DeWalt DCM563P1-QW manual

Vis en manual for DeWalt DCM563P1-QW under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Hekketrimmer
  • Model/navn: DCM563P1-QW
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk

Innholdsfortegnelse

Side: 90
89
Norsk
Gratulerer!
Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring,
grundig produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT
til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere
av elektrisk verktøy.
Tekniske data
DCM563
Spenning VDC 18
Type 1
Batteritype Li-Ion
Bladslag (ubelastet) min-1
1400
Bladlengde cm 55,8
Bladåpning mm 19
Blad bruddtid s <1
Vekt (uten batteripakke) kg 2,9
Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til
2006/42/EU, 2004/108/EU, EN60745:
LPA (lydtrykksnivå) dB(A) 80,5
LWA (lydeffektnivå) dB(A) 98
K (usikkerhet for det angitte støynivå) dB(A) 6,5
Verdi vibrasjonsutslipp ah = m/s2
2
Usikkerhet K = m/s2
1,5
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette
informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte
tester gitt i EN60745, og kan brukes til å
sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan
brukes til forberedende vurdering av eksponering.
	
ADVARSEL: Angitt nivå for
vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet.
Dersom verktøyet brukes i andre
bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan
vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan
øke eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
		
En vurdering av nivået for
vibrasjonseksponeringen bør også tas
med i beregningen når verktøyet er
slått av eller når det går uten faktisk
å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
HEKKSAKS
DCM563
		
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å
beskytte operatøren mot følgene fra
vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like
verktøy og tilbehør, holde hendene
varme, organisere arbeidsmønster.
Batteripakke DCB180 DCB181 DCB182
Batteritype Li-Ion Li-Ion Li-Ion
Spenning VDC 18 18 18
Kapasitet Ah 3,0 1,5 4,0
Vekt kg 0,64 0,35 0,61
Batteripakke DCB183/B DCB184/B DCB185
Batteritype Li-Ion Li-Ion Li-Ion
Spenning VDC 18 18 18
Kapasitet Ah 2,0 5,0 1,3
Vekt kg 0,40/0,45 0,62/0,67 0,35
Lader DCB115
Netspanning VAC 230
Batteritype 10,8/14,4/18 Li-Ion
Omtrentlig ladetid på
batteripakker
min 22 (1.3 Ah) 22 (1.5 Ah) 30 (2.0 Ah)
45 (3.0 Ah) 60 (4.0 Ah) 75 (5.0 Ah)
Vekt kg 0,5
Sikringer:
Europa 230V verktøy 10 A, nettspenning
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået
de enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken
og vær spesielt oppmerksom på disse symbolene.
	
FARE: Angir en eksisterende
farlig situasjon som, og hvis den ikke
unngås, vil føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
	
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig
situasjon som, og hvis den ikke unngås,
kan føre til dødsfall eller alvorlig
personskade.
	
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig
situasjon som, og hvis den ikke unngås,
kan føre til mindre eller moderat
personskade.
Side: 91
90
Norsk
Generelle sikkerhetsadvarsler for
elektriske verktøy
	
ADVARSEL: Les alle
sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse
av advarslene og instruksjonene kan
resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller
alvorlig skade.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER
FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket “elektrisk verktøy” i advarslene henviser til
ditt strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller
ditt batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy.
1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSOMRÅDET
a) Hold arbeidsområdet godt opplyst.
Rotete eller mørke områder er en invitasjon til
ulykker.
b) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive
omgivelser, slik som i nærheten av
antennelige væsker, gasser eller støv.
Elektrisk verktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
c) Hold barn og tilskuere borte mens du
bruker et elektrisk verktøy. Distraksjoner
kan føre til at du mister kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHET
a) Støpselet til elektriske verktøy må
passe til stikkontakten. Aldri modifiser
støpselet på noen måte. Ikke bruk
adaptere med jordede elektriske verktøy.
Umodifiserte støpsler og stikkontakter som
passer vil redusere risikoen for elektrisk sjokk.
b) Unngå kroppskontakt med jordete
overflater slik som rør, radiatorer,
komfyrer og kjøleskap. Det finnes en økt
risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din
er jordet.
c) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn
eller våte forhold. Dersom det kommer
vann inn i et elektrisk verktøy vil det øke
risikoen for elektrisk sjokk.
d) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk
ledningen til å bære, trekke eller dra
ut støpselet til det elektriske verktøyet.
Hold ledningen borte fra varme, olje,
skarpe kanter eller bevegelige deler.
Skadede eller innviklede ledninger øker
risikoen for elektrisk sjokk.
e) Når du bruker et elektrisk verktøy
utendørs, bruk en skjøteledning som
er egnet for utendørs bruk. Bruk av en
skjøteledning beregnet for utendørs bruk
reduserer risikoen for elektrisk sjokk.
		MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
	
Angir fare for elektrisk støt.
	Angir brannfare.
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
MED EU
MASKINDIREKTIVET DIREKTIV
FOR UTENDØRS STØY
HEKKSAKS
DCM563
DeWALT erklærer, at produktene beskrevet under
Tekniske data er utformet i overensstemmelse
med:
2006/42/EC, EN 60745-1:2009 + A11:2010; EN
60745-2-15:2009 + A1:2010
2000/14/EU, Blåser, vedlegg VI
DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg 310,
6802 ED Arnhem, Nederland
Notified Body ID-nr.: 0344
Nivå av akustisk effekt i henhold til 2000/14/EU
(Artikkel 13, Vedlegg III):
LWA (målt lydeffekt) 91,5 dB(A)
Usikkerhet = 3 dB(A)
LWA (garantert lydeffekt) 98 dB(A)
Disse produktene samsvarer også med direktiv
2004/108/EU (frem til 19.04.2016), 2014/30/EF (fra
20.04.2016) og 2011/65/EF. For mer informasjon,
vennligst kontakt DeWALT på følgende adresser eller
se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av
den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen
på vegne av DeWALT.
Markus Rompel
Teknisk direktør
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
DD.MM.2015
	ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik
at skaderisikoen kan reduseres.
Side: 92
91
Norsk
elektrisk verktøy som ikke kan kontrolleres
med bryteren er farlig og må repareres.
c) Koble støpselet fra strømkilden og/
eller batteripakken fra det elektriske
verktøyet før du foretar noen
justeringer, endrer tilbehør eller lagrer
elektriske verktøy. Slike preventive
sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen
for å starte det elektriske verktøyet ved et
uhell.
d) Lagre elektriske verktøy som ikke
er i bruk, utilgjengelig for barn og la
ikke personer som ikke er kjent med
det elektriske verktøyet eller disse
instruksjonene bruke det. Elektriske
verktøy er farlige i hendene på utrenede
brukere.
e) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller
om bevegelige deler er feiljustert eller
fastskjært, om deler er ødelagt eller
andre forhold som kan påvirke driften
av verktøyet. Dersom det er skadet, få
verktøyet reparert før neste bruk. Mange
ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte
verktøy.
f) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt
vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe
skjærekanter setter seg mindre sannsynlig
fast og er lettere å kontrollere.
g) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene,
osv., i samsvar med disse instruksjonene
og ta i betraktning arbeidsforholdene og
det arbeidet som skal utføres. Bruk av
det elektriske verktøyet for oppgaver som er
forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
5) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV BATTERIDREVNE VERKTØY
a) Bruk kun laderen som er spesifisert
av produsenten. En lader som passer for
en type batteripakke kan føre til brannfare
dersom den brukes med en annen
batteripakke.
b) Bruk kun elektriske verktøy sammen
med de spesifiserte batteripakkene. Bruk
av andre batteripakker kan skape risiko for
skader eller brann.
c) Når batteripakken ikke er i bruk, hold
den borte fra andre metallobjekter som
binders, mynter, nøkler, spikere, skruer
eller andre små metallobjekter som kan
skape en forbindelse fra en batteripol til
en annen. Å kortslutte batteripolene kan føre
til brannskader eller brann.
d) Ved hardhendt behandling kan det
komme væske ut fra batteriet. Unngå
kontakt med denne. Dersom du ved et
f) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på
et fuktig sted er uunngåelig, bruk en
strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk
av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
3) PERSONLIG SIKKERHET
a) Hold deg våken, hold øye med det
du gjør og bruk sunn fornuft når du
bruker et elektrisk verktøy. Ikke bruk et
elektrisk verktøy dersom du er trøtt eller
er påvirket av medikamenter, narkotika
eller alkohol. Ett øyeblikks uoppmerksomhet
under bruk av elektriske verktøy kan føre til
alvorlig personskade.
b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Verneutstyr slik som støvmaske,
sklisikre vernesko, hjelm, eller hørselsvern
brukt under passende forhold vil redusere
personskader.
c) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at
bryteren er i av-stillingen før du kobler
til strømkilden og/eller batteripakken,
plukker opp eller bærer verktøyet. Å
bære elektriske verktøy med fingeren på
bryteren eller å sette inn støpselet mens
elektriske verktøy har bryteren på øker faren
for ulykker.
d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du
slår på det elektriske verktøyet. En nøkkel
som er festet til en roterende del av det
elektriske verktøyet kan føre til personskade.
e) Ikke strekk deg for langt. Ha godt
fotfeste og stå støtt hele tiden. Dette fører
til at du har bedre kontroll over det elektriske
verktøyet ved uventede situasjoner.
f) Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg
løstsittende klær eller smykker. Hold hår,
antrekk og hansker borte fra bevegelige
deler. Løstsittende antrekk, smykker eller
langt hår kan bli fanget opp av bevegelige
deler.
g) Hvis apparatet er utstyrt for
tilkobling av støvutsugings- og
-oppsamlingsinnretning, må du sørge
for at disse er koblet til og ordentlig
sikret. Bruk av støvoppsamlere kan redusere
støvrelaterte farer.
4) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV ELEKTRISKE VERKTØY
a) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det
elektriske verktøyet som situasjonen
krever. Det riktige elektriske verktøyet vil
gjøre jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.
b) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke
kan slå verktøyet av eller på. Ethvert
Side: 93
92
Norsk
• Du må ikke sette fra deg verktøyet før bladene
er stanset helt.
• Kontroller jevnlig om bladene er skadet eller slitt.
Ikke bruk verktøyet når bladene er skadet.
• Pass på at du unngår harde gjenstander (blant
annet metalltråd og gjerder) når du bruker
verktøyet. Hvis du treffer slike gjenstander ved et
uhell, slår du av verktøyet straks og kontrollerer
om det er skadet.
• Hvis verktøyet begynner å vibrere unormalt, må
du slå det av straks, ta ut batteriet og deretter
kontrollere om det er skadet.
• Hvis verktøyet kjører seg fast, må du slå det
av straks. Ta ut batteriet før du prøver å fjerne
eventuelle hindringer.
• Etter bruk plasserer du bladbeskytteren som
følger med, over bladet. Pass på at bladene er
beskyttet når du oppbevarer verktøyet.
• Pass på at all beskyttelse er montert når du
bruker verktøyet. Du må aldri forsøke å bruke et
verktøy som ikke er komplett, eller hvor det er
foretatt endringer som ikke er godkjent.
• Du må aldri la barn bruke verktøyet.
• Vær oppmerksom på rusk som faller ned, når
du skjærer en høy hekk.
• Hold alltid verktøyet med begge hender i
håndtakene som er beregnet for dette.
ANDRES SIKKERHET
Apparatet skal kun brukes med strømforsyningen
som følger med apparatet
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av
personer (inkludert barn) med redusert fysiske,
sensoriske eller mentale evner, eller mangel på
erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn
eller har blitt opplært i bruk av apparatet av en
person ansvarlig for deres sikkerhet.
• Barn må holdes under oppsyn, sørg for at de
ikke leker med apparatet.
Restrisikoer.
Ekstra restrisiko kan oppstå ved bruk av verktøyet
og er kanskje ikke inkludert i de vedlagte
sikkerhetsadvarslene. Disse risikoene kan oppstå fra
misbruk, langvarig bruk osv.
Selv ved anvendelsen av de relevante sikkerhetsreglene
og bruk av sikkerhetsinnretningene, kan visse
restrisikoer ikke unngås. Disse inkluderer:
• Skader som oppstår ved berøring av roterende/
bevegelige deler.
• Skader som oppstår ved utskifting av deler,
kniver eller tilbehør.
uhell kommer i kontakt med væsken,
skyll med vann. Dersom du får væsken
i øynene, oppsøk lege umiddelbart.
Batterivæske kan føre til irritasjon eller
forbrenninger.
6) VEDLIKEHOLD
a) Få det elektriske verktøyet ditt
vedlikeholdt av en kvalifisert reparatør
som kun bruker originale reservedeler.
Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet blir
ivaretatt.
Ytterligere sikkerhetsadvarsler for
elektroverktøy
	
ADVARSEL! Ytterligere
sikkerhetsadvarsler for hekksakser
• Hold alle deler av kroppen borte fra
skjærebladet. Når bladene beveger seg,
må du ikke fjerne skåret materiale eller
holde materiale som skal skjæres. Pass på
at bryteren er av når du fjerner materiale
som sitter fast. Et øyeblikks uoppmerksomhet
under bruk av verktøyet kan føre til alvorlige
personskader.
• Bær hekksaksen i håndtaket med
skjærebladet stanset. Ved transport eller
oppbevaring av hekksaksen skal dekselet
for skjæreenheten alltid sitte på.. Ved riktig
behandling av hekksaksen reduseres mulige
personskader på grunn av skjærebladene.
• Hold elektroverktøyet bare i de isolerte
grepsflatene, fordi bladet kan komme
i kontakt med skjulte ledninger. Hvis
skjæreblad kommer i kontakt med en
strømførende ledning, kan frittliggende
metalldeler på verktøyet bli strømførende, og
brukeren kan få elektrisk støt.
• Beregnet bruk er beskrevet i denne håndboken.
Bruk av tilbehør eller utføring av oppgaver
som ikke er anbefalt for verktøyet i denne
håndboken, kan medføre fare for personskade
og/eller skade på eiendom.
• Du må ikke bære verktøyet med hånden på
håndtaket foran, bryteren på håndtaket foran
eller utløserbryteren med mindre batteriet er tatt
ut.
• Hvis dette er første gang du bruker en
elektrisk hekksaks, bør du få veiledning av en
erfaren bruker i tillegg til at du studerer denne
håndboken.
• Du må aldri berøre bladene når verktøyet er i
gang.
• Du må aldri prøve å stanse bladene med makt.
Side: 94
93
Norsk
98
Hold mennesker og dyr minst 6 m unna
arbeidsområdet.
98
Hold tilskuere unna.
98 Direktiv 2000/14/EU garantert lydeffekt.
DATOKODE PLASSERING (FIG. 12)
Datokoden (L), som også inkluderer
produksjonsåret, er trykket på huset.
Eksempel:
2015 XX XX
Produksjonsår
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteriladere
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN:
Denne manualen inneholder viktige
sikkerhetsanvisninger og bruksanvisninger for
kompatible batteriladere (se Tekniske data).
• Før du bruker laderen les alle instruksjoner og
advarsels-merker på laderen, batteripakken og
produktet som bruker batteripakken.
	
ADVARSEL: Fare for støt. Ikke la væske
komme inn i laderen. Det kan resultere i
elektrisk støt.
ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en
jordfeilsikring med en nominell strømverdi
på 30mA eller mindre.
	
FORSIKTIG: Fare for brannskader.
For å redusere faren for skader, lad kun
DeWALT oppladbare batterier. Andre
type batterier kan sprekke og forårsake
personskader og materielle skader.
	
FORSIKTIG: Barn må holdes under
oppsyn, sørg for at de ikke leker med
apparatet.
		
MERK: Under visse forhold, med
laderen innplugget i strømforsyningen,
kan de eksponerte kontaktene i
laderen kortsluttes av fremmedlegemer.
Fremmedlegemer som kan lede strøm,
inkludert ,men ikke bregrenset til stålull,
aluminiumsfolie eller annen ansamling
av metalliske partikler, må holdes unna
åpningene i laderen. Kople alltid laderen
fra strømtilførselen når det ikke er en
batteripakk i hulrommet. Kople fra
laderen før rengjøring.
• Skader som oppstår ved langvarig bruk av et
verktøy. Sørg for å ta regelmessige pauser når
du bruker verktøyet i lengre perioder.
• Hørselskader.
• Helsefarer som oppstår ved å puste inn støv som
utvikles når du bruker verktøyet (eksempel: arbeid
med tre, spesielt eik, bøk og MDF).
Vibrasjon
Vibrasjonsemisjonsverdien som er angitt under
tekniske data og samsvarserklæring, er blitt
målt i henhold til en standard testmetode
som er angitt i EN60745, og kan brukes til å
sammenligne et verktøy med et annet. Den oppgitte
vibrasjonsemisjonsverdien kan også brukes til en
foreløpig vurdering av eksponering.
	
ADVARSEL! Vibrasjonsemisjonsverdien
under faktisk bruk av elektroverktøyet
kan avvike fra den oppgitte verdien
avhengig av måten verktøyet blir brukt
på. Vibrasjonsnivået kan øke over nivået
som er oppgitt.
Når man vurderer vibrasjonseksponering for
å bestemme sikkerhetstiltak som kreves i
2002/44/EU, for å beskytte personer som bruker
elektroverktøy regelmessig i arbeidet, skal man når
man anslår vibrasjonseksponeringen, ta hensyn til
de faktiske bruksforholdene og måten verktøyet
blir brukt på, inkludert hensyn til alle deler av
brukssyklusen – også de gangene verktøyet slås
av, og når det går på tomgang, i tillegg til tiden
utløseren er inne.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Bruk hørselvern.
Bruk vernebriller.
Ikke utsett verktøyet for regn eller høy
fuktighet eller la det ligge utendørs mens
det regner.
Skru verktøyet av. Ta batteriet ut av
verktøyet før du utfører noe vedlikehold
på verktøyet.
Side: 95
94
Norsk
Ladere
Laderen DCB115 kan bruke18V Li-Ion XR (DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B og DCB185) batteripakker.
DeWALT ladere trenger ingen justeringer, og er
designet til å være så enkle som mulig å bruke.
Ladeprosedyre (Fig. 2)
1. Plugg laderen inn i en passende stikkontakt før
du setter inn batteripakken.
2. Sett inn batteripakken (I) i laderen. Den røde
(lade)-lyset vil blinke kontinuerlig og indikere at
ladeprosessen har startet.
3. Når ladingen er ferdig, indikeres dette ved at
det røde lyset står på kontinuerlig. Pakken
er fullt ladet, og kan brukes nå eller bli igjen i
laderen.
MERK: For å sikre maksimum ytelse og levetid på
litium-ion batterier, lad batteriet helt opp før første
gangs bruk.
Ladeprosess
Se tabellen under for batteripakkenes ladetilstand.
Ladeindikatorer: DCB115
lading
fulladet
varm/kald ladeforsinkelse*
*DCB115: Det røde lyset vil fortsette å blinke,
men et gult indikatorlys vil lyse under denne
operasjonen. Når batteriet har kjølt seg ned, vil
det gule lyset bli slått av og laderen vil gjenoppta
ladeprosedyren.
Kompatible ladere vil ikke lade en defekt
batteripakke. Laderen vil indikere feilaktig
batteripakke ved at den ikke lyser, eller ved å
indikere blinkemønster for problem pakke eller lader.
MERK: Dette kan også tyde på et problem med
laderen.
Dersom laderen indikerer er problem, ta med lader
og batteripakke til et servicesenter for testing.
VENTETID FOR VARM/KALD PAKKE
Dersom laderen detekterer et batteri som er for
varmt eller for kaldt, vil den automatisk starte en
”varm/kald pakke forsinkelse”, og venter med å
lade til batteriet har passende temperatur. Laderen
vil deretter automatisk skifte til lademodus for
pakken. Denne funksjonen sikrer maksimal levetid
på batteriet.
• IKKE forsøk å lade batteripakken med
andre ladere enn de som er nevnt i denne
manualen. Laderen og batteripakken er
spesielt designet for å jobbe sammen.
• Disse ladere er ikke ment for annen bruk
enn lading av DeWALT oppladbare batterier.
Annen bruk kan resultere i brannfare og/eller
elektrisk støt.
• Ikke utsett laderen for regn eller snø.
• Dra i kontakten og ikke ledningen når du
kople laderen fra strømmen. Dette reduserer
faren for skade på kontakten og ledningen.
• Påse at ledningen er plassert slik at den
ikke tråkkes på, snubles i, eller på annen
måte utsettes for skade eller påkjenning.
• Ikke bruk skjøteledning med mindre det er
helt nødvendig. Bruk av feil skjøteledning kan
resultere i brannfare og/eller elektrisk støt.
• Ikke plasser noe på laderen og ikke plasser
laderen på en myk overflate som kan
blokkere ventilasjonsslissene og resultere
i for høy innvendig temperatur. Plasser
laderen et sted unna varmekilder. Laderen
ventileres gjennom slisser i toppen og bunnen
av huset.
• Ikke bruk lader med skadet ledning eller
kontakt—bytt dem ut med en gang.
• Ikke bruk laderen dersom den har fått
et slag, er mistet i gulvet eller skadet
på annen måte. Lever den på et autorisert
serviceverksted.
• Ikke ta laderen fra hverandre; lever den på
et autorisert serviceverksted når service
eller reparasjon trenges. Å sette den
sammen feil kan resultere i elektrisk støt eller
brann.
• Dersom ledningen er skadet må den byttes
ut med en gang av produsenten, dens
serviceagent eller lignende kvalifisert person for
å unngå farer.
• Kople laderen fra strømtilførselen før
du begynner med rengjøring. Dette
reduserer faren for elektrisk støt. Fjerning av
batteripakken reduserer ikke denne faren.
• ALDRI forsøk på kople 2 ladere sammen.
• Laderen er designet for å bruke standard
230V elektrisk strøm. Ikke forsøk å bruke
den på annen spenning. Dette gjelder ikke
billaderen.
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN
Side: 96
95
Norsk
	
FORSIKTIG: Når det ikke er i bruk
plasser verktøyet på siden på en
stabil overflate der det ikke skaper
fare for snubling eller fall. Noen
verktøy med store batteripakker kan stå
på batteripakken, men kan lettes slås
overende.
SPESIELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR LITIUM-ION
(LI-ION)
• Ikke brenn batteripakken selv om den
er alvorlig skadet eller fullstendig utslitt.
Batteripakken kan eksplodere i en brann. Giftige
gasser og materialer oppstår når man brenner
litium-ion-batteripakker.
• Hvis batteriets innhold kommer i kontakt
med huden, vasker du området med mild
såpe og vann. Hvis du får batterivæske på
øyet, skyller du det åpne øyet i 15 minutter
eller til irritasjonen gir seg. I tilfelle det trengs
medisinsk tilsyn, er batteriets elektrolytt
sammensatt av en blanding av organiske
karbonater og litium-salter.
• Innholdet i åpne battericeller kan forårsake
irritasjon av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk
medisinsk ettersyn hvis symptomene vedvarer.
	
ADVARSEL: Fare for brannskader.
Batterivæsken kan antennes hvis den
utsettes for gnister eller flammer.
Transport
DeWALT batterier samsvarer med alle aktuelle
shipping-forskrifter som angitt av bransjen og
lovregler, inkludert UN Recommendations on the
Transport of Dangerous Goods; International Air
Transport Association (IATA) Dangerous Goods
Regulations, International Maritime Dangerous
Goods (IMDG) Regulations, og European Agreement
Concerning The International Carriage of Dangerous
Goods by Road (ADR). Litium-ion celler og
batterier er testet i henhold til avsnitt 38.3 i ” UN
Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods Manual of Tests and Criteria”.
I de fleste tilfeller vil transport av en DeWALT
batteripakke være unntatt fra klassifisering som
et fullt regulert Klasse 9 farlige materiale. Generelt
er det to tilfeller som krever transport i henhold til
Klasse 9:
1. Lufttransport av mer enn to DeWALT litium-ion
batteripakker dersom pakken kun inneholder
batteripakker (ingen verktøy).
2. Transport av et litium-ion batteri med nominell
energi over 100 Watt timer (Wh). Alle litium-ion
batterier har energimerking Watt timer angitt på
pakken.
En kald batteripakke vil lade med omtrent halve
hastighetene av en varm batteripakke. Batteripakken
vil lade langsommere gjennom hele ladesyklusen, og
vil ikke gå tilbake til maksimal ladehastighet selv om
batteriet blir varmt.
KUN LITIUM-ION BATTERIPAKKER
XR Li-ione verktøy er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem som vil beskytte batteriet mot
overlading, overoppvarming eller dyp utlading.
Verktøyet vil automatisk slå seg av dersom
beskyttelsessystemet aktiveres (Electronic Protection
System). Dersom det skjer, sett litium-ion batteriet
på laderen til det er helt oppladet igjen.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteripakker
Sørg for å inkludere katalognummer og spenning
når du bestiller nye batteripakker.
Batteriet kommer ikke fullstendig ladet ut av
pakningen. Les sikkerhetsinstruksjonene under før
du bruker batteripakken og laderen. Følg deretter
ladeprosedyrene som er beskrevet.
LES ALLE INSTRUKSJONER
• Ikke lad eller bruk batteriet i eksplosive
omgivelser, slik som i nærheten av
antennelige væsker, gasser eller støv.
Innsetting eller uttak av batteriet kan antenne
støvet eller gassen.
• Tving aldri batteripakken inn i laderen. Ikke
modifiser batteripakken på noen måte for
å passe inn i en ikke-kompatibel lader idet
batteripakken kan sprekke og forårsake
alvorlig personskade.
• Lad batteripakkene kun i DeWALT ladere.
• IKKE sprut på eller senke ned i vann eller andre
væsker.
• Ikke lagre eller bruk verktøyet eller
batteripakken på steder der temperaturen
kan nå eller overstige 40 ˚C (104 ˚F)
(som utenfor skur eller metallbygg på
sommeren).
	
ADVARSEL: Forsøk aldri å åpne
batteripakken av noen årsak. Ikke sett i
laderen dersom batteripakkens ytre er
sprukket eller skadet. Ikke knus, slipp i
gulvet eller skad batteripakken. Ikke bruk
en batteripakke eller lader som har fått et
slag, er mistet i gulvet, påkjørt eller skadet
på annen måte (f.eks. gjennomboret
av en spiker, slått med hammer, tråkket
på). Det kan resultere i elektrisk støt.
Skadede batteripakker skal leveres til
servicesenteret for gjenvinning.
Side: 97
96
Norsk
Batteri defekt.
Forsinkelse ved varm/kald pakke.
Ikke undersøk med strømførende
gjenstander.

Ikke lad skadede batteripakker.

Ikke utsett for vann.
Få byttet defekte ledninger omgående.
Lades kun mellom 4 ˚C og 40 ˚C.
Kun for innendørs bruk.

Deponer batteripakken på miljøvennlig
vis.
Lad kun DeWALT batteripakker med
de angitte DeWALT laderne. Lading
av andre batteripakker enn de angitte
DeWALT batteriene med en DeWALT
lader kan føre til at de sprekker eller til
andre farlige situasjoner.
Ikke brenn batteripakken.
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Hekksaks
1 Li-ion batteripakke (P1 modeller)
1 Instruksjonshåndbok
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør
som kan ha oppstått under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå
denne håndboken før bruk.
Beskrivelse (Fig. 1)
	
ADVARSEL: Aldri modifiser
elektroverktøyet eller noen del av
det. Dette kan føre til materiell- eller
personskader.
A. Avtrekkerbryter
B. Låsebryter
C. Bryterhåndtak
D. Bladbeskyttelse
E. Bøylehåndtak
Uansett om en transport regnes som unntatt eller
fullt regulert, er det senderens ansvar å sjekke de
gjeldende reglene for pakking, etiketter/merking og
dokumentasjon.
Transport av batterier kan kanskje føre til brann
dersom batteripolene utilsiktet kommer i kontakt
med elektrisk ledende materialer. Ved transport
av batterier, pass på at batteripolene er beskyttet
og godt isolerte fra materialer som kan komme i
kontakt og føre til kortslutning.
Informasjonen i dette avsnittet av manualen er gitt
i god tro og ansett som nøyaktig på tidspunktet
dokumentet ble opprettet. Men det gis ingen
garantier, hverken eksplisitt eller implisitt. Det er
kjøperens ansvar å sikre at aktivitetene samsvarer
med de gjeldende retningslinjer.
Batteripakke
BATTERITYPE
DCM563 bruker en 18 volt batteripakke.
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B,
DCB184, DCB184B eller DCB185 batteripakker kan
brukes. Se Tekniske data for mer informasjon.
Anbefalinger for lagring
1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og
ikke utsatt for direkte solskinn samt for sterk
varme eller kulde. For optimal batteriytelse og
levetid bør batteripakker lagres i romtemperatur
når de ikke er i bruk.
2. For lang tids lagring, anbefales det for optimalt
resultat å lagre en fullt ladet batteripakke på et
kjølig og tørt sted uttatt av laderen.
MERK: Batteripakker bør ikke lagres fullt utladet.
Batteripakken må lades opp igjen før bruk.
Merking på laderen og batteripakken
I tillegg til piktogrammene som er brukt i
denne manualen, kan etikettene på laderen og
batteripakken vise følgende piktogrammer:

Les instruksjonshåndboken før bruk.
Se Tekniske data for ladetid.
Batteriet lader.
Batteriet ladet.
Side: 98
97
Norsk
	
ADVARSEL: Bruk kun batteripakker og
ladere fra DeWALT.
Sette inn og ta av batteripakke
på verktøyet (Fig. 3–4)
MERK: For best resultat, pass på at
batteripakken (I) er helt oppladet før bruk.
FOR Å INSTALLER BATTERIPAKKEN I VERKTØYETS
HÅNDTAK
1. Rett inn batteripakken (I) mot skinnene i
batterihuset (H).
2. Sett den inn i hekksaksen til batteripakken sitter
godt og forsikre deg om at du hører at låsen
klikker på plass.
FOR Å FJERNE BATTERIPAKKEN FRA VERKTØYET
1. Trykk på batteriets låseknapp (J) og trekk
batteriet bestemt ut av verktøyet.
2. Sett batteripakken i laderen som beskrevet i
laderavsnittet i denne manualen.
LADEINDIKATOR BATTERIPAKKER (FIG. 5)
Noen DeWALT batteripakker inkluderer en
ladeindikator som består av tre grønne LED
som indikerer hvor mye lading som er igjen i
batteripakken.
For å aktivere ladeindikatoren, trykk og hold
indikatorknappen (K). En kombinasjon av tre grønne
LED-lys vil lyse og vise gjenværende lading. Dersom
gjenværende lading av batteriet er under brukbar
grense, vil ingen lys tennes og batteriet må lades
opp.
MERK: Ladeindikatoren er bare an indikasjon av
gjenværende lading i batteripakken. Den gir ingen
indikasjon på om verktøyet fortsatt kan brukes, og kan
variere med produktkomponentene, temperatur og
brukerens bruksområde.
BRUK
Bruksanvisning
	
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til
sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende
forskrifter.
	
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for alvorlig personskade, slå av
verktøyet og koble fra batteripakken
før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr
eller tilbehør. En utilsiktet oppstart kan
føre til personskader.
F. Blad
G. Slire
H. Batterihus
I. Batteripakke
J. Låseknapp for batteriet
J. Battery release button
TILTENKT BRUK
Din hekksaks er designet for profesjonell klipping av
hekker.
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av
antennelige væsker eller gasser.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet.
Uerfarne operatører trenger tilsyn når de bruker
dette verktøyet.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av
personer (inkludert barn) med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner, eller mangel på
erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn
av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn
skal aldri forlates alene med dette produktet.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun
én spenning. Alltid kontroller at spenningen til
batteripakken samsvarer med spenningen på
merkeskiltet. Sørg også for at spenningen på
laderen samsvarer med spenningen på strømnettet.
	Din DeWALT-lader er dobbeltisolert i
samsvar med EN60335; det trengs derfor
ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den
byttes i en spesialledning som fås via DeWALT-
serviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er
absolutt nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning
som egner seg for kraftforsyningen til din lader (se
Tekniske data). Minimum størrelse på lederen er
1 mm2
; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en
kabeltrommel.
MONTERING OG JUSTERING
	
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for alvorlig personskade, slå av
verktøyet og koble fra batteripakken
før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr
eller tilbehør. En utilsiktet oppstart kan
føre til personskader.
Side: 99
98
Norsk
SIDE-RETTING AV HEKKER (FIG. 10)
Orienter hekksaksen som vist, begynn nede og sveip
oppover.
	
FARE: HOLD HENDENE UNNA
BLADENE.
	
ADVARSEL: Overhold følgende for å
unngå personskader:
		 • 
LES BRUKSANVISNINGEN
FØR BRUK. TA VARE PÅ
BRUKSANVISNINGEN.
		 • 
Før buk, kontroller at hekken er fri for
fremmedlegemer som ståltråd og
gjerder.
		 • 
HOLD HENDENE PÅ HÅNDTAKENE.
IKKE STREKK DEG FOR LANGT.
		 • 
SKAL IKKE BRUKES NÅR DET ER
VÅTT.
	
FORSIKTIG: BLADET KAN FORTSETTE
Å GÅ ETTER AT VERKTØYET ER
SKRUDD AV.
VEDLIKEHOLD
Ditt DeWALT elektriske verktøy er designet for å
virke over en lang tidsperiode med et minimum
av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift
avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og
regelmessig renhold.
	
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for alvorlig personskade, slå av
verktøyet og koble fra batteripakken
før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr
eller tilbehør. En utilsiktet oppstart kan
føre til personskader.
Laderen og batteripakken er vedlikeholdsfrie.
Smøring (Fig. 11)
1. Rengjør bladene nøye med harpiks-løsende
rengjøringsmiddel etter bruk.
2. Påfør en tynn film av smørefett på det
eksponerte bladet etter rengjøring.
3. Vri hekksaksen vertikalt med bladene mot
bakken og kjør hekksaksen noen sekunder for
å fjerne smørefettet.
4. Skyv sliren (G) over bladet til det klikker på
plass som vist i figur 11.
Korrekt plassering av hendene
(Fig. 6)
	
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, skal man ALLTID
ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
	
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, skal man ALLTID holde
godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Riktig stilling for hendene er å ha en hånd på
bryterhåndtaket (C) og den andre hånden på
bøylehåndtaket (E).
Slå på (fig. 7)
1. Trykk og hold bøylehåndtaket (E) med en hånd
slik at fremre del av bøylehåndtaket trekkes
tilbake mot hoveddelen av bøylehåndtaket.
2. Trykk låseknappen (B) forover og trykk inn
avtrekkeren (A). Du kan slippe låseknappen når
verktøyet er i gang.
For å holde verktøyet i gang må du holde
avtrekkeren inntrykket. For å slå av verktøyet, slipp
avtrekkeren.
	
ADVARSEL: Prøv aldri å låse
bryteren i PÅ posisjonen.
	
ADVARSEL: Ikke klipp grener
tykkere enn 3/4" (19 mm). Bruk bare
hekksaksen for å klippe normale
busker rundt hus og bygninger.
Klippeanvisninger
ARBEIDSPOSISJON (FIG. 6)
Hold godt fotfeste og balanse, ikke strekk deg for
langt. Bruk vernebriller og sklisikkert fottøy når du
klipper. Hold verktøyet godt med begge hender
og slå det på. Hold alltid hekksaksen som vist i
figur 6, med en hånd på bryterhåndtaket (C) og en
hånd på bøylehåndtaket (E). Hold aldri verktøyet i
bladbeskyttelsen (D).
TRIMMING AV TILVEKST (FIG. 8)
Det er mest effektivt å bruke en bred, sveipende
bevegelse for å føre bladtennene gjennom
kvistene. En liten nedbøyd vinkel på bladet i
bevegelsesretningen gir best klipping.
RETTE AV HEKKER (FIG. 9)
For å få helt rett topp på hekken kan du strekke en
snor langs hekken som en styring.
Side: 100
99
Norsk
Oppladbar batteripakke
Denne langtids batteripakken må lades på nytt når
den ikke lenger produserer nok strøm til jobber som
enkelt kunne utføres tidligere. Ta hensyn til miljøet
når batteripakken må kasseres:
• Lad batteripakken helt ut, og ta den ut
av verktøyet.
• Litium-ion celler kan gjenbrukes. Lever dem til
forhandleren eller en lokal gjenbruksstasjon. De
innleverte batteripakkene vil gjenbrukes eller
avfallsbehandles korrekt.
Rengjøring
	
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av
hovedkabinettet med tørr luft når skitt
samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og
godkjent støvmaske når du utfører denne
prosedyren.
	
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller
sterke kjemikalier for å rengjøre ikke-
metalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene som
brukes i disse delene. Bruk en klut som
bare er fuktet med vann og mild såpe.
Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet;
aldri dypp noen del av verktøyet i en
væske.
RENGJØRINGSINSTRUKSJONER FOR LADER
	
ADVARSEL: Fare for elektrisk
støt. Frakople laderen fra
vekselstrømkontakten før rengjøring.
Smuss og fett kan fjernes fra eksteriøret
av laderen ved bruk av en klut eller myk
ikke-metallisk børste. Ikke bruk vann eller
andre rengjøringsmidler.
Tilleggsutstyr
	
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr
enn det som tilbys av DeWALT kan
være farlig, ettersom dette ikke er testet
sammen med dette verktøyet. For
å redusere faren for skader, bør kun
tilleggsutstyr som er anbefalt av DeWALT
brukes sammen med dette produktet.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere
informasjon om egnet ekstrautstyr.
Beskyttelse av miljøet
	
Separat innsamling. Produkter og
batterier merket med dette symbolet skal
ikke kastes i vanlig husholdningsavfall.
Produkter og batterier inneholder materialer som kan
gjenvinnes eller gjenbrukes, som reduserer behovet
for råmaterialer. Vennligst lever elektriske produkter
og batterier til gjenbruk i henhold til lokale regler. Mer
informasjon får du på www.2helpU.com.

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om DeWalt DCM563P1-QW ennå.

Spør et spørsmål om DeWalt DCM563P1-QW

Har du et spørsmål om DeWalt DCM563P1-QW men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DCM563P1-QW. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DCM563P1-QW DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.