DeWalt DCR016 T 1 manual

Vis en manual for DeWalt DCR016 T 1 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Radioer
  • Model/navn: DCR016 T 1
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk

Innholdsfortegnelse

Side: 68
NORSK
67
RADIO
DCR016
FARE: Indikerer en overhengende
farlig situasjon som vil føre til død eller
alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
ADVARSEL: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til død
eller alvorlige personskader hvis den
ikke avverges.
FORSIKTIG: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til små
eller moderate personskader hvis
den ikke avverges.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
Angir brannfare.
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT-produkt. Års erfaring
gjennom produktutvikling og innovasjon gjør
DEWALT til en av de mest pålitelige partene for
profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Tekniske data
DCR016
Strømkilde AC/DC
Nettspenning VAC 230
Batterispenning VDC 10,8–18
Batteritype Li-Ion
Vekt kg 5,7
Sikringer:
Europa 230 V 16 Ampere, nettspenning
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået
de enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og
vær spesielt oppmerksom på disse symbolene.
Batteripakke DCB121 DCB123 DCB140 DCB141 DCB142 DCB180 DCB181 DCB182 DCB183
Batteritype Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion
Spenning VDC 10,8 10,8 14,4 14,4 14,4 18 18 18 18
Kapasitet Ah 1,3 1,5 3,0 1,5 4,0 3,0 1,5 4,0 2,0
Vekt kg 0,2 0,2 0,53 0,30 0,54 0,64 0,35 0,61 0,40
Lader DCB105
Nettspenning VAC 230 V
Batteritype Li-Ion
Ca. ladetid min 30 45 55 70
(1,5 Ah (2,0 Ah (3,0 Ah (4,0 Ah
batteripakker) batteripakker) batteripakker) batteripakker)
Vekt kg 0,49
Sikkerhetsanvisninger for Radio
• Ikke bruk ledningen feil Bær aldri radioen i
ledningen. Dra aldri i ledningen for å kople den
fra stikkontakten. Hold ledningen unna varme,
olje og skarpe kanter.
• Ta ut batteripakken. Slå av før du lar den stå
ubetjent. Koble fra batteripakken når den ikke
brukes, før bytting av tilbehør og ekstrautstyr, og
før service.
• Dette apparatet er ment for bruk i moderate
klima.
Side: 69
NORSK
68
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av
personer (inkludert barn) med redusert fysiske,
sensoriske eller mentale evner, eller mangel på
erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn
eller har blitt opplært i bruk av apparatet av en
person ansvarlig for deres sikkerhet.
• Barn må holdes under oppsyn, sørg for at de
ikke leker med apparatet.
• Lader/radio må ikke utsettes for drypping eller
sprut, væskefylte objekter så som vaser må ikke
plasserer oppe på den.
• Flammekilder som tente stearinlys må ikke
plasseres på the radio/lader.
• Støpselet brukes for å slå enheten på og av,
støpselet skal være lett å betjene.
Merking på Radioen
Følgende piktogrammer er vist på radioen:
Les instruksjonshåndboken.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteriladere
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN:
Denne manualen inneholder viktige sikkerhets- og
bruksanvisninger for DCB105 batteriladeren.
• Før du bruker laderen les alle instruksjoner og
advarsels-merker på laderen, batteripakken og
produktet som bruker batteripakken.
ADVARSEL: Fare for støt. Ikke la væske
komme inn i laderen. Det kan resultere i
elektrisk støt.
FORSIKTIG: Fare for brannskader.
For å redusere faren for skader,
lad kun DEWALT oppladbare
batteripakker. Andre typer batterier kan
overoppvarmes og sprekke og føre til
personskader og materielle skader. Ikke
forsøk å lade opp ikke-ladbare batterier.
FORSIKTIG: Barn må holdes under
oppsyn, sørg for at de ikke leker med
apparatet.
FORSIKTIG: Fare for eksplosjon
dersom det interne batteriet skiftes
feil. Skal skiftes mot et av samme eller
tilsvarende type.
MERK: Under visse omstendigheter, når
laderen er tilkoplet strømtilførselen, kan
laderen kortsluttes av fremmedlegemer.
Fremmedlegemer av ledende art
som, men ikke begrenset til, slipestøv,
metallspon, aluminiumsfolie, og enhver
oppbygging av metallpartikler skal ikke
komme inn i laderens hulrom. Kople
alltid laderen fra strømtilførselen når
det ikke er en batteripakk i hulrommet.
Kople fra laderen før rengjøring.
• IKKE forsøk å lade batteripakken med
andre ladere enn de som er nevnt i denne
manualen. Laderen og batteripakken er spesielt
designet for å jobbe sammen.
• Disse ladere er ikke ment for annen bruk
enn lading av DEWALT oppladbare batterier.
Annen bruk kan resultere i brannfare og/eller
elektrisk støt.
• Ikke utsett laderen for regn eller snø.
• Dra i kontakten og ikke ledningen når du
kople laderen fra strømmen. Dette reduserer
faren for skade på kontakten og ledningen.
• Påse at ledningen er plassert slik at den ikke
tråkkes på, snubles i eller på annen måte
utsettes for skade eller påkjenning.
• Ikke bruk skjøteledning med mindre det er
helt nødvendig. Bruk av feil skjøteledning kan
resultere i brannfare og/eller elektrisk støt.
• Ved bruk av en lader utendørs, sørg alltid
for tørr plassering og bruk en skjøteledning
som passer for utendørs bruk. Bruk av
en skjøteledning beregnet for utendørs bruk
reduserer risikoen for elektrisk støt.
• Ikke blokker ventilasjonsåpningene på
laderen. Ventilasjonsåpningene er plassert
på toppen og sidene av laderen. Plasser
laderen et sted unna varmekilder.
• Ikke bruk lader med skadet ledning eller
kontakt — bytt dem ut med en gang.
• Ikke bruk laderen dersom den har fått
et slag, er mistet i gulvet eller skadet på
annen måte. Lever den på et autorisert
serviceverksted.
• Ikke ta laderen fra hverandre; lever den på
et autorisert serviceverksted når service eller
reparasjon trenges. Å sette den sammen feil
kan resultere i elektrisk støt eller brann.
• Kople laderen fra strømtilførselen før
du begynner med rengjøring. Dette
reduserer faren for elektrisk støt. Fjerning av
batteripakken reduserer ikke denne faren.
• ALDRI forsøk på kople 2 ladere sammen.
• Laderen er designet for å bruke standard
230 V elektrisk strøm. Ikke forsøk å bruke
den på annen spenning. Dette gjelder ikke
billaderen.
Side: 70
NORSK
69
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN
Ladere
Laderen DCB105 kan bruke 10,8 V, 14,4 V og
18 V Li-Ion (DCB121, DCB123, DCB140, DCB141,
DCB142, DCB180, DCB181, DCB182, og DCB183)
batteripakker.
Denne laderen trenger ingen justeringer, og er
designet til å være så enkle som mulig å bruke.
Ladeprosedyre (fig. 3)
1. Plugg inn laderen i en passende 230 V
stikkontakt før du setter inn batteripakken.
2. Sett batteripakken (n) i laderen, pass på at
pakken sitter godt i laderen. Det røde (lade)
lyset blinker kontinuerlig som indikasjon på at
ladeprossessen er startet.
3. Når ladingen er ferdig, indikeres dette ved at det
røde lyset står på kontinuerlig. Pakken er fullt
ladet, og kan brukes nå eller bli igjen i laderen.
MERK: For å sikre maksimum ytelse og levetid
på Li-Ion batterier, lad batteriet helt opp før første
gangs bruk.
Ladeprosess
Se tabellen under for ladestatus på batteripakken.
Ladestatus
Lader –– –– –– ––
Fullt ladet ––––––––––––––––––
Forsinkelse ved
varm/kald pakke –– • –– • –– • –– •
x problem pakke eller lader • • • • • • • • • • • •
problem strømkabel •• •• •• •• •• ••
Denne laderen vil ikke lade en feilaktig batteripakke.
Laderen vil indikere feilaktig batteripakke ved at
den ikke lyser, eller ved å indikere blinkemønster for
problem pakke eller lader.
MERK: Dette kan også tyde på et problem med
laderen.
Dersom laderen indikerer er problem, ta med lader
og batteripakke til et servicesenter for testing.
Forsinkelse for varm/kald pakke
Når laderen registrerer at batteriet er for varmt eller
for kaldt, starter den automatisk en forsinkelse ved
varm/kald pakke, og utsetter ladingen til batteriet
har nådd en passende temperatur. Laderen kobler
deretter automatisk til lademodus. Denne funksjonen
sikrer maksimal levetid for batteriet.
XR Li-ione verktøy er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem som vil beskytte batteriet mot
overlading, overoppvarming eller dyp utlading.
Verktøyet vil automatisk slå seg av når det
elektroniske beskyttelsessystemet aktiveres. Hvis
dette oppstår, må Li-Ion-batteriet settes i laderen til
det er fulladet.
En kald batteripakke vil lade med omtrent halve
hastighetene av en varm batteripakke. Batteripakken
vil lade langsommere gjennom hele ladesyklusen, og
vil ikke gå tilbake til maksimal ladehastighet selv om
batteriet blir varmt.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteripakker
Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når
du bestiller nye batteripakker.
Batteripakken er ikke helt oppladet når det er
nytt. Før du bruker batteripakken og laderen, les
sikkerhetsanvisningene under og følg de angitte
ladeprosedyrene.
LES ALLE INSTRUKSJONER
• Ikke lad eller bruk batteripakken i
eksplosive omgivelser, slik som i nærheten
av brennbare væsker, gasser eller støv.
Innsetting eller uttak av batteripakken kan
antenne støvet eller gassen.
• Tving aldri batteripakken inn i laderen. Ikke
modifiser batteripakken på noen måte for
å passe inn i en ikke-kompatibel lader idet
batteripakken kan sprekke og forårsake
alvorlig personskade.
• Lad batteripakkene kun i egnede DeWALT
ladere.
• IKKE sprut på eller senke ned i vann eller andre
væsker.
• Ikke lagre eller bruk verktøyet eller
batteripakken på steder der temperaturen
kan nå eller overstige 40 ˚C (105 °F) (som
utenfor skur eller metallbygg på sommeren).
• Ikke utsett batterier for høy temperatur så som
solskinn, ild eller lignende.
• For best resultat, pass på at batteripakken er
helt oppladet før bruk.
ADVARSEL: Forsøk aldri å åpne
batteripakken av noen årsak. Ikke sett i
laderen dersom batteripakkens ytre er
sprukket eller skadet. Ikke knus, slipp
i gulvet eller skad batteripakken. Ikke
bruk en batteripakke eller lader som har
fått et slag, er mistet i gulvet, påkjørt
eller skadet på annen måte (f.eks.
Side: 71
NORSK
70
gjennomboret av en spiker, slått med
hammer, tråkket på). Det kan resultere
i elektrisk støt. Skadede batteripakker
skal leveres til servicesenteret for
gjenvinning.
FORSIKTIG: Legg verktøyet på
siden på et stabilt underlag hvor det
ikke utgjør noen fare for snubling
eller velting. Noen verktøy med
store batteripakker står oppreist på
batteripakken, men kan lett slås over
ende.
SPESIELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR LITIUM ION
(Li-Ion)
• Ikke brenn batteripakken selv om den
er alvorlig skadet eller fullstendig utslitt.
Batteripakken kan eksplodere i en brann. Giftige
gasser og materialer oppstår når man brenner
litium ion-batteripakker.
• Hvis batteriets innhold kommer i kontakt
med huden, vasker du området med mild
såpe og vann. Hvis du får batterivæske på
øyet, skyller du det åpne øyet i 15 minutter
eller til irritasjonen gir seg. I tilfelle det trengs
medisinsk tilsyn, er batteriets elektrolytt
sammensatt av en blanding av organiske
karbonater og litium-salter.
• Innholdet i åpne battericeller kan forårsake
irritasjon av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk
medisinsk ettersyn hvis symptomene vedvarer.
ADVARSEL: Fare for brannskader.
Batterivæsken kan antennes hvis den
utsettes for gnister eller flammer.
Batteripakke
BATTERITYPE
DCR016 bruker 10,8 volt, 14,4 volt og 18 volt XR
Li-Ion batteripakker.
Batteripakkene DCB121, DCB123, DCB140,
DCB141, DCB142, DCB180, DCB181, DCB182
og DCB183 kan brukes. Se Tekniske data for mer
informasjon.
Anbefalinger for lagring
1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og
ikke utsatt for direkte solskinn samt for sterk
varme eller kulde. For optimal batteriytelse og
levetid bør batteripakker lagres i romtemperatur
når de ikke er i bruk.
2. For lang tids lagring, anbefales det for optimalt
resultat å lagre en fullt ladet batteripakke på et
kjølig og tørt sted uttatt av laderen.
MERK: Batteripakker bør ikke lagres fullt utladet.
Batteripakken må lades opp igjen før bruk.
Merking på laderen og batteripakken
I tillegg til piktogrammene som er brukt i denne
håndboken, viser merkene på laderen og batteriet
følgende piktogrammer:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Batteriet lader.
Batteriet ladet.
Forsinkelse ved varm/kald pakke.
x Problem pakke eller lader.
Problem strømkabel.
Ikke undersøk med strømførende
gjenstander.
Ikke lad skadede batteripakker.
Bruk bare DEWALT batteripakker, andre
kan sprekke og forårsake personskader
og skader på materiell.
Ikke utsett for vann.
Få byttet defekte ledninger omgående.
Lades kun mellom 4 °C og 40 °C.
Deponer batteripakken på miljøvennlig vis.
Ikke brenn batteripakken.
Lader opp Li-Ion batteripakker.
Se Tekniske data for ladetid.
Side: 72
NORSK
71
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Radio
1 Bruksanvisning
1 Sprengskisse
• Kontroller for skader på radioen, deler eller
tilbehør som kan ha oppstått under transporten.
• Ta deg tid til å lese grundig og forstå denne
bruksanvisningen før bruk.
Beskrivelse (fig. 1–3)
ADVARSEL: Aldri modifiser radioen
eller noen del av den. Det kan føre til
materielle skader eller personskader.
a. Strømbryter
b. Volumbryter
c. Pilknapper
d. Modus knapp
e. Klokkeknapp
f. Minneknapper
g. EQ-knapp
h. LCD display
i. Batteriromlås
j. Batteriholder
k. Ekstra port
l. Myntcelle batterilokk
m. Myntcellebatteri
n. Batteripakke
o. Ladeindikatoren
Elektrisk sikkerhet
Alltid kontroller at spenningen til batteripakken
samsvarer med spenningen på merkeskiltet. Sørg
også for at spenningen på laderen samsvarer med
spenningen på strømnettet.
ADVARSEL: Fare for elektrosjokk. Må
kun brukes på tørre steder.
Hvis tilførselsledningen er skadet, må den
byttes i en spesialledning som fås via DEWALT
serviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en
godkjent 3-leder skjøteledning egnet for verktøyets
strømforbruk (se Tekniske data). Minimum størrelse
på lederen er 1,5 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en
kabeltrommel.
MONTERING OG JUSTERING
Sette inn batteripakken (fig. 1, 3)
ADVARSEL: Bruk bare DEWALT
batteripakker og ladere.
MERK: Pass på at batteripakken er helt oppladet.
Hvis batteripakken ikke gir tilstrekkelig kraft, må den
lades opp iht. bruksanvisningen til laderen.
MERK: For å sikre maksimum ytelse og levetid på
Li-Ion batterier, lad opp batteriet i minimum 10 timer
før første gangs bruk.
1. Løsne låsen (i) for å åpne dekselet på
batterirommet.
2. Sett inn batteripakken  (n) i holderen til det sitter
fast.
3. Lukk og lås batteriromlokket.
LADEINDIKATOR BATTERIPAKKER (FIG. 3)
Noen DEWALT batteripakker inkluderer en
ladeindikator som består av tre grønne LED
som indikerer hvor mye lading som er igjen i
batteripakken.
For å aktivere ladeindikatoren, trykk og hold
indikatorknappen (o). En kombinasjon av tre grønne
LED-lys vil lyse og vise gjenværende lading. Dersom
gjenværende lading av batteriet er under brukbar
grense, vil ingen lys tennes og batteriet må lades
opp.
MERK: Ladeindikatoren er bare an indikasjon av
gjenværende lading i batteripakken. Den gir ingen
indikasjon på om verktøyet fortsatt kan brukes, og
kan variere med produktkomponentene, temperatur
og brukerens bruksområde.
For å installere myntcellebatteriet
(fig. 1, 2)
ADVARSEL: Når du skifter batteriet,
pass på å skifte med et av samme
merke og type. Pass på korrekt polaritet
(+ og –) når du skifter batterier. Ikke
lagre eller transporter batterier slik at
batteripolene kan komme i kontakt med
metallobjekter.
Radioen er utstyrt med minnekapasitet for å kunne
lagre tiden og dine valgte kanaler. Når radioen er AV,
får minnet strøm fra et myntcellebatteri som følger
med radioen.
1. Slå av radioen og koble det fra strømkilden.
2. Åpne batterilommen ved å løfte opp låsen til
batterilommen (i).
3. Skru ut skruen (p) på batteridøren (l).
Side: 73
NORSK
72
4. Trykk ned på batteridørlåsen og trekk for å
åpne.
5. Sett inn knappecellebatteriet (m) iht. skjemaet
inne i knappecellebatteriområdet.
6. Lukk batteridøren, sett inn skruen og trekk til.
7. Lukk batterilommen ordentlig.
MERK: For å nullstille LCD-displayet, klokken og
forhåndsinnstillinger, tar du ut knappecellebatteriet
og setter det inn på nytt. Følg denne
fremgangsmåten hvis det virker som om skjermen
er låst.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til
sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende
reguleringer.
ADVARSEL: Ikke sett radioen på
plasser der den kan utsettes for
drypping eller sprut.
Bruk av strømadapter (fig. 4)
Vikle ut strømkabelen og plugg inn i stikkontakt med
110 eller 230 volt vekselstrøm.
Bruk av radioen (fig. 1)
JUSTERE STRØM/VOLUM
1. For å slå på radioen, trykk strømknappen  (a).
2. Drei hjulet (b) med urviseren for å øke volumet.
Drei mot urvisere for å redusere volumet.
MODUS-FUNKSJON
For å velge en av modusfunksjonene (FM, AM eller
AUX), trykker du på modus-knappen (d) til du finner
ønsket funksjon. Hvis for eksempel radioen står
på FM, i øverste venstre del av LCD-displayet (h),
trykker du to ganger på modus-knappen for å skifte
til AUX.
INNSTILLINGS- ELLER SØKEFUNKSJON
Det er to metoder for å finne ønsket frekvens.
For å bla: Trykk på høyre pil for å bla oppover
i frekvensbåndet, trykk på venstre pil for å bla
nedover i frekvensbåndet.
For å søke: Trykk høyre pilknapp (c) én gang og
slipp. Tunerfrekvensen vil øke for å søke etter den
første radiostasjonen med akseptabel klarhet og
stoppe på denne stasjonen. Du kan trykke på
høyre pilknapp igjen for å fortsette å søke etter en
radiostasjon ved høyere frekvenser. Du kan trykke
venstre pilknapp for å søke etter radiostasjoner ved
lavere frekvenser. Søkefunksjonen er tilgjengelig i
AM- og FM-modus.
SLIK PROGRAMMERER DU MINNEKNAPPENE
Ti FM og fem AM radiostasjoner kan stilles inn
uavhengig. Når knappene er programmert og du
trykker 1, 2, 3, 4 eller 5, vil frekvensen øyeblikkelig
skifte til forhåndsinnstilt stasjon.
1. Slå på strømmen.
2. Still radioen på ønsket stasjon (se Innstillings-
eller søkefunksjon).
3. Trykk og holde en av de ønskede
minneknappene inne (f). Stasjonsinnstillingen
begynner å blinke i LCD-displayet (h). Fortsett å
holde knappen inne til blinkingen stopper. Nå er
minneknappen stilt inn.
4. Gjenta punkt 2 og 3 for å stille inn de andre
minneknappene.
SLIK PROGRAMMERER DU KLOKKEN
1. Slå på strømmen (se Justering av effekt/
volum).
2. Trykk og hold klokkeknappen (e) inne til LCD-
displayet (h) begynner å blinke.
3. Trykk flere ganger på venstre pil for å øke time-
tallet på den viste tiden, hold den inne for å telle
opp fortløpende. Bruk høyre pil på samme måte
for å stille inn minutter.
MERK: Dersom du ikke trykker en tast innen
5 sekunder, vil den automatiske
programmeringen gå tilbake til det gamle
klokkeslettet.
4. Når tiden er stilt inn, trykk og hold
klokkeknappen til tiden slutter å blinke på LCD-
displayet.
FOR P JUSTERE EQ
Lydkvaliteten kan justeres ved å stille inn equalizeren
på bass eller diskant.
1. Trykk EQ-knappen  (g) for å velge bass eller
diskant.
2. Trykk høyre piltast for å øke bass eller venstre
piltast for å redusere.
3. Når du har foretatt den ønskede justeringen,
slipp alle knappene i minst 3 sekunder.
Prosedyren avsluttes og den nye innstillingen er
aktivert.
Viktige merknader om radioen
1. Radioen kan brukes i opp til 8 timer på et fullt
oppladet 4.0 amp/time batteri. Bruk av batterier
med lavere spenning eller kapasitet vil gi kortere
driftstid.
2. Mottaket vil variere avhengig av sted og styrken
på radiosignalet.
Side: 74
NORSK
73
3. Enkelte generatorer kan forårsake
bakgrunnsstøy.
4. AM-mottak vil sannsynligvis være klarere ved
drift med batteripakke.
5. For å bruke hjelpeporten (k), plugger du pluggen
fra en CD- eller iPod®*/MP3-spiller inn i porten
(fig. 1). Lyden fra den eksterne kilden spiller
gjennom høyttalerne til DCR016.
* iPod er et registrert varemerke som eies av
Apple Inc.
VEDLIKEHOLD
Din DEWALT lader/radio er designet for å virke over
en lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold.
Kontinuerlig tilfredsstillende drift avhenger av
tilfredsstillende stell.
Servicemerknader
Radioen kan ikke repareres av brukeren. Det er
ingen deler inne i radioen som trenger service.
Service må eventuelt utføres på et autorisert
serviceverksted for å unngå skader på interne
komponenter som er sensitive for statisk elektrisitet.
Rengjøring
ADVARSEL: Bruk aldri løsemidler
eller sterke kjemikalier for å rengjøre
ikke-metalliske deler av radioen. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene som
brukes i disse delene. Bruk en klut som
bare er fuktet med vann og mild såpe.
Aldri la noen væske trenge inn i radioen;
aldri dypp noen del av radioen i væske.
INSTRUKSJONER FOR RENGJØRING AV LADEREN
ADVARSEL: Fare for støt. Koble
laderen fra strømuttaket før rengjøring.
Smuss og fett kan fjernes fra radioen
ved hjelp av en klut eller en myk,
metallfri børste. Ikke bruk vann eller
rengjørignsmidler.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr
enn det som tilbys av DEWALT, er ikke
testet med dette produktet, og bruk av
slikt tilbehør kan derfor være farlig. For
å redusere faren for skader, bør kun
DEWALT anbefalt tilleggsutstyr brukes
med dette produktet.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere
informasjon om egnet ekstrautstyr.
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Dette produktet må
ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Dersom du en dag skulle finne ut at ditt DEWALT
produkt må erstattes, eller dersom det ikke lenger
trenges av deg, skal det ikke kastes sammen med
husholdningsavfallet. Gjør dette produktet tilgjengelig
for separat innsamling.
Separat innsamling av brukte produkter
og innpakning gjør at materialene
kan resirkuleres og brukes om igjen.
Gjenbruk av resirkulert materiale hjelper
til med å hindre miljøforurensing og
reduserer
etterspørselen etter råmateriale.
Lokale forskrifter kan ha separat innsamling
av elektriske produkter fra husholdningen ved
kommunale søppelfyllinger eller hos forhandleren der
du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har en ordning for å samle inn og
resirkulere DEWALT produkter når de har nådd
slutten på livsløpet. For å benytte deg av denne
tjenesten, vennligst returner produktet til en
autorisert reparatør som vil samle dem inn på vegne
av oss.
Du kan finne nærmeste autoriserte reparatør ved å
ta kontakt med dit lokale DEWALT-kontor på den
adressen som du finner i denne brukerhåndboken.
Alternativt er en liste over autoriserte DEWALT-
reparatører og alle detaljer om service etter salg og
kontakter tilgjengelig på Internett på: www.2helpU.
com.
Oppladbare batteripakker
Denne batteripakken med lang levetid må lades opp
når den ikke lenger i stand til å produsere tilstrekkelig
kraft til jobber som tidligere lot seg enkelt utføre.
Deponer batteripakken på miljøvennlig måte når den
har nådd slutten på sin levetid:
• Lad ut batteripakken fullstendig og ta den
deretter ut av radioen.
• Li-Ion, NiCd og NiMH celler er resirkulerbare.
Ta dem med til din lokale forhandler eller en
lokal gjenvinningsstasjon. De innsamlede
batteripakkene vil bli resirkulert og deponert
forsvarlig.
Side: 75
NORSK
74
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på
produktene sine og tilbyr en enestående
garanti for profesjonelle brukere av
produktet. Denne garantierklæringen
kommer i tillegg til, og har på ingen
måte negativ innvirkning på, dine
kontraktsmessige rettigheter som
profesjonell bruker eller på dine lovfestede
rettigheter som privat, ikke-profesjonell
bruker. Garantien er gyldig innen områdene
tilhørende medlemslandene i den
Europeiske Union (EU) og det Europeiske
Frihandelsområdet (EFTA).
• 30-DAGERS RISIKOFRI
TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med
ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan
du ganske enkelt returnere det innen
30 dager, komplett med alle de originale
komponentene slik du kjøpte det, til
innkjøpsstedet for å få full refusjon.
Produktet må ha blitt utsatt for rimelig
slitasje og kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Dersom du har behov for vedlikehold eller
service på ditt DEWALT-verktøy i de første
12 månedene etter kjøpet, får du 1 service
gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en
autorisert DEWALT reparatør. Kvittering må
fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer
tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke
sviktet under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt
på grunn av material- eller produksjonsfeil
innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer
DEWALT å bytte ut alle defekte deler
vederlagsfritt eller – etter vårt skjønn – å
erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig
anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig
slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av
uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises;
• Produktet returneres komplett med alle
originale komponenter.
Dersom du har et krav, kontakt
forhandleren eller finn nærmeste
autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT
katalogen, eller kontakt ditt DEWALT
kontor på adressen som angitt i denne
bruksanvisningen. En liste av autoriserte
DEWALT reparatører og informasjon om
vår etter-salg service finner du på internett
under: www.2helpU.com.

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om DeWalt DCR016 T 1 ennå.

Spør et spørsmål om DeWalt DCR016 T 1

Har du et spørsmål om DeWalt DCR016 T 1 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DCR016 T 1. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DCR016 T 1 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.