DeWalt DCM561 manual

Manual for DeWalt DCM561 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 176 sider.

Side: 1
96 Norsk Gratulerer! Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy. Tekniske data DCM561 Spenning VDC 18V Type 1 Effekt W 400 RPM 0–4600 / 0–6000 Skjærebredde mm 330 Vekt (uten batteripakke) kg 3,64 Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN50636-2-91:2014 LPA (lydtrykksnivå) dB(A) 76 LWA (lydeffektnivå) dB(A) 90 K (usikkerhet for det angitte støynivå) dB(A) 1,7 Verdi vibrasjonsutslipp ah = m/s2 < 2,5 Usikkerhet K = m/s2 1,5 Trådtrimmer DCM561 Batteripakke DCB180 DCB181 DCB182 DCB183 DCB184 DCB185 Batteritype Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Spenning VDC 18 18 18 18 18 18 Kapasitet Ah 3,0 1,5 4,0 2,0 5,0 1,3 Vekt kg 0,64 0,35 0,61 0,40 0,62 0,35 Lader DCB105 Netspanning VAC 230 Batteritype 18 Li-Ion Omtrentlig ladetid på batteripakker min 25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah) 55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah) Vekt kg 0,49 Sikringer: Europa 230V verktøy 10 A, nettspenning Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte tester gitt i EN50636-2-91:2014, og kan brukes til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til forberedende vurdering av eksponering. ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden. En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden. Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte operatøren mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like verktøy og tilbehør, holde hendene varme, organisere arbeidsmønster.
Side: 2
97 Norsk Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået de enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær spesielt oppmerksom på disse symbolene. FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller alvorlig personskade. ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade. Forsiktig: Angir en potensielt farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller moderat personskade. MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til personskader, men som kan føre til skader på utstyr hvis den ikke unngås. Angir fare for elektrisk støt. Angir brannfare. Overensstemmelseserklæring med EU Maskineridirektiv Direktivet for utendørs støy Trådtrimmer DCM561 DeWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under Tekniske data er i samsvar med: 2006/42/EC, EN60335-1:2012 + A11:2014 EN50636-2-91:2014. 2000/14/EC, Gresstrimmere, L ≤ 50 cm, tillegg VIII DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED Arnhem, Nederland Varslet organisasjon ID-nr.: 0344 Nivået på akustisk støyeffekt i henhold til 2000/14/EC (Artikkel 12, tillegg III, L ≤ 50 cm): LPA (målt lydeffektnivå) 76 dB(A) usikkerhet (K) = 1,7 dB (A) LwA (garantert lydeffektnivå) 92 dB(A) Disse produktene samsvarer også med direktiv 2004/108/EF (frem til 19.04.2016), 2014/30/EF (fra 20.04.2016) og 2011/65/EF. For mer informasjon, vennligst kontakt DeWALT på følgende adresser eller se baksiden av håndboken. Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DeWALT. Markus Rompel Teknisk direktør DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11, D-65510 Idstein, Tyskland 09.03.2015 ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik at skaderisikoen kan reduseres. Sikkerhetsinstruksjoner ADVARSEL: Ved bruk av apparater som drives av strømnettet må grunnleggende forholdsregler for sikkerhet, inklusive følgende, alltid følges for å redusere risikoen for brann, elektrisk støt, personskader og materielle skader. ADVARSEL: Ved bruk av maskinen må sikkerhetsreglene følges. For din egen og andre tilstedeværendes sikkerhet, bør du lese disse bruksanvisningene før du bruker maskinen. Oppbevar denne bruksanvisningen sikkert for senere bruk. • Les hele denne bruksanvisningen nøye for du bruker apparatet. • De tiltenkte bruksområdene er beskrevet i denne bruksanvisningen. Bruk av tilbehør eller ekstrautstyr, eller andre bruksmåter for dette produktet enn de som er beskrevet i denne bruksanvisningen, kan gi risiko for personskader. • Ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidig bruk. VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR FOR FRAMTIDIG BRUK Rutiner for sikkert bruk Opplæring a) Les instruksjonene nøye. Gjør deg kjent med kontrollene og riktig bruk av maskinen. b) La aldri barn eller personer som ikke er kjent med disse instruksjonene bruke maskinen.
Side: 3
98 Norsk Ekstra sikkerhetsanvisninger for gresstrimmere ADVARSEL: Skjæreelementer fortsetter å rotere etter at motoren er slått av. • Bruk lange bukser for å beskytte beina. • Sjekk at klippebanen er fri for pinner, steiner, ståltråd eller andre hindringer før bruk av apparatet. • Bruk bare apparatet i oppreist stilling, med skjæretråden nær bakken. Slå aldri apparatet på i noen andre stillinger. • Beveg deg sakte ved bruk av apparatet. Vær oppmerksom på at nylig klippet gress er vått og glatt. • Du må ikke arbeide i bratte skråninger. Jobb tvers over skråninger, ikke opp og ned. • Kryss aldri grusstier eller veier når apparatet kjører. • Ikke berør skjæretråden når apparatet kjører. • Ikke sett apparatet ned før skjæretråden har stoppet helt. • Bruk bare passende type skjæretråd. Bruk aldri skjæretråd av metall eller fiskesnøre. • Pass på at du ikke berører trimmebladet for skjæretråden. • Hold alltid hender og føtter unna skjæretråden, spesielt når du starter motoren. • Kontroller for tegn på slitasje eller skade og reparer hvis nødvendig før du bruker apparatet og etter evt. sammenstøt. • Vær påpasselig så du ikke blir skadet av utstyr montert for trimming av trådlengden. Etter å ha forlenget skjæretråden skal du alltid sette maskinen tilbake i normal arbeidsstilling før du slår den på. • Nøye tilsyn er nødvendig når apparatet brukes i nærheten av barn. • Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av små barn eller uføre personer uten oppsyn. • Apparatet må ikke brukes som et leketøy. • Må kun brukes under tørre forhold. La ikke apparatet bli våt. • Ikke senk apparatet ned i vann. • Ikke åpne apparathuset. Apparatet inneholder ingen deler som kan vedlikeholdes av brukeren. • Ikke bruk apparatet i eksplosive omgivelser, slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser eller støv. Lokale bestemmelser kan legge restriksjoner for alder på operatør. c) Husk at operatøren er ansvarlig for ulykker eller farlige situasjoner som oppstår overfor andre personer eller deres eiendom. Forberedelse a) Før bruk må du alltid inspisere maskinen visuelt for skadde, eller manglende deksler eller beskyttelser. b) Bruk aldri maskinen mens andre personer, spesielt barn, eller kjæledyr er i nærheten. Bruk a) Bruk alltid beskyttelsesbriller og vernesko ved bruk av denne maskinen. b) Unngå bruk av maskinen under dårlige værforhold, spesielt ved fare for lynnedslag. c) Maskinen må kun brukes i dagslys eller i god kunstig belysning. d) Bruk aldri maskinen med deksler eller beskyttelser som er skadet, eller uten at deksler eller beskyttelser er på plass. e) Slå kun på motoren når hendene og føttene er godt unna skjærebladet. f) Koble alltid maskinen fra strømforsyningen (dvs. fjerne støpselet fra stikkontakten, fjerne nødstoppenhet er avtagbart batteri) 1) når maskinen er etterlatt uten tilsyn; 2) før fjerning av blokkering; 3) før sjekking, rengjøring eller vedlikehold av maskinen; 4) etter å ha truffet et fremmedlegeme; 5) hvis maskinen begynner å vibrere unormalt. g) Beskytt deg mot skader på hendene og føttene fra kutteutstyret. h) Påse at ventilasjonsåpninger til enhver tid er fri for rusk og rask. Vedlikehold og lagring a) Koble alltid maskinen fra strømforsyningen (dvs. fjerne støpselet fra stikkontakten, fjerne nødstoppenhet er avtagbart batteri) før utføring av vedlikehold eller rengjøring. b) Bruk kun reservedeler og tilbehør godkjent av produsenten. c) Kontroller og vedlikehold maskinen regelmessig. Påse at reparasjoner av maskinen kun utføres av autorisert verksted. d) Når den ikke er i bruk må maskinen oppbevares utilgjengelig for barn.
Side: 4
99 Norsk 95 Bruk vernebriller. Skru verktøyet av. Før utføring av vedlikehold av verktøyet må batteriet fjernes fra verktøyet. 92 Vær oppmerksom på flyvende objekter. Hold andre tilstedeværende personer unna området som skal klippes. 92 Ikke utsett apparatet for regn eller høy fuktighet 92 Lydeffektnivå garantert i forhold til EUs rådsdirektiv 2000/14/EF. Datokode plassering (Fig. 19) Datokoden (ff), som også inkluderer produksjonsåret, er trykket på huset. Eksempel: 2015 XX XX Produksjonsår Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle batteriladere TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN: Denne manualen inneholder viktige sikkerhetsanvisninger og bruksanvisninger for kompatible batteriladere (se Tekniske data). • Før du bruker laderen les alle instruksjoner og advarsels-merker på laderen, batteripakken og produktet som bruker batteripakken. ADVARSEL: Fare for støt. Ikke la væske komme inn i laderen. Det kan resultere i elektrisk støt. ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en jordfeilsikring med en nominell strømverdi på 30mA eller mindre. Forsiktig: Fare for brannskader. For å redusere faren for skader, lad kun DeWALT oppladbare batterier. Andre type batterier kan sprekke og forårsake personskader og materielle skader. FORSIKTIG: Barn må holdes under oppsyn, sørg for at de ikke leker med apparatet. • Når apparatet er lagret eller transportert i et kjøretøy, skal det plasseres i bagasjerommet eller festes for å unngå at det beveger på seg som følge av plutselige endringer i hastighet eller retning. • Når apparatet ikke er i bruk, skal det lagres på et tørt, godt ventilert sted utilgjengelig for barn. • Barn bør ikke ha tilgang til lagrede apparater. Andres sikkerhet • Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn eller har blitt opplært i bruk av apparatet av en person ansvarlig for deres sikkerhet. • Barn må holdes under oppsyn, sørg for at de ikke leker med apparatet. Restrisikoer Ytterligere restrisikoer som ikke er inkludert i de vedlagte sikkerhetsadvarslene kan oppstå ved bruk av verktøyet. Disse risikoene kan oppstå som følge av feil bruk, forlenget bruk osv. På tross av samsvar med relevante sikkerhetsregler og inkludering av sikkerhetsinnretninger, kan visse restrisikoer ikke unngås. Disse inkluderer: • Skader som følge av å berøre roterende/ bevegelige deler. • Skader som følge av bytte av deler, blader eller tilbehør. • Skader som følge av forlenget bruk av et verktøy. Ved bruk av et hvilket som helst verktøy i lengre perioder må du forsikre deg om at du tar regelmessige pauser. • Hørselskader. • Helsefarer forårsaket av å puste inn støv ved bruk av verktøyet ditt (eksempel: arbeid med tre, spesielt eik, bøk og sponplater.) Merking på verktøyet Følgende piktogrammer vises på verktøyet: Les instruksjonshåndboken før bruk. Bruk hørselvern.
Side: 5
100 Norsk • Ikke ta laderen fra hverandre; lever den på et autorisert serviceverksted når service eller reparasjon trenges. Å sette den sammen feil kan resultere i elektrisk støt eller brann. • Dersom ledningen er skadet må den byttes ut med en gang av produsenten, dens serviceagent eller lignende kvalifisert person for å unngå farer. • Kople laderen fra strømtilførselen før du begynner med rengjøring. Dette reduserer faren for elektrisk støt. Fjerning av batteripakken reduserer ikke denne faren. • ALDRI forsøk på kople 2 ladere sammen. • Laderen er designet for å bruke standard 230 V elektrisk strøm. Ikke forsøk å bruke den på annen spenning. Dette gjelder ikke billaderen. TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN Ladere Laderen DCB105 kan bruke 18 V Li-ion (DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 og DCB185) batteripakker. DeWALT ladere trenger ingen justeringer, og er designet til å være så enkle som mulig å bruke. Ladeprosedyre (Fig. 2) 1. Plugg laderen inn i en passende stikkontakt før du setter inn batteripakken. 2. Sett inn batteripakken (j) i laderen. Den røde (lade)-lyset vil blinke kontinuerlig og indikere at ladeprosessen har startet. 3. Når ladingen er ferdig, indikeres dette ved at det røde lyset står på kontinuerlig. Pakken er fullt ladet, og kan brukes nå eller bli igjen i laderen. Merk: For å sikre maksimum ytelse og levetid på litium-ion batterier, lad batteriet helt opp før første gangs bruk. Ladeprosess Se tabellen under for batteripakkenes ladetilstand. Ladeindikatorer: DCB105 lading fulladet varm/kald ladeforsinkelse bytt ut batteripakken MERK: Under visse forhold, med laderen innplugget i strømforsyningen, kan de eksponerte kontaktene i laderen kortsluttes av fremmedlegemer. Fremmedlegemer som kan lede strøm, inklusiv, men ikke begrenset til stålull, aluminiumsfolie eller annen ansamling av metalliske partikler, må holdes unna åpningene i laderen. Kople alltid laderen fra strømtilførselen når det ikke er en batteripakke i hulrommet. Kople fra laderen før rengjøring. MERK: Dette apparatet kan brukes av barn fra 8-års alder og opp og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har fått tilsyn eller veiledning om bruken av apparatet på en sikker måte og forstår farene involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn. • IKKE forsøk å lade batteripakken med andre ladere enn de som er nevnt i denne manualen. Laderen og batteripakken er spesielt designet for å jobbe sammen. • Disse ladere er ikke ment for annen bruk enn lading av DeWALT oppladbare batterier. Annen bruk kan resultere i brannfare og/eller elektrisk støt. • Ikke utsett laderen for regn eller snø. • Dra i kontakten og ikke ledningen når du kople laderen fra strømmen. Dette reduserer faren for skade på kontakten og ledningen. • Påse at ledningen er plassert slik at den ikke tråkkes på, snubles i, eller på annen måte utsettes for skade eller påkjenning. • Ikke bruk skjøteledning med mindre det er helt nødvendig. Bruk av feil skjøteledning kan resultere i brannfare og/eller elektrisk støt. • Ikke plasser noe på laderen og ikke plasser laderen på en myk overflate som kan blokkere ventilasjonsslissene og resultere i for høy innvendig temperatur. Plasser laderen et sted unna varmekilder. Laderen ventileres gjennom slisser i toppen og bunnen av huset. • Ikke bruk lader med skadet ledning eller kontakt—bytt dem ut med en gang. • Ikke bruk laderen dersom den har fått et slag, er mistet i gulvet eller skadet på annen måte. Lever den på et autorisert serviceverksted.
Side: 6
101 Norsk • Ikke lagre eller bruk verktøyet eller batteripakken på steder der temperaturen kan nå eller overstige 40 ˚C (105 ˚F) (som utenfor skur eller metallbygg på sommeren). advarsel: Forsøk aldri å åpne batteripakken av noen årsak. Ikke sett i laderen dersom batteripakkens ytre er sprukket eller skadet. Ikke knus, slipp i gulvet eller skad batteripakken. Ikke bruk en batteripakke eller lader som har fått et slag, er mistet i gulvet, påkjørt eller skadet på annen måte (f.eks. gjennomboret av en spiker, slått med hammer, tråkket på). Det kan resultere i elektrisk støt. Skadede batteripakker skal leveres til servicesenteret for gjenvinning. Forsiktig: Når det ikke er i bruk plasser verktøyet på siden på en stabil overflate der det ikke skaper fare for snubling eller fall. Noen verktøy med store batteripakker kan stå på batteripakken, men kan lettes slås overende. Spesielle sikkerhetsinstruksjoner for litium-ion (Li-Ion) • Ikke brenn batteripakken selv om den er alvorlig skadet eller fullstendig utslitt. Batteripakken kan eksplodere i en brann. Giftige gasser og materialer oppstår når man brenner litium-ion-batteripakker. • Hvis batteriets innhold kommer i kontakt med huden, vasker du området med mild såpe og vann. Hvis du får batterivæske på øyet, skyller du det åpne øyet i 15 minutter eller til irritasjonen gir seg. I tilfelle det trengs medisinsk tilsyn, er batteriets elektrolytt sammensatt av en blanding av organiske karbonater og litium-salter. • Innholdet i åpne battericeller kan forårsake irritasjon av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk medisinsk ettersyn hvis symptomene vedvarer. ADVARSEL: Fare for brannskader. Batterivæsken kan antennes hvis den utsettes for gnister eller flammer. Transport DeWALT batterier samsvarer med alle aktuelle shipping-forskrifter som angitt av bransjen og lovregler, inkludert UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods; International Air Transport Association (IATA) Dangerous Goods Regulations, International Maritime Dangerous Kompatible ladere vil ikke lade en defekt batteripakke. Laderen vil indikere feilaktig batteripakke ved at den ikke lyser, eller ved å indikere blinkemønster for problem pakke eller lader. MERK: Dette kan også tyde på et problem med laderen. Dersom laderen indikerer er problem, ta med lader og batteripakke til et servicesenter for testing. Ventetid for varm/kald pakke Dersom laderen detekterer et batteri som er for varmt eller for kaldt, vil den automatisk starte en ”varm/kald pakke forsinkelse”, og venter med å lade til batteriet har passende temperatur. Laderen vil deretter automatisk skifte til lademodus for pakken. Denne funksjonen sikrer maksimal levetid på batteriet. En kald batteripakke vil lade med omtrent halve hastighetene av en varm batteripakke. Batteripakken vil lade langsommere gjennom hele ladesyklusen, og vil ikke gå tilbake til maksimal ladehastighet selv om batteriet blir varmt. Kun litium-ion batteripakker XR Li-ione verktøy er designet med et elektronisk beskyttelsessystem som vil beskytte batteriet mot overlading, overoppvarming eller dyp utlading. Verktøyet vil automatisk slå seg av dersom beskyttelsessystemet aktiveres (Electronic Protection System). Dersom det skjer, sett litium-ion batteriet på laderen til det er helt oppladet igjen. Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle batteripakker Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når du bestiller nye batteripakker. Batteriet kommer ikke fullstendig ladet ut av pakningen. Les sikkerhetsinstruksjonene under før du bruker batteripakken og laderen. Følg deretter ladeprosedyrene som er beskrevet. Les alle instruksjoner • Ikke lad eller bruk batteriet i eksplosive omgivelser, slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser eller støv. Innsetting eller uttak av batteriet kan antenne støvet eller gassen. • Tving aldri batteripakken inn i laderen. Ikke modifiser batteripakken på noen måte for å passe inn i en ikke-kompatibel lader idet batteripakken kan sprekke og forårsake alvorlig personskade. • Lad batteripakkene kun i DeWALT ladere. • IKKE sprut på eller senke ned i vann eller andre væsker.
Side: 7
102 Norsk Merking på laderen og batteripakken I tillegg til piktogrammene som er brukt i denne manualen, kan etikettene på laderen og batteripakken vise følgende piktogrammer: Les instruksjonshåndboken før bruk. Se Tekniske data for ladetid. Batteriet lader. Batteriet ladet. Batteri defekt. Forsinkelse ved varm/kald pakke. Ikke undersøk med strømførende gjenstander. Ikke lad skadede batteripakker. Ikke utsett for vann. Få byttet defekte ledninger omgående. Lades kun mellom 4 ˚C og 40 ˚C. Kun for innendørs bruk. Deponer batteripakken på miljøvennlig vis. Lad kun DeWALT batteripakker med de angitte DeWALT laderne. Lading av andre batteripakker enn de angitte DeWALT batteriene med en DeWALT lader kan føre til at de sprekker eller til andre farlige situasjoner. Ikke brenn batteripakken. Pakkens innhold Pakken inneholder: 1 Trådtrimmer 1 Batteri Goods (IMDG) Regulations, og European Agreement Concerning The International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR). Litium-ion celler og batterier er testet i henhold til avsnitt 38.3 i ” UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods Manual of Tests and Criteria”. I de fleste tilfeller vil transport av en DeWALT batteripakke være unntatt fra klassifisering som et fullt regulert Klasse 9 farlige materiale. Generelt er det to tilfeller som krever transport i henhold til Klasse 9: 1. Lufttransport av mer enn to DeWALT litium-ion batteripakker dersom pakken kun inneholder batteripakker (ingen verktøy). 2. Transport av et litium-ion batteri med nominell energi over 100 Watt timer (Wh). Alle litium-ion batterier har energimerking Watt timer angitt på pakken. Uansett om en transport regnes som unntatt eller fullt regulert, er det senderens ansvar å sjekke de gjeldende reglene for pakking, etiketter/merking og dokumentasjon. Transport av batterier kan kanskje føre til brann dersom batteripolene utilsiktet kommer i kontakt med elektrisk ledende materialer. Ved transport av batterier, pass på at batteripolene er beskyttet og godt isolerte fra materialer som kan komme i kontakt og føre til kortslutning. Informasjonen i dette avsnittet av manualen er gitt i god tro og ansett som nøyaktig på tidspunktet dokumentet ble opprettet. Men det gis ingen garantier, hverken eksplisitt eller implisitt. Det er kjøperens ansvar å sikre at aktivitetene samsvarer med de gjeldende retningslinjer. Batteripakke Batteritype DCM561 bruker en 18 volts batteripakke. Batteripakkene DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 og DCB185 kan brukes. Se Tekniske data for mer informasjon. Anbefalinger for lagring 1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og ikke utsatt for direkte solskinn samt for sterk varme eller kulde. For optimal batteriytelse og levetid bør batteripakker lagres i romtemperatur når de ikke er i bruk. 2. For lang tids lagring, anbefales det for optimalt resultat å lagre en fullt ladet batteripakke på et kjølig og tørt sted uttatt av laderen. Merk: Batteripakker bør ikke lagres fullt utladet. Batteripakken må lades opp igjen før bruk.
Side: 8
103 Norsk Din DeWALT-lader er dobbeltisolert i samsvar med EN60335; det trengs derfor ikke noen jordledning. Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en spesialledning som fås via DeWALT- serviceorganisasjon. Bruk av skjøteledning Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er absolutt nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning som egner seg for kraftforsyningen til din lader (se Tekniske data). Minimum størrelse på lederen er 1 mm2 ; maksimum lengde er 30 m. Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en kabeltrommel. Montering og justering ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade, slå av verktøyet og koble fra batteripakken før du foretar eventuelle justeringer eller fjerner/ installerer tilleggsutstyr eller tilbehør. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader. Advarsel: Bruk kun batteripakker og ladere fra DeWALT. Sette inn og ta av batteripakke på verktøyet (Fig. 3–5) MERK: For best resultat, pass på at batteripakken (j) er helt oppladet før bruk. For å installer batteripakken i verktøyets håndtak 1. Rett inn batteripakken (j) mot skinnene i håndtaket (Fig. 3). 2. Skyv den inn i håndtaket til batteripakken er godt festet i verktøyet, pass på at den ikke løsner. For å fjerne batteripakken fra verktøyet 1. Trykk batteriets festeknapp (k) og trekk batteriet bestemt ut av håndtaket (Fig. 4). 2. Sett batteripakken i laderen som beskrevet i laderavsnittet i denne manualen. Ladeindikator batteripakker (Fig. 5) Noen DeWALT batteripakker inkluderer en ladeindikator som består av tre grønne LED som indikerer hvor mye lading som er igjen i batteripakken. 1 Lader 1 Instruksjonshåndbok • Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha oppstått under transport. • Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne håndboken før bruk. Beskrivelse (Fig. 1) ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del av det. Dette kan føre til materiell- eller personskader. a. Bryter for variabel hastighet b. Låsehendel c. Hastighetskontrollhjul d. Ekstrahåndtak e. Motorhus f. Trimmerstang g. Sprutevern h. Spolehus i. Batterihus j. Batteripakke k. Festeknapp for batteriet l. Håndtak TILTENKT BRUK Trådtrimmeren din er laget for profesjonell trimming. Ikke bruk når det er vått eller i nærheten av antennelige væsker eller gasser. Ikke la barn komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne operatører trenger tilsyn når de bruker dette verktøyet. • Dette apparatet kan brukes av barn fra 8-års alder og opp og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har fått tilsyn eller veiledning om bruken av apparatet på en sikker måte og forstår farene involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn. • Apparatet skal kun brukes med strømforsyningsenheten levert med apparatet Elektrisk sikkerhet Produktet er designet for kun én spenning. Kontroller alltid at batteripakkens spenning stemmer med spenningen på typeskiltet. Du må også passe på at spenningen på batteriladeren stemmer overens med strømnettet hos deg.
Side: 9
104 Norsk Riktig stilling for hendene er å ha en hånd på hovedhåndtaket (l), med den andre hånden på hjelpehåndtaket (d). Slå trimmeren på og av (Fig. 1) Trykk på låsehendelen (b) og deretter bryteren for variabel hastighet (a) for å slå apparatet på. Slipp bryteren for variabel hastighet og låsehendelen for å slå apparatet av. Hastighetskontrollhjul (Fig. 1) Denne trådtrimmeren gir deg valget mellom å jobbe med en effektiv hastighet for å utvide brukstiden for større jobber, eller akselerere trimmerhastigheten for mer effektiv kutting. For å utvide brukstiden, trykk hastighetshjulet (c) fremover mot hjelpehåndtaket (d) og inn i «LO»- stillingen. Denne innstillingen er best for større prosjekter som krever mer tid for å fullføres. For å bruke trimmeren med større hastighet, drei hastighetskontrollhjulet tilbake mot batterihuset (i) og inn i «HI»-stillingen. Denne innstillingen er best for kutte gjennom kraftigere vekst og for bruk som krever høyere motorhastighet. MERK: Når satt til «HI»-stilling, vil brukstiden reduseres sammenlignet med når trimmeren er satt i «LO»-stilling. Trimming (Fig. 7, 8) Når trimmeren er på, hold den i passende vinkel og sving fra side til side som vist i figur 7. Hold en minimumsavstand på 610 mm mellom sprutvernet og føttene dine, som vist i figur 8. ADVARSEL: Hold den roterende tråden omtrent parallelt med bakken (ikke vippet mer enn 30 grader). Denne trimmeren er ikke en kantklipper. IKKE VIPP trimmeren slik at tråden roterer i en nesten rett vinkel i forhold til bakken. Flyvende rester kan forårsake alvorlige personskader. Dunk innmating av ny skjæretråd Trimmeren din bruker nylontråd med 2,032 mm diameter. Skjæretråden vil slites raskere og kreve mer innmating hvis kuttingen gjøres langs fortau eller andre overflater som sliter mer på tråden, eller hvis kraftigere ugress kuttes. Etter hvert som du bruker trimmeren, vil kuttetråden bli kortere grunnet slitasje. Dunk forsiktig trimmeren i bakken mens den kjører i normal hastighet og mer kuttetråd vil bli matet. For å aktivere ladeindikatoren, trykk og hold indikatorknappen (m). En kombinasjon av tre grønne LED-lys vil lyse og vise gjenværende lading. Dersom gjenværende lading av batteriet er under brukbar grense, vil ingen lys tennes og batteriet må lades opp. MERK: Ladeindikatoren er bare an indikasjon av gjenværende lading i batteripakken. Den gir ingen indikasjon på om verktøyet fortsatt kan brukes, og kan variere med produktkomponentene, temperatur og brukerens bruksområde. Feste beskyttelse 1. Se avsnittet Bytte spolehus for hvordan spolehuset fjernes (h, fig. 1). 2. Når spolen er fjernet, se avsnittet Bytte sprutvernet for hvordan beskyttelsen festes (g) og erstatt spolehuset. Justere ekstrahåndtaket (fig. 6) Trimmeren leveres ferdig montert. Hjelpehåndtaket (d) er posisjonert for å maksimere balansen. Men hvis justering likevel er nødvendig, løsner du de fire boltene (n) med en unbrakonøkkel og skyver så hjelpehåndtaket oppover eller nedover trimmerstangen (f). Bruk Bruksanvisning Advarsel: Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende forskrifter. ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade, slå av verktøyet og koble fra batteripakken før du foretar eventuelle justeringer eller fjerner/ installerer tilleggsutstyr eller tilbehør. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader. Korrekt plassering av hendene (Fig. 1, 8) ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade, skal man ALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist. ADVARSEL: For å redusere faren for personskade, skal man alltid holde godt fast, for å være forberedt på en plutselig reaksjon.
Side: 10
105 Norsk Bytte av kuttetråd (Fig. 9–12) FORSIKTIG: For å unngå skade på apparatet, hvis kuttetråden er utenfor trimmebladet, kutt tråden av der slik at den akkurat når bladet. 1. Fjern batteriet. 2. Drei spolen (o) med klokken for å åpne, som vist i figur 9. Den hvite knotten (u) inne i spolen vil rotere vekk fra spolevinduet (p) for å indikere ulåst. 3. Dra spolen rett ut for å fjerne. 4. Fjern evt. skitt og gress fra spolen og huset. 5. Først, vikle den nye tråden i kanalen for spolen nærmest holdesporene (s) som vist i figur 10. 6. Sett enden på kuttetråden (q) inn i holderhullet (r). 7. Vikle kuttetråden på spolen i retning med pilen på bunnen av spolen. 8. Når den viklede kuttetråden når begynnelsen på holdesporene (s), kutt tråden omtrent 106 mm. 9. Skyv tråden inn i holdesporene på én side av spolen for å holde den første tråden mens du vikler den andre tråden. 10. Gjenta prosedyren over for den andre kuttetråden på nedre del av spolen. FORSIKTIG: Bruk bare rett type kuttetråd før du begynner trimmingen. Forsikre deg om at kuttetråden er fremme på begge sider av spolen, som vist i figur 11. 11. Så snart begge trådene er viklet rundt spolen (o), setter du tommelen og en finger på holdesporene for å sikre tråden og føre enden på hver tråd gjennom de to hullene (t) på hver side av hodet i spolehuset (h) som vist i figur 12. 1 2. Innrett de hvite knottene (u) inne i spolehuset med innskjæringene (v) på spolen. Still inn holdesporene (s) med de to hullene (t) så nært som mulig. 13. Skyv spolen inn i spolehuset og drei mot klokken for å låse spolen på plass. Forsikre deg om at den hvite knotten (u) vises i spolevinduet (p). Sørg for at tråden ikke vikles av og rundt skaftet under spolen. 14 Dra begge ender av kuttetråden for å løsne dem fra holdesporene. Hvis tråden rekker utenfor kuttebladet på sprutvernet kutter du tråden slik at den bare så vidt når bladet. MERK: Strekking av nylontråden utover 330 mm skjærebredde vil påvirke ytelsen, driftstiden og levetiden til trimmeren grunnet potensialet for å skade motoren. Gjøres dette kan det ugyldiggjøre garantien. Nyttige tips for kutting • Bruk enden på tråden for å gjøre kuttingen, ikke tving trådhodet inn i uklippet gress. • Tråd- og stakittgjerder forårsaker ekstra slitasje, til og med brekkasje. Stein- og murvegger, kantstein og treverk kan slite tråden raskt. • Ikke la spolelokket bli dratt rundt på bakken eller andre overflater. • Ved høyere vekst, kutt fra toppen og ned og ikke overstig 304,8 mm høyde. • Hold trimmeren vippet mot området som kuttes; dette er det beste kutteområdet. • Trimmeren kutter når den beveges fra venstre mot høyre. Dette hindrer at rester slynges mot brukeren. • Unngå trær og busker. Bark fra trær, treverk, bordkledning og gjerdestolper kan lett ødelegges av tråden. Byttetilbehør ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlige personskader, slå av verktøy og koble fra batteripakken før du gjør justeringer eller tar av / setter på tilbehør eller ekstrautstyr. ADVARSEL: Bruk av evt. tilbehør som ikke er anbefalt av DeWALT for bruk med dette apparatet kan være farlig. ADVARSEL: Ikke bruk noen blader eller andre tilbehør eller fest på annet enn utstyr det som anbefales av DeWALT på denne trimmeren. Det kan føre til alvorlig personskade eller skade på produktet. Bruk DeWALT erstatningstråd modell nr. DWO1DT801 eller DWO1DT802. • Ved utskifting av tråd, bruk bare tråd med 2,032 mm diameter (modell nr. DWO1DT801 eller DWO1DT802) er anbefalt. For optimal ytelse, bruk ikke 2,4 mm tråd. Andre størrelser kan degradere ytelsen og forårsake skade på trimmeren.
Side: 11
106 Norsk 4. For å feste et nytt sprutvern, skyv tappen (dd) på det nye sprutvernet under leppen (ee) på motorhuset (e), senk så den bakre delen av vernet på plass som vist i figur 18. 5. Sett vernet tilbake på plass og stram de fire skruene (cc). 6. Bytt spolehuset som beskrevet i avsnittet Bytte spolehus. Smøring Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring. Rengjøring Advarsel: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet med tørr luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene. Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når du utfører denne prosedyren. Advarsel: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier for å rengjøre ikke-metalliske deler av verktøyet. Disse kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp noen del av verktøyet i en væske. Rengjøringsinstruksjoner for lader ADVARSEL: Fare for elektrisk støt. Frakople laderen fra vekselstrømkontakten før rengjøring. Smuss og fett kan fjernes fra eksteriøret av laderen ved bruk av en klut eller myk ikke-metallisk børste. Ikke bruk vann eller andre rengjøringsmidler. Tilleggsutstyr Advarsel: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som tilbys av DeWALT kan være farlig, ettersom dette ikke er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere faren for skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av DeWALT brukes sammen med dette produktet. Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om egnet ekstrautstyr. Vedlikehold Ditt DeWALT elektriske verktøy er designet for å virke over en lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og regelmessig renhold. ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade, slå av verktøyet og koble fra batteripakken før du foretar eventuelle justeringer eller fjerner/ installerer tilleggsutstyr eller tilbehør. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader. 1. Hold lufteslissene (w), vist i figur 13, rene for å unngå overoppheting. 2. Kuttetråden kan uttørkes etter en viss tid. For å holde kuttetråden i topp stand, oppbevar reservetråden i en lukkbar plastpose med en teskje vann inni. 3. Plastdeler kan rengjøres med en mild såpe og en fuktig klut. 4. Trådkutteren på kanten av sprutvernet kan bli sløv over tid. Det anbefales at du periodisk sliper og skjerper bladet med en fil. Laderen og batteripakken er vedlikeholdsfrie. Bytte spolehus (Fig. 14, 15) 1. Roter spolehuset (h) til hullet (x) i spindelen (y) er jevnt med hakket (z) i sprutvernet (g). Et tredje hull i motorhuset (aa) vil være synlig som vist i figur 14. Sett inn et skrujern gjennom alle tre hullene for å hindre spolehuset i å dreie rundt. 2. Drei spolehuset med klokken som vist i figur 15. 3. Sett et skrujern gjennom alle tre hullene (x, z og aa) og skru fast det nye spolehuset mot urviseren og fest forsvarlig på bolten (bb) som stikker ut fra trimmeren. Bytte sprutvernet (Fig. 16–18) ADVARSEL: Bruk aldri apparatet uten sprutvernet skikkelig på plass. 1. Fjern spolehuset som beskrevet i avsnittet Bytte spolehus. 2. Fjern de fire skruene (cc) som holder sprutvernet vist i figur 16. 3. Løft sprutvernet av i en vinkel som vist i figur 17.
Side: 12
107 Norsk Beskyttelse av miljøet Separat innsamling. Dette produktet må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Dersom du en dag skulle finne ut at ditt DeWALT produkt må erstattes, eller dersom det ikke lenger trenges av deg, skal det ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. Gjør dette produktet tilgjengelig for separat innsamling. Separat innsamling av brukte produkter og innpakning gjør at materialene kan resirkuleres og brukes om igjen. Gjenbruk av resirkulert materiale hjelper til med å hindre miljøforurensing og reduserer etterspørselen etter råmateriale. Lokale forskrifter kan ha separat innsamling av elektriske produkter fra husholdningen ved kommunale søppelfyllinger eller hos forhandleren der du kjøper et nytt produkt. DeWALT har en ordning for å samle inn og resirkulere DeWALT produkter når de har nådd slutten på livsløpet. For å benytte deg av denne tjenesten, vennligst returner produktet til en autorisert reparatør som vil samle dem inn på vegne av oss. Du kan finne nærmeste autoriserte reparatør ved å ta kontakt med dit lokale DeWALT-kontor på den adressen som du finner i denne brukerhåndboken. Alternativt er en liste over autoriserte DeWALT- reparatører og alle detaljer om service etter salg og kontakter tilgjengelig på Internett på: www.2helpU.com. Oppladbar batteripakke Denne langtids batteripakken må lades på nytt når den ikke lenger produserer nok strøm til jobber som enkelt kunne utføres tidligere. Ta hensyn til miljøet når batteripakken må kasseres: • Lad batteripakken helt ut, og ta den ut av verktøyet. • Litium-ion celler kan gjenbrukes. Lever dem til forhandleren eller en lokal gjenbruksstasjon. De innleverte batteripakkene vil gjenbrukes eller avfallsbehandles korrekt.
Side: 13
108 Português Gratulerer! Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy. Dados técnicos DCM561 Voltagem VCC 18V Tipo 1 Saída de potência W 400 RPM 0-4600 / 0-6000 Tamanho da faixa de corte mm 330 Peso (sem bateria) kg 3,64 Valores de ruído e vibração (valores totais de vibração) de acordo com a EN50636-2-91:2014 LPA (nível de emissão de pressão sonora) dB(A) 76 LWA (nível de potência acústica) dB(A) 90 K (variabilidade do nível acústico indicado) dB(A) 1,7 Valor de emissão de vibrações ah = m/s2 < 2,5 K de variabilidade = m/s2 1,5 Aparador de fio DCM561 Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte tester gitt i EN50636-2-91:2014, og kan brukes til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til forberedende vurdering av eksponering. ADVARSEL: angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden. En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden. Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte operatøren mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: holde ved like verktøy og tilbehør, holde hendene varme, organisere arbeidsmønster. Batería DCB180 DCB181 DCB182 DCB183 DCB184 DCB185 Tipo de batería Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Voltagem VCC 18 18 18 18 18 18 Capacidade Ah 3,0 1,5 4,0 2,0 5,0 1,3 Peso kg 0,64 0,35 0,61 0,40 0,62 0,35 Carregador DCB105 Voltagem da rede eléctrica VCA 230 Tipo de bateria 18 Li-Ion Tempo de carga aprox. das baterias min 25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah) 55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah) Peso kg 0,49 Fusíveis: Europa Ferramentas de 230V 10 amperes, alimentação de rede

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeWalt DCM561 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DCM561. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DCM561 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeWalt DCM561

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeWalt DCM561 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

 • Merke: DeWalt
 • Produkt: Gresstrimmere
 • Model/navn: DCM561
 • Filtype: PDF
 • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk