DeWalt DCR017 T 1 manual

Manual for DeWalt DCR017 T 1 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 148 sider.

Side: 1
NORSK 78 Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået de enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær spesielt oppmerksom på disse symbolene. FARE: Indikerer en overhengende farlig situasjon som vil føre til død eller alvorlige personskader hvis den ikke avverges. ADVARSEL: Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan føre til død eller alvorlige personskader hvis den ikke avverges. FORSIKTIG: Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan føre til små eller moderate personskader hvis den ikke avverges. MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til personskader, men som kan føre til skader på utstyr hvis den ikke unngås. Angir fare for elektrisk støt. Angir brannfare. Gratulerer! Du har valgt et DEWALT-produkt. Års erfaring gjennom produktutvikling og innovasjon gjør DEWALT til en av de mest pålitelige partene for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy. Tekniske data DCR017 Strømkilde AC/DC Nettspenning VAC 230 Batterispenning VDC 10,8–18 Batteritype Li-Ion Ca. ladetid min 45–120 Ladestrøm A 2,0 Vekt kg 5,7 Sikringer: Europa 230 V 16 Ampere, nettspenning LADER/RADIO DCR017 Batteripakke DCB121 DCB123 DCB140 DCB141 DCB142 DCB180 DCB181 DCB182 DCB183 Batteritype Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Spenning VDC 10,8 10,8 14,4 14,4 14,4 18 18 18 18 Kapasitet Ah 1,3 1,5 3,0 1,5 4,0 3,0 1,5 4,0 2,0 Vekt kg 0,2 0,2 0,53 0,30 0,54 0,64 0,35 0,61 0,40 Lader DCR017 Nettspenning VAC 230 V Batteritype Li-Ion Ca. ladetid min 45 60 90 120 (1,5 Ah (2,0 Ah (3,0 Ah (4,0 Ah batteripakker) batteripakker) batteripakker) batteripakker)
Side: 2
NORSK 79 FORSIKTIG: Barn må holdes under oppsyn, sørg for at de ikke leker med apparatet. FORSIKTIG: Fare for eksplosjon dersom det interne batteriet skiftes feil. Skal skiftes mot et av samme eller tilsvarende type. MERK: Når laderen er tilkoblet kraftforsyningen kan de eksponerte ladekontaktene inne i laderen under visse forhold bli kortsluttet av fremmedlegemer. Fremmedlegemer med strømførende egenskaper inkludert, men ikke begrenset til, stålull, aluminiumsfolie eller alle avleiringer av metalliske partikler må holdes borte fra kamrene på laderen. Koble alltid laderen fra kraftforsyningen når det ikke er noen batteripakke i kammeret. Koble fra laderen før rengjøring. • IKKE forsøk å lade opp batteripakken med noen annen lader/radio enn dem som er oppgitt i denne håndboken. Laderen og batteripakken er spesielt designet for å virke sammen. • Denne laderen/radioen er ikke beregnet på noen annen bruk enn å lade opp DEWALT- batterier. Enhver annen bruk kan føre til fare for brann, elektrosjokk eller eklektisk støt. • Ikke utsett laderen for regn eller snø. • Trekk i kontakten i stedet for ledningen når du kobler fra laderen. Dette reduserer risikoen for skader på kontakten og ledningen. • Sørg for at ledningen er plassert slik at ingen kan tråkke på dem, snuble i dem eller på annet vis utsette dem for skade eller belastning. • Ikke bruk en skjøteledning hvis det ikke er absolutt nødvendig. Bruk av en uegnet skjøteledning kan føre til fare for brann, elektrosjokk eller elektrisk støt. • Ikke legg noe oppå lader/radioen eller legg den på mykt underlag som kan blokkere ventilasjonsåpningene og føre til at den blir for varm innvendig. Plasser lader/radioen i en posisjon borte fra alle varmekilder. • Ikke bruke lader/radioen med skadet ledning eller plugg — få disse erstattet omgående. • Ikke bruk lader/radioen hvis denne har vårt utsatt for et kraftig støt, mistet på gulvet eller skadet på noen annen måte. Ta den med til et autorisert reparasjonssenter. Sikkerhetsanvisninger for lader/radioer • Ikke bruk ledningen feil. Bær aldri lader/ radioen i ledningen. Bær aldri radioen i ledningen. Dra aldri i ledningen for å kople den fra stikkontakten. Hold ledningen unna varme, olje og skarpe kanter. • Ta ut batteripakken. Slå av før du lar den stå ubetjent. Koble fra batteripakken når den ikke brukes, før bytting av tilbehør og ekstrautstyr, og før service. • Dette apparatet er ment for bruk i moderate klima. • Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn eller har blitt opplært i bruk av apparatet av en person ansvarlig for deres sikkerhet. • Lader/radio må ikke utsettes for drypping eller sprut, væskefylte objekter så som vaser må ikke plasserer oppe på den. • Flammekilder som tente stearinlys må ikke plasseres på the radio/lader. • Støpselet brukes for å slå enheten på og av, støpselet skal være lett å betjene. Merking på lader/radio Følgende piktogrammer vises på laderen/radioen: Les instruksjonshåndboken. Viktige sikkerhetsinstruksjoner for lader/radioer TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN: Denne manualen inneholder viktige sikkerhets- og bruksanvisninger for DCR017 lader/radio. • Før du bruker laderen, må du lese alle instruksjoner og advarselsmerker på laderen, batteripakken og produktet som bruker batteripakken. ADVARSEL: Fare for elektrosjokk. Ikke la væske trenge inn i laderen. Dette kan føre til elektrosjokk. FORSIKTIG: Fare for brannskader. Bruk kun DEWALT oppladbare batterier for å redusere risikoen for skader. Andre typer batterier kan sprekke og forårsake person- og materiellskader.
Side: 3
NORSK 80 Ladere Laderen/radioen DCR017 bruker 10,8–18 V Li-Ion- batterier. Denne radio/lader trenger ingen justeringer, og er designet til å være så enkel som mulig å bruke. Ladeprosedyre (fig. 3) 1. Plugg inn laderen i en passende 230 V stikkontakt før du setter inn batteripakken. 2. Sett batteripakken (s) i laderen, pass på at pakken sitter godt i laderen. Det røde (lade) lyset blinker kontinuerlig som indikasjon på at ladeprossessen er startet. 3. Når ladingen er ferdig, indikeres dette ved at det røde lyset står på kontinuerlig. Pakken er fullt ladet, og kan brukes nå eller bli igjen i laderen. MERK: For å sikre maksimum ytelse og levetid på Li-Ion batterier, lad batteriet helt opp før første gangs bruk. Ladeprosess (fig. 1) Ladeindikatoren (o) lyser og viser ladestatus på batteripakken når et batteri lades. Ladestatus Lysindikator-mønster Lader –– –– –– –– Fullt ladet –––––––––––––––––– Forsinkelse ved varm/kald pakke –– • –– • –– • –– • x problem pakke eller lader • • • • • • • • • • • • Denne laderen vil ikke lade en feilaktig batteripakke. Laderen vil indikere feilaktig batteripakke ved at den ikke lyser, eller ved å indikere blinkemønster for problem pakke eller lader. MERK: Dette kan også tyde på et problem med laderen. Dersom laderen indikerer er problem, ta med lader og batteripakke til et servicesenter for testing. Forsinkelse for varm/kald pakke Når laderen registrerer at batteriet er for varmt eller for kaldt, starter den automatisk en forsinkelse ved varm/kald pakke, og utsetter ladingen til batteriet har nådd en passende temperatur. Laderen kobler deretter automatisk til lademodus. Denne funksjonen sikrer maksimal levetid for batteriet. XR Li-ione verktøy er designet med et elektronisk beskyttelsessystem som vil beskytte batteriet mot overlading, overoppvarming eller dyp utlading. • Ikke demonter lader/radioen; ta den med til et autorisert servicesenter når den trenger service eller reparasjoner. Ukorrekt remontering kan føre til fare for elektrosjokk, elektrisk støt eller brann. • Koble laderen fra strømuttaket før rengjøring. Dette reduserer faren for elektrosjokk. Å fjerne batteripakken reduserer ikke denne faren. • ALDRI forsøk å koble sammen 2 ladere. • DCR017 lader/radioen er designet for å gå på standard 230 V nettspenning. Ikke forsøk å drive den med noen annen spenning. Dette gjelder ikke laderen for kjøretøy. TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE Jordingsinstruksjoner Laderen/radioen DCR017 (230 V) må jordes. I tilfelle feilfunksjon eller sammenbrudd, sørger jordingen for en bane på minste motstand for elektrisk strøm for å redusere faren for elektrisk støt. Laderen/radioen er utstyrt med en ledning som har en utstyrsjordet leder og en jordingsplugg. Pluggen må plugges inn i en egnet kontakt som er riktig installert og jordet iht. alle lokale forskrifter. FARE: Feil tilkobling av utstyrets jordleder eller det kan føre til fare for elektrisk støt. Lederen med isolasjon som har en ytre overflate som er grønn med gule striper er utstyrets jordleder. Hvis reparasjon eller bytte av ledningen eller pluggen er nødvendig, må ikke utstyrsjordlederen kobles til en strømførende klemme. Reparasjoner skal kun utføres av DEWALT servicerepresentant. Ikke endre pluggen som følger med laderen/radioen – hvis den ikke passer i kontakten, må man få en DEWALT reparatør til å installere riktig kontakt. FOR JORDET, STRØMDREVET LADER/RADIO 16A OG LAVERE OG BEREGNET FOR BRUK PÅ EN NOMINELL 230 V FORSYNINGSKURS Laderen/radioen er beregnet for bruk på en nominell 230 V kurs, og har en jordingsplugg som ser ut som pluggen i følgende illustrasjon. DCR017-LX DCR017-GB DCR017-BD, -QW
Side: 4
NORSK 81 FORSIKTIG: Legg verktøyet på siden på et stabilt underlag hvor det ikke utgjør noen fare for snubling eller velting. Noen verktøy med store batteripakker står oppreist på batteripakken, men kan lett slås over ende. SPESIELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR LITIUM ION (Li-Ion) • Ikke brenn batteripakken selv om den er alvorlig skadet eller fullstendig utslitt. Batteripakken kan eksplodere i en brann. Giftige gasser og materialer oppstår når man brenner litium ion-batteripakker. • Hvis batteriets innhold kommer i kontakt med huden, vasker du området med mild såpe og vann. Hvis du får batterivæske på øyet, skyller du det åpne øyet i 15 minutter eller til irritasjonen gir seg. I tilfelle det trengs medisinsk tilsyn, er batteriets elektrolytt sammensatt av en blanding av organiske karbonater og litium-salter. • Innholdet i åpne battericeller kan forårsake irritasjon av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk medisinsk ettersyn hvis symptomene vedvarer. ADVARSEL: Fare for brannskader. Batterivæsken kan antennes hvis den utsettes for gnister eller flammer. Batteripakke BATTERITYPE DCR017 bruker 10.8 volt, 14.4 volt og 18 volt XR Li-Ion batteripakker. Batteripakkene DCB121, DCB123, DCB140, DCB141, DCB142, DCB180, DCB181, DCB182 og DCB183 kan brukes. Se Tekniske data for mer informasjon. Anbefalinger for lagring 1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og ikke utsatt for direkte solskinn samt for sterk varme eller kulde. For optimal batteriytelse og levetid bør batteripakker lagres i romtemperatur når de ikke er i bruk. 2. For lang tids lagring, anbefales det for optimalt resultat å lagre en fullt ladet batteripakke på et kjølig og tørt sted uttatt av laderen. MERK: Batteripakker bør ikke lagres fullt utladet. Batteripakken må lades opp igjen før bruk. Verktøyet vil automatisk slå seg av når det elektroniske beskyttelsessystemet aktiveres. Hvis dette oppstår, må Li-Ion-batteriet settes i laderen til det er fulladet. En kald batteripakke vil lade med omtrent halve hastighetene av en varm batteripakke. Batteripakken vil lade langsommere gjennom hele ladesyklusen, og vil ikke gå tilbake til maksimal ladehastighet selv om batteriet blir varmt. Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle batteripakker Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når du bestiller nye batteripakker. Batteripakken er ikke helt oppladet når det er nytt. Før du bruker batteripakken og laderen, les sikkerhetsanvisningene under og følg de angitte ladeprosedyrene. LES ALLE INSTRUKSJONER • Ikke lad eller bruk batteripakken i eksplosive omgivelser, slik som i nærheten av brennbare væsker, gasser eller støv. Innsetting eller uttak av batteripakken kan antenne støvet eller gassen. • Tving aldri batteripakken inn i laderen. Ikke modifiser batteripakken på noen måte for å passe inn i en ikke-kompatibel lader idet batteripakken kan sprekke og forårsake alvorlig personskade. • Lad batteripakkene kun i egnede DEWALT ladere. • IKKE sprut på eller senke ned i vann eller andre væsker. • Ikke lagre eller bruk verktøyet eller batteripakken på steder der temperaturen kan nå eller overstige 40 ˚C (105 °F) (som utenfor skur eller metallbygg på sommeren). • Ikke utsett batterier for høy temperatur så som solskinn, ild eller lignende. • For best resultat, pass på at batteripakken er helt oppladet før bruk. ADVARSEL: Forsøk aldri å åpne batteripakken av noen årsak. Ikke sett i laderen dersom batteripakkens ytre er sprukket eller skadet. Ikke knus, slipp i gulvet eller skad batteripakken. Ikke bruk en batteripakke eller lader som har fått et slag, er mistet i gulvet, påkjørt eller skadet på annen måte (f.eks. gjennomboret av en spiker, slått med hammer, tråkket på). Det kan resultere i elektrisk støt. Skadede batteripakker skal leveres til servicesenteret for gjenvinning.
Side: 5
NORSK 82 • Kontroller for skader på radio, deler eller tilbehør som kan ha oppstått under transporten. • Ta deg tid til å lese grundig og forstå denne bruksanvisningen før bruk. Beskrivelse (fig. 1–3) ADVARSEL: Aldri modifiser radioen eller noen del av den. Det kan føre til materielle skader eller personskader. a. Strømbryter b. Volumbryter c. Piltaster d. Modusknapp e. Menyknapp f. Minneknapper g. Enter/Display knapp h. LCD display i. Batteriromlås j. Batterholder k. Ekstra port l. Myntcelle batterilokk m. Myntcellebatteri n. Uttak o. Ladelys p. USB strømuttak Elektrisk sikkerhet Alltid kontroller at spenningen til batteripakken samsvarer med spenningen på merkeskiltet. Sørg også for at spenningen på laderen samsvarer med spenningen på strømnettet. ADVARSEL: Fare for elektrosjokk. Må kun brukes på tørre steder. Hvis tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en spesialledning som fås via DEWALT serviceorganisasjon. Bruk av skjøteledning Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en godkjent 3-leder skjøteledning egnet for verktøyets strømforbruk (se Tekniske data). Minimum størrelse på lederen er 1,5 mm2 ; maksimum lengde er 30 m. Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en kabeltrommel. Merking på laderen og batteripakken I tillegg til piktogrammene som er brukt i denne håndboken, viser merkene på laderen og batteriet følgende piktogrammer: Les instruksjonshåndboken før bruk. Batteriet lader. Batteriet ladet. Forsinkelse ved varm/kald pakke. x Problem pakke eller lader. Ikke undersøk med strømførende gjenstander. Ikke lad skadede batteripakker. CR017 Bruk bare DEWALT batteripakker, andre kan sprekke og forårsake personskader og skader på materiell. Ikke utsett for vann. Få byttet defekte ledninger omgående. Lades kun mellom 4 °C og 40 °C. Deponer batteripakken på miljøvennlig vis. Ikke brenn batteripakken. Lader opp Li-Ion batteripakker. Se Tekniske data for ladetid. Pakkens innhold Pakken inneholder: 1 Lader/radio 1 Bruksanvisning 1 Sprengskisse
Side: 6
NORSK 83 4. Trykk ned på batteridørlåsen og trekk for å åpne. 5. Sett inn knappecellebatteriet (m) iht. skjemaet inne i knappecellebatteriområdet. 6. Lukk batteridøren, sett inn skruen og trekk til. 7. Lukk batterilommen ordentlig. MERK: For å nullstille LCD-displayet, klokken og forhåndsinnstillinger, tar du ut knappecellebatteriet og setter det inn på nytt. Følg denne fremgangsmåten hvis det virker som om skjermen er låst. BRUK Bruksanvisning ADVARSEL: Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende reguleringer. ADVARSEL: Ikke plasser lader/radioen på steder der den utsettes for drypp eller sprut. Drift med vekselspenning (fig. 4) Pakk ut strømledning og plugg den inn i en 110 eller 230 V AC veggkontakt. Bruk av radioen (fig. 1) JUSTERE STRØM/VOLUM 1. For å slå på radioen, trykk strømknappen  (a). MERK: Når radioen brukes for første gang vil den gå til DAB-modus og automatisk søke etter stasjoner. Den vil deretter stille inn klokken og starte avspilling av den første stasjonen den finner. Dersom det ikke er noe tidssignal å finne, se Programmere klokken for å stille klokken manuelt. 2. Vri bryteren (b) med klokken for å øke volumet. Vri mot klokken for å redusere volumet. MODUSVALG For å velge en av modusene (DAB, FM, or AUX), trykk modusknappen (d) til du har ønsket funksjon. For eksempel dersom radioen er på DAB, som vist i øvre venstre hjørne av LCD displayet (h), trykk modusknappen to ganger for å skifte til AUX. DABMODUS - SØK Når radioen slås på i DAB/DAB+ modus vil radioen søke etter radiostasjoner i lokalområdet. Bruk venstre eller høyre piltast  (c) for å skifte mellom stasjonene. MONTERING OG JUSTERING. Sette inn batteripakken (fig. 1, 3) ADVARSEL: Bruk kun DEWALT batteripakker og ladere MERK: Pass på at batteripakken er helt oppladet. Hvis batteripakken ikke gir tilstrekkelig kraft, må den lades opp iht. bruksanvisningen til laderen. MERK: For å sikre maksimum ytelse og levetid på Li-Ion batterier, lad opp batteriet i minimum 10 timer før første gangs bruk. 1. Løsne låsen (i) for å åpne dekselet på batterirommet. 2. Sett inn batteripakken (s) i holderen (j) til det sitter fast. 3. Lukk og lås batteriromlokket. LADEINDIKATOR BATTERIPAKKER (FIG. 3) Noen DEWALT batteripakker inkluderer en ladeindikator som består av tre grønne LED som indikerer hvor mye lading som er igjen i batteripakken. For å aktivere ladeindikatoren, trykk og hold indikatorknappen (t). En kombinasjon av tre grønne LED-lys vil lyse og vise gjenværende lading. Dersom gjenværende lading av batteriet er under brukbar grense, vil ingen lys tennes og batteriet må lades opp. MERK: Ladeindikatoren er bare an indikasjon av gjenværende lading i batteripakken. Den gir ingen indikasjon på om verktøyet fortsatt kan brukes, og kan variere med produktkomponentene, temperatur og brukerens bruksområde. For å Installere Knappecellebatteriet (fig. 1) ADVARSEL: Når man bytter batteri, må det byttes i samme merke og type. Sørg for riktig polaritet (+ og –) når du bytter batteriene. Batterier må ikke oppbevares eller bæres slik at metallobjekter kan komme i kontakt med eksponerte batteriklemmer. Radioen er utstyrt med minnekapasitet for å kunne lagre tiden og dine valgte kanaler. Når radioen er AV, får minnet strøm fra et myntcellebatteri som følger med radioen. 1. Slå av lader/radioen og koble den fra nettilførselen. 2. Åpne batterilommen ved å løfte opp låsen til batterilommen (i). 3. Skru ut skruen (r) på batteridøren (l).
Side: 7
NORSK 84 For automatisk søk: Trykk og hold inne høyre pilknapp (c) en gang og slipp. Den søker oppover i frekvensene for å finne første stasjon med akseptabel kvalitet, og stopper på den stasjonen. Du kan trykke en gang til på høyre pilknapp for å fortsette å søke etter en stasjon på en høyere frekvens. Du kan trykke på venstre pilknapp for å fortsette å søke etter en stasjon på en lavere frekvens. Søkefunksjonen er tilgjengelig i AM og FM modusene. PROGRAMMERE MINNEKNAPPENE  Du kan lagre ti DAB og til FM radiostasjoner separat. Etter programmering av knappene, vil du ved å trykke på 1, 2, 3, 4 eller 5 straks skifte til frekvensen for den lagrede stasjonen. 1. Sett radioen til ønsket stasjon (se Søk). 2. Trykk og hold inne den ønskede minneknappen (f) til det valgte nummeret begynner å blinke på LCD displayet (h). Slipp knappen og vent til displayet stopper å blinke. 3. Hver minneknapp kan lagre til forinnstilte stasjoner. For å lagre en innstilling til, gjenta trinn 1. 4. Trykk og hold inne den ønskede minneknappen (f) til det valgte nummeret begynner å blinke på LCD displayet (h). Trykk innstillingsknappen en gang til, slik at neste forinnstilte nummer vises. Slipp knappen og vent til displayet stopper å blinke. PROGRAMMERE KLOKKEN Klokkeslett og dato kan oppdateres manuelt eller automatisk synkronisert med radiosendte nasjonale tidssignaler på DAB (hvor tilgjengelig). For å synkronisere klokken automatisk: (Kun DAB modus) MERK: Når radioen brukes for første gang vil den gå til DAB-modus og automatisk søke etter stasjoner. 1. Trykk menyknappen  (e). 2. Bruk pilknappene  (c) for å bla til Clock Adjust (stille klokken) og trykk Enter/Display knappen (g). 3. Bla til Sync Time Now (synkroniser tid nå) og trykk Enter/Display knappen for å velge. Dette vil automatisk synkronisere klokken med det nasjonale tidssignalet. For å stille klokken manuelt: (FM og DAB modus) 1. Trykk menyknappen  (e). 2. Bruk pilknappene  (c) for å bla til Clock Adjust (stille klokken) og trykk Enter/Display knappen (g). MERK: Når du flytter radioen eller mottaket er dårlig (kanskje dersom antennen ikke er oppe), kan dette føre til at listen av tilgjengelige stasjoner er tom eller begrenset. Manuell start av Auto Scan vil finne alle tilgjengelige radiostasjoner. For å starte Auto Scan: 1. Trykk menyknappen  (e), bla gjennom valgmulighetene ved å trykke på høyre piltast (c) til du kommer til Auto Scan og velg dette ved å trykke Enter/Display knappen (g). 2. Trykk OK-tasten for å velge ”Yes” (ja). 3. Trykk knappen Enter/Display (g) for å gjennomføre Auto Scan. Når Auto Scan er ferdig vil radioen spille av den første stasjonen den finner. For å bruke forinnstilte stasjoner, se Programmere minneknapper. DABMODUS – FJERNE STASJONER Noen stasjoner du en gang har hørt på er kanskje ikke lenger tilgjengelige og vises med ? etter stasjonsnavnet. For å fjerne disse stasjonene fra stasjonslisten, bruk slettefunksjonen (Prune): 1. Trykk Menu (e) og bla til høyre til Prune option. 2. Trykk Enter/Display (g) for å velge. 3. Bla til høyre til ”Yes” (ja). og trykk Enter/ Display (g) for å slette stasjonene. DABMODUS – DYNAMIC RANGE COMPRESSION (DRC) Dynamisk områdekompresjon - denne funksjonen reduserer forskjellen mellom den høyeste og den stilleste lyden som spilles av. Dette gir som effekt at noen lyder høres relativt høyere ut og andre høres relativt stillere ut. Du kan velge mellom følgende: • 0 - radio DRC ignoreres • 1/2 - setter DRC på halve nivået av det som sendes • 1 - bruker det DRC nivået som sendes • 2 - dobler det DRC nivået som sendes MERK: DRC fungerer bare dersom den er aktivert av radiostasjonen. FM/AM MODUS – SØK For å bla: Trykk på høyre pil for å bla oppover i frekvensbåndet, trykk på venstre pil for å bla nedover i frekvensbåndet.
Side: 8
NORSK 85 Service Brukeren kan ikke utføre service på dette produktet. Det er ingen deler inne i lader/radioen som skal repareres av brukeren. Service må utføres på et autorisert servicesenter for å unngå å skade statisk følsomme komponenter inne i den. Rengjøring ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier for å rengjøre ikke-metalliske deler av laderen/ radioen. Disse kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild såpe. Aldri la noen væske trenge inn i laderen/radioen; aldri dypp noen del av enheten i en væske. RENGJŸRING AV LADEREN/RADIOEN ADVARSEL: Fare for elektrosjokk. Koble laderen fra nettilførselen før rengjøring. Smuss og fett kan fjernes fra utsiden av laderen/radioen ved hjelp av en klut eller en myk, ikke-metallisk børste. Ikke bruk vann eller noen rengjøringsmidler. Tilleggsutstyr ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som tilbys av DEWALT kan v re farlig, ettersom dette ikke er testet sammen med denne laderen/radioen. For å redusere faren for skader bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av DEWALT brukes til dette produktet. Konsulter din forhandler for ytterligere informasjon om egnet ekstrautstyr. Miljøvern Separat innsamling. Dette produktet skal ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Hvis du en dag finner ut at DEWALT-produktet må skiftes eller du ikke lenger har bruk for det, skal du ikke kaste det sammen med det vanlige husholdningsavfallet. Sørg for at produktet innsamles separat. 3. Bla til Date & Time (dato og tid) og trykk Enter/ Display knappen (g). 4. Still inn dato og tid med venstre otg høyre pilknapper (c). 5. Når du har stilt inn den ønskede tiden, trykk knappen Enter/Display (g) for å godkjenne. Andre menyvalg under Clock Adjust: • Tidsformat: Velg displayformat 12-timer eller 24-timer • Datoformat: Velg datoformat, MM/DD/YYYY, YYYY/MM/DD eller DD/MM/YYYY. FOR Å JUSTERE EQ Lyden kan justeres ved å stille inn equalizeren på bass eller diskant. 1. Trykk menyknappen (e) og bla med venstre eller høyre pilknapp  (c) for å velge Sound EQ (equalizer). Velg ved å trykke på Enter/ Display knappen (g). 2. Trykk høyre piltast for å øke bass eller venstre piltast for å redusere. 3. Når du har gjort de ønskede innstillingene, trykk Enter/Display knappen (g). 4. Gjenta trinn 2 og 3 for justering av diskant. Viktige merknader om radioen 1. Radioen kan brukes i opp til 8 timer på et fullt oppladet 4,0 amp/time batteri. Bruk av batterier med lavere spenning eller kapasitet vil gi kortere driftstid. 2. Mottaket vil variere avhengig av sted og styrken på radiosignalet. 3. Enkelte generatorer kan forårsake bakgrunnsstøy. 4. AM-mottak vil sannsynligvis være klarere ved drift med batteripakke. 5. For å bruke hjelpeporten (k), plugger du pluggen fra en CD- eller iPod® */MP3-spiller inn i porten (fig. 1). Lyden fra den eksterne kilden spiller gjennom høyttalerne til DCR017. 6. USB strømutgangsporten (p) er en kontakt for lavspenningsenheter som for eksempel mobiltelefoner, CD- og MP3-spillere. * iPod er et registrert varemerke som eies av Apple Inc. VEDLIKEHOLD Din DEWALT lader/radio er designet for å virke over en lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell.
Side: 9
NORSK 86 Separat innsamling av brukte produkter og pakkematerialer gjør det mulig å gjenvinne materialer og bruke dem på nytt. Gjenbruk av gjenvunne materialer reduserer forurensning og etterspørselen etter råvarer. Lokale forskrifter kan inneholde bestemmelser om separat innsamling av elektriske produkter fra hjemmet, ved søppelfyllinger eller hos forhandleren når du kjøper et nytt produkt. DEWALT har et anlegg for innsamling og gjenvinning av DEWALT-produkter som ikke kan brukes lenger. Send produktet til et autorisert servicesenter som kan samle inn produkter på dine vegne og anvende denne tjenesten. Finn nærmeste autoriserte servicesenter ved å ta kontakt med nærmeste DEWALT-kontor på adressen som er oppført i denne brukerhåndboken. Du finner også en liste over autoriserte servicesentre for DEWALT og utførlig informasjon om service og kontaktpersoner på Internett på www.2helpU.com. Oppladbare batteripakker Denne batteripakken med lang levetid må lades opp når den ikke lenger i stand til å produsere tilstrekkelig kraft til jobber som tidligere lot seg enkelt utføre. Deponer batteripakken på miljøvennlig måte når den har nådd slutten på sin levetid: • La batteripakken lades ut fullstendig og fjern den deretter fra laderen/radioen. • Li-Ion, NiCd og NiMH celler er resirkulerbare. Ta dem med til din lokale forhandler eller en lokal gjenvinningsstasjon. De innsamlede batteripakkene vil bli resirkulert og deponert forsvarlig.
Side: 10
NORSK 87 Dersom du har et krav, kontakt forhandleren eller finn nærmeste autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT katalogen, eller kontakt ditt DEWALT kontor på adressen som angitt i denne bruksanvisningen. En liste av autoriserte DEWALT reparatører og informasjon om vår etter-salg service finner du på internett under: www.2helpU.com. GARANTI DEWALT er overbevist om kvaliteten på produktene sine og tilbyr en enestående garanti for profesjonelle brukere av produktet. Denne garantierklæringen kommer i tillegg til, og har på ingen måte negativ innvirkning på, dine kontraktsmessige rettigheter som profesjonell bruker eller på dine lovfestede rettigheter som privat, ikke-profesjonell bruker. Garantien er gyldig innen områdene tilhørende medlemslandene i den Europeiske Union (EU) og det Europeiske Frihandelsområdet (EFTA). • 30-DAGERS RISIKOFRI TILFREDSHETSGARANTI • Dersom du ikke er helt tilfreds med ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan du ganske enkelt returnere det innen 30 dager, komplett med alle de originale komponentene slik du kjøpte det, til innkjøpsstedet for å få full refusjon. Produktet må ha blitt utsatt for rimelig slitasje og kvittering må fremvises. • ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT • Dersom du har behov for vedlikehold eller service på ditt DEWALT-verktøy i de første 12 månedene etter kjøpet, får du 1 service gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en autorisert DEWALT reparatør. Kvittering må fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke sviktet under garantien. • ET ÅRS FULL GARANTI • Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt på grunn av material- eller produksjonsfeil innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer DEWALT å bytte ut alle defekte deler vederlagsfritt eller – etter vårt skjønn – å erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at: • Produktet ikke har blitt feilaktig anvendt; • Produktet har blitt utsatt for rimelig slitasje; • Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av uautoriserte personer; • Kvittering fremvises; • Produktet returneres komplett med alle originale komponenter.

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeWalt DCR017 T 1 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DCR017 T 1. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DCR017 T 1 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeWalt DCR017 T 1

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeWalt DCR017 T 1 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Radioer
  • Model/navn: DCR017 T 1
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk