DeWalt DCM561 manual

Vis en manual for DeWalt DCM561 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Gresstrimmer
  • Model/navn: DCM561
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk

Innholdsfortegnelse

Side: 97
96
Norsk
Gratulerer!
Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring,
grundig produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT
til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere
av elektrisk verktøy.
Tekniske data
DCM561
Spenning VDC 18V
Type 1
Effekt W 400
RPM 0–4600 / 0–6000
Skjærebredde mm 330
Vekt (uten batteripakke) kg 3,64
Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til
EN50636-2-91:2014
LPA	(lydtrykksnivå) dB(A) 76
LWA	(lydeffektnivå) dB(A) 90
K	 (usikkerhet for det angitte
støynivå)
dB(A) 1,7
Verdi vibrasjonsutslipp ah = m/s2
< 2,5
Usikkerhet K = m/s2
1,5
Trådtrimmer
DCM561
Batteripakke DCB180 DCB181 DCB182 DCB183 DCB184 DCB185
Batteritype Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion
Spenning VDC 18 18 18 18 18 18
Kapasitet Ah 3,0 1,5 4,0 2,0 5,0 1,3
Vekt kg 0,64 0,35 0,61 0,40 0,62 0,35
Lader DCB105
Netspanning VAC 230
Batteritype 18 Li-Ion
Omtrentlig ladetid på batteripakker min 25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
Vekt kg 0,49
Sikringer:
Europa 230V verktøy 10 A, nettspenning
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette
informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte
tester gitt i EN50636-2-91:2014, og kan brukes til
å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan
brukes til forberedende vurdering av eksponering.
	 	
ADVARSEL: Angitt nivå
for vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet.
Dersom verktøyet brukes i andre
bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan
vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan
øke eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
		
En vurdering av nivået for
vibrasjonseksponeringen bør også tas
med i beregningen når verktøyet er
slått av eller når det går uten faktisk
å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
		
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å
beskytte operatøren mot følgene fra
vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like
verktøy og tilbehør, holde hendene
varme, organisere arbeidsmønster.
Side: 98
97
Norsk
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået
de enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken
og vær spesielt oppmerksom på disse symbolene.
	 	
FARE: Angir en eksisterende
farlig situasjon som, og hvis den ikke
unngås, vil føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
	 	
ADVARSEL: Angir en potensielt
farlig situasjon som, og hvis den ikke
unngås, kan føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
	 	
Forsiktig: Angir en potensielt
farlig situasjon som, og hvis den ikke
unngås, kan føre til mindre eller
moderat personskade.
		MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
	 	 Angir fare for elektrisk støt.
	 	Angir brannfare.
Overensstemmelseserklæring
med EU
Maskineridirektiv
Direktivet for utendørs støy
Trådtrimmer
DCM561
DeWALT erklærer at de produktene som er
beskrevet under Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EC, EN60335-1:2012 + A11:2014
EN50636-2-91:2014.
2000/14/EC, Gresstrimmere, L ≤ 50 cm, tillegg VIII
DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg 310,
6802 ED Arnhem, Nederland
Varslet organisasjon ID-nr.: 0344
Nivået på akustisk støyeffekt i
henhold til 2000/14/EC
(Artikkel 12, tillegg III, L ≤ 50 cm):
LPA (målt lydeffektnivå) 76 dB(A)
usikkerhet (K) = 1,7 dB (A)
LwA (garantert lydeffektnivå) 92 dB(A)
Disse produktene samsvarer også med direktiv
2004/108/EF (frem til 19.04.2016), 2014/30/EF (fra
20.04.2016) og 2011/65/EF. For mer informasjon,
vennligst kontakt DeWALT på følgende adresser
eller se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av
den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen
på vegne av DeWALT.
Markus Rompel
Teknisk direktør
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
09.03.2015
	 	
ADVARSEL: Les
bruksanvisningen slik at skaderisikoen
kan reduseres.
Sikkerhetsinstruksjoner
	 	
ADVARSEL: Ved bruk av
apparater som drives av strømnettet
må grunnleggende forholdsregler for
sikkerhet, inklusive følgende, alltid følges
for å redusere risikoen for brann, elektrisk
støt, personskader og materielle skader.
	 	
ADVARSEL: Ved bruk av
maskinen må sikkerhetsreglene
følges. For din egen og andre
tilstedeværendes sikkerhet, bør du
lese disse bruksanvisningene før du
bruker maskinen. Oppbevar denne
bruksanvisningen sikkert for senere bruk.
	 •	 Les hele denne bruksanvisningen nøye for du
bruker apparatet.
	 •	 De tiltenkte bruksområdene er beskrevet i
denne bruksanvisningen. Bruk av tilbehør eller
ekstrautstyr, eller andre bruksmåter for dette
produktet enn de som er beskrevet i denne
bruksanvisningen, kan gi risiko for personskader.
	 •	 Ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidig
bruk.
VIKTIG
LES NØYE FØR BRUK
OPPBEVAR FOR FRAMTIDIG BRUK
Rutiner for sikkert bruk
Opplæring
	 a)	 Les instruksjonene nøye. Gjør deg kjent med
kontrollene og riktig bruk av maskinen.
	b)	 La aldri barn eller personer som ikke er kjent
med disse instruksjonene bruke maskinen.
Side: 99
98
Norsk
Ekstra sikkerhetsanvisninger for
gresstrimmere
	 	
ADVARSEL: Skjæreelementer
fortsetter å rotere etter at motoren er slått
av.
	 •	 Bruk lange bukser for å beskytte beina.
	 •	 Sjekk at klippebanen er fri for pinner, steiner,
ståltråd eller andre hindringer før bruk av
apparatet.
	 •	 Bruk bare apparatet i oppreist stilling, med
skjæretråden nær bakken. Slå aldri apparatet på
i noen andre stillinger.
	 •	 Beveg deg sakte ved bruk av apparatet. Vær
oppmerksom på at nylig klippet gress er vått og
glatt.
	 •	 Du må ikke arbeide i bratte skråninger. Jobb
tvers over skråninger, ikke opp og ned.
	 •	 Kryss aldri grusstier eller veier når apparatet
kjører.
	 •	 Ikke berør skjæretråden når apparatet kjører.
	 •	 Ikke sett apparatet ned før skjæretråden har
stoppet helt.
	 •	 Bruk bare passende type skjæretråd. Bruk aldri
skjæretråd av metall eller fiskesnøre.
	 •	 Pass på at du ikke berører trimmebladet for
skjæretråden.
	 •	 Hold alltid hender og føtter unna skjæretråden,
spesielt når du starter motoren.
	 •	 Kontroller for tegn på slitasje eller skade og
reparer hvis nødvendig før du bruker apparatet
og etter evt. sammenstøt.
	 •	 Vær påpasselig så du ikke blir skadet av utstyr
montert for trimming av trådlengden. Etter å
ha forlenget skjæretråden skal du alltid sette
maskinen tilbake i normal arbeidsstilling før du
slår den på.
	 •	 Nøye tilsyn er nødvendig når apparatet brukes i
nærheten av barn.
	 •	 Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av små barn
eller uføre personer uten oppsyn.
	 •	 Apparatet må ikke brukes som et leketøy.
	 •	 Må kun brukes under tørre forhold. La ikke
apparatet bli våt.
	 •	 Ikke senk apparatet ned i vann.
	 •	 Ikke åpne apparathuset. Apparatet inneholder
ingen deler som kan vedlikeholdes av brukeren.
	 •	 Ikke bruk apparatet i eksplosive omgivelser, slik
som i nærheten av antennelige væsker, gasser
eller støv.
Lokale bestemmelser kan legge restriksjoner for
alder på operatør.
	 c)	 Husk at operatøren er ansvarlig for ulykker eller
farlige situasjoner som oppstår overfor andre
personer eller deres eiendom.
Forberedelse
	 a)	 Før bruk må du alltid inspisere maskinen
visuelt for skadde, eller manglende deksler eller
beskyttelser.
	b)	 Bruk aldri maskinen mens andre personer,
spesielt barn, eller kjæledyr er i nærheten.
Bruk
	 a)	 Bruk alltid beskyttelsesbriller og vernesko ved
bruk av denne maskinen.
	b)	 Unngå bruk av maskinen under dårlige
værforhold, spesielt ved fare for lynnedslag.
	 c)	 Maskinen må kun brukes i dagslys eller i god
kunstig belysning.
	d)	 Bruk aldri maskinen med deksler eller
beskyttelser som er skadet, eller uten at deksler
eller beskyttelser er på plass.
	 e)	 Slå kun på motoren når hendene og føttene er
godt unna skjærebladet.
	 f)	 Koble alltid maskinen fra strømforsyningen
(dvs. fjerne støpselet fra stikkontakten, fjerne
nødstoppenhet er avtagbart batteri)
1)	 når maskinen er etterlatt uten tilsyn;
2)	 før fjerning av blokkering;
3)	 før sjekking, rengjøring eller vedlikehold av
maskinen;
4)	 etter å ha truffet et fremmedlegeme;
5)	 hvis maskinen begynner å vibrere unormalt.
	 g)	 Beskytt deg mot skader på hendene og føttene
fra kutteutstyret.
	 h)	 Påse at ventilasjonsåpninger til enhver tid er fri
for rusk og rask.
Vedlikehold og lagring
	 a)	 Koble alltid maskinen fra strømforsyningen
(dvs. fjerne støpselet fra stikkontakten, fjerne
nødstoppenhet er avtagbart batteri) før utføring
av vedlikehold eller rengjøring.
	b)	 Bruk kun reservedeler og tilbehør godkjent av
produsenten.
	 c)	 Kontroller og vedlikehold maskinen regelmessig.
Påse at reparasjoner av maskinen kun utføres
av autorisert verksted.
	d)	 Når den ikke er i bruk må maskinen oppbevares
utilgjengelig for barn.
Side: 100
99
Norsk
95
Bruk vernebriller.
Skru verktøyet av. Før utføring av
vedlikehold av verktøyet må batteriet
fjernes fra verktøyet.
92
Vær oppmerksom på flyvende objekter.
Hold andre tilstedeværende personer
unna området som skal klippes.
92
Ikke utsett apparatet for regn eller høy
fuktighet
92
Lydeffektnivå garantert i forhold til EUs
rådsdirektiv 2000/14/EF.
Datokode plassering (Fig. 19)
Datokoden (ff), som også inkluderer
produksjonsåret, er trykket på huset.
Eksempel:
2015 XX XX
Produksjonsår
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteriladere
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN:
Denne manualen inneholder viktige
sikkerhetsanvisninger og bruksanvisninger for
kompatible batteriladere (se Tekniske data).
	 •	 Før du bruker laderen les alle instruksjoner og
advarsels-merker på laderen, batteripakken og
produktet som bruker batteripakken.
	 	
ADVARSEL: Fare for støt. Ikke
la væske komme inn i laderen. Det kan
resultere i elektrisk støt.
	 	
ADVARSEL: Vi anbefaler bruk
av en jordfeilsikring med en nominell
strømverdi på 30mA eller mindre.
	 	
Forsiktig: Fare for
brannskader. For å redusere faren for
skader, lad kun DeWALT oppladbare
batterier. Andre type batterier kan
sprekke og forårsake personskader og
materielle skader.
	 	FORSIKTIG: Barn må holdes
under oppsyn, sørg for at de ikke leker
med apparatet.
	 •	 Når apparatet er lagret eller transportert i et
kjøretøy, skal det plasseres i bagasjerommet
eller festes for å unngå at det beveger på seg
som følge av plutselige endringer i hastighet
eller retning.
	 •	 Når apparatet ikke er i bruk, skal det lagres på
et tørt, godt ventilert sted utilgjengelig for barn.
	 •	 Barn bør ikke ha tilgang til lagrede apparater.
Andres sikkerhet
	 •	 Dette apparatet er ikke ment for bruk av
personer (inkludert barn) med redusert fysiske,
sensoriske eller mentale evner, eller mangel på
erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn
eller har blitt opplært i bruk av apparatet av en
person ansvarlig for deres sikkerhet.
	 •	 Barn må holdes under oppsyn, sørg for at de
ikke leker med apparatet.
Restrisikoer
Ytterligere restrisikoer som ikke er inkludert i de
vedlagte sikkerhetsadvarslene kan oppstå ved bruk
av verktøyet. Disse risikoene kan oppstå som følge
av feil bruk, forlenget bruk osv.
På tross av samsvar med relevante sikkerhetsregler
og inkludering av sikkerhetsinnretninger, kan visse
restrisikoer ikke unngås. Disse inkluderer:
	 •	 Skader som følge av å berøre roterende/
bevegelige deler.
	 •	 Skader som følge av bytte av deler, blader eller
tilbehør.
	 •	 Skader som følge av forlenget bruk av et
verktøy. Ved bruk av et hvilket som helst verktøy
i lengre perioder må du forsikre deg om at du
tar regelmessige pauser.
	 •	 Hørselskader.
	 •	 Helsefarer forårsaket av å puste inn støv ved bruk
av verktøyet ditt (eksempel: arbeid med tre, spesielt
eik, bøk og sponplater.)
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Bruk hørselvern.
Side: 101
100
Norsk
	 •	 Ikke ta laderen fra hverandre; lever den på
et autorisert serviceverksted når service eller
reparasjon trenges. Å sette den sammen feil
kan resultere i elektrisk støt eller brann.
	 •	 Dersom ledningen er skadet må den byttes
ut med en gang av produsenten, dens
serviceagent eller lignende kvalifisert person for
å unngå farer.
	 •	 Kople laderen fra strømtilførselen før
du begynner med rengjøring. Dette
reduserer faren for elektrisk støt. Fjerning av
batteripakken reduserer ikke denne faren.
	 •	 ALDRI forsøk på kople 2 ladere sammen.
	 •	 Laderen er designet for å bruke standard
230 V elektrisk strøm. Ikke forsøk å bruke
den på annen spenning. Dette gjelder ikke
billaderen.
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN
Ladere
Laderen DCB105 kan bruke 18 V Li-ion (DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 og DCB185)
batteripakker.
DeWALT ladere trenger ingen justeringer, og er
designet til å være så enkle som mulig å bruke.
Ladeprosedyre (Fig. 2)
	 1.	Plugg laderen inn i en passende stikkontakt før
du setter inn batteripakken.
	 2.	Sett inn batteripakken (j) i laderen. Den røde
(lade)-lyset vil blinke kontinuerlig og indikere at
ladeprosessen har startet.
	 3.	Når ladingen er ferdig, indikeres dette ved at
det røde lyset står på kontinuerlig. Pakken
er fullt ladet, og kan brukes nå eller bli igjen i
laderen.
Merk: For å sikre maksimum ytelse og levetid på
litium-ion batterier, lad batteriet helt opp før første
gangs bruk.
Ladeprosess
Se tabellen under for batteripakkenes ladetilstand.
Ladeindikatorer: DCB105
lading
fulladet
varm/kald ladeforsinkelse
bytt ut batteripakken
		
MERK: Under visse forhold, med
laderen innplugget i strømforsyningen,
kan de eksponerte kontaktene i
laderen kortsluttes av fremmedlegemer.
Fremmedlegemer som kan lede strøm,
inklusiv, men ikke begrenset til stålull,
aluminiumsfolie eller annen ansamling
av metalliske partikler, må holdes unna
åpningene i laderen. Kople alltid laderen
fra strømtilførselen når det ikke er en
batteripakke i hulrommet. Kople fra
laderen før rengjøring.
		
MERK: Dette apparatet kan brukes av
barn fra 8-års alder og opp og personer
med reduserte fysiske, sensoriske eller
mentale evner eller manglende erfaring
og kunnskap hvis de har fått tilsyn eller
veiledning om bruken av apparatet på en
sikker måte og forstår farene involvert.
Barn skal ikke leke med apparatet.
Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke
utføres av barn uten tilsyn.
	 •	 IKKE forsøk å lade batteripakken med
andre ladere enn de som er nevnt i denne
manualen. Laderen og batteripakken er spesielt
designet for å jobbe sammen.
	 •	 Disse ladere er ikke ment for annen bruk
enn lading av DeWALT oppladbare batterier.
Annen bruk kan resultere i brannfare og/eller
elektrisk støt.
	 •	 Ikke utsett laderen for regn eller snø.
	 •	 Dra i kontakten og ikke ledningen når du
kople laderen fra strømmen. Dette reduserer
faren for skade på kontakten og ledningen.
	 •	 Påse at ledningen er plassert slik at den ikke
tråkkes på, snubles i, eller på annen måte
utsettes for skade eller påkjenning.
	 •	 Ikke bruk skjøteledning med mindre det er
helt nødvendig. Bruk av feil skjøteledning kan
resultere i brannfare og/eller elektrisk støt.
	 •	 Ikke plasser noe på laderen og ikke plasser
laderen på en myk overflate som kan
blokkere ventilasjonsslissene og resultere i
for høy innvendig temperatur. Plasser laderen
et sted unna varmekilder. Laderen ventileres
gjennom slisser i toppen og bunnen av huset.
	 •	 Ikke bruk lader med skadet ledning eller
kontakt—bytt dem ut med en gang.
	 •	 Ikke bruk laderen dersom den har fått
et slag, er mistet i gulvet eller skadet på
annen måte. Lever den på et autorisert
serviceverksted.
Side: 102
101
Norsk
	 •	 Ikke lagre eller bruk verktøyet eller
batteripakken på steder der temperaturen
kan nå eller overstige 40 ˚C (105 ˚F) (som
utenfor skur eller metallbygg på sommeren).
	 	
advarsel: Forsøk aldri å åpne
batteripakken av noen årsak. Ikke sett i
laderen dersom batteripakkens ytre er
sprukket eller skadet. Ikke knus, slipp
i gulvet eller skad batteripakken. Ikke
bruk en batteripakke eller lader som har
fått et slag, er mistet i gulvet, påkjørt
eller skadet på annen måte (f.eks.
gjennomboret av en spiker, slått med
hammer, tråkket på). Det kan resultere
i elektrisk støt. Skadede batteripakker
skal leveres til servicesenteret for
gjenvinning.
	 	Forsiktig: Når det ikke er
i bruk plasser verktøyet på siden
på en stabil overflate der det ikke
skaper fare for snubling eller fall.
Noen verktøy med store batteripakker
kan stå på batteripakken, men kan
lettes slås overende.
Spesielle sikkerhetsinstruksjoner for litium-ion
(Li-Ion)
	 •	 Ikke brenn batteripakken selv om den
er alvorlig skadet eller fullstendig utslitt.
Batteripakken kan eksplodere i en brann. Giftige
gasser og materialer oppstår når man brenner
litium-ion-batteripakker.
	 •	 Hvis batteriets innhold kommer i kontakt
med huden, vasker du området med mild
såpe og vann. Hvis du får batterivæske på
øyet, skyller du det åpne øyet i 15 minutter
eller til irritasjonen gir seg. I tilfelle det trengs
medisinsk tilsyn, er batteriets elektrolytt
sammensatt av en blanding av organiske
karbonater og litium-salter.
	 •	 Innholdet i åpne battericeller kan forårsake
irritasjon av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk
medisinsk ettersyn hvis symptomene vedvarer.
	 	ADVARSEL: Fare for
brannskader. Batterivæsken kan
antennes hvis den utsettes for gnister
eller flammer.
Transport
DeWALT batterier samsvarer med alle aktuelle
shipping-forskrifter som angitt av bransjen og
lovregler, inkludert UN Recommendations on the
Transport of Dangerous Goods; International Air
Transport Association (IATA) Dangerous Goods
Regulations, International Maritime Dangerous
Kompatible ladere vil ikke lade en defekt
batteripakke. Laderen vil indikere feilaktig
batteripakke ved at den ikke lyser, eller ved å
indikere blinkemønster for problem pakke eller lader.
MERK: Dette kan også tyde på et problem med
laderen.
Dersom laderen indikerer er problem, ta med lader
og batteripakke til et servicesenter for testing.
Ventetid for varm/kald pakke
Dersom laderen detekterer et batteri som er for
varmt eller for kaldt, vil den automatisk starte en
”varm/kald pakke forsinkelse”, og venter med å
lade til batteriet har passende temperatur. Laderen
vil deretter automatisk skifte til lademodus for
pakken. Denne funksjonen sikrer maksimal levetid
på batteriet.
En kald batteripakke vil lade med omtrent halve
hastighetene av en varm batteripakke. Batteripakken
vil lade langsommere gjennom hele ladesyklusen, og
vil ikke gå tilbake til maksimal ladehastighet selv om
batteriet blir varmt.
Kun litium-ion batteripakker
XR Li-ione verktøy er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem som vil beskytte batteriet mot
overlading, overoppvarming eller dyp utlading.
Verktøyet vil automatisk slå seg av dersom
beskyttelsessystemet aktiveres (Electronic Protection
System). Dersom det skjer, sett litium-ion batteriet
på laderen til det er helt oppladet igjen.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteripakker
Sørg for å inkludere katalognummer og spenning
når du bestiller nye batteripakker.
Batteriet kommer ikke fullstendig ladet ut av
pakningen. Les sikkerhetsinstruksjonene under før
du bruker batteripakken og laderen. Følg deretter
ladeprosedyrene som er beskrevet.
Les alle instruksjoner
	 •	 Ikke lad eller bruk batteriet i eksplosive
omgivelser, slik som i nærheten av
antennelige væsker, gasser eller støv.
Innsetting eller uttak av batteriet kan antenne
støvet eller gassen.
	 •	 Tving aldri batteripakken inn i laderen. Ikke
modifiser batteripakken på noen måte for
å passe inn i en ikke-kompatibel lader idet
batteripakken kan sprekke og forårsake
alvorlig personskade.
	 •	 Lad batteripakkene kun i DeWALT ladere.
	 •	 IKKE sprut på eller senke ned i vann eller andre
væsker.
Side: 103
102
Norsk
Merking på laderen og batteripakken
I tillegg til piktogrammene som er brukt i
denne manualen, kan etikettene på laderen og
batteripakken vise følgende piktogrammer:

Les instruksjonshåndboken før bruk.
Se Tekniske data for ladetid.
Batteriet lader.
Batteriet ladet.
Batteri defekt.
Forsinkelse ved varm/kald pakke.
Ikke undersøk med strømførende
gjenstander.

Ikke lad skadede batteripakker.

Ikke utsett for vann.
Få byttet defekte ledninger omgående.
Lades kun mellom 4 ˚C og 40 ˚C.
Kun for innendørs bruk.

Deponer batteripakken på miljøvennlig
vis.
Lad kun DeWALT batteripakker med
de angitte DeWALT laderne. Lading
av andre batteripakker enn de angitte
DeWALT batteriene med en DeWALT
lader kan føre til at de sprekker eller til
andre farlige situasjoner.
Ikke brenn batteripakken.
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
	1	Trådtrimmer
	1	Batteri
Goods (IMDG) Regulations, og European Agreement
Concerning The International Carriage of Dangerous
Goods by Road (ADR). Litium-ion celler og
batterier er testet i henhold til avsnitt 38.3 i ” UN
Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods Manual of Tests and Criteria”.
I de fleste tilfeller vil transport av en DeWALT
batteripakke være unntatt fra klassifisering som
et fullt regulert Klasse 9 farlige materiale. Generelt
er det to tilfeller som krever transport i henhold til
Klasse 9:
	 1.	Lufttransport av mer enn to DeWALT litium-ion
batteripakker dersom pakken kun inneholder
batteripakker (ingen verktøy).
	 2. Transport av et litium-ion batteri med nominell
energi over 100 Watt timer (Wh). Alle litium-ion
batterier har energimerking Watt timer angitt på
pakken.
Uansett om en transport regnes som unntatt eller
fullt regulert, er det senderens ansvar å sjekke de
gjeldende reglene for pakking, etiketter/merking og
dokumentasjon.
Transport av batterier kan kanskje føre til brann
dersom batteripolene utilsiktet kommer i kontakt
med elektrisk ledende materialer. Ved transport
av batterier, pass på at batteripolene er beskyttet
og godt isolerte fra materialer som kan komme i
kontakt og føre til kortslutning.
Informasjonen i dette avsnittet av manualen er gitt
i god tro og ansett som nøyaktig på tidspunktet
dokumentet ble opprettet. Men det gis ingen
garantier, hverken eksplisitt eller implisitt. Det er
kjøperens ansvar å sikre at aktivitetene samsvarer
med de gjeldende retningslinjer.
Batteripakke
Batteritype
DCM561 bruker en 18 volts batteripakke.
Batteripakkene DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB184 og DCB185 kan brukes. Se
Tekniske data for mer informasjon.
Anbefalinger for lagring
	 1.	Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og
ikke utsatt for direkte solskinn samt for sterk
varme eller kulde. For optimal batteriytelse og
levetid bør batteripakker lagres i romtemperatur
når de ikke er i bruk.
	 2.	For lang tids lagring, anbefales det for optimalt
resultat å lagre en fullt ladet batteripakke på et
kjølig og tørt sted uttatt av laderen.
Merk: Batteripakker bør ikke lagres fullt utladet.
Batteripakken må lades opp igjen før bruk.
Side: 104
103
Norsk
	Din DeWALT-lader er dobbeltisolert i
samsvar med EN60335; det trengs derfor
ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den
byttes i en spesialledning som fås via DeWALT-
serviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er
absolutt nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning
som egner seg for kraftforsyningen til din lader (se
Tekniske data). Minimum størrelse på lederen er
1 mm2
; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en
kabeltrommel.
Montering og justering
	 	
ADVARSEL: For å redusere
risikoen for alvorlig personskade,
slå av verktøyet og koble fra
batteripakken før du foretar
eventuelle justeringer eller fjerner/
installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
	 	Advarsel: Bruk kun
batteripakker og ladere fra DeWALT.
Sette inn og ta av batteripakke
på verktøyet (Fig. 3–5)
MERK: For best resultat, pass på at
batteripakken (j) er helt oppladet før bruk.
For å installer batteripakken i verktøyets
håndtak
	 1.	Rett inn batteripakken (j) mot skinnene i
håndtaket (Fig. 3).
	 2.	Skyv den inn i håndtaket til batteripakken er
godt festet i verktøyet, pass på at den ikke
løsner.
For å fjerne batteripakken fra verktøyet
	 1.	Trykk batteriets festeknapp (k) og trekk batteriet
bestemt ut av håndtaket (Fig. 4).
	 2.	Sett batteripakken i laderen som beskrevet i
laderavsnittet i denne manualen.
Ladeindikator batteripakker (Fig. 5)
Noen DeWALT batteripakker inkluderer en
ladeindikator som består av tre grønne LED
som indikerer hvor mye lading som er igjen i
batteripakken.
	1	Lader
	1	Instruksjonshåndbok
	 •	 Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør
som kan ha oppstått under transport.
	 •	 Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå
denne håndboken før bruk.
Beskrivelse (Fig. 1)
	 	
ADVARSEL: Aldri modifiser
elektroverktøyet eller noen del av
det. Dette kan føre til materiell- eller
personskader.
	 a.	Bryter for variabel hastighet
	 b.	Låsehendel
	 c.	Hastighetskontrollhjul
	 d.	Ekstrahåndtak
	 e.	Motorhus
	 f.	Trimmerstang
	 g.	Sprutevern
	 h. Spolehus
	 i.	Batterihus
	 j.	Batteripakke
	 k.	Festeknapp for batteriet
	 l.	Håndtak
TILTENKT BRUK
Trådtrimmeren din er laget for profesjonell trimming.
Ikke bruk når det er vått eller i nærheten av
antennelige væsker eller gasser.
Ikke la barn komme i kontakt med verktøyet.
Uerfarne operatører trenger tilsyn når de bruker
dette verktøyet.
	 •	 Dette apparatet kan brukes av barn fra 8-års
alder og opp og personer med reduserte
fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
manglende erfaring og kunnskap hvis de
har fått tilsyn eller veiledning om bruken av
apparatet på en sikker måte og forstår farene
involvert. Barn skal ikke leke med apparatet.
Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke
utføres av barn uten tilsyn.
	 •	 Apparatet skal kun brukes med
strømforsyningsenheten levert med apparatet
Elektrisk sikkerhet
Produktet er designet for kun én spenning.
Kontroller alltid at batteripakkens spenning stemmer
med spenningen på typeskiltet. Du må også passe
på at spenningen på batteriladeren stemmer
overens med strømnettet hos deg.
Side: 105
104
Norsk
Riktig stilling for hendene er å ha en hånd på
hovedhåndtaket (l), med den andre hånden på
hjelpehåndtaket (d).
Slå trimmeren på og av (Fig. 1)
Trykk på låsehendelen (b) og deretter bryteren for
variabel hastighet (a) for å slå apparatet på. Slipp
bryteren for variabel hastighet og låsehendelen for å
slå apparatet av.
Hastighetskontrollhjul (Fig. 1)
Denne trådtrimmeren gir deg valget mellom å jobbe
med en effektiv hastighet for å utvide brukstiden for
større jobber, eller akselerere trimmerhastigheten for
mer effektiv kutting.
For å utvide brukstiden, trykk hastighetshjulet (c)
fremover mot hjelpehåndtaket (d) og inn i «LO»-
stillingen. Denne innstillingen er best for større
prosjekter som krever mer tid for å fullføres.
For å bruke trimmeren med større hastighet, drei
hastighetskontrollhjulet tilbake mot batterihuset (i) og
inn i «HI»-stillingen. Denne innstillingen er best for
kutte gjennom kraftigere vekst og for bruk som krever
høyere motorhastighet.
MERK: Når satt til «HI»-stilling, vil brukstiden
reduseres sammenlignet med når trimmeren er satt
i «LO»-stilling.
Trimming (Fig. 7, 8)
Når trimmeren er på, hold den i passende vinkel og
sving fra side til side som vist i figur 7.
Hold en minimumsavstand på 610 mm mellom
sprutvernet og føttene dine, som vist i figur 8.
	 	ADVARSEL: Hold den roterende
tråden omtrent parallelt med bakken
(ikke vippet mer enn 30 grader). Denne
trimmeren er ikke en kantklipper. IKKE
VIPP trimmeren slik at tråden roterer i
en nesten rett vinkel i forhold til bakken.
Flyvende rester kan forårsake alvorlige
personskader.
Dunk innmating av ny skjæretråd
Trimmeren din bruker nylontråd med 2,032 mm
diameter. Skjæretråden vil slites raskere og kreve
mer innmating hvis kuttingen gjøres langs fortau eller
andre overflater som sliter mer på tråden, eller hvis
kraftigere ugress kuttes.
Etter hvert som du bruker trimmeren, vil kuttetråden
bli kortere grunnet slitasje. Dunk forsiktig trimmeren
i bakken mens den kjører i normal hastighet og mer
kuttetråd vil bli matet.
For å aktivere ladeindikatoren, trykk og hold
indikatorknappen (m). En kombinasjon av tre grønne
LED-lys vil lyse og vise gjenværende lading. Dersom
gjenværende lading av batteriet er under brukbar
grense, vil ingen lys tennes og batteriet må lades
opp.
MERK: Ladeindikatoren er bare an indikasjon av
gjenværende lading i batteripakken. Den gir ingen
indikasjon på om verktøyet fortsatt kan brukes, og
kan variere med produktkomponentene, temperatur
og brukerens bruksområde.
Feste beskyttelse
	 1.	Se avsnittet Bytte spolehus for hvordan
spolehuset fjernes (h, fig. 1).
	 2.	Når spolen er fjernet, se avsnittet Bytte
sprutvernet for hvordan beskyttelsen festes (g)
og erstatt spolehuset.
Justere ekstrahåndtaket (fig. 6)
Trimmeren leveres ferdig montert. Hjelpehåndtaket
(d) er posisjonert for å maksimere balansen.
Men hvis justering likevel er nødvendig, løsner
du de fire boltene (n) med en unbrakonøkkel og
skyver så hjelpehåndtaket oppover eller nedover
trimmerstangen (f).
Bruk
Bruksanvisning
	 	
Advarsel: Ta alltid hensyn til
sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende
forskrifter.
	 	
ADVARSEL: For å redusere
risikoen for alvorlig personskade,
slå av verktøyet og koble fra
batteripakken før du foretar
eventuelle justeringer eller fjerner/
installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
Korrekt plassering av hendene
(Fig. 1, 8)
	 	
ADVARSEL: For å redusere
faren for alvorlig personskade, skal man
ALLTID ha hendene i korrekt posisjon,
som vist.
	 	 ADVARSEL: For å redusere faren
for personskade, skal man alltid holde
godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Side: 106
105
Norsk
Bytte av kuttetråd (Fig. 9–12)
	 	
FORSIKTIG: For å unngå skade
på apparatet, hvis kuttetråden er utenfor
trimmebladet, kutt tråden av der slik at
den akkurat når bladet.
	 1. 	
Fjern batteriet.
	 2. 	
Drei spolen (o) med klokken for å åpne, som
vist i figur 9. Den hvite knotten (u) inne i spolen
vil rotere vekk fra spolevinduet (p) for å indikere
ulåst.
	 3. 	
Dra spolen rett ut for å fjerne.
	 4. 	
Fjern evt. skitt og gress fra spolen og huset.
	 5. 	
Først, vikle den nye tråden i kanalen for
spolen nærmest holdesporene (s) som vist i
figur 10.
	 6. 	
Sett enden på kuttetråden (q) inn i
holderhullet (r).
	 7.	Vikle kuttetråden på spolen i retning med pilen på
bunnen av spolen.
	 8. 	
Når den viklede kuttetråden når begynnelsen
på holdesporene (s), kutt tråden omtrent
106 mm.
	 9. 	
Skyv tråden inn i holdesporene på én side av
spolen for å holde den første tråden mens du
vikler den andre tråden.
	10. 	
Gjenta prosedyren over for den andre
kuttetråden på nedre del av spolen.
	 	FORSIKTIG: Bruk bare rett type
kuttetråd før du begynner trimmingen.
Forsikre deg om at kuttetråden er
fremme på begge sider av spolen, som
vist i figur 11.
	11. 	
Så snart begge trådene er viklet rundt
spolen (o), setter du tommelen og en finger
på holdesporene for å sikre tråden og føre
enden på hver tråd gjennom de to hullene (t)
på hver side av hodet i spolehuset (h) som vist i
figur 12.
1	2. 	
Innrett de hvite knottene (u) inne i spolehuset
med innskjæringene (v) på spolen. Still inn
holdesporene (s) med de to hullene (t) så nært
som mulig.
	13. 	
Skyv spolen inn i spolehuset og drei mot
klokken for å låse spolen på plass. Forsikre deg
om at den hvite knotten (u) vises i spolevinduet
(p). Sørg for at tråden ikke vikles av og rundt
skaftet under spolen.
	14 	Dra begge ender av kuttetråden for å løsne
dem fra holdesporene. Hvis tråden rekker
utenfor kuttebladet på sprutvernet kutter du
tråden slik at den bare så vidt når bladet.
MERK: Strekking av nylontråden utover 330 mm
skjærebredde vil påvirke ytelsen, driftstiden og
levetiden til trimmeren grunnet potensialet for å skade
motoren. Gjøres dette kan det ugyldiggjøre garantien.
Nyttige tips for kutting
	 • 	Bruk enden på tråden for å gjøre kuttingen, ikke
tving trådhodet inn i uklippet gress.
	 • 	Tråd- og stakittgjerder forårsaker ekstra slitasje,
til og med brekkasje. Stein- og murvegger,
kantstein og treverk kan slite tråden raskt.
	 • 	Ikke la spolelokket bli dratt rundt på bakken eller
andre overflater.
	 • 	Ved høyere vekst, kutt fra toppen og ned og
ikke overstig 304,8 mm høyde.
	 • 	Hold trimmeren vippet mot området som kuttes;
dette er det beste kutteområdet.
	 • 	Trimmeren kutter når den beveges fra venstre
mot høyre. Dette hindrer at rester slynges mot
brukeren.
	 • 	Unngå trær og busker. Bark fra trær, treverk,
bordkledning og gjerdestolper kan lett
ødelegges av tråden.
Byttetilbehør
	 	
ADVARSEL: For å redusere faren
for alvorlige personskader, slå av verktøy
og koble fra batteripakken før du gjør
justeringer eller tar av / setter på tilbehør
eller ekstrautstyr.
	 	
ADVARSEL: Bruk av evt. tilbehør
som ikke er anbefalt av DeWALT for bruk
med dette apparatet kan være farlig.
	 	
ADVARSEL: Ikke bruk noen
blader eller andre tilbehør eller fest på
annet enn utstyr det som anbefales av
DeWALT på denne trimmeren. Det kan
føre til alvorlig personskade eller skade på
produktet.
Bruk DeWALT erstatningstråd modell nr.
DWO1DT801 eller DWO1DT802.
	 • 	Ved utskifting av tråd, bruk bare tråd med
2,032 mm diameter (modell nr. DWO1DT801
eller DWO1DT802) er anbefalt. For optimal
ytelse, bruk ikke 2,4 mm tråd. Andre størrelser
kan degradere ytelsen og forårsake skade på
trimmeren.
Side: 107
106
Norsk
	 4.	For å feste et nytt sprutvern, skyv tappen (dd)
på det nye sprutvernet under leppen (ee) på
motorhuset (e), senk så den bakre delen av
vernet på plass som vist i figur 18.
	 5.	Sett vernet tilbake på plass og stram de fire
skruene (cc).
	 6.	Bytt spolehuset som beskrevet i avsnittet Bytte
spolehus.
Smøring
Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
	 	
Advarsel: Blås skitt og støv
ut av hovedkabinettet med tørr luft når
skitt samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og
godkjent støvmaske når du utfører denne
prosedyren.
	 	Advarsel: Aldri bruk løsemidler
eller sterke kjemikalier for å rengjøre
ikke-metalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene som
brukes i disse delene. Bruk en klut som
bare er fuktet med vann og mild såpe.
Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet;
aldri dypp noen del av verktøyet i en
væske.
Rengjøringsinstruksjoner for lader
	 	
ADVARSEL: Fare for
elektrisk støt. Frakople laderen fra
vekselstrømkontakten før rengjøring.
Smuss og fett kan fjernes fra eksteriøret
av laderen ved bruk av en klut eller myk
ikke-metallisk børste. Ikke bruk vann eller
andre rengjøringsmidler.
Tilleggsutstyr
	 	
Advarsel: Bruk av annet
tilleggsutstyr enn det som tilbys av
DeWALT kan være farlig, ettersom
dette ikke er testet sammen med dette
verktøyet. For å redusere faren for skader,
bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt
av DeWALT brukes sammen med dette
produktet.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere
informasjon om egnet ekstrautstyr.
Vedlikehold
Ditt DeWALT elektriske verktøy er designet for å
virke over en lang tidsperiode med et minimum
av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift
avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og
regelmessig renhold.
	 	ADVARSEL: For å redusere
risikoen for alvorlig personskade,
slå av verktøyet og koble fra
batteripakken før du foretar
eventuelle justeringer eller fjerner/
installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
	 1.	Hold lufteslissene (w), vist i figur 13, rene for å
unngå overoppheting.
	 2.	Kuttetråden kan uttørkes etter en viss tid. For
å holde kuttetråden i topp stand, oppbevar
reservetråden i en lukkbar plastpose med en
teskje vann inni.
	 3.	Plastdeler kan rengjøres med en mild såpe og
en fuktig klut.
	 4.	Trådkutteren på kanten av sprutvernet kan bli
sløv over tid. Det anbefales at du periodisk
sliper og skjerper bladet med en fil.
Laderen og batteripakken er vedlikeholdsfrie.
Bytte spolehus (Fig. 14, 15)
	 1.	Roter spolehuset (h) til hullet (x) i spindelen (y) er
jevnt med hakket (z) i sprutvernet (g). Et tredje
hull i motorhuset (aa) vil være synlig som vist
i figur 14. Sett inn et skrujern gjennom alle tre
hullene for å hindre spolehuset i å dreie rundt.
	 2.	Drei spolehuset med klokken som vist i figur 15.
	 3.	Sett et skrujern gjennom alle tre hullene (x, z
og aa) og skru fast det nye spolehuset mot
urviseren og fest forsvarlig på bolten (bb) som
stikker ut fra trimmeren.
Bytte sprutvernet (Fig. 16–18)
	 	ADVARSEL: Bruk aldri apparatet
uten sprutvernet skikkelig på plass.
	 1.	Fjern spolehuset som beskrevet i avsnittet
Bytte spolehus.
	 2.	Fjern de fire skruene (cc) som holder
sprutvernet vist i figur 16.
	 3.	Løft sprutvernet av i en vinkel som vist i
figur 17.
Side: 108
107
Norsk
Beskyttelse av miljøet
	
Separat innsamling. Dette produktet må
ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Dersom du en dag skulle finne ut at ditt DeWALT
produkt må erstattes, eller dersom det ikke lenger
trenges av deg, skal det ikke kastes sammen med
husholdningsavfallet. Gjør dette produktet tilgjengelig
for separat innsamling.
	 
Separat innsamling av brukte produkter
og innpakning gjør at materialene
kan resirkuleres og brukes om igjen.
Gjenbruk av resirkulert materiale
hjelper til med å hindre miljøforurensing
og reduserer etterspørselen etter
råmateriale.
Lokale forskrifter kan ha separat innsamling
av elektriske produkter fra husholdningen ved
kommunale søppelfyllinger eller hos forhandleren der
du kjøper et nytt produkt.
DeWALT har en ordning for å samle inn og
resirkulere DeWALT produkter når de har nådd
slutten på livsløpet. For å benytte deg av denne
tjenesten, vennligst returner produktet til en
autorisert reparatør som vil samle dem inn på vegne
av oss.
Du kan finne nærmeste autoriserte reparatør ved å
ta kontakt med dit lokale DeWALT-kontor på den
adressen som du finner i denne brukerhåndboken.
Alternativt er en liste over autoriserte DeWALT-
reparatører og alle detaljer om service etter salg og
kontakter tilgjengelig på Internett på:
www.2helpU.com.
Oppladbar batteripakke
Denne langtids batteripakken må lades på nytt når
den ikke lenger produserer nok strøm til jobber som
enkelt kunne utføres tidligere. Ta hensyn til miljøet
når batteripakken må kasseres:
	 •	 Lad batteripakken helt ut, og ta den ut
av verktøyet.
	 •	 Litium-ion celler kan gjenbrukes. Lever dem til
forhandleren eller en lokal gjenbruksstasjon. De
innleverte batteripakkene vil gjenbrukes eller
avfallsbehandles korrekt.
Side: 109
108
Português
Gratulerer!
Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring,
grundig produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT
til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere
av elektrisk verktøy.
Dados técnicos
DCM561
Voltagem VCC 18V
Tipo 1
Saída de potência W 400
RPM 0-4600 / 0-6000
Tamanho da faixa de corte mm 330
Peso (sem bateria) kg 3,64
Valores de ruído e vibração (valores totais de vibração) de acordo com a
EN50636-2-91:2014
LPA	(nível de emissão de pressão
sonora)
dB(A) 76
LWA	(nível de potência acústica) dB(A) 90
K	 (variabilidade do nível acústico
indicado)
dB(A) 1,7
Valor de emissão de vibrações ah = m/s2
< 2,5
K de variabilidade = m/s2
1,5
Aparador de fio
DCM561
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette
informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte
tester gitt i EN50636-2-91:2014, og kan brukes til
å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan
brukes til forberedende vurdering av eksponering.
	 	
ADVARSEL: angitt nivå
for vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet.
Dersom verktøyet brukes i andre
bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan
vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan
øke eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
		
En vurdering av nivået for
vibrasjonseksponeringen bør også tas
med i beregningen når verktøyet er
slått av eller når det går uten faktisk
å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
		
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å
beskytte operatøren mot følgene fra
vibrasjon, som f.eks.: holde ved like
verktøy og tilbehør, holde hendene
varme, organisere arbeidsmønster.
Batería DCB180 DCB181 DCB182 DCB183 DCB184 DCB185
Tipo de batería Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion
Voltagem VCC 18 18 18 18 18 18
Capacidade Ah 3,0 1,5 4,0 2,0 5,0 1,3
Peso kg 0,64 0,35 0,61 0,40 0,62 0,35
Carregador DCB105
Voltagem da rede eléctrica VCA 230
Tipo de bateria 18 Li-Ion
Tempo de carga aprox. das baterias min 25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
Peso kg 0,49
Fusíveis:
Europa Ferramentas
de 230V
10 amperes,
alimentação de rede

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om DeWalt DCM561 ennå.

Spør et spørsmål om DeWalt DCM561

Har du et spørsmål om DeWalt DCM561 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DCM561. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DCM561 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.