DeWalt DCM562 manual

Vis en manual for DeWalt DCM562 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Løvblåser
  • Model/navn: DCM562
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk

Innholdsfortegnelse

Side: 88
87
Norsk
Gratulerer!
Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring,
grundig produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT
til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere
av elektrisk verktøy.
Tekniske data
DCM562
Spenning VDC 18
Type 1
Utgangseffekt W 270
CFM 400
Km/t 145
Støy 95
Vekt (uten batteripakke) kg 3,23
Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til
2006/42/EC, 2004/108/EC, EN60335
LPA (lydtrykksnivå) dB(A) 80
LWA (lydeffektnivå) dB(A) 94
KWA (usikkerhet for det angitte støynivå) dB(A) 1,17
Verdi vibrasjonsutslipp ah
= m/s2
1,5
Usikkerhet K = m/s2
3
Håndholdt blåsemaskin
DCM562
Batteripakke DCB180 DCB181 DCB182 DCB183 DCB184 DCB185
Batteritype Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion
Spenning VDC 18 18 18 18 18 18
Kapasitet Ah 3,0 1,5 4,0 2,0 5,0 1,3
Vekt kg 0,64 0,35 0,61 0,40 0,62 0,35
Lader DCB105
Netspanning VAC 230
Batteritype 18 Li-ion
Omtrentlig ladetid på batteripakker min 25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
Vekt kg 0,49
Sikringer:
Europa 230V verktøy 10 A, nettspenning
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette
informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte
tester gitt i EN60745, og kan brukes til å
sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan
brukes til forberedende vurdering av eksponering.
	
ADVARSEL: Angitt nivå for
vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet.
Dersom verktøyet brukes i andre
bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan
vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan
øke eksponeringsnivået betydelig for
hele arbeidsperioden.
		
En vurdering av nivået for
vibrasjonseksponeringen bør også tas
med i beregningen når verktøyet er
slått av eller når det går uten faktisk
å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
		
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å
beskytte operatøren mot følgene fra
vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like
verktøy og tilbehør, holde hendene
varme, organisere arbeidsmønster.
Side: 89
88
Norsk
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået
de enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og
vær spesielt oppmerksom på disse symbolene.
	
FARE: Angir en eksisterende
farlig situasjon som, og hvis den ikke
unngås, vil føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
	
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig
situasjon som, og hvis den ikke unngås,
kan føre til dødsfall eller alvorlig
personskade.
	
Forsiktig: Angir en potensielt farlig
situasjon som, og hvis den ikke unngås,
kan føre til mindre eller moderat
personskade.
		MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
	Angir brannfare.
Overensstemmelseserklæring
med EU
Maskindirektivet DIREKTIV FOR UTENDØRS STØY
Håndholdt blåsemaskin
DCM562
DeWALT erklærer at de produktene som er
beskrevet under Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EC, 2004/108/EC EN60335 -1:2012 +
A11:2014
2000/14/EC, Blower, vedlegg VI
DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg 310,
6802 ED Arnhem, Nederland
ID-nr. for teknisk kontrollorgan: 0344
Nivå av akustisk effekt i henhold til 2000/14/EC
(artikkel 13, vedlegg III):
LWA (målt lydeffekt) 94 dB(A)
Usikkerhet = 1,17 dB(A)
LWA (garantert lydeffekt) 95 dB(A)
Disse produktene samsvarer også med direktiv
2004/108/EF (frem til 19.04.2016), 2014/30/EF (fra
20.04.2016) og 2011/65/EF. For mer informasjon,
vennligst kontakt DeWALT på følgende adresser eller
se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av
den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen
på vegne av DeWALT.
Markus Rompel
Teknisk direktør
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
20.03.2015
	ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik
at skaderisikoen kan reduseres.
Generelle sikkerhetsadvarsler for
apparatet
	ADVARSEL! Når du bruker
nettforsynte/trådløse apparater skal
grunnleggende sikkerhetsregler, inkludert
følgende, alltid følges for å redusere
risikoen for brann, elektrisk støt,
personskader og materielle skader.
• Les nøye gjennom denne bruksanvisningen før
du bruker apparatet, bli kjent med kontrollene
og riktig bruk av apparatet.
• Den tiltenkte bruken er beskrevet i denne
bruksanvisningen. Bruk av noe annet tilbehør
eller ekstrautstyr, eller å bruke dette apparatet
på andre måten enn det som er beskrevet i
denne bruksanvisningen, kan medføre risiko for
personskade.
Begrepet «apparat» i alle advarslene nedenfor
henviser både til apparat drevet av nettstrøm (med
ledning) eller batteridrevet (trådløst) apparat.
Ta vare på alle advarsler og instrukser for
fremtidig referanse.
Bruk av apparatet
• Vær alltid forsiktig når du bruker apparatet.
• Hold arbeidsområdet rent og godt opplyst.
Rotete eller mørke områder er en invitasjon til
ulykker.
• Apparatet skal kun brukes i dagslys eller god
kunstig belysning.
• Ikke bruk apparatet i eksplosive omgivelser, slik
som i nærheten av antennelige væsker, gasser
eller støv.
• La aldri barn eller personer som ikke kjenner
til instruksjonene bruke apparatet. Lokale
forskrifter kan begrense alderen på operatøren.
Side: 90
89
Norsk
• Der det er aktuelt, hold skjæreverktøy skarpt
og rent. Godt vedlikeholdte skjæreverktøy
med skarpe skjærekanter setter seg mindre
sannsynlig fast og er lettere å kontrollere.
• Ikke bruk apparatet hvis en del er skadet eller
defekt.
• Skadede eller defekte deler skal skiftes ut av et
autorisert serviceverksted.
• Forsøk aldri å fjerne eller skifte ut noen deler,
annet enn de som er spesifisert i denne
bruksanvisningen.
Elektrisk sikkerhet
• Apparatets støpsler må passe til stikkontakten.
Aldri modifiser støpselet på noen måte.
Ikke bruk adaptere med jordede apparat.
Umodifiserte støpsler og stikkontakter som
passer vil redusere risikoen for elektrisk sjokk.
• Ikke utsett apparatet for regn eller våte forhold.
Dersom det kommer vann inn i et apparat, vil
det øke risikoen for elektrisk støt.
• Ikke misbruk ledningen. Bruk aldri ledningen til å
bære, trekke i eller dra ut støpselet til apparatet.
Hold ledningen borte fra varme, olje, skarpe
kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk
sjokk.
• Når du bruker et apparatet utendørs, bruk en
skjøteledning som er egnet for utendørs bruk.
Bruk av en skjøteledning beregnet for utendørs
bruk reduserer risikoen for elektrisk støt.
• Dersom bruk av et apparatet på et fuktig
sted er uunngåelig, bruk en strømkilde med
jordfeilbryter (RCD). Bruk av jordfeilbryter (RCD)
reduserer risikoen for elektrisk sjokk.
Etter bruk
• Når det ikke er i bruk, bør apparatet oppbevares
på et tørt og godt ventilert sted, utilgjengelig for
barn.
• Barn skal ikke ha tilgang til lagrede apparater.
• Når apparatet oppbevares eller transporteres i
et kjøretøy, skal det plasseres i bagasjerommet
eller sikres slik at det ikke beveger seg ved brå
endring av hastighet eller retning.
Bruk og stell av batteriverktøy
• Skal kun lades opp ved hjelp av batteriladeren
spesiefisert av produsenten. En lader som
passer for en type batteripakke kan føre til risiko
for brann dersom den brukes på en annen
batteripakke.
• Ikke la barn eller dyr komme i nærheten
av arbeidsområdet eller berøre apparatets
strømledning.
• Hold barn, tilskuere og dyr på avstand når et
apparat brukes. Distraksjoner kan føre til at du
mister kontrollen.
• Apparatet skal ikke brukes som et leketøy.
• Ikke legg apparatet i vann.
• Ikke åpne dekselet. Det er ingen deler av
apparatet som brukeren selv kan reparere.
Personlig sikkerhet
• Vær oppmerksom, pass på hva du gjør og bruk
sunn fornuft når du bruker et apparat. Ikke bruk
et apparat dersom du er trøtt eller er påvirket
av narkotika, alkohol eller medikamenter. Ett
øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av
apparatet, kan føre til alvorlig personskade.
• Der det er nødvendig, bruk personlig verneutstyr.
Verneutstyr som vernebriller, støvmaske, sklisikre
vernesko, hjelm eller hørselsvern, brukt under
passende forhold, vil redusere personskader.
• Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at bryteren er i
av-stillingen før du kobler til en strømkilde og/
eller en batteripakke og før du plukker opp
eller bærer apparatet. Å bære apparater med
fingeren på bryteren eller å plugge inn apparater
med bryteren på, øker faren for ulykker.
• Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og
stå støtt hele tiden. Dette gjør at du har bedre
kontroll over apparatet i uventede situasjoner.
• Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg løstsittende
klær eller smykker. Hold hår, antrekk og hansker
borte fra bevegelige deler. Løstsittende klær,
smykker og langt hår kan bli fanget opp av
bevegelige deler.
Bruk og vedlikehold av apparatet
• Før bruk skal apparatet kontrolleres for skadede
eller defekte deler. Kontroller om det er brudd i
deler, skader på brytere og andre forhold som
kan påvirke driften.
• Ikke bruk apparatet hvis bryteren ikke kan
slås av og på. Ethvert apparat som ikke kan
kontrolleres med bryteren er farlig og må
repareres.
• Koble støpsel fra strømkilden og/eller
batteripakken fra apparatet før du foretar
eventuelle justeringer, endrer tilbehør eller
skal legge apparater til oppbevaring. Slike
forebyggende sikkerhetstiltak reduserer risikoen
for å starte apparatet ved et uhell.
Side: 91
90
Norsk
• Sikre alltid godt fotfeste, spesielt i bakker. Ikke
strekk deg for mye og hold balansen til enhver
tid.
• Ikke plasser gjenstander inn i åpningene. Bruk
aldri hvis åpningene er blokkerte – holde dem
frie for hår, lo, støv og annet som kan redusere
luftstrømmen.
	
ADVARSEL: Bruk alltid produktet på
den måten som er beskrevet i denne
bruksanvisningen. Produktet er utformet
for å brukes i stående stilling og hvis det
brukes på annen måte, kan det føre til
personskade. Bruk aldri produktet mens
det ligger på siden eller opp ned.
• Operatøren eller brukeren er ansvarlig for ulykker
eller farer som oppstår for andre personer eller
deres eiendom.
• Ikke bær apparatet etter kabelen.
• Hold alltid kabelen bak deg og borte fra
apparatet.
	
ADVARSEL: Hvis en ledning blir
skadet under bruk, skal strømledningen
umiddelbart kobles fra strømnettet. Ikke
ta på strømledningen før du kobler fra
strømforsyningen.
• Ikke bruk løsemidler eller rengjøringsmidler til
å rengjøre produktet. Bruk en butt skrape til å
fjerne gress og smuss.
• Reserve-vifter er tilgjengelige hos et DeWALT-
serviceverksted. Brukes på reservedeler og
tilbehør som er anbefalt av DeWALT.
• Hold alle muttere og skruer stramme for å sikre
at apparatet er i forsvarlig, fungerende tilstand.
Andres sikkerhet
Apparatet skal kun brukes med strømforsyningen
som følger med apparatet
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av
personer (inkludert barn) med redusert fysiske,
sensoriske eller mentale evner, eller mangel på
erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn
eller har blitt opplært i bruk av apparatet av en
person ansvarlig for deres sikkerhet.
• Barn må holdes under oppsyn, sørg for at de
ikke leker med apparatet.
Restrisikoer.
Ekstra restrisiko kan oppstå ved bruk av verktøyet
og er kanskje ikke inkludert i de vedlagte
sikkerhetsadvarslene. Disse risikoene kan oppstå fra
misbruk, langvarig bruk osv.
• Bruk kun elektroverktøy med spesifiserte
batteripakker. Bruk av andre batteripakker kan
føre til risiko for personskade og brann.
• Når batteripakken ikke er i bruk, hold den unna
metallgjenstander som binderser, mynter, nøkler,
spiker, skruer eller andre små metallgjenstander
som kan skape en kobling fra én terminal til
en annen. Kortslutning av batteripolene mot
hverandre kan føre til brannskader eller brann.
• Ved feilaktig bruk kan det komme væske ut av
batteriet, unngå kontakt med den. Dersom du
kommer i kontakt med den, skyll av med vann.
Dersom du får væsken i øynene, søk legehjelp.
Væske som kommer ut av batteriet kan føre til
irritasjon eller branskader.
Service
• La en kvalifisert reparatør, som kun bruker
originale reservedeler, utføre service på
apparatet. Dette sørger for at apparatets
sikkerhet blir ivaretatt.
Ekstra sikkerhetsregler for
blåsemaskiner
Den tiltenkte bruken er beskrevet i denne
bruksanvisningen. Bruk av noe annet tilbehør
eller ekstrautstyr, eller å bruke dette apparatet
på andre måten enn det som er beskrevet i
denne bruksanvisningen, kan medføre risiko for
personskade og/eller materiell skade.
• For å beskytte føtter og ben ved bruk av
apparatet, skal alltid vernesko og lange bukser
brukes.
• Slå alltid produktet av, la viften stoppe og ta
støpselet ut av stikkontakten når:
• Strømkabelen har blitt skadet eller har hengt
seg fast i noe.
• Du går fra produktet ubevoktet.
• Produktet blir sjekket, justert på, rengjort eller
arbeidet på produktet utføres.
• Apparatet begynner å vibrere unormalt.
• Ikke plasser inntaket eller utløpet til feiemaskinen
i nærheten av øyne eller ører ved drift. Blås aldri
rusk i retning av tilskuere.
• Ikke bruk i regn eller la det ligge utendørs mens
det regner.
• Ikke kryss grusveier eller -stier mens produktet
er slått på og står i blåsemodus. Gå, aldri løp.
• Ikke sett enheten ned på grus mens den er slått
på.
Side: 92
91
Norsk
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteriladere
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN:
Denne bruksanvisningen inneholder viktige
sikkerhets- og bruksanvisninger for kompatible
batteriladere (se Tekniske data).
• Før du bruker laderen les alle instruksjoner og
advarsels-merker på laderen, batteripakken og
produktet som bruker batteripakken.
	
ADVARSEL: Fare for støt. Ikke la væske
komme inn i laderen. Det kan resultere i
elektrisk støt.

ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av
en jordfeilsikring med en nominell
strømverdi på 30mA eller mindre.
	
Forsiktig: Fare for brannskader. For
å redusere faren for skader, lad kun
DeWALT oppladbare batterier. Andre
type batterier kan sprekke og forårsake
personskader og materielle skader.
	
FORSIKTIG: Barn må holdes under
oppsyn, sørg for at de ikke leker med
apparatet.
		
MERK: Under visse forhold, med
laderen plugget inn i strømforsyningen,
kan de eksponerte kontaktene inni
laderen kortsluttes av fremmedlegemer.
Fremmedlegemer som kan lede strøm,
inkludert ,men ikke bregrenset til stålull,
aluminiumsfolie eller annen ansamling
av metalliske partikler, må holdes unna
åpningene i laderen. Kople alltid laderen
fra strømtilførselen når det ikke er en
batteripakk i hulrommet. Kople fra
laderen før rengjøring.
• IKKE forsøk å lade batteripakken med
andre ladere enn de som er nevnt i denne
manualen. Laderen og batteripakken er spesielt
designet for å jobbe sammen.
• Disse ladere er ikke ment for annen bruk
enn lading av DeWALT oppladbare batterier.
Annen bruk kan resultere i brannfare og/eller
elektrisk støt.
• Ikke utsett laderen for regn eller snø.
• Dra i kontakten og ikke ledningen når du
kople laderen fra strømmen. Dette reduserer
faren for skade på kontakten og ledningen.
• Påse at ledningen er plassert slik at den ikke
tråkkes på, snubles i, eller på annen måte
utsettes for skade eller påkjenning.
• Ikke bruk skjøteledning med mindre det er
helt nødvendig. Bruk av feil skjøteledning kan
resultere i brannfare og/eller elektrisk støt.
Selv ved anvendelsen av de relevante sikkerhetsreglene
og bruk av sikkerhetsinnretningene, kan visse
restrisikoer ikke unngås. Disse inkluderer:
• Skader som oppstår ved berøring av roterende/
bevegelige deler.
• Skader som oppstår ved utskifting av deler,
kniver eller tilbehør.
• Skader som oppstår ved langvarig bruk av et
verktøy. Sørg for å ta regelmessige pauser når
du bruker verktøyet i lengre perioder.
• Hørselskader.
• Helsefarer som oppstår ved å puste inn støv som
utvikles når du bruker verktøyet (eksempel: arbeid
med tre, spesielt eik, bøk og MDF).
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
95
Bruk hørselvern.
95
Bruk vernebriller.
95
Ikke utsett verktøyet for regn eller høy
fuktighet eller la det ligge utendørs mens
det regner.
95
Skru verktøyet av. Ta batteriet ut av
verktøyet før du utfører noe vedlikehold
på verktøyet.
95
Hold mennesker og dyr minst 6 m unna
arbeidsområdet.
95
Hold tilskuere unna.
95 Direktiv 2000/14/EC garantert lydeffekt.
Datokode plassering (Fig. 9)
Datokoden (m), som også inkluderer
produksjonsåret, er trykket på huset.
Eksempel:
2015 XX XX
Produksjonsår
Side: 93
92
Norsk
Ladeprosess
Se tabellen under for batteripakkenes ladetilstand.
Ladeindikatorer: DCB105
lading
fulladet
varm/kald ladeforsinkelse
bytt ut batteripakken
Kompatible ladere vil ikke lade en defekt
batteripakke. Laderen vil indikere feilaktig
batteripakke ved at den ikke lyser, eller ved å
indikere blinkemønster for problem pakke eller lader.
MERK: Dette kan også tyde på et problem med
laderen.
Dersom laderen indikerer er problem, ta med lader
og batteripakke til et servicesenter for testing.
Ventetid for varm/kald pakke
Dersom laderen detekterer et batteri som er for
varmt eller for kaldt, vil den automatisk starte en
”varm/kald pakke forsinkelse”, og venter med å
lade til batteriet har passende temperatur. Laderen
vil deretter automatisk skifte til lademodus for
pakken. Denne funksjonen sikrer maksimal levetid
på batteriet.
En kald batteripakke vil lade med omtrent halve
hastighetene av en varm batteripakke. Batteripakken
vil lade langsommere gjennom hele ladesyklusen, og
vil ikke gå tilbake til maksimal ladehastighet selv om
batteriet blir varmt.
Kun litium-ion batteripakker
XR Li-ione verktøy er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem som vil beskytte batteriet mot
overlading, overoppvarming eller dyp utlading.
Verktøyet vil automatisk slå seg av dersom
beskyttelsessystemet aktiveres (Electronic Protection
System). Dersom det skjer, sett litium-ion batteriet
på laderen til det er helt oppladet igjen.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteripakker
Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når
du bestiller nye batteripakker.
Batteriet kommer ikke fullstendig ladet ut av
pakningen. Les sikkerhetsinstruksjonene under før
du bruker batteripakken og laderen. Følg deretter
ladeprosedyrene som er beskrevet.
Les alle instruksjoner
• Ikke lad eller bruk batteriet i eksplosive
omgivelser, slik som i nærheten av
• Ikke plasser noe oppå laderen og ikke
plasser laderen på en myk overflate som kan
blokkere ventilasjonsslissene og resultere i
for høy innvendig temperatur. Plasser laderen
et sted unna varmekilder. Laderen ventileres
gjennom slisser i toppen og bunnen av huset.
• Ikke bruk lader med skadet ledning eller
kontakt—bytt dem ut med en gang.
• Ikke bruk laderen dersom den har fått
et slag, er mistet i gulvet eller skadet på
annen måte. Lever den på et autorisert
serviceverksted.
• Ikke ta laderen fra hverandre; lever den på
et autorisert serviceverksted når service eller
reparasjon trenges. Å sette den sammen feil
kan resultere i elektrisk støt eller brann.
• Dersom ledningen er skadet må den byttes
ut med en gang av produsenten, dens
serviceagent eller lignende kvalifisert person for
å unngå farer.
• Kople laderen fra strømtilførselen før
du begynner med rengjøring. Dette
reduserer faren for elektrisk støt. Fjerning av
batteripakken reduserer ikke denne faren.
• ALDRI forsøk på kople 2 ladere sammen.
• Laderen er designet for å bruke standard
230V elektrisk strøm. Ikke forsøk å bruke
den på annen spenning. Dette gjelder ikke
billaderen.
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN
Ladere
Laderne av typen DCB105 godtar 18 V Li-ion
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 og
DCB185 batteripakker.
DeWALT-ladere trenger ingen justeringer, og er
utformet for å være så enkle som mulig å bruke.
Ladeprosedyre (Fig. 2)
1. Plugg laderen inn i en passende stikkontakt før
du setter inn batteripakken.
2. Sett inn batteripakken (f) i laderen. Den røde
(lade)-lyset vil blinke kontinuerlig og indikere at
ladeprosessen har startet.
3. Når ladingen er ferdig, indikeres dette ved at det
røde lyset står på kontinuerlig. Pakken er fullt
ladet, og kan brukes nå eller bli igjen i laderen.
Merk: For å sikre maksimum ytelse og levetid på
litium-ion batterier, lad batteriet helt opp før første
gangs bruk.
Side: 94
93
Norsk
	
ADVARSEL: Fare for brannskader.
Batterivæsken kan antennes hvis den
utsettes for gnister eller flammer.
Transport
DeWALT batterier samsvarer med alle aktuelle
shipping-forskrifter som angitt av bransjen og
lovregler, inkludert UN Recommendations on the
Transport of Dangerous Goods; International Air
Transport Association (IATA) Dangerous Goods
Regulations, International Maritime Dangerous
Goods (IMDG) Regulations, og European Agreement
Concerning The International Carriage of Dangerous
Goods by Road (ADR). Litium-ion celler og
batterier er testet i henhold til avsnitt 38.3 i ” UN
Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods Manual of Tests and Criteria”.
I de fleste tilfeller vil transport av en DeWALT
batteripakke være unntatt fra klassifisering som
et fullt regulert Klasse 9 farlige materiale. Generelt
er det to tilfeller som krever transport i henhold til
Klasse 9:
1. Lufttransport av mer enn to DeWALT litium-ion
batteripakker dersom pakken kun inneholder
batteripakker (ingen verktøy).
2. Transport av et litium-ion batteri med nominell
energi over 100 Watt timer (Wh). Alle litium-ion
batterier har energimerking Watt timer angitt på
pakken.
Uansett om en transport regnes som unntatt eller
fullt regulert, er det senderens ansvar å sjekke de
gjeldende reglene for pakking, etiketter/merking og
dokumentasjon.
Transport av batterier kan kanskje føre til brann
dersom batteripolene utilsiktet kommer i kontakt
med elektrisk ledende materialer. Ved transport
av batterier, pass på at batteripolene er beskyttet
og godt isolerte fra materialer som kan komme i
kontakt og føre til kortslutning.
Informasjonen i dette avsnittet av manualen er gitt
i god tro og ansett som nøyaktig på tidspunktet
dokumentet ble opprettet. Men det gis ingen
garantier, hverken eksplisitt eller implisitt. Det er
kjøperens ansvar å sikre at aktivitetene samsvarer
med de gjeldende retningslinjer.
Batteripakke
Batteritype
DCM562 bruker en 18 volts batteripakke.
Batteripakkene DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB184 eller DCB185 kan brukes. Se
tekniske data for mer informasjon.
antennelige væsker, gasser eller støv.
Innsetting eller uttak av batteriet kan antenne
støvet eller gassen.
• Tving aldri batteripakken inn i laderen. Ikke
modifiser batteripakken på noen måte for
å passe inn i en ikke-kompatibel lader idet
batteripakken kan sprekke og forårsake
alvorlig personskade.
• Lad batteripakkene kun i DeWALT ladere.
• IKKE sprut på eller senke ned i vann eller andre
væsker.
• Ikke lagre eller bruk verktøyet eller
batteripakken på steder der temperaturen
kan nå eller overstige 40 ˚C (105 ˚F) (som
utenfor skur eller metallbygg på sommeren).
	
advarsel: Forsøk aldri å åpne
batteripakken av noen årsak. Ikke sett i
laderen dersom batteripakkens ytre er
sprukket eller skadet. Ikke knus, slipp
i gulvet eller skad batteripakken. Ikke
bruk en batteripakke eller lader som har
fått et slag, er mistet i gulvet, påkjørt
eller skadet på annen måte (f.eks.
gjennomboret av en spiker, slått med
hammer, tråkket på). Det kan resultere
i elektrisk støt. Skadede batteripakker
skal leveres til servicesenteret for
gjenvinning.
	
Forsiktig: Når det ikke er i bruk
plasser verktøyet på siden på en
stabil overflate der det ikke skaper
fare for snubling eller fall. Noen
verktøy med store batteripakker kan stå
på batteripakken, men kan lettes slås
overende.
Spesielle sikkerhetsinstruksjoner for litium-ion
(Li-Ion)
• Ikke brenn batteripakken selv om den
er alvorlig skadet eller fullstendig utslitt.
Batteripakken kan eksplodere i en brann. Giftige
gasser og materialer oppstår når man brenner
litium-ion-batteripakker.
• Hvis batteriets innhold kommer i kontakt
med huden, vasker du området med mild
såpe og vann. Hvis du får batterivæske på
øyet, skyller du det åpne øyet i 15 minutter
eller til irritasjonen gir seg. I tilfelle det trengs
medisinsk tilsyn, er batteriets elektrolytt
sammensatt av en blanding av organiske
karbonater og litium-salter.
• Innholdet i åpne battericeller kan forårsake
irritasjon av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk
medisinsk ettersyn hvis symptomene vedvarer.
Side: 95
94
Norsk
Lad kun DeWALT batteripakker med
de angitte DeWALT laderne. Lading
av andre batteripakker enn de angitte
DeWALT batteriene med en DeWALT
lader kan føre til at de sprekker eller til
andre farlige situasjoner.
Ikke brenn batteripakken.
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Blåsemaskinens motorhus
1 Blåsemaskinens rør
1 Batteri
1 Lader
1 Bruksanvisning
Merk: Batteripakker og ladere er ikke inkludert i
N-modeller.
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør
som kan ha oppstått under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå
denne håndboken før bruk.
Beskrivelse (fig. 1)
	
ADVARSEL: Aldri modifiser
elektroverktøyet eller noen del av
det. Dette kan føre til materiell- eller
personskader.
a. Bryter for variabel hastighet
b. Spake for hastighetslås
c. Håndtak
d. Rør
e. Batterihus
f. Batteripakke
g. Festeknapp for batteriet
TILTENKT BRUK
Blåsemaskinen er utformet for profesjonell feiing og
blåsing.
Ikke bruk når det er vått eller i nærheten av
antennelige væsker eller gasser.
Ikke la barn komme i kontakt med verktøyet.
Uerfarne operatører trenger tilsyn når de bruker dette
verktøyet.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av
personer (inkludert barn) med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner, eller mangel på
erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn
Anbefalinger for lagring
1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og
ikke utsatt for direkte solskinn samt for sterk
varme eller kulde. For optimal batteriytelse og
levetid bør batteripakker lagres i romtemperatur
når de ikke er i bruk.
2. For lang tids lagring, anbefales det for optimalt
resultat å lagre en fullt ladet batteripakke på et
kjølig og tørt sted uttatt av laderen.
Merk: Batteripakker bør ikke lagres fullt utladet.
Batteripakken må lades opp igjen før bruk.
Merking på laderen og batteripakken
I tillegg til piktogrammene som er brukt i
denne manualen, kan etikettene på laderen og
batteripakken vise følgende piktogrammer:

Les instruksjonshåndboken før bruk.
Se Tekniske data for ladetid.
Batteriet lader.
Batteriet ladet.
Batteri defekt.
Forsinkelse ved varm/kald pakke.
Ikke undersøk med strømførende
gjenstander.

Ikke lad skadede batteripakker.

Ikke utsett for vann.
Få byttet defekte ledninger omgående.
Lades kun mellom 4 ˚C og 40 ˚C.
Kun for innendørs bruk.

Deponer batteripakken på miljøvennlig
vis.
Side: 96
95
Norsk
2. Sett batteripakken i laderen som beskrevet i
laderavsnittet i denne manualen.
Ladeindikator batteripakker (Fig. 5)
Noen DeWALT batteripakker inkluderer en
ladeindikator som består av tre grønne LED
som indikerer hvor mye lading som er igjen i
batteripakken.
For å aktivere ladeindikatoren, trykk og hold
indikatorknappen (h). En kombinasjon av tre grønne
LED-lys vil lyse og vise gjenværende lading. Dersom
gjenværende lading av batteriet er under brukbar
grense, vil ingen lys tennes og batteriet må lades
opp.
MERK: Ladeindikatoren er bare an indikasjon av
gjenværende lading i batteripakken. Den gir ingen
indikasjon på om verktøyet fortsatt kan brukes, og
kan variere med produktkomponentene, temperatur
og brukerens bruksområde.
Montering av røret (fig. 6)
	
FORSIKTIG: Kontroller at batteriet er
fjernet før montering eller demontering
av røret (d). Røret må være festet til
huset (i) før bruk.
• For å feste røret til blåsemaskinen, sett
pinnene (j), som er på bunnen av røret, på linje
med hakket (k) på undersiden av husets åpning.
Skyv røret inn i blåsemaskinens hus til røret er
låst fast og et klikk høres.
• Trekk i røret for å sikre at det sitter godt fast.
• For å fjerne røret, sett en skrutrekker inn i
låsehullet (l) på siden av huset. Løft klaffen inne
og trekk røret ut.
Bruk
Bruksanvisning
	
Advarsel: Ta alltid hensyn til
sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende
forskrifter.
	
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for alvorlig personskade, slå av
verktøyet og koble fra batteripakken
før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr
eller tilbehør. En utilsiktet oppstart kan
føre til personskader.
	
ADVARSEL: Ikke bruk blåsemaskinen
uten at røret er på plass. Ta aldri hånden
inni røret for å nå huset.
	
ADVARSEL: Ta alltid ut batteriet når:
• 
Du forlater blåsemaskinen uten tilsyn
og ved oppbevaring.
av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn
skal aldri forlates alene med dette produktet.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun
én spenning. Alltid kontroller at spenningen til
batteripakken samsvarer med spenningen på
merkeskiltet. Sørg også for at spenningen på
laderen samsvarer med spenningen på strømnettet.
	Din DeWALT-lader er dobbeltisolert i
samsvar med EN60335; det trengs derfor
ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den
byttes i en spesialledning som fås via DeWALT-
serviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er
absolutt nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning
som egner seg for kraftforsyningen til din lader (se
Tekniske data). Minimum størrelse på lederen er
1 mm2
; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en
kabeltrommel.
Montering og justering
	
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for alvorlig personskade, slå av
verktøyet og koble fra batteripakken
før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr
eller tilbehør. En utilsiktet oppstart kan
føre til personskader.
	
Advarsel: Bruk kun batteripakker og
ladere fra DeWALT.
Sette inn og ta av batteripakke
på verktøyet (Fig. 3–4)
MERK: For best resultat, pass på at
batteripakken (f) er helt oppladet før bruk.
For å installer batteripakken i verktøyets hånd-
tak
1. Juster batteripakken (f) slik at den er på linje
med skinnene inne i verktøyets batterirom (e).
2. Skyv den inn i blåsemaskinen, til batteripakken
er godt festet i verktøyet og sørg for at du hører
at den klikker seg på plass.
For å fjerne batteripakken fra verktøyet
1. Trykk batteriets festeknapp (g) og trekk batteriet
bestemt ut av håndtaket.
Side: 97
96
Norsk
Smøring
Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
	
Advarsel: Blås skitt og støv ut av
hovedkabinettet med tørr luft når skitt
samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og
godkjent støvmaske når du utfører
denne prosedyren.
	
Advarsel: Aldri bruk løsemidler eller
sterke kjemikalier for å rengjøre ikke-
metalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene
som brukes i disse delene. Bruk en
klut som bare er fuktet med vann og
mild såpe. Aldri la noen væske trenge
inn i verktøyet; aldri dypp noen del av
verktøyet i en væske.
Rengjøringsinstruksjoner for lader
	
ADVARSEL: Fare for elektrisk
støt. Frakople laderen fra
vekselstrømkontakten før rengjøring.
Smuss og fett kan fjernes fra eksteriøret
av laderen ved bruk av en klut eller myk
ikke-metallisk børste. Ikke bruk vann eller
andre rengjøringsmidler.
Tilleggsutstyr
	
Advarsel: Bruk av annet tilleggsutstyr
enn det som tilbys av DeWALT kan
være farlig, ettersom dette ikke er
testet sammen med dette verktøyet.
For å redusere faren for skader, bør
kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DeWALT brukes sammen med dette
produktet.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere
informasjon om egnet ekstrautstyr.
Beskyttelse av miljøet
	
Separat innsamling. Dette produktet må
ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Korrekt plassering av hendene
(fig. 8)
	
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, skal man ALLTID
ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
	
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, skal man alltid holde
godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Korrekt plassering av hendene krever minst én hånd
på håndtaket (c) til enhver tid.
Slå på maskinen (fig. 1, 7–8)
	
Forsiktig: Ikke rett enhetens utløp
mot deg selv eller andre.
	
forsiktig: Bruk alltid vernebriller og
hørselsvern. Bruk en filtermaske hvis
operasjonen er støvete. Bruk av hansker,
lange bukser og godt fottøy anbefales.
Hold langt hår og løstsittende klær unna
åpninger og bevegelige deler:
For å slå blåsemaskinen på, trykk inn bryteren
for variabel hastighet (a). Slipp bryteren for å slå
blåsemaskinen av.
For å holde blåsemaskinen gående, trekk bakover
spaken for hastighetslås (b), som vist i figur 7.
Blåsemaskinen kjører på høyere hastigheter
etterhvert som spaken flyttes videre. Spaken for
hastighetslås kan også trekkes bakover for å starte
blåsemaskinen uten å først trykke ned bryteren.
For å slå blåsemaskinen av når du bruker spaken
for hastighetslås, skyves spaken mot fronten av
blåsemaskinen.
• Hold blåsemaskinen med én hånd som vist i
figur 8 og fei fra side til side med røret (d) flere
centimeter over den harde overflaten. Fortsett
sakte mens du holder den oppsamlede haugen
rusk foran deg.
Vedlikehold
Ditt DeWALT elektriske verktøy er designet for å
virke over en lang tidsperiode med et minimum
av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift
avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og
regelmessig renhold.
	
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for alvorlig personskade, slå av
verktøyet og koble fra batteripakken
før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr
eller tilbehør. En utilsiktet oppstart kan
føre til personskader.
Laderen og batteripakken er vedlikeholdsfrie.
Side: 98
97
Norsk
Dersom du en dag skulle finne ut at ditt DeWALT
produkt må erstattes, eller dersom det ikke lenger
trenges av deg, skal det ikke kastes sammen med
husholdningsavfallet. Gjør dette produktet tilgjengelig
for separat innsamling.

Separat innsamling av brukte produkter
og innpakning gjør at materialene
kan resirkuleres og brukes om igjen.
Gjenbruk av resirkulert materiale
hjelper til med å hindre miljøforurensing
og reduserer etterspørselen etter
råmateriale.
Lokale forskrifter kan ha separat innsamling
av elektriske produkter fra husholdningen ved
kommunale søppelfyllinger eller hos forhandleren der
du kjøper et nytt produkt.
DeWALT har en ordning for å samle inn og
resirkulere DeWALT produkter når de har nådd
slutten på livsløpet. For å benytte deg av denne
tjenesten, vennligst returner produktet til en
autorisert reparatør som vil samle dem inn på vegne
av oss.
Du kan finne nærmeste autoriserte reparatør ved å
ta kontakt med dit lokale DeWALT-kontor på den
adressen som du finner i denne brukerhåndboken.
Alternativt er en liste over autoriserte DeWALT-
reparatører og alle detaljer om service etter salg og
kontakter tilgjengelig på Internett på:
www.2helpU.com.
Oppladbar batteripakke
Denne langtids batteripakken må lades på nytt når
den ikke lenger produserer nok strøm til jobber som
enkelt kunne utføres tidligere. Ta hensyn til miljøet
når batteripakken må kasseres:
• Lad batteripakken helt ut, og ta den ut
av verktøyet.
• Litium-ion celler kan gjenbrukes. Lever dem til
forhandleren eller en lokal gjenbruksstasjon. De
innleverte batteripakkene vil gjenbrukes eller
avfallsbehandles korrekt.
Side: 99
98
Português
Gratulerer!
Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring,
grundig produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT
til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere
av elektrisk verktøy.
Dados técnicos
DCM562
Voltagem VCC 18
Tipo 1
Potência W 270
CFM 400
Km/H 145
Ruído 95
Peso (sem bateria) kg 3,23
Valores de ruído e vibração (valores totais de vibração) de
acordo com a 2006/42/CE, 2004/108/CE, EN60335
LPA	
(nível de emissão de pressão
sonora) dB(A) 80
LWA (nível de potência acústica) dB(A) 94
KWA	
(variabilidade do nível acústico
indicado)
dB(A) 1,17
Valor de emissão de vibrações ah
= m/s2
1,5
K de variabilidade = m/s2
3
Soprador Manual
DCM562
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette
informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte
tester gitt i EN60745, og kan brukes til å
sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan
brukes til forberedende vurdering av eksponering.
	
ADVARSEL: angitt nivå for
vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet.
Dersom verktøyet brukes i andre
bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan
vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan
øke eksponeringsnivået betydelig for
hele arbeidsperioden.
		
En vurdering av nivået for
vibrasjonseksponeringen bør også tas
med i beregningen når verktøyet er
slått av eller når det går uten faktisk
å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
		
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å
beskytte operatøren mot følgene fra
vibrasjon, som f.eks.: holde ved like
verktøy og tilbehør, holde hendene
varme, organisere arbeidsmønster.
Batería DCB180 DCB181 DCB182 DCB183 DCB184 DCB185
Tipo de batería Iões de lítio Iões de lítio Iões de lítio Iões de lítio Iões de lítio Iões de lítio
Voltagem VCC 18 18 18 18 18 18
Capacidade Ah 3,0 1,5 4,0 2,0 5,0 1,3
Peso kg 0,64 0,35 0,61 0,40 0,62 0,35
Carregador DCB105
Voltagem da rede eléctrica VCA 230
Tipo de bateria 18 Iões de lítio
Tempo de carga aprox. das baterias min 25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
Peso kg 0,49
Fusíveis:
Europa Ferramentas
de 230 V
10 amperes,
alimentação de rede

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om DeWalt DCM562 ennå.

Spør et spørsmål om DeWalt DCM562

Har du et spørsmål om DeWalt DCM562 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DCM562. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DCM562 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.