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig
anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig
slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av
uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises;
• Produktet returneres komplett med alle
originale komponenter.

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om DeWalt DCR017 T 1 ennå.

Spør et spørsmål om DeWalt DCR017 T 1

Har du et spørsmål om DeWalt DCR017 T 1 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DCR017 T 1. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DCR017 T 1 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.