DCM563P1-QW

DeWalt DCM563P1-QW manual

DCM563P1-QW

Manual for DeWalt DCM563P1-QW på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 164 sider.

Side: 1
89 Norsk Gratulerer! Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy. Tekniske data DCM563 Spenning VDC 18 Type 1 Batteritype Li-Ion Bladslag (ubelastet) min-1 1400 Bladlengde cm 55,8 Bladåpning mm 19 Blad bruddtid s <1 Vekt (uten batteripakke) kg 2,9 Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til 2006/42/EU, 2004/108/EU, EN60745: LPA (lydtrykksnivå) dB(A) 80,5 LWA (lydeffektnivå) dB(A) 98 K (usikkerhet for det angitte støynivå) dB(A) 6,5 Verdi vibrasjonsutslipp ah = m/s2 2 Usikkerhet K = m/s2 1,5 Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte tester gitt i EN60745, og kan brukes til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til forberedende vurdering av eksponering. ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden. En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden. HEKKSAKS DCM563 Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte operatøren mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like verktøy og tilbehør, holde hendene varme, organisere arbeidsmønster. Batteripakke DCB180 DCB181 DCB182 Batteritype Li-Ion Li-Ion Li-Ion Spenning VDC 18 18 18 Kapasitet Ah 3,0 1,5 4,0 Vekt kg 0,64 0,35 0,61 Batteripakke DCB183/B DCB184/B DCB185 Batteritype Li-Ion Li-Ion Li-Ion Spenning VDC 18 18 18 Kapasitet Ah 2,0 5,0 1,3 Vekt kg 0,40/0,45 0,62/0,67 0,35 Lader DCB115 Netspanning VAC 230 Batteritype 10,8/14,4/18 Li-Ion Omtrentlig ladetid på batteripakker min 22 (1.3 Ah) 22 (1.5 Ah) 30 (2.0 Ah) 45 (3.0 Ah) 60 (4.0 Ah) 75 (5.0 Ah) Vekt kg 0,5 Sikringer: Europa 230V verktøy 10 A, nettspenning Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået de enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær spesielt oppmerksom på disse symbolene. FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller alvorlig personskade. ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade. FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller moderat personskade.
Side: 2
90 Norsk Generelle sikkerhetsadvarsler for elektriske verktøy ADVARSEL: Les alle sikkerhetsadvarsler og alle instruksjoner. Manglende overholdelse av advarslene og instruksjonene kan resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller alvorlig skade. TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG BRUK Uttrykket “elektrisk verktøy” i advarslene henviser til ditt strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller ditt batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy. 1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSOMRÅDET a) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete eller mørke områder er en invitasjon til ulykker. b) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive omgivelser, slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser eller støv. Elektrisk verktøy skaper gnister som kan antenne støv eller gasser. c) Hold barn og tilskuere borte mens du bruker et elektrisk verktøy. Distraksjoner kan føre til at du mister kontrollen. 2) ELEKTRISK SIKKERHET a) Støpselet til elektriske verktøy må passe til stikkontakten. Aldri modifiser støpselet på noen måte. Ikke bruk adaptere med jordede elektriske verktøy. Umodifiserte støpsler og stikkontakter som passer vil redusere risikoen for elektrisk sjokk. b) Unngå kroppskontakt med jordete overflater slik som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det finnes en økt risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din er jordet. c) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn eller våte forhold. Dersom det kommer vann inn i et elektrisk verktøy vil det øke risikoen for elektrisk sjokk. d) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk ledningen til å bære, trekke eller dra ut støpselet til det elektriske verktøyet. Hold ledningen borte fra varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede eller innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk sjokk. e) Når du bruker et elektrisk verktøy utendørs, bruk en skjøteledning som er egnet for utendørs bruk. Bruk av en skjøteledning beregnet for utendørs bruk reduserer risikoen for elektrisk sjokk. MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til personskader, men som kan føre til skader på utstyr hvis den ikke unngås. Angir fare for elektrisk støt. Angir brannfare. OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING MED EU MASKINDIREKTIVET DIREKTIV FOR UTENDØRS STØY HEKKSAKS DCM563 DeWALT erklærer, at produktene beskrevet under Tekniske data er utformet i overensstemmelse med: 2006/42/EC, EN 60745-1:2009 + A11:2010; EN 60745-2-15:2009 + A1:2010 2000/14/EU, Blåser, vedlegg VI DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED Arnhem, Nederland Notified Body ID-nr.: 0344 Nivå av akustisk effekt i henhold til 2000/14/EU (Artikkel 13, Vedlegg III): LWA (målt lydeffekt) 91,5 dB(A) Usikkerhet = 3 dB(A) LWA (garantert lydeffekt) 98 dB(A) Disse produktene samsvarer også med direktiv 2004/108/EU (frem til 19.04.2016), 2014/30/EF (fra 20.04.2016) og 2011/65/EF. For mer informasjon, vennligst kontakt DeWALT på følgende adresser eller se baksiden av håndboken. Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DeWALT. Markus Rompel Teknisk direktør DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11, D-65510 Idstein, Tyskland DD.MM.2015 ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik at skaderisikoen kan reduseres.
Side: 3
91 Norsk elektrisk verktøy som ikke kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres. c) Koble støpselet fra strømkilden og/ eller batteripakken fra det elektriske verktøyet før du foretar noen justeringer, endrer tilbehør eller lagrer elektriske verktøy. Slike preventive sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen for å starte det elektriske verktøyet ved et uhell. d) Lagre elektriske verktøy som ikke er i bruk, utilgjengelig for barn og la ikke personer som ikke er kjent med det elektriske verktøyet eller disse instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy er farlige i hendene på utrenede brukere. e) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller om bevegelige deler er feiljustert eller fastskjært, om deler er ødelagt eller andre forhold som kan påvirke driften av verktøyet. Dersom det er skadet, få verktøyet reparert før neste bruk. Mange ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte verktøy. f) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe skjærekanter setter seg mindre sannsynlig fast og er lettere å kontrollere. g) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene, osv., i samsvar med disse instruksjonene og ta i betraktning arbeidsforholdene og det arbeidet som skal utføres. Bruk av det elektriske verktøyet for oppgaver som er forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en farlig situasjon. 5) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV BATTERIDREVNE VERKTØY a) Bruk kun laderen som er spesifisert av produsenten. En lader som passer for en type batteripakke kan føre til brannfare dersom den brukes med en annen batteripakke. b) Bruk kun elektriske verktøy sammen med de spesifiserte batteripakkene. Bruk av andre batteripakker kan skape risiko for skader eller brann. c) Når batteripakken ikke er i bruk, hold den borte fra andre metallobjekter som binders, mynter, nøkler, spikere, skruer eller andre små metallobjekter som kan skape en forbindelse fra en batteripol til en annen. Å kortslutte batteripolene kan føre til brannskader eller brann. d) Ved hardhendt behandling kan det komme væske ut fra batteriet. Unngå kontakt med denne. Dersom du ved et f) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på et fuktig sted er uunngåelig, bruk en strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for elektrisk sjokk. 3) PERSONLIG SIKKERHET a) Hold deg våken, hold øye med det du gjør og bruk sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Ikke bruk et elektrisk verktøy dersom du er trøtt eller er påvirket av medikamenter, narkotika eller alkohol. Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av elektriske verktøy kan føre til alvorlig personskade. b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller. Verneutstyr slik som støvmaske, sklisikre vernesko, hjelm, eller hørselsvern brukt under passende forhold vil redusere personskader. c) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at bryteren er i av-stillingen før du kobler til strømkilden og/eller batteripakken, plukker opp eller bærer verktøyet. Å bære elektriske verktøy med fingeren på bryteren eller å sette inn støpselet mens elektriske verktøy har bryteren på øker faren for ulykker. d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på det elektriske verktøyet. En nøkkel som er festet til en roterende del av det elektriske verktøyet kan føre til personskade. e) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og stå støtt hele tiden. Dette fører til at du har bedre kontroll over det elektriske verktøyet ved uventede situasjoner. f) Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg løstsittende klær eller smykker. Hold hår, antrekk og hansker borte fra bevegelige deler. Løstsittende antrekk, smykker eller langt hår kan bli fanget opp av bevegelige deler. g) Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning, må du sørge for at disse er koblet til og ordentlig sikret. Bruk av støvoppsamlere kan redusere støvrelaterte farer. 4) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV ELEKTRISKE VERKTØY a) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det elektriske verktøyet som situasjonen krever. Det riktige elektriske verktøyet vil gjøre jobben bedre og tryggere ved den hastigheten det ble konstruert for. b) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan slå verktøyet av eller på. Ethvert
Side: 4
92 Norsk • Du må ikke sette fra deg verktøyet før bladene er stanset helt. • Kontroller jevnlig om bladene er skadet eller slitt. Ikke bruk verktøyet når bladene er skadet. • Pass på at du unngår harde gjenstander (blant annet metalltråd og gjerder) når du bruker verktøyet. Hvis du treffer slike gjenstander ved et uhell, slår du av verktøyet straks og kontrollerer om det er skadet. • Hvis verktøyet begynner å vibrere unormalt, må du slå det av straks, ta ut batteriet og deretter kontrollere om det er skadet. • Hvis verktøyet kjører seg fast, må du slå det av straks. Ta ut batteriet før du prøver å fjerne eventuelle hindringer. • Etter bruk plasserer du bladbeskytteren som følger med, over bladet. Pass på at bladene er beskyttet når du oppbevarer verktøyet. • Pass på at all beskyttelse er montert når du bruker verktøyet. Du må aldri forsøke å bruke et verktøy som ikke er komplett, eller hvor det er foretatt endringer som ikke er godkjent. • Du må aldri la barn bruke verktøyet. • Vær oppmerksom på rusk som faller ned, når du skjærer en høy hekk. • Hold alltid verktøyet med begge hender i håndtakene som er beregnet for dette. ANDRES SIKKERHET Apparatet skal kun brukes med strømforsyningen som følger med apparatet • Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn eller har blitt opplært i bruk av apparatet av en person ansvarlig for deres sikkerhet. • Barn må holdes under oppsyn, sørg for at de ikke leker med apparatet. Restrisikoer. Ekstra restrisiko kan oppstå ved bruk av verktøyet og er kanskje ikke inkludert i de vedlagte sikkerhetsadvarslene. Disse risikoene kan oppstå fra misbruk, langvarig bruk osv. Selv ved anvendelsen av de relevante sikkerhetsreglene og bruk av sikkerhetsinnretningene, kan visse restrisikoer ikke unngås. Disse inkluderer: • Skader som oppstår ved berøring av roterende/ bevegelige deler. • Skader som oppstår ved utskifting av deler, kniver eller tilbehør. uhell kommer i kontakt med væsken, skyll med vann. Dersom du får væsken i øynene, oppsøk lege umiddelbart. Batterivæske kan føre til irritasjon eller forbrenninger. 6) VEDLIKEHOLD a) Få det elektriske verktøyet ditt vedlikeholdt av en kvalifisert reparatør som kun bruker originale reservedeler. Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet blir ivaretatt. Ytterligere sikkerhetsadvarsler for elektroverktøy ADVARSEL! Ytterligere sikkerhetsadvarsler for hekksakser • Hold alle deler av kroppen borte fra skjærebladet. Når bladene beveger seg, må du ikke fjerne skåret materiale eller holde materiale som skal skjæres. Pass på at bryteren er av når du fjerner materiale som sitter fast. Et øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av verktøyet kan føre til alvorlige personskader. • Bær hekksaksen i håndtaket med skjærebladet stanset. Ved transport eller oppbevaring av hekksaksen skal dekselet for skjæreenheten alltid sitte på.. Ved riktig behandling av hekksaksen reduseres mulige personskader på grunn av skjærebladene. • Hold elektroverktøyet bare i de isolerte grepsflatene, fordi bladet kan komme i kontakt med skjulte ledninger. Hvis skjæreblad kommer i kontakt med en strømførende ledning, kan frittliggende metalldeler på verktøyet bli strømførende, og brukeren kan få elektrisk støt. • Beregnet bruk er beskrevet i denne håndboken. Bruk av tilbehør eller utføring av oppgaver som ikke er anbefalt for verktøyet i denne håndboken, kan medføre fare for personskade og/eller skade på eiendom. • Du må ikke bære verktøyet med hånden på håndtaket foran, bryteren på håndtaket foran eller utløserbryteren med mindre batteriet er tatt ut. • Hvis dette er første gang du bruker en elektrisk hekksaks, bør du få veiledning av en erfaren bruker i tillegg til at du studerer denne håndboken. • Du må aldri berøre bladene når verktøyet er i gang. • Du må aldri prøve å stanse bladene med makt.
Side: 5
93 Norsk 98 Hold mennesker og dyr minst 6 m unna arbeidsområdet. 98 Hold tilskuere unna. 98 Direktiv 2000/14/EU garantert lydeffekt. DATOKODE PLASSERING (FIG. 12) Datokoden (L), som også inkluderer produksjonsåret, er trykket på huset. Eksempel: 2015 XX XX Produksjonsår Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle batteriladere TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN: Denne manualen inneholder viktige sikkerhetsanvisninger og bruksanvisninger for kompatible batteriladere (se Tekniske data). • Før du bruker laderen les alle instruksjoner og advarsels-merker på laderen, batteripakken og produktet som bruker batteripakken. ADVARSEL: Fare for støt. Ikke la væske komme inn i laderen. Det kan resultere i elektrisk støt. ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en jordfeilsikring med en nominell strømverdi på 30mA eller mindre. FORSIKTIG: Fare for brannskader. For å redusere faren for skader, lad kun DeWALT oppladbare batterier. Andre type batterier kan sprekke og forårsake personskader og materielle skader. FORSIKTIG: Barn må holdes under oppsyn, sørg for at de ikke leker med apparatet. MERK: Under visse forhold, med laderen innplugget i strømforsyningen, kan de eksponerte kontaktene i laderen kortsluttes av fremmedlegemer. Fremmedlegemer som kan lede strøm, inkludert ,men ikke bregrenset til stålull, aluminiumsfolie eller annen ansamling av metalliske partikler, må holdes unna åpningene i laderen. Kople alltid laderen fra strømtilførselen når det ikke er en batteripakk i hulrommet. Kople fra laderen før rengjøring. • Skader som oppstår ved langvarig bruk av et verktøy. Sørg for å ta regelmessige pauser når du bruker verktøyet i lengre perioder. • Hørselskader. • Helsefarer som oppstår ved å puste inn støv som utvikles når du bruker verktøyet (eksempel: arbeid med tre, spesielt eik, bøk og MDF). Vibrasjon Vibrasjonsemisjonsverdien som er angitt under tekniske data og samsvarserklæring, er blitt målt i henhold til en standard testmetode som er angitt i EN60745, og kan brukes til å sammenligne et verktøy med et annet. Den oppgitte vibrasjonsemisjonsverdien kan også brukes til en foreløpig vurdering av eksponering. ADVARSEL! Vibrasjonsemisjonsverdien under faktisk bruk av elektroverktøyet kan avvike fra den oppgitte verdien avhengig av måten verktøyet blir brukt på. Vibrasjonsnivået kan øke over nivået som er oppgitt. Når man vurderer vibrasjonseksponering for å bestemme sikkerhetstiltak som kreves i 2002/44/EU, for å beskytte personer som bruker elektroverktøy regelmessig i arbeidet, skal man når man anslår vibrasjonseksponeringen, ta hensyn til de faktiske bruksforholdene og måten verktøyet blir brukt på, inkludert hensyn til alle deler av brukssyklusen – også de gangene verktøyet slås av, og når det går på tomgang, i tillegg til tiden utløseren er inne. Merking på verktøyet Følgende piktogrammer vises på verktøyet: Les instruksjonshåndboken før bruk. Bruk hørselvern. Bruk vernebriller. Ikke utsett verktøyet for regn eller høy fuktighet eller la det ligge utendørs mens det regner. Skru verktøyet av. Ta batteriet ut av verktøyet før du utfører noe vedlikehold på verktøyet.
Side: 6
94 Norsk Ladere Laderen DCB115 kan bruke18V Li-Ion XR (DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B og DCB185) batteripakker. DeWALT ladere trenger ingen justeringer, og er designet til å være så enkle som mulig å bruke. Ladeprosedyre (Fig. 2) 1. Plugg laderen inn i en passende stikkontakt før du setter inn batteripakken. 2. Sett inn batteripakken (I) i laderen. Den røde (lade)-lyset vil blinke kontinuerlig og indikere at ladeprosessen har startet. 3. Når ladingen er ferdig, indikeres dette ved at det røde lyset står på kontinuerlig. Pakken er fullt ladet, og kan brukes nå eller bli igjen i laderen. MERK: For å sikre maksimum ytelse og levetid på litium-ion batterier, lad batteriet helt opp før første gangs bruk. Ladeprosess Se tabellen under for batteripakkenes ladetilstand. Ladeindikatorer: DCB115 lading fulladet varm/kald ladeforsinkelse* *DCB115: Det røde lyset vil fortsette å blinke, men et gult indikatorlys vil lyse under denne operasjonen. Når batteriet har kjølt seg ned, vil det gule lyset bli slått av og laderen vil gjenoppta ladeprosedyren. Kompatible ladere vil ikke lade en defekt batteripakke. Laderen vil indikere feilaktig batteripakke ved at den ikke lyser, eller ved å indikere blinkemønster for problem pakke eller lader. MERK: Dette kan også tyde på et problem med laderen. Dersom laderen indikerer er problem, ta med lader og batteripakke til et servicesenter for testing. VENTETID FOR VARM/KALD PAKKE Dersom laderen detekterer et batteri som er for varmt eller for kaldt, vil den automatisk starte en ”varm/kald pakke forsinkelse”, og venter med å lade til batteriet har passende temperatur. Laderen vil deretter automatisk skifte til lademodus for pakken. Denne funksjonen sikrer maksimal levetid på batteriet. • IKKE forsøk å lade batteripakken med andre ladere enn de som er nevnt i denne manualen. Laderen og batteripakken er spesielt designet for å jobbe sammen. • Disse ladere er ikke ment for annen bruk enn lading av DeWALT oppladbare batterier. Annen bruk kan resultere i brannfare og/eller elektrisk støt. • Ikke utsett laderen for regn eller snø. • Dra i kontakten og ikke ledningen når du kople laderen fra strømmen. Dette reduserer faren for skade på kontakten og ledningen. • Påse at ledningen er plassert slik at den ikke tråkkes på, snubles i, eller på annen måte utsettes for skade eller påkjenning. • Ikke bruk skjøteledning med mindre det er helt nødvendig. Bruk av feil skjøteledning kan resultere i brannfare og/eller elektrisk støt. • Ikke plasser noe på laderen og ikke plasser laderen på en myk overflate som kan blokkere ventilasjonsslissene og resultere i for høy innvendig temperatur. Plasser laderen et sted unna varmekilder. Laderen ventileres gjennom slisser i toppen og bunnen av huset. • Ikke bruk lader med skadet ledning eller kontakt—bytt dem ut med en gang. • Ikke bruk laderen dersom den har fått et slag, er mistet i gulvet eller skadet på annen måte. Lever den på et autorisert serviceverksted. • Ikke ta laderen fra hverandre; lever den på et autorisert serviceverksted når service eller reparasjon trenges. Å sette den sammen feil kan resultere i elektrisk støt eller brann. • Dersom ledningen er skadet må den byttes ut med en gang av produsenten, dens serviceagent eller lignende kvalifisert person for å unngå farer. • Kople laderen fra strømtilførselen før du begynner med rengjøring. Dette reduserer faren for elektrisk støt. Fjerning av batteripakken reduserer ikke denne faren. • ALDRI forsøk på kople 2 ladere sammen. • Laderen er designet for å bruke standard 230V elektrisk strøm. Ikke forsøk å bruke den på annen spenning. Dette gjelder ikke billaderen. TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN
Side: 7
95 Norsk FORSIKTIG: Når det ikke er i bruk plasser verktøyet på siden på en stabil overflate der det ikke skaper fare for snubling eller fall. Noen verktøy med store batteripakker kan stå på batteripakken, men kan lettes slås overende. SPESIELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR LITIUM-ION (LI-ION) • Ikke brenn batteripakken selv om den er alvorlig skadet eller fullstendig utslitt. Batteripakken kan eksplodere i en brann. Giftige gasser og materialer oppstår når man brenner litium-ion-batteripakker. • Hvis batteriets innhold kommer i kontakt med huden, vasker du området med mild såpe og vann. Hvis du får batterivæske på øyet, skyller du det åpne øyet i 15 minutter eller til irritasjonen gir seg. I tilfelle det trengs medisinsk tilsyn, er batteriets elektrolytt sammensatt av en blanding av organiske karbonater og litium-salter. • Innholdet i åpne battericeller kan forårsake irritasjon av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk medisinsk ettersyn hvis symptomene vedvarer. ADVARSEL: Fare for brannskader. Batterivæsken kan antennes hvis den utsettes for gnister eller flammer. Transport DeWALT batterier samsvarer med alle aktuelle shipping-forskrifter som angitt av bransjen og lovregler, inkludert UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods; International Air Transport Association (IATA) Dangerous Goods Regulations, International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Regulations, og European Agreement Concerning The International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR). Litium-ion celler og batterier er testet i henhold til avsnitt 38.3 i ” UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods Manual of Tests and Criteria”. I de fleste tilfeller vil transport av en DeWALT batteripakke være unntatt fra klassifisering som et fullt regulert Klasse 9 farlige materiale. Generelt er det to tilfeller som krever transport i henhold til Klasse 9: 1. Lufttransport av mer enn to DeWALT litium-ion batteripakker dersom pakken kun inneholder batteripakker (ingen verktøy). 2. Transport av et litium-ion batteri med nominell energi over 100 Watt timer (Wh). Alle litium-ion batterier har energimerking Watt timer angitt på pakken. En kald batteripakke vil lade med omtrent halve hastighetene av en varm batteripakke. Batteripakken vil lade langsommere gjennom hele ladesyklusen, og vil ikke gå tilbake til maksimal ladehastighet selv om batteriet blir varmt. KUN LITIUM-ION BATTERIPAKKER XR Li-ione verktøy er designet med et elektronisk beskyttelsessystem som vil beskytte batteriet mot overlading, overoppvarming eller dyp utlading. Verktøyet vil automatisk slå seg av dersom beskyttelsessystemet aktiveres (Electronic Protection System). Dersom det skjer, sett litium-ion batteriet på laderen til det er helt oppladet igjen. Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle batteripakker Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når du bestiller nye batteripakker. Batteriet kommer ikke fullstendig ladet ut av pakningen. Les sikkerhetsinstruksjonene under før du bruker batteripakken og laderen. Følg deretter ladeprosedyrene som er beskrevet. LES ALLE INSTRUKSJONER • Ikke lad eller bruk batteriet i eksplosive omgivelser, slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser eller støv. Innsetting eller uttak av batteriet kan antenne støvet eller gassen. • Tving aldri batteripakken inn i laderen. Ikke modifiser batteripakken på noen måte for å passe inn i en ikke-kompatibel lader idet batteripakken kan sprekke og forårsake alvorlig personskade. • Lad batteripakkene kun i DeWALT ladere. • IKKE sprut på eller senke ned i vann eller andre væsker. • Ikke lagre eller bruk verktøyet eller batteripakken på steder der temperaturen kan nå eller overstige 40 ˚C (104 ˚F) (som utenfor skur eller metallbygg på sommeren). ADVARSEL: Forsøk aldri å åpne batteripakken av noen årsak. Ikke sett i laderen dersom batteripakkens ytre er sprukket eller skadet. Ikke knus, slipp i gulvet eller skad batteripakken. Ikke bruk en batteripakke eller lader som har fått et slag, er mistet i gulvet, påkjørt eller skadet på annen måte (f.eks. gjennomboret av en spiker, slått med hammer, tråkket på). Det kan resultere i elektrisk støt. Skadede batteripakker skal leveres til servicesenteret for gjenvinning.
Side: 8
96 Norsk Batteri defekt. Forsinkelse ved varm/kald pakke. Ikke undersøk med strømførende gjenstander. Ikke lad skadede batteripakker. Ikke utsett for vann. Få byttet defekte ledninger omgående. Lades kun mellom 4 ˚C og 40 ˚C. Kun for innendørs bruk. Deponer batteripakken på miljøvennlig vis. Lad kun DeWALT batteripakker med de angitte DeWALT laderne. Lading av andre batteripakker enn de angitte DeWALT batteriene med en DeWALT lader kan føre til at de sprekker eller til andre farlige situasjoner. Ikke brenn batteripakken. Pakkens innhold Pakken inneholder: 1 Hekksaks 1 Li-ion batteripakke (P1 modeller) 1 Instruksjonshåndbok • Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha oppstått under transport. • Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne håndboken før bruk. Beskrivelse (Fig. 1) ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del av det. Dette kan føre til materiell- eller personskader. A. Avtrekkerbryter B. Låsebryter C. Bryterhåndtak D. Bladbeskyttelse E. Bøylehåndtak Uansett om en transport regnes som unntatt eller fullt regulert, er det senderens ansvar å sjekke de gjeldende reglene for pakking, etiketter/merking og dokumentasjon. Transport av batterier kan kanskje føre til brann dersom batteripolene utilsiktet kommer i kontakt med elektrisk ledende materialer. Ved transport av batterier, pass på at batteripolene er beskyttet og godt isolerte fra materialer som kan komme i kontakt og føre til kortslutning. Informasjonen i dette avsnittet av manualen er gitt i god tro og ansett som nøyaktig på tidspunktet dokumentet ble opprettet. Men det gis ingen garantier, hverken eksplisitt eller implisitt. Det er kjøperens ansvar å sikre at aktivitetene samsvarer med de gjeldende retningslinjer. Batteripakke BATTERITYPE DCM563 bruker en 18 volt batteripakke. DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B eller DCB185 batteripakker kan brukes. Se Tekniske data for mer informasjon. Anbefalinger for lagring 1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og ikke utsatt for direkte solskinn samt for sterk varme eller kulde. For optimal batteriytelse og levetid bør batteripakker lagres i romtemperatur når de ikke er i bruk. 2. For lang tids lagring, anbefales det for optimalt resultat å lagre en fullt ladet batteripakke på et kjølig og tørt sted uttatt av laderen. MERK: Batteripakker bør ikke lagres fullt utladet. Batteripakken må lades opp igjen før bruk. Merking på laderen og batteripakken I tillegg til piktogrammene som er brukt i denne manualen, kan etikettene på laderen og batteripakken vise følgende piktogrammer: Les instruksjonshåndboken før bruk. Se Tekniske data for ladetid. Batteriet lader. Batteriet ladet.
Side: 9
97 Norsk ADVARSEL: Bruk kun batteripakker og ladere fra DeWALT. Sette inn og ta av batteripakke på verktøyet (Fig. 3–4) MERK: For best resultat, pass på at batteripakken (I) er helt oppladet før bruk. FOR Å INSTALLER BATTERIPAKKEN I VERKTØYETS HÅNDTAK 1. Rett inn batteripakken (I) mot skinnene i batterihuset (H). 2. Sett den inn i hekksaksen til batteripakken sitter godt og forsikre deg om at du hører at låsen klikker på plass. FOR Å FJERNE BATTERIPAKKEN FRA VERKTØYET 1. Trykk på batteriets låseknapp (J) og trekk batteriet bestemt ut av verktøyet. 2. Sett batteripakken i laderen som beskrevet i laderavsnittet i denne manualen. LADEINDIKATOR BATTERIPAKKER (FIG. 5) Noen DeWALT batteripakker inkluderer en ladeindikator som består av tre grønne LED som indikerer hvor mye lading som er igjen i batteripakken. For å aktivere ladeindikatoren, trykk og hold indikatorknappen (K). En kombinasjon av tre grønne LED-lys vil lyse og vise gjenværende lading. Dersom gjenværende lading av batteriet er under brukbar grense, vil ingen lys tennes og batteriet må lades opp. MERK: Ladeindikatoren er bare an indikasjon av gjenværende lading i batteripakken. Den gir ingen indikasjon på om verktøyet fortsatt kan brukes, og kan variere med produktkomponentene, temperatur og brukerens bruksområde. BRUK Bruksanvisning ADVARSEL: Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende forskrifter. ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade, slå av verktøyet og koble fra batteripakken før du foretar eventuelle justeringer eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader. F. Blad G. Slire H. Batterihus I. Batteripakke J. Låseknapp for batteriet J. Battery release button TILTENKT BRUK Din hekksaks er designet for profesjonell klipping av hekker. IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av antennelige væsker eller gasser. IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne operatører trenger tilsyn når de bruker dette verktøyet. • Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal aldri forlates alene med dette produktet. Elektrisk sikkerhet Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning. Alltid kontroller at spenningen til batteripakken samsvarer med spenningen på merkeskiltet. Sørg også for at spenningen på laderen samsvarer med spenningen på strømnettet. Din DeWALT-lader er dobbeltisolert i samsvar med EN60335; det trengs derfor ikke noen jordledning. Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en spesialledning som fås via DeWALT- serviceorganisasjon. Bruk av skjøteledning Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er absolutt nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning som egner seg for kraftforsyningen til din lader (se Tekniske data). Minimum størrelse på lederen er 1 mm2 ; maksimum lengde er 30 m. Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en kabeltrommel. MONTERING OG JUSTERING ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade, slå av verktøyet og koble fra batteripakken før du foretar eventuelle justeringer eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
Side: 10
98 Norsk SIDE-RETTING AV HEKKER (FIG. 10) Orienter hekksaksen som vist, begynn nede og sveip oppover. FARE: HOLD HENDENE UNNA BLADENE. ADVARSEL: Overhold følgende for å unngå personskader: • LES BRUKSANVISNINGEN FØR BRUK. TA VARE PÅ BRUKSANVISNINGEN. • Før buk, kontroller at hekken er fri for fremmedlegemer som ståltråd og gjerder. • HOLD HENDENE PÅ HÅNDTAKENE. IKKE STREKK DEG FOR LANGT. • SKAL IKKE BRUKES NÅR DET ER VÅTT. FORSIKTIG: BLADET KAN FORTSETTE Å GÅ ETTER AT VERKTØYET ER SKRUDD AV. VEDLIKEHOLD Ditt DeWALT elektriske verktøy er designet for å virke over en lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og regelmessig renhold. ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade, slå av verktøyet og koble fra batteripakken før du foretar eventuelle justeringer eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader. Laderen og batteripakken er vedlikeholdsfrie. Smøring (Fig. 11) 1. Rengjør bladene nøye med harpiks-løsende rengjøringsmiddel etter bruk. 2. Påfør en tynn film av smørefett på det eksponerte bladet etter rengjøring. 3. Vri hekksaksen vertikalt med bladene mot bakken og kjør hekksaksen noen sekunder for å fjerne smørefettet. 4. Skyv sliren (G) over bladet til det klikker på plass som vist i figur 11. Korrekt plassering av hendene (Fig. 6) ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade, skal man ALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist. ADVARSEL: For å redusere faren for personskade, skal man ALLTID holde godt fast, for å være forberedt på en plutselig reaksjon. Riktig stilling for hendene er å ha en hånd på bryterhåndtaket (C) og den andre hånden på bøylehåndtaket (E). Slå på (fig. 7) 1. Trykk og hold bøylehåndtaket (E) med en hånd slik at fremre del av bøylehåndtaket trekkes tilbake mot hoveddelen av bøylehåndtaket. 2. Trykk låseknappen (B) forover og trykk inn avtrekkeren (A). Du kan slippe låseknappen når verktøyet er i gang. For å holde verktøyet i gang må du holde avtrekkeren inntrykket. For å slå av verktøyet, slipp avtrekkeren. ADVARSEL: Prøv aldri å låse bryteren i PÅ posisjonen. ADVARSEL: Ikke klipp grener tykkere enn 3/4" (19 mm). Bruk bare hekksaksen for å klippe normale busker rundt hus og bygninger. Klippeanvisninger ARBEIDSPOSISJON (FIG. 6) Hold godt fotfeste og balanse, ikke strekk deg for langt. Bruk vernebriller og sklisikkert fottøy når du klipper. Hold verktøyet godt med begge hender og slå det på. Hold alltid hekksaksen som vist i figur 6, med en hånd på bryterhåndtaket (C) og en hånd på bøylehåndtaket (E). Hold aldri verktøyet i bladbeskyttelsen (D). TRIMMING AV TILVEKST (FIG. 8) Det er mest effektivt å bruke en bred, sveipende bevegelse for å føre bladtennene gjennom kvistene. En liten nedbøyd vinkel på bladet i bevegelsesretningen gir best klipping. RETTE AV HEKKER (FIG. 9) For å få helt rett topp på hekken kan du strekke en snor langs hekken som en styring.
Side: 11
99 Norsk Oppladbar batteripakke Denne langtids batteripakken må lades på nytt når den ikke lenger produserer nok strøm til jobber som enkelt kunne utføres tidligere. Ta hensyn til miljøet når batteripakken må kasseres: • Lad batteripakken helt ut, og ta den ut av verktøyet. • Litium-ion celler kan gjenbrukes. Lever dem til forhandleren eller en lokal gjenbruksstasjon. De innleverte batteripakkene vil gjenbrukes eller avfallsbehandles korrekt. Rengjøring ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet med tørr luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene. Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når du utfører denne prosedyren. ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier for å rengjøre ikke- metalliske deler av verktøyet. Disse kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp noen del av verktøyet i en væske. RENGJØRINGSINSTRUKSJONER FOR LADER ADVARSEL: Fare for elektrisk støt. Frakople laderen fra vekselstrømkontakten før rengjøring. Smuss og fett kan fjernes fra eksteriøret av laderen ved bruk av en klut eller myk ikke-metallisk børste. Ikke bruk vann eller andre rengjøringsmidler. Tilleggsutstyr ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som tilbys av DeWALT kan være farlig, ettersom dette ikke er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere faren for skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av DeWALT brukes sammen med dette produktet. Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om egnet ekstrautstyr. Beskyttelse av miljøet Separat innsamling. Produkter og batterier merket med dette symbolet skal ikke kastes i vanlig husholdningsavfall. Produkter og batterier inneholder materialer som kan gjenvinnes eller gjenbrukes, som reduserer behovet for råmaterialer. Vennligst lever elektriske produkter og batterier til gjenbruk i henhold til lokale regler. Mer informasjon får du på www.2helpU.com.

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeWalt DCM563P1-QW men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DCM563P1-QW. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DCM563P1-QW DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeWalt DCM563P1-QW

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeWalt DCM563P1-QW under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

 • Merke: DeWalt
 • Produkt: Hekketrimmere
 • Model/navn: DCM563P1-QW
 • Filtype: PDF
 • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk